498 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

םירבד תשרפ * (19.7.96) ו"נשת בא-םחנמב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


בוט ערל םירמואה יוה"
"רואל ךשוח םימש ,ער בוטלו

לא האב אל ןיידעש הכוראהו הרמה תולגה לעו שדקמה-תיב ןברוח לע םילבא ונא הלא םימיב
וכלה םילעוש" שדוקה םוקמבו ברח שדקמה-תיב ןיידעש הדבועה לע הבשחמה םצעב יד .הציק
לארשי-םע לע רבעש ארונהו םויאה לבסב רכזיהל יד .תובבלב ברוצ באכ ררועל ידכ ,"וב
לבאה תא רבחל הייטנ שי לבא .הלואגל הזעה הייפיצה תא דדחל ,תולגה תונש םייפלא ךשמב
.םייוושכע םיעוריא לא םייללכה רעצהו

םניא םירבדה רשאכ .םירבדה ןיב ןוכנה סחיה שוביש איה ,תימינפה התועמשמב ,תולג
םיאב וז הניחבמו .תולגה וז - םייתימאה םירדסה םישבתשמו יעבטה םמוקמב םיעובק
רמו רואל ךשוח םיכפוה ובש ,שבושמ םלועב םייח ונא המכ דע םישיחממו םינורחאה םיעוריאה
.קותמל

?המל ?המל

.תסנכ-יתב דיל םינכושה ,םיישאר תובוחר תוליפתה תעשב תירכנ הרטשמ תרגוס ץראל-ץוחב
םישיבכב עוסנלו םיקקפב ןיתמהל ךרוצה תא וילאמ ןבומ רבדכ םילבקמ םייוג םיגהנ יפלא
.הוולשבו תחנב תאצלו אובל םיללפתמל רשפאלו תלוזל דובכ תתל אוה יעבט ךא ירהש ,םיפקוע
תידרח הנוכש יבשות לש תירטנמלאה םתעיבת תא םיגיצמו תורצויה תא םיכפוה ןאכ קר
.'בור' לע 'טועימ' לש תוטלתשה ןויסינכו 'תיתד הייפכ'כ

ןבומ הכ ןיינע לע קבאמב ךרוצ היה אל הליחתכלמ .לוכמ זיגרמה אוה הזה תורצויה ךופיה
ךפוהמב תרושקתה -ילכב גצומ ףא אוה ,רעוסו זע קבאמ להנתמש דבלב וז אל ,ףוסבל .וילאמ
תוועל חילצמ יתד-יטנא טועימ הבש ךרדה .םיערופו םיערפתמכ םיגצומ םיעגפנהו םיפקתומה -
.לוכמ תממוקמה איה - הנומתה תא ןיטולחל

.תידרחהו תיתדה תודהיה לש הינפ תא ריחשהל בושו בוש םיחילצמ וז ךרדבש םושמ ,בוצע הז
וללה םימרוג ,הבש הפיהו בוטה לכ תא תוארל לכוי תודהיה יכרעל המכה רוביצהש םוקמב
ןיבל תידרח תודהי ןיב תוהז תרצונ בושו בוש .המילאו תינחוכ תימדת לש התורצוויהל
.םירטוש לומ בוחר תוברקו תומילא ,האנש לש תועפות

םתיבב תויחל םהל חינהל ?םישקבמ וללה םידוהיה לוכה-ךסב המ ?המל :ךמצע תא לאוש התאו
!םתנומא יפ-לע םתנוכשבו

תולג וז םג

.ףונ-לתב ריוואה-ליח סיסבב הרות-ירועיש תקספה - עובשה תא חתפש רחא רופיס םג ךכ
םידיקפת תאלממ איה המכ דעו הטירפהל רוסא המכ דע ונל הריבסמש - תיתכלממה תרושקתה
תושדח תשגהב תשמתשמו ,'חומ -תפיטש' הלא םירועיש תונכל תססהמ הניא - םיינויח םיימואל
.ילילש רואב וז העפות גיצהל ידכ תיביטלופינמ

לע הרוזנצ לכ דגנ םימחלנש םימרוג םתואו םישנא םתוא :תורצויה ךופיה םמוקמ בושו
ונא יכ ריבסהלמ םיפייעתמ םניאש ,יוטיבה שפוח לגד תא המרב םיאשונש ,תוזחמו םיטרס
תותכה תוליעפ תא ליבגהל ןויסינ לכ דגנ תויראכ םירעתסמש ,חותפו ישפוח םלועב םייח
תד יאשונב רבודמשכ ,הסג תויפ-תמיתס טוקנל םיססהמ םניא - תויטסימהו תוירנויסמה
.תרוסמו

דוע םילהבנ ונניא .םילודג םידלי רבכ ונחנא .םמוקמ לע הלא לכ תא דימעהל םיבייח םעפה
שי םא !ל"הצב םג ,םוקמ לכב ויהי תרוסמו תודהי ,הרות ירועיש .לאמשה ינקעצמו תרושקתהמ
םירועיש םג ויהי - םהינימל רודיב יעפומו םיינוליח םיאשונב תואצרה ,תוגצה ,םיטרס
.עומשל ונוצרב המו תכלל הצור אוה ןאל רחבי רוביצהו .תידוהי חורב יווה יברעו תואצרהו

!המלשהו תיתימאה הלואגה אובתו הציקל עיגת תולגה םגש רורב ףוס-לכ-ףוס ירהושדח שיוילכו שדקמה לע ןולע

-תיב לש ינועבצ םגד ססונתמ הילעש ,האנ תינועבצ הזרכ הנשה קיפה ד"בח-יריעצ זכרמ
לכב הצפוה הזרכה .וילכו שדקמה אשונב רדוהמ ןולע ןכו ,םיטרופמ םירבסה ודיצלו ,שדקמה
וז ךרדב .םיברל ןולעה תא םג םיציפמה ,םיימוקמה ד"בח-יתב ידי-לע ,ץראב תסנכה-יתב
.וב ושענש תונושה תויוליעפהו שדקמה לש תיתואיצמ הנומת לבקל הנושארל םיבר םיכוז

וידרב םימויס

'תשרומ ןמוי' תינכתב םימיה תעשתב תכסמ ימויס הנשה םג םיכרענ ,תונורחאה םינשב גוהנכ
'ר תינכתה ךרועל חוכ-רשייו ,ברעב 8-7 תועשה ןיב תרדושמ תינכתה .לארשי-לוק לש א תשרב
(םא-ףא 107) 'ןד וידר'ב לשמל ,םימויס םיכרענ תופסונ וידר תונחתב םג .ןומולס םהרבא
ד"בח-תיב םעטמ תיעובש תינכת עובש ידמ תשגומ וז הנחתב .ברעב 8:45 העשב ,ןופצה רוזאב
.צ"החא 4 העשב ,ישיש םויב תרדושמ תינכתה .הלופעב

רוטילקתב אינת

לש השדחה הרודהמה וז .ינרות רגאמ לש רוטילקת יבג-לע אינתה רפס התע עיפומ הנושארל
הרודהמה לש םישודיחה דחא .'עדימ תוכרעמ טסכטילופ' תאצוהב ,תבשחוממה תינרותה היירפסה
דוע .והשלכ קוספ לע םינשרפה לכ תא ,לשמל ,חותפל רשפאמה ,'טסכטרפיה' - אוה השדחה
.02-6222480 'לט .םישדח םירגאמ הברה ופסונ

500-ל ונוכיה

לכל םיפצמ ונא .'עובשה-תחיש' לש 500-ה ןויליגה ה"יא עיפוי םייעובש דועב ,םכריכזהל
.03-9606169 'סקפ ,72915 ד"בח-רפכ 14 ד"ת .ןיינעל םירושקה רופיסו העצה ,הבוגתשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םירבד תשרפל


תורודל הייכב

לש וניינעל םיבר םיזמר הב שיו ,באב העשת ינפלש תבשב םלועל םיארוק םירבד תשרפ תא
ןכש ,לארשי-םעל ונבר השמ לש ותחכותב ,םילגרמה אטח לש ורוכזא אוה םהמ דחא .באב העשת
םויל תאז תובקעב השענש ,באב העשת היה םילגרמה ירבד תובקעב לארשי-ינב וכב ובש הלילה
.תורודל הייכב לש

ונתוא 'ה תאנשב ורמאתו םכילהאב ונגרתו" :רמוא אוה הזה אטחה תא ריכזמ השמ רשאכ
תנעט ללגב .לוכיבכ ,םתוא אנוש ה"בקהש ונעט לארשי-ינב ,רמולכ ."םירצמ ץראמ ונאיצוה
ב הבשי הכיא" םילימב תחתפנש ,הכיא תליגמ תא הזה הלילב רמול ונילע רזגנ תאזה 'האנש'ה
.הביא תובית-ישאר - "ריעה דד

תויומס תונעט

םעה יכ רפוסמ םש .רבדמב רפסב םילגרמה אטח רואיתב עיפומ וניאש רבד ןאכ רמוא ונבר השמ
רסוחמ העבנש הנעט ,"ברחב לופנל תאזה ץראה לא ונתוא איבמ 'ה"ש ןנולתהו ויתוחפשמל הכב
אנוש ,לוכיבכ ,ה"בקהש זא ונעט לארשי-ינבש ,השמ ףיסומ ןאכ םלוא .'ה תלוכיב הנומא
.םתוא

רפסב תוטרופמש ,תויולגה תונעטה לע ףסונ ,רמולכ ."םכילהאב ונגרתו" :השמ רמוא דוע
םשב ,י"שר איבמ ?םהיתוניגר ויה המ .'ה לע וננירו םהילהואב לארשי-ינב וסנכתה ,רבדמב
,סולינה ימימ התוש התמדא רשא ,םירצממ םאיצוה ה"בקהש הדבועה םצע לע ונגר םהש ,שרדמה
.םימשגה ידסחל תקקזנש לארשי-ץראל םאיבמ אוהו

רקש לש תונעט

,ןה - לארשי -ץראמ רתוי הבוט םירצמשו לארשי תא אנוש 'הש הנעטה - דחי םג םירבדה ינש
יוטיב ידיל האבש הבהא ,לארשי-םע תא בהוא ה"בקהש עודיו יולג .תוירקש תונעט ,ןבומכ
.רבדמבו ףוס-םיב ,םירצמב םהל השעש םילודגה םיסינב

שי סולינה ימ תא ירהש .סולינה תכרב לע םינומ תרשע הלוע םימשגה תכרבש רורב ןכ-ומכ
רמוא ךכו .םיילדב םשל םתולעהל שי ,םימה ינפ הבוגמ הובג הדשה םאו ,תודשה לא איבהל
התשת םימשה רטמל" אלא ,"ךלגרב תיקשהו ...איה םירצמ ץראכ אל" לארשי-ץראש ,ה"בקה
.רהנ יממ רתוי הלודג הכרב םה םימשגהש לוכל רורב ,רמולכ ."םימ

ה"בקה תבהא

ןועטל לארשי -ינב ולכי אל רקש לש תונעט ןכש ,רבדמב רפסב וללה תונעטה ושרפתנ אל ןכל
ךותב ,םש ."םכילהאב ונגרתו" - רתסב ורמאנש םירבדה תא ונבר השמ הלגמ ןאכ .יולגב
.ץראה לעו 'ה לע ערה-ןושל ורבידו לארשי-ינב ונגר ,םילהואה

יפכו .ודגנ ןגורו ןטור הזשכ וליפא לארשי-םע תא בהוא ה"בקהש ,ןבומכ ,איה תמאה ךא
ידכ ,באב העשת ינפלש תבשב אקווד תשגדומ וז הבהא ."םכתא בהוא היה אוהו" :י"שר שיגדמש
.המלשהו תיתימאה הלואגל הווקתו הלא םימיב לארשי-םעל המחנו קוזיח תתל
(17 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

םירבד תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(א,א) "םירבדה הלא"

.("רודל דחא רבד" ןושלמ) השוגד תיבהו חתפב םירבדה םג ארקיהל הלוכי "םירבדה" הלימה
םלועה םתוכזבש רודה לש םירבדה םה ,םיקידצה ו"ל ,ששו םישולש היירטמיגב ,"הלא" ,רמולכ
.םייק
(םימודק לחנ)


(א,א) "לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא"

ךותמ םלוכ ויחישו םעה ךותב תודחא היהתש - "לארשי לכ לא" - אוה שרד השמש ירקיעה רבדה
.הווחאו הבהא
(א"רגה)


(ג,א) "שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב יהיו"

אוהו התימל ךומס אצמנ םדאש עגרב ןכש ."התימל ךומס אלא ןחיכוה אלש דמלמ" :י"שר שרפמ
תוינפ ול ןיא זא יכ ,הרתי העפשה ותחכות ירבדל שי ,תומלוע ינש לש םלובג לע דמוע
.רבד םושב וב םידשוח ןיאו תוישיא
(הרות ירוטיע)


(ד,א) "ןשבה ךלמ גוע תאו ...ןוחיס תא ותוכה ירחא"

החכות ירבדב לארשי-ינב לא אב ,גועו ןוחיס תא הכהו לארשי תלצהל ושפנ רסמ השמש ירחא
וגאדי ,םיעמושה בלב ולבקתי םהירבדש םיצור םה םאש ,לארשי יגיהנמל זמר ןאכ שי .רסומו
.םהינזואב םירבדה ולבקתי םוחיכוי רשאכ זאו ,ףוגל םיעגונה םירבדב םתדע ינבל הליחת
(הרות ירוטיע)


(ה,א) "תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה"

יפל ?ןושל םיעבשב הרותה תא שרפל ךירצ היה עודמ ."םהל השריפ ןושל םיעבשב" :י"שר שרפמ
לכבש ,ןושל םיעבשב הרותה תא שריפ ןכל ,םלועה לכל רזפתהל ןידיתע לארשיש ה"בקה עדיש
.הרות לש ץוצינ היהי ץראו םע לכבו ןושל
(ם"ירה ישודיח)


רהב תבש םכל בר רומאל ברוחב ונילא רביד וניקולא 'ה"
(ו,א) "הזה

רשפא-יאש רה היה וליאכ העינמו רוצעמ לכ לע וטיבי אלש ,יניס-רהב לארשי-םעל רמא ה"בקה
.הרעשה טוח םה וליאכ םילושכמה לכ לע רבגתהל םיכירצ אלא ,ורבעל
(שמשו רואמ)


(אי,א) "םכל רביד רשאכ םכתא ךרביו"

היהת 'ה תכרבש לארשי-ינב תא ךריב השמש אלא ,תובאה יפמ ונתינ רבכ הלאה תוכרבהמ הברה
.לארשי תא ךריבו רביד ומצע אוה וליאכ - "םכל רביד רשאכ"
(רפוס בתכ)


(בי,א) "ידבל אשא הכיא"

תדובע לש תוירחאב תאשל ברסמהש ונדמלל ,הכיא תליגמ ןוגינב וארוקל םיגהונ הז קוספ
תושילח ,רתוי רומח בצמ ול יופצש ףוסבל חכוויי ,ומצע לע לקמ אוה ךכבש רובסו םיברה
..."דדב הבשי הכיא" - תודידבו
(ץיברוה לזוי-ףסוי יבר)


(זט,א) "םכיחא ןיב עומש ...םכיטפוש תא הוצאו"

סחייתהל ווטצנ ןכל .םיעשר םינידה-ילעב תאו הלעמ-ישנא םמצע תא תוארל םיליגר םיטפושה
."םיחא" לאכ םהילא
(ןיקצורוס ןמלז ברה)

עובשה תרמיא


ורוגת אל

-הרומל הרוה אוה .הליהקה יפיקתמ דחא דגנ יולגב תאצל םעפ טילחה רימזוקמ לאקזחי יבר
.ףיקת ותוא לש וחור-תרומל ,הרותה תעד תא תסנכה-תיבב זירכהל וניד-תיבב הארוהה

."?תוירבה ורמאי המ" :ששחב ביגהו ,סוסיה לש םינמיס הארה הארוהה-הרומ

ליבשב' :ל"זח ורמא ןכש ,שדקמה-תיב ברח תאזכ הרימא ללגב" :לאקזחי יבר הנענ
םילוקיש לקש אוה יכ ,'ונשדקמ-תיב ףרשנו ונריע הברח סליקבא-ןב הירכז 'ר לש ותונתוונע
."'ורמאי אמש' לשהלואגה תרות


ןברוחב הלואג

.ןוזח - וז תבש לש המשב וליפא ויוטיב תא אצומ רבדה .הזב הז םירוזש הלואגהו ןברוחה
ותרמא העודי םלוא .ןברוחה תאובנב תקסועה ,"והיעשי ןוזח" הרטפהה םש לע ךכ תארקנ איה
ידוהי לכל (הזחמ ןושלמ) םיארמ הבש םושמ ןוזח תארקנ תבשהש ,ב'צידרבמ קחצי-יול יבר לש
.הלואגל ןהו ןברוחל ןה תזמור 'ןוזח' הלימהש ,ןאכמ .קוחרמ ישילשה שדקמה-תיב תא

(רצנדכובנ אוה) הירא הלע" :(טנר זמר ינועמש טוקלי) שרדמה רמאמב עיפומ המוד רבד
(ה"בקה אוה) הירא אוביש תנמ-לע ,(שדקמה-תיב) לאירא בירחהו (בא שדוחב) הירא לזמב
.'הירא' - יוניכ ותואב םינוכמ הלואגהו ןברוחהש ,םיאור ונא ןאכ םג ."לאירא הנביו

ןיינב םשל ןברוח

ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" קוספה לע .ןברוחה םצע לע תינורקע הלאש תמדקהב ןבוי רבסהה
-םע תא הווצמ אוהש תווצמה תא ,לוכיבכ ,םייקמ ה"בקהש ,ל"זח םירמוא ,"לארשיל ויטפשמו
אלש" הרותב שרופמ ואל שי אולהו ,שדקמה-תיב תא בירחהל יאשר היה ךיא ,ןכ-םא .לארשי
!?"תויסנכ-יתב וא שדקמה-תיב דבאל

לארשי -ינבש הדבועה יכו .לארשי-םעל שנועכ אב תיבה ןברוחש ,רבסהב קפתסהל רשפא-יא
לוכי היה ה"בקה ?הרותב שרופמ רוסיא לע רובעל הקידצמ ,שדקמה-תיבל םתוכז תא ודביא
.ובירחהל אלו ,ןכשמה תא זנגש םשכ ,שדקמה-תיב תא זונגל

ידכ איה הסירהה רשאכ - "תונבל תנמ-לע השוע םא" אוה תסנכ-תיב סורהל דיחיה רתיהה
שדקמה-תיב ןברוח םגש ,םירמוא ונאצמנ .רתוי ראופמו לודג תסנכ-תיב םוקמ ותואב תונבל
אוהש ,ישילשה שדקמה -תיב תא תונבל הצר ה"בקה ."תונבל תנמ-לע רתוס" לש הז גוסב ללכנ
תא בירחהל ץלאנ ןכלו ,דעל דמועה יחצנ ןיינב ,(ה"בקה לש וניינב) "ה"בוקד אניינב"
.שדקמה-תיב

לש וניינבל איבמש ,ןוקית אוה ןברוחה .ןיינב אלא אופא וניא ןברוחה לש וניינע לכ
לע לבאו רעצ - דחא דצמ :םיליבקמ םיביטומ ינש תיבה ןברוחב שי ןכל .ישילשה תיבה
.ישילשה תיבל הייפיצו הווקת - ינש דצמו ,ומצע ןברוחה

רעצב הבהא

הקומעה הנווכה לכ יהוז ןכש ,"לארשי לש ןעישומ דלונ" ןברוחה עגרבש ,שרדמב רמאנ ןכל
,ונקדצ-חישמ ידי-לע הלואגה תאו ישילשה תיבה לש ןיינבה תא איבהל - ןברוחבש תימינפהו
םייוניכב תונוכמ הלואגהו תולגהש הביסה וז .הלואגה תונביהל הליחתמ ןברוחה עגרב דימו
קלח תולגהו ןיינבהמ קלח אוה ןברוחה ,םירבדה קמועב יכ - (ל"נכ ,'הירא'ו 'ןוזח') םיהז
.הלואגהמ

,םישדוקה -שדוקל םיביואה וסנכנשכש ,(ט הבר הכיאד אתחיתפ) שרדמה רופיסמ םג הלוע ךכ
םהינפ") םיבורכה תדימע לש הז בצמ .ויחא לא שיא םהינפשכ ,ןוראה לעש םיבורכה תא ואר
תלאשנו ."םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש" העשל ,ארמגה יפ-לע ,זמור ,("ויחא לא שיא
םיבורכה זא ודמע המלו ,ןוצר -תעשמ ךפהה הרואכל התייה ןברוחה תעש אולה :הלאשה
!?ויחא לא שיא םהינפשכ

היהו ,תוארונ תורצ זא ורק - תינוציח הניחבמ :תולגבו ןברוחבש ימינפה ןכותה והז אלא
.ער ונממ אצייש ןכתיי אל ,דסחהו בוטה תילכת אוה ה"בקהש רחאמ ךא .םויא םינפ-רתסה
,הלואגה תמקרנ תולגה ךותב - לצאנו אלפנ בוט רתסומ הז םינפ-רתסה ךותבש ,רמול ונילע
.ירמגל שדח רוא יוליג איהש

,ףא-ןורחו שנוע קר הז ןיא :םירבדה תוימינפ תא השיחממ ןברוחה תעשב םיבורכה תדימע
.הלואגה רוא תא ןברוחה ידי-לע ןיכמש ,ומעל 'ה לש המוצעה ותבהאל יוטיב ןאכ שי אלא
.שממ דימו ףכית הלגתתש ,המלשהו תיתימאה הלואגה תינבנ תולגה ידי-לע אקוודהיהש השעמ


הנומא לש תוטשפ

תלחג ירמוש רחא הפדר תיאשחה הרטשמה .היסורב יטסינומוקה ןוטלשה לש םימיאה ימי םימיה
ייח םייקל ,תונוטלשה לע םירעהל וללה וחילצה בושו בוש .וענכנ אל הלא םלוא ,תודהיה
ידי-לע םישקובמ ויה םהמ םיברש ,םימלשו םיארי םידוהי יפלא הנידמהמ חירבהל וליפאו ,תד
.תונוטלשה

התנוכש ,ןגיובלנצק לחר המשו השא התייה וללה םימוחתה לכב תובר ולעפש תויומדה תחא
-םשל ויה התזועתו התמכחש ,קזח יפוא תלעבו תצרמנ השא התייה איה .'הרש הדודה' לוכ יפב
.רבד

ךא ,םיפעוסמ ויה הירחא םישופיחה .ץק הל םישל טילחהו התוליעפ ףקיה לע עדי ב-ג-קה
.דבלב רצק ןמז םוקמ לכב רתתסהלו ריעל ריעמ דודנל הגהנ איה .קומחל החילצה איה
הוויק םתועצמאבו ,השמו ןועמש - הינבמ םיינש לע ודי תא חינהל ב-ג-קה חילצה םייתניב
.םאה תא םג דוכלל

הווקסוממ קרבמ ומש לע לבקתנ דחא םוי .ורסאמ לע העדי אל ומאו היזורגב אולכ היה השמ
אל חלושה םשש ףא .תינוריעה תבכרה תנחתב ותחפשמ-תבורק ינפ תא לבקל אוביש השקב ובו
.קרבמה תא תחלושה איה םאה יכ תונוטלשל רורב היה ,יתימא היה

םהישנאש וגאדו ,השמ לש ומשב ,הווקסומל הבושת בתכמ ורגיש םה .ב-ג-קה ישנא ופיצ הזל
.םתשרב תפסונ רופיצ דוצל ולכוי ךכו ,ולבקל אובי ימ תוארל ידכ בראמ וביצי

ךליאו ןאכמ יכ עדי אל ,ןבומכ ,אוה .קרבמה תא לוטיל אב גרבנירג ףסוי ומשש ריעצ ןכאו
'הדוד'ה לש הינפ תא לבקל אובי ימ תוארל ב-ג-קה ןיתמה תעכ .דומצ בקעמב ןותנ אוה
...תבכרה תנחתב

'ר ,םירגובמ םישנא גוז אב הינפ תא לבקל .יסיאתוכל ןגיובלנצק הרש לש האוב דעומ עיגה
תאישנב הל עייסל 'לבס' הילא שגינ ,תבכרה ןורקמ תדרוי הרש דועב .קרמיינ לחרו רתלא
גוזה-ינב םג וסנכוה הילא ,ב -ג-קה תינוכמ ךות לא התוא ליבוה אוה .הדבכה הדווזמה
.ב-ג-קה ףתרמ לא םלוכ תא העיסה וזו ,קרמיינ

םילבחב השק תוירזכאב הכוהו רקחנ אוה .ותוהז תא ףושחל השמ בריס ותריקח תליחתב
טרפ לכב םיאיקב םירקוחהש חכונשכ ,ףוסבל קר .ענכנ אלו ,וילגר תופכ לע םימ םיגופס
רדחל עיתפמב אבוה דחא םוי ךא .ךכ לע עדי אל ,איה םג הרסאנ ומאשכ .הדוה ,וייחמ
...ומא תא וב הליג ותמהדתלו

לע הל עדונ היתוריקח תעב יכ ול הרפיס םאה .באב העשת ינפלש ,ןוזח-תבשב היה הז
ודגנתה הליחת .הנב םע שגפיהל הל ורשפאי םרטב היפמ הלימ איצוהל הבריס איה .ורסאמ
,השאר לעמ תפחרמ הרומח הנכס יכ העדיש ףא .וענכנ התופיקת חכונל םלוא ,תוצרמנ םירקוחה
תא הקזיחו לארשי-םע לש רבעה יעוריא תא ול הריכזה איה .םימוחינ ירבדב הנב תא הדדוע
.ותנומא

השמ :השימח ובשי םימשאנה סכ לע .ןידה-רזג תארקה דעומ עיגה ןכמ רחאל םירופס םימי
קרמיינ גוזה -ינב .ןגיובלנצק 'בגהו קרמיינ לחרו רתלא 'ר ,גרבנירג ףסוי ,ןגיובלנצק
הרש ,תישארה תמשאנה םע םהירשק לע ןכו הליפתל םידוהי ץבקתהל וגהנ םתיבב יכ לע ומשאוה
.ןגיובלנצק

ןבכ היהש ,גרבנירג ףסוי .רשע - ותשא לעו רסאמ תונש שמחו םירשע ורזגנ לעבה לע
דמילש לעו "היסורמ תאצל ונוצר" לע רסאמ תונש שמחו םירשעל אוה ףא ןודינ ,הרשע-הנומש
םושמ ,תובר םינשל הדובע-הנחמל חלשנ ,הרשע-עבש ןבכ רענ היהש ,השמ .לארשי ידליל הרות
...תונוטלשל הילע חוויד אלו ומא לש התוליעפ לע עדיש

הילא ברקתה ןידה-רזג תארקהל ושגינ םיטפושהשכ .תישארה תמשאנה לש הרות עיגה תעכ
רשע - ינולפ אטח לע :אירקהל לחה טפושה .לוכמ ארונה שנועה לע דמלל ךכב היה יד .אפור
תאצוהל תוליעפה לע .רסאמ תונש ךכו ךכ - ישילש אטח לע ;םינש שמח - ינש אטח לע ;םינש
!תוומ - היסור תולובגל ץוחמ םיחרזא

-תיבב םיחכונה להק .םימיה םתוא לש היסורב םג ידמל רידנ היה השא לע תוומ ןיד-רזג
הקקזנ אלו דואמ הקזח השא התייה איה לבא ,'הדוד'ה לא ברק אפורה .המהדתב הכוה טפשמה
.יאופר עויס לכל

השקב שיגהל יאשר אלא ,דימ גרוהל אצומ וניא ,תוומ ןיד וילע רזגנש ימ יכ ,היה גהונה
ריכב גרדל רבעוה הקיתו ןכ הגהנ ןגיובלנצק הרש םג .רתוי ההובג האכרעב רזוח טפשמל
.רתוי

םע תועש המכ הרש התהש ,תוומל םינודינל דחוימה ףתרמל הוליבוהש םדוק ,טפשמה רחאל דימ
.התוער תא דדועל הסנמ תחא לכשכ ,ןהיניב וחחוש םייתשה .קרמיינ לחר ,תרחאה תמשאנה
לכ תא אופא יל ינת .'תמכ בושח ינע'ש ורמא ל"זח ,אנ-יעמש" :קרמיינ 'בגה הרמא םואתפ
ידי יאצת ,תוומ ןיד ךיילע רזגנ םא .התמכ יבשחיתו הרומג היינע ייהתש ידכ ,ךתושרב רשא
..."!הז 'תוומ'ב הבוח

לכ תא הל הנתנ איה .הטושפ הנומא ךותמ ורמאנש ,התרבח לש םימימתה הירבדל התעש הרש
.םלועב השוכר לכ תא הריקפה ףאו ,התושרב היהש

:הטלחהה העיגה ףוסבל .םיינזאמה-תופכ לע הלרוגשכ ,ךושחהו בוחטה ףתרמב הבשי םיישדוחכ
.רסאמ תונש שמחו םירשעב רמוה תוומה שנוע

.הנומא לש התוטשפו םישנא לש םתלודג
ףטנ ידג םע םיידוהי םייח
ישילשה שדקמה-תיבל םילכ :ףטנ ידג


שדקמה ילכ תיישעת

םירזחושמה שדקמה ילכ לש רידנה םייפוי חכונ םעפנ דמע םילשוריב שדקמה ןוכמב רקיבש ימ
,םדל קרזמ .ולא םילכב ועקשוה תונמאו תבשחמ-תכאלמו רקחמ תדובע הברה .םוקמב םיגצומה
,הרונמל ןמש דכ ,ןשדה תמורתל התחמ ,ןייה ךוסינל דכ ,הרונמה תבטהל ילכ ,תרוטקל ךיזב
.דועו דועו ,העורת תורצוצח

רוצייב החמתמה ,'םיפטנ' לעפמ לש וילעב ,ףטנ תיבל םיחא השימח םה םילכה ינרצי
שירוה אוה .הנידמה םוק םע ץראל הלע ,סינותמ ףרוצ ,החפשמה יבא .די-תדובעב הקיאדוי
.רודל רודמ החפשמב תרבועה ,תופרוצה תונמא תא וידליל

םירציימו םישדקתמ

ונא םהבש םימיב" .םיחאה ריעצ ,ידג רפסמ ,"םינש שמחכ ינפל הלחה שדקמה ילכ לע הדובעה"
ךשמבו הווקמב םילבוט רקובב .לעפמב תיללכ תושדקתה לש הריווא שי ,םילכה רוצייב םיקסוע
."ןילוח ירבד םיחחושמ אל הדובעה םוי לכ

תישענ המצע הדובעה .ויטרפו והנבמ ,ותרטמ ,ילכה לש ידוסי דומיל םידקמ הדובעה תא
רוציי .םיפסונ םיחמומ לש ךרוצה תעשבו ,שדקמה ןוכממ ,לאירא לארשי ברה לש דומצ חוקיפב
,תמלשומ רומיג תדובע עצבל ונילע היה" .םילכה לכ ןיבמ ךובסהו השקה היה תורצוצחה
עוקתל םג היהי רשפאש ידכ תינכט הניחבמ קיידל ,רקחמה יאצממלו תורוקמל םינמאנ תויהל
.םימי שדוחכ ךשמנש ךילהתב ורציי תורצוצח עבש ."תחא השקמ - תאז לכו .ןהב

אלפומה םולחה

ריטקמ ןהוכה היה ותועצמאבש ילכה והז ,תרוטקל ךזבה רוצייב רושק רתויב קתרמה רופיסה
ריבסמ ,"קיודמ ןונכתו הבר הבשחמ העבת ילכה תנכה" .םייברעה-ןיבו רקובב תרוטקה תא
ךזבה תא תונבל םיכירצ ונייה .הבר תונמוימ השרד תרוטקה תניפח תכאלמ ,עודיכ" .ידג
ילבמ ,תרוטק וינפוח אולמ ןופחל םגו ודיב ילכה תא קיזחהל םג לכוי ןהוכהש ןפואב
!ילכב תרוטק רתוויתש

תא דומלל יתבשייתהו תוחנמ תכסמ ארמג יתחקל ,רוצייב ליחתהל ונדמע ובש םויה לילב"
יתיאר רקוב תונפל .יתמדרנ דומיל ידכ ךות .תרוטקה תכאלמב ןהוכה תדובעב תקסועה היגוסה
ךזבה הסכמ תא רטעל ץעי אוה .דחי ימע ךזבה תא אציימש רוחצ ןקז רוטע ידוהי םולחב
רדתסה לוכה ולש תינכתה יפל ,ללכבו .תרוטקה ינממס רשע-דחא דגנכ ,םירוטיע רשע-דחאב
..."אילפהל

לעפמב רועיש

.םולחהמ שיאה הארהש יפכ קוידב ילכה תא רציי ויחא תרזעבו הכאלמה-תיבל ידג אב תרחמל
ןכמ רחאל עובש" :ךשמה שי רופיסל .דחא םוי - רתויב ריהמה היה ורוצייש ילכה היה םג הז
..."'!תושעל תנוויכ הפי' :רמאו ךויחב יב טיבה אוה .ןקז ותוא ימולחב בש

,םנמאו .ףטנ םיחאה םירמוא ,"ךרדה ךרוא לכל הנימב תדחוימ אימשד אתעייס וניאר"
םידבועה רתי םמעו םיחאה םיבשייתמ םויב םעפ .םלעפמ תונורדסמב הרוש שדוק-תריווא
םילכה רוציי לע םימלוח םהו .הרובחבש םכחה-דימלת ,ידג רסומ ותואש ,ארמגב רועישל
.ונימיב הרהמב הנבייש ישילשה שדקמה-תיבלגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


באב העשת םויס

?םהיטרפל תולבאה ינידו םוצה םימייתסמ יתמ :הלאש

ןיא ןכלו ,'דעומ' קוספב באב העשת ארקנ ,ןברוחה לע תולבאה לש התרמוח תורמל :הבושת
.ןוששל ךופהיש םיחטבומ ונאש ינפמ ,ןונחת וב םירמוא

ןכ-ומכ .ליגר אסיכ לע תבשל רתומ (12:47) תוצח רחא .םויה תוצחמ םיליקמ םיניינע המכב
ןיא .תולבאה ןמ תעד חיסיו ויקסעב ךשמיי אל םדאהש יאנתב ,הכאלמ לכ תושעל זא רתומ
הניכהל קיפסהל רשפא-יאו הלילב היהתש הווצמ-תדועסל ךא ,תוצח ינפל הדועס יכרוצ םיניכמ
הזב ליחתהל םיליקמה ךא ,םויה לכ תיבה תא םיקנמו םירדסמ ןיא ןכו .רתומ - תוצח רחא
.םהמ תאז םיענומ ןיא - תוצח רחא

ד"בח גהנמ .'םחנ' תליפת הב םירמוא לוכהו ,הכרבב ןיליפתו תיציצ םיחינמ החנמה תליפתב
.םויה יאצומב קר םידמול ם"במרה רועיש תא ךא ,החנמ ינפל ת"תח ירועיש רמול
קר םייתסמ (םולש תליאשמ תוענמיהה ןכו ,רופיכ-םויבכ ,םייוניעה תשמח לכ) ומצע םוצה
םוי לכבכ ,ןיגוריסל םימעפ שש םיידי םילטונ .(8:11 העשב ץראה זכרמב) םיבכוכה תאצ םע
.תירחשב המיקה תעב

גוהנ ןכל .תרחמלש שמשה תעיקש דע ףרשנ אוהו שדקמה-תיבב שא ותיצה ברע תעל באב העשתב
םיגהונ םיבר םלוא ,תרחמל םג (ונייחהש תכרבמ ענמיהלו) ןיי תותשל אלו רשב לוכאל אלש
ןוויכ ,הנשה םלוא .סוביכו תרופסתמ םג ענמיהל םיגהונ םיזנכשאה .םויה תוצח דע קר הזב
שיו) רוסיא ןיא הכירבב הצחרב ףאו ,דימ רפתסהלו סבכל רתומ ,תבש-ברע אוה םוצה תרחמש
.(ןייו רשב םג םיריתמ

."התחמשב האורו הכוז - םילשורי לע לבאתמה לכ" :ל"זח ונוחיטבהו
בנקת ס"וס ןחלשה-ךורע .י;ג,טנקת .חנקת .זנקת .א,הנקת .הכ;בכ,דנקת :םינמיס ,כ"ונו ח"וא ע"וש
.לר 'יס ,ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .א,חנקת (אקניפס) םייח-תוחרא .י;ח,חנקת םייחה-ףכ .טנקתו
.586,ה ףסוי-טוקלי

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il