492 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

חלש תשרפ * (7.6.96) ו"נשת ןויסב 'כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


בוריקלו סויפל ןמזה וישכע
תובבלה

שח ,השדחה הלשממב רחבש ,לודגה ידוהיה בורה .הנידמב המדא-תדיער וללוח תוריחבה תואצות
לודגה סנה לע ה"בקל ללהו הדות ירבד ואשנ בוחרב םישנא .הליגר-יתלב חור-תולעתה
התייהש וזל הבורק בוחרב השגרהה יכ ורמא םיבר-םיבר .םימעפתמ תובבלב תובוחרב וכלהתהו
.הברה תדמלמ תאזה הרדגהה םצע .םימיה תשש תמחלמ רחאל ץראב

הזמ הלעמל ךא .הבזכא םירבדה עבטמ שיגרמ ,הפמה לש ינשה דצב אצמנש ,לודג ידוהי רוביצ
לע הלא ,תואשנתה לע םירבדמ הלא ."וניעט הפיא" ןונגסב ,הלאש-ינמיס הברה וברקב שי
הקתפרהל םלש םע ךילוהל ןויסינ לע הלאו ,יתדהו יתרוסמה רוביצלו לארשי תשרומל תורכנתה
תונורחאה םינשה עבראבש םימיכסמ לוכה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .לוק לש ודוח לע תנכוסמ תינידמ
.ותוחאל ךירצ וישכעו ,םעב רומח ערק רעפש ,ןיקת-אל רבד ןאכ שחרתה

תוניגהב חוכיו

עבראב דואמ תוהובג תורוטרפמטל עיגהש ,ירוביצ ץחל-ריס ץרפתה וללה תוריחבבש קפס ןיא
סינכהלו הנידמה לע םייוסמ ינחור םלוע טילשהל רורב ןויסינ ןאכ היה .תונורחאה םינשה
םיטוב םיעצמאב ושענ םירבדה .היצמיטיגל-הד ול רוציל ףאו הננגמל תרחא בשוחש ימ לכ
תא תוישפוחב אטבל םישנאמ עונמל ןויסינב ,בוחרב דחפ תריווא תטלשה ידכ דע ,ידמל
.םהיתושוחת תאו םהיתועד

אל רבכ התעש חינהל שי .ןוטלשה תפלחה םע וציקל עיגה הז יתבשחמ רורטש בשוחש ימ העוט
םמצע תא ונימש ימ םא לודג קפס לבא ,םיילהנמ םירצעמב אלכל םיבוט םידוהי וכילשי
תונלבוס גוהנל םילגוסמ ויהי ,תונמאהו תוברתה ,תורפסה ישנא דצל ,להקה-תעד יבצעמל
ערקה רתוי דוע הלילח בחרתי ,הרקי ךכ םא .םהמ תרחא שיגרמו בשוחש םעה בור יפלכ
.ימינפה

רוביצה יקלח ןיב תוברקתה רתי ידילו םעה תודחא ידיל איבהל ידכ לוכה תושעל ונילע
-יא ,ןכא .הווחאלו םולשל תבהוא די והערל שיא טישוהל םיבייח ונלוכ ךכ םשל .םינושה
יאשונב םייתסמו הנידמו תד לש תולאשב ליחתמש לודג חוכיו שי .חוכיווה תא שטשטל רשפא
וא תידוהי הנידמ תויהל הכירצ וז םא ,הנידמה לש התומד לע חוכיו שי .ןוחטיבו םולש
.תונידמה לככ הנידמ ,'היחרזא לכ תנידמ'

ילבו המשל תונחצנ ילב ,רשויבו תוניגהב ולהנל ונילע לבא .ליחתמ קר ילוא הזה חוכיווה
ןיינועמש ,רוביצה בור לש ויתושוחתלו ויתועדל ןזוא תוטהל בייח לאמשה .תלוזה תליספ
ןימיה .תידוהי תוברת לע שגד רתיו ידוהי ךוניח רתוי םע ,ידוהי יפוא תלעב הנידמב
ךרד אוצמל תוסנלו ,לאמשה תא םידירטמש םיאשונל םיבושק תויהל םיבייח יתדה רוביצהו
.םירעפה לע רושיגלו תורבדיהל

תומקנ ילב

לאמשל תושעל םיארוקה ,ונלש רוביצה ךותב תולוק ינפמ ונמצע תא ריהזהל םוקמה הז ילואו
לבא ,ירשפא ילוא הז תינכט .תונורחאה םינשה עבראב םייתדלו ןימיל השע אוהש המ תא
םיסרודש שוחל םעהמ םילודג הכ םיקלחל םורגל רוסא .רתויב תולודג תאזכ המגמ לש היתונכס
.לארשי ללכמ םתוא םיאיצומו םהיפ תא םימתוס ,םתוא

תויהל איה המויא השגרה וזיא בטיה םיעדויש ,ונחנא ."ךרבחל השעת לא - ךילע אונשש המ"
תוינידמש רמשמה לע דומעל ונילע .ונירבחל תאז תושעל ונל רוסא ,היצמיטיגל-הדל ןברק
הדימעב ןהו תידוהי תוברתו ךוניח יאשונב ןה ,התמדוקמ ןיטולחל הנוש היהת השדחה הלשממה
לש םירחאה םיקלחל ונסחיב תושיגרב גוהנל ונילע תאז םעו ,םיברעה תועיבת לומ השוחנ
.לארשיב רוביצה

!םילשב תובבלהו ,תובבלה בוריקלו סויפל ןמזה הז

שדח שיתודחאל םילעופ

-רפכב ד"בח -יריעצ תיבב עובשה ןושאר םויב וסנכתה ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמ םייתאמ
םעה תודחא תרבגהל םעב הלחש הלודגה תוררועתהה לוצינ - ותרתוכש ,דחוימ ןוידל ד"בח
לכב םיבורקה םימיב וארייש הלועפ יכרד ושבוג .תווצמלו הרותל לארשי לש םביל בוריקלו
.ץראה יבחר

ד"בח תונטייק

ד"בח-יתב םעטמ תומייקתמש ,ד"בח תונטייק לש ןושארה רוזחמל המשרהה תכרענ הלא םימיב
-םייתכלממו םייתכלממ רפס-יתב ידימלת ,לארשי ידלי לכל תודעוימ תונטייקה .ץראה יבחרב
.תונטייק 200-כ התרגסמב תולעופו ,לארשיב הלודגה איה ד"בח תונטייק תשר .דחאכ םייתד
האלמה הרומתה תא םידליל תוקינעמ ןה ,חוור תורטמל ודעונ אל הלא תונטייקש ןוויכמ
םיטרפ .תססותו הזילע תידיסח חורב ,םיכרעו םינכת דצל תויווח לש עפש תרוצב ,רתויב
.ימוקמה ד"בח-תיבב המשרהו

הרות-רפס

הבישיב א"י התיכ ידימלת ,וירבח .ד"יה םיוב ןבואר-דוד הבישיה דימלת חצרנ שדוחכ ינפל
,ןמצייו רזע רמ ,הנידמה אישנ .ורכזל הרות-רפס תביתכ ומזי ,ןימינב הטמ תינוכיתה
תונפל ןמזומ ,וז הווצמב ףתתשהל הצורש ימ .ח"ש םיפלא תשמח לש ךס םרתו המזויהמ שגרתה
.יחרזמה קנב לש םילשורי ןגו תיב ףינסב 386016 ןובשחל םורתי וא ,02-9973846 'לטל

דומילו שפונ

זומתב ח-ו םימיב ,םישנל שפונ ימי השולש תנגראמ 'היח רוא' םישנל תינרותה הללכמה
-374927 'לט .אלמ חוריא ,הרישע תידיסחו תינרות תינכת .םילקד ףוח ןולמב (24-26.6.06)
.02

שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חלש תשרפל


תמאהמ תוטנל אל

ןונ -ןב עשוה לש ומש תא הנשמ אוה ,לארשי-ץראל םילגרמה תא חלוש ונבר השמ רשאכ
ךעישוי ה-י ,וילע ללפתה" :י"שר שרפמש יפכ ,תאזו ,ומשל 'ה םש תא ףיסוה ךכב .עשוהיל
לש תוילילשה היתואצותמ הז בלשב רבכ ששח ונבר השמש ,הארנ הזה השעמהמ ."םילגרמ תצעמ
םלוכ" :הרותה םהילע הדיעמש יפכ ,םירשכ ויה ןיידע תוחילשה תעשב ,הרואכל ךא .תוחילשה
!"ויה םירשכ העש התוא" :י"שר שוריפכו ,"םישנא

ידי-לע ורחבנש ,הלא םירחבומ םישנאש ןכתיי ךיא - רתוי תיתוהמ הלאשל הליבומ וז הלאש
לא תולעל לכונ אל" ורמאו 'הב ודרמש דע ,הצקה לא הצקה ןמ וכפהתי ,ומצעב ונבר השמ
!?"ונממ אוה קזח יכ ...םעה

םילגרמ אלו םיריית

אל השמ .'םירת' אלא 'םילגרמ' אל - ונתשרפב םילגרמה םיארקנ ובש ראותב ץוענ רבדה רבסה
ולכש תא ליעפהל שרדנ לגרמש ,אוה לדבההו .התוא 'רותל' אלא ץראה תא לגרל םתוא חלש
ילבמ שרדנה עדימה תא ףושחל ידכ תוימומרע םיכרד אוצמלו תולובחת לבחתל ,ותמכחו
.המרועו תולובחת ילב ,ץראה תא האור קר ריית ,ותמועל .תולגתהל

.הב שי המ רפסלו ץראה תא תוארל - "ןענכ ץרא תא רותל" היהת תוחילשהש דיפקה ונבר השמ
םילולע ,המרועה תאו לכשה תא בברעל םיליחתמ רשאכ ןכש .'םילגרמ' ושעיי םהש הצר אל אוה
.יחד לא יחדמ תדרל

המרועה תנכס

תא םיאור םהש ונבר השמ שיגרה ,ךרדל םתאיצי תארקל ופסאתה םיחילשה רשע-םינש רשאכ םלוא
גיאדה הז רבד .'וכו תונקסמ תאבהל םמצע תא ןיכהלו תוצע סכטל םיליחתמו 'םילגרמ' םמצע
- "םילגרמ תצעמ" וליצי ה"בקהש ,עשוהי ודימלת לע ללפתה הז בלשב רבכ ןכלו ,השמ תא
.תולובחתהו תוצעה םצעמ

-ץראל תולעל אלש םעה תא תיסהלו אוטחל םתעד לע הלע אלו "ויה םירשכ העש התואב" ,ןכא
תואצותה לע עירתהל ידכ הב היה ,תונלובחתהו תוימומרעה תדימב שומישה םצע לבא .לארשי
.ךשמהב םרגיהל תולולעש תוילילשה

תמאה תדימ

תויהל ידכ ."השמ הז תמאו" :ל"זח רמאמכ ,תמאה תדימ איה ונבר השמ לש ותדימ :וזמ הרתי
.תמאה תדיממ הז -אוהכ תוטנל אלש חילשה שרדנ - ותומכ םדא לש וחולש - השמ לש חילש
.חלשמה חוכ תא ודביא ,'םילגרמ' ושענ 'םירת' תויהל םוקמבו ,והשמב וטס םילגרמהש עגרב

תדימל תאזה תודמציהה .'השמ יחולש' וראשנ ,'םילגרמ תצע'ל ותפתנ אלש ,בלכו עשוהי קר
וכזש דע ,"דואמ דואמ ץראה הבוט" ורמאו ,םתוחילש תרטממ וטנ אלש םהילע הנגה תמאה
."םייחל םהיתחת ומקו ץראב םילגרמ לש םקלח ולטנ"ו ץראל סנכיהל
(78 'מע ,גל ךרכ תוחיש יטוקל)

חלש תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(ב,גי) "ןענכ ץרא תא ורותיו םישנא ךל חלש"

הנותנו התופכ ,הרושק התייה לארשי-ץרא .רשק תרתה - "וריתיו" ןושלמ םג אוה "ורותיו"
.הזה רשקה תא ריתהל םיכירצ ויה ,הב םתכילהב ,םילגרמהו ,םימע העבש ידיב
(ןילבולמ הזוחה)


(ב,גי) "ןענכ ץרא תא ורותיו"

םוקמה ינפל ץראה הביבחש אלא ?"ץראה תא ורותיו" אלו "ןענכ ץרא תא ורותיו" רמאנ עודמ
איה רשאכ םג תמייק התשודקו ,ץראל שי תדחוימ הביח יכ ,"ןענכ ץרא" ןיידע איה רשאכ ףא
."ןענכ ץרא" ןיידע
(םייח רצוא)


(ד,גי) "םהב אישנ לכ"

והז ,'ןיא'ל ומצע תא בישחמש אישנש ,זמרל .'ןיא'ו 'שי' תויתואה תונומט 'אישנ' הלימב
...רבד הווש וניאו 'ןיא' אוה תמאב ,'שי'ל ומצע תא בישחמש אישנה וליאו ,וב שיש אישנ
(םירפא הנחמ לגד)


(זט,גי) "עשוהי ןונ-ןב עשוהל השמ ארקיו"

םסרפתנו ,קלמע תמחלמב אבצ-רש היהש םושמ ןונ-ןב עשוה לש ומש תא הניש השמ ,וטושפ יפל
.והוריכי אלש ,ומש תא הניש ךכיפל ,קלמע תא וחצנב םלועב ןיטינומ ול אציו ומש
(םירוטה לעב)


"איה המ ץראה תא םתיארו רהה תא םתילעו בגנב הז ולע"
(חי-זי,גי)

- "רהה תא םתילעו" זאו ;(הכ ארתב אבב) םירדי םיכחהל הצורה ןכש - "בגנב הז ולע"
תויצראה תא וארת - "ץראה תא םתיארו" .הנוילעה המכחה לש ההובגה הגרדמל ועיגת
...הזה םלועה ילבה לכל ךרע םוש ןיאו ,"איה המ" םצעבש ,תוימשגהו
(ךלמילא םעונ)


(הכ,גי) "םוי םיעברא ץקמ ץראה רותמ ובושיו"

תואסרפ רשע ךלהמ 'ינוניב' םדא םנמא ."םויל תואסרפ הרשע ינוניב םדא ךלהמ" :י"שר שרפמ
םדא ךירצ 'ה-תדובעב .רתוי הברה םויב רובעל לוכי בוט סוס לע בכורה שרפ לבא ,םויב
...בוט סוס לע רוהדל
(ןילרקמ המלש יבר)


םויב םיצע ששוקמ שיא ואצמיו רבדמב לארשי-ינב ויהיו"
(בל,וט) "תבשה

,לוכל םסרופמ סנ היה הז רבדו ,תבשה םוימ ץוח םוי לכב םהל דרוי היה ןמהש יפ-לע-ףא
.תבשה םויב םיצע ששוקמ שיא םש אצמנ תאז-לכב
(ייחב ונבר)

עובשה תרמיא


תדמתמ תרוכזת

אוה .ךוניחה םוחתב הריזג לטבל ןויסינב זוחמה לשומ לא םעפ עסנ ןי'זולוומ םייח 'ר
.ושובלב ינרדומ ךא תווצמ-רמוש היה םנמאש ,ידוהי ןיד-ךרוע וילא ףריצ

'ר בישה .ויסנכמ לע םילשלתשמה תיציצה יטוח רשפל םייח 'ר תא לשומה לאש החישה תעשב
.תווצמה תא ידוהיל ריכזהל הדעונש תדחוימ הווצמ וזש ,םייח

."?תיציצב ךלוה וניא ךלש ןידה-ךרוע עודמ ,ןכ-םא" :לשומה לאש

תא ומצעב רכוז אוה אליממו ,בוט ןורכיז ול שיו ןיד-ךרוע אוה" :רמאו םייח 'ר ךייח
..."תיציצה לש תרוכזתל דימת קקזנ ינאו שלח ןורכיז שי יל לבא .תווצמה

הלואגה תרות


םימקו םילפונ

םיקוניזו תוליפנ ,תוילעו תודירי תרבוע אלא הקלחו הרשי ךרד הניא הלואגה לא ךרדה
רתוי ןוכנ .עובק לולסמבו דיחא בצקב םימרוז םניא ,םעבטמ ,םדא לש וייח םג .המידק
.שממ תוליפנ לש ףאו ,תודרומו תוילע לש הרושכ םראתל

ןמ קחרה -אל ללכ-ךרדב תשחרתמ וז .הליפנה וא הדיריה לש המעט תא יאדווב ריכמ םדא לכ
םוחה תא ,וב הרעבש תימינפה שאה תא םדאה דבאמ םואתפ .עיתפמב האב איה .היילעה
ותוא םידירטמו תוחוכ ינימ לכ וב םיררועתמ עתפל .תורירקו שבוי שח אוה .תובהלתההו
רחאל אקווד ול הרוק הז לכ המל ןיבמ וניאו לבלובמו ךובנ דמוע אוה .תרבוג המצועב
.ךכ-לכ הפי היילע

שיל שי ןיב

.וז היעבמ םידרטומב דודיע חיפהל ידכ וב שי ,וז העפותל הקינעמ תודיסחה תרותש רבסהה
וז אל .רתוי הברה ההובג הגרדל תחא הגרדמ רבעמב יעבט בלש איה ,תודיסחה תרמוא ,הדיריה
דדועתהל וילע ,ךפהל אלא ,ולצא הלחש הדיריה חכונ וחורב לופיל ךירצ וניא םדאהש דבלב
.הדיריה רחאל ול היופצה המוצעה היילעה תארקל קזחתהלו

תחא הבילש ןיב .'ןיא' לש בצמ תויהל בייח 'שי'ל 'שי' ןיבש ,ללכב ץוענ ךכל רבסהה
אוה 'ןיא'ה בלש ,תגרודמ ,הנטק היילעב רבודמשכ .קיר ללח שי ,םלוסב היינש הבילשל
ךורע-ןיאל ההובג הגרדמל תולעל םדאה ךירצ רשאכ ךא .שגרומ-אל טעמכ םימעפלו ,ריעז
ררחתשמ אוה וכלהמבש ,הליפנ ףאו הדירי לש בלש רובעל בייח אוה ,תמדוקה ותגרדממ
.השדחה הגרדה לש םישדחה םיגשומל חתפנו ,תמדוקה ותגרד לש הדימה-תומאמו םיגשומהמ

לש םיגשומה םלועב ראשיהל רשפא-יא ,ירמגל השדח הגרדל שממ לש היילעב רבודמ רשאכ
לש הטילקה ךילהתל עירפהל לולע - שודקו בוט אוהש ףא - םדוקה םלועה .תמדוקה הגרדה
ךא ,תמדוקה ותגרד תא םדאה בזוע ובש ,הז בלש .ונממ דרפיהל םיבייחו ,םישדחה םיגשומה
.הליפנה וא הדיריה תא רצויה אוה - השדחה ותגרד תא לביק םרט

ןליא ונממ חמצי םרטב ירמגל בקריהל וילעש ןיערג ,לשמל .ךכ לע םיאבומ םיבר םילשמ
ןיינעה תא הריתומו הקזח הישוק העיפומ ובש בצמ שי ,הנבהו דומיל לש ךילהתב םג ךכ .שדח
,אוה ןורקיעה .היגוסב ירמגל הנושו הקימעמ הנבהל םיעיגמ ןכמ רחאלו ,תטלחומ הנבה-יאב
.רתוי הלענו שדח בלש לש ותחימצ תא תרשפאמ הדיריהש

תונעתהל וילע לביק לארשי-ץראל הלעשכש ,אריז 'ר לע תרפסמ (א,הפ אעיצמ-אבב) ארמגה
-ץרא תרות תא דומלל ואובב ותוא לבלבי אלש ,ילבבה דומלתה תא חוכשל ידכ ,תוינעת האמ
תארקל הנכהכ ,הדיריה לש הדיקפתל תקהבומ המגוד וז .רתוי ההובג הגרדמב הדמעש ,לארשי
.תשדוחמו ההובג היילע

יחרכה בלש

הנואת הניא קידצה לצא 'הליפנ'ה ."םקו קידצ לופי עבש" :(זט,דכ ילשמ) רמאנ ךכ לע
תוילעה .ותולעתהבו ותומדקתהב יחרכה וליפא אוהש בלשו ותדובעמ קלח אלא ,ול תירוקש
תכשוממ תוביצי אקווד .םדקתמו יח אוהש ,היילע לש ךילהתב ןותנ אוהש תודיעמ תודיריהו
שי ,תודרומו תוילע הב ןיאו וינפל הרשי וכרדש םדא .'ה-תדובעב ןואפיק לע זמרל הלולע
.םיקידצ לש ךרד הניא וכרד אמש שושחל הביס טלחהב ול

לופי יכ" :(דכ,זל םיליהת) בותככ ,תיתימא הליפנ וז ןיא - 'לפונ' קידצה רשאכ םג םלוא
רחאל ,אריז 'ר .ידמל ההובג הגרדמב ונדוע ךא ,תמדוקה ותגרדממ דרי םנמא אוה ."לטוי אל
חכשש אלא ,םכח-דימלת ראשנ אוה .ץראה-םעל הלילח ךפה אל ,ילבבה דומלתה תא חוכשל שקיבש
ותגרדממ םייוסמ םשור םדאב ראשנ הדיריה תעב םג .לבב לש דומילה תוטישו םיללכה תא
רבכ ,הלואגה ינפלש הדיריב םג ,ךכו .השדחה ותגרדל עיגמו הלוע אוה וחוכבו ,תמדוקה
.הלואגה רוא ץצונתמ

היהש השעמ


לזמה-רב והימ

םויה-תחיש רבדה השענ ,םהיניב םיכדתשמ ,םוחנ 'רו הילדג 'ר ,םיעדונה םיריבגה ינש רשאכ
המ ןוגכ ,םירדח-ירדחב שחרתמש המ לע םיטרפ-יטרפ רפסל ועדי לוכה .רוזאה ידוהי לכ ברקב
.הלכה הלביקש םיטישכתה ךרע המו דיתעל ונתוחמ ןתחה לביק הרושת וזיא ,דצ לכ חיטבה

םהמ דחא לכ .םיכומס תוזוחמ ינשב וררוגתה ,הלכה יבא ,םוחנ 'רו ,ןתחה יבא ,הילדג 'ר
ןיב ךודישהש אלפ ןיא .דבוכמ דמעמ ול הנקהש רבד ,וזוחמב רתויב לודגה רישעה היה
.הלודגה הנותחל הכורד הייפיצ דילוה םיינשה

,לבויה ילואו רושעה תנותח יוניכל התכז רבכש ,הנותחה תארקל תונכהה .תועובש המכ ורבע
...ויסכנמ דרי ריבגה םוחנ 'ר - םיצוק הדשב שא ומכ העומשה הטשפ עתפלו .ןמוציעב ויה

העדונ הרהמ דע םלוא .ליגרכ לוכהש היה המדנו ימשיר רושיא םוש העומשל ןתינ אל הליחתב
ויסכנ לכ לע רתוול ץלאנ םוחנ 'רו ,לגר-תטישפ לע זירכה ימוקמה טפשמה-תיב .הרמה תמאה
ול הרדיסש הבולע הרידב ונכוש ותחפשמו אוה .םיברה וישונ תבוטל יטרפה ותיב לע ףאו
.הליהקה

עצוה תונמדזה התואבו ,רעצב תופתתשה בתכמ םוחנ 'ר לא ריבעה הילדג 'ר תאמ דחוימ חילש
לעבו םכח-דימלת ידוהי היה הילדג 'ר םנמא .הליבחה קוריפ תא תויאשחבו תוריהמב עצבל
היה לבא ,דואמ ותוא הרעיצ ויסכנמ דיתעל ונתוחמ לש ותדירי לע הרושבהו ,תובוט תודימ
תא לטבל אלא הרירב לכ הרתונ אל ותניחבמ .רבד לכל תועט-חקימ היה ךודישהש התע ול רורב
.ךודישה

ךודיש אוה ךודישה" .הלכה יבאל ללכו ללכ רורב היה אל ,הילדג 'רל רורב היהש המ םלוא
.חילשל עידוה ,"ןוממ לש תויעב ינפמ קר ולטבל ןכומ ינניאו

םק ססהל ילבמ .םעז לש תלטובמ-אל השוחתל הילדג 'ר בלבש תונמחרה תשוחת הכפהנ התע
רבד עדונש םדוק לבקל ונב קיפסהש תונתמה לכ תא ומע איבה אוה .םוחנ 'ר תיבל עסנו
.ותעדב שוחנ אוה המכ דע חיכוהל ידכ ,לגרה-תטישפ

סונא" .ךודישה לוטיבל - ונתוחמ ןיידע - ונתוחמ לש טלחומ בוריסב לקתנ התע םג םלוא
.םוחנ 'ר ןעטו רזח ,"הירטפ אנמחר סונאו יכונא

.ןויער ותעדב הלע םואתפ .הכותל עלקנש הכיבמה תואיצמב תוכורא רהרה לכסותמה הילדג 'ר
לככו וילא עסינ הבה .זנאצמ םייח יבר עדונה קידצה ררוגתמ ןאכמ קחרה-אל ,אנ-עמש"
.עיצה ,"השענ ןכ ויפמ אצויה

היה אלש יל רורבו ךודישה תא לטבמ ינניא" .וז העצהל םג עומשל הבא אל םוחנ 'ר ךא
,"ןאכ ראשנ ינא .קידצה לא עוסנל התא יאשר ,ךכב ךנוצר םא .םימשמ עבקנ אלול שחרתמ
.עידוה

לש ונכשמ םוקמ לא םיסוסה תא ריהדהל בכרב ץיאהו ותרכרכ לע הילדג 'ר הלע וחורב רובש
םיירהצ-רחא תעש העשה התייה רבכ ,זנאצל הילדג 'ר עיגהשכ .ישיש םוי היה הז .קידצה
ברה ורשוע תוכזב םלוא .להק לביק אל ,תבשל ויתונכהב קוסע היה רבכש ,קידצה .תרחואמ
יאבגה תא ענכשל ריבגה חילצה ,הליהתל ומש אצי םתוכזבש םיברה דסחהו הקדצה ישעמו
.שדוקה לא המינפ וסינכהל

עיגה אל השרפה תולשלתשהו םיריבגה ינש ןיב ךודישה רבדש הנידמב ידוהי טעמכ היה אל
לש ורופיסל בשק בורב ןיזאה ןכ-יפ-לע-ףא .ךכ לע עדי קידצה םגש חינהל ריבס .וינזואל
.בר באכב ויפמ אציש ,הילדג 'ר

לזמ-רב" .הצחמל תומוצעה ויניע תא חקפ רחאו לק עגר קידצה ההתשה ,וירבד תא םייסשכ
ירחאו ימע ןאכ ראשיה .חתפב תבשה ,האור התאש יפכ םלוא" .רמא ,"ןאכל תאבש התא לודג
."ונתחישב ךישמנ תבשה

דיתע ןיינעהש השוחתב רבע תבשה תא .ששואמו דדועמ קידצה לש ורדחמ אצי הילדג 'ר
המ קפס םוש ול היה אל .הלימ לכל םיכסהש וילע רכינו ,ורופיסל בישקה יברה .רדתסהל
..."לזמ-רב" אוה יכ רמא שרופמב ירהו .ויפמ אצייש ןידה-קספ היהי

םע .םידחוימ בוריק ינמיס ול הארה ףאש ,קידצה תציחמב עגר לכמ ריבגה הנהנ תבשה ךשמב
,קידצה לש ורדח חתפל ךומס דמוע הילדג 'ר הארנ רבכו ,הלדבהה המייתסנ ךא ,תבשה תאצ
.המינפ סנכיהלו בושל תואל ןיתממ

םויה דוע עס ,הילדג 'ר ןכבו" .יברה לש ויפ-אצומל ןיתמה ןכרומ שארבו שדוק-תאריב
,הנותחה תואצוהמ תיצחמב תאשל בייחתהש ןוויכמ יכ ,ול רומאו ךנתוחמ םוחנ 'ר לש ותיבל
דעומב היהתש הנותחה תואצוה לכב התא אשית ,תחא הטורפ אל ףא םלשל ודיב ןיא התעו
."תחלצומו הבוט העשב ,עבקנש

הפ תא יתעמש יינזוא ומב ירה" .םירבדל רבסה שקבל ריבגה זעה ,תוששואתה לש עגר רובעכ
...סוסיהב רמא ,"ןאכל יתעגהש יכונא לזמ-רב יכ יל רמאש ושדוק

תא בטיה תנבה אלש הארנ" .תולק ךייחו הילדג 'ר לא ויניע תא בוש םירה זנאצמ קידצה
אלו ,ילא תאב התאש ךכב וינפ תא לזמה ךל ריאה יכ ,רמול יתנווכתה" .רמא ,"יירבד
אלא ילא אב תייה התא אלו לגלגה ךפהתנ וליא ךבצמ היה םוגע המ ךשפנב המד .ךנתוחמ
..."ךנתוחמ

ינש ידוהי תחמשל ,ןיאושינה תירבב םוחנ 'ר לש ותבו הילדג 'ר לש ונב ואב ןוכנה דעומב
.זנאצמ םייח יבר קידצה אלא היה אל ןישודיקה רדסמ .תוזוחמה


קיז רידא םע םיידוהי םייח


תחרוז שמשה תא האר קיז רידא

םירבח רקבל :קיז רידאתינעתב יורש אוהשכו ,וידלי ינש םע הווקמב לבט .םוק קיז רידא םיכשה תוריחבה םויב
קמועמ הליפת תושחור ויתפששכ ,שדקמה םוקמל ךומס הלע ךכ-רחא .תשגרנ תירחש תליפת ללפתה
רבע .ותלחנו ומע תא עישויש ה"בקל הניחתב ,םיליהת םויה לכ ונרמאו התיבה ונרזח" .בלה
ונושלב ,רידא ךכ ,"םינש עברא ירחא שמשה הנושארל החרז רקובבו הלילה רבע ,םויה
.תירויצה

יניזאמ .תילארשיה תרושקתה לש התוידדצ-דח דגנ קבאמה םע תונורחאה םינשב ההוזמ קיז
שמתשמ אוה 'תרושקת' הלימה םוקמב רשאכ ,דוע םיהות םניא '7 ץורע'ב העובקה ותינכת
לעו תוניגה לע םירופיס ול ורפסת לא ,השקבבו .'תרוקשת' חנומב עבק-חרואב
.םינפבמ בוט-בוט ןיינעה תא ריכמ אוה .תויביטקייבוא

תודהיה תא הליג

המתסא יפקתה ללגב .'ריעצה רמושה' םע ההוזמה ,תינוליח תיביבא-לת החפשמב דלונ אוה
תיתד הריוואב יח םישדוח ךשמב .'יחרזמה' לש בקעי-הוונ בשומל חלשנ ,ותודליב לבס םהמש
וריבעהל וירוהמ עבת ךכ-רחא .בשומב ומכ היהת תבשהש הצר ,התיבה בששכ .וביל תא התבשש
הרות לש ןמלועל תיפוס סנכנו תיתד רעונ-תעונתל ףרטצה הרשע-עברא ליגב .יתד רפס-תיבל
.תווצמו

השא אשנ .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היפרגואגו לארשי-םע לש הירוטסיה דמל ךכ-רחא
ןכמ רחאלו וקסיסנרפ 'ס תטיסרבינואב דמל הליחת .היזיוולט תקפה ב"הראב דומלל עסנו
ייא-םאה ראות לע .רודישה תושר ל"כנמ םויכ ,םואבנשריק יטומ םג דמל ומע .הינרופילקב
לשומ זא היהש ,ןגייר דלנור ,רבעשל ב"הרא אישנ םג םתח היזיוולטבו עונלוקב ולש
.הינרופילק

םייוסמ םילקא

קיפמכ םש דבע הנש 21 .תילארשיה היזיוולטה ימיקממ היה ,רומאכו הצרא רזח וידומיל םותב
םידיקפתל ומדוק וירבח לכ .לארשי תשרומל הקלחמהו תירטנמוקודה הקלחמה שארכו ריכב
.םייטרפ םיקסעל שרפו בצמב סאמ םינש הנומש ינפל .םסחנ אוה .רתוי םיריכב

,םייוסמ יתרבח םילקא רצונ" :רידא ?לאמשה ידיב היובש הלוכ תרושקתהש רבדה הרק דציכ
וצרוק םש םישנאה לכ .ל"הצ-ילג תא האר .רבח איבמ רבח תטישב קזחתה קר אוה ךליאו ןאכמו
םהש ,איה הבושתה ?דחא יתד רוחב וליפא םש ןיאש הז ךיא .רמוח ותואמ רתוי וא תוחפ
."םהל םימודש םישנאמ םהלש תודותעה תא םיבאוש

חוכב אל

.םיצור ויה םיברש יפכ ,תרושקתה תא ףילחהל רשפא-יא" .ךפהמל אל ,יונישל הפצמ אוה םויה
תוחוכ המינפ םירזהל טא-טא ךירצ" .ןעוט אוה ,"חוכב תושעיהל םילוכי םניא הלאכ םירבד
הגרדהב םדקתהלו םיישקה לכ םע דדומתהל וכרטצי םה .ינמיהו יתדה רוביצהמ םירשכומ
."רתוי תנזואמ תרושקת ונל היהת ךכ ילוא .חתפמ-תודמעל

םולש רמא .הקלחמל הקלחממ ,רדחל רדחמ רבע .היזיוולטה ןיינבב רקבל ךלה עובשה תישארב
בשוי אוה וישכע .רמוא אוה ,"המהדתב תצק ילוא ,דואמ הפי יתוא ולביק םה" .םירבחה לכל
.לגדל ול ארקי והשימש הכחמו

גרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


סוטמב םינהוכ

?ץראב הרובקל םירטפנ םהב םיליבומש םיסוטמב םינהוכ תסיטב היעב שי םאה :הלאש

רוסא ןכ-לע ."וימעב אמטיי אל שפנל" :(א,אכ ארקיו) ןהוכ לכ הווטצנ הרותב :הבושת
.הז םוקמל חותפה הנבמ לכל וא ,תמ וב שיש להוא תחת סנכיהל ןהוכל

תונורחאה םינשה תורשעבו ,םייאופר םיזכרמב םינהוכ רוקיבב ,לשמל ,היעב רצוי רבדה
.אשונל םיינכט-םייתכלה תונורתפ םיבר תומוקמב ומשויו ונתינ

.םירסואה םיבר ךא ,םינוש םירתיה םיקסופב ונודינ ,םיסוטמ רבדב

תועיסמ '.א.וו.ט'ו 'לע-לא' תורבחה .ללכ םירטפנ העיסמ הניא 'רייא-רוואט' תרבח
םג .(ןורא אלל םשמ הסיט ןיאש טעמכו) קרוי-וינמ רקיעב ,תורישיה תוסיטב םירטפנ
.'לע-לא' ידי-לע ללכ-ךרדב ,ץראל םירטפנ םיריבעמש יוצמ הפוריאב םיידוהי םיזוכירמ

-יעדמה ןוכמה ידי-לע םיאתמ ןקתימ םינש המכ ינפל ןנכות ,'לע-לא' תיינפ יפ-לע
אוה .האמוט לבקמ ונניאש רמוחמ רצוימ ןוראה תא ליכמה ןקתימה .הכלה יניינעל יגולונכט
שי דימתו ,'האס םיעברא' וב שי .ותריגס דע 'ילכ'ל ךפוה וניאו ,םינוש םיקלחמ רבוחמ
.ןקתימה גגל דע ומצע ןוראהמ 'חפט חתופ' לש חוור

םירטפנ תלבוהל הז ןקתימב םישמתשמ ןכאש אדוויש ינבר חוקיפל המיכסה םרט הרבחה םלוא
סוטל םינהוכ לע ,השעמל ,ןכל .(ןוזמה תורשכ לע חקפמש בר םג וז הרבחל ןיא ,העש יפל)
אדוול - ןכ םאו ,ןעטמב םירטפנ שי םא ררבל וא ,תרחא הרבחב וא הרישי-אל הסיטב
.ןקתימב םישמתשמש

הזל םגו ,ןימלע-תיב לעמ רבוע הסיטה יאוותו ליאוה ,ץראהמ האיציב םג היעב שי ,בגא
.ךכל רע היהי רוביצה םא - ןורתפ עיצהל רשפא
השמ תורגא :ת"וש .ח ק"ס בר 'יס ע"וש רוציקל 'הכלהב םינייוצמה םירעש' .אעש 'יס ד"וי ע"וש
קחצי-יול ברה :ישיא עדימ .הנק 'מע ז"ח השמ ראב ,חק 'יס ב"ח בקעי תקלח ,דסק 'יס ב"ח ד"וי
.הכלה יניינעל יגולונכט-יעדמה ןוכמה שאר ,ןירפלה
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il