496 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

סחנפ תשרפ * (5.7.96) ו"נשת זומתב ח"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ןברוחה לע רעצה ךותב
הווקתהו הנומאה הנומט

םהבש ,הרגש ימי םה םימיה בור :תיאבצ הדובע תינכתל הבר הדימב לושמ ידוהיה הנשה חול
םיננשמ םהבש ,ןונער ימיו םינומיא ,םיסרוק שי םעפל םעפמ ךא ,תפטוש תוליעפ תעצבתמ
ינש םוי ,כ"בא תוננוגתהל שדקומ דחא םוי .תונוש תויוליעפ םילגרתמו ינויח רמוח שדחמ
.המודכו ירי ינומיאל ישילש םוי ,הנושאר הרזעל

,יריב וא הנושאר הרזעב יקב תויהל לייח ךירצ הנשב דחא םוי קר םאה :לאושה לאשי םאו
םיסרוקה תרטמו ,הנשה תומי לכ הלאה םימוחתה לכב טולשל בייח לייחה ,אלו אל :ול ורמאי
.בצמ לכבו הרקמ לכב ןוכנ לועפל עדייש ידכ ,ותעדותל םרידחהל איה םינומיאהו

ומע אשונ הזכ ךיראת לכ - הנשב םידחוימ םימיו םידעומו םיגח לש תינחורה םתרטמ םג וז
דעומהו גחה .הנשה תומי לכ ךשמב םינפהלו גופסל םיבייח םתואש ,םיכרעו תונויער ,םירסמ
,ולש םידחוימה םינכתבו םיכרעב םירבצמה תא םיאלממ ובש ,'םינומיא םוי' תניחבב אוה
.הנשה תומי לכ ךשמב םשייל שי םתואו

תויצרופורפל הרזח

הלא תושוחת .הלואגל הייפיצה תאו תולגה רעצ תא דחוימב שיגדמש ןמז-קרפל ונסנכנ עובשה
תשולש ךא .תוימוי-םויה וניתוליפתמ ףקתשמש יפכ ,הנשה תומי לכ ונביל תא אלמל תוכירצ
.תאש רתיב הלא םיכרע םישיגדמ וללה תועובשה

.ףלוחהו יעראהמ שגרתמ אוהש ,םדאה לש ועבטמ .היצרופורפב םירבדה תא הדימעמ וז הפוקת
םירבדל היונפ ותעד ןיאו רתויב הבושחה היעבה וזש ענכושמ ,תבאוכ ולגר ןרופיצש ימ
הטונ ימואלהו ישיאה חורה-בצמ .דורווב לוכה םואתפ האור ,והשלכ סרפב הכזש ימ .םירחא
.תויצרופורפה תא ריזחהל םעפ ידמ ךירצו ,וישכעהו ידימהמ עפשומ תויהל דואמ

רואל םא ,םימיה תשש תמחלמ ירחא ןכו הנידמה םוק רחאל ולעש תולאשה תא םירכוז ונא
םינשה עבראב ,ךדיאלו .תועובשה תשולשב תולבאל םעט שי ןיידע וללה םישדחה םיאנתה
לש תומשגתהו החמש םישיגרמ םישנאשכ .ךכ-לכ הבר תועמשמ הזה לבאה לביק םואתפ תונורחאה
םע םיהדזמ םה זא-וא ,תישיא םהל םיביאכמשכ וליאו ,תולגה רעצ תא שוחל םהל השק ,תולאשמ
.הירוטסיהה באכ

תויהל ךירצ וניא תולגה רעצ .םירבדה לש ןוכנה לקשמה שוביש שי וללה םיבצמה ינשב
ךכ לע - תולגה םצע לע אוה לבאהו רעצה .המצע תולגה ךותבש תודרוממו תוילעמ עפשומ
ררוש דוע לכ ."שדקמה-תיב הנבייש"לו "ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו"ל וניכז אל ןיידעש
לע לבאהו באכה אולמ תא שוחל ונילע - רוא תודוקנ םשו הפ שי םא םג ,יללכה םינפה-רתסה
."ונייח-תיבמ דובכ לטינ"ש

הייפיצה תרבגה

הב שיש ,תפסונ תועמשמ רעצהו לבאה לש וללה תועובשה תשולש םילבקמ ונימיב ,תאז םע
לכ לעופב םימשגתמו ומשגתה הבש הפוקתב ונא םייח ןכש .הלואגל הייפיצה לש הרתי השגדה
,םינורחאה תורודה ילודג יפמ עומשל וניכז .תולגה ףוס ימי לע ל"זח ונתנש םינמיסה
."אב חישמ הז הנה" - הרושבה תא ,שטיוואבוילמ יברה תאמ דחוימבו

יד אל .אובל הבורקה הלואגב הנומאה קוזיח ימיל הלא םימי ךופהל ונילע ךכ םושמ אקווד
.ישילשה שדקמה -תיב ןיינב תארקל הווקתו דודיע אלמתהל ךירצ אלא ,ןברוחה לע לבאתהל

תא הלא םימיב דומלל ךרוצה רבדב שטיוואבוילמ יברה לש העודיה ותאירק תבלתשמ ןאכ
תרוצ תורקל וקסעתי" :שרדמה ירבדכו .ותדובעו שדקמה-תיב לע תורבדמה הרותב תויגוסה
םיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא ,הב תורקל וקסעתיש ,התיירק רכשבו ,הרותב תיבה
."תיבה ןיינבבםירפס- שדקמה

ינונבל בד-לארשי תאמ
'םולש תירב' תאצוהב

רואית שגומ ובש ,הז רדוהמ רפס ןייצל יואר ,שדקמה-תיב תרותב םיקסוע םהבש הלא םימיב
לודג בתכב ,רורב רואיתה .תילגנאל םוגרת דצל ,ם"במרה תטיש יפ-לע ינשה שדקמה-תיב
-תיב תוכלה ,תודימ תכסמ רפסב םילולכ דוע .םייפהפי םיינועבצ םירויא דצל ,דקונמו
.02-811227 'לט .ימובלא טמרופ ,'מע 184 .םירקחמו םירואיבו ם"במרל הריחבה

- םיתמה תייחת

ץיבושרג רשא ברה תאמ
ףרוצ תחפשמ תאצוהב

יטרפ דעו םיתמה תייחתב הנומאהמ לחה ,הייחתה יאשונב םיניינעו תורוקמ טוקיל אוה רפסה
םינושאר ,ל"זח תורוקממ בכרומ ולוכ רפסה .הזה ןמזב ונישעמ ןיבל הניב רשקהו הייחתה
.04-9833791 'לט .ימובלא טמרופ ,'מע 284 .םיקרפו םיאשונ יפל םישגומה ,םינורחאו

- וניתונש ימי

יקצוקיט ףסוי תאמ
רבחמה תאצוהב
דעו שולש ןבמ - םדאה ייחב םינוש םיליג לש םנכותבו תדלוה-םוי לש ותועמשמב קסוע רפסה
.'מע 258 .םייניע תוריאמ תויתואבו םעט-בוטב םיכורע ,םיקרפ רשע-העבש .האמו םינומש ןב
.03-6182082 'לט

- ידוהיה חבטמה

ףלוו ףסוי-בקעי תאמ
רבחמה תאצוהב

חידמ דעו לגורקימב תורושקה תולאשמ ,ינרדומה חבטמב םיחיכשה םינידה תא זכרמש יממע רפס
.08-8643704 'לט .'מע 190 .םילכשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .סחנפ תשרפל


אלפ שיא תויהל

השאה םע 'ה םש תא לליח רשא ,אולס-ןב ירמז תא תוכהלו 'ה תאנק תא אנקל סחניפ ךלה רשאכ
ושענ םיסינ השיש" לע תרבדמ ארמגה .םיבר םיסינ ול ושענ ,לארשי לכ יניעל תיניידמה
.םיסינ רשע-םינש לע וליפא רבודמ ל"זח לש םירחא תורוקמבו ,"ול

,ול השענ אלפ" :י"שר ראבמו ."ול השענ אלפ - םולחב סחניפ האורה" :ארמגה תרמוא ןכל
" אלו ,"ול השענ אלפ" רמול ל"זח ןושל קויד תא ןיבהל ונילע םלוא ."סחניפל השענש ומכ
.תואלפ אלו םיסינ םיארקנ סחניפל ועריאש םירבדהש םשכ ,"ול השענ סנ

אלפו סנ

תוכרעמ דודיש אוה סנ לש וניינע .עבטה ירדגמ הלעמלש םיעוריאל םינווכמ אלפ ןהו סנ ןה
עבטה תוכרעמ תא דדשל ךרוצה םצע םלוא .סנ ללוחתמו םירבשנו םיפפכנ עבטה יקוח - עבטה
תגהנה לעמ ירמגל דמועש רבד והז - אלפ לש ותלודג ןאכ .תובישחו העפשה ןהל שיש חיכומ
.ויבגל םוקמ ספות וניא ללכ עבטהש דע ,עבטה

לכש ,םייטרפ םיסינ לש ףוריצ ויה אל ול ושענש םיסינה - סחניפ לש ותלודג התייה וז
-לכש תוגהנתה - לודג דחא 'אלפ' ןאכ היה אלא ,עבטה תוכרעמ תא שדחמ דדשל ךירצ םהמ דחא
.עבטה ירדגמ הלעמל הלוכ

שפנ-תוריסמ שיא

אל סחניפ לש ותדובע םגש ךכמ העבנ 'אלפ' לש ךרדב סחניפ םע גהנתה ה"בקהש הזל הביסה
.הדימ דגנכ הדימ ומע גהנ ה"בקהו ,'אלפ' לש הדובע אלא ,הליגר הדובע התייה

תיללכה הדובעהש - 'סנ' :םינפוא ינש שי הזבו .שפנ-תוריסמ םשוריפ 'ה-תדובעב אלפו סנ
- 'אלפ' .שפנ -תוריסמ ידכ דע עיגמו םדאה הלעתמ ,ךרוצ שי םאש אלא ,הליגר הדובע איה
דע ,ה"בקל ונוצר תא ירמגל רסומ ידוהיה .עבטה ךרדמ הלעמלו שפנ-תוריסמ הלוכ-לכש הדובע
.ןיינעו רבד לכב שפנ -תוריסמ ול שי אליממו ,ומצע לשמ ןוצר םוש ול ןיאש

םיישק ןיא

רבדב ומצע תא ןכיס ןכל .ותוהמ םצעב שפנ-תוריסמ לש שיא - סחניפ לש ותגרד התייה וז
ותוהמ לכש ןוויכמ לבא ."ןכ םירומ ןיא" - לאוש היה םאש דעו ,ונעמל ןכתסהל הבוח ןיאש
.'ה תאנק תא אנקל ידכ ושפנ תא רסמ אלא תולאש לאש אל ,שפנ-תוריסמ התייה

קוסעלו ,תוהמה םצעב שפנ-תוריסמ לש םידוהי תויהל - סחניפמ דומלל ונילעש הארוהה וז
ללכ םיבשחתמ ןיאש ,רבדה שוריפ .תדמתמ שפנ-תוריסמ ךותמ הרותה תצברהבו תדה קוזיחב
ה"בקהש םיכוז זאו .'ה ןוצר יולימל ירמגל םירסמתמ אלא ,תוערפה םושבו םיישק םושב
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא לעופב םיאיבמו 'אלפ' לש ךרדב הדובעה תא חילצמ
(164 'מע ,גל ךרכ תוחיש יטוקל)

סחנפ תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמסחניפ תשרפ

רשאכ ןכש .'םירצמה ןיב' ימיב בור-יפ-לע הלח ,הנשה ידעומ לכ םירכזומ הבש ,וז השרפ
לש ןורחא םוי באב העשתו גח לש ןושאר םוי זומתב רשע-העבש היהי ,המלשה הלואגה אובת
ןכל ."ןוששל םלבא יתכפהו" (גי,אל והימרי) רמאנש יפכ ,דעומה-לוח ימי םירצמה ןיבו ,גח
.םיגחה לע םיארוק הרותה תאירקב ףא
(ןי'זורמ לארשי יבר)

-לע תארקנ וז השרפש םושמ ,םיפסומהו םידימתה ,תונברקה תוישרפ לע םיארוק סחניפ תשרפב
,שדקמה-תיב ןיינבל וקקותשיש לארשי תובבל תא ררועל שי זאו ,'םירצמה ןיב' ימיב בור-יפ
.םתוא ונברקה וליאכ 'ה ינפל הבושח תונברקה תשרפב תבשב הרותב האירקה ןכו
(תמא תפש)


(אי,הכ) "יתאנק תא ואנקב"

לש ותמקנ ומכ .תישיא המקנ לש תבורעת םוש אלל ,דבלב םימש םשל התייה סחניפ לש ותאנק
תא ואנקב" בותכה רמואש והז .חיכוי 'ה בהאי רשא תאו וישעמ לכ לע וימחרש ,ה"בקה
.'ה תאנקל המוד התייה סחניפ תאנק - "יתאנק
(אנטוקמ עשוהי יבר)


(גי,הכ) "לארשי-ינב לע רפכיו ויקולאל אניק רשא תחת"

התייה ותנווכ תמאב לבא ,ויקולאל אניקש תמחמ והשעמ תא השע סחניפש הארנ היה השמל
.לארשי-תבהא ןעמל ושפנ רסמ סחניפ - "לארשי-ינב לע רפכל"
(ןי'זורמ לארשי יבר)


(גנ,וכ) "ץראה קלחת הלאל"

תעשב בור -יפ-לע יכ .הילא וסנכייש ינפל דוע ץראה תא םהיניב קלחל ווטצנ לארשי-ינב
לע ואובי תועדה -יקוליחו תוקולחמה לכש 'ה הצרו ,תובירמו םיכוסכס ידיל םיאב הקולח
.תודחאבו םולשב ץראל וסנכייו ץראל-ץוחב םרודיס
(הקבוטיפשמ ןושמש-בקעי יבר)


(א,וכ) "הפגמה ירחא יהיו"

הרצה אלא ?הפגמה הרצענשכ התייה הרצ וזיא הרואכל .הרצ אלא וניא "יהיו" רמאנש םוקמ לכ
םירשע םיתמ ויה אל הינפל עיפוה וליאש ,הינפל אלו הפגמה ירחא עיפוה סחניפש ,התייה
.לארשי-ינבמ ףלא העבראו
(ףסוי תיב)


(זט,זכ) "רשב לכל תוחורה יקולא 'ה דוקפי"

,םיעשרל ןיבו םיקידצל ןיב ,"רשב לכל תוחורה יקולא" אוהש םשכש ,ה"בקהמ שקיב ונבר השמ
.הוושב לארשי לכ תא בהאיש - "רשב לכל" גיהנמ לארשיל ןתיי ךכ
(בו'צידרבמ קחצי-יול יבר)

עובשה תרמיא


האוולהו הטיחש

ולאשו ימוקמה בצקה והאר .ןטק רפכל עלקנו ךרדב ודבל םעפ ךלה גרובשלקינמ עקלעמש יבר
החרטה ינממ הכסחנ וישכע" :החמשמ ורהנ בצקה ינפו בויחב בישה ברה .טחוש אוה הרקמב םא
."ןאכ הטחשל לכותו ,םש הטחשל ידכ ריעל המהבה םע תכלל

."?םימי המכל םילבור םירשע יל תוולהל לכות ילוא" :השקבב ברה וילא הנפ

."!ללכ ךריכמ יניא ,םילבור םירשע ךל תוולהל לכוא ךיא" :וינפ תא בצקה ףיעזה

הנעטב ,ןומא יב ןתונ ךניא לבור םירשע לע - רבדמ ךיפש המ ךינזוא ועמשי" :ברה ול רמא
..."!?טחוש ינאש יל ןימאמ התא ךיאו ;ינריכמ ךניאש תקדוצההלואגה תרות


תולעמה בוליש

ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג"ש (ט,ב יגח) ינשה שדקמה-תיב לע אבינ יגח איבנה
רמא דחו ןיינבב רמא דח" :ותלודג התייה המב (א,ג ארתב-אבב) ארמגה הריבסמ ."ןושארה
תיבהמ המא םישולשב הובג היהש - "ןיינבב" ותלודג האטבתה תחא העד יפל ,רמולכ ."םינשב
תיבהמ רתוי םינש רשע םייקתהש - "םינשב" ותלודג התייה היינש העד יפלו ;ןושארה
.ןושארה

תארשה ,השודק ,תוינחור לש זכרמ אוה שדקמה-תיב אולה :הלודג הלאש ררועמ הז רבד
.תוקולא יוליגו השודק לש תפסותל תופצל ןתינ ,"הזה תיבה דובכ" לע רבודמ רשאכ .הניכשה
המכ דועבו הבוגל תומא המכ לש תפסותב תאטבתמ תיבה לש ותלודגש ,ונל םירמוא תאז תחת
,עודיה יפ-לע תרבוג הלאשה ?שדקמה-תיב לש ותלודג תאטבתמ ךכב יכו .םויק לש םינש
וב ורסח ןכש ,ןושארה תיבה תמועל הברהב דורי ינשה תיבה היה השודקה תארשה תניחבמש
!םימותו םירואהו שדוקה-חור ,הניכשה ,שאה ,ןוראה - םייתוהמ םירבד השימח

ןייעמו רוב

הובג היהש ךכב אטבתהש ןורתי ,ינשה שדקמה-תיבב דחוימ ןורתי היה תאז-לכבש רמול ונילע
:םידימלת ינשמ לשמ תרזעב תאז הריבסמ תודיסחה תרות .רתוי ךורא ןמז-ךשמ םייקתהו רתוי
.ומצע תוחוכב שדחלו םירבד ןיבהל חוכה וב ןיא לבא ,ובר תרות תא תומלשב טלוקש דימלת
לגוסמ ינשה דימלתה ,ותמועל .הניבהל לכוי אל - וברמ דמל אלש ,השדח היגוסב לקתיי םא
אוה וישכעש דע ,הלעתהו ולכש ןדעתה ובר םע ודומיל ידי-לע .ומצע תוחוכב שדחלו ןיבהל
.ובר םע דמל אלש היגוסב םג קימעהלו ןיבהל לגוסמ רבכ

ותרות תא תומלשב ליכמ אוהש ,ותלעמ ."הפיט דבאמ וניאש דוס רוב" ארקנ ןושארה דימלתה
ארקנ ינשה דימלתה .ומצע תוחוכב שדחלו דומלל חוכה וב ןיא :ונורסח .ובר לש תינואגה
.ומצע תוחוכב שדחלו ןיבהל חוכה וב שיו דומלל ךיא וברמ דמלש :ותלעמ ."רבגתמה ןייעמ"
.ברה לש וישודיח קמועל םיעיגמ םניא םיימצעה וישודיח :ונורסח

ובר תרות ןכש ,רתוי לודג ןושארה דימלתהש קפס ןיא - הרותב העידיה תמר לע םירבדמ םא
ינשה דימלתה הלוע - דומלל םידימלתה לש םתלוכי לע םירבדמ םא לבא .ומע הרומש התומלשב
.ובר םע דמל אלש תויגוסב קימעהל תלוכי ול שי ןכש ,ןושארה לע

יחצנה תיבה

.'הלעמלמ' אבש תוקולא יוליג שי .םלועב יקולאה רואה יוליגב םג םימייק הלא םיבצמ ינש
רוא והז .'הטמלמ' יוליג שי ,ותמועל .םלועה לש ובצמב יולת וניאש רתויב ןוילע רוא והז
,רתוי הובג ןושארה רואה .ומצע םלועה לש ותונדעתהו ותוככדזה תוכזב םלועב ריאמש יקולא
םלועה ירדג ךותמ עבונ אוה לבא ,תוחפ הובג ינשה רואה ;ףפור םלועה םע ולש רשקה לבא
.ומצע

ןוילע יקולא רוא וב ריאה .'הטמל הלעמלמ' לש ןפואב הניכשה התרש ןושארה שדקמה-תיבב
ךוכיזב יולת היה אלש רחאמ ,ימשגה םלועה םע ויד רבוחמ היה אל הז רוא לבא ,רתויב
.םלועה לש םדקומ

השימח וב ורסח םנמא .'הלעמל הטמלמ' תצרופש השודק לש הלעמה התייה ינשה שדקמה-תיבב
רבוחמ היה וב הריאהש השודקה ,ינש דצמ לבא ,ךכ-לכ הובג היה אל יקולאה רואהו םירבד
התייה ותלודגש ךכב זמרנ הז רבד .תמדקומה ותוככדזה רחאל אב אוה יכ ,םלועה םע בטיה
ךכב .ימשגה םלועה יגשומ ,ןמזהו םוקמה יגשומ תא םינייצמ הלא ינש ."םינשב"ו "ןיינבב"
.ימשגה םלועה דצמ אקווד האבש השודקב - ינשה תיבה לש ותלודג התייה

הרהמב הנבייש ,ישילשה תיבה .ברחנ - תחא הלעמ קר ליכה ינשה תיבה םגש רחאמ םלוא
.חצנל דומעי ןכלו ,ינשהו ןושארה תיבה לש תונורתיה ינש תא בלשי ,ונימיבהיהש השעמ


הלצהה רלוא

-הדש ןכש ךומסב .היצילגבש ונסורק ריעב יתחפשמ הררוגתה היינשה םלועה-תמחלמ ץורפב
הררתשה ריעב .המחלמה לש ןושארה המוימ לחה תודבכ תוצצפהמ ונלבס ןכלו הפועת
ריעה תא שוטנל ונתחפשמ הטילחה ךכ בקע .לוכב וטלש המיאו דחפ .תטלחומ היסומלרדנא
.החרזמ עונלו

ונעגהשכ .הדבכו תיטיא התייה תומדקתהה .םיטילפ ינומה םיאלמ ויה םישיבכהו םיכרדה
ויה םינמרגה לבא .טעמ חונל ידכ ונרצע ,('רכששי ינב'ה לעב לש ותרייע) בוניד הרייעל
ראשיהל אופא ונצלאנ .ךרדה תא הרהמב ומסחו ,ינלופה אבצה ילייחמ םיזירזו םיקזח
.בונידב

ךומס היה הז .ךרדב ועקתנ ונומכש ,םיפסונ םידוהי םיטילפ תואמ בונידל ועיגה םייתניב
תונכה ושענ ,םיפדרנה םיטילפה תפצומ הרייעב וררשש המיאהו דחפה תורמלו ,הנשה-שארל
ינומה תא םלבקב ,םיחרוא-תסנכה לש האלפומ הדימ וניגפה הרייעה יבשות .ןידה-ימי תארקל
.תופי םינפ רבסב םהיתבל םיטילפה

ןידה-םוי תדרח .הרייעב לודגה תסנכה-תיבב ונלוכ ונפסאתה הנשה-שאר לש 'א םוי עיגהשכ
וללוחו ,תסנכה-תיב ךותל םינמרגה ושלפ הליפתה עצמאב ,הנהו ...שיא לש ובילב הרסח אל
םינווכמ םהיבורשכ ,תסנכה -תיב ךותב ונלומ ובצייתהו תותלדה תא ולענ םה .יתבר המוהמ
.ונילא

.םילהובמה םידוהיה ינומה הארממ ותאנה תא ריתסה אלש ,ינמרג ןיצק עיפוה עגר רובעכ
.תסנכה-תיב תא בוזעל םילייחה רתי לע הוויצ עיתפמב םלוא

לא הרישי היינפב המצע הנכיס תרחבנ תחלשמ .םינמרגה לש הדקפמ הרייעב המקוה םייתניב
רושיאה העתפהה הברמל .הנשה-שאר לש 'ב - רחמה םוי תוליפת םויקל רושיא תלבקל ,םידקפמה
.גח תדועסל םיתבל להקה לכ רזפתה ןפוסב .ןרדסכ וכרענ תוליפתהו ןתינ

םיפטוח" :הקעזו היידוהי הרוחב תיבה לא הצרפתה וניחראמ תיבב הדועסה לש המוציעב
וציאה תוכמבו תוקעצבו ונתיבל הצרפ םילייח תצובקו ,תקעוז איה דוע ."םיתבהמ םידוהי
םידגב יעורק ,שאר-ייולג םידוהי תואמ ודמע רבכ םש .בוחרה רכיכ לא תיבהמ תאצל ונב
.םד יבזו

,םיקיר םיסיכה ויה ,גח היהש ןוויכמ .וניסיכ תא ןקורל ונלוכ לע הוויצו עיגה ןיצקה
יושע הזכ ילכש החנהב ,דימת םהיסיכב ואשנ םידחאש םיישיא םירלוא םיינשו םירשעמ ץוח
לכ תא ףוסאל םירוחבה דחא לע הוויצ ןיצקה .םהמ דחא יתייה ינא .םינוש םיבצמב עייסל
.וילא םאיבהלו םירלואה

תא עדנש ילבמ ,תוכורא תועש ךשמל תופיפצב ונלעננ םש .ךומס רפס-תיב לא ונלבוה םשמ
תונוש תולאשב ונל קיצהל ולחהו המינפ םינמרגהמ המכ וסנכנ םואתפ .ונל יופצה
.הצוחה תאצל םהילע הוויצו ונכותמ הרשע רפס ,ודי תא םהמ דחא םירה ךכ-רחא .תוינרטנקו
םתוא םיחלושו הרשע םירחוב ,תולאשב םיקיצמ ,םיסנכנ םינמרגה :הזחמה הנשנו רזח ךכ
...רעשל קר ונלוכי םיחלשנה לש םלרוג תא .הצוחה

עיתפה ,תמצמוצמ הצובק הרתונ רפסה-תיב ךותבו הצוחה וחלשנ רבכ םישנאה תיברמשכ
היה ינושארה טקניטסניאהש ןבומ ."ודי תא םירי ,רלוא ותושרב היהש ימ לכ" :ינמרגה
.דיה תא םירהלמ ענמיהל

ןיע-טבמב .יתחפשמ-בורק היה ףאש ,ד"יה דלבסגלק רבע ,ונסורק הרייעהמ טחוש דמע ידיל
.ידי תא םירהל יל תתוא זאו עגר בשח אוה ."?תושעל עיצמ התא המ ?ונ" :ותוא יתלאש
אב אוה .הצוחה תאצל ונל הרוה ינמרגה .ודי תא םירהל זעהש ףסונ םדא קר היה ידבלמ
רותסמה םוקמב ונרתתסהו ונב ונשפנ דוע לכ ונצרש ןבומ .התיבה ונתוא חליש...ו ונירחא
.ונאצמש ןושארה

,ךומסה רעיל ולבוה רפסה-תיב ךותב ויהש םידוהיה תואמ לכ :הרמה תמאה ונל העדונ תרחמל
ורי םינמרגהש תעבש ,הרשע-שש ןבכ רענ יפמ עדונ רבדה .תוומל םש ורונו ,ומש בורבי
הליל תעשב .םיתמומה תרובח ךות לא ומצע ליפהו וב עגפ רודכש ימכ ומצע תא השע םלוכב
ולעה ש"מי םינמרגה ירה ,ךכב יד אל םאו .ונתוא שגפ זאו ושפנ לע סנ ,תופוגה ןיבמ ץלחנ
.םייח םידוהי ינש תובהלה ךות לא םכילשהב ,שאב תסנכה-תיב תא ןכמ רחאל

,טאטשנזרטל ףוסבלו דלוונכובל ,בוחטסנאצל םשמו ,בושלפל יתחלשנו ןכ-ירחא יתספתנ ינא
.המחלמה ףוסב יתררחוש םשמ

השענ ,הנשה-שאר ברקתהב דחוימבו ,הזה ערואמה יטרפ תא ינורכיזב הלעמ ינאש םעפ לכב
,ימצע תא לאוש ינא ,"ונ" :תפסונ הבשחמ יחומב הלוע תאז םע .ןידודיח-ןידודיח ירשב
ינא זא ."!?רבדב ןויגיה שיה !?ןכתייה !ךסיכב אצמנש ןטק רלוא תוכזב תלצינ הרואכל"
ןטנטק רלוא םג ,םייחב וריאשהלו והשימ ליצהל ץפח ה"בקהשכ - רבדה ךכ ןכא" :ימצעל בישמ
..."ותלצהל 'הליע' תויהל לוכי

יתיאר ,הזה ארונה תוומלצה-איג ךותב םג יכ ,םכינפל דיעהל ינלוכי ורשבמ תאז הזחש ימכ
.תואלפומה התלועפ יכרד תאו הנוילעה החגשהה לש הכוראה הדי תא תובר םימעפ
(ונילא ורגשל ליאוהש ,קרב-ינבמ ךילרא דוד-ןורהא 'ר ,השעמה-לעבל ונתדות)

ףיש לאלצב 'ר םע םיידוהי םייח
(ןויכרא םוליצ) "שגפמה םצעב איה תובישחה"


ןיבהל ,רבדיהל ,שגפיהל

.םישוע רבכש שי ,םירבדמ לוכה דועב .תורבדיהב ךרוצה לעו םעב בוטיקה לע הברה םירבדמ
בוריק ןיינע תא הלגד לע הטרחו םילשוריב תונורחאה םייתנשב תלעופש הנטק העונת וז
,םידרח םהב - םירבח לש לודג-אל ןיערג ידי-לע תלהונמ ,המש 'חיש-וד' ,העונתה .תובבלה
.םייתד-אלו םייתד

ןייטשרוב הלב .םיחותפ םינויד םיכרענ םהבש ,םישגפמ לש תנוכתמב רקיעב תלהנתמ תוליעפה
'םייתד'ל הקולחב הריכמ הניא ,העונתה ימיקממו ב"הראמ ץראל התלעש תכנחמ ,
תויחל דומללו הז תא הז רתוי ריכהל ךרד אוצמל ונילעו םידוהי ונלוכ" .'םיינוליח'לו
.חיש-ודהו שגפמה םצעב תובישחה רקיע תא האור איה .תרמוא איה ,"דחי

תנווגמ תשק

המכ רחאל .םישגפמל ועיגהש ,תיתד-אל היינשהו תיתד תחא ,תוריעצ םישנ יתש לע תרפסמ איה
התדוה ,התמועל .תבש רומשל תלקוש איה יכ יתד-אלה עקרה תלעב הריעצה העידוה תושיגפ
יתד-אלה םדאל םינבומ םניא הייח -תוחרוא המכ דע הניבמ איה תעכ קר יכ תיתדה התרבח
.ולצא םג הפי לבקתיש ןפואב םגיצהל לדתשהל בושח המכו

-יתד ,חרוק רהזי ,לשמל .םישנא לש תנווגמ תשק אוצמל ןתינ 'חיש-וד' לש השקה ןיערגב
,'א םחנמ 'רו ,תידיסח תשובלתב עיפומה ,ץכ ימע ,'םיכרע' שיא ,אישנ ינד ,ימואל
.ןילוטס-ןילרק תודיסחמ

ןויד תוצובק

טעמ .שיא םיעבש-םישישכ ןהב םיפתתשמ .םר-תעבגבש טניו'גה ןיינבב תוכרענ תושיגפה
םירבחה לש גציימ לנאפ בכרומ םעפ לכב .םייתד-אל רתיהו 'יחרזמה' יגוחמ הברה ,םידרח
,תונוש תושיג יתש יגיצנ וא ינוציח הצרמ םינימזמ םימעפל .האבה השיגפה תא ןיכהל ידכ
.תומיע רוציל ידכ

תא גיצהל ידכ םיפסאתמו םיבש םה ףוסבלו ,ןויד תוצובקל םיסנכתמה םיקלחתמ שגפמה ךשמב
,"םוקמה לש ונוצר לומ ןוצרה לש ומוקמ" :אשונה ,לשמל ,ןודינ הנורחאה השיגפב .תונקסמה
ךירצ עודמ" ,הלאשה ןודית הבורקה השיגפב .ארובה ןוצר לומ םדאה ןוצרל ןבומכ הנווכהו
.דמול לכ לש תישיאה ותונשרפל ך"נתה תא חינהל רשפא-יאו ,"?םיכמסומ םישרפמ

תונדשח םצמצל

םיטפשמל טנדוטס ,ינברהש ילא דיקפתב שמשמ םויכ .העונתל ר"וי רחבנ הנשל תחא
טילחה ,םעב העבנש בוטיקהו האנשה ץרפו הלשממה-שאר חצר תובקעבש ,ןליא-רב תטיסרבינואמ
'חיש-וד'ב תושיגפה תובקעב םלוא יתד-אל תיבב לדג ומצע אוה .וצרמ אולמב ןיינעל םתריהל
.תווצמו הרות לש תיתגרדה הרימשב לחה ,תודהיה םלוע לש רתוי םיקומע םידברל תופשחיההו

תולעופ תנוכתמ התואב תוצובק .ץראב םיפסונ תומוקמל תוליעפה הבחרתה הנורחאל
ינוג לכמ םירגוב םישנא רתויש לככ" .ביבא-לתב 'תירב-ינב' תיבבו תירבעה הטיסרבינואב
-תאנשו רוכינה ,תונדשחה ומצמטצי ןכ ,תורבדיה וחתפיו הז םע הז ושגפיי תיתרבחה תשקה
.ינברהש רמוא ,"תולגה תישאר זאמ ונב הכמה םניחהגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ומש ךורבו אוה ךורב

?שודיק םיעמוששכ 'ומש ךורבו אוה ךורב' תונעל רתומ םאה :הלאש

אוה ךורב' תיינע םלוא .ל"זח תנקתמ ,שממ הבוח איה הכרב לכ לע 'ןמא' תיינע :הבושת
,לאיחי-ןב רשא ונבר) ש"ארה היה וב גהנש ונל עודיש ןושארהש ,גהנמ איה 'ומש ךורבו
קוספב הרוקמ .(הנש תואמ-עבשכ ינפל דרפסבו זנכשאב תונברב שמישש ,םיקסופה ילודגמ
םיריכזמשכ וליפאש ,ורמא םעט דועו ."וניקולאל לדוג ובה - ארקא 'ה םש יכ" (בל םירבד)
וז היינעל ואצמש שיו ."הכרבל - קידצ רכז" (י ילשמ) רמאנש ,וכרבל ךירצ םדו-רשב קידצ
.שרדמב רוקמ

קיספהל רוסאש םוקמ לכב התוא םירמוא ןיא ,ל"זח תנקת אלו גהנמ אלא הניאש ןוויכמ ךא
תונעל רתומש ,הרמזד יקוספב וליפא 'ומש ךורבו אוה ךורב' םינוע ןיא ןכל .תושר לש רבדל
.הכרב לכ לע 'ןמא' םהב

,'רוא רצוי'ל 'חבתשי' ןיב וליפא 'ומש ךורבו אוה ךורב' תונעל ןיא ןקזה ר"ומדא תעדל
.םיריתמ שיו

רפוש תכרב ,הלדבה ,שודיק ןוגכ - ותבוח ידי הב תאצל ןווכתמו הכרב עמוש םדאש תמיא לכ
הכרבה עצמאב קיספמ אוה ךכב ירהש 'ומש ךורבו אוה ךורב' תונעל ול רוסא - הליגמו
.הזב םילשכנש םיבר ריהזהל הוצמו ."תוכרבב םימכח ועבטש עבטממ הנשמ"ו

םא דבעידב םג קפס שי וללה תוכרבב 'ומש ךורבו אוה ךורב' הנע םא ,ןקזה ר"ומדא תעדל
ןווכתמו ךרבמש יממ שודיקה תא תינש עמשיש יואר - רשפא םא ןכלו) ותבוח ידי אצי
.דבעידב רימחהל ןיא םיקסופה ראש תעדלו .(ואיצוהל
ףסוי יכרב .וכ ,םש םייחה ףכ .אכ ,םש ב"נשמ .ח,ב םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .ה ,דכק ח"וא ע"ושו רוט
ע"עו .נ"שו ,ו"קס ד ,ח"ואח ב"ח רמוא עיבי ת"וש .אנ ,ח"וא קיש ם"רהמ ת"וש .גיר 'יסבו ,םש
.טנק 'מע םהרבאד אתולצ רודיסישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il