493 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

חרק תשרפ * (14.6.96) ו"נשת ןויסב ז"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ונמע אצמנ יברה :ירחא םייתנש
דימתמ רתוי

הילע ונתינ .לארשי-ץראל הלע אל שטיוואבוילמ יברה עודמ ,הלאשה העמשנ רופס-ןיא םימעפ
:תירוקמ ךרדב םעפ בישה ד"בח ידיסח ינקזמ דחא ךא .ומצע יברה יפמ ותצקמ ,תונוש תובושת
ןאכ .יברה תא האור ,ריע לש הבוחרל אצויש ימ לכ ירה ?ןאכ אצמנ ונניא יברה יכו"
גח-תחמש םיאיבמ ןאכ .שדוק-תבש תורנב םישנ םיכזמ ןאכ .םידוהי םע ןיליפת םיחינמ
תבהא ,הרותה תבהא תא םיכר םידליל םיליחנמ ןאכ .םייאופר םיזכרמב םילוחלו ל"הצ ילייחל
םייחש םישנא הברהמ רתוי ןאכ אצמנ אוה ?יברה אל םא תאז לכ השוע ימ .ץראה תבהאו םעה
."םפוגב ןאכ

ךא ,ןילקורבמ יברה אצי אל ותואישנ תונש םיעבראמ רתוי ךשמב :האלפומ העפות וז ,ןכאו
םילעופש ד"בח ידיסח תובבר .ץראה-רודכ ינפ-לע הניפ לכב תשגרומו השגרוה ותוחכונ
םיאיבמ םה .םיעיגמ םה וילאש םוקמ לכל םמע יברה תא םיאשונ ,םלועב הדוקנ לכב ותוחילשב
םדא לכ לש ובצמל הקומעה תויתפכאה תא ,ידוהי לכל הבהאה תא ,םינפה-רואמ תא םתיא
.ןירקמ יברהש םיינחורה םירסמה תאו לארשימ

ונבזע אל

,ןכ-יפ-לע -ףאו ,יברה לש הריאמה ותומד תא דוע תואור ןניא וניניע זאמ ופלח םייתנש
ויתוחיש .ונכרד תא הריאמ םיידיה-תבחר ותרות .םעפ-יאמ רתוי ונכותבו ונתיא אוה
.ונילגרל רנ תושמשמ שדוקב ויתוגהנה .ונביל תא תוממחמ תודיסחו הרות לש רוא תוגופסה
.הארשהו דודיע לש רוקמ ונל איה ותומדו

?םינרבקה ורבקו םיטנוחה וטנחו םינדפסה ודפס אולהו ."תמ אל וניבא בקעי" :ל"זח ורמא
תיתימאה תוהמה יוטיב ידיל האב ןאכ ."םייחב אוה ףא - םייחב וערז המ" :ארמגה הריבסמ
םה אולה ,"וערז"ב םילגתמ םהו ,קספיהל םילוכי םניאש ,םייחצנ םייח הלא .קידצה ייח לש
.וכרדב םיכלוההו וידימלת

יאדו ."םתיערמ-ןאצ לעמ ודרפיי אל לארשי יעור" רמאמה תא תובר םימעפ ריכזה יברה
,ונמע אצמיהל ףיסומ יברהש אופא רורב .תוחנאל יברה ונבזעי אל ךכ-לכ םותי רודבש יאדוו
.ןכ-ינפלש םינשה לכ ךשמב לארשי-ללכ תא טווינש יפכ ,ונידעצ תא ןווכלו ,ונכרבל

וכרדב םיכלוה

םירבד ןאכ םישחרתמ .הרושאל הניבהל ונכרעכ םישנאל השקו ,דואמ תבכרומ הפוקתב םייח ונא
ונאו .םייופצ-יתלבה םירבדה אקווד םירוק ןמזה לכ .הלטלט תפדור הלטלט .םיליגר-יתלב
תיתימאה הלואגה ימי לא רבעמה בלש אלא וניא הז לכש ,יברה ירבד תא בטיה םירכוז
.המלשהו

.הז וננמז לע םירחא םינמזמ שיקהל רשפא-יא .תרחא הפוקת לכל וז הפוקת תוושהל ןיא ןכל
ונניא .ולוק תא עומשלו יברה תא תוארל םילוכי ונניא וז העשב אקווד עודמ םיעדוי ונניא
הלענ דחא רבד ."ךיתבזע ןוטק עגר"כ הארנש בצמ ותוא לארשי-ללכ לע רזגנ עודמ םיניבמ
םג תאז תושעל לוכי ,ותיא רושק תויהל הצורש ימ לכו ,ונבזע אל ,ודיצמ ,יברה - קפס לכמ
.תאז רתיב ילואו ,וישכע

וז .ירוביצה טביהב ןהו ישיאה טביהב ןה ,ונידעצ תא תוחנהל הכירצ יברה הוותיהש ךרדה
יברהש ונחכונ .העשה יכרוצלו וז הפוקתל ,ונינפל םידמועה םירגתאל דחוימב תמאתומש ךרד
רשאכ תאז ןיבה ,םינווכמ וירבד המל ותעשב ןיבה אלש ימ יכו ,ויתויזחתו וירבד לכב קדצ
.יברה הפצש יפכ קוידב ,םינושה םיעוריאה ואב

ונילע .ץוחמו תיבמ םיצחלה לכ דגנ ,השודקה ונצרא תומלש רמשמ לע םינתיא דומעל ונילע
-חישמ ינפ תא לבקל ןנוכתהל ונילע רקיעבו .תודיסחו הרות תצפהו לארשי-תבהא תוברהל
.שממ בורקב ונקדצ

שדח שי"והילא די"ב תיזכרמ תרצע

ידיסח לש תיזכרמ תרצע ביבא-לתב והילא-די לכיהב ךרעית ,זומתב 'ג ,בורקה ישימח םויב
לע זרכוי תרצעב .שטיוואבוילמ יברה לש ותנשמבו וכרדב תוקבדה ןמיסב דומעתש ,ד"בח
ףתושמה ידוהיה דוסיה תא שיגדהלו םעה תא דחאל ותרטמש ,ףקיה-בחר ירוביצ עסמ לש ותחיתפ
רמז יקרפ .והינתנ ןימינב רמ רחבנה הלשממה-שאר היהי הגיגחב דובכה-חרוא .ונלוכל
הביהרמ רזיל תגוצתו ואדיו יעטק ובלושי .דירפ םהרבא ידיסחה רמזה יפמ ועמשוי םינוגינו
בקע .שארמ םיסיטרכב דייטצהל שיו ברעב 6:00 העשב חתפית תרצעה .הלואגה תרושב אשונב
.ןוחטיבה יכרוצ לשב ,ואוב תא םידקהל להקה שקבתמ ,רחבנה הלשממה-שאר תופתתשה

ץראב תורצע

םיעוריאב .תולודג תורצעו תויודעוותה עובשה םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב םייתאמ םג
תא וקזחיו ולעופ לעו יברה לע ורפסיש םיחרוא ןכו ויסנרפו םוקמה ינבר ופתתשי הלא
.ויתוחרואב תכללו ויכרדב קובדל רוביצה

הנומאה קוזיחלו תודיסחהו הרותה תצפהל תוליעפה תא הז םוי לגרל םיריבגמ ד"בח ידיסח
תא ורבגתי םישנהו ,םירעה תוצוחב ןיליפתה תחנה ינכוד ורבגותי .אובל הבורקה הלואגב
.שדוק -תבש תורנ תווצמב תונבהו םישנה רוביצ יוכיזל תוליעפה

תיסורב "יברה"

- ד"בח-יריעצ לש היילעה ףגא תאצוהב ,תיסורה הפשב ,'יברה' רפסה לש הנושארה הרודהמה
ותנשמ לע ,ולעופו יברה לע רפסמ רפסה .היינש הרודהמ תספדומ התע .התעפוה םע דימ הלזא
לארשי-םעל ריבעהל יברה שקיבש ירקיעה רסמה לע ןבומכו ,ומשגתהש ויתואובנ לעו תינחורה
.03-9607588 'לט .הבורקה הלואגה אשונב

שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חרק תשרפל


רוביצה ךותבש דיחיה תא תוארל

,הדע יאישנ" םישימחו םייתאמ ואבו ,ונבר השמ דגנ ותדעו חרוק לש תקולחמה שא החקלתהשכ
ןכא םה םאש ,השמ םהל בישה ,הנוהכה תוכז תא םמצעל ועבתו "םש ישנא ,דעומ יאירק
.תואצותה תא ואריו תרוטק ריטקהלו תותחמ תחקל וסני ,שדקמה תדובע תא דובעל םישקעתמ

יפ -לע ,שרפמ י"שר ."םתחנמ לא ןפת לא" :'ה לא ונבר השמ ללפתה ןחבמה עגר תארקל
אל םקלח ףא .רוביצ ידימתב קלח םהל שיש ינא עדוי" :רמול ןווכתה ונבר השמש ,שרדמה
."ונלכאת אלו שאה ונחינת .ןוצרל ךינפל לבוקי

השמ לש תלוכי

אולה .רוביצה תונברק ןיבו םיאטוח םתוא ןיבש הקיזה תא קתנל ה"בקהמ שקיב ונבר השמ
םתואל םגש אצמנו ,םיפתוש לארשי לכ ויה םהבש לקשה תיצחמ יפסכמ ונקנ דימתה תונברק
תקולחמ-ילעב םתוא לש הז םקלחש ,שקיבו השמ אב ךכ לע .הלא תונברקב קלח שי םישנא
."ןוצרל ךינפל לבוקי אל" רוביצה תונברקב

יהמ ."רוביצ ידימתב קלח םהל שיש ינא עדוי" ןייצמ ונבר השמ עודמ ,ןיבהל ונילע םלוא
לש וקלח תא ןייצל תלוכיה םצעש ,ןאכמ ?ונבר השמ לש וז ותעידי לע תדחוימה השגדהה
.ונבר השמ לש ותוהמל הרושק ,רוביצה תונברקב דיחיה

ללכהו טרפה

אל םידמוע דיחיה יכרוצ .םידגונמ ףאו םינוש םירבד ינש םה דיחיהו רוביצה ,םירבדה עבטמ
םימשש םירטשמ שי :םינוש םירטשמב םיאור ונאש יפכו .ךפהלו רוביצה יכרוצל הריתסב תחא
םימירמש םירטשמ שיו ;רוביצה ןובשח לע רבדה אב זאו ,םהינייעמ שארב דיחיה תויוכז תא
.טרפה תויוכזב רבדה עגופ חרכהב זאו ,לוכה לעמ רוביצה יכרוצ תא

יכרוצ תא העשב-הבו ללכה יכרוצ תא תוארל ,תולעמה יתש תא דחאל וחוכב שיש הז והימ
טרפה תא תוארל לוכי אוה אקווד ."לוכה אוה אישנה" רמאנ וילעש ,רודה אישנ והז ?דיחיה
.רוביצהו ללכה ןעמל לועפל העשב-הבו ,ללכה ךותבש

רודה אישנ

,אישנה ,אוה ."רוביצ ידימתב קלח םהל שיש ינא עדוי" :רמול לוכי ונבר השמ אקווד ןכל
העשי אל ה"בקהש תקולחמה תעשב שקבלו ,רוביצה תונברקב םידיחיה לש םקלחב ןיחבהל עדוי
.םתחנמ לא

חלשנו ורסאממ צ"יירה ר"ומדא ק"כ ררחוש ובש םויה ,זומתב 'גל תוכימסב הלח חרוק תשרפ
םג טרפה תויעבב ןיחבהל תלוכיה יוטיב ידיל האב ,רודה אישנ ותויהב ,ולצא םג .תולגל
ידוהי לש ותבוט ןעמל וחוכ לכב רסמתהלו ,ללכה לש תושקו תולודג תויעבב קוסע אוהש העשב
תא םיאיבמ וז תוליעפ ידי-לעש דע ,ויכרדב םיכלוהה לכל רודה אישנ ןתונ וז הלעמ .יטרפ
.טרפב דחאו דחא לכלו לארשי לכל הלואגה
(105 'מע ,גל ךרכ תוחיש יטוקל)

חרק תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(א,זט) "חרק חקיו"

תקולחמ וז ,םימש םשל איהש תקולחמ איה וזיא" :רמאנ (זי הנשמ ה קרפ) תובאבש יפ-לע-ףא
קחרתהל םיכירצ ונכרעכ םישנא וליאו ,יאמשו לליהכ םישנאל תאז חינהל בטומ ,"יאמשו לליה
...ולאכ תוקולחממ וליפא
(ןי'זולוומ םייח יבר)


(א,זט) "חרק חקיו"

,תונמדזה לכב ןיכומיס ונרעצל תאצומ תקולחמה תשרפ ."תשרדנ הפי וז השרפ" :י"שר שרפמ
...תקולחמל םעט םיאצומו הפי התוא םישרודש םינשרד םיאצמנ דימתו
(ץישבייא ןתנוהי יבר)


(א,זט) "יול ןב תהק ןב רהצי ןב חרק חקיו"

לומ ומצע תולפש תכרעהל םדאה תא איבמ אוהש יאנתב ,בושחו בוט רבד םנמא אוה תובא סוחיי
הרושה תא לקלקמ סוחייה םדאה-ינב בור לצא םלוא .םיבוט םישעמל וררועמו ויתובא תולדג
סוחייב האגתהש ,חרוק לצא ונאצמ רבכ הזה ערה רבדה תאו ,תוריהיו הוואג ידיל םאיבמו
.ויתובא
(ץישפורמ ילתפנ יבר)


(א,זט) "םריבאו ןתדו"

לע קולחל םהל היה אל .םהל אל בירל וסנכנש ינפמ ,םלוכמ רתוי יאנגל ורכזוה םריבאו ןתד
,םייוולל הנתינו םירוכבה ןמ הדובעה הלטינש לע אל ןכו ,יול טבשמ ויה אל ירהש ,הנוהכה
."םריבאו ןתדו לאומנ באילא ינבו" בותכה ירבדכ ,םירוכב ויה אל ירהש
(הלולב החנמ)


(ד,זט) "םש ישנא דעומ יאורק"

.ןוטלש תנמ םלוכל קלחי ,חצני חרוק םאש םבשוחב ,הררשו דובכ ,עצב יבהוא וצבקתה חרק לא
...םש ונל השענ םירמואה םישנאה ולא ,"םש ישנא" בותכה תנווכ וז
(רקי ילכ)


(ג,זט) "'ה םכותבו םישודק םלוכ הדעה לכ יכ"

-ךותבו ידוהי בל יל שי :אוה הנוע ,יוארכ תווצמו הרות רמוש וניאש ידוהיל םיריעמ רשאכ
,יוארכ םיגהונ םניאש יפ-לע-ףא ,יתיאש םישנאה ,חרוק ןעט הז רבד .בוט ידוהי ינא יכות
...םה םיבוט םידוהי םכות-ךותב - "'ה םכותב"
(רזעילא ירבד)


(אי,זט) "וילע ונילת יכ אוה המ ןרהאו"

םכל שיה ?ןורהא אוה המו אוה ימ םתא םיעדויה :לארשי-ינב לא רמא השמ - "אוה המ" ןרהאו
.ולומ דדומתהל םיזיעמ םתאש - "וילע ונילת יכ" ?ותשודקבו ותולדגב הגשה
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


(גכ,זי) "םידקש למגיו"

הנוהכה םייקתתש ןורהא ערזמ םיאנומשחה תחפשמל זמר .'םינומשח' היירטמיגב 'םידקש'
.םדיב
(םירוטה לעב)

עובשה תרמיא


חישמה תא איבי ימ

לכ ושע" :רמא הבש ,תמסרופמה ותחיש תא שטיוואבוילמ יברה עימשה א"שנת ןסינב ח"כל רואב
תקולח דמעמב ,ךומסה ןושאר םויב ."שממ לעופב ונקדצ-חישמ תא איבהל ...םכתלוכיב רשא
:הארקו יכבב הצרפ ,יברה לא (ד"בח ידיסחמ אלש) השא השגינ ,הווצמ-תוחילשל תורטשה
ידמ הדבכ המישמה ?וישכע הרק המו ,חישמה תא איבת התאש םינשה לכ ךילע ונכמס ,יבר"
."ונילע

ינא ?ירובעב ירשפא תויהל לוכי הז ךיא ,לארשי-ללכל ירשפא-יתלב רבד הז םא" :יברה הנע
..."דחא םדא קר

."חישמה תא ונל איבהל ךירצ התאו ,ונלש אבא התא .יברה התא לבא" :השאה השקעתה

רבדהש ,תורורב יתרביד ירה ,יבר ינא םא" :רמא אוהו ,דואמ וניצרה יברה לש ושדוק-ינפ
."!םללכב תאו ,לארשי-ללכ ידי-לע תושעיהל ךירצ

הלואגה תרות


תונורחאה תונכהה

'אחישמד אתבקע' ימי םה הלא ונימיש ,םינורחאה תורודב לארשי ילודג לכ לע םכסומ
לש ויתובקע ימעפ םיעמשנ רבכ הבש הפוקתב םייח ונא ,רמולכ .ל"זח ירבדב םיראותמה
ונביל תא ררועל ודעונש םינמיסה םה ,וז הפוקתב םיללוחתמש םירעוסה םיעוריאהו ,חישמה
.הלואגה תארקל

םינורחאה תורודה יקידצ תויואטבתה ןיבש טלובה לדבהב ןיחבהל אלש םילוכי ונניא ,ןכאו
םיקידצ ויה רודו רוד לכב .ורבעש תורודב לארשי ילודג לש םהירבדל הבורקה הלואגה לע
םתואב ךא .הלואגה תשחהל םשפנ תא ורסמש ויה ףאו ,הלואגל הייפיצה לע םעה תא וררועש
תורודב ,תאז תמועל .חישמה ילבח רוציק לעו הלואגה זוריז לע שוריפב רבוד םימי
טק עגר דועו שממ ונתלד ףס לע תאצמנ רבכ הלואגהש ,לארשי יקידצ ונל םירמוא םינורחאה
.ןאכ היהת איה

הפוצ ומכ םה ."הדעה יניע" - הרותב םיארקנ םהש יפכ ,לארשי ילודג ונל םישמשמ ךכב
םיקידצה םיאור ךכ .האור וניא ןיידע רושימב אצמנה םעהש םירבד האורו רהה שאר לע בצינש
ןנוכתהל ונביל תא םיררועמ םהו ,ונילא אבו ברקתמ ונקדצ-חישמ תא תורוהטה םהיניעב
.טק -עגר דוע הלגתתש תישממ תואיצמ איהש ,וז תוחתפתהל ךרעיהלו

"םייניעה תא חוקפל"

םינשב דחוימב שטיוואבוילמ יברה עימשהש םיאלפומה םירבדה תא תוארל שי וז ךרדב
תרבגהב קפתסמ וניא יברה יכ רוריבב הארי ויתורגיאבו ויתוחישב ןייעמ לכ .תונורחאה
שממ אוה אלא ,חישמה תא איבהל ידכ תווצמבו הרותב קזחתהל םעה זוריזבו הלואגל הייפיצה
.לוכ-ןיעל תולגתהל היושע איה עגר לכבו ונתארקל האבו תכלוה רבכ הלואגה יכ עידומ

ונא םידמוע ל"זח ירבדבש םינמיסה לכ יפל" :(א"שנת תומש תשרפ תבשב) רמוא אוה ךכו
תלבקל םינכומ םידמועו ,הבושת ושע רבכו ,'ןיציקה לכ ולכ' רבכש רחאל ,תולגה ןמז ףוסב
ףוסש דבלב וז אל" :ףיסומ יברה (ב"נשת ןוושחרמב 'ו) תרחא החישבו ."ונקדצ-חישמ ינפ
תא חתפיש לארשימ תחאו דחא לכל הכחמו חתפה ףס לע תדמוע רבכ הלואגה אלא ,אובל הלואגה
."!רדחה ךותל הלואגה תא 'בוחסי'ו תלדה

הבש בצמב םידמוע ונא התעו ,עיגה רבכ הלואגה ןמזש ,הלוע יברה ירבדמ :וזמ הרתי
,לוכה ומייסו 'ןיצקה לכ ולכ' רבכ" :המ-םושמ תבכעתמ ,אובל הכירצ התייה רבכש ,הלואגה
אל ןיידע ללכו ללכ םינבומ םניאש םימעט ינפמו ,ןמזמ רבכ אובל הכירצ התייה הלואגהו
םהיניע .(...) שממ דימו ףכית אובל הלואגה הכירצ ,תעכ םינפ-לכ-לעש ,ןבומ הזמ .האב
,תוימשגה םייניעה תא חותפל קר ךירצ תעכ ;הלואגה תא תואור רבכ לארשי-ינב לש תוינחורה
.(ב"נשת אב תשרפ תבש) "הלואגה תא וארי ןה םגש

"אובל ןכומ חישמה"

ןיאו ,ןהשלכ תוינחור תוריפסב םירמאנש 'שרדמה-תיב' לש םייוטיב הלאש םירובס שי
רמואו רזוח יברה .ךכ ןועטל לוכי וניא יברה ירבד תא ארוקש ימ .םיברה תושרל םאיצוהל
ונקדצ-חישמש םלועה לכב עידוהל שקבמ אוה .ידוהי לכל ועיגיש ידכ ,הלא םירבד םסרפל שיש
.ארומ אלבו םוסרפב תאז תושעלו ,עגר לכב אובל דמוע

ב"יב) ןא-ןא-יסה בתכ וילא עיגמ רשאכ .םייקמ האנ םג אלא ,שרוד האנ קר אל יברהו
יברה ,"חישמה ןיינעב םלועל ךל שיש רסמה תא ונל רומא ,יבר" :לאושו (ב"נשת ןוושחרמב
רוזח - ךכ לע רוזחל ךנוצר םאו ,תונידמה לכב תונותיעב ספדנ רבדהו יתמסרפ רבכ" :בישמ
בוט לש חטשב רתוי תוברהל אוה ,תושעל ונל רתונש המו ,וישכע אובל ןכומ חישמהש רומאו
:ינקירמא ןותיע לש בתכל הנוע יברה (ב"נשת א-רדאב 'בב) םישדוח המכ רובעכו ."דסחו
."תונורחאה תונכהה תא תושעל ךירצו עיגהל דמוע חישמה"

היהש השעמ


םיניפיליפב רוקיב

יברל חוודל גהונ היה ,ב"הראב 'וי-וא' הלודגה תורשכה תקלחמ שאר ,יוויל רעבוד ברה
ללכ-ךרדב ותוא דייצמ היה יברה .תורשכ יניינעב ולש תננכותמ העיסנ לכ לע שטיוואבוילמ
.םינושה וידעיב תונווגמ תומישמ וילע ליטמ ףא םיתיעלו 'הווצמ-תוחילש'ל הקדצ-תורטשב

הננב'ה לש ורוציי ךילהת תא ןוחבל ידכ ,םיניפיליפל סוטל יוויל ברה ןנוכתה תחא םעפ
תויעב וב שיש הארנ היה אל הרואכל .תשבוימ הננבמ יושעה ב"הראב בוהא ףיטח ,'ספי'צ
.קודבלו עוסנל טילחה יוויל ברה ךא ,ןהשלכ תורשכ

לא הנפת ,ךדעיל עיגתשכ" .רלוד םינומשו האמ ךסב קיש יברה ול רסמ ,העיסנה לע חווידשכ
.יברה רמא ,"וז יתמורת תא םהל רוסמתו םירבד םהינזואב אשית ,םוקמב תידוהיה הליהקה
.יוויל ברה תא טעמ-אל העיתפה תיתרגש-יתלבהו המותסה הארוהה

יכ ול ררבתהו ,'ספי'צ הננב'ה תא רציימה תשורחה-תיב לעב םע השיגפ עבק ודעיל ועיגהב
ןמושמ לכאמ ירבד םג וב םירציימ יכ ,הליג תשורחה-תיבב ורוקיבב םלוא .ידרפס ידוהי אוה
...'ספי'צ הננב'ה ןוגיטל ןמשה תאו ,תוניבג ,ריזח

שקיב רשא לודג קידצמ קיש ותחתמאב שי יכ ,לעפמה לעבל יוויל ברה רפיס רוקיבהמ ובושב
,"הליהקה אישנ אוה ידוד ,היעב ןיא" .קישה תא הל םורתלו הליהקה ינפל עיפוהל ונממ
.שיאה בישה

ידוהי ינפל ברעב תרחמל עיפוי יוויל ברהש עבקנו ןיינעה רדוס הרצק ןופלט תחישב
ינקירמאה ברה לש ואוב רבדב הליהקה ידוהי ןיב רדשה רבעוה םוי ותואב דוע .הליהקה
.םהינפל השרד תאשל דיתעה

,דחי ובשי לוכה .הציחמ אלו םישנ-תרזע אל .ויניע וכשח ,תסנכה-תיבל יוויל ברה עיגהשכ
רבדל לחה המוקמבו חנז ןכל םדוק ןיכהש השרדה תא .ולאב ולא םיברועמ םישנו םירבג
לדוג לע תרפסמ הרותה .'םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו' רמאנ הרותב" .הציחמה ןיינעב
אוה ,ןברק בירקהל שקבמו שדקמה -תיבל אב ידוהי ,הרואכל .ןבחורו ןכרוא ,שדקמב תועיריה
םלוא ?הזכ םוקמב וא הזכ הבוגב תועיריהו םידומעה םא לדבהה המ - וביל לכב תאז השוע
,בוט הז רשב .הצור ינאש יפכ אקווד תאז השע ,לבקתי ךנברקש הצור התא םא :רמוא ה"בקה
..."םברענש ץפח וניא ה"בקה םלוא - בוט הז םישנ ,בוט הז םירבג ;בוט הז בלח

םלוא .בלה לכמ םיללפתמו ןאכל םיאב ,םירקי םידוהי ,םתא" :וירבד תא יוויל ברה םייס
..."!'םכותב יתנכשו'ה רסחו ;תסנכה-תיבב אצמנ וניא ה"בקה - דיחיו דחא ןורסיח שי

םינומשו האמ ידיב חלש שטיוואבוילמ יברה" :ךישמה אוה .וחומב ןויער קיזבה עגר ותואב
תיינבב ותופתתשה יהוז .ןיבמ ינא תעכ .המ םשל יתנבה אלו הליהקה ליבשב רלוד
..."הציחמה

בוזעל יוויל ברה דמעשכ .תוחפ אל עיתפמ ,ךשמה ול היה ךא ,רופיסה לש ןושארה וקלח והז
-וינב םיררוגתמ וירוה יכ עדונ וירבדמש ,ידוהי רוחב הצירב םוקמל עיגה ,תסנכה-תיב תא
-וינב הטיסרבינואל לבקתהל חילצה אלש ןוויכמ תימוקמ הטיסרבינואב דמול אוה יכו קרוי
.וירוהל ש"ד רוסמל ידכ קרוי -וינל ברה לש ותרזח תא לצנל שקיב התע .קרוי

ברה לש וביל ריסחה ,םירוהל ש"דה ןכות תא טרפל לחהשכ םלוא .יתרגש עמשנ לוכה ןאכ דע
התואש ,תימוקמה יתרבח תא - העתפה יתא איבמ ינאו בושא םיישדוח דועב" .המיעפ יוויל
וביל לע רבדל לחה יוויל ברה .תיניפיליפ היוג התייה הרבחה ."בורקב תאשל ןווכתמ ינא
.ליעוה אלל םלוא ,ריעצה לש

וזיא םהל רפיס תונידעבו תוריהזב .ותיבל םנימזהו ריעצה ירוהל רשקתה קרוי-וינל רזחשכ
,וששואתהשכ .טטומתה באה .רבש-תוקעזב הצרפ םאה .ובושב םהל איבהל ןנוכתמ ןבה 'העתפה'
..."!ונל רוזעל בייח התא" :וננחתהו וב וזחא

םיעבצב .םירוהה ול ורסמש ןופלטה רפסמ יפל ,ןבה לא יוויל ברה רשקתה הליל ותואב דוע
לע ועמששכ ךירוה לש םתבוגת התייה וז" .התע הז ותיבב שחרתהש תא וינזואב ראית םייח
.ול רמא ,"!םהיניע לומ 'העתפהה' תא וארישכ םתבוגת תא ךמצעל ראת ;ךיתונווכ

םאהו וב ועיקשהש המ לכ לע ,וירוהל הדותה-תרכה וז םא ולאשו וביל לע רביד יוויל ברה
לש החטבהב המתחנ החישה .הלואש ןוגיב םירוהה תא דירוהל יואר וניגבש םלועב רבד שי
.םירבדה לע "בושחל" ריעצה

הלכי בר ישוקבו תשגרנ התייה איה .יוויל ברה לש ותיבל םאה הלציצ רקובב עבש העשב
םלוא .ןבה םע רשקתהל בוש וב קוחדל ידכ הרשקתה יכ רבס הליחת .היפמ הלמ איצוהל
תא קתנל טילחה יכ הל עידוה אוהו ןופלטב הנב םע החחוש התע הז יכ ,הנממ עמש ותעתפהל
.הידעלב ותיבל בושלו ותרבח םע וירשק

חלש אלול" .יוויל ברה הל רמא ,"שטיוואבוילמ יברה אלא ,הדותה ירבדל תבותכה ינא אל"
חחושל תונמדזהה יל התייה אלו ריעצה ילא עיגמ היה אל ,הליהקה ינפל םירבד תאשל יתוא
..."ומע

ואצמנ הכותב .םיניפיליפה ןמ הפטעמ יוויל ברה לש ראודה-את לא העיגה ןמז רובעכ ,בגא
הציחמ - םיינשל הצוח ולכיה תאש תסנכה-תיב לש םולצתו רלוד םינומשו האמ ךס לע הלבק
...ןידכו תדכ


שטיוואבוילמ יברה םיידוהי םייח


םימולהיכ םידוהי :יברהלארשי לכ תבהא

ביצה ,לארשי -תיב תא תוכזל שקיב ןהבש ,תווצמה יעצבמ לע שטיוואבוילמ יברה זירכה רשאכ
לכ לש דוסי קר הניא לארשי-תבהאש ,ריבסה יברה .לארשי-תבהא תווצמ תא המישרה שארב
,םעה ינומהל לארשי-תבהא ליחנהל - הדבכנ הרטמ המצע איה אלא ,ינש ידוהי םע תוליעפ
.והער תא רתוי בהאי ידוהיש

ןיאש לארשי-תבהאל למסו תפומ ומצע יברה שמשמו שמיש ךכ ,וחקל-יעמושמ תאז שרדש םשכ
לכ לש ינחורהו ימשגה ומולשל הקומע הגאדו ,היהיש ימ היהי ,ידוהי לכל הבהא .הל המוד
חוכו ןמז דימת אצמ ,לבת יבחר לכב תודהיה לוע לטומ ויפתכ לעש ,יברה .לארשימ םדא
.ןקזו רענ ,השיא וא רבג ,הרושה ןמ םדא לש הלודגכ הנטק היעבל סחייתהל

וליעוה אל םינוילימה

םידוהיה דחא וילא הנפ א"משת תנשב :יברה לש םידדונה םירירגשה ידבכנמ דחא רפיס
,תיטרפ 'תודיחי'ל לבקל יברה לדח םימי םתואב .יברה לצא לבקתהל שקיבו הקירמאב םירישעה
רישע ותוא םלוא .'תיללכ תודיחי' הנוכש המב ,תולודג תוצובקב קר םירקבמה תא לבקל לחהו
ינש םורתל חיטבה אוה .יברה םע תישיא החישל שגפיהל בייח אוהו השק הלחמב הלחש ריבסה
.ותשקב הנעית םא ד"בח תודסומל רלוד ןוילימ

המ לאשו ,יברל תאז בתכ םיטבל רחאל .הלילשב הנענו תוריכזמל תאז רסמ דדונה רירגשה
,םידוהי לארשי-ץראמ ןאכל םיאב רשאכ" :יברה ול הנע .תיחדנ ותשקבש רישע ותואל בישהל
ידוהי לבקל לכוא ךיא ,םלבקל לוכי יניאו ,העיסנה לע תונורחאה םהיתוטורפ תא ואיצוהש
ימיבו יברה לש ותדמעמ דואמ לעפתה רישע ותוא ,בגא ..."!ףסכ רתוי ול שיש םושמ קר
.וכריבו יברה וילא הנפנ זאו ,שרדמה -תיבב להקה לכ םע דמעו ורקבל אב הכונחה

םיפייעתמ אל

יפלא - האלפומה הזחמה תא האר ,תונורחאה םינשב ןושאר ימיב יברה לצא רקיבש ימ לכ
ףסכ רטש ףוריצב ותכרב תא םילבקמו יברה דיל שיא-שיא םירבוע ,לבת יווצק לכמ ,םידוהי
לש ומלועב ןיא ובש ,בל -תמושת לש עגרבו ךכ-לכ ישיא טבמב םיכוז תחאו דחא לכ .הקדצל
.םהיתוקוצמו השיא וא שיא ותוא אלא יברה

ךיאו ,לזוא יחוכש השיגרמו םייתעשכ רותב תדמוע ינא" :יברה תא השיא הלאש תחא םעפ
אל - תובוט םינבא םירפוסשכ" :יברה הל בישה ."?תועש עבשו שש ךכ דומעל לוכי יברה
..."תופייע םישיגרמ

בל-תמושת

טלוב רבדה .ויבבוס לכ תא דימת המיהדה ןטקה שיאל בל-תמושת קינעהל יברה לש ותלוכי
.לארשי-תיב ינומה לש היעב לכב ברועמ היה המכ דע הארנ ןהבש ,יברה לש ויתורגיא יכרכב

והשימ ןיחבה ,םידיסח תבבר ךותב ,הרותה-רפס םע דוקרל אצי יברהשכ ,הרות-תחמשב ,םעפו
ותואל טיבהשכ .הקזוחב ודי תא ףינמ זאו היינש ןיתממ ,רצוע יברה םידוקירה תרעס ךותבש
ץפוק אוה םעפ ידמו ,םדאה םי ירוחאמ קחדנש ,רעש לדוגמ ריעצ םש אצמנש הליג ןוויכ
ודי תא יברה ףינה ,הלעמל ץפיקש היינש התואבו ,ךכב ןיחבה יברה .תוארל ידכ הבוגל
...דודיעל

גרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


זומתב 'ג יגהנמ

?זומתב 'ג אלוליהה םוי תא ןייצל יואר דציכ :הלאש

םוי יגהנמ תא זומתב 'גב גוהנל יואר יכ ,דקתשא עבק ד"בח ינבר ןיד-תיב :הבושת
צ"יירה ר"ומדא ק"כ ,ונתוח לש אלוליהה-םויל שטיוואבוילמ יברה עבקש אלוליהה
:םהמ המכ ןלהל .שטיוואבוילמ

תאירקל םיבר םיניינמ םישוע ןכלו) הרותל תולעל דחאו דחא לכ לדתשי וז שדוק-תבשב
.(הרותה

.הוועש לש רנ יוצר ,הממיה לכ קלדיש רנ םיקילדמ ,העיקשה םדוק ,ברע תונפל יעיבר םויב
.תורנ השימח רוביצה-חילש ינפל וקלדי תוליפתה תעשב

ןפואב ,ב"נשת ןטק-םירופ סרטנוק תודיסחה רמאממ םיקרפ רוביצה דמלי תוליפתה רחאל
.החנמ תליפת רחאלו תירחש תליפת ינפל אינת קרפ ודמלי ןכ .החנמ תליפת רחאל והומייסיש

ומצע דעב ,יברה לש תולועפלו תודסומל המורת דחאו דחא לכ םירי הליפתה םדוק רקובב
.ויחיש ותיב-ינבמ דחאו דחא לכ דעבו

דחא יפד ןיב ךכ-רחא ותוא םיחינמ .'שפנ-ןוידפ' דחא לכ ארקיו בותכי תירחש תליפת רחאל
.שודקה ןויצה לע וארקל ידכ (םויב וב רשפא םא) ותוא םיחלושו יברה לש וירפסמ

.םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ תא דומלל - הממיה ךשמב

תונייעמה תצפהו תודיסחו הלגנ הרותה דומילב קזחתהלו ,תודעוותה םייקל - הממיה ךשמב
,יברה דסייש תווצמה יעצבמב לועפל ןכו .לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב דחוימבו ,הצוח
תונכהה" תא השעי דחא לכש ךרוצהו "אב חישמ הז הנה" - הלואגה תרושב תצפהב דחוימבו
.שממ דימו ףכית ואובל "תונורחאה

הלואגל ונכילויו םשארבו םכותב ונאישנו "רפע ינכוש וננרו וציקה" דועייה םויקל הכזנו
.המלשהו תיתימאה
.95 'מע ד"בח םיגהנמה רפס
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il