494 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

תקוח תשרפ * (21.6.96) ו"נשת זומתב 'ד * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םעה חור תא םירהל
הנומאו זוע תעטלו

ןתמו -אשמ לע הברה ונעמש הכ דע .ךרדל תאצל תדמוע השדח הלשממ ,הארנ ךכ ,עובשה
תוגלפמל םתסה -ןמ םיבושח וללה םירבדה .םירחא םידוביכו םיקית תקולח לעו ינויצילאוק
העשה וז .ךרדה אלא םיניינעמ םיקיתה אל ,בחרה רוביצה תא ,ונתוא .ונל תוחפ ,תונושה
.ידוסי הנפמ םהב שורדש םינוויכ המכ ןייצל אופא

דצ םג הזב שיו ,"ףרוע-השק םע" ותוא הנכמ ה"בקה .ותוהמ םצעמ קזח םע אוה לארשי-םע
הירוטסיהה לכ ךרואל הלא תוחוכ וניאר ,ןכאו .המישמב תוקבד ,תושיחנ ,תונשקע - יבויח
.תוביסנה לכ תורמל דורשלו םרזה דגנ תוחשל דימת חילצה לארשי-םע רשאכ ,תידוהיה

הטלתשה ץוח יפלכ .םירתסומו םייובח םהש אלא ,םעה ךותב םויכ םג םימייק הלא תוחוכ
לכ .ונלש לע דומעל זוע ןיא ,םחליהל ןוצר ןיא ,דדומתהל חוכ ןיא .הארונ השלוח ונילע
,םימוציע וטקני םיפוריאה ,םיזרבה תא ורגסי םינקירמאה - םימיא ונילע םיכלהמ ןמזה
השלוחה .הזב אצויכו םינבא ונב ודיי ןינ'גו הללאמר ירענ ,ונילע םייאי יברעה םלועה
םינשב ץראה ןוחטיב תא דואמ הרדרדו ,תונוכנ תוטלחה לבקל תלוכיב רומח תוחיפ הרצי תאזה
.תונורחאה

תותימא תויחהל

,הנידמה יטינרבק .ותמוק תא ףוקזלו םעה חור תא םירהל שי .טלחומ ךפהמ ןאכ ללוחל ץוחנ
-םע לש וחוכב הנומא לש רסמ רוביצה לכל רדשל םיכירצ ,םינמאו תרושקת ישנא ,םינבר דצל
,אירב םע תויהל בושל ונילע .רבשיהל ילבו ענכיהל ילב ,םירגתאה לכב דומעל לארשי
."הפוקז המוקב" :י"שר שוריפכו ,"תויממוק םכתא ךלואו" :הרותה תחטבהכ

.םינשה ףולחב ךכ-לכ תוועש םלש םיגשומ םלוע ףילחהלו תונשי תותימא תויחהל בייחמ רבדה
,הוולשו םולש יסחי םימייקתמ ובש בצמ - תיעבטה התועמשמל ריזחהל שי 'םולש' הלימה תא
וניא קזח םע .םימכ ךפשנש םידוהי םדו ונלש םירותיו ,ונלש תוגיסנ ולוכש 'םולש' אלו
.םולשב ומע תויחלו וב ריכהל וינכש לש םתונוכנ םצע לע ריחמ םלשמ

השרמ וניא קזח םע .ףסה לע תוחדל שי ,םיברעה תא ךכ-לכ ןייפאמש םימויאה ןונגס תא
תבייח וז .'תוארונ תומחלמ'בו ןהינימל 'תודאפיתניא'ב ונתוא ודיחפי אלש .וילע ומייאיש
לכ לע השוחנו הפיקת הבוגת .םייאמש ימ םע םירבדמ אל .תיעבטו הרורב דוסי-תחנה תויהל
.קחשמה יללכ תא ירמגל הנשת ,הזכ םויא

תוכזה םהל שיש םינורחאה םה םיברעה ?םיעבתנה תדמעב דומעל םיכסהל ונילע ללכב עודמו
חובטל םיחצרמ ורגישש םה ,ונמויק תא וללשש םה ,ונתוא ופקתש םה .המ-רבד ונתיאמ עובתל
רשפאמ ישוקב םויכ בצמה .רתוול המ לע ןיאו קדטצהל המ לע ןיא ונל .וניתונבבו ונינבב
יפלכ תועיבת תויהל תוכירצ ונל .ונדיצמ םהשלכ םירותיוול הקדצה םוש ןיאו ,םייקתהל ונל
.םולשה תלשכהב םמישאהל ונילע - הלא תועיבת ונעיי אל םאו ,םיברעה

שייבתהל אל

תא ריזחהל שי .יכרע יוניש ונכותב ללוחל ונילע ,וז תיתימא הפשב רבדל לכונ ןכאש ידכ
רוקמכ ך"נתה לע ךמתסהל שייבתהל אל .'הב הנומא לע יולגב רבדל .לארשי-םע לש חצנה-יכרע
וליאו ך"נתה תא םישדקמ םייוג ינוילימ -תואמש ,דרוסבאל ץק םישל .לארשי-ץרא לע ונתוכז
.ך"נתה ץראל ותוכז תא וילע ססבלו וריכזהל ששוח ך"נתה םע

ךוניח לש קימעמ עסמ להנל םישרדנ ,הלא םיכרעב ןימאמה רוביצה לכ המעו ,השדחה הלשממה
,תודהיו םידוהי לע יולגב רבדל רוזחל .םעה לכ בלב הלא תודוסי שירשהל ידכ ,הרבסהו
...םידוהיל בוטש המ תושעלושדח שישפנ תלצה

.וייח תא ליצהל ידכ ,םצע חומ תלתשהל תופיחדב קוקז ,הלופעמ הימקיל הלוח ,14 ןב רענ
החפשמה ידידי .םיאתמ םרות אצמנ אל םיימלועהו םייצראה םירגאמבו ותחפשמ-ינב ברקב םלוא
ילוא ,עדוי ימ .תומקרה גוויס תא עובקל ידכ ,םד תמיגד עצבל 55-18 ינבל האירקב םינופ
.עצבמה תא ןממל ידכ תומורתל הקוקז החפשמה ןכ-ומכ !רענה ייח תא ליצהל לוכי התא
.06-590886 :םיטרפל

תרושקתל הללכמ

ימוחתב תווצמו הרות ירמוש םיריעצ לש םתרשכה תובישחל תועדומה תרבוג הנורחאה תעב
הללכמ התע חתופ 'רפוש' ןוכמ .ילארשיה תרושקתה םלוע לע וז ךרדב עיפשהל ידכ ,תרושקתה
,תורבוד ,םוסרפ :םיאשונה ודמליי הללכמב .ידרחהו יתדה רזגמל תונותיעו תרושקתל תיצרא
.03-9678555 :םיטרפל .ללכב תרושקתו וידר ,תואנותיע ,רוביצ-יסחי

תונזח סרצנוק

םייקתי ורכזל .הנש םישישכ ינפל ץראב רטפנש ,טלבנזור ה'לסוי היה תונזחה יקנעמ דחא
עוריאה .םלועב םינזחה יבוט ופתתשי ובש ,דחוימ תונזח סרצנוק זומתב ו"ט ישילש םויב
'לט .דסומל שדוק תוסנכהה לכו ,תודהיו הרבח הרות ילעפמ ,'םירחושה רבח' םעטמ ךרענ
.02-232560

םכשל םילשורימ

.םכשב ףסוי רבקל םילשורי ןיב ומויב םוי ידמ םייעובשכ הז לעופ ףוצר סובוטוא וק
ךרעב םייתעש ידמ ,21:30 דעו 6:30-מ (ןורוח הנחמ) ןורמוש תביטח רעשמ אצוי סובוטואה
.09-379005 :םירוקיב םואיתלו םיטרפל .(םניח רוזחו ךולה)שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תקוח תשרפל


םשה שודיק

אמצ לארשי -םע רשאכ :'הבירמ ימ'ב ןורהאו השמ לש םשנוע לע תרפסמ הרותה תקוח תשרפב
רוביד ידי-לע אל םימ ונממ איצוה השמ ךא ,םימ איצוהל עלסל רמול השמל ה"בקה רמא ,םימל
."ץראה לא הזה להקה תא ואיבת אל" :'ה רזג ךכ לע .והטמב והכהש ידי-לע אלא

קדקדמ םמע ןכש ,תוליגרה הדימה-תומאב םידדמנ םניא םיקידצ לש םהיאטחש םיעדוי ונא
אלש השמ לע רזגנ וניגבש ,הז השעמ אקווד ךכ-לכ רומח המב ,תאז-לכבו .הרעשה-טוחכ ה"בקה
!רתוי םירומח םיארנש ,םירחא 'םיאטח' ויה הרואכל ?לארשי-ץראל סנכיהל

יולגבו רתסב

רשאכ :'ה תלוכיב קופקפ הרואכל וב שיש ,ףסונ אטחל המגוד איבמו ,וז הלאש לע דמוע י"שר
אצמו םהל טחשיי רקבו ןאצה" :ךכב קפס השמ ליטה ,לארשי-םעל עפשב רשב ןתייש רמא ה"בקה
."בותכה וילע ךסח ,רתסבש יפל" - ךכ לע שנענ אל תאז-לכבו ."!?םהל

ינפמ בותכה וילע ךסח אל" ןאכ םלוא .ה"בקל השמ ןיב - "רתסב" היה אטח ותוא ,רמולכ
לא רבדמו 'ה יוויצ תא אלממ השמ היה וליאו ,םעה לכ יניעל עוריא היה ןאכ ."םשה שודיק
ןכ השע אל השמש ןוויכמ .'ה רבד תא םייקמ עלס וליפאש ,םימש םש שודיק ךכב היה ,עלסה
.רומח הכ שנוע שנענ ,םשה שודיק לש ןיינעב עגפו

הקיקחו הביתכ

אל םשה שודיק לע ושפנ תא רסומ ידוהי .ילכש-לע דוסימ עבונ םשה שודיק לש הז ןיינע
,שח ידוהי אלא ?ימעפ-דח השעמ ללגב םייח דבאל ןויגיהה המ ןכש ,םיינויגה םימעט ךותמ
.ומש תשודק לע ושפנ תא רוסמל ןכומ אוהש דע ,ה"בקהמ דרפיהל לוכי וניאו הצור וניאש

.הקיקח ןושלמ 'הקוח'ש ,תודיסחה תרותב ראובמ .תקוח - ונתשרפ לש המשב זמרנ הז רבד
םנמא .ףלקהו וידה - םידרפנ םירבד ינש םישמשמ הביתכבש ,אוה הביתכ לע הקיקח לש הנורתי
ןיא הקיקחב ,תאז תמועל .םהיניב דירפהל רשפא דימת לבא ,דחא בתכ םישענו םידחאתמ םה
.ןבאה ףוגמ דרפנ-יתלב קלח ןה תויתואה ןכש ,םירבד ינש

דוריפ ןיא

לש ותוהמ םצע לע ףסונ רבד תניחבב אוה ה"בקה םע רשקהש 'ה-תדובעב בצמ תנייצמ 'הביתכ'
םירבד ינש ןיא ובש ,בצמ תלמסמ 'הקיקח' םלוא .ה"בקל ולש תורשקתהה שיו ,םדאה שי :םדאה
.םהיניב דירפהל ןיאש דע ,םה דחא רבד ה"בקהו םדאה - םידרפנ

,תויעבטב שח אוה ,תוקוקח תויתוא לש ,'תקוח' לש המרב ה"בקה םע רושק ידוהיש ןוויכמ
וז אלא ,םיינויגה םילוקישל םוקמ ןאכ ןיא .ה"בקהמ דוריפ םמע שיש םייח ול ונכתיי אלש
תנתינ-יתלב ,תחא תוהמ םה ה"בקהו אוהש - ותוהמ םצעמ תעבונש ,הקומע תימינפ השוחת
.ומש תשודק לע ושפנ תא רסומ אוה ןכלו ,הקולחל
(128 'מע ,חכ ךרכ תוחיש יטוקל)

תקוח תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(ד,טי) "המודא הרפ ךילא וחקיו"

הנומא רסוחמ עבנ לגעה אטח ןכש ."לגעה לע רפכתו הרפ אובת" :(בכ קוספב) י"שר שרפמ
המויק לכו ,םעט אלב הווצמ ,הקוח איהש המודא הרפ תווצמ םהל הנתינ ךכיפלו ,השמ ירבדב
.הנומאה ףקותמ קרו ךא אוה
(הקרוומ קחצי יבר)


(די,טי) "להואב תומי יכ םדא הרותה תאז"

ומצע תיממש ימב אלא ןימייקתמ הרות ירבד ןיא" :(גס תוכרב) הז קוספמ םידמל ל"זח
- "ומצע" תיממש ימכ ,חור-יוונע לצא אלא ,םיפיקתה לצא תמייקתמ הרותה ןיא ןכש ."הילע
.ודי םצועו וחוכ תא
(הרות ירוטיע)

,ןכ השעישכ לבא .הרותה ירבד לע ול רשא לכ רוסמל - 'להואב תומל' ךירצ ,ודיצמ ,םדאה
.הנהכו הנהכ םייח ול קינעתו ולומגכ הרותה ול בישת
(תמא תפש)


"אוה אמט וילע ליתפ דימצ ןיא רשא חותפ ילכ לכו"
(וט,טי)

,"אוה אמט" - ויפל םוסחמ ןיאש םדא ,רמולכ - וילע ליתפ ןיא םאש ,הפל םינווכמ םירבדה
.ורובידמ הפי ותקיתש ןכש
(קסנ'זילמ ךלמילא יבר)

זמורמ ןכיה ןכ-םא ,הרותב זומר וניאש רבד ןיא ירה :ןיזדארמ ךינעה ןושרג יבר תא ולאש
הז ,"חותפ ילכ לכו" רמאנ קוספבש ,ןושרג יבר בישה ?שאר יוליגב תכלל רוסאש הרותב
."אוה אמט" - יוסיכ וילע ןיאש - "וילע ליתפ דימצ ןיא רשא" ,חומה

(טי,טי) "רהטו םימב ץחרו"

,םינוש םיאטח לע הבושת ןוקיתכ הרותה דומיל תא תתל ליגר היה קסנ'זילמ ךלמילא יבר
...םימל הלשמנ הרותה ירהו ,תאטח-ימ אוה תמ-אמטל דיחיה ןוקיתהש םושמ

(ב-א,כ) "הדעל םימ היה אלו...םירמ םש תמתו"

אוהש ,גהנמה םעט תא ריבסמ ך"שה .תמה תנוכשבש םילכהמ םימה תא ךופשל גהנמל זמר ןאכמ
.הערה הרושבה תא הפב רשבל וכרטצי אלש ידכ ,הרקש המל העדוה שמשמ
(קיתעה ונזנג)


(ח,כ) "וימימ ןתנו םהיניעל עלסה לא םתרבדו"

ראב ארתו היניע תא םיקולא חקפיו" רגהב רמאנש יפכ ,םהיניע תא ריאיש - "םהיניעל"
.םהיניע ריאמ ה"בקהש דע ןימומ-ילעב תקזחב לוכהש ןאכמ :שרדמב ךכ לע רמאנו ,"םימ
(רוגמ יכדרמ-םהרבא יבר)

עובשה תרמיא


חוכשלו םייקל

,רחא בשות רובעב המורת שקבל ידכ ריעה ירישעמ דחאל םעפ ךלה לזיימ םייח-והילא יבר
.רתענ תובורמ תורצפה רחאל קרו הליחתב בריס רישעה .ויסכנמ דריו רישע היהש

-תטישפמ לפונה תא םיקה אוהש תוירבה ינפל ראפתמ רישעהש ,ברל עדונ םידחא םימי רובעכ
.ידוהי ותואל דואמ הביאכמ וז תוראפתהו ,לגרה

,םדאה ינפל הווצמ תנמדזמ רשאכש ,אוה ןוכנה רדסה" :רמאו רישעה תא ברה וילא ןמיז
התייה וליאכ ,הווצמה תא םייקל הנושארבו שארב - 'ינפלמ איה הריזג' תטישב גוהנל וילע
.הב רדהתהל אלו התוא חוכשל - 'הירחא רהרהל תושר ךל ןיא' - ןכמ רחאלו ,ךלמ תריזג
החינמ ךניא וישכעו ,הווצמה תא םייקל תיצר אל הליחתב - ךפהל תגהנ התא וליאו
..."ךידימהלואגה תרות


םיסוכמה םירבדה יוליג

תויהל ןידיתע ,הזה םלועב םכמ םיסוכמה םירבד" :רמאנ (תקוח תשרפ תליחת אמוחנת) שרדמב
ימעט ,רמולכ .[תוארל ליחתמש הז אמוסכ] "יפצד אימס ןידהכ ,אבה םלועל םכל םייופצ
.חישמה תומיב וניניעל ולגתי ,הזה ןמזב ונתיאמ םיסוכמש ,תווצמה

תא תולגל חילצה אל ,םדא לכמ םכחה ,ךלמה המלשש ,הדבועהמ ןיבהל רשפא רבדה תועמשמ תא
,יתדמע הלא לכ לע" :(ו,טי השרפ הבר-רבדמב) רמאש יפכו .המודא הרפ תווצמ לש המעט
."ינממ הקוחר איהו - המכחא יתרמא ,יתשפשפו יתלאשו יתרקח המודא הרפ לש השרפו

הכז השמ

רמא" :המודא הרפ תווצמ לש המעט תא גישהל הכז ונבר השמש ,רפסמ (םש) שרדמה ,תאז תמועל
וילעש ,ךלמה המלש תאז גישה אל המל ,ןכ-םא ."הרפ םעט הלגמ ינא ךל ,השמל ה"בקה ול
םעט תא ונבר השמ רמש המל ,דוע לואשל רשפא !?השמ תוברל - "םדאה לכמ םכחיו" :רמאנ
,הנתמב ול םנתנ ה"בקהש םירחא םירבדב גהנש םשכ ,לארשי לכל והליג אלו ומצעל הווצמה
!?לארשי לכל םנתנו "ןיע-תבוט הב גהנ" ןכ-יפ-לע-ףאו

האב אל המודאה הרפה תווצמ לש המעט תא לארשי-םעל הליג אל השמש הדבועהש ,רמול חרכה
לוכי היה אל השמ .ארבנ לש ותנבה תלוכימ הלענ הניינעש ינפמ אלא ,ותולגל הצר אלש םושמ
איה הקוח" :השמל 'ה ירבדכו ,וניבהל לגוסמ היה אל לארשי-םע ןכש ,םעטה תא תולגל
עיגהל לוכי היה אל ונבר השמ ףא ."יתריזג לע דומעל הלוכי הירב לכ ןיאו ,יתרזג הריזגו
:השמל הנתמב תאז קינעה ,לבגומ-יתלבה וחוכב ,ה"בקהש אלא ,הווצמה תגשהל ומצע תוחוכב
."הרפ םעט הלגמ ינא ךל"

,אוה 'ה ןוצר ןכש .םעה לכ יבגל אל לבא ,ונבר השמ יבגל קר ה"בקה שמתשה הז וחוכב
:רמול תקיידמ הרותה .ירמגל ילכש-לע רבדכ - 'הקוח' תניחבב תחא הווצמ תוחפל ראשיתש
לא .הלוכ הרותה לכ לע תדמלמ וז הווצמש םושמ ,("הרפה תקוח" אלו) "הרותה תקוח תאז"
אלא - תילכש-לע איה וז הווצמ קרו ,ינויגהו ילכש רבד איה הלוכ הרותהש בושחל ונל
הרותהש ,תעדל ךירצ ידוהי .הרותה לכל סיסבה אוה ,"הרותה תקוח" אוה ילכש-לעה דוסיה
לש ותמכחו ונוצר ןה ;הגשההו לכשה ירדג לכמ הלעמל ןה ,תישרושה ןתוהמב ,תווצמהו
תא גישהל תורשפא םוש ןיא ךכ ,ארובה תא גישהל ארבנ םוש תלוכיב ןיאש םשכו .ה"בקה
.ונוצרו ותמכח

הדמלל לכונש ידכ ,ונתגשה לא םיבורקה םישובלב ותמכחו ונוצר תא שיבלה ה"בקה םנמא
,ןרוקמב לבא - הגשהו הנבה תובקעב אבש רבד ,החמשו גונעת ךותמ היתווצמ תא םייקלו
הצממ הניא ותנבהש ,רוכזל ךירצ ידוהי .הנבההו לכשה ירדג לכמ הלעמל ןה תווצמהו הרותה
הסיפת לכמ הלעמלש ןוילע דבור ןהב שישו ,היתווצמו הרותה לש ןתועמשמו ןתוהמ לכ תא
.תישונא

תטלחומ תולטבתה

ךיא תישחומ המגוד םדאל היהתש ידכ ,ירמגל תילכש-לע הקוחכ ,תחא הווצמ ה"בקה ריאשה ןכל
לגרתמ םדאה היה ,תווצמה לכ לש ןהימעט תא הלגמ היה וליא .תווצמה תא םייקל וילע
ומצעמ קיפהל לגוסמ היה אל אוה .ןויגיהו לכש לש םיגשומב היתווצמו הרותה לא סחייתהל
תווצמ םייקל לגרתה אוה וליאו ,ינויגה רבד הניא שפנ-תוריסמ ןכש ,שפנה-תוריסמ חוכ תא
.ןויגיהה ךרדב

היהי הרותבש ילכש-לעה דוסיהש ידכ ,המודאה הרפה םעט תא לארשי-םעל ה"בקה הליג אל ןכל
השמל קר .דבלב ןויגיהו לכש יגשומב ידוהיה יניעב ספתית אל הרותהו ,תווצמה םויקמ קלח
תטלחומ תולטבתהו שפנ-תוריסמ אלא הניא ותוהמ לכש םושמ ,המודאה הרפה םעט תא הליג ונבר
.הרפה םעט תא גישהל לוכי אוה ןכלו ,ה"בקלהיהש השעמ


םיבוהזה םייתאמ

ינש תאצל וניתמהו 'זובי'זמב ט"שעבה לש ושרדמ-תיב ביבס ופפוטצה םיברה םינמזומה
המותיו םותי ויה הלא .הלכהו ןתחה תייוולב - סעציק ףלוו 'רו ט"שעבה - םיקידצה
ט"שעבה אופא ויה ךכ .םכדשל וטילחה ,םקרפל ועיגהשכו םהיתבב םינשה לכ םולדיג םיינשהש
.'םינתוחמ'ל ףלוו יבר לודגה ודימלתו

יניינע לשב לח בוכיעה יכ רפיסו הצוחה אצי םיברוקמה דחא .הבכעתה הפוחהו ופקנ תוקדה
םימותיה גוזל קינעהל םינתוחמה ינש ובייחתה ,ךודישה לע הטלחהה תעשב יכ ,ררבתה .ןוממ
.האלמלמ ובר המהמתה ,ותובייחתהב דמע ףלוו יבר דועב .דצ לכמ םיבוהז םייתאמ תב הינודנ

םינש לדיג ותואש ,םותיה ןתחה לש ותבוט יכ ,ט"שעבל ףלוו יבר עידוה הדערבו ליחב
ט"שעבה הסינ הליחת .תובייחתהה קוליס אלב הפוחל שגיי אל ןכלו ויניע לומ תדמוע ,תובר
זעה אל שיאו ויפערשב ט"שעבה עקש ,ולשב רתונ הזשכ םלוא ,ףלוו יבר םע חכוותהל
.ועירפהל

הכותמו ,םיסוס דמצל המותר הלגע הרעסב העיגה םוקמל .םיסוס תוסרפ תומלה העמשנ םואתפ
ץרפ אוהו וינפ לע הרכינ הבר תושגרתה .הידבכנו הרייעה ירישעמ ,רלסק בייל 'ר דרי
ךותב ותלגע המלענ תוינש ךותבו םשמ אצי תודחא תוקד רובעכ .שרדמה-תיב ךותל הרעסב
.הלילה

הריהד ידה בוש ועמשנ םייתעש ירחא קר .הליחתמ םרט הפוחהו ,העש ,העשה תיצחמ ופלח
שרדמה-תיבל ךומס הרצע איה .רלסק בייל 'ר לש ותלגע בוש התארנ עגר רובעכ .םיאבו םיברק
שא תקובא םהידיב םיזחוא ,חתפב םיקידצה ינש וארנ ךכ-רחא דימ .המינפ סנכנ בייל 'רו
.ותפוח לא ןתחה תא םיליבומו

העיגה הדיחה .המותיהו םותיה יאושינב חומשל ואבש ,םינומהה יניעב הדיחל היה רבדה
...הלכו ןתח תחמש לש תוכורא תועש רחאל ,תרחואמ הליל תעשב קר הנורתפל

ךלשוה םלואב .תונחלושה דחא לע רלסק בייל 'ר ספיט ,ןייבו םידוקירב םיגגוחה בל בוטכ
השודג סוכ לע 'םייחל' תרימאב חתפ בייל 'ר .ויפ-אצומל הכורד הייפיצב וניתמה לוכה .סה
.עומשל ופיצ לוכהש המ רפיס םנמא אוה .רבדל לחה זאו ,להקה תא תצק 'חתמ' ,ףרש-ןיי לש

,לשומה .םיקודה םירשקב דמע ומעש ,ריעה לשומ לש ותיבב בייל 'ר רקיב םוי ותואב ,ןכבו
תרגיא בייל 'ר ינפל גיצה אוה .גאדומו יניצר םעפה הארנ ,םינפ-רואמב ולבקל היה ליגרש
,בוט-םש-לעב הנוכמה קידצה יכ לע ןנולתמ ףרגה הבו ,יקסרוביל ףרגהמ םוי ותואב לביקש
יישנא תא חלשא ,םויה דוע בוחה ןועריפל גאדת אל םא" .םיבוהז ףלא לש ךס ול בייח רתונ
.םויאב ףרגה םייס ,"והורסאיו םיקיזאב יברה תא ולבכיש

םיכרד -קדנופ לעב לש ויתובוח תא תוסכל הנשכ ינפל ףרגל בייחתה ט"שעבה יכ ,ררבתה
עגר וליפא תוהתשהל היה לוכי אל בייל 'ר .אלכל ךלשוהו הריכחה ימולשתב דומעל השקתהש
.ול היופצה הנכסה לע יברה תא דימעהל ידכ שרדמה-תיבל רהימ אוה .דחא

היישעמ עמושש ימכ ,והשמ תועשעושמ םייניעב ט"שעבה וב טיבה ,םירבדה תא ול רפיסשכ
.ןיינעה תא רידסהל ידכ ףרגה ןומראל תשגל ול הרוה זאו ,תולק רהרה .תקתרמ

.השקה ,"!?יברה תנווכ המ" .לבלובמו םומה רתונ בייל 'ר

שגינ אל ךידעלב" ,ףיסוה עגר רובעכ .ט"שעבה בישה ,"השרפה תא ומע םייסו ףרגה לא עס"
..."!תוזירזב תאז תושעל ךילע ןכל ,הפוחל

בר ןמז םלוא .ול רמול וילע המו םעוזה ףרגה תיב לא יברה וחלש עודמ עדי אל בייל 'ר
תיצחממ תוחפב םדעיל ועיגהש ,םיסוסל הצפק ךרדה יכ הארנ ןכש ,ול היה אל תובשחמל ידמ
.ןמזה

קידצהש םיבוהזה ףלא תא תאבה םתסה ןמ" .קפואמ סומינב בייל 'ר תא לביק יקסרוביל ףרגה
.רמא ,"יל בייח

.האבה היינשב רמול וילע המ עדי אל ןידע .בייל 'ר םגמג ,"יתאב הז ןיינעב ,ןכ ,הא"
עיפומ אוהש יפכ ,בוחה טוריפ תא יל תוארהל לכות םאה" :וחומב ןויער ץצ םואתפ
..."?ךתרבחמב

התייה אל וז .ט"שעבה לש ויתויובייחתה וטרופ ובש דומעה תא חתפו תרבחמה תא איבה ףרגה
תא םכיסו בש ףרגה .םייובש ןוידפ לע ףרגה םע ןתמו-אשמב אב ט"שעבהש הנושארה םעפה
.םליש רבכש םימוכסה תאו ט"שעבה לש ויתויובייחתה

םירה ףוסבל .לק םוהמהב ויבושיח תא בשחמ אוהשכ ,ונורגב חכחכ אוה .ףרגה ריווחה םואתפ
יתרבע" .לצנתה ,"םדא אלא וניא םדא ,אנ-האר" .ןהב הרכינ הכובמ .תרבחמה ןמ ויניע תא
דבלב וז אל יכ ,יל ררבתה יתעתפהלו ,ךלש יברה לש םימולשתהו תובוחה טוריפ לע התע הז
לככ םליש םתואש ,םיבוהז םייתאמ לש תוכז ידיב ול שי אלא ,המואמ יל בייח אוה ןיאש
..."ילש תועט ללגב ןכ-םג ,תרחא תונמדזהב הארנה

גוזל ובוח תא םג וסיכ ,ט"שעבל בייל 'ר ומע איבהש םיבוהזה םייתאמ יכ ןייצל רתוימ
.הלילה ותואב הפוחה םויק תא ורשפיאש םהו ,ריעצה

תא הציפקהש ,הלודג תימינפ החמש םינמזומה לכ תובילמ הצרפתה בייל 'ר לש וירבד םותב
...רקובה רוא דע ךשמנש ףחוס דוקירב םהילגר
ןיקבוח ארזע 'ר םע םיידוהי םייחםייקו טילחה :ןיקבוח ארזע


ידוהיה ץוצינהו יסורה יאנותיעה

קסעו יברעמה לתוכה תבחרב ןיקבוח הרזע דמע ,םייתנש ינפל ,זומתב 'ג ,ןושאר םוי רקובב
טעמכ עגר ותואב .הרמה העומשה ול הרסמנ ךכ דמוע ודועב .םידוהי םירייתל ןיליפת תחנהב
בותכל הטלחהה ובילב הלמג ,רדס-יאב תוצצורתמה תובשחמל תועמדה ןיב ,ךכ-רחא .טטומתה
.יברה לע תיסורב רפס

רפסה .רפסה ארקנ ךכ ,'יברה' .ד"בח-יריעצ תאצוהב ,רוא ורפס האר תועובש המכ ינפל
יפכ ,דחוימה ומסקו ותלודג ,תינחורה ותנשמ ,יברה לש ותוישיאו וייח תודלות תא ראתמ
תא אצמו ,תללובתמ החפשמל היסורב דלונש ידוהי יאנותיע לש ויניעב םיארנ םירבדהש
.ד"בח ידיסח לצא ,הווקסומב םיסירת ףגומו ןטק רדחב ותודהי

םישופיח תועסמ

דליכ ךנוח ארזע .םירפס תורשע רביחש ,בלבקעי עדונה םידליה רפוס אוה ארזע לש ויבא
דוגיאל לבקתה .הווקסומ תטיסרבינואבש תואנותיעל הטלוקפב דמל לדגשכ .רבד לכל יסור
הנמנ ךכ-רחא .'דורט' ץופנה ןותיעב ךוניחו הרבח יאשונב עובק רוט לעב היהו םיאנותיעה
.'לידוקורק' עדונה יטסירומוהה תעה-בתכב םיבתוכה תווצ םע

הגוי יגוחל ךלה הליחת .םייחל תינחור תועמשמ שפחל לחה וייחל םירשעה תונש עצמאב
לכמ םינוש םניא ,תוינחור לע רבדל ובריהש ,וירומ םגש הליגשכ בזכאתה םלוא ,הטרקו
...רמוא אוה ,"ףסכ תצק דוע חיוורהל רשפא ךיא ןמזה לכ ובשח םה" .ראשה

הווקסומב הנטק הריד

.םיירצונ תד ירפס ול גישהל ,תורצנב ןיינעתה ויחאש ,רבחמ שקיב .תדה ןוויכל הנפ אוה
התייהש תימשיטנאה המינה אקווד .רבחה רזח ,"תורצנב שפחל המ ךל ןיא ידוהיכש רמא יחא"
אוה ילואש יתבשח ךכ-רחא לבא ,יתבלענ הליחתב" .ץוצינה תא וב הררוע ,וז הבושתב הנומט
.ארזע רמוא ,"קדוצ

ביבס ובשי ןטק רדחב .םעפנ דמעו הווקסומ זכרמב הנטק הרידל דחא םוי עיגה ךרד-אל ךרדב
היה הז .שמוח וידחי ודמל השולשה .ריעצ רענו הדימעה ליגב םדא ,שישק שיא ,דחא ןחלוש
םע םינש ןתואב הנמנש ,ד"בח דיסחו עדונ יאקיזיפ ,ןייטשנזור השירג 'פורפה לש ותיב
,םיאלפ-יאלפ" .ידגאה ע'צעג 'ר שישקה דיסחה בשי ומעו ,היסורב תיד"בחה תרתחמה ישאר
.הזחמ ותואב רכזנ אוהשכ ,תושגרתהב ארזע רמוא ,"םיאלפ-יאלפ

תולעתהו היילע

,הלואג ,ותייער תויהל הדיתעש ימ תא שגפ םג םשו ,הריד התואל תועיבקב אובל לחה אוה
,'םלוע ברוסמ' זרכוהש רחאל ,ז"משת תנשב .גוח ותואב הבושתב ןכ-םג הרזחש ןורטאת תרקוח
ןיבה םש .הברה ךכ-לכ עמש וילעש ,יברה תא רקבל עוסנל רהימ ןאכמ .ץראל הלעו הרשא לביק
.יברה לש תיתימאה ותלודגמ ץמש וליפא עמש אלש

תודובעמו תיסורה הפשב תע-יבתכב הביתכמ סנרפתמו םילשוריב תומר תנוכשב ררוגתמ אוה
,"ייחמ עגר לכ יברה םע יח ינא" .תוקבדב תומצענ ויניע ,יברה תא ריכזמ אוהשכ .םוגרת
.תועגעגתמ םייניעב רמוא אוהגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םעונ לקמ

?ינפוג שנועב ךינח שינעהל ךנחמל וא הרוהל הריתמ הכלהה םיאנת וליאב :הלאש

.הרותה ןמ השעת -אל רוסיאב רבוע ,דלי וא ןקז ,השא וא שיא ,לארשימ םדא הכמה :הבושת
איה - (שוכר תנגה ףאו םירחא תנגה וא) הריבס תימצע הנגהל תיחרכה הניאש האכה לכ
.ץרא-ךרדלו תווצמל ,הרותל ךוניחב הרורב תלעות הב שי ןכ םא אלא ,הריבע

,םידליה םולשל הקומעו הנכ הגאד ןכל ."וגרוהה ןמ השק - םדאל ואיטחמה"ש ,ועבק ל"זח
לולשל ןיא ךוניחל םיעצמאה ןיב .הרותה ךרדב וכלייש םייאליע םיצמאמ עיקשהל תשרוד
- וטבש ךשוח" :(דכ,גי ילשמ) בותככ ,הלק האכהל תורשפא םג ,םיינוציק םיבצמב ,תינורקע
.םכנחל ידכ האכהל וקקזנ אביקע יבר ןכו ךלמה המלשש ,םירפסמ ל"זח ."ונב אנוש

םיסרפ ,דודיע ,הרבסהו ךוניח - "תברקמ ןימי" איה (ונרודב טרפב) הליעיהו הנוכנה ךרדה
םוששכ קרו ,םישקו םיכר םירובידב םיסנמ זא םג ."החוד לאמש"ל םיקקזנ הרירב ןיאב קרו -
.השינעל םוקמ שי ליעומ וניא רחא רבד

גוהנל שי ,זא םגו .תרחא הרירב לכ ןיא ןכ םא אלא ,ינפוג שנועמ רשפאה לככ ענמיהל שי
.רשפאש המכ דע ,בצמה יפל ,הזב לקהלו תונחלסב

וא הרומה לש וסעכל יוטיב אוה אמש וא ,דימלתה לש ותבוטל אוה הז שנוע םא תעדל ךירצ
ריבגת רבד לש ופוסבש םיעדוי םא .ידוהי תוכהל רוסא ןכש ,רומג רוסיא אוה זאש ,הרוהה
.ללכ ותוכהל רוסא ,ךינחה תודרמתה תא האכהה

-יפ-לעש ,הבלעהו הלפשה וא הדחפהו םויא ומכ ,תישפנ תומילא לע םג םילח םירבדה ,ללככ
.רתויב גייוסמ תויהל ךירצ הב שומישהו ,תיזיפ תומילא לש הזמ לודג הקזנ בור
יקזנ 'לה ןקזה ר"ומדא ע"וש .םש ףסוי יכרבו ,כ"ס מר 'יס ד"וי ע"וש .ב,זט ןיכרע .ב,ע ןירדהנס
ךוניחה' .וסר 'מע ב"יח שדוק-תורגא .הסק 'יס ע"וש רוציק .(1768 'מע ו-ה קלח) ד-א"ס שפנו ףוג
.ט"פ ,בוקודוח א"מח ברהל 'ךנחמהו
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il