495 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

קלב תשרפ * (28.6.96) ו"נשת זומתב א"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


הנומאהו תודהיה לש ןוחצינה גח
עשרה תכלממ לע

.ובירי לש הסובתהו דחא דצ לש ןוחצינה וערזנ הבש הדוקנ שי ,םידדצ ינש ןיב קבאמ לכב
לע עיבצהל היהי רשפא רוחאל טבמב לבא ,ךשוממ ןמז רובעכ ללוחתי ומצע ןוחצינהש ןכתיי
.ברקה ערכוה רבכ ובש םייוסמ בלש

תורשע להנתה הזה קבאמה .תיטסינומוקה הירפמיאה דגנ ימויק קבאמ להנל ץלאנ ידוהיה םעה
םיטסינומוקה ידי-לע הנידמה ידוהי דגנ תופידרב ליחתה אוה .הרוצ שבלו הרוצ טשפ ,םינש
הזה קבאמה .ץראל תולעל םידוהיל רשפאל בוריסבו לארשי יפלכ תניוע תוינידמב ךשמנו
תוצעומה-תירבו סרק םזינומוקה וליאו ,םייקו יח לארשי-םע - הרומג הסובתב ערכוה
.םיסיסרל הקרפתהו הטטומתה

לעופב ערכוה ברקה םלוא .ידוהיה םעה לע ופכנש םישקהמ ,הזה קבאמה ךשמנ הנש םיעבשכ
םייניש קורחל םיטסינומוקה וצלאנ םוי ותואב .זומתב ג"י-ב"יב ,םינש עשתו םישיש ינפל
ישישה ר"ומדאה ,ןוסרואינש קחצי-ףסוי יברה תא - םדגנ םימחולה לודג תא ישפוחל חלשלו
.ד"בח תודיסח לש

תרתחמה שאר

יביוא'מ םיפלא -תואמ ולסוחו ורסאנ םהה םילפאה םימיב .תאז ןיבהל דואמ השק רוחאל טבמב
תחא הרטמל ודעונ ושענש תוריקחה .תוכבוסמ תוריקחבו טפשמ-יתבב ךרוצ היה אל .'הכפהמה
.רקחנה לש ותמשא תא חיכוהל ידכ אלו ,םיפסונ םישנא לש םהיתובקע לע תולעל - הדיחיו
רוביצ-ישיאו םירש לסחלמו רוסאלמ ועתרנ אלו ,הרידא תוכמסמ ונהנ ד-וו-ק-נה ישנא
.םילוגד עדמ -ישנאו םילרנג ,םירמכו םינבר ,םידבכנ

דחא ול הליג ,"הייריב תמות תועש 24 דועב" .יברה תא ורסאשכ םתרטמ התייה םג וז
םיבר םילא ול שיש םדא דיחפהל לוכי חדקא" :חור-רוקב המוד םויא לע ביגה יברה .םירקוחה
..."ינדיחפמ אל חדקאהו ,תומלוע ינשו דחא םיקולא שי יל .דחא םלועו

להינש תיתרתחמה תוליעפה לש התושיחנו הפקיה לע ודמע תונוטלשהש רחאל אב הזה רסאמה
ודסיי ,םייאשח תסנכ-יתב וחתפ .הנידמה יבחרב הניפ לכל ועיגה וידיסחו ויחילש .יברה
הרצע תיאשחה הרטשמה .תוקונית ולמ ,הרשכ הטיחש וגיהנה ,תואווקמ ונב ,תובישיו 'םירדח'
םוקמל וטלמנ םתאצב ךא ,אלכל וכלשוה םידימלתה .םירחא םמוקמב ואב דימ ךא ,םיליעפה תא
הילגה אל ,רסאמ אל - תאזה תרתחמה תא עיתרה אל רבד םוש .הרות דומלל ופיסוהו רחא
.יברב - תרתחמה שארב עוגפל ,הטלחהה ןוטלשה בלב הלמג זאו .תוומ אל וליפא ,ריביסל

יופצ-יתלבה

הארוהה הנתינש דע ,ותנווכמ טא-טא תגסל ץירעה יסורה ןוטלשה ץלאנ עודמ ?הרק אופא המ
ןיא לוכה ירחאו ,תיטמולפיד תוליעפ התייה ,םיימואל-ןיב םיצחל תצק ויה ?יברה תא ררחשל
.'ה תאמ יולג סנ היה הז .רבסה הזל

וחוכב שי רבד לש ופוסב ,תווצמהו הרותה תרימש לע דמוע ידוהי רשאכש ,חיכוה הזה קבאמה
יוטיב ידיל אבש יפכ ,לארשי-םע לש ןוחצינה ערזנ תאזה הדוקנב .הרידא הירפמיא םג חצנל
.תונורחאה םינשב תיפוסה ותסירק דע ,םזינומוקה תונש לכ ךשמב תיתרתחמה תוליעפה ךשמהב

.התוזחל וחילצה אל םיחמומה לכש הדבוע .ןיטולחל היופצ-יתלב התייה תאזה תוטטומתהה םג
ופוסב םיעבוקש םהו ,המצוע-יבר םיינחור תוחוכ םילעופ םייעבטה םיכילהתל תחתמש ,ררבתמ
.שחרתמה תא רבד לש

בושו בוש .םייופצ-יתלב םיעוריא םיללוחתמ תעה לכ .ונתפוקת תא דואמ ןייפאמ הזה רבדה
- רתויב לודגה ערואמל הנכה אלא וניא הז לכש רוכזל ונילע .תוערואמה לומ םיעתפומ ונא
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגהשדח שי


הלואגה גח תויודעוותה

תודחוימ תויודעוותה ץראה יבחרב ד"בח-יתב ומייקי הירחאש ןושאר םויבו וז שדוק-תבשב
,הלואגהו רסאמה רופיס תא ורפסי הלא תויודעוותהב .זומתב ג"י-ב"י הלואגה-גח לגרל
דעוותהל אובל רוביצה תא םינימזמ ד"בח-יריעצ יפינס .םיילאוטקאה םיחקלה תא וקיפיו
םיעיפשמ ,םינבר יפמ םירבד עומשלו ,הלואגה תחמשב חומשל ,דחי םג םיחא תבש ,וידחי
.רוביצ-ישיאו םיידיסח

תוקזחתה תרצע

השדקוהש תדחוימ תרצעל ,ביבא-לתב 'והילא-די' לכיה תא רבעש ישימח םויב ושדג םינומה
ובשי ,םיידיסח םיעיפשמו תובישי-ישאר ,םינבר דצל .שטיוואבוילמ יברל תורשקתהה קוזיחל
הלשממה-שאר .םירחא רוביצ-ישיאו םירע ישאר ,תסנכהו הלשממה יגיצנ תואישנה תמיב לע
ומיצעה ,וריבגה ,וכישמה" :ד"בח ידיסחל ארקו יברה םע ויתושיגפ לע רפיס והינתנ ןימינב
.לארשיב דלי לכל תודהיה יכרע תא רידחת ךוניחה תכרעמ יכ חיטבה אוה ."םכלש תוליעפה תא
,םכתא םיחנמה םיכרעה" יכ הליפתב םייסו יברה םע ויתושיגפ לע רפיס יול דוד ץוחה רש םג
."וניניע דגנל ודמעי ,ויתובא ץראב ויתורודל לארשי-םע לש םיכרעה

ןלוגה-תמרב ד"בח

-הפצמב ד"בח-תיב תחיתפ לע ,בונורהא קחצי-ףסוי ברה ,ד"בח-יריעצ ר"וי זירכה תרצעב
יבשות תא תרשי הז ד"בח-תיב .ןלוגה-תמרבש ןיפסיחב שדחה ד"בח-תיב תכונח לע ןכו וחירי
םיכרבמה ןיב .צ"החא 4:30 העשב ,זומתב ד"י ,בורקה ינש םויב םייקתי עוריאה .המרה םורד
.ןורש לאירא כ"חו ,שטיוואבוילמ יברה לש וריכזמ ,רנורג בייל-הדוהי ברה ויהישטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .קלב תשרפל


הכרבל הללקה תכיפה

,ההימת ררועמ רבדה ."ונותא תא שובחיו" רקובב םיכשה ,לארשי תא ללקל םעלב אצי רשאכ
תא שובחל ךירצ היה עודמו ,באומ לש םידבכנ םירש ותוא ווילו בושח םדא היה םעלב ןכש
,רמולכ ."ומצעב אוה שבחש ,הרושה תא תלקלקמ האנשהש ןאכמ" :י"שר שרפמ ?ומצעב ןותאה
.ןותאה תא ומצעב שבחו םיללכה תא רפה ,לארשיל ותאנש בורמ

ךמדק רבכ ,עשר ,ה"בקה רמא" :ראבמו ףיסומ י"שרש יפכ ,ול הדמע אל הרתיה ותאנש םלוא
דמע םהרבא לש הז והשעמ ."'ורומח תא שובחיו רקובב םהרבא םכשיו' :רמאנש ,םהיבא םהרבא
.לארשי לע ןגהו םעלב לש והשעמל דגנ-לקשמכ

םיגורטק ררוע

תא ללקל ול ריתמ וניא ה"בקהש עדי אוה אולה ?הרתיה ותאנש ידי-לע גישהל םעלב שקיב המ
."השעת ותוא ךילא רבדא רשא רבדה תא" קרש ול עידוה רבכ ה"בקה יכו ,לארשי

.םהילא ה"בקה לש ותבהאב עוגפל ךכבו ,לארשי לע גרטקל ודיב הלעיש הוויק םעלב אלא
רשאכ .םיגורטק םיררועמש םיעצמאב שמתשהל ליכשה ,"ןוילע תעד עדוי" תגרדב היהש ,אוה
ררועלו 'הרושה תא לקלקל' הסינ ,לארשי תא ללקל םוקמ ןיא ליגרה רדסה יפ-לעש האר
.ליגרה רדסה יפ-לע םניאש םיניינע

הרושה לוקלק

ה"בקה לש ומע אוה לארשי-םע ,ליגרה םירבדה רדס יפ-לעש תמא :וישעמב רמא וליאכ םעלב
יואר ,רבדמב הרושה תא לקלקו אטח לארשי-םעש ןוויכמ לבא ;הללק וילע לוחתש רשפא-יאו
.דסחה תדימ לארשי-םעב גהני אלו 'הרושה תא לקלקי' ה"בקה םגש

:ול רמא ה"בקה לבא .הרושה תא תלקלקמש האנש ,לארשיל םעלב לש ותאנש לדוגמ עבנ הז רבד
תא םילקלקמ' ןיבו ליגרה רדסה יפ-לע םיגהונ ןיב ,רמולכ ."םהיבא םהרבא ךמדק רבכ"
םהרבא לש וישעמ תוכזב ,הכרבל לארשי-םע יואר ,ליגרה רדסה יפ-לע םיגהונ אלו 'הרושה
.לבוקמה רדסה יפ-לע אלש ויה םה ףאש ,וניבא

תיפוס-ןיא הבהא

יכ ,הכרבל הללקה תא ךל ךיקולא 'ה ךופהיו" - הכרבל הללקה תכיפה תא תאטבמ קלב תשרפ
הללקה תכיפהב ךכ ,'הרושה תא תלקלקמש' האנש התלגתה םעלב לצאש םשכ ."ךיקולא 'ה ךבהא
.'הרושה תא תלקלקמש' הבהא ידוהי לצא תולגתהל הכירצ ,הכרבל

יפ -לע אלש 'הל הבהא ידוהי לצא תויהל הכירצ אלא ,'הרוש'ה יפ-לע 'ה-תבהאב יד אל
ךותמ אלא ,ןידה תרושמ הלעמל תווצמ םויקל ידוהיה תא האיבמ וז הבהא .ליגרה רדסה
תא וליפא תכפוה איהש דע ,הזעו הלודג הכ תויהל הכירצ וז הבהא .תלבגומ-יתלב תורסמתה
,ה"בקה דצמ םג תאזכ הבהא ררועמ אוה ,ה"בקה םע הזכ רשקב רושק ידוהי רשאכ .בוטל ערה
."ךיקולא 'ה ךבהא יכ" לוכ -ןיעל הלגתמו הכרבל הללקה תא וליפא ךפוה ה"בקהש דע
(157 'מע ,חכ ךרכ תוחיש יטוקל)

קלב תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ"ירומאל לארשי השע רשא לכ תא רופצ-ןב קלב אריו"
(ב,בכ)

תא גרהו סייגה רבע .םירוביג םהש חוטב היהו ,סייגה ןמ ורמשל םירמוש בישוהש ךלמל לשמ
היהש ,גועלו ןוחיסל לארשי ושעש המ האר ,קלב ךכ .ומצע לע דחפמ ךלמה היהו ,םירמושה
.ותוא עראיש הממ ארייתנו ,ורמשל רכש םהל הלעמ
(הבר רבדמב)

...האר אל תאז - לארשיל ירומאה השעש המ לבא ;האר - ירומאל השע לארשיש המ
(יטנאלג ילתפנ-םהרבא ברה)


(ג,בכ) "אוה בר יכ דאמ םעה ינפמ באומ רגיו"

המכ ירהש .חקל דמל אלו ירומאל לארשי השע רשא לכ תא עמשו האר באומ :םיעשר לש םכרד וז
.תיקולאה החגשהב ושענש ,'ה ישעמ םה ולא לכש ותעד לע ללכ הלע אלו ,ןאכ ורק םיסינ
בשח אלו לארשי לש םחוכו םיוביר ינפמ ששחש םושמ - "אוה בר יכ" ?המל - "באומ רגיו"
.'ה ידי ישעמ איה םתחלצהש ללכ
(הלבקהו בתכה)


(ה,בכ) "ץראה ןיע תא הסיכ הנה"

קר םירבדה תא האורה ,תיחטשהו תיצראה תולכתסהה - "ץראה ןיע" תא ולטיבו וסיכ לארשי
.רבד לכ לש ותוימינפב לכתסהל ךרדה תא ודמיל םה אלא - תינוציחה הפילקה ךרד
(תמא תפש)


(ט,גכ) "בשחתי אל םיוגבו ןוכשי דדבל םע ןה"

-םע םויק דוס יכ ,םהישעממ םידמולו םייוגב םיברעתמ םהש ךכמ תועבונ הלוגב לארשי תורצ
."בשחתי אל םייוגבו" אוה לארשי
(םירפא לגד)

לבא - "םייוגבו" .ותלודגו וחוכ דוס ןומט הזבו ודוחייב ודועיי - "ןוכשי דדבל םע ןה"
.ותובישח לכ תא אוה דבאמ - "בשחתי אל" - םהיכרדב ךלוהו םייוגה ןיב ברעתמ אוהשכ
(הרות ירוטיע)


(אכ,גכ) "ומע ויקולא 'ה ...בקעיב ןוא טיבה אל"

רוא ביבשו יקולא ץוצינ וב שי ןיידע ,םוהתה קמועב אצמנ אוהשכ וליפא ,אטוח ידוהישכ םג
..."ומע ויקולא 'ה" - אטחה תעשב םג ןכש .ובילב בהבהמ הבושת לש
(ןי'זורמ לארשי יבר)


(אכ,גכ) "ומע ויקולא 'ה"

ויקולא 'ה" - אצמנ אוהש םוקמ לכבו ךלוה אוה וילאש םוקמ לכב ,דדוב ידוהי ןיא םלועל
."ומע
(בוט-םש-לעבה)

עובשה תרמיא


םידוהי לש םכרע

ימשיטנא היהש ,בייטנגיא רשהמ תובר םידוהיה ולבס ישילשה רדנסכלא יסורה ראצה ימיב
.תושק תורזג םידוהיה לע רוזגל הברהו הצמשל עודי

שגפשכ .בייטנגיא תא דחשל ידכ ףסכ םיפסוא םידוהיה היפלש ,העומש םימשיטנאה וציפה םעפ
תייה ,לשמל ,המכ .ףסכ יל תתל םיצור םתאש יתעמש" :געלב ולאש ,גרובזניג ןורבה תא רשה
."?יל עיצמ

םא םג ,םלועל לכוא אל - ייניעב אוהש יפכ םידוהיה לש םכרע תא םלשל" :ןורבה ול הנע
אוהש יפכ םידוהיה ךרע תא םלשל לכוא הבר תולקב לבא ;לבת תורצוא לכ יל ויהי
..."ךיניעבהלואגה תרות


חישמהו דוד

םירורב םיזמר םהב שיש הרותב םיטעמה תומוקמה דחא איה ונתשרפב העיפומה םעלב לש ותאובנ
רשא ךצעיא הכל" :הזרכהב חתופ םעלב הזה קלחה תא .חישמה ךלמה ידי-לע המלשה הלואגה לע
.תידיתעה הפוקתה לע אבנתמ אוה ןכמ רחאלו ,"םימיה תירחאב ךמעל הזה םעה השעי

בתוכ ךכו .וז השרפמ איה ,חישמה לע האבינ המצע הרותהש ם"במרה לש תויארה תחא ,ןכאו
חישמב ,םיחישמה ינשב אבינ ...םעלב תשרפב ףא" :(א הכלה ,אי קרפ םיכלמ תוכלה) ם"במרה
;דוד הז - 'התע אלו ונארא' ...וינבמ דמועש ןורחאה חישמבו ...דוד אוהש ןושארה
םעלב תאובנ יקלח תא טרפמו ףיסומ ם"במרהו ,"חישמה ךלמ הז - 'בורק אלו ונרושא'
.חישמלו ךלמה דודל תועגונה

הז ןיא .תושעל ךיאו תושעל המ ונל רמול ךירצ אוה .הכלה רפס אוה ,עודיכ ,ם"במרה
שרפמה ךורא שרדמ ןאכ איבמ ם"במרה ןכ-יפ-לע-ףא .הרותה יקוספ לע תושרד שורדל וניינעמ
.הזב-אצויכו שרד לש קר אלו יתכלה טביה הז ןיינעל שיש ,ןאכמ .םעלב תאובנ תא

הרותב תומלש

לכ .ואובל תוכחלו חישמב ןימאהל הבוחה תא ם"במרה עבוק חישמה ןיינעב קסועה קרפה חתפב
תללוכ המ הזב טרפמ ם"במרה ,רמולכ .חישמה תאיבב הנומאה לש טוריפ אוה וירבד ךשמה
ךרכ תוחיש-יטוקיל הז לכב האר) ןימאהל ונילע חישמ לש גוס הזיאבו חישמה תאיבב הנומאה
.(529 'מע ,ב ךרכ ח"משת תוחישה רפס ;271 'מע ,יח

תא ץבקי ,שדקמה-תיב תא הנבי ,התלשממל דוד תוכלמ תא ריזחי חישמה יכ ,עבוק ם"במרה
,רמולכ .םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב ויהש יפכ הרותה יטפשמ תא ריזחיו לארשי יחדינ
.תולגה בקע םגפנש רבד ,היתווצמבו הרותב תומלש איבמ אוהש - איה חישמה לש ותוהמ

"םיחישמה ינשב" תרבדמה ,םעלב תשרפמ תויארה לכ תא ם"במרה איבמ עודמ ןבוי הז יפ-לע
תומלש איבמש ימכ חישמה לש ודמעמ תא תקזחמ ךלמה דודל הפוצרה הלבקהה :(חישמהו דוד)
היה אוה .תווצמבו הרותב תומלש תגשהל םיאנתה תא רציש ימ היה דוד םג .היתווצמבו הרותב
וידי-לעו ,לארשי-יביוא לומ תומחלמה תאו ץראה שוביכ תא םייס אוה ;לארשי לכ לע ךלמ
.שדקמה-תיב תיינבל תונכהה ולחה

יחדינ תא ץבקיו שדקמה-תיב תא הנבי ,דוד תוכלמ תא ריזחי אוה :חישמה םג היהי ךכ
אולמב הרותה תא םייקל לכוי לארשי-םעו ,הרותה יטפשמ לכ תרזח תא רשפאיש רבד ,לארשי
.התומלש

אקווד ואל םיתפומ

חישמה ןיב איה תשקבתמה האוושהה ירה ,לארשי יעישומ לע רבודמ םא ,לואשל רשפא ןיידע
רשקה אקוודש אלא תאז ןיא ."ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג אוה" :רמאנ וילעש ,ונבר השמל
.חישמה לש וניינעו ותוהמ תא אטבמ ךלמה דודל

ךירצ חישמה ךלמהש ךתעד לע הלעי לא" :ם"במרה שיגדמש לודג דוסיב ץוענ רבדה רבסה
ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמה" - ?ןכ המ ."םלועב םירבד שדחמו םיתפומו תותוא תושעל
לכ ןירזוחו ,לארשי יחדינ ץבקמו שדקמה הנובו ,הנושארה הלשממל ,הנשויל דוד-תיב תוכלמ
-תיב תוכלמ תא ריזחהל אוה חישמה לש וניינע רקיע ,רמולכ ."םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה
-םעל רשפאי אוה .תווצמהו הרותה יניינע לכב (םויכ הנניאש) תומלש איבהלו המוקמל דוד
.ךלמה דוד ימיב היה רבדהש יפכ ,םימלשו םיאלמ םיידוהי םייח תויחלו בושל לארשי

תוחפל) חישמה ךלמה לש ודיקפת .תווצמהו הרותה ייח לש תומלשה תא תלמסמ דוד תוכלמ
-םע לכל רשפאיו שדקמה-תיב תא הנבי אוה .וז תומלש ריזחהל איה (ואובל הנושארה הפוקתב
םיללפתמו םיפצמ ונא ךכלו ,ותאובנב םעלב זמר תאז .םיאלמ םיידוהי םייח תויחל לארשי
.םויו םוי לכב 'הלהיהש השעמ


אלכב הלואגה-גח

.ויאושינל הנושארה הנשב ריעצ ךרבא זא היהש ,ןהכרב ןתנ 'ר לש ורצעמ ךשמנ םימי הרשע
...תידוהי תוליעפ :ירק - 'תינכפהמ-יטנא' תוליעפ ןיגב אוה םג אלכנ וירבחמ םיברכ

,הדימעה ליגב םדא ,ורקוח .תופיצרב תועש רשע דע םיתיעל ,םוי ידמ רקחנ ורסאמ ימיב
הבריה אל ףא .רבדל הבריה אל ,תוקוריה ויניעמ טבינ ףרט-תייח לשכ ץוצינש ,המוק-עצוממ
םימעפ שמח וא עברא קר .הלילה לכ ךשמב רפס וא ןותיע ארוקו בשוי היה םימעפל .רוקחל
חומה תא ליעפהל הב היה יד ךא ,תילוש לוכיבכ ,הלאש לואשל ידכ האירקהמ קסופ היה
.לודג ץמאמבו הבר תוריהמב

םלוכ ,תונולח השולש לעב ,לודג רדח .ארומו דחפ הליטה תוריקחה רדחב הריוואה םצע
ריינ יפד ,ויד -תסק וילעש לודג הדובע-ןחלוש דיל בשי רקוחה .סג דב יושע ןוליו םיסוכמ
,דחה אסיכה הצק לע ,ןחלושהמ תועיספ עבראכ ,רדחה עצמאב תבשל היה רקחנה לע .חדקאו
.רבדה ול רשפאתנ אל ,העמק ןזיזהל שקיבו תונבאתמ וילגר יכ שחשכ םג .ויכרב לע וידי
.ולוקב םיערהל רקוחה גהנ ,"!עירפהל אל !טקש"

סלכא ,םיעובר םירטמ םינומשכ ולדוג ,הז את .רצעמה אתל ןתנ בשוה ויתוריקח ומייתסהשכ
.'השעמ ישנא' ראשו םיבנג ,םיחצור םהב ,םיריסא םישישמ הלעמל

היה דימתש חור-סגו ער שיא ,ישארה רהוסה סנכנ רצעמה אתל .זומת שדוח תליחתב היה הז
לכ בלב דחפ התרשה ותעפוה םצע .והשלכ ריסא לש ופוגב םידבכה ויפגמב טועבל ןוכנ
ארק שיאה לבא .ומויקב ןיחבי אל שיאהש ,הלאשמ ולוכ-לכו ותניפב ףנטצה ןתנ .םיריסאה
.םהיניב ןתנו םיריסאהמ המכ לש םהיתומשב

ורצע תעל תעמ .יפוס-ןיא ןורדסמב ישארה רהוסה תובקעב ודעצ םשב וארקנש הרובחה ינב
.ןתנ םג סנכוה וילאש 229 אתל ועיגה ךשמהב .המינפ וסנכוה םהמ המכו םיאתה דחא דיל

,יקצדורוג החמש 'ר עדונה דיסחה תא םש אצמ אוה .השיערמ העתפה ול התפיצ אתה ךותב
לש לק זמר םלוא ,תושגרתהו החמש בורמ וילע לפנתהל רבס הליחת .ולשל המוד עקר לע אלכנש
אתה ןמ אצוי ,רשק םהיניב שיש ועדיי םאש ,ןיבה אוה .תשעתהל ול םורגל קיפסה החמש 'ר
.'ודדייתה' ךשמהבש דע ,הזל הז םירז ויה וליאכ םיינשה וגהנתה הליחתב ,םנמאו .דימ

ריסא' היהש רחאמ .דובכ ויפלכ ושחר םיעשופה םיריסאה וליפא .אלפנ םדא היה החמש 'ר
םיידי תליטנל םימ ךוסחל דציכ ,לשמל .אלכה-יתבב ברה ונויסינמ ןתנ תא דמיל ,'קיתו
רוטפ ידוהי ןיא רהוסה-תיבב וליפאש ,הרכהה תא וב רידחה םג אוה .הדועסלו תירחשל
.הרותל םיתיע תעיבקמ

תולכתסה התייה החמש 'רל .ןתנ 'ר לש ובל תא הדדוע החמש 'ר לש המיענהו הטקשה ותליפת
םשל תודוהל" איה ידוהיה תילכת יכ ,ןתנ 'רל רמא תובר םימעפ .ותוא בבוסה לכ לע תדחוימ
דומלל עדי םג אוה ...?אלכה -תיבב וא תסנכה-תיבב תאז םישוע םא הנימ-אקפנ המו ,"ךשדק
לש ןיינעה תא דומלל שי םתוא ופיקהש םיבנגהמ ,לשמל .יבויחהו בוטה דצה תא רבד לכמ
...הנכסב דומעל תונוכנה לשו םישעמה ןונכת לש ,'תכל ענצה'

תא לאוש היה ,"?ךיניעב ןח אצומ אל המ" .בצמ לכבו תע לכב ,תידימת החמשב לגד החמש 'ר
לש ושאר תא םיליפשמ ונניא םיבוט-אלה ונישעמב ונא יכו ?ךולכלה ?ןוחרסה" .ריעצה ודידי
..."?ךלכולמ םוקמל ,לוכיבכ ,םיכלמה-יכלמ-ךלמ

תלאשל .תוכבל הברהו ומצע ךותב רגתסה אוה .החמש 'ר לצא והשמ הנתשה םיאבה םימיב םלוא
סנכיהל ןנוכתמ אוה יכו (יברה לש הלואגה גח) זומתב ב"י לוחי טעמ דוע יכ ,בישה ןתנ 'ר
.םויה לכ החמש 'ר הנעתה זומתב ב"י ברע .יברה לא תינחור 'תודיחי'ל

,"וירשוקמו וידימלת ןיבל וניב דירפי אל רבד םושש ,רמא הנידמה תא יברה בזעש םדוק"
לכ לע יל בישהל ךרדה תא אצמי יכ חוטב ינאו ,התע םג ונמע אופא יברה" .החמש 'ר ריבסה
..."סנכא הילאש 'תודיחי'ב ייתולאש

יבר לש םסרופמה ונוגינ תא רישל החמש 'ר לחה ,זומתב ב"י ליל ,ברעב" :ןתנ 'ר רפסמ
ינא םגש דע ,םיזע הכ םיעוגעג ונוגינב ויה .'םיעוגעג ןוגינ' הנוכמה ,בושטולזמ לכימ
יתאב רשאכ ,ילש הנושארה 'תודיחי'ב יתרכזנ םואתפ .ייניע דגנל בצינ יברה וליאכ יתשח
תא שבוח ,סנכנ יברה הנה .ינכריבו ישאר לע וידי תא חינה יברהו ,דלי יתויהב ,יבס םע
.תודיסח ירבד רמואו ,ועבצא לע תחפטמ ,וגהנמכ ,רשוק יברה ,םידיסח אלמ רדחה ,למיירטשה
...םיניבמ םניאש הלא לש םג ,תובבלל רדוח ,עמשנ יברה לש ולוק קר .טלחומ טקש

ונלוכמ שקבמ אוה .הגירב הפועתה-הדשב יברה הנה :תופסונ תונומת יחומב ופלח ךכ-רחא"
יתמ !יבר .המימשה הלוע ,אירממ סוטמה .תווצמהו הרותה תרימשבו םיער תבהאב דגאתהל
?בוש הארתנ

קוידב יברה לש הלואגהו רסאמה רופיס תא רפיס החמש 'ר .םימ סוכ לע ונרמא ,'םייחל'"
.םיפסונ עקר ירופיס הוולמ ,בר

;'בוט-םוי טוג ,בוט-םוי טוג' :הזל הז ונלחיא זאו ,ייניע ךותב החמש 'ר טיבה םואתפ"
."'!יברה םע האבה הנשל'
ףיש לאלצב 'ר םע םיידוהי םייח


"?יברה לש אלמה קיתה הפיא" :ףיש לאלצב 'ר


הריקחה יקית ירתסמ

תלחג תרימש לע ,וידיסחו ויחילש תרזעב ,שטיוואבוילמ םדוקה יברה להינש קבאמה תשרפ
תויאשחב השענ לוכה .לודגה הבורב תרתסנו המולע הרתונ ,תיטייבוסה היסורב תודהיה
לע רתי תולגל אלש ורהזנ ,איהה הנידמהמ וידיסחו יברה לש םתאיצי רחאל םגו ,הבורמ
לש ןוחרקה הצק תולגתהל ליחתמ תונורחאה םינשב קר .םש וראשנש ימל עלובי לבל ,הדימה
.הז יאוריה קבאמ

ר"ימש ןוגרא ל"כנמ ,ףיש לאלצב 'ר אוה הז אשונב םיהדמו קתרמ רמוח רוגאל חילצהש ימ
ייח תא תדעתמה הידפולקיצנא תנכה לע דקוש ר"ימש לש תווצ .(היסור יאצוי תווצמ ירמוש)
םירשק תכרעמ ףיש רצי וז הדובע ךרוצל .וז הנידמל םתמורת תאו תוצעומה-תירבב םידוהיה
ד-ו-ק-נה ינויכראל עיגהו ,רבעשל תוצעומה -תירב לש תיאשחה הרטשמה ישאר םע תפעוסמ
.(ב-ג-קל היה םימילש)

יוקל לוקוטורפ

לש ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר ,ד"בח דסיימ לש ורסאמל ומרגש הריקחה יקיתמ םיקתעה וידיב
.םדוקה יברה לש הריקחה קיתמ רמוח טעמ םגו ,'יעצמאה ר"ומדאה' הנוכמה ,רעבוד יבר ,ונב
םידומע ינשב םכתסמ ,קיתב עיפומ אוהש יפכ ,הריקחה לילמת" .ףיש רמוא ,"המולעת ןאכ שי"
."םלש הליל תכשמנ התייה הליגר הריקח ןכש ,ינויגה וניא רבדה .דבלב

לע ומע חחושל קר םהל רתונ .וירקוח תולאש לע בישהל אלש רחב יברהש ,הרעשה הלעמ ףיש
םירקוחה ופידעה תאזו ,(וינמויב ראתמ ומצע יברהש יפכ) וב רמעתהל וא ,םיידדצ םיניינע
...לוקוטורפהמ טימשהל

"םירומח םיעשפ"

ךכ לע .יברה םיקהש תרתחמל םיפתוש ויהש ד"בח ידיסח לש םיקית תורשע גישהל חילצה אוה
יקית תא לבקל השקבב ב-ג-קה ישאר לא יתינפ א"שנת תנשב" :ןיינעמ זוירוק רפסמ אוה
ידגנה לוגירה ףנע שאר םע השיגפל יתנמזוה ךא ,בויחב יתינענ .םידיסח הברה לש הריקחה
לווע אל לע ורסאנש םישנא ינומהכ אלש ןכש ,הגירח התייה יתשקבש ,יל רמא שיאה .ב-ג-קב
ינש ,טחוש היה דחא - תונוטלשה דגנ 'םיעשפ' ועציב ןכא ילש המישרב םישנאה לכ ,םפכב
..."'וכו הבישי להינ ישילש ,להומ

.תוליעפה תא ונייפאש םייתפומה ןוגראהו ןונכתה םילוע םלוכמ לבא ,ולש רופיסהו קית לכ
.'םינוסרואינש'ה לש הברה םתוליעי תא םינייצמה ,םירקוחה תורעהב ויוטיב תא אצומ רבדה

לוכה ועדי םה

,ריכמ ינניא" - ?ךלצא וספתנש םיכמסמה תא ךל ןתנ ימ :ךכ ךרעב ולהנתה תוריקחה תיברמ
.האלה ןכו ."יתאב התע הז ,עדוי ינניא" - ?ריעב ןאכ תחראתה ימ לצא ."יל ןתנו םדא אב
.שפנ-ףוריחב םהירבח לע ונגה םישנאה

דימת גהונ ,םילשוריב םויכ ררוגתמה ,םידיסחה דחא" .לוכה ועדי םיטייבוסה ,תאז םעו
ספתיי אמש ששחמ וירוהמ דרפיהלמ ענמנ ,םיפייוזמ האיצי ירושיא גישה רשאכש ,רפסל
היסורמ אצי' :רתיה ןיב םש רמאנ .דיסח ותוא לש ישיאה קיתה יתושרב .ער םהל הנואיו
..."'וירוהמ דרפיהלו אובלמ וליפא ענמנו ינולפ םויב םיפייוזמ תוריינבגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב לגרודכ

?תבשב רתומ לגרודכב קחשמה םצע םאה :הלאש

ינוטיס תבש לוליחב ךורכ ,וביבס השענה לכ םע ,יגוצייה טרופסהש ,ןייצל רתוימ :הבושת
ול לאו ;םלועה ארוב ונמע תרכש תירבהו תואה תא היסהרפב םיריפמ ךכבש ,םשה-לוליחב ןכו
.רקיע לכ וילא ברקתהל ידוהיל

,תווצמ ליג ינפלש םירענב רקיעב ,תאז ףאו ,םתאנהל םירענ לש קחשמל עגונ ןלהלש ןוידה
.םיקחשמב שדוק-תבש םוי לש תורקיה תועשה תא תולבל יוצר אל ןכמ רחאל יכ

םצע .תבשב םיצפח לטלטל ריתמה ,ןיקת 'בוריע' םוקמב שיש אדוול בושח הנושארבו שארב
:תויתכלה תולאש אוה םג ררועמ לגרודכב קחשמה

-ןמ רוסא ריוואה יולימ םא ןודל שי ,חופינל םיקוקז םירודכה בורש ןוויכמ :ומצע רודכה
וליפא ,רודכב שומישב ןנברד רוסיא שיש ריבס - ןכ םאו ,תבשב 'ילכ ןוקית' םושמ הרותה
.תבשב וחפנל ואובי אלש ידכ ,חפונמ אוהשכ

ש הזכ אוה אשדה םאו ,'וכו תוטיעב ,תוריהמ תוציר בייחמ לגרודכב קחשמ :אשד לש חטשמב
וליאכ ("הישיר קיספ") הז ירהש ,הרותה-ןמ רוסא רבדה ,םישק םילועבג ורקעיי חרכהב
.וז הכאלמ תיישעל םינווכתמ

אלש ידכ ,עקרק יבג-לע םילגלגתמה םהב אצויכו םיזוגאב קחשל ל"זח ורסא :רפע חטשמב
ריעה יתב בור רשאכ ,תיבה תפצר לע םיזוגאב קחשל םיריתמ שי .חטשמה תא רשייל םדא אובי
טלפסא םיפוצמ ריעב םישרגמה בור רשאכ ,טרופס שרגמב םג רתומ םתעדלש ןכתייו) םיפצורמ
.םוקמ לכב רוסא - ןקזה ר"ומדא תעדל לבא ,(המודכו
.םש ןקזה ר"ומדא ע"ושו כ"ונ ,ח"ס מש ,ג"ס טלש ,ה"ס חלש ,ב"ס זלש ,ה"מס חש 'יס ח"וא ע"וש
תרימש .ס ק"סוס ש"הדבב ומק 'יסו ,םש ש"הדבבו א"יס במק 'יס ןחלשה תוצק .נ"שו ,םש ףסוי טוקלי
.א"יס א"ח ןויצ ילאש ת"וש .(א"לס םש ע"עו) ט-ה,א"ס ז"טפ התכלהכ תבשישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il