500 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

בקע תשרפ * (2.8.96) ו"נשת בא-םחנמב ז"י * דורב םחנמ :ךרוע

עובשה-תחיש לש 500-ה לבוי לגרל - דחוימ ףסומ
תיעובש הדמע


האנ הלחתה - תואמ-שמח


בושחה רגתאה איה ,םינומהה תרושקת לש הריזב תודדומתהה
ונימיב תודהיה לש רתויב


םג ךירצ .קדוצו ןוכנו בוט תויהל יד אל ונימיב .םינומה תרושקת לש ןדיעב םייח ונא
םידדצ וז הדבועב שי ,םלועב רבד לככ .םיינומה תרושקת יעצמאב רסמה תא ריבעהל תלוכי
.םייח ונא הכותבש תואיצמה וז הרקמ לכב ךא ,םיילילשו םייבויח

רוביצה דצמ ןויסינ - תונורחאה םינשה רשעב תנמתסמש הרורב המגמב בלתשמ 'עובשה תחיש'
תרושקת לש תויאמצע תולוכי חתפלו תרושקתה ימוסחמ תא ץורפל תודהיה יכרעב ןימאמה
םיבאשמ רתויו רתוי שידקהל םיבייח יכ ,הרכהל ,רוחיאב טעמ ,עיגה הזה רוביצה .םינומה
.וכרעמ טיעמהל רוסאו הז אשונל

הטונ ,העבטמ ,וז .םינומהה תרושקתמ הז רוביצ שחש תיעבטה העיתרה תא ןיבהל רשפא
םידלוס ,םייתימא םיכרע ילעב ,םייניצר םישנאש תועפות הלא .חופינל ,תוינשערל ,תויחטשל
להק םלוא .דבוכמ ,קימעמ ,יניצר יפוא ילעב תע-יבתכו םינותיע ונל ויה ןכל .ןהמ
.אליממ םיענכושמהמ ורקיעב בכרומ היה םיארוקה

דדומתהלו םוקל

.הפוקת התואב עיפוהל לחה 'עובשה תחיש' קר אל .םינש רשעכ ינפל הנפמה לח אוושל אל
םתואב חתפתהל ולחהש םוסרפהו תונותיעה ,וידרה ימוחתב תופסונ תומזוי לע עיבצהל רשפא
-ילכ לכ .הבושתב הרזחה תעפות יפלכ זא הלהנתהש תיללכה הפקתמה איה ךכל הביסה .םימי
םיגירח םירקמ תגצה ידי-לע ,וז האלפומ העפות לש הינפ תרחשהל םיסייוגמ ויה תרושקתה
.הלוכ המגמה יגציימכ

ילגלג תא העינמ איה דציכ וניאר .םינומהה תרושקת לש התמצוע תא ונלוכ ונטלק םואתפ
וליבגה ךוניחה דרשמו ל"הצ .וק ורשיי לוכהו ןוטה תא העבק תיתרושקתה תורעתסהה .ןוטלשה
םעה יקלח דוחיאל תובר תויוליעפ .םידימלתו םילייח ינפל םינבר תעפוה ,ורסא טעמכ ,דואמ
חכונ םינוא-רסחו םהדנ דמע יתרוסמהו יתדה רוביצה .ןביאב ועדגנ לארשי תרוסמ תרכהלו
.היכרעו לארשי תד לש תוימיטיגלה תלילשל עסמה

-ילכ םא .םינומהה תרושקת לש וז הריזב דדומתהלו םוקל םיבייחש הרכהה הלישבה םואתפ
ינומה תא ריקפנ דוע אל .ונלשמ םיעצמא חתפנ - ונינפל םיחותפ םניא םימייקה תרושקתה
.תיתד-יטנא חומ-תפיטשל לארשי-תיב

תודהיה תדמע

,תועיבקב עיפומ לבא ,םיפד דמצ קר םנמא .םינומה תרושקת לש גוס םצעב אוה 'עובשה תחיש'
םיארוק םדא-ינב ףלא תואמ -שולשמ רתוי ,ונתכרעהל .דיל דימ רבועו ,רתויב הבחר הצופתב
בושח .תבשב תסנכה-תיבל םיאבש ,םייתרוסמ םידוהי םה ויארוקמ םיבר .עובש ידמ ותוא
ותועצמאב וריכי ,תידוהי תרופיסו הרות -ירבד דבלמש ,ןויליג ולבקי עובשב םעפ תוחפלש
.קרפה לעש םיאשונב תודהיה תדמע תא םג

ףרה אלל םילבקמ ונאש תויבויחה תובוגתה .רעושמה לכל לעמ ,'ה ידסחב ,חילצה ןויסינה
תרשפאמש החסונה תא ונאצמש המוד .ךישמהל ונתוא תודדועמ ,ויגוח לכ לע ,בחרה רוביצהמ
.לארשי-תבהאו דובכ ךותמ ךא ,תורורב תודמע עיבהל ,בחרה רוביצה לא רבדל

ודמלי אל" םהבש םימיל עיגנ רבכש - איה תואמ-שמחה ןויליגל ונעיגהב הלודגה ונתלאשמ
.ונקדצ-חישמ ידי -לע המלשהו תיתימאה הלואגב ,"יתוא ועדי םלוכ יכ ...והער תא שיא דועשדח שיםשה תרזעב - תונואתב קבאהל

תרבגה ידי-לע םיכרדה-תונואתב קבאמל ד"בח-יריעצ לש דחוימה עצבמה ךרדל אצי עובשה
,קנע-יטלש תואמ םיססונתמ ץראה יבחרב .םהב םיעסונהו בכרה-ילכ לע תינחורה הרימשה
,ד"בח יליעפ ."םיליהתו הקדצ-תפוק וטואב קזחה !םיקולא רומשי ?םיכרד-תונואת" :םתמססש
תודחוימ הקדצ-תופוק ןוילימכ עצבמה ימי ךשמב וקלחי ,ץראה יבחרב קלדה-תונחת ףותישב
בידנה תרזעב ךרענ עצבמה .וז הלוגס לע טרופמ רבסה עיפומ ובש ,רדוהמ ןולע דצל ,םיגהנל
תא תיחפהל ןויסינב רתויב דבכנ םוכס עיקשהל טילחהש ,הילרטסואמ קינטוג קחצי-ףסוי ברה
.תונואתה תכמ

הטילקה רש רוקיב

זכרמ יחרואכ ,ודרשממ תווצו ןייטשלדא ילוי הטילקה רש ד"בח-רפכב רקיב עובשה ינש םויב
םילועה ינומה לש םביל בוריקל היילעה ףגא לש הפנעה תוליעפה םהינפל הגצוה .ד"בח-יריעצ
ידלי טקייורפב םיחרואה ורקיב ןכ-ומכ .םתטילקל - ינחורו ימשג - עויסלו לארשי תשרומל
ישאר םידדומתמ ןלומש תויעבה תא ודמלו םרופיסו םידליה הארממ תוקומע ומשרתה ,ליבונר'צ
.וז תידוחיי תוליעפל עייסל תויורשפאה לכ תא תוצמל חיטבה הטילקה רש .טקייורפה

םיכנחמה תדיעו

,יתודיסח -יכוניחה זכרמה םעטמ הכרענש ,תיתנשה םיכנחמה תדיעו םילשוריב הלעננ עובשה
דמע הדיעווה דקומב .ץראה יבחר לכמ םיכנחמ 250-כ ופתתשה הדיעווב .ד"בח-יריעצ די-לעש
תינכת השבוג .תויוליעפו םיעצמא תרוש לע טלחוהו םידליל הכלהה תארוה אשונ הנשה
דחוימ םיסרפ עצבמ תרזעב רמוחה תא ןנשל ונברודי םידליהו הכלהה אשונב תיצרא תידומיל
.השדחה םידומילה-תנשב לעפויששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .בקע תשרפל


?ה"בקל דחוש

ןכש ,'ה-תדובעב םיריהז תויהל םהילע המכ לארשי-םעל שיגדמו ונבר השמ דמוע עובשה תשרפב
- וללה םירבדה ינש ."דחוש חקי אלו םינפ אשי אל רשא ...םיקולאה יקולא אוה" ה"בקה
עודמו ,םהילאמ םינבומו םיטושפ הרואכל םה - דחוש לטונ וניאו םינפ אשונ וניא ה"בקהש
?ונבר השמ תאז שיגדמ

'ה אשי" :שרופמב רמאנ ףאו ,ה"בקה לש וינב םה לארשי-ינב ןכש ,רתוי ןבומ ןושארה רבדה
שרפמ ןכל .םהיתונווע לחומו וסעכ שבוכ ,לארשיל םינפ אשונ ה"בקה ,רמולכ ;"ךילא וינפ
זאש ,ה"בקה לש ולוע תא קרופ לארשי-םעש בצמל איה "םינפ אשי אל" קוספה תנווכש ,י"שר
.לארשיל םינפ אשונ וניא

הזה םלועב דחוש

המ תא ומצעב םייקמ ה"בקהש עודי אולה ?דחוש לטונ וניא ה"בקהש ךכב שודיחה המ םלוא
םייקמ ה"בקה םגש יאדו ,דחוש תליטנ לע שרופמ רוסיא הרותב רמאנ םאו ,לארשי-םעל הוויצש
!תאז

רמאנ ךכ .לארשי-םעמ דחוש לטונ ןכא ה"בקה יכ הלוע ונממש ,רחא קוספב ןומט רבסהה
םלועב לארשימ לטונ ה"בקהש דחושה והמו" :שרדמה שרפמ ."חקי םיעשר קיחמ דחושו" :ילשמב
םלועב דחוש לטונ ינאש ,הבושת ושע ...לארשיל ה"בקה רמא .םיבוט םישעמו הבושת ?הזה
."דחוש לטונ יניא ,אבה םלועל ןידב בשוי ינאשמ לבא .הזה

דימ לחומ

,הבושתב הילע בש וניאו הריבע םדא השוע םא :ךכ אופא םיבשייתמ םירתוסה םיקוספה ינש
וניא ה"בקהו "דחוש חקי אל" רמאנ ךכ לע - ןוועה לע ופחי הלאש הווקתב תווצמב הברמ לבא
לע לחומו הז 'דחוש' ה"בקה לטונ - ואטח לע הבושתב םדאה בש םא לבא .אטחה לע לחומ
.ןוועה

השוע םדאש עגרב אלא ,ןוועה החמייש ידכ המלש הבושתב חרכה ןיאש ,אוה ךכבש 'דחוש'ה
היה רשפא ןידה -תרוש דצמ .ירמגל ןוועה לע לחומו הז 'דחוש' ה"בקה לטונ ,תיסיסב הבושת
רבכש ,הלגמו קוספה אב .ירמגל ןוועה קחמנ אל ,הבהאמ הבושתב םדאה בש אל דוע לכש ,רמול
.ןוועה לע לחומו "םיעשר קיחמ" 'דחוש' ה"בקה לטונ תיסיסב הבושתב

דיתעה תא האור

ללכהו ,הזכ 'דחוש' לוטיל יאשר וניא םדו-רשב ןייד :םדא-ינבל ה"בקה ןיב לדבהה והז
עדויו בבלל האור ה"בקה לבא ."תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיא" - אוה ותוחנהל ךירצש
.אטחה לע דימ לחומ אוה ןכלו ,המלשו תיתימא הבושת לש היערז םינומט תיסיסב הבושתב םגש

חתפתהל הדיתע איה דציכ דימ ה"בקה האור ,דבלב תיסיסב איה וליפא ,הבושתב בש ידוהישכ
ימ ןיא רבכש דע ,אטוחה לש ותואיצמ דימ הלטבתנ ותניחבמו ,תימינפו המלש הבושתל דיתעב
.שינעהל
(59 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

בקע תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ(די,ז) "ןועמשת בקע היהו"

- "בקע" ,םימשב היהת החמש - "היהו" :קוספה תא שרפל שי ךכו .החמש ןושל אוה "היהו"
תרות תא רומשל היהי השקו ,םירמ תונויסינב וסנתי לארשי-ינב רשאכ ,אחישמד אתבקע ימיב
החמש איבי הז רבד ;ויכרדב וכליו 'ה לוקב ועמשי - "ןועמשת" תאז-לכבו ,ויתווצמו 'ה
.םורמב הלודג
(םייחל חרוא)


תאו תירבה תא ךל ךיקולא 'ה רמשו ...ןועמשת בקע היהו"
(די,ז) "ךיתובאל עבשנ רשא דסחה

תירבה ולגתי זאו ,'ה לוקב ועמשת יאדו ,םימיה תירחאב ,אחישמד אתבקעב - "ןועמשת בקע"
,ףוסב אקווד - "ןפוסב ןתליחת ץוענ" ללכה תא םיאור ונא ןאכ .תובאל םירומשה דסחהו
.תובאה ימיב ,לוכה תליחתב ונתינש םירבדה םילגתמ ,םימיה תירחאב
(שטיוואבוילמ יברה)


(גי,ז) "ךנטב ירפ ךרבו"

רומאה ,"ךנטב ירפ ךרב"ו ,(הכ,גכ תומש) "ךמחל תא ךרבו" :"ךרבו" הרותב רמאנ םיימעפ
.הסנרפה תכרב ,םחלה תכרב םג האב ןטב-ירפ תכרב םע דחי יכ .ןאכ
(השמ ינפ רוא)


(י,ח) "ךיקולא 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו"

עבשו לכוא םדאש העשב םג .עבוש ןמזב םג אלא ,קחדו בער תעשב קר אל 'ה תא רוכזל םיכירצ
.בוטה לכ לע ול תודוהלו 'ה תא ךרבל אוה ךירצ -
(רואמל רננ)


(וט,ט) "רהה ןמ דראו ןפאו"

קזחתה ,הגרדמה לפשל לארשי-ינב ולפנ רשאכ ,לגעה אטח ירחא .ימצעל םינפ יתישע - "ןפאו"
.םינפ ומצעל השעו קזחתה אוה ;תובצעה תועורזב לופיי לבל חוכ רזאו ונבר השמ
(החסישפמ יברה)


(זי,ט) "םכיניעל םרבשאו"

תריבש תייאר ןכש .הבושתל םררועל ידכ ,אקווד לארשי לכ יניעל תוחולה תא רבש ונבר השמ
וקיחרמ ויבאש ,ויבאל תייצמ וניאש ןבה לשמכ .הבושתו הטרח לש שגר םהב הררוע תוחולה
.וילא ןבה לש ותבהא הלגתתו ררועתת הז ידי-לעש ידכ וילא רכנתמו ותיבמ
(תוחיש יטוקל)

עובשה תרמיא


בוהאו רקי ידוהי לכ

שיש רמאו ידרח ידוהי םעפ וילא סנכנ ,שטיוואבוילמ יברה לש ותואישנל תונושארה םינשב
םושמ ךכב שי ותנעטלו ,ידוהי לכ ברקל ד"בח תטיש לע תרוקיב חותמל גהונש יאנק ןכש ול
.םיעשרל תורבחתה

ןעוט היה זא םג םאה ,הער תוברתל הלילח תאצוי התייה ךנכש לש ותב םא" :יברה ול רמא
."!?רשיה ךרדל הריזחהלו הברקל ידכ ותלוכי לככ השוע היהש וא ,םיעשרל רבחתהל רוסאש

תעל וירוהל דלונש דיחי ןב ומכ בוהאו רקי ידוהי לכ - ה"בקה יניעב" :יברה םייסו
."!םתנקזהלואגה תרות


םידוהיו םיכלמ

וטנבאו ,סרפ ךלמ רדגזיא ינפל דמע םעפש ,ןתנ-רב אנוה 'ר לע תרפסמ (א,טי םיחבז) ארמגה
:ול רמוא אוהשכ ,יוארה ומוקמב טנבאה תא רדיסו ךלמה וילא שגינ .ליגרהמ הובג רוגח היה
ינפל אנוה 'ר אב רשאכש ,ארמגה תמייסמו ."'שודק יוגו םינהוכ תכלממ' םכילע רמאנ אולה"
."'ךיינמוא םיכלמ ויהו' ךב םייקתה" :רמימא ול רמא ,ךכ לע ול רפיסו רמימא

םהיתורשו ךיינמוא םיכלמ ויהו" :הלואגה תואובנמ דחא אוה (גכ,טמ היעשיב) הז קוספ
ושובי אל רשא 'ה ינא יכ תעדיו ,וכחלי ךיילגר רפעו ךל ווחתשי ץרא םייפא ,ךייתוקינמ
אל תולגה תונש לכ ךשמב 'ה תדובעש חכוויהל דיתע אוהש לארשי-םעל חיטבמ ה"בקה ."יווק
לארשי-םע לש ודוחייב וריכי םלועה -תומוא יכלמ וליפא רבד לש ופוסב יכו ,קירל התייה
.ול עייסל תוכז ושיגריו

םיכרע יוניש

תובישח ול שיו ,תופסונ תואובנב עיפומ םלועה-תומוא דצמ עויסהו לארשי-םעל דובכה ןתמ
,הז עויסמ לארשי -םעל תחמוצש תלעותה םצע לשב קר אל בושח רבדה .הלואגה ךילהתב הבר
.הזה םלועה ירדג ךותל הלואגה יגשומ תרידח קמוע לע דיעמ רבדה אלא

ונא םויכש םירבד .םהילאמ םינבומו םייעבט םישענ היכרעו היגשומש ,הלואגה לש הניינע
.םלועה ירדג ךותמ תויעבטב זא ואובי ,םתונוכנב ענכתשהל ידכ תוננובתהלו הבשחמל םיקקזנ
,וירדגו ועבט דצמ ,ומצע םלועה - הלואגה ןמזב םלועב לוחיש לודגה יונישה אטבתמ ךכב
.תמאה תלבקל ילכ השעייו הנתשי

,האנק ,המחלמ - םיטושפ םירבדב וליפא אטבתמ רבדה .תמאל דגונמ םלועה עבט ,םויכ
-יפ-לע-ףא .םדא לכ תאז ןיבמ רק ןויגיהבו ,ןברוחו סרה םיאיבמש םירבד הלא לכ .תורחת
תואנקב ,תויוביריבו תומחלמב םדאה-ינב וקסע םלועה לש ומויק תונש לכ ךשמב ,ןכ
רבדה .תפסונ השק המחלמל וררגנ ,תחא המחלממ םיעצפה תא וקקילש ירחא רצק ןמז .תואנשבו
.רשיה ךרדב תכלל וחוכב ןיאש דע ,םלועב םייקש ימינפה שובישה לע דיעמ

לכל ואריי - תורחתו האנק ,האנש ,המחלמ .םיטושפו םירורב םירבדה ויהי ,הלואגה אובתשכ
וז היהת .וז הרכהל עיגהל ידכ תוננובתהלו רבסהל קקדזי אל שיא .תורזומו תוכרפומ םדא
.שאל ץופקלמ ענמיהל ידכ םירבסהל קקזנ שיא ןיא ונימיבש םשכ שממ ,תיעבט השוחת

םידוהי לש םדיקפת

.ול עייסל וקקותשיו לארשי-םע לש ודוחייבו ותלעמב וריכי םייוגהש ךכב תובישחה םג ןאכמ
דוע לכ .שודק םע אוה ותייווה םצעמש לארשי-םע תמועל ,םלועה עבט תא םיגציימ םייוגה
רשאכ .םלועה ירדג ךותל רדח אל רבדהש איה תועמשמה ,ול קר העודי לארשי-םע לש ותלעמ
ןכא הלואגה יגשומש חכוי זא ,לארשי-םע לש ודיקפתבו ודוחייב וריכי ןמצע םלועה-תומוא
.יוארכ םירבדה תא ספות רבכ ומצע דצמ םלועהש דע ,םלועה ירדג ךותל ורדח

-םע ךותב םינהוכהש םשכ ."שודק יוגו םינהוכ תכלממ" - אוה לארשי-םע לש ודיקפת ירהש
םעה ןכלו ,םעה לכל חור-תולעתהו השודק םינירקמ םה אלא ,םמצע ךרוצל םימייק םניא לארשי
תא ןירקהל אוה תושונאה ללכ ךותב םידוהיה לש םדיקפת ךכ - םהל עייסמו םתוא ריקומ ולוכ
.ימינפ שוביש לע דיעמ רבדה ,ךכב ריכמ וניא םלועה דוע לכ .קדצהו תמאה ,הנומאה יכרע
םייתימאה םיגשומב בושחל ליחתמ םלועה ןכאש החיכומ לארשי-םע לש ודיקפתב הרכהה
.םינוכנהו

-םע לש ודיקפת תא ולוכ םלועה ןיבי ךכ ,תואנשהו תומחלמה ומלעייש םשכ ,הלואגה ןמזב
- רכינ ינבו ,םכנאצ וערו םירז ודמעו" :(ו-ה,אס היעשי) האובנה תראתמש יפכו .לארשי
יתרשמ ,וארקית 'ה ינהוכ - םתאו" :איבנה ךישממ ?ונחנא השענ המו ."םכימרוכו םכירכיא
!"םכל רמאיי וניקולאהיהש השעמ


חרבוהש רצואה

ידוהי ,ןימינב 'ר לש ותיבב .תוצעומה-תירבב יטסינומוקה ןוטלשה לש םימיאה ימי םימיה
,רהוזה רפס לש םיכרכ השולש - ךרע-רקי רצוא םינש הרשע-שמחכ הז ןמטומ ,הווקסומ בשות
.ףופצו ןטק די-בתכ םיאלמ םהיפד ילוש רשא

,(שטיוואבוילמ יברה לש ויבא) ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה לש אוה דיה-בתכ
חרזמל הלגוהו תונוטלשה ידי-לע רסאנ הז חור-קנע .הביבסהו קסבורטפורפיינד ריעה לש הבר
תעיבנ תא לבא .ול ויה אל וישודיח תא בותכל וידו ריינ וליפא .וילע רבע בר לבס .היסא
אוהו םיבשעמ ויד ורובעב הרציי ,הנח תינברה ,ותייער .רוצעל רשפא היה אל ויתונייעמ
.רהוזה רפס םכותב ,ומע ואצמנש דוסי-ירפס המכ לש םהיפד ילוש לע ויתונויער תא בתכ

החילצה הנח תינברה .הטא-המלא תולגב ,קחצי-יול יבר קלתסנ (בא-םחנמב ף"כב) ד"שת תנשב
ידיל הלעב יבתכ תא הרסמ התאצ םדוק .ב"הראב םיחטבמ-ףוחל עיגהלו תוצעומה-תירבמ תאצל
.רמשמ לכמ רקיה רצואה לע רומשל השקיבו םינמאנ םישנא

םירפסה תא איצוהל רשפאתש תונמדזהל הייפיצב ,ןימינב 'ר לש ותיבב רצואה ןמטומ זאמ
.יברה ידיל םריבעהלו הנידמה תולובגמ

תוחילש שדוחל תאצל דמע ,ריעצ ןיד-ךרוע זא ,בוש השמ 'ר .ט"ישת תנש יהלשב היה הז
ידוהי לש ותיינפ יפ-לע תאז ושע םה .וירבחמ םיינש םיפתוש ויה וז תוחילשל .היסורב
השודק-ישימשת תבנגהו היסורל העיסנ - תיאשח המישמל םיריעצ םיבדנתמ שפיחש ,הדנקמ דימא
.םידוהיה רובעב

סחניפ 'ר ,םינפ-רודה ד"בח דיסח השמ 'ר לש ותיבב עיפוה ותאצ ינפל םידחא םימי
.הבר תויאשחב הרמשנש ףא ,העיסנה לע עדי אוה .זיוהטלא

קחצי -יול יבר לש םירקי םיבתכ םייוצמ הווקסומב" .ול רמא ,"ריעצה ידידי ,אנ-עמש"
,המישמב חילצת םא .החלצה אללו ,היסורמ םאיצוהל םיסנמ ונאש םינש רבכ .ןוסרואינש
."הבר חור-תרוק ,שטיוואבוילמ יברה ,ונבל םורגת

'ר ומשו ידוהי הווקסומב ד"בח ידיסח לש תסנכה-תיבב שוגפל ךילע" .תונוכנ עיבה השמ 'ר
."הווקסומב תילארשי תורירגשל םרסמת התאו םירפסה תא ךל ןתיי אוה .ןימינב

םה .םמע ולטנש השודקה-ישימשתו םירפסה תא היסורל חירבהל וחילצה וירבחו השמ 'ר
דומצה בקעמה לש דבכה וליצ תא ושח הרהמב .םהידעצ ךשמה תא וננכתו ימוקמ ןולמב ומקמתה
ןיא וליאכ םהיניינע תא להנלו ימצע ןוחטיב ןיגפהל וטילחה םה .םהלש דעצ לכ הווילש
.םהירחא םיבקוע

לאש ,"?ןימינב 'ר ןאכ הז ימ" .'ה'צשור הנירמ' ,יד"בחה תסנכה-תיבל השמ 'ר הנפ תרחמל
,םויה ןאכ אל אוה" :טלפ עגר רובעכ .ןחוב טבמ וב ץענ הלה .םיללפתמה דחא תא בגא-ךרדבכ
."רחמ הסנ

תוריהזב וילא ברקתה ,םיללפתמה רחא ויניעב רת ודועב .תסנכה-תיבל השמ 'ר בש תרחמל
.שידייב רמא ,(ןימינב ינא) "ןימינב ןיב ךיא" .הביש ןקז רוטע ,רגובמ ידוהי

אל שיאה .ןקזל השמ 'ר רמא ,"קחצי-יול יבר לש רהוזה ירפס תא ןאכמ איצוהל ידכ יתאב"
ךות לא ךורא עגר טיבה קר אוה ."ךתוא חלש ימ" אלו "התא ימ" אל - תורתוימ תולאש לאש
.ושארב תולק ןהנהו השמ 'ר לש ויניע

םוקמבש םיירוביצה םיתורישב שגפינ ,רקובב רשע העשב ,רחמ" .רהמו רצק רביד ךכ-רחא
.יתיהש ובש אתל סנכית ,אצאשכ .ןושאר סנכא ינא .לארשי תורירגש ןיינבמ קחרה אל ,ינולפ
."םירפסה ובו םש ריאשאש קיתה תא ךתיא חקית ךתאצב

תרחא ךרד ןיא" :ריבסה ,ויתובשחמ תא ארק ומכ ,ןקזה .עתפומו םומה עגר דמע השמ 'ר
לא ,םירפסה תשודקל רשאו .םירפסה תא םירחיו ונישעמב ןיחבי ב-ג-קהש ילבמ תאז תושעל
."הכלהה יפ-לע שרדנכ ,םייוסיכ ינשב םתוא ףוטעא ,הגאד

.קלתסהו וירבד תא םייס ןימינב 'ר

רובעכו המינפ סנכנ ןקזה תא האר אוה .םכסומה םוקמל השמ 'ר עיגה ,הדועיה העשב ,תרחמל
רבעל הנפ םשמ .אציו קיתה תא לטנ ,וירחא דימ סנכנ השמ 'ר .ךלוהו אצוי םידחא םיעגר
.תורירגשה ןיינב

ששחמ רפרפמ ובילשכ ,ותכילה בצק תא ריבגה אוה .וירחא בקועה 'לצ'ב ןיחבה הרהמ דע
םינפב .ודיב קיתהשכ תורירגשה ןיינב ךותב עלבנ הרהמב םלוא .עירכמה בלשב אקווד לשכיהל
.ןיינעה דוסב אוה םג היה ,השמ 'ר לש ותומשרתה יפ-לעש ,לארה רמ ,זא רירגשה תא שגפ

ץוחה-דרשמל ,יטמולפידה ראודה תועצמאב ,םריבעהל חיטבהו םירפסה תשולש תא לטנ רירגשה
יברה ,רבחמה לש ונב ידיל ועיגהו םעסמ תא ומילשה םירפסהו בר ןמז ףלח אל .םילשוריב
.שטיוואבוילמ

תורעהה םהבו ,'קחצי-יול יטוקל' תרדסל סרכ-יבע םיכרכ ינש ופסונ תודחא םינש רובעכ
'הל הדות" :ותמדקהב בתכ יברה .היסורמ וחרבוהש רהוזה ירפס ילושב קחצי-יול יבר בתכש
םשר רשא םהבו ...יברו ירומ יבא ינודא יבתכמ המכ ידיל ועיגהו האלפנו הבר תוכז יתיכזש
."רפסה ןויליג לע תורצק תורעה

.וז "האלפנו הבר תוכז"ב קלח ,דבכנו עודי יביבא-לת ןיד-ךרוע םויכ ,בוש השמ 'רל
גרובזניג ףסוי ברה םע םיידוהי םייח
תרבודמה הפשב הכלה :גרובזניג ברה"


םייתכלה םירודמ תואמ-שמח

-שמח .'הכלהה תניפ' - ןויליגה תא תמתוחה הניפהמ 'עובשה תחיש' יארוק םינהנ םינש רשעכ
תובר תולאש .תוקמונמ תויתכלה תובושת תואמ-שמח .םייחה ימוחת לכב תועגונה ,תולאש תואמ
החמש-ףסוי ברה ,רודמה לעב לא הרישי היינפב םאו תכרעמל בתכמב םא ,םיארוקהמ ואב
תושעל ידכ וז תיגיגח תונמדזה םילצנמ ונא .םיבהלו רמוע לש ירוזאה ברה ,גרובזניג
...םהלש ברה םע תורכיה וניארוקל

יברה לא בתכמ ,עבש-ראב דילש ,רמוע יבשותמ דחא רגיש הנש תחאו םירשע ינפל
תודידב שח ,היסורמ הלוע הבושת-לעב ןעדמ ,רבונרב והימרי 'פורפה ,שיאה .שטיוואבוילמ
...ךבבלכ ףסונ ידוהי ךילא ףרצ ,בוזעל םוקמב :ול בישה יברה .בוזעל הצרו םוקמב תינחור
ךרבא זא ,גרובזניג ברה לע הלפנ הריחבה .בר רמועל איבהל ןויערה לגלגתהל לחה ךכ
.םוקמה ברל תימשר רחבנ םישדוח המכ רובעכ .ריעצ 'ללוכ'

הבחר תוחמתה

יתרבחה דמעמה םע םינמנ רמוע יבשות .ינחורה ןוממישה הארמל וביל ץמחנ בושייל עיגהשכ
ףירצ היה טעמכ דיחיה יתדה ןממסה .םיישפוח תועוצקמ ילעבו םיאמדקא ,םיקסע-ישנא .הובגה
,םויב םימעפ שולש ןיינמ שי .םירבד הברה ונתשה זאמ .תותבשב תסנכ-תיב שמישש ,טושפ
ברה .דועו םידליל םינודעומ ,םישנלו םירבגל תודהי יגוח ,הרות ירועיש ,בוריע ,הווקמ
וליפאו תיתחפשמ ,תישיא היעב לכל תבותכ וב םיאור םיברו ,הדוהאו תרכומ תומד אוה
.תיקסע

תורשפא ןיא יל" .םיאשונ לש הבחר תשקב תוחמתהל ותוא ץליא ותליהק לש דחוימה הבכרה
יאשונב ילא םינופ םישנא" .רמוא אוה ,"רחא ברל הנפי לאושהש החנהב הלאשמ קמחתהל
."תובושת קפסל בייח ינאו ,תושיא יניינעו םיקסע ,עדמו הנומא ,תבשב היגולונכט ,תואלקח

'םיפוקס'מ תוריהז

םיטונ ,םיאפור ומכ ,הכלה ישיא .וילאוש להק תא המכ יפ לידגה 'עובשה תחיש'ב ורודמ
תא 'םגרתל' םיחילצמ םיטעמ קר .טוידהל הריהנ הניאש ,תיעוצקמה הפשב רבדלו בושחל
.וז תלוכיב ןחינ אוה .תרבודמ הפשל םיגשומה

ןויד תכיפהמ םינהנש ,'םיפוקס' יבאת םיבתכ דצמ הנכס תברוא ירלופופ יתכלה רודמ בתוכל
םירבד שי" .תאזכ 'הרוחס' קפסל אלש רהזנ גרובזניג ברה .תינשער תרתוכל םימת יתכלה
םימייוסמ םירבד דמלל אלש ונרהזוה ךכ לעו ,יתכלהה םיגשומה םלוע ךותב קר םניבהל רשפאש
.רמוא אוה ,"םינגוהמ םניאש םידימלתל

המזויו תוליעפ

ןואטיב רשאכ שגרתה ןכל .םעה ינומהל הרותבש רואמה יוליגב רקיעב האור אוה ודיקפת תא
םיילילשה םייתכלהה םיטביהב קסעש רודמ ואולמב קיתעהל םוקמ האר 'ןטרסב המחלמל הדוגאה'
.תוירגיס ןושיעבש

וניא בר" .קרפה לעש אשונ לכב הרורב העד שבגל םינברה רוביצ לעש ןימאמ גרובזניג ברה
םג .תוקסופ-יתלב המזויו תוליעפ בייחמש דיקפת הז .יתביבס טושיק וא דובכ-ראות קר
.ןוקית םינועטה םירבד חכונ ולוק תא עימשהל ארקנ םילשוריב גג-תיילעב יחה םכח-דימלת
."לארשיב בר ומכ יארחא הכ דיקפת אשונש ימ המכו-המכ-תחא-לעגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןופלטב תויתכלה תובושת

?ןופלטב תויתכלה תולאש לש העפותה תא תוארל שי דציכ :הלאש

שרפתתש ןוכיס ןומט ךכב רבכו ,הנותנ הלאש לע םירבדה עבטמ הבישמ תיתכלה הבושת :הבושת
ןיינעה תא ךבסל םילולע רוציקהו תופיחדה םימעפל .רבוג ןוכיסה ןופלט תחישב .יוארכ אלש
ותוכז ,ותארוהמ הלקת תאצל הלולעש (םייוסמ הרקמב וא ,ללכב) ששוח ברה םא .רתוי דוע
.הכלהה יפ-לע ןוכנ וניא רימחהל 'ןורתפ'ה .ןופלטב בישהל ברסל

לואשל םיזיעמ ויה אל םיבר ןכש ,ןורתי ךכב שי דחא דצמ .םש-םוליעב לואשל םיפידעמה שי
שי םימש-תאריב ובצמו לאושה תרכה ,ינש דצמ .ברה לומ םינפ לא םינפ דומעל ושרדנ וליא
.הלא םיטביה לע העד תווחל לוכי ברה ןיא תימינונא הלאשבו ,הבושתה יבגל תועמשמ םהל

,תוריהמב תונתשהל לולעו ליזנ עדימה ןכש .םירצומ תורשכ יניינעב לשמל הבושח תוהדזהה
רשפאל ידכ ,ןופלט רפסמ רוסמי תוחפלו ,רשק לע רומשי לאושהש יוצר ןכל .הלילשלו בויחל
.ךרוצה תעשב ונכדעל ברל

ורסמנש םינותנה יפ-לע קרו ךא איה הכלהה תקיספ יכ ,יברמ טוריפ רוסמל בייח לאושה
.היפ-לע הכפוהל ףאו הקיספה תא תונשל לולע םינותנב לק יונישו ,שרופמב

תופרט ,ם"תס ינידב ומכ ,םייניעב ןתייארב אלא רוריבב ןהילע תונעל רשפא-יאש תולאש שי
הלאכ םירקמב .ןופלטב םהילע תונעל רשפא-יאו תישיא החיש םישרוד םיבר םיאשונ .תוארמו
.המיאתמה תבותכל ותונפהלו ,אשונב םייללכ םיגשומ לאושל תתל יואר

לואשלמ רהזיהל שי ךא ,ןופלטב הבושת לע לח וניא בר שיש םוקמב תורוהל רוסיאהש ,רבתסמ
לאשנל תאז עידוהל שי ,הרירב-ןיאב .ןיינע ותואב לאוש ותואל קספ רבכ רחא ברש רחאל בר
.ינשה
.ח קלחל המדקה ,תוכלה הנשמ ת"וש .'הארוה' ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר
500-ה לבוי לגרל דחוימ ףסומ


הדות

היה .תונויערו תוצע דצל ,דודיעו הכרב ,הדות יבתכמב ונתוא ופיצהש םיארוקה תואמל *
רוביצ ןיבל ןויליגה ןיב םינשה ךשמב חתפתהש אלפומה רשקב בוש חכוויהל דואמ שגרמ
תונמאנב תרשל ףיסוהל ,הנוילע הבוח רקיעב אלא ,האמחמ קר אל ךכב םיאור ונא .םיארוקה
,תורעהה לע םג םידומ ונא .רמוחה בטימ תא עובש ידמ איבהלו בחרה רוביצה תא תוריסמבו
.תונוכנו תומיכחמ ויה ןהמ תובר רשא

לע ,גרובזניג החמש-ףסוי ברה :תונמאנב שדוק-תדובע השועש ,רוסמה םיבתוכה תווצל *
השעמ' לע ,ןמרדור ןמלז-רואינש ;'ןייעמה ןמ' רודמ לע ,דורב רזעילא ברה ;הכלהה רודמ
לע ,רקנ םייח החמומה היגמל .'תבשה ןחלוש' לע ,ינונבל 'צ ;'םיידוהי םייח'ו 'היהש
.שובישו האיגש לכ ןויליגהמ תוקנל ץמאמה

תא ץיפהל ידכ המשנו ןוממ ,ףוג יצמאמ םיעיקשמש ,ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמל *
,םיארוקה ,םכילא תונויליגה תא םיאיבמש ,םיברה םיבדנתמל .םהיבושייבו םהירעב ןויליגה
.סרפ לבקל תנמ לע אלש

ןמז ךותב ןויליגה עיגמ ול תודוה רשא ,ד"בח-יריעצ זכרמ לש רועיש-ןיאל רוסמה תווצל *
סופדל .ללה לאננחו םימחר הירא ,ןייטשדלוג האל ,סקז השמ םה אולה .ץראה יבחר לכל רצק
.ירשפא-יתלב םינמז-חולב ,ריהמו ליעי עוציב לע ,'יריאמ'ו 'השימחה די'

עובשב עובש ידמ .ונידי ישעמב הכרב תוארל ונכיזש ,םלועה ארובל - םירקיעה רקיעו *
-תדובעב דימת קוסעל הכזנש ןוצר-יהי .הדות אלמ ונביל ךכ לעו ,אימשד אתעייס םיאור ונא
אוב תא שיחהלו ,תושפנ ריאהלו תובבל םמחל ,תודיסחהו הרותה תונייעמ תא ץיפהל ,שדוקה
.שממ בורקב ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה

"?תונויליג יד ןיא עודמ"


תונוש תולאשמו תולאש דועו


תולאש םג םעפ ידמ שי ,םיארוקה ,םכמ םילבקמ ונאש תוברה תובוגתה ןיב
ןהמ המכ לע בישהל תונמדזהה וז .תונוש תורעהו

?םייטילופו םיילאוטקא םיאשונב קסוע ישארה רמאמה עודמ

בושח .ישארה רמאמה לש וז תנוכתממ דואמ םיצורמ אקווד םלוככ םבור םיארוקהש המוד
.גשומה לש תיתימאה ותרדגה יפ-לע ,הקיטילופב קסוע וניא םלועל רמאמהש ,ריהבהל
תודמעו םיקית תקולח ,םייתעיס וא םיישיא םיסרטניא ,תוגלפמ יניינע - השוריפ הקיטילופ
.תשק יווחטמכ םיקחרתמ ונא הזמ .חוכ

אוה םיאקיטילופ ןיב תקולחמב יונשש המ לכש הסיפתה תא לבקל םילוכי ונניא םלוא
ושעיי ךכב םאה ,ןיליפת תחנהו תבש תרימש לע חכוותהל םייושע םיאקיטילופ .הקיטילופ
?'םייטילופ' הלא םיאשונ

תודהיה תדמע תא ןואגב רמולו ,העשה תולאש לומ דדומתהל ונדועיי תא םיאור טלחהב ונא
לכב המרב עמשיהל ךירצ הלוקו םייח תרות איה הרותהש הפקשהה תא םאות רבדה .תודיסחהו
.קרפה לע דמועש ןיינע


.דרפס תודהי ילודג לע םירופיס רתוי םסרפל רשפא םאה

השק תישענ םירופיסה ףוסיא תכאלמ .לארשי תודע לכמ ,םירופיס תואמ-שמח ונמסרפ הכ דע
לע רקיעב םיחמש ונא .ונידי-גשיהבש תורוקמה לכ תא תוצמל םילדתשמ ונאו ,רתויו רתוי
ברקמ םיפסונ םירופיס לבקל דואמ חמשנ .םיארוקה תאמ ונילא םיחלשנש םייטנתוא םירופיס
.ונידי-גשיהב םניא ילואש םירופיס ירפס לע תוצלמה וא חרזמה תודע ינב וניארוק

...קינהל הצור הרפ ,קניל הצור לגעהש הממ רתוי


?ינולפ דסומ / ןוגרא / שיא לע םיבתוכ ןיא עודמ

דצמ תועצהו תוינפ תוכזב השענ תונויארהמ דבכנ קלח .העצה לכ לע םיכרבמ ונא ,לוכ-םדוק
תולבוקמה הדימה -תומא יפ-לע יואר אצמנ אוה םאו ,אשונה תא תקדוב תכרעמה .םיארוקה
.םסרפתמ אוה - ונילע


.תסנכה-תיבב תונויליג יד ןיא

תרזגנ םג ןאכמ .םולשתב הכורכ תונויליגה תצפהו םילבגומ-יתלב ןומימ תורוקמ ונל ןיא
תויומכ םילבקמ םהו ,הספדהה תואצוהב ףתתשהל וטילחה םיבר תסנכ-יתב .תומכה תלבגה
םיללפתמה ויהי ךכבו ,םהיתובקעב תכלל םיפסונ תסנכ-יתבל םיצילממ ונא .רתוי תולודג
.הרות תצפה לש הז לעפמב םיפתוש


.הרותה תאירקו הליפתה ןמזב תונויליגה תא םיארוקה שי

םגש שי ,ונרעצל םלוא .הרותה תאירקו ץ"שה תרזח תעשב הרות דומלל וליפא תרסוא הכלהה
תעצה ...םתלוזל ועירפי אלו ןולע וארקיש בטומ ילואו ,הליפתה תעשב ןילוח תוחיש םירבדמ
.הליפתה רחא םינולעה תא קלחל :תסנכ-יתב המכב הגוהנש ןורתפ


?ןויליגב לוחל םייופצ םייוניש וליא

,םייוניש המכ לע םידבוע ונא .םניעב ה"יא ודמעי םידומעה רפסמו תיסיסבה תנוכתמה
...עיתפהל ונל וחינה .םירודמהמ המכ לש םייפואבו בוציעב רקיעב


רפסמל וכזי תואמ שמח רפסממ"
"ףלא


תא םינש עבראכ ינפל גגח 'ד"בח-רפכ' ידיסחה ןועובשה
תדחוימ הכרב תרגיא לבקל זא הכזו ,500-ה ןויליגל ותעגה
וז תרגיאמ םידחא םיעטק ןלהל .שטיוואבוילמ יברה תאמ
(ב"נשת ולסכב 'ט ךיראתמ)


- ...ןותיעה לש תואמ שמחה ןויליג רואל-אצוי ...םויב ה"יא רשא ,העידיה יתלביק םעונב
לע הדיעמה הדבוע ,קספה ילב הנש ב"יל בורק רואל ואיצוהל ה"ב וחילצהו וכזש ירחאל
.ויארוק להק לע ןותיעה תעפשה

לש םיארוקהו םיבתוכה ,תכרעמה ירבחל יתוכרבו םייבבלה ילוחיא תא הזב חלוש יננהו
תצפהבו תכירעב ליח לא ליחמ תכלל םחילצי ךרבתי םשה רשא ,א"טילש ,הז בושח ןותיע
תונייעמ תצפהו ,ללכב ,היתווצמו הרות ,תודהיה תצפה אוה וניינעש ,ונכות תצפהבו ןותיעה
.טרפב ,הצוח תודיסחה תרות

תוימינפ יהוז הרותבש רואמבו ,ללכב ל"זח ירמאמב - תואמ-שמח רפסמ תלעמב ראובמה עודיו
.טרפב ,תודיסחה תרות ,הרותה

...'וכו ףלא רפסמל - היישותל םיילפכ - וכזי תואמ-שמח רפסממו

לארשי -ינבמ דחאו דחא לכ לע ונבר השמ תכרבו תליפת ,לארשי ללכ יככותב ,םהב םייוקתו
ונידי השעמו ונילע וניקולא 'ה םעונ יהיו :םיליהתבש ק"ידצ רומזמ םתוחו םויסב ,א"טילש
,םכידי השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהי - ונילע הננוכ

והננוכ ונידי השעמו

-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,ונימיב הרהמב ,ישילשה שדקמה-תיב השעמבו - ןוצר יהיו
.ונקדצ-חישמ ידי

הכרעה ירבד


תוכרבו םיבתכמ רורצ םיאיבמ ונא 500-ה ןוילג תעפוה לגרל
.רוביצ ישיאו םינבר לששא וב שיש ןותיע

יסורע ןוצר ברה
ונוא-תירק לש ישארה הבר

,רמאנ .וניינבבו תיבה ןברוחב םיקסוע ונא ,םירצמה-ןיב ימי רחאל המחנ לש ולא םימיב
,תילילש שא איה הנושארה שאה .שאב התונבל דיתע םג ךא ,שאב םילשורי תא תיצה ה"בקה יכ
תובהלתהו הבהא לש שדוק שא איה היינשה .תיבה ןברוחל המרגש ,תקולחמ לשו םירצי לש
.שדחמ ותוא הנבתש ,ארובה תדובעב

,תיקולא תוחילש םיאשונה םידוהיכ ,ונתוא תבייחמש ,לובלב לש הפוקתב םויכ םייח ונא
שא ,תודחאה שא תא תובללו תיצהל ונילע .תובבלב תצותש תיתימא שדוק שאב ךשוחה תא ריאהל
.הלואגל הייפיצהו הנומאה שא ,תודיסחהו היישעה שא ,תווצמהו הרותה

בוריק לש םיעצבמ ,םיסוניכו תורצע ,תושרדמ-יתב :םינוש םיעצמא שי ?תאז םישוע דציכ
תא .תרושקתה -ילכ םה - רוביצה לע םתעפשה תלוכיב םיטלובה םילכה םלוא .דועו תובבל
וליפאש ,חכוהו .ילילשה ןוויכב הלילח וא יבויחה ןוויכב ליעפהל רשפא הלא לש םתמצוע
.םינושה תרושקתה יגוסל םיקוקז ינרדומה ןדיעב

שי ,לומתא ול שיש ןותיע .תומלשב ,לוכב קסועש ןותיע .הז שדוק ןותיע אוה םילכה דחא
שא תא תיצמש ןותיע .ותוידוחיי תאו םעה תודחא תא חפטמש ןותיע .רחמ ול שיו םויה ול
.לארשי-ץראו לארשי תרות ןעמל ,לארשי-תיב ינומה לכ תובבלב השודקה

הלואגה תא םיברקמו םימש םש םיביהאמ

רמהקוטש ישיבא ברה
'םיבאשמ' יתרבח-יתורפסה זכרמה ר"וי

ראבמ ."יל החיש ךיתוודע יכ יתלכשה ידמלמ לכמ" :רמאנ (טצ קוספ) םיליהתב ט"יק רומזמב
המדנ הרואכל יכ ,(םיליהת רפס לע 'דודל הלהת' ושוריפב) ע"יז שטאשטובמ שודקה ןואגה
הרותה תבהאב הפוצר וז ותחיש השעמל ךא ,אמלעד ילימב תימתס החיש חחושמ ךלמה דודש
.השודקה

הדירוהל ונילע הבוח לבא .המכוחו קמוע לש םידבר ףוס-ןיא הליכמ תודהיהש קפס ןיא
ןכ ומשכ ,'עובשה תחיש' ןויליגש ינרובס ,וז הניחבמ .תוירבה ןיב החיש לש המרל הטשפלו
תאבהל ךרד ,דבוכמו יעוצקמ חרואב גיצמ אוה .החלצהבו ןורשיכב ודועיי תא אלממ - אוה
.םיקומעה םהינכת תא דבאל ילבמ ,'החיש' לש ןונגסב ,תודיסחהו הרותה יכרע

ותוהז תא ריתסמ וניא 'עובשה תחיש' :יוקיחלו הכרעהל היוארה תפסונ הדוקנ ןאכ שיו
וק טוקנל ליכשמ אוה ,תאז םע .התוא טילבמ ףא םיתיעל ,םירבדה עבטמו ,תקהבומה תיד"בחה
ר"ומדאה ,לודגה רואמה הוותהש ךרדל םאתהבו ,תודיסחהו הרותה רואל ,ףיקמ ילארשי-ללכ
.ע"יז שטיוואבוילמ

הלואגה תא םיברקמו םימש םש םיביהאמ ונונגסו וינכת .ונלוכל הבושח ןויליגה תחלצה
.המלשה

תויחטשה דגנ קבאמ

לאירא בקעי ברה
ןג-תמר לש ישארה הבר

תומוהתו תונייע ,םימ ילחנ ץרא ,הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיקולא 'ה יכ" :רמאנ עובשה תשרפב
שממ םימ לש םילחנו תונייעמל קר אל איה הז קוספב תימינפה הנווכה ."רהבו העקבב םיאצוי
.םהלש תינחורה תועמשמל אלא - לארשי-ץראב ךכ לכ םייוצמ םניא ,בגאש -

תוקשהל - רבגתמה ןייעמכ אלא ,יביספ תויהל םדאל רוסא לארשי-ץראב :רמוא יווה
ןייעמכ םשמ םתעיבנ ,םוהתל םימה לוחלח ,היקשה לש יבוביס תרשרש ךילהתב רבודמ .עיפשהלו
.ץראה תא םתייקשהו

ךותב ,םינפב .תויחטשה תייעב איה ונרודב ההזמ ינאש תיזכרמה היעבה ,לארשיב ברכ
.תויחטש דדועמו התוא קנוח ,ףצושה םייחה ןונגס לבא ,ינחור קמועל ההימכ תמייק ,תובבלה
לא ולחלחי 'םימ'ה רשא דע ,ונתרות לש םיקומעה םינמכמהמ בחרה רוביצה תא תוקשהל ונילע
.םיכז םימ תונייעמ םשמ ועיבניו שפנה יקמעמ

,םיקומע תונויער תפישח :הז ןוויכב לעפומו לצונמה הלועמ ילכ האור ינא 'עובשה תחיש'ב
רוביצה לש אמצה ויפ לא םתאבהו ,הבש רתסנה יקלח דצל הרותה לש הלגנה יקלח לע םיתתשומה
הרבחה תא תונייפאמה תוינוציחהו תויחטשה דגנכ קבאמב תיתועמשמ המורת ךכב שי .בחרה
.וננמזב

יברה תנשמ םע ףוצר רשק

ןורש השמ 'פורפ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הצרמו ןחרזמ

-םורד תואטיסרבינואבש הלודגה איהש ,גרובסנהוי תטיסרבינואמ היינפ יתלביק 85 תנשב
ינממ העבת העצהל תיבויח תונעיה .תודהי ידומילל ןוכמ םיקהל ידכ םשל אובל ,הקירפא
תושעלו שטיוואבוילמ יברה תא ייטבלב ףתשל יתטלחה .םיפסונ םיישקו תיבהמ ךשוממ קותינ
לבקל יאדכ" :ותבושת תא יל רסמו וריכזמ ילא רשקתה םידחא םימי רובעכ .יל הרוי רשא לככ
.גרובסנהויל יתעסנו יתמק ."העצהה

יברה הארש תובישחה לע יתעד תא תחא אל יתתנ םינשה ךשמב .93 תנש דע יתחת לעפ ןוכמה
.לבתב הניפ התואב תודהי ידומילל ןוכמ תחיתפב

ינאש רשקה ןיבל ,תוביסנה ןתואב ,זא יברה םע יתרציש רשקה ןיב חותמ ישיא רוביח-וק
הפצמ ינא .'עובשה תחיש' אלפנה ןויליגה תועצמאב ,עובש ידמ וחורו ותנשמ םע םייקמ
ינא ,עציהה לע שוקיבה רבוג ללפתמ ינא ובש תסנכה-תיבבש םושמ הרוק אל רבדהשכו ,ותעגהל
...רחא תסנכ-תיבב וגישהל ךלוה

יתוא םיניינעמ .'וטנ תידוהי' חורב םישגומה ,הילאוטקאה ירמאמ דואמ יתוא םיניינעמ
תודיסחה תרותב םיקסועה םירודמה דחוימב יתוא םיקתרמו ,םש םיעיפומה הרותה ירבד
.הל םילחיימ הכ ונאש ,הלואגה יאשונבו

יתחפשמ רשק

ןורימ השמ
דודשא תייריעב ךוניחה ףגא להנמ

ףא ותעפוה תליחתב .'עובשה תחיש' ןויליגל יתחפשמ-ינב םיפצמ ,םינש הז ,תבש ליל לכב
.דודשאב תסנכה-יתב ןיב ,ישיש ימיב ותצפהב עייסל תוכזה יל התייה

,ןכאו ."ידוהי לכל יעובשה ןויליגה" :ותרתוכב עיפומש טפשמה ןויליגה תא ןייפאמ
-יטושפ ,םיליכשמ ,םינברש יתאצמו יתקדב .שפנ לכל םיאתמ אוה ,ונונגסבו ונושלב ,וינכתב
.ןיינע וב םיאצומ לוכה - םישישקו רעונ-ינב ,םע

תוכורא םינש קסועו קסעש ימכו ידוהיכ .ירקיעה הכישמה דקומ קפס אלל אוה ישארה רמאמה
בושו בוש .םייטרפה ייחבכ ,םיירוביצה ייחב םיקוזיחו תונויער ונממ באוש ינא ,ךוניחב
םייחה ןיבל ,עובשה תשרפ תמגוד ,תודהיה תורוקמ ןיב קודהה יחצנה רשקה תא רמאמה חיכומ
.ןדיעו ןמז לכב םיילאוטקאה

לכב אורקל תרוסמ שי ונתיבב .'יתחפשמ' רידגהל רשפא 'עובשה תחיש' םע ונלש רשקה תא
םילועה םירסמה תטלבה ךות ,וכותמ םיפסונ םירודמו ןויליגבש האנה רופיסה תא תבש תדועס
- ביבא-לת ינובו ל"צאה ינושאר םע םינמנה ,םיצולחה רוד ינב ,יתייער ירוה םג .םהמ
וב םיאצומ םה .ןויליגה תא םהילא איבאש תבש ליל ידמ םיפצמ ,תרוסמהמ טעמ וקחרתהש
.לארשי תשרומ לא םהלש רשקה קוזיחו םהלש ישפנה אמצל הוורמ

תיטנתוא תידוהי המכח

ענרב םרוי
יאמוסרפ

-האצוההו הקפהה ,תרושקתה םוחתל בורקש ימכ .תכרובמ הדמתהל החכוה אוה 500-ה ןויליגה
םיצמאמה תרכה ךותמ ,ןויליגה לש קספנ-יתלבה ףצרה תא בטיה ךירעהל עדוי ינא ,רואל
.ךכב םיכורכה

הדובעה תניחבמ קר אל ,ךכב המ לש רבד םניא ,עובש ירחא עובש ,תונויליג תואמ-שמח
- בלשמ ןויליגה .ןכותה תניחבמ - הברהב בושח ילואו - םג אלא ,הקפהב הכורכה תינכטה
תונויערו ,תורמא ,םירופיס דצל ,ילאוטקא יזכרמ רסמ - םיענו חונ ,ןוכנ ןונימב
.ארוקה ייח תא םירישעמה

תא ריתסמ ונניא ,בטיה תנבומו הבוט תירבעב שגומ אוה .דחוימ ןויצל יואר ישארה רמאמה
ילטונב ,עובש ידמ יכ ,ימצע לע דיעמ ינא .ינכדע ןיינעב דימת עגונו אשונ אוהש תוחילשה
הבש ,'עובשה תרמא'ל רבוע ינא ןכמ רחאל .הז רמאמל הליחת הנופ ינא ,ןויליגה תא ידיל
.תיטנתוא תידוהי המכח לש םינינפ אצומ ינא

הלואגה ירבסה ,םיישקה לכ תורמל םתודהי תא רמשל ועדיש םידוהי לע םיאלפומה םירופיסה
קופיס לשו תוכייש לש המיענ השוחת יל םינקמ - דחוימ ןיינע וב שיש ידוהי לע רוקרזהו
.ידוהיה םעל ןב יתויה לע

ןיאמ הבושחו ידוהי לכל הבהא תעפוש ,תדבוכמ ,הפי תודהי 'עובשה-תחיש'ב אצומ ינא
םע עובק רשק לע רומשל יל םיקינעמ םתאש תונמדזהה לע םכל הדומ ינא עובש לכבו .התומכ
.וילא רושק היהיש ידוהי לכל יוארש המ

םיפלוסמה םיחוסינהמ הרהט-הווקמ

רוק םולשבא ר"ד
היזיוולטהו וידרה שיא

דאירמ וישכע קר עיגהש יברע םג .יברעל הנווכה 'ימוקמ' םירמואשכ ,ל"הצ לש חונימב
לע ידוהיש ,ןאכמו .'ימוקמ' הרדגהב ללכיהל דימ הכוז ,תוחפשמ דוחיא תרגסמב ,הידועסבש
ונניא ,הזה םוקמב ,ידוהי - ןורבחב האלו הקבר ,הרש ,בקעיו קחצי ,םהרבא לש םרבק די
ונניאש ימו .לארשיב תונותיעה ללכ לש חונימב םג תאז תובקעבו ,ל"הצ לש חונימב 'ימוקמ'
...?ללכב םש השוע אוה המ - ימוקמ

העטומ חנומה םצע ירהו .'ןורבח תרזחה' תלאש תא בושו בוש תררועמ תונותיעה :דועו
תרזעב ל"הצ ילייח ונל וריזחה ןורבח תא ,ןכבו .רבדה לעב היהש ימל רבד םיריזחמ .העטמו
ירה - םירזל ןורבח תא רוסמל םיצור ,הלילחו סח םא !ונל וריזחה .לארשי תוכרעמ יקולא
?תאפרע לש וידיב ןורבח התייה יתממ ,ללכבו .'ןורבח תרזחה' אל לבא 'ןורבח תריסמ' וז
םלועמש ימל 'ריזחהל' רשפא ךיא .תאפרע אלו ,ןייסוח הב טלש ,ןורבחל ונבוש ינפל םג ירה
?םוקמה ינודא היה אל

תחיש' ,םהב תוחשל ץלאנ תירבעה תונותיעה ארוקש ,הז גוסמ ,םיפלוסמה םיחוסינה םי ךותב
אבס ונל םה הקברו קחצי ,הרשו םהרבאש ,החוכנ עדויו ,ארוק התא .הרהט-הווקמ אוה 'עובשה
ךרצמ הז ונימיבו .תירבעב םיבשוח 'עובשה תחיש'ב םיבתוכהו םיכרועה .אמאו אבא ,אתבסו
!ךרובמו - רידנ

םיבתכמ


הרותה ןרק תמרהל

יל איה המיענ הבוח .'עובשה תחיש' תונויליגב עובש ידימ םינייעמ יכונאו יתיב-ינב
.בושחה םכלעפמ לע הלופכ הכרבב םככרבל

םיקוחרה םיגוחה לע ןהו םייתדה םיגוחה לע ןה העפשה הלא תונויליגל שיש קפס יל ןיא
,הילאוטקאב ללכ-ךרדב קסועה ,ישארה רמאמה תא ןייצל ילע טרפב .תרוסממו תדמ רתוי
.םינוש םיעוריאו םישיא לע רפסמה ,ןורחאה דומעהו

,םירעב םינבר יתבלישו יתצביש ,תד יניינעל דרשמב ןופצהו הפיח זוחמ לע הנוממכ
יתחיש תעב ,ונמזב .תודהיה יכרע תרדחהב הבושח שדוק-תדובע םישועש ,תובשייתהבו תובשומב
.תונמאנבו תוריסמב ותווצמב םילעופ ויחולשש ,ול יתרפיס ןילקורבב יברה םע

-םוי ,םימיה תשש תומחלמב טרפב ,םיאולימ תורישב תיברק הביטחב לייחכ יתורישב םג
םימש םש שודיק םושמ הב שיש הרוסמהו הכורבה םכתוליעפ תא יתנייצ לילגה םולשו םירופיכה
.םיברב

.לארשי תבהא חורב הרותה ןרק תמרהל בושחה םכלעפמב וכישמהו םכחוכ רשיי
הפיח ,ךברוא ןועמש

ןויליגה תא םימלצמ

'הרחתמ'כ דיעהל ינלוכי הלודגה החלצהה לע .'עובשה תחיש' לש 500-ה ןויליגל תוכרב עפש
יתיאר - םייד"בח-אל - םיבר תומוקמבו ףטחנ שממ 'עובשה תחיש' .'ותבשב תבש'ב םכלש
ותובישח לע וזמ הלודג תודע ךל שי םולכ .תונויליג יד ןיאש ינפמ ןויליגה תא םימלצמש
.וב שיש ברה ןיינעה לעו ןויליגה לש

אוצמל רשפא ,ךכב ךרוצ שי םא ,תפסונ תודע .גונעת שממ ,תיוושכע ,תינקת תירבעב הביתכה
.ןכותב אל יכ-םא ,הרוצב ויתובקעב םיכלוהו 'עובשה תחיש' תרוצ תא םיקחמ לוכהש הדבועב

.םיברב םיקולא תרות תצפהב וכישמהו םכחוכ רשיי
ביבא-לת ,יספלא קחצי ר"ד

ךמחל חלש

םוי ידמ יתאצי ינא םג ,הבישיה ידימלת גהנמכ .ןילקורבב יברה רצחב יתדמל ז"משת תנשב
תחנהב םתוכזל ידכ ,םידוהי תולעבב תויונחלו קסע-יתבל ,דומילה 'ירדס' םותב ,ישיש
.ןיליפת

תולעבב םהמ םיבר ,םיכסומ וב םייוצמ .ןטהנמב יווייה-טסוו בוחר היה יתוליעפ רוזא
,דחא ךסומ לעב היה ללכה ןמ אצוי .תויבבלבו החמשב יתלבקתה םלוכ לצא .םידרוי םילארשי
לש ןויליג ולצא ריאשמ יתייה לבא ,רבדל המ היה אל ןיליפת לע .קחצי ומשו דרוי ילארשי
.קלתסמו 'עובשה תחיש'

,ןמש תויחפו עונמ יקלח ירבעל ךילשמ היהש דע ,ותוא הזיגרמ הכ יתעפוה התייה םיתיעל
יתטלחה .הפשאה -חפל ךילשמו טמקמ היה ןויליגה תא .וילא בושל זעא לבל ילע םייאמ ףאו
...ותוחילשב לעופ ינאש ימ לע ךומסלו ךישמהל יל הרוה הזו ,בר םע ץעייתהל

עודמ יל ריבסתש הצור ינא" .וילא תשגל שיאה יל ארק דחא ישיש םוי .םישדוח העברא ופלח
.רמא ,"ךכב ןיינועמ אל ינאש האור התא ירה .ילא אב התא

ךלמה ןבמ לשמה תא ול יתרפיס .ול ריבסהל תוסנל יתטלחה ןכלו ,דימתמ עוגר היה םעפה
רתכב רתויב רקיה םולהיהמ ןכויש יוקיש התייה וליצהל הלכיש הדיחיה הפורתהשו הלחש
.ןבה תא ליצתו סנכית תחא הפיטש הווקתב ,רקיה םולהיה תא קוחשל יאדכש ךלמה קספ .ךלמה

,"ייניעב ןח אצומ הזה לשמה ,עמש" .ויניעב תצינ שדח קרב יתיאר .םסקומכ יב טיבה שיאה
ףדה תא הנושארל יתארק ןורחאה עובשב - תמאה תא ךל הלגא" :ףיסוה לק רוהרה רובעכ .רמא
..."בושו בוש ויתארק עובשה ךשמבש דע ,ךכ-לכ יתינהנ .יל תאבהש

,וייח רופיס תא ינפל ללוג שיאה .םייתעשכ הכראש תיניצר החיש ונחחושו המינפ יתסנכנ
החישה ירחא .תדה יפלכ תובר םינש ובילב םירוצא ויהש האנשהו סעכה רוקמ לע יתדמל ונממש
.ןיליפת קחצי חינה

ד"בח חילשל רזוע ,ד"בח דיסח אוה קחצי םויכש ןייצא קר ,םיעוריאה תולשלתשהב ךיראא אל
.תווצמלו הרותל תוחפשמ תורשע לש ןבוריקל עייסו ןטהנמב ימוקמה
יכאלמ-תיירק ,רהוז לאומש

תכתוח החכוה

יברה ירבד וספדנ הז ןויליגב .תסנכה-תיבב יאתב 212 'סמ ןויליג תא ינא רמוש
ינפל ,ןבומכ ,ורמאנ םירבדהו ,ץרפמה תמחלממ תויופצה תויבויחה תואצותה לע שטיוואבוילמ
.המחלמה ץורפ

םע ,ספדומ ךמסמ דימת ידיב שי - "...יברה לע םירופיסהו םתא" ןונגסב םיזיעלמ שי רשאכ
בתוכל דחוימבו 'עובשה -תחיש' לע לודג חוכ רשיי .ןבל יבג-לע רוחש החכוהה ובו ,ךיראת
.הצממהו קייודמה ,יניינעה תכרעמה רמאמ
רובת-רפכ ,אריפש דוד

םיקחרמב רוא-תדוקנ

הרבח רועישב יתרכזנ ל"וחל העיסנה ינפל .הפוריאל ץראהמ ונדרי ,ייאושינ רחאל םינש המכ
- דדוב יאל םיעסונ ונייה םא ונתיא םיחקול ונייה המ" ונלאשנ רשאכ ,ןוכיתה רפסה-תיבב
הליפת רודיס יתיא יתחקל םגו שדח ך"נת יתינקו יתכלה ."?םינותיע וא הידפולקיצנא ,ך"נת
לש ךרדב יתייה הפוקת התואבש ןוויכמ ,יישעמ תא ןיבהל ילבמ תאז יתישע .הנתמב יתלביקש
.הרותה ךרדמ תוקחרתה

ך"נתה .תידוהיה הביבסה םע רשק יל היה אל טעמכ .'דדוב יא' ןיעמ יל התיה רכנה ץרא
.שומיש ילב הניפב םייתניב םיחנומ ויה רודיסהו

,לודגה ךשוחב רוא תדוקנ התייה וז .'עובשה תחיש' לש ןויליג התיבה איבה ילעב דחא םוי
.ריינלו וידל רבעמ ,תועמשמ הלימ לכלו תוא לכל התייה יליבשב .הממשה רבדמב םיכז םימ

םג התייה הבישהו ,םירצמ תאיציב ומכ ,ןוזפיחבו תוימואתפב ץראל ונרזח םייתנשכ ינפל
.היתווצמלו לארשי תרותל הרזח

.לאוגה אובל בורקב הכזנו וחילצהו ולע ,וצמאו וקזח
םילשורי ,א"ג

תיכוניח המורת

,רויגל תודהי דומילו םישדח םילוע ,םירגובמ ךוניח - תונוש תוכרעמ שולשב תדבוע ינא
תואלפתמ םכיפד תא תוארוק רשא תורגובמה םישנה .הל הצוחמו ןליא-רב תטיסרבינואב
םילועה .קוזיח תולבקמ ןה תיתד הניחבמש ןבומו ,םישרושל הרזחה לע םיאלפנה םירופיסהמ
םכיפדב הקמעההו האירקה תובקעב םיליחתמ ,תודהיו תד ידומילב םיניינועמ רשא ,םישדחה
תקמעהל רזע-ילככ אלא הייפכב םיאב םניא םירבדה זאו ,תולאש לואשלו ברקתהל םיאלפנה
היידוהי השאש המ תא 'הכלהה תניפ' תרזעב תודמול דיתעל תורויגהו .םהיתובא תרוסמב עדיה
.םוי-םויה ייחב השעמל הכלה תעדל הכירצ

לש תובר םינש םכל תלחאמ ינאו ,ילו םירקיה יידימלתל םכתמורת לע בל ברקמ הדומ ינא
לכ ךרואל ונתוא תדכלמש ,תרוסמה תרדחה לש רתויב בושחה םוחתב היירופ הדובעו היישע
.הירוטסהה
ונוא-תיירק ,תילגרמ טברוה ר"ד

םוצע דה

ינומא -ימולש ברקב הלועמ הכ הביתכ יתאצמ אל םולה דעו ןושארה ןויליגה עיפוה זאמ
.םירדהנה םכיתונויליגב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,לארשי

הנינפה יתעדל אוהש ,תוחפל ,חתופה דומעה תאירק ילב תחא תבש רובעל לגוסמ ינניא
םימרוגה םאה ,יוא" :בלב המיעפ ריסחמ ינא ,רמאמה תאירק ידכ ךות ,דימת טעמכ .רתכבש
תמרל עיגהל חילצה אל תסנכה-יתבב קלוחמה רחא יעובש ןולע םוש ."?תאז וארקי םימיאתמה
.החמשו הריאמ הכ - לוכה לעו ,ךכ-לכ תתצמותמו הריהב ,הטוהר הביתכ

,םיימעפ ךכב יתחכונ .םוצע שממ םכנויליג לש ימוסרפה דההש ,דוע ןייצל בייח ינא
.'םיימלשורי םירופיס' הרדסה לש ב ךרכ תאו א ךרכ תא ,ןמז ישרפהב ,רואל יתאצוהשכ
!ילא ורשקתה תליא דעו הלוטממ
םילשורי ,'עידומה' רפוס ,םהרבא-ןב 'נ

"הזה םוקמב םיקולא שי ןכא"

.וננחלוש לע תחנומ היהת 'עובשה תחיש'ש אלב גח וא תבש ויהיש ןכתיי אל

,הווצמ יחולשכ ,וניכז .קוקגנבלו גנוק-גנוהל תרופ ןנח ברה כ"הח םע יתעסנ הנשכ ינפל
."םכילכב ץראה תרמזמ וחק" ונב םייקתנו ,גנוק-גנוהל 'עובשה תחיש' תא תחקל

.שדחמ לעפתמ ינא ,ןושארה ודומע תא דחוימבו ,ןויליגה תא ארוק ינאשכ ,התע דעו זאמ
םיסחייתמ הכו םירדוח הכ ,םיילאוטקא הכ םה .רקובב ישיש םויב ובתכנ וליאכ םירבדה ירה
ןווכל תלוכיה .ןיינעב אימשד אתעייס הברה שי יכ ,קפס יבילב ןיא .םינורחאה תוערואמל
.םכב היורשה הכרבה לע הדיעמ יזכרמה אשונל

ןויצ ירשבמב םיליבומה ויהת ,עובשב עובש ידמ ,ארומ אלב ,הרותה לוק תא םיעימשמה ,םתא
."םכיקולא הנה" ארקנ וידחיו םילשוריו

!תודות 500-ו הבר הרקוהב
ל"דפמב ריעצה רודה ר"וי ,קלפ םייחישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il