497 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

יעסמ-תוטמ תשרפ * (12.7.96) ו"נשת זומתב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םיאקיטילופ ןיאש םוקמב
תד יניינעב םיכוכיח ןיא

הרות ירמוש םידוהי הז דצל הז םיררוגתמ םהבש םיפתושמ םיתב תובבר שי ץראה יבחרב
,יתד-אלה ןכשל עירפמ וניא יתדה םייחה-חרוא ,םירבדה עבטמ .םייתד םניאש ימ דצל תווצמו
.יתדה םדאה ייח לע תושקהל ידכ וב שי ינוליחה םייחה-חרוא לבא

םג הניגה .תבשב תפתושמה הניגה תא תוקשהל חונ םייתד-אלה םינכשל :תורסח אל תואמגוד
םרוג עונצ-אל שובל .תבשה תחונמ תא תועירפמ תושעור תוביסמ .הטימשה תנשב תויעב תררועמ
תוגרדמה רדחב רוא תקלדהבו םוקרטניא תלעפהב תויעב שי .םייניעה תא בסהל ץלאמו הכובמ
תויעב דועו דוע תונמל רשפאו .םייעבט תונכש יסחי םויק השקמ תורשכה ןיינע .תבשב
.םיישקו

םיכוכיח לע םיעמוש ןיא טעמכו הוולשבו םולשב םייח וללה םינכשה - אלפ הז וארו
לכ .(םינכש םתס ןיב חיכשה רועישהמ םיכוכיח רתוי ןיא) יתד עקר לע םינכש ןיב תובירמו
םידבכמ םישנא ,טושפ .תויוכז לע הנגהל םינוגרא ילבו תודעו ילבו םיקוח ילב הרוק הז
.תובשחתהבו הנבהב תויעבה תא םירתופו והער תא שיא

דובכ יסחי

ףסכ ,תוחונ לע רתוול םינכומ םייתד-אל םישנא .תולעפתה יררועמ םידממל העיגמ תובשחתהה
ןכשהש ידכ ,תוגרדמה -רדחב תבשה ליל לכ רוא וריאשי םה .יתדה ןכשה ןעמל קר ,םילגרהו
תושעור תוביסמ םייקל אלש םידליה תא וכנחי םה .ךשוחב ותרידל תולעל ךרטצי אל יתדה
.םייתדה םינכשה תושגרב עוגפל אלש ידכ ,תבשב

זאו ,רתוול םינכומ םניא םייתד-אלה םינכשהש תומוקמ שי .ךכ םיגהונ םיניינבה לכב אל
םיקי אלש דבלב וז אל .קתושו חנאנ ,וייח-חרואל תוערפהה תא עלוב אוה .רתוומ יתדה ןכשה
תושיגר ךותמ וב ובשחתיש הפצמ אוה .וינכשל הלימ רמאי אל וליפא ,ןיגפי אלו תוקעצ
.קותשל ףידעמ אוה - םמצעב תאז םיניבמ םניא םינכשה םא .תימצע

קבאמ םייחב םיאור םניא םה .םינכשה ןיב האירבו תיעבט םיסחי תכרעמ תחתפמ תאזה השיגה
.תוינחוכה לע תלוזה דוביכו שגרה ,הנובתה לש םלוק רבוג םהבש ,ףותיש-ייח אלא ,ךשמתמ

ןיבש םיסחי תכרעמל תונכש לש םיסחי תכרעממ םירבועשכ הזה סופדה שמבשמ אופא עודמ
דובכ רדעהלו תושיגר רסוחל ,בל-תומיטאל םידע ונא ןאכ עודמ ?הנידמב םינוש םירוביצ
?תלוזה תושגרל

סוסהמ תדרל

ןליא-רב בוחר תריגס ןעמל לודג קבאמל תאצל ךירצ היה חרזאה תויוכזב לגודש ימ :ןיינעמ
בור קר אל .תבש ירמוש היבשות לכו תקהבומ תידרח הנוכש וז ,לוכה תולככ .תותבשב
לש הרובטב תבשב תנאוסה תוינוכמה תעונתמ בר לבס םילבוס ,שממ םלוכ אלא םיבשותה
?תובשחתהלו דובכל םייואר םה ןיא עודמ .םתנוכש

יבשות לש תירטנמלאה םתוכז תלילש לע םיקבאנ 'חרזאה תויוכז' ירחושש םידע ונא תאז תחת
בור וליפא ןיא ןאכ אולה ?הפוכה והימ .'הייפכ' המססב ףנפנל םיזיעמ דוע םהו ,הנוכשה
תידרח הנוכש יבשותמ זוחא 100 לע תופכל תשקבמש תינוציח תיתד-יטנא העונת אלא ,טועימו
!ינומה תבש לוליח

יניינע וניא ולוככ ובור הנידמב םייתד םיאשונב קבאמה .תגציימ המגוד קר וז ,וצרת םא
הדבוע .תובשחתהו תורבדיה ךות ,הבר תולקב רותפל רשפא תויתימאה תויעבה לכ תא .ללכ
רמושה לש םיצוביק .אילפהל םירדתסמ םירבדה ,תויטילופ םיידי תושחוב אל ובש םוחת לכבש
רשאכ הליחתמ היעבה .םהילעפמל רשכה ןתמב רבודמשכ ,םיידרח םינבר םע הפי םירדתסמ ריעצה
.םהיכרוצל יתד -יטנאה סוסה לע םיבכור םייטילופ םימרוג

...?תדהמ הקיטילופה תדרפה לע םתמססב םתנווכ הזל ילואשדח שיתכסמ ימויס

םימיב הווצמ לש החמש ףיסוהל ידכ ,תכסמ ימויס 'םימיה תעשת'ב ךורעל קיתע ידיסח גהנמ
שטיוואבוילמ יברה לש ותאירק תא רוביצל ריכזמ ד"בח-יריעצ זכרמ .החמשב םיטעממ םהבש
םיקסועה םיאשונה דומיל ךשמה לע ףסונ) תסנכ-תיב לכב הלאכ םימויס ךורעל לדתשהל
שיש ,'םימויס'ה ידמעמב ףתתשהל ןמזומ בחרה רוביצה .(הקדצב הפסוהו שדקמה-תיב יניינעב
תיתימאה הלואגב ןוששל ונלבא תא ה"בקה ךופהי שממ בורקבש ךכלו תולגה םויסל הלוגס םהב
.המלשהו

500-ה ןויליגה

,דחוימ יגיגח ןויליג היהי הז .'עובשה תחיש' לש 500-ה ןויליגה ה"יא עיפוי שדוח דועב
םכתא םינימזמ ונא .ובוציעבו ונכותב ,ןויליגב םירופישו םייוניש המכו המכ ןייציש
רושקה ןיינעמ רופיס םכל שי םאו ,ויתועפשה לע ,םכייחל ןולעה לש ותמורת לע ונל בותכל
.9606169 -03 'סקפ ,72915 ד"בח-רפכ 14 ד"ת .השקבב - וב

םישנל ןויע

םימיב ה"יא ומייקתי "וניתובא תלחנ שדוקה-ץרא דוסב" אשונל ודחוייש ןויע-ימי השולש
.םילשוריב 'היח רוא' םישנל תינרותה הללכמה םעטמ ,בא-םחנמב 'ז-'ה ,ישילש-ןושאר
תרותב לארשי-ץרא הז ללכבו ,םיאשונ ןווגמב וקסעיו 'ןוירפא' ימלואב ויהי תואצרהה
.02-374927 :המשרהו םיטרפל .םישנ 400-מ רתוי הלא ןויע-ימיב ופתתשה דקתשא .תודיסחה

ץיק רנימס

רואל ל"זיראה תלבק" :אשונב קוסעיו בא-םחנמב 'ז-'ה םימיב היהי 'תעד' לש בורקה רנימסה
.08-9455079 :המשרהלו םיטרפל .'רניכ' שפונה-רפכב ךרעיי אוה ."תודיסחה תרותשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .יעסמ תשרפל


לודג ןהוכ לש ותליפת

טלקמה-ירעמ תחאל חורבל ךירצ הז חצורש ,הרותה תרמוא ?הגגשב םדא חצרש םדא לש וניד המ
קרו ריעהמ תאצל חצורל רוסא ,יח לודגה ןהוכה דוע לכ ."לודגה ןהכה תומ דע" הב תבשלו
.ותיבל רוזחל יאשר אוה לודגה ןהוכה תומ רחאל

רשקה המ .רואיב שרוד ,לודגה ןהוכה ייח ןיבל הגגשב חצורה לש ושנוע ןיב ,הז רושיק
תורשהל" אב לודגה ןהוכה :י"שר בישמ ?לודגה ןהוכה לש וימי תוכירא ןיבל שפנ חצור ןיב
;םייחה ימי תא רצקמו לארשימ הניכשה תא קלסל אב חצורהו ,םהימי ךיראהלו לארשיב הניכש
."לודג ןהוכ ינפל אהיש יאדכ וניא

?ימל שנוע

אלש ללפתהל לודג ןהוכל ול היהש יפל" :ףסונ רבסה איבמו ךכב קפתסמ וניא י"שר םלוא
ןהוכל וניא שנועה אולה :ללכ ןבומ וניא הרואכל הז רבסה ."וייחב לארשיל וז הלקת עראת
!?"ללפתהל ול היה"ש הנווכה המו ,חצורל אלא לודגה

תא תרשקמ הרותהש רבדה םצע .םירבדה ינש ןיב רשקה קמוע תא ריבסהל י"שר אב ןאכ אלא
ןיב תיתורירש הינתה וז ןיאש חיכומ ,לודגה ןהוכה לש ותומ םע הגגשב חצורה לש ושנוע
.םהיניב תימינפ תיתוהמ הקיז שי אלא םינוש םירבד

תרפכמה התימ

רפכתנ אל ןיידעש םושמ ,יח לודגה ןהוכה דוע לכ טלקמה-ריע תא בוזעל יאשר וניא חצורה
לע "תרפכמ םיקידצ תתימ"ש םשכ .והשעמ לע הרפכל הכוז אוה לודגה ןהוכה תומ םע קר .ואטח
.הגגשב חצרה ןווע לע רפכמ לודגה ןהוכה לש ותומ ךכ ,רודה

אלו הגגשב חצרה ןווע לע רפכמ לודגה ןהוכה לש ותומ אקווד עודמ ,הלאשה תלאשנ ןאכו
ינחורה ודיקפת ,רמולכ ."ללפתהל ול היהש יפל" :י"שר בישמ ךכ לע ?רחא קידצ לש ותתימ
תורשפא ללכ היהת אלש דע ,לארשי-םע לע הנוילע הכ השודק ןירקהל אוה לודגה ןהוכה לש
עבק ןכלו ,וב תמייוסמ הדימב יולת רבדה ,וייחב הזכ השעמ עריאש ןוויכמו .הלאכ םישעמל
.חצרה השעמ לע רפכת ותתימ אקוודש ה"בקה

לארשי-תבהא

תא םיגציימ חצורהו לודגה ןהוכה :לארשי-תבהא ןיינעב האלפנ הארוה םידמל ונא ןאכמ
שפנ הכמ ןכש) אטחהו תולפשה אישו דחא דצמ הרהטהו השודקה איש - רתויב הדחה תויבטוקה
וללה םייולת ןכ-יפ-לע-ףא .(תוומ םניד ןיאש םיאטוחה ןיב רתויב רומחה אוה ודמעמ הגגשב
.דחא םעמ קלח םה וללה תווצקה ינש םג ןכש ,הזב הז

דחא דצמ שרדנ - "תוירבה תא בהוא" היהש ,ןהוכה ןורהא לש וכישממ - לודגה ןהוכה
םיתוחפה ידי-לע וליפא הלקת עראת אלש ללפתהל ינש דצמו ,לארשי לש "םהימי ךיראהל"
דסחו בוט ךא היהיש ,תלבקתמ ותליפתו ,רודו רוד לכב לודגה ןהוכה לש ודיקפת והז .םהבש
.םימיה לכ לארשי-םעל
(206'מע ,גל ךרכ תוחיש יטוקל)

יעסמ-תוטמ תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ"יעסמ תוטמ"

-ןיב ימיב דימת םיארוק ,תודרפנ ןהשכ ןיבו תורבוחמ ןהשכ ןיב ,יעסמו תוטמ תוישרפה תא
םג ךכב שיו ,ץראה תקולח לע רפוסמ ולא תוישרפב יכ .ונחור תא קזחלו דדועל ידכ ,םירצמה
.התוא ולחניו םייוגה ןיבמ לארשי-ץראל ובושיש לארשיל זמר
(רכששי ינב)


(ג-ב,ל) "ורבד לחי אל ...תוטמה ישאר לא השמ רבדיו"

-לע יכ ?תוטמה ישארל הרמאנ - "ורבד לחי אל"ו תועובשו םירדנ לש - וז השרפ אקווד עודמ
ןכלו ,םימייקמ םניאו םיחיטבמו םירדונש םה םיגיהנמהו םינקסעה ,תוטמה ישאר ,בור-יפ
..."השעי ויפמ אצויה לככ ,ורבד לחי אל" :הרהזאה התנפוה םהילא אקווד
(רפוס םתח)


לא ףסאת רחא םיניידמה תאמ לארשי-ינב תמקנ םוקנ"
(ד,אל) "ךימע

-ינבל רמא אוה וליאו ,"םינידמה תאמ לארשי-ינב תמקנ" לע םעה תא תווצל השמל רמא ה"בקה
לא ףסאית רחא" - יוויצה ךשמה תא םג ועדי לארשי-ינב ןכש ."ןידמב תמקנ תתל" לארשי
םירתוומ םהש םירמוא ויה ,םהלש םתמקנ וזש ובשח וליא ןכלו ,השמ קלתסי ןכ-ירחאש ,"ךימע
רתוול רשפא-יא 'ה דובכ לעו 'ה תמקנ וזש ,השמ םהל רמא .השמ ימי וכראיש ידכ םתמקנ לע
.לוחמלו
(םיקידצ יתפש)


(א,גל) "לארשי-ינב יעסמ הלא"

םיבתכנ וישכע םג .הרותהמ קלח ושענ םירבדהו לארשי-ינב לש תועסמה לכ תא בתכ ונבר השמ
.וב ודמלי לוכהש רפסה היהי הז חישמ אובישכו ,לארשי לש תואלתהו םידודנה ,תועסמה לכ
(בוללמ דוד יבר)

דחא לכ לצא םייוצמ לארשי-ינב לש תועסמה םיינשו םיעברא לכ .טרפבש המ אלא ללכב ןיא
.ותומ םוי דע ודלוויה םוימ ,לארשימ דחאו
(בוט-םש-לעבה)


(זי,דל) "ץראה תא םכל ולחני רשא םישנאה תומש הלא"

םה םירחאל םיליחנמ םה רשאכש - ולאכ םיגיהנמ קרש זמרל ,'וליחני' אלו 'ולחני' בותכ
.הז םר דיקפתל םייואר םה קר ,םילחונ םמצעב םה וליאכ םישיגרמ
(לט יסיסר)


(חכ,הל) "לודגה ןהכה תומ דע בשי וטלקמ ריעב יכ"

לא ןתי יחהו" זאו ,דרחי םעה לכ ותומבו ויקולאל שודקו לודג רש היה לודגה ןהוכהש יפל
.םחנתיו םדה לאוג לש ובבל טוקשי הז ידי-לע .רבוע לצכ םה םדאה ימי לכש ,"ובל
(לאנברבא)

עובשה תרמיא


הפוקהו רציה

וילע עיפשהל תוסנלו וברקל גהנ ברה .הבינגב ודי חלשש ידוהי היה םסרופמ בר לש ונכש
ךפשו ברה לא אב אוהו ,ורגב שיאה לש ויתונבו םינשה ורבע .ליעוה אלל ךא ,בטומל רוזחיש
.ןאישהל ותורשפאב ןיאש לע וביל תא וינפל

."?ךדי תחת ורבעש םיברה םיפסכה לכמ טעמ ךוסחל תגהנ אל עודמ" :ברה ולאש

ץורפל אלו קפאתהל לוכי יתייה ךיא ,םירחא לש םהיתופוק תא ץרופ ינא םא" :בנגה חנאנ
..."ילש יתפוק תא

ימ - םירדנה יוביר תא הפי ןיעב ל"זח ואר אל עודמ ןיבמ ינא וישכע" :ברה ךכ לע רמא
."ומצע לשמ םירוסיא איצמי אלש ול בטומ ,ורצי ינפב תודמוע ןניא תווצמהו הרותה תומוחשהלואגה תרות


םימש ידיו םדא ידי

תומוקמ המכב .ישילשה שדקמה-תיב תא הנבי ימ ,הלאשב העודי הריתס העיפומ ל"זח ירבדב
דחא .(חישמה ךלמה) םדא ידיב הנבייש רמאנ םירחא תומוקמבו ,םימשה ןמ דרייש רמאנ
תליחת :םימש ישעממו םדא ישעממ בלושמ היהי ישילשה שדקמה-תיב ןיינבש ,אוה ךכל םירבסהה
.םימשה ןמ םירבד ודריי הזה ןיינבה ךותלו ,םדא ידי-לע היהת וניינב

תכסמב טרופמה ינשה שדקמה-תיב רואית ןיב בולישה אוה הז רבסה לש םיישעמה םיטביהה דחא
יפ-לע היהי םדא ידיב השעייש ןיינבה :לאקזחי רפסב ישילשה שדקמה-תיב רואית ןיבל תודימ
.לאקזחיב םיראותמש םיקלח םתוא ודריי הזה ןיינבה ךותלו ,תודימ תכסמ

הטמו הלעמ בוליש

והז ,םישרפמה ירבדלש ,שדקמה-תיב לש קדקודמ רואית עיפומ (גמ-מ םיקרפ) לאקזחי רפסב
ויאצומו ותנוכתו תיבה תרוצ" תא ה"בקה הליג הבש האובנ םש תטרופמ .ישילשה שדקמה-תיב
,ינשהו ןושארה שדקמה-תיבמ הנוש םש ראותמה תיבה .(אי,גמ םש) "ויתורוצ לכו ויאבומו
םניא םיבר םירבד ןכש ,תישעמ תילכירדא תינכתל םירבדה תא םגרתל תורשפא ןיא השעמל םלוא
(ד הכלה ,א קרפ הריחבה-תיב תוכלה) ם"במרה ."םימותס" םתוא םירידגמ םישרפמהו ,םינבומ
."ראובמו שרופמ וניא ,לאקזחיב בותכ אוהש יפ-לע-ףא ,תונביהל דיתעה ןיינב" :רמוא

,ם"במרה .ינשה שדקמה-תיב לש ויתודימ תוטרופמ הבש ,תודימ תכסמ ונינפל תדמוע ליבקמב
לע הנביי אוה ,ישילשה שדקמה-תיב תא תונבל ןמזה עיגי רשאכש ,רמוא ,תוינשמה שוריפב
םותסה ןיבהל וניניע הלגיו ךרבתי ל-אה ונכזי" זאש אלא .וז תכסמבש תודימה סיסב
אניינבב ןיבהלו שורדל םילוכי ונא ,ינש תיב לש הזה רופיסה ידי-לעש ...לאקזחיב
.(תודימ תכסמל ותמדקהב 'בוט-םוי תופסות'ה ןושל) "לאקזחיד

שא איבהל םינהוכה ווטצנ דחא דצמ .תונברקה אשונב שדקמה-תיבב םייק היה המוד בוליש
לטומה תא תושעל ךירצ םדאה .םימשה ןמ שא תדרוי התייה ינש דצמו ,ןברקה תברקה ךרוצל
עיגי ישילשה שדקמה-תיבב םלוא .םימשה ןמ הנוילעה תומלשה תא ףיסומ ה"בקה זאו ,וילע
.תיבה לש וניינב םצעב םג אטבתיש דע ,ותומלש אישל הזה בולישה

קומע ךוכיז

-תיבב .ול ומדקש שדקמה-יתב ינש תמועל ודוחייבו ישילשה תיבה לש ותוהמב ץוענ הז רבד
היה םרט ומצע םלועה םלוא ,הלעמלמ תדרויש השודקה םוחתב לודג ןורתי היה ןושארה שדקמה
הלודג תוככדזה התייה :ךופה בצמ היה ינשה שדקמה-תיבב .םילענ הכ םייוליגל ןכומ ילכ
הכ הגרדב התייה אל וב הריאהש השודקה םלוא ,הבושת-ילעב תגרדב ויה וינוב ןכש ,הטמלמ
שדקמה-תיב לש ודוחיי .(השודקה יוליג תא םיאטבמש םירבדה תשמח וב ורסח ןכלו) ההובג
תוככדזהה םגו הלעמלמ האבש השודקה םג - םידדצה ינש לש תומלשה גזמתת ובש ,אוה ישילשה
.ןותחתה םלועה לש

קומע ךילהת םלועה רבע הבש ,השקהו הכוראה תולגה תפוקת רחאל הנביי ישילשה שדקמה-תיב
תויהל ותוא ורישכהו ולוכ םלועה תא וככיזו ושדיק םידוהי לש תורוד .ימינפ ךוכיז לש
ךוכיזה תומלש ןיב אלמה בולישה שחרתהל לוכי התע .רתויב םינוילעה השודקה ייוליגל ילכ
.הלעמלמ אבש יקולאה יוליגה תומלש ןיבל הטמלמ אבש

,םדא ידיב הנביי אוה דחא דצמ .ישילשה שדקמה-תיב לש בלושמה ןיינבב אטבתי הז רבד
-לע הנביי אוה דחא דצמ .הלעמלמ שאב דריי אוה ינש דצמו ,"שדקמ יל ושעו" תווצממ קלחכ
םיטרופמש "םימותס"ה םירבדה הלעמלמ וב ובלתשי ינש דצמו ,ינשה שדקמה-תיב תנוכתמ יפ
.ונימיב הרהמב הנבייש ,ישילשה תיבה לש תבלושמה תומלשה תאטבתמ ךכב .לאקזחיבהיהש השעמ


הענמנש רקש תעובש

.ץרווש הדוהי 'ר הירגנוה זכרמבש טאצוזמ רפכב ררוגתה םלועה-תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב
ךומס ,ןטק חזרמ-תיב לש וילעב היה ,םדא לכל םינפ ריאמו םימש-ארי ,בוט שיא ,הדוהי 'ר
.הביבסה ירכיא םע םיקודה רחסמ ירשקב הדוהי 'ר דמע הז וקוסיעב .רפכבש תבכרה תנחתל
םירחוסלו םיאנוטיסל רתיה תאו חזרמה -תיב ירקבמל רכמ ותצקמ תאש ,ןיי םהמ הנק אוה
.תולודגה םירעב

םהיניב הרצונ ןמזה ךשמב .רטטשפוה ותחפשמ-םשש ידוהי ,ףתוש וילא ףריצ םימיה דחאב
,םימרוכה ידימ תונייה תא שכורו םירפכה ןיב בבוס היה ץרווש :הרורב הדובע תקולח
םלשי הזש ידכ ,ופתושל םריבעהו םיפסכה תא םהמ הבג ,םירחוסל ןייה תא רכמ רטטשפוהו
.םהל עיגמה תא םילדגמל

ויה ,תומכה אולמ הרכמנש רחאלו הסיסתה ךילהת תא םייס ןייהש רחאל ,הנוע לכ םותב
ןיבו ,דואמ ןוגהו רשי שיאל בשחנ רטטשפוה םג .םהיקסע תא םיבשחמו םיבשוי םיינשה
תרוצו ףסכה ימוכס לע והשלכ חוכיו םהיניב עלגתנ אל םלועמ .אלמ ןומא היה םיפתושה
.םתקולח

םימוכיסה ןיבו ,דרפנב ןובשחה תא םיפתושה ינש וכרע ,תוריכמה תנוע םותכ ,תחא םעפ
,הנורוק םיפלא -תרשע ופתוש ידיל ריבעה יכ ןעט רטטשפוה .יתועמשמו לודג שרפה הלגתנ
-ארמה לא תונפל וטילחה ,וניעב דמע שרפההו ןובשח בוש וכרעשכ .לביק אלש ןעט ץרוושו
.ארתאד

לש םי' ת"וש רבחמ) ןמטלא הדוהי יבר ןואגה ,טאצוזמב תונברה אסיכ לע בשי תע התואב
ודמע וינפל .תוניתמו בשק בורב םהיתונעטל ןיזאהו תופי םינפ רבסב םלביק ברה .('הדוהי
יכ ןוחטיבו טהל ותואב ונעט םהינש .םירבוד םה תמא יכ םהב התנע םהינפ תשראש םישנא ינש
דמע ץרווש וליאו ,ופתוש ידיל ורסמו וידי ומב ףסכה תא ררצ יכ ןעט רטטשפוה .םמע קדצה
ךומתל היה לוכי אל םהמ שיא .ללוכה םוכסהמ תוחפ הנורוק םיפלא-תרשע לביק יכ ותעד לע
.תכתוח החכוהב וא בותכ ךמסמב ותנעט תא

אוה יכ רמא רטטשפוה .העובשב עבתנה תא בייחל אלא הרירב ברה ידיב הרתונ אל הז בצמב
ול רורבש ןוויכמ יכ ןעט אוה .תצרחנ תודגנתה עיבהו ץרווש םק ןאכ םלוא .עבשיהל ןכומ
.רקש תעובשב הלילח ולישכהל ןכומ אוה ןיא ,העוט ורבח יכ

-תחא-לע ,ךרד לכב ךכמ ענמנ יתייה תמא תעובש עבשיהל ךירצ יתייה ימצע ינא םא וליפא"
ץרווש ריהצה ךכ םושמ .טהלב ןעט ,"!רקש תעובשב לשכיהל דמוע ירבח תא יתוארב המכו-המכ
.ורבחל בוחה תליחמו העיבתה לוטיב לע

ןיאש רחאמ יכ םהל ריבסה הזו ,ברה לא םהיניע ואשנ ןידה-ילעב .רדחב הררתשה הממד
.ןוידה םייתסה ךכב .העובשל הליע םג ןיאש ירה ,העיבת

,וירכממ דחא עיפוה ץרווש הדוהי 'ר לש חזרמה-תיבבו ,ןויד ותוא רחאל םימי המכ ורבע
ינזואב ץרווש ללוג ,אה לעו אד לע החיש בגא .חזרמה-יתבלו תויונחל םיכרצמ רכומ היהש
.רטטשפוה ,ורבח ןיבל וניב שחרתהש תא שיאה

ןכתיי" ,ץרוושל רמא ,"ידידי אנ-עמש" .ויניעב קרב תצינ ,םירבדה תא ןכוסה עמששכ
."הזה הרקמל רשק ול שיש המ-רבד ךל רפסאש

תא יתאצמ יאובבו ,ינולפ החראה-תיבל ייקסע לגרל יתסנכנ המ-ןמז ינפל" :רפיס אוהו
םוקמל סנכנ ,ןיע יצחב םהב ןנובתמ ינא דועב .החראהה-תיב לעב םע חחושמ ךדידי רטטשפוה
לעב םע החיש בגאו ,הזל הז די וצחל םיינשה .רטטשפוהל הנפו ,וריכמ ינניאש ,ישילש םדא
הרסמו טוחב הרושק תורטש תליבח וכותמ איצוה ,ישיאה וקית תא רטטשפוה חתפ ,החראהה-תיב
תא הנמ ,רשקה תא ריתה ,ידדצ ןחלושל שגינ ,וידיל הליבחה תא לביקש שיאה .רזה ידיל
."םוקמה ןמ קלתסה ,םהיניב םכוסש המל םיאתמ םוכסהש אצמשכו ,תורטשה

,הרקמה תא הלעה ובו בתכמ ורבחל בתכו ,ריינ תסיפ ץרווש הדוהי 'ר לטנ םוקמב-וב
םיפלא-תרשע לש תירותסמה םתומלעיה ןיבל הז הרקמ ןיב רשק שי ןכא םא ,הלאש תפסותב
.ויקסעל רזחו בתכמה תא רגיש אוה .הנורוקה

רעסנ ולוכ ,רטטשפוה דרי הנממ .טאצוזמש חזרמה-תיב חתפב הרכרכ הרצע עובש ףולחכ
תלצה" .תוקישנבו םיקוביחב וילע לפנתה ופתוש ץרוושב ןיחבהשכו ,המינפ סנכנ אוה .שגרנו
.תושגרתהב ארק ,"!יתוא תלצה !יתוא

חכש ךא ,ופתוש ידיל ורסומל ידכ םוכסה אולמ תא ןיכה םנמאש רכזנ וישכע יכ ,רפיס אוה
...!םדא ותוא ידיל רסמ וקלח תאש

תא תסנכה-תיב יאב לכל רטטשפוה רפיס ,טאצוזמ רפכב תיברע תליפת רחאל ,ברע ותואב
,הידוהו הווצמ תדועס ןיעמ ךרעו הקשמו תונוזמ ינימ ותרכרכמ איבה אוה .השעמה רופיס
לש רומחה ןוועהמ וליצה רשא הדוהי 'ר ורבח לש ודובכל ,הליהקה ינבו ברה תופתתשהב
.רקש תעובש

.ד"שת ןוויס שדוח יהלשב ש"מי םיצאנה ידיב חבטנ ,ותחפשמ-ינבמ םיברכ ,ץרווש הדוהי 'ר
(רופיסה רוגיש לע ,ץרווש הדוהי 'ר לש ונינ ,ןורמוש-ינרקמ ןורש רודגיבאל ונתדות)

יאבג ריאמ-לארשי 'ר םע םיידוהי םייח
ןורהא רבק עקר לע ,למגה לע יאבג

ןדריב ןורהא רבק לא עסמה

בלסרב ידיסחמ םיכרבא השולש ובצייתה ,ןדריל לארשי ןיב םיסחיה ןוניכ רחאל רצק ןמז
,הרזומה תשובלתה ילעב םירייתה רבעל רהימש ,שישק תינומ גהנ .הבקעב ירטה לובגה רבעמב
ויה השולשה ידיב .החרזמ מ"ק םישימחו האמכ לש עסמל אציו רניד םישימח םהידימ לביק
.אסומ ידאו ומשו ןטק יוודב רפכ - דעיה .תופמ

רהה לע ספטל" .םיכז םימ ןייעמ ותיתחתבש הובג רה םהיניע לומ ססונתה ,םוקמל ועיגהשכ
ליחתהל ץילמה ימוקמ ךירדמ .יברעה גהנה קספ ,"םילמג וא םיסוס יבג-לע קר רשפא הזה
.רהה הלעמב וליפעה םכירדמו השולשהו םירניד השימח דוע .םילמגב ךישמהלו םיסוסב

תשבדה לע

.הביבסה ירה לכבש דדוחמה ,ףסונ רה ילגרל הרובחה העיגה העש יצחכ לש הביכר רחאל
לש תועש שולש .ירקיעהו ינשה בלשל סנכנ שיתמה הביכרה לולסמו םילמג השולש איבה ךירדמה
...םיליחתמל אל יאדו ,ךכב-המ לש ןיינע ןניא ,םייררה םיאנתב למגה תשבד לע הביכר
זא לבא .רושימל היה רהה ןכש ,הגספה ימורמ לא ועיגה רבכ יכ היה הארנ תועש שולש ףולחכ
ופידעה הזה קלחה תא .םהל הפצמ ןיידע ,רה יבג-לע רה ןיעמ ,תפסונ הגספ יכ ,ררבתה
.לגרב תושעל

ךומסב ררוגתמה יוודב .הלוגע הפיכ ושארבש םידממ-בחר הנבמ ססונתה ןוילעה רהה לע
.הנבמה תא חותפלו לוענמה רוחל ומע רומשה ןשיה לזרבה חתפמ תא בוחתל ידכ םוקמל קעזוה
תרחמל קרו הכלממה םוחתב ושע הלילה ךשמה תא .הכורא העש הניחתו הליפת וכפש םה םינפב
...תיברעמה לארשיל ובש

םירבק תפישח

,ןהוכה ןורהא לש ורבק - רבקהו ,רהה-רוה אוה ליעל ראותמה םוקמה ,םתשחינ םרט םא
,יאבג ריאמ-לארשי 'ר אוה הרובחה תא ליבוהש ימ .ותוקלתסה םוי לח בא-םחנמ שדוח-שארבש
ףסא אוה .םלועבו ץראב םיקידצ ירבק לש םרותיא - ידוחייה ותוחמתה םוחתש ימלשורי ךרבא
.לעופב וילא עיגהש דע ,ןורהא רבק לש ומוקימב רושקה עדימ לכ בילצהו

ורבקל םיללפתמ לש תובר תוצובק ,םילשוריב 'םיקידצ ךרד' תרבח ילהנממ ,יאבג איבה זאמ
,עובשה תישארב .ןלוכמ הלודגה הצובקה םשל הלעת בורקה יעיבר םויב .ןהוכה ןורהא לש
תועצמאב םיללפתמה ינומה תא סיטהל תורשפאה תא קדוב ותוא ונעמש ,ודרשמב ומע ונחחוששכ
.םיקוסמ

תפרצ דעו ןינ'גמ

דגו איבנה ןתנ לש םהירבק ופשחנ ותוליעפ ידי-לע .םירבק תורשע דקפו ףשח םינשה ךשמב
הקבר תקנימ הרובדו ינולישה היחא לש ,ןינ'גב בקעי ןב יול לש ,לוחלח הרייעב הזוחה
.דועו הללאמר תואובמב

זולוט ריעב הליג ,לשמל ,ךכ .ל"וחב םג םיקידצ ירבק רוקחל הברמ אוה תונורחאה םינשב
ילודגמ המכ לש םירבק ןכו ,תופסותה ילעבמ השולש דועו םת ונבר לש םרבק תא תפרצבש
לא" .ןהוכה ןורהא רבק תפישחב האג אוה לוכה לעמ לבא .הניארקוא יבחרב םינכושה תודיסחה
.ויניעב קרבו רמוא אוה ,"הרותב עיפומה דיחיה אוה ולש 'טייצראי'ה יכ ,חכשנגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םיקידצ ירבקב םינהוכ

?םיקידצ ירבק לע ללפתהל םינהוכל רתומ םאה :הלאש

המשנה םע םהלש רשקהו רוהט םפוג םג יכ ,"ןיאמטמ ןניא םיקידצ" הלבקה יפ-לע הבושת
םלוא ,םיקידצ ירבקל אמטיהל םינהוכה לע םיקסופה בור םירסוא ,השעמלו הכלהל ךא .יחצנ
ירבק לע תוחטתשה ריתהל ידכ םתוא םיפרצמ םהמ םיבר ,רתיהל םיפסונ םיקומינ שישכ
."הבר הלעמו הלודג הווצמ איהש" ,םיקידצ

אל ןבומכו ,רבק לכמ ('מ 2-כ) תומא עברא לש קחרמ רומשל הבוח ,ןימלע-תיבב םירבועשכ
.וילע ליהאמה גג וא ץע תחת סנכיהל

הנבמל סנכיהל םינהוכל ריתמש ןפואב םייונב םה םא ,םימייוסמ םירבק ןיינעב הלאשב
הל שיש ,םהילעש הרעמה לע אלא םמצע םירבקה לע וניא םלואהש ,הלפכמה תרעמב ומכ) םהילעש
תרעמ :השולשב קוסענ ןאכ .דרפנב רבק לכ לע תונמאנ תורוסמ ררבל שי - (דצה-ןמ חתפ
.ןורימב י"בשר ןויצו לחר רבק ,הלפכמה

תוחפשמ ידיב ,תאז תמועל .םירסוא - רמטאסו שטאקנוממ םיר"ומדאה ןכו םיאטילה םיקסופה
לבוקמה .םריתהל תורוסמ תויוצמ םיבר םירפסב ןכו (תודעה לכמ) םילשוריב תובר םינהוכ
ויתובקעבו וללה םירבקה לעמש םיניינבל סנכיהל גהנ ל"צז קיווד ןהכה לואש יבר ימלשוריה
.השעמ-ישנאו םידיסח ,םיר"ומדאה בור וגהנ ןכו .םיבר וגהנ
,י"א 'עמ םיניד-תפיסא דמח-ידש .גסר ,ךוניחה רפס .תקוח פ"ר ן"במר .א,חסק .א,הכק א"ח רהוז
יטוקל .נק 'יס ד"וי גהנמו הכלה ירעש .הל .די 'יס ,תופסוה ,הדוהי תיראש ת"וש .ה"ר ,תוליבא
בקעי ירוכיב .חכק 'מע הייפלא י"רהל םשה תבהא :םירפסב תורוסמ .נ"שו ,234 'מע ח"יח תוחיש
.(450 'מע נ"שת תרודהמ) א"ס בעש 'יס ד"וי ןוהתס ח"רהל םייח ץרא .כ 'יס ד"וי ןהירז יח י"רהל
א 'יס י"ח רזעילא ץיצ .דס 'יס ג"ח רזעלא תחנמ ת"וש :םירסואה .אצ פ"ס ,תוליבא ,לאירבג יעטנ
.אפר 'מע ז"ח ףסוי טוקלי .סר 'מע םיגהנמה ימעט .נ"שו ,(דמ ק"סוס ט תוא)
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il