499 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש םירפס תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

ןנחתאו תשרפ * (26.7.96) ו"נשת בא-םחנמב 'י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תוחיטב יעצמא שי
תודהיה תורוקמב

םתועמשמ תא םיטלוק ונניא רבכש המודו ,םיכרדה-תונואת םוכיס לע םיחוודמ ונא עובש ידמ
עוגיפב חצרנש םדא לכ לע ,קדצבו ,הרדגמ תאצויש הנידמ .םייטסיטטסה םירפסמה לש הארונה
םדא-ינב םירשע וא הרשע וגרהנ והשלכ עובשב יכ העידי עמשמל םויה-רדסל תרבוע ,ינלבח
.םדא-ינב תואמ םהייח תא ודפיק הנשה תישארמ יכו ,םישיבכב

תכמ תמועל םיינוחטיב םינוכיסל םיסחייתמ ונא ןהבש תונושה הדימה-תומאב שבושמ והשמ שי
תא לטבל הטלחהה לע הפירח הפקתה עובשה עימשה תמדוקה הלשממה ירשמ דחא .םיכרדה-תונואת
םיבר םינוילימ עיקשהל הכירצ הנידמש ול רורב .ןוכסיח ימעטמ ,ןגמה תוכרע ןונער
תא םיעיקשמ ןיא אופא עודמ .רתויב הכומנ תוריבס לעב ןוכיס ינפמ תקפקופמ תוננוגתהב
רתוי הברה לש םייח תואדווב ליציש ינויח ךרוצ ,םישיבכה תיתשת רופישב וללה םיפסכה
!?םידוהי

הרימש תפסות

לע הקזח .תוחיטב תוכרעמ תנקתהו העונתה יקוח תפיכא ,תויתשתה ימוחתב תוצע ץועל ונל אל
לוכיש יעצמא לע תעדה תא תתל םישקבמ ונא .שורדה תא ושעיש אשונה לע םידקפומה םימרוגה
.םהיעסונו בכרה-ילכ לע הרימשו הנגה הברה ףיסוהל

דעור לוקב .הלודג תילארשי הרבח להנמ תשא ד"בח-יריעצ זכרמל הרשקתה עובשה תישארב
.קנע תיאשמ ידי-לע םוהתה לא הקחדנו הבכרב הגהנש העשב חוטב תווממ הלצינ דציכ הרפיס
הקדצה-תפוק תוכזב קר יתלצינש החוטב ינא" .עגפ אלב הזמ האצי ךיא ינויגה רבסה הל ןיא
וז הלוגס םסרפל השקיבו הרמא ,"תינוכמב ימע םירומש םה זאמשו יל םתתנש םיליהתה רפסו
.לארשי-תיב ינומהל

האלפומ הלוגס לע ףקיה-בחר הרבסה עסמ חתפיי אבה עובשב ,ןכאש הל רשבל ונלוכי ונתחמשל
הקדצ-תפוק תינוכמב קיזחהל - טושפו לק רבדב רבודמ .שטיוואבוילמ יברה תאמ הנתינש ,וז
םיגהנל יברה ץעי תובר םימעפ .(אינת ,שמוח ,הליפת-רודיס ,םיליהת) םייסיסב שדוק-ירפסו
.םיכרדב הנגהלו הרימשל הלוגס ,תינוכמב וז הכרע קיזחהל

השודק לש דמימ הסינכמ ,תינוכמב וללה שדוקה-ירפסו הקדצ-תפוק תקזחהש םינימאמ ונא
,םיליהת םירמואו הרות םידמול ,הקדצ םינתונ ובש םוקמל תינוכמה תישענ ךכב .בכרה-ילכל
.ויעסונ לעו בכרה לע ה"בקה לש ותרימשב ףיסומ רבדהו

הווצמ תוחילש

תוחיטב יעצמא ןובשח לע אובל ךירצ וניא הזה ינחורה 'תוחיטבה יעצמא' יכ רוכזל בושח
והז .'וכו העונתה יקוחל תייצל ,תוחיטב-תורוגח רוגחל ,תוריהזב עוסנל םיבייח .םירחא
.הנגהו הרימש ףיסוהל דעונש ,ףסונ יעצמא

חיטבהל רשפא-יאש םשכ שממ .תונואת ינפמ 'חוטיב תדועת' הז יעצמאב תוארל ןיא ,ינש דצמ
.הנגהו הרימש תפסות ,ףסונ הנגה םדקמ והז ,רומאכ .העיגפ ענמת תוחיטב-תרוגחש

םילדתשמ אלא ,ונל הנקמ ירמוחה םלועהש ןוחטיבב םיקפתסמ ונניא ,םינימאמ םידוהיכ
הקדצב םיברמ ,םיללפתמ ונא ןכל .וגיהנמו םלועה ארוב ונל תתל לוכיש ןוחטיבה תא גישהל
הרותהש םיעצמא הלא לכ .המודכו תוזוזמהו ןיליפתה תורשכ לע םידיפקמ ,םיבוט םישעמבו
.ןוחטיבו הרימש ףיסוהל םחוכב שי יכ ,תעבוק המצע

העיסנ בשחית ותעיסנש ידכ ,'הווצמ תוחילש'ל עבטמ עסונל תתל םידוהי וגהנ םלועמו זאמ
ובכרב קיזחמה םדא ,ןכ-ומכ ."םיקוזינ םניא הווצמ יחולש" רמאנ הילעש ,הווצמ ךרוצל
תושענ ,םיליהת קרפ ארוקו הקדצל עבטמ הפוקב םש םעפ ידמו ,שדוק-ירפסו הקדצ-תפוק
.'הווצמ תוחילש' לש תועיסנ ויתועיסנ

!םיקולא רומשי - ?םיכרד-תונואתםירפס- ד םחנמ תרות

שטיוואבוילמ יברה תאמ
ת"הק תאצוהב
תא ליכמ יחכונה ךרכה .יברה לש ותרות-ירבד םיעיפומ הבש השדח הרודהמב יעיבר ךרכ
ןכו ,שדוקה-ןושלל ןאכ ומגרות שידיאב ותעשב ועיפוהש תוחיש .ב"ישת ףרוחב ויתוחיש
.9606018 -03 'לט .'מע 342 .םלועמ ומסרופ אלש תובר תוחיש תומסרפתמ

- תועמשמ לש םייחל ךרדה

ןוסבוקעי ןומיס תאמ
ןדומ / רינ הירא תאצוהב
הז רפסב .שטיוואבוילמ יברה לש ותרות-ירבד תא םסרפו ךרעש םיתווצה תחא שארב דמע רבחמה
לש ומלוע-תפקשה תיצמת תא רבחמה שיגמ - הריבכ החלצהל הכזו תילגנאב ורוקמב ועיפוהש -
,ימובלא טמרופ .תומדא-ילע םייחה תועמשמ לש ישיאה רושימב םבור ,םימוחת ןווגמב יברה
.03-5100190 'לט .'מע 304

- םעל תודיסח

ןירג לאיתוקי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
תעינמבו לארשי-תבהאב םיקסוע וללה םיכרכה .'םעל תודיסח' תרדסב םישדח םיכרכ השולש
'לט .הז בושח םוחתב םיירוקמ ,םיידיסח םירופיסו תונויער ,תורמא לש עפש .םניח תאנש
.03-9606733

- םילשוריל הראכובמ

בולייזופ ארויג תאמ
בגשמ תאצוהב
ריתע רפס .ח"שת-ח"כרת םינשב ,לארשי-ץראב הראכוב ידוהי לש םתובשייתהו םתיילע רופיס
הראכוב תליהק לש היתורוק תא ףשוחו ,תקתרמו הריהב ןושלב בותכ ,םיכמסמו תורוקמ
.03-5066862 'לט .'מע 440 .תראופמהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ןנחתאו תשרפל


דחא בלב האריו הבהא

'ה תא תבהאו" :'ה-תבהא .וינפמ האריהו 'ה-תבהא לע תווצמה תועיפומ עובשה תשרפב
.לארשימ םדא לכ בייח ןהבש השע-תווצמ יתש הלא ."ארית ךיקולא 'ה תא" :האריהו ,"ךיקולא

וא המ-רבד תושעל םדאה לע תווצל רשפא ?שגרבש םירבד לע תווצל רשפא ךיא ,הלאשה העודי
וא - ונוצרב יולת וניא הרואכלש רבד ,תושוחת שיגרהל ותווצל רשפא ךיא לבא ,ותושעל אל
!שיגרמ וניאש וא שיגרמ אוהש

בושחל הווצמ

'ה תבהא לש תוררועתהל איבתש ךרדב ,'ה-תלודגב ןנובתהל איה הווצמהש ,אוה רבדב רבסהה
,םדאה ןעוט רשאכו ,וינפמ ארילו 'ה תא בוהאל םדאה תא הווצמ הרותה .םדאה בלב ותאריו
ררועתת זאו ,ותלודגב ןנובתהו קוסע :ול םירמוא - ותאריו 'ה תבהא יבילב ןיאש השעא המ
.וינפמ האריהו וילא הבהאה ךבילב

תלודגב ריכהלו תעדל הבוחה םג הלולכ ותאריו 'ה תבהא לע תווצמה ךותבש ,םידמל ונאצמנ
השעמבו הבכרמ השעמב 'הקזחה דיה' ורפס תליחתב ךיראמ ם"במרהש ךכל רבסהה הז .'ה
תא בוהאל תווצמה תא םדאה םייקמ הלא םיאשונב תוננובתההו דומילה ידי-לע ןכש ,תישארב
.וינפמ ארילו 'ה

תושוחת יתש

תוברקתהל הקושת תררועמ הבהא .םידגונמ ףאו םינוש תושגר ינש ,ןעבטמ ,ןה האריו הבהא
וז תונוש הלא תושגר ררועל םיכרדה םג .קוחירו דחפ ,העיתר תררועמ הארי וליאו ,תוקבדלו
העשב ?ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו" :וידחי םירבדה ינש תא ללוכ ם"במרה םלוא .וזמ
."'וכו םילודגהו םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתיש

םדאהשכ .הארי ידיל ןהו הבהא ידיל ןה האיבמ תוננובתה התואש םיאור ונא ךשמהב םג
םשה עדיל הלודג הוואת הוואתמו ראפמו חבשמו בהוא אוה דימ" - 'ה תלודגב ןנובתמ
דחפיו וירוחאל עתרנ אוה דימ - ןמצע ולאה םירבדב בשחמשכו" :ם"במרה ףיסומו ."ךרבתי
."הלפש הנטק היירב אוהש עדויו

הריתס ןיא

אלא ,תוקבדו תוברקתה תשוחתב תאטבתמש הבהאה גוסמ הניא וז 'ה-תבהאש ,רמול ונילע
עיגמו ,'ה תלודגב ןנובתמה םדאה .האריל ןוימד הב שיש הבהאל עיגיש איה םדאהמ העיבתה
דחא דצמ - תושוחת יתש תחא הנועבו תעב שיגרמ ,ונממ בגשנ ה"בקה המכ דע הרכה ידיל
.ותלודגמ דחפו העיתר ינש דצמו ,'ה תא תעדל הוואתו ןואמיצ

דוגינ ןיאו ,םדא לכ בלב תחא הנועבו תעב ןוכשל תוכירצו תולוכי וללה תושוחתה יתש
תוננובתה ידי-לעו העידיו דומיל ידי-לע ךכ ידיל עיגהל לוכי דחאו דחא לכ .ןהיניב
ה"בקה םע םדאה רשקתמ ,ותאריו ותבהאו 'ה תלודגב הרכהה םצע ידי-לעו .הלא םירבדב
.וארוב ןיבל ארבנה ןיבש יפוס-ןיאה קחרמה לע גלדל חילצמו
(32 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

ןנחתאו תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(גכ,ג) "'ה לא ןנחתאו"

...הבוט הליפתמ ומכ םלועב רבד םושמ האנה יל ןיא :רמוא היה 'ץינזוקמ לארשי יבר

(גכ,ג) "רומאל איהה תעב 'ה לא ןנחתאו"

לארשי תוביל ומתתסישכ ,הכובמו הרצ תעש - "איהה תעב" עיגת רשאכש 'המ שקיב ונבר השמ
לבקתת זא םג ,םייתפש ללמב - "רומאל" תניחבב קר וללפתי אלא הנווכב ללפתהל ולכוי אלו
.םתשקבו םתליפת
(בונישמאמ דוד-בקעי יבר)


(דכ,ג) "ךלדג תא ךדבע תא תוארהל תוליחה התא"

שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכו ,יניסמ הרות לביקש אוה .םיאיבנה לודג היה ונבר השמ
."ךלדג תא ךדבע תא תוארהל תוליחה התא" - הלחתהב קר דמע תאז-לכבו .יניסב השמל רמאנ
(בוט-םש-לעבה)


(הכ,ג) "הבוטה ץראה תא האראו אנ-הרבעא"

ןכש .ץראה תא םהילע בבחל ידכ לארשי-ץראל ותקושת תמצוע לע לארשי-ינבל רפיס ונבר השמ
.הנממ ולגי אלש ידכ ,'ה תווצמ תא רומשל ודיפקי ,םהילע הביבח היהת ץראה םא

(ב,ד) "וערגת אלו ...ופיסות אל"

תורבחתהלו תורשקתהל עיגה םא לבא .םיגייסלו תורמוחל קוקז אוה ,םלש וניא םדא רשאכ
אל" קוספה ןיב רוביחב זמרנ רבדה .םיגייסבו םירדגב ךרוצ ול ןיא - 'ה םע המלש
רשאכ - "םכיקולא 'הב םיקבדה םתאו" ךשמהב עיפומש קוספה ןיבל "וערגת אלו ...ופיסות
.םיגייסו םירדג ףיסוהל ךרוצ ןיא ,'הב םיקבד
(אחסישפמ םנוב יבר)


(ו,ד) "םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ"

יכ" רמאנש ?תולזמו תופוקת בשחל הווצמש ןיינמ :ןתנוי יבר רמא ינמחנ-רב לאומש בר רמא
יווה - ?םימעה יניעל איהש הניבו המכח איה וזיא ."םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה
.תולזמו תופוקת ןובשח הז ,רמוא
(א,הע תבש)


(ט,ד) "דאמ ךשפנ רומשו ךל רמשה קר"

אלו ופוג לע חיגשהל םדאה ךירצ ךכ ,סנרפתמ אוה ונממש ,וסוס לע חיגשמ ןולגעהש םשכ
.'ה תא דבוע אוה ותועצמאבש םושמ ,ופגסל
(םייח ץפחה)

רתוי לק זאו ,אירב היהיש רהזיהלו ,ףוגה תא - "ךל"ה תא רומשל םיכירצ - "ךל רמשה"
.אוה 'ה-תדובע יכרדמ - םלשו אירב ףוג ןכש ."ךשפנ רומשו" תא םייקל
(םירשי יטוקל)


(ט,ד) "ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו"

הלביק וליאכ בותכה וילע הלעמ ,הרות ונב-ןבו ונב תא דמלמה לכ :יול-ןב עשוהי יבר רמא
...תדמע רשא םוי" רמאנ ןכמ רחאלו ,"ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו" רמאנש ,ברוח רהמ
."ברוחב
(ב,אכ תוכרב)


(אי,ד) "םימשה בל דע שאב רעוב רההו"

.ימימש השענ דחא לכ בלש דע - "םימשה בל דע" העיגהש ךכ-לכ הלודג התייה תובהלתהה
(רדנסכלאמ ךונח יבר)


(זט,ד) "לספ םכל םתישעו ןותיחשת ןפ"

ךירצ ונבר השמ היה ןיידע ,הרותה תלבקו םיסינה לכ ירחא ,רבדמב הנש םיעברא רחאל
,לארשימ םדאש ,לודג דומיל הזב שיו .םילילא דובעל אלש ,הרז הדובע לע לארשי תא ריהזהל
ומצע לע דובעל ףיסוי אלא ,ומצעב ןימאי לא ,תוגרדמהו תולעמה םורמל עיגהש ירחא םג
.'ה-תדובעב רתויו רתוי קזחתהלו
(הרות ירוטיע)


(גכ,ד) "לכ תנומת לספ ...םכל ורמשה"

ףוצרפ אלו םיפוצרפ הברה ול שיש יממ - "לכ תנומת" ינפמ רתויב ורמשיהו םיריהז ויה
.ורבכ וכות ןיאו רוביצב רשאמ תרחא גהונ אוה ותיבב אלא ,הדיחא תוגהנתהו דחוימ
(יולה ירבד)

עובשה תרמיא


שארה חוצחצ

ץוחמ דמע ,תבשה תסינכל ךומס ,תבש ברעב .חרוא שטיוואבויל הרייעל עיגה תחא םעפ
.תבשה דובכל וילענ חוצחצב קסעו ותיינסכאל

."?הז המ" :ולאש חרואה ישעמ תא הארשכו ,רנילב לאכימ 'ר םסרופמה עיפשמה םש רבע

."תבשה דובכל יילענ תא חצחצמ ינא" :חרואה בישה

תא חצחצל ידכ אלא ,םיילענה תא חצחצל ידכ אל םיאב שטיוואבוילל" :עיפשמה בישה
..."!שארההלואגה תרות


םידממ ינשב המחנ

תחתופה הרטפהה תא םיארוק הבו ,המחנה תותבש עבשמ הנושארה איה באב העשת רחאלש תבשה
ןושלב המחנה הרמאנ עודמ (א"פס הבר הכיא) םיריבסמ ל"זח ."ימע ומחנ ומחנ" :םילימב
םוקמב ."םיילפכב םימחנתמו ...םיילפכב וקל ...םיילפכב ואטח" :("ומחנ ומחנ") הלופכ
היתומחנ ,תולופכ היתווצמש יפל" :ל"זח םירמוא (חירתת זמר הכיא ינועמש טוקלי) רחא
."תולופכ

ןטק אטח לע רבדל רשפא ?הלופכ המחנו לופכ שנוע ,לופכ אטח והמ :רואיב שרוד הזה לפכה
המחנ םג אליממו לופכ שנועו לופכ אטח והמ לבא ,לודג שנועו ןטק שנוע ,לודג אטחו
?"תולופכ היתווצמ" גשומה שוריפ המ ,דועו ?הלופכ

תוינחורו תוימשג

,ידוהיה ייח תא ןייפאמש רבדה ,ןכאו .םידממ ינשל איה הנווכה ,לפכ לע תרבדמ הרותהשכ
ימשגה דמימה - םהב שיש םידממה ינש אוה ,המחנה תאו ןברוחה תא ,היתווצמו הרותה תא
.ינחורה דמימהו

לש תחא תואיצמ םירצוי דחי םהינש .המשנמו ףוגמ - וללה םידממה ינשמ בכרומ ידוהי
ןהו ופוגב ןה 'ה תא דבוע אוהשכ - םימלש וללה םידממה ינש רשאכ איה ותומלש .ידוהי
שגרהו הנווכה - ינחורה דצה הב שי הווצמ לכב :הלא םידממ ינש תוליכמ תווצמה םג .ושפנב
.לעופב הווצמה תא םימייקמ הבש ךרדה - ימשגה דצה שיו -

דצו ינחור דצ - לופכ ןכות שי הווצמ לכב ."תולופכ היתווצמ" :ל"זח ירבד תנווכ וז
וללה םידממה ינשב ואטח םהש הנווכה ,םיילפכב ואטח לארשי-ינבש םירמוא ל"זח רשאכ .ימשג
.ןהבש יכרע-ינחורה דצב ןהו תווצמהו הרותה לש ימשגה דצב ןה -

ימשג ןברוח - וללה םידממה ינשב אוה ףא אטבתה ןברוחהו ,לופכ היה שנועה םג ,ךכיפל
רואה ראשנ היה תוינחורב לבא ,ימשג ןברוח לש בצמ תויהל היה לוכי .ינחור ןברוחו
.ינחור רתסהב םג אלא ,ימשגה ןברוחב קר אל - "םיילפכב וקל" םה םלוא .יוליגהו

תודימ לעב ,ימשג ןיינב שדקמה היה ,דחא דצמ .הלא םידממ ינש ויה שדקמה-תיבה םג
ןיינבב קר אל עגפ ןברוחה .יפוס-ןיא יקולא רוא וב ריאה ינש דצמו .תולבגומו תורדגומ
איה ףא היהת ,המחנה אובת רשאכו .הלופכ הכמ וז ןכלו ,תינחורה הראהב םג אלא ,ימשגה
.תינחורה תיקולאה הראהה לש תומלש םג אלא ,ימשגה ןיינבה לש תומלש קר אל - הלופכ

באב ו"ט

לארשיל םיבוט םימי ויה אל" :(ב,וכ תינעת) רמאנ וילעש ,באב ו"טל ךומס הלח ומחנ תבש
לח אוהש ,ךכב איה םיגחה ראש לע באב ו"ט לש ותלעמ ."(םירופיכה-םויכו) באב רשע-השימחכ
תא - הדיריה תובקעב האבש היילעה תא אטבמ אוה ךכב .באב העשת לש רעצהו לבאה רחאל דימ
.ןברוחה ךותמ תדלונש הלואגה

,תנייצמ (ב,ל םש) ארמגה :באב ו"טב ועריאש תוערואמה דחאב םג ךכל זמר אוצמל רשפא
אלש הריזגה םהילע הרזגנש ימ רבדמב ותמ ,באב 'טב ,הנש ידמ ."רבדמ יתמ וב ולכש"
,תומדוק םינשמ ןהל םיליגר ויהש תונכהה תא לארשי-ינב ושע הנורחאה הנשב .ץראל וסנכיי
,באב 'טב הלטבתנ רבכ הריזגה ,ןכ-םא .הריזגה הלטבתנש וניבה ,ותמ אלו באב ו"ט עיגהשכו
.תאז הליג קר באב ו"טו

ךרוצל איה ןברוחהו תולגה תילכת לכש ,הלגמ הז םוי :באב ו"ט לש ותועמשמ אופא וז
.ותומכ "לארשיל םיבוט םימי ויה אל"ש בוט-םוי אוה ןכל .המלשה הלואגה לש היילעה

תללוכהו תיללכה המשנה איה ותמשנש ,חישמה ךלמה ידי-לע גשות וז הלופכו הלודג היילע
לכב תומלשו הלופכ המחנ איבי חישמה ןכל .תויומלשה לכ הב שיש המשנ ,תומשנה לכ לש
.שממ בורקב אובתש ,הלואגה לש המלשהו הלודגה החמשה אובת הזמו ,םינבומההיהש השעמ


רחא םוקממ הלצהו חוור

ןכומו זורא היה רבכ לוכה .הדנקל הניפסה לש התגלפה דעומ דע םירופס םימי ורתונ
ול ויה אל .םילשורי זכרמבש הנטקה ותונחב ףרוצה ןועמש השע ראשנש ןמזה תאו ,העיסנל
הנתמההמ המכ יפ השק התייה ותיב ילתוכ ןיב הלטבה לבא ,םידחוימ םיקסעל תויפיצ
.והשלכ ךרע תאז-לכב ול שיש שיגרה תונחב .יוכיס תרסח התייה וז םא םג ,תוחוקלל

.תופרוצל לודג הכאלמ-תיב להינ םש ,סינותב ףטנ ןועמש יח דבלב תודחא םינש ינפל
-ץראל תכשוממו הקומע תימינפ ההימכ תובקעב בזע הז לכ תא .לעפמה קיסעה םיפרוצ םישולשכ
לע םיפסונ החפשמ-יבורקו ותשא ירוה ,וידלי תשולש ,ותייער םע הלע דחא םוי .לארשי
.ץראה יפוח לא םתוא הליבוה איהו ,היינא

םיפוחה רמשמ ידי-לע התלגתנ היינאה .ץראב םילגנאה ןוטלשל הנורחאה הפוקתב היה הז
חספב .הפוריאב םיטילפ-הנחמב תולבל וצלאנ םיבר םישדוח .םי בלל החלשנו הרזחו ילגנאה
.םולשב ותחנ םעפה .ץראה יפוחל תינשב ועיגה ,הנידמה תזרכה ינפל םידחא םימי ,ח"שת

םישיבכ תלילסב דבע ותייחמל .הנח-סדרפב םינוחפ תרבעמב ררוגתהל וחלשנ ותחפשמו ןועמש
תינמרגה הבשומב ררוגתהל ול עצוה רורחשה תמחלמ ירחא .תורחא תושק םייפכ-תוכאלמבו
ךומס ןכש םוקמה ןכש ,האיצמה לע םיבר םיצפוק ויה אלש ףא ,דימ הנענ אוהו םילשוריב
.לובגל

הנטק תונח רכש אוה .תופרוצה - ותונמואל בושל ןועמש הסינ םילשוריב ותונכתשה םע
סנרפו ולמעב הכרב תוארל לחה טא-טא .בהזו ףסכ יצפחו םיטישכת רצייל לחהו ריעה זכרמב
.דובכב ותחפשמ תא

הסנרפה םלוא .הרשעל עיגה רבכ וידלי רפסמ .ותחפשמ הבחרתנ םייתניב .םינש רשעכ ופלח
.ותונח תא ודקפ אלש טעמכ תוחוקלו ץראב ררתשה יללכ ןותימ .הכלהו הטעמתה אקווד

ויה ,הלא אלול .סינותמ איבהש בהז תועבטמ ,ויתונוכסחב שמתשהל ןועמש לחה הרירב-ןיאב
.ולדלדיהו הלא םג וכלה ןמזה ףולחב םלוא .םחלל םיבער וידלי

עדוי התאש גוסהמ תודובעל בר שוקיב שי םש" .הדנקל רגהל החפשמ-בורק ול עיצה דחא םוי
ותחפשמ-ינבל תוירחאה שגר לבא ,לארשי-ץרא תא דואמ בהא ןועמש .שיאה ןעט ,"תושעל
.העיסנה דעומל ןיתמה אוהו וידיב ואצמנ רבכ תודועתה לכ .עירכה

דוע גהנש ,וימח ול עייס לטבה ןמזה תרבעהב .ותונחב ,רומאכ ,ריבעה ,ורתונש םימיה תא
.וידחי ודמל םהינש תעכ .יונפ עגר לכב הרות דומללו ותונחב ומע תבשל תובוטה םינשב

םצעו םילשוריב רוביצה יגוס לכ תא תרשל ליגר היה ןועמש .רמוכ תונחב עיפוה דחא רקוב
רבודמ יכ ןועמשל ררבתה ,ושקובמ תא טרפל רמוכה לחהשכ .ותוא העיתפה אל רמוכה תעפוה
!םיבר םישדוח וסנרפל היושעש תיקנע הנמזהב

אוה .רתויו רתוי ןועמש לש וביל ץמחנ ,הנמזהה יביכרמ תא טרפל רמוכה ףיסוהש לככש אלא
,םיצבושמ םיבלצ .הנחלופ יכרוצו הייסנכ טושיק אוה הנמזהה לכ לש הדועיי יכ חכונ
.האלה ןכו תורונמ

תיעבטה הייטנה .וחומב וצצורתה תובר תובשחמ .ובל תונופצ תא ןועמש ףשח אל הז בלשב
וריאשהל ףאו בר ןמז וסנרפל הלוכי וז הנמזה ,ינש דצמ .העצהל ברסל ,ןבומכ ,התייה
אולה ,אוה אל םא ,דגנמו ...הייסנכ וראפי ויתוריציש הבשחמה וב המלה זא לבא .ץראב
...הנמזהה תא עצבי רחא ףרוצ

,וימח .ובילבש םיטבלה תא טלקו תושחרתהה לכל רע היהש ,וימח רבעל טבמ יצח הנפה אוה
בהז יקולאו ףסכ יקולא" :ודומלת ךרדב וליאכ ארק ,שמוח ךותמ עובש תשרפ העש התוא דמלש
..."םכל ושעת אל

לצנתמכ רמא ,"הנשה ףוס דע הדובע תואלמ יידי לבא ,ינודא רעטצמ" .רסמה תא ןיבה ןועמש
.בזכואמה רמוכל

הריגהה תינכת תא תווטל ופיסוהו ,תוחוקל ןיאב תונחב וימחו ןועמש ובשי בוש תרחמל
לעב ידוהי חתפב עיפוה םואתפ .הרות דומילב וריבעה ןמזה בור תא ,םכרדכו .תננכותמה
רפיס אוה .קרוי-וינב ררוגתמה ןיבור רמכ ומצע גיצה טלוב ינקירמא אטבמב .תדבוכמ העפוה
.ולצא ותנמזה תא זכרל טילחה ןכלו ףרוצה ןועמש לש ותדובע ביט לע עמש יכ

ףסכ םייושע 'םייח-יצע' .ותנמזה תא טרפל שיאה לחהשכ המיעפ ריסחה ןועמש לש וביל
הנמזהה .דועו דועו תוטומפ ,הזוזמ יקיתרנ ,הרות-ירפסל 'םיידי'ו 'םינומיר' ,רוהט
...לומתאה םוימ הנמזהה לש ףקיה ותואב ךרעב המכתסה

תא רובעל םהל העייס ןיבור רמ לש ותנמזה .לארשי-ץראב וראשנ ותחפשמו ףטנ ןועמש
'ה תכרבו חורפלו גשגשל קסעה לחה ךליאו ןאכמ .םהילגר לע בוש םדימעהלו השקה ןותימה
.וב התרש

קלתסנ םייתניבש) ףטנ ןועמש לש וינב .הזה םויה םצע דע ללוחתמ רופיסה לש וכשמה
ןיבור רמ לש וינב םע םיפוצר רחסמ ירשקב דומעל םיפיסומ ,םימלשורי םיפרוצ ,(ומלועל
.קרוי-וינב הקיאדויו ףסכ ילכ ירחוס םהש ,(םינשו םימי ךיראי)

תילרוגהו האלפומה הנמזהה יטרפ ומשרנ הילעש ,הנשיו הנטק הקתפ הרומש םהידיב ,בגא
.ג"כשת תנשב ,םילשוריב ,םהיבא לש הנטקה תונחב
הבטנא ילוצינמ ,ןהד םוחנ םע םיידוהי םייח
התיבה רזח .ןתנוי ונב םע ןהד םוחנ

הבטנאב ףוטחה תליפת

תיווז רתאל יאליע ץמאמ ושע תרושקתה-ילכ .הבטנא עצבמל הנש םירשע ונייוצ הלא תועובשב
זא .הבטנא ילוצינמ ,ןהד םוחנ לש קתרמה ורופיס תא וליג אל המ-םושמ לבא ,רופיסל השדח
.קרב-ינב בשות ,ידרח ,הבושת-לעב םויכו ,תפרצמ ידוהי ריעצ היה

ןכל םדוק .לארשיב ומוקמ יכ הרכהל עיגה הנושארבו שארב .וייח תא וניש ץוליחהו הפיטחה
הנש תריש ,וידומיל םות םע .תיתרוסמ תידוהי החפשמל ,סיראפב דלונ אוה .רייתכ ץראב ההש
ךכ-רחאו ץוביקב דבע .ןאכ יח יצחו הנשכ .תורכיה רוקיבל הצרא אבו תפרצ אבצב תחא
.הבטנא ירחא קר עיגה וז הנקסמל .ןאכ עקתשהל בשח אל ןיידע לבא .תיריוואה היישעתב

תוירזכא תוכמ

.תרבסומ -יתלב הקעומ שח ,תפרצבש ותיבל וכרדב 'סנארפ-רייא' לש 139 תסיט לע הלעשכ
הנותאמ הארמהה רחאל תוקד רשע .רמוא אוה ,"שחרתהל דמוע בוט-אל והשמש השגרה יל התייה"
לפטיהל םיפטוחה םידיתע ךשמהב יכ עדי אל ןיידע אוה .הנוכנ התייה ותשוחת יכ הליג
.וילא אקווד

ודדוב םה .תילארשי תוהז-תדועתו יתפרצ ןוכרד ותושרב וליג םיפטוחה רשאכ ולחה תורצה
ול ונתנ םה .'תיתימא'ה ותוהז תא הלגיש ידכ םהיתוכמ תא וב ואילפהו םיפוטחה רתימ ותוא
רבדה ...ץוביקה ייח תא ראית אוה .לארשיב השע המ קוידב טרפל וילע וויצו טעו ריינ
תוטיעב ,תולא ,הבור תק תרזעב ,ףוגה יקלח לכב תוירזכאב והוכה םהו דואמ םסיעכה
.המודכו

..."חוכ ןיא רבכ"

יבג-לע הדסק שובח דמוע ,ולש תונומת ובו םובלא הלגתנ וקיתב רתוי קדקודמ שופיחב
לבא ,םיפורש םיירוס םיקנט דיל ,ןלוגה תמרב רויס תעב ושענש םימולצת ויה הלא .םיקנט
שי םיקנט המכ ?ךדיקפת המ ?תרשמ התא ןכיה" ...ללוהמ ןיצק וספתש םיחוטב ויה םיפטוחה
.תעדל ועבת ,"?סיסב ותואב

תסיפב יתטבהו אסיכ לע יתבשי" .םוחנ רפסמ ,"הפיטחל עובש םותכ ,ברעב תבשב היה הז"
םא ,םלוע לש ונוביר' :שחלב יתרמאו תועמד וגלז ייניעמ .ןולחל דעבמ ילא הפקשנש עיקר
..."'חוכ יל ןיא רבכ יכ ,ירשפאה םדקהב תאז השע אנא ,יתוא ליצהל ןנוכתמ התא

הבישה ךילהת

הרזחה .םיפוטחה רתי לא בשוה ,רבסה לכ ילב ,םואתפ .הליפת לש החוכ תא שח ,הנושארל ,זא
ףוסמה םלואב ההש אלוליא ןכש .רתויב תילרוג התייה ,הלילה ותוא תוצחב ררבתה ךכ ,וזה
.םלועל םשמ ץלחנ היה אל ,םירחאה לכ םע

-תיבל ךלה האבה תבשב .תודהיה תא רתוי ריכהל טילחה ,םילוצינה וירבח םע ץראל רזחשכ
ונמז תא שידקמ אוה תעכ .תודהיה לא ותביש ךילהת לחה זאמו ,'למוגה' ךרבל ידכ תסנכה
לפנש עצבמה דקפמ ,ינוי םש-לע ,ןתנוי ארק ינשה ונבל .םינב העבש ול שי .הרותה דומילל
,ערואמל הנש םירשע תואלמל ךומס ,םידחא תועובש ינפל הדלונש ,הנטקה ותב .הלועפה תעב
!הידוה - הארקנגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הרותל םיתיע עבק

?הרות-ירועישל שידקהל ותסנרפב דורטה םדא בייח ןמז המכ :הלאש
םלש ןיב ,רישע ןיב ינע ןיב ,הרות דומלתב בייח לארשי שיא לכ" :ם"במרה בתוכ :הבושת
בייח - םינבו השא לעב וליפאו ,םיחתפה לע רזוחה ינע וליפאו ,ןירוסיי לעב ןיב ופוגב
עשוהי) 'הלילו םמוי וב תיגהו' :רמאנש ,הלילבו םויב םוי לכב הרות-דומלתל תע ול עובקל
."(א

תועיבק קר אל ;רמשמ לכמ רמשיהל הכירצ תועיבקה םצע ךא ,יאנפה יפל עבקנ ןמזה ךשמ
תעשבש ,םיקסע-ישנאלו רוביצ-ישנאל הרוה שטיוואבוילמ יברה .שפנב תועיבק ףא אלא ,ןמזב
.תבש םוי הז וליאכ ,ןופלטל ונעי אלו םישנא ולבקי אל תועיבקה
ץלאנש ימ .םויה יקסעל םינופש םדוק ,תירחש תליפת ירחא דימ תע עובקל ףידע - םויב
הלילב דחוימ רועיש תפסוה ידי-לע וז תע 'עורפל' ונוצרבו ויניינעל תאצל ימעפ-דח חרואב
תוחפל דמליש יוצר תאז-לכב - (תרחמל תוחדל אלו ךומסה הלילב לוכה םילשהל דיפקהל שי)
.הליפתה ירחא דימ דחא קוספ וא תחא הכלה

.דומילל אלא (רתוי עוגר םדאה ובש) הלילה ארבנ אלש ,םויבמ הלודג הלילב דומילה תבוח
קסועה לכ" :ל"זח ורמאו .הז דומילב ףיסוהל שי ,םיכראתמ תולילהש ,בא-םחנמב ו"טב לחה
."םויב דסח-לש-טוח וילע ךשומ ה"בקה - הלילב הרותב

ידכ אלא הנפתה אל - ףסונ עגר הנפתה םא .רוטפל אל ךא בייחל האב הרותל םיתיעה תעיבק)
.(הרות דומילל תפסונ תונמדזה תתל

.(תודיסחו רסומ) תוררועתה ירבדו השעמל הכלה ,ך"נת לוכ-םדוק ?םידמול המ

רועישל ףרטצהל תורשפא ול ןיאש ימ םג .םיליחתמל םידעוימ רוביצב הרותה-ירועישמ םיבר
-תלעב היהתש יהשלכ הרמא טולקל הכזיש ידכ ,הרות לש הריוואב המ-ןמז בשייש יואר ,והשלכ
.וייחל ךרע
ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,ומר 'יס ד"וי ;חלר ,הנק 'יס ח"וא ע"וש .ח"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר
.ט.ב-א"ה ב"פ ת"ת 'להו ,הנק 'יס ח"וא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il