502 'סמ עובשה תחיש:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

םיטפוש תשרפ * (16.8.96) ו"נשת לולאב 'א * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תיבב ליחתמ שפנ-ןובשח


הרטמ םוש םיגישמ ןיא ,תלוזה הזח לע 'אטח לע' םיכמשכ
םלש רוביצ תמתכה דבלמ ,תיבויח

הלחה לולא שדוח םיכרבמ-תבשב רבכ ,הנה .םעב האלפומ תינחור תוררועתה ןיאש ורמאת לא
ןוקית לעו שפנ -ןובשח לע םירבדמ לוכה .ץראב תוררועתהו הבושת לש הלודג חור בשנל
לע איה וז 'אטח לע' תאכהש לבח קר .חישמה תומי שממ - 'אטח לע' םיכמ ,תודימהו םיכרדה
...תלוזהמ אקווד םיעבות שפנה-ןובשח תא םגו ,תלוזה לש והזח

שולש לש לבה-ירבד המכ ללגב םלש רוביצ םיתכהל ןויסינה חכונ םמוקתהל אלש רשפא-יא
תאו םתוא םש היה והשימ םא םיביגמ םישיפכמ םתוא ויה דציכ .הרשע-שפיטה ליגב תורענ
דעו םימסמ ,ונלש רעונה-ינבב תוסופש תורחאה תולוחה תוערה לכ םע תחא הליבחב םהידלי
!?םהילע ךכ-לכ אונשש המ תא םתלוזל םישוע םה עודמ !היגוסל העישפ

תינקיר הצרעה

לכ תא ןוחבל ידכ יחכונה הרקמב שמתשהל היה רשפא ,יתימא שפנ-ןובשח םישקבמ ונייה ול
םירענש הדבועב ער ןיא הרואכל .רעונה-ינב ברקב ץופנש םינוש 'םילילא'ל הצרעהה אשונ
.תוהדזהלו יוקיחל לדומ םהל תושמשמה תויומד םהיניע דגנל דימעהל ךרוצ םישיגרמ םיריעצ
.תויומד ןתוא לש ןביטב ,ןבומכ ,איה היעבה

רבודמ בור יפ-לע .יבויח יכרע ןכות תולעב תויומד וללה 'םילילא'ה ןיא ללכ-ךרדב
תויומד םע הרתיה תוהדזהה .םהירירש וא םלוק ,ינוציחה םארמ לשב קר םוסרפל וכזש םישנאב
תמאב םיבושחה םירבדה םה המ ןיבמ וניא רעונה .תויתימאה תויצרופורפה תא תשבשמ הלאכ
תיישעת תגגוח ךכו ,ימינפה ומלוע תא םיאלממ םייחטש םינממסו תוינוציח תונוכת .םייחב
.תונקירה

.תמא -יכרע רעונל קינעהל ןכ ןויסינב ,וז העפותב דקמתהל היה ךירצ יתימא שפנ-ןובשח
םיקפקופמ 'םירוביג' לש םתריצי לע תרושקתה-ילכ םיעיפשמ הדימ וזיאב ןוחבל היה רשפא
תויתריציה לכבו םיינרדומה םיעצמאה לכב שמתשהל הבוחה ונילע תלטומ אל םאהו ,הלא ןיעמ
.תוהדזהלו הצרעהל םילדומכ רתוי תויכרע תויומד רעונה-ינב ינפל דימעהל ידכ תימוסרפה

רשפא היהי אלו ,יטרפה והזח לע תוכהל דחאו דחא לכ שרדיי הז 'אטח לע'ש ,איה היעבה
...והשלכ יטילופ סרתמ לש ינשה דצב דמועש רוביצה תא אקווד םישאהל

םיחא תבהא

ונחנא לוכה תורמלש שוחלו םירעפ לע רבגתהל ונתחלצה םוחתב םג תושעל ונילע שפנ-ןובשח
ונלוכ .יטרפה והזח לע תוכהל ונתיאמ דחאו דחא לכ לוכי הז 'אטח לע' םגש ,המוד .דחא םע
רתוי תבטוקמ תישענ תילארשיה הרבחה .םעב ךלוהו קימעמש עסשה תא תוחאל יד ונישע אל
.םירחא םיקלח יפלכ תורז םישיגרמ הכותב םיקלחו ,רתויו

שיגרמ ינידמה בצמהו הלכלכה ,ןוחטיבה ימוחתבש ףאש ,הלעה עובשה תישארב םסרופש רקס םג
בצמה ,רוביצה בור תעדל ,יתרבחה אשונב ירה ,תיבויח המגמב אוהו בוט ונבצמש רוביצה בור
.המע םילשהל רוסאש תואיצמ וז .רבוג בוטיקהו ךלוהו רימחמ

לע ,תעב הב .םעה תודחאל תומרות ןניא יאדו ,עובשה ועמשנש יפכ ,תויביטקלוק תומשאה
רשק ילב ,ידוהי לכ בוהאל - השוריפש ,תיתימא לארשי-תבהאל ךוניחה תא קזחל ונלוכ
לש תועפותב חוכה לכב םחליהל םיבייח .חא ,ידוהי ותויה לשב קר ולו ,וישעמלו ויתועדל
.הרבחב רזגמ לכב ,ונרעצל ,תויוצמש ,לארשי תאנש

םיכרעל ךוניחב רתוי עיקשהל המגמב תובוט תוטלחה לבקנו הז שפנ-ןובשח השענ ונלוכ םא
הביתכ ונל איביש ,םימחרו הבושת לש שדוח ןכא היהי הז - ונכותב לארשי-תבהא תרבגהבו
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה תנש ,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחושדח שיתובבל ררועל
תוכרב לחאלו

לארשי גהנמב םיברה יוכיז לש יתרוסמה עצבמב ד"בח-יריעצ םיחתופ לולא שדוח-שארב לחה
-יתבב ,רפס-יתבב םירוקיב ויהי תוליעפה תרגסמב .רפוש תעיקת ידי-לע תובבלה תא ררועל
ותאירק תא ריכזהל יואר ןכ-ומכ .םיסוניכו תואצרה ומייקתיו םירחא םיבר תודסומבו תובא
,הבוט המיתחו הביתכ תכרבב והער תא שיא ךרבל הלא םימיב לדתשהל שטיוואבוילמ יברה לש
.םישק םירוביד ידי-לע םיגורטק ררועל אל הלילחו

תרושקתו תודהי

לגרל ,תרושקת ישנאל דחוימ ברע ביבא-לתב לארשי-ץרא ןואזומב ךרענ רבעש יעיבר םויב
תרושקת ןדיעב תודהיה יכרע' ותרתוכש ,עוריאב .'עובשה תחיש' לש 500-ה ןויליגה תעפוה
לואש :החנה .תילארשיה תרושקתה יעצמא ללשמ ,םיבר תרושקת ישנא ופתתשה ,'םינומהה
ןגס ופתתשה ובו ,'תילארשיה תרושקתה תגציימ ימ תא' הלאשל דחוי דחוימ ןויד .שילזיימ
,קיז רידא םיאנותיעהו ,'תעדל רוביצה תוכז'מ קלופ ילא 'פורפה ,דלפ השמ ךוניחה-רש
ברה ,לארשיל ישארה ברה .ןוני הכימ ד"וע :החנה .שילזיימ לואשו דיפל ריאי ,ובנ סומע
שמתשהל ךרוצה לע םישגרנ םירבדב ברעה תא םכיס םגו הכרב ירבד אשנ ,ואל ריאמ-לארשי
.םעה בלל תודהיה יכרע תא ברקל ידכ תרושקתה יעצמאב

תושדח תוטלק

תוטלק תרדסב ידיסחה רמזה םלוע תא הלא םימיב הרישעמ 'זפ-לג' םיטילקתה תרבח
רשע-םינש ובו שדח טילקת - דירפ םהרבא לש 'קאזאק פאה' :םהבו ,םישדח םירוטילקתו
- דוד-ןב יכדרמ לש 'אבא תיב ינוגינ' .שגרמו אלפומ עוציבב ,םיירוקמ םייד"בח םינוגינ
- '2 ד"בח ינוגינ'ו .ונתודליב ונרש םתואש ,אבא-תיב לש םיבוהאהו םיפיה םינוגינהמ טקל
.02-385514 'לט .ד"בח ינוגינמ הרשעל שדח ילקיזומ עוציבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םיטפוש תשרפל


ופוג לע תולעב םדאל ןיא

,ל"זח ודמל ןאכמ ."תמה תמוי םידע השולש וא םידע םיינש יפ-לע" :יוויצה עיפומ ונתשרפב
םדאה לש ותאדוה וליפאו ,תוקלמ שנוע וא תושפנ יניד ידיל איבהל םילוכי םידע ינש קרש
.הלא םישנוע וילע ליטהל הב יד אל

תאדוהב םדאה תא םיקלמ אלו ןיד-תיב ןיתיממ ןיאש ,איה בותכה תריזג" :ם"במרה קסופ ךכו
ינידב וליאו ,תוקלמ וא תושפנ ינידב קר איה וז הכלה ."םידע םיינש יפ-לע אלא ,ויפ
."םידע האמכ ןיד-לעב תאדוה" - רתויב לודג ףקות םדאה תאדוהל שי תונוממ

ןודקיפכ ףוגה

.'םעט תצק' הל םינתונ ם"במרה ישרפמ ךא ,'בותכה תריזג' וז הכלה רידגמ ם"במרה םנמא
.ןוממ ובייחל הלוכי ותאדוה ןכלו ,ושוכר לע ןודא םדאהש ,ךכב ןומט רבסהה ,םהירבדל
וילע ליטהל וא תוקלמ ובייחל ותאדוה לש החוכב ןיא ןכלו ,ופוג לע ןודא םדאה ןיא םלוא
.תוומ ןיד

רומשל בייח םדאהו ,ןודקיפ תניחבב אלא םה ןיא .ותולעבל ורסמנ אל םדאה לש ושפנו ופוג
ףוגה ןכש ."ותוכהל ללכ ופוג לע תושר םדאל ןיא"ש הכלהה הקספנ ןכל .וייח לעו ופוג לע
.ולש וניאש רבד שנועב בייחל וא עוגפל תוכזה םדאל ןיאו ,ה"בקה לש אלא םדאה לש וניא

האשרה הנתינ

'הל" :בותככ ,ה"בקה לש אוה ולוכ םלועה אולה .רואיב שרוד שוכרהו ףוגה ןיב הזה לדבהה
ילו ףסכה יל" :ה"בקה רמואש יפכ ,ארובה לש םצעב אוה םדאה לש ונוממ םג ."האולמו ץראה
?ונוממ ןיבל םדאה לש ופוג ןיב לדבה שי עודמ ,ןכ-םא ."בהזה

.ונוממ יניינעב האשרהל ופוג יניינעב םדאל ה"בקה ןתונש האשרהב לדבה שיש ,איה הבושתה
יאשרו ןוממה לע םילעב השענ םדאהש ןפואב םדאל ןתונ אוה ןוממה תא לבא ,ולש לוכה םנמא
ול ורסמ אלא ,םדאה לש ותולעבל ה"בקה ןתנ אל ףוגה תא ,תאז תמועל .וב תושעל המ טילחהל
ובייחל וחוכב ןיא םג ןכל .ונוצרכ ףוגב תושעל תושרה םדאל הנתינ אלו ,דבלב ןודקיפכ
.ותאדוה יפ-לע שנועב

ודבלמ דוע ןיא

.תואיצמה לכ לע ה"בקה לש האלמה ותטילשב ריכהל םדאה שרדנ ןוממ יניינעב םג ,תאז םע
םעפ .לודג םיצע רחוס היהש ,'אינת'ה לעב ,ןקזה ונבר לש וידיסח ילודגמ דחא לע רפוסמ
."ודבלמ דוע ןיא" :תוטשפב בתכ - 'לוכה-ךס' םשרו ןובשחה תא םייסשכו ויתונובשח תא ךרע

,ויתונובשח תא להנמו ויקסעב קוסע אוהש העשב םגש ,דיסח לש תיתימאה ותשוחת התייה וז
האירבה לש תמאה תא םילגמ תאזכ הרכה ידי-לע ."ודבלמ דוע ןיא" - אוה 'לוכה-ךס' ירה
."ודבלמ דוע ןיא"ש רשב יניעב וארי לוכה רשאכ ,הלואגה ןמזב ודועייל םלועה תא םיניכמו
(106 'מע ,דל ךרכ תוחיש יטוקל)

םיטפוש

הבושתו לולא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהבושתל תרוכזת

םע שטיוואבוילמ (ןוסרואינש רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא אצי ,לולא ימיב ,תחא הנש
ןיעהש ןכיה .שפנה תחונמ אוה לויטה :ונבל באה רמא .ריעל ץוחמ לא קחצי-ףסוי יבר ונב
תודש שי םשו הפ .םישבי - תונליאהו תודשה .האירבה לע הכופשה תונמחרה תטבינ ,הנופ
ךירצש ,הבושת תושעל שיש ריכזמ לוכה .השדח 'תויח'ל ההמכו תגרוע הלוכ האירבה .םיפודש
.ה"בקה םיכלמה-יכלמ ךלמ לש ותרתכה תארקל ,הליחמו החילס תשקבל ומצע תא ןיכהל םדאה

םיבוט םישעמו הבושת

תא קזחל (ב .שולחהו הלוחה רביאה תא אפרל (א :םייתש םה ףוגה ילוחב האופרה יכרד
שי הזל המודב .ואפרלו הלוחה רביאה לש ותשלוח לע רבגתהל ולכויש ידכ ,םיאירבה םירביאה
.םיבוט םישעמו הבושת - שפנה ילוחב האופר יכרד יתש
(םוי םויה)


םלועל המדק הבושת

םירה םרטב" :רמאנש ,םלועה תאירבל המדקש הבושת הלודג :אריעז-רב והבא יבר רמא
."אכד דע שונא בשת ...ודלוי
(הבר תישארב)


טחמ לש הדוחכ חתפ

יל וחתפ ,יינב ,לארשיל ה"בקה רמא :רמא אסיי יבר ."יתוחא יל יחתפ" :םירישה-רישב רמאנ
.וב םיסנכנ תונורקו תולגע ויהיש חתפ םכל חתופ ינאו ,טחמ לש הדוחכ הבושת לש חתפ
(הבר םירישה-ריש)


דובכה-אסיכ דע

."ךיקולא 'ה דע לארשי הבוש" רמאנש ,דובכה-אסיכ דע תעגמש הבושת הלודג :יול יבר רמא
(ופ אמוי)


הלואג האיבמ הבושת

עשפ יבשלו לאוג ןויצל אבו" :רמאנש ,הלואג האיבמש הבושת הלודג :ןתנוי יבר רמא
."בקעיב
(ופ אמוי)


דיתעו הווה ,רבע

אוה חתפמה ךא .אבהל לע הבוט הלבק ;רבעה לע הטרח ;הווהה רודיסו ןוקית איה הבושתה
תושעלו ,רבעה לש בוט-אלה תא וא רסחה תא אלמל ןתינ ,יוארכ רדוסמ הווהה רשאכ .הווהה
.דיתעה לע םיגייסו םירדג
(שדוק-תורגיא)


תובית-ישארב הבושת

'ה םע היהת םימת" :הלאה םיקוספה לש תובית-ישאר איה 'הבושת' :רמא ילופינאמ אשוז יבר
"ךומכ ךערל תבהאו" ,(ח,זט םיליהת) "דימת ידגנל 'ה יתיוויש" ,(גי,חי םירבד) "ךיקולא
.(ח,ו הכימ) "ךיקולא םע תכל ענצה" ,(ו,ג ילשמ) "והעד ךיכרד לכב" ,(חי,טי ארקיו)
(םוי-םויה)

עובשה תרמיא


הריבעל הווצמ ןיב

-תוריסמ ךותמ 'ה-תדובעל וכנחל קידצה לחה ,זלעבמ בד-רכששי יבר לש ןטקה ונב טעמ לדגשכ
תא דליה סינכהשכו ,דואמ םירק ויה םימה .רהנב הליבטל ומע וחקל ףרוחה ימימ דחאב .שפנ
."!יוא ,יוא" :ויפמ האירק הצרפ ,םימב וילגר

.האנה ךותמ ,"הא ,הא" :ולמלמ ויתפשו ופוגב תומימח שח ,תבגמב ףטעתהו דליה לבטש רחאל

'יוא ,יוא' התליחת הווצמ - הריבעל הווצמ ןיב לדבהה המ הארו אוב" :קידצה ול רמא
..."'!יוא ,יוא' הפוסו 'הא ,הא' התליחת - הריבע וליאו ;'הא ,הא' הפוסוהלואגה תרות


הלואגל הבושתמ

-םע םא .ידימו ימואתפ תויהל לוכיו ךשמתמו יתגרדה תויהל לוכי הלואגל תולגהמ רבעמה
ךכו .םיכשוממ םיכילהת לכ אללו תחא-תבב הלואגה האב זא-יכ - "וכז" תגרדל עיגמ לארשי
הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" :(ה הכלה ,ז קרפ הבושת תוכלה) ם"במרה רמוא
הבושתב בש לארשי-םע רשאכ ,רמולכ .תוידימה לע אוה שגדה - "ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב
.תחא -תבבו דימ הלואגה האב ,היוארה

בצמ לש רופישכ ,הגרדהב תואבש היילעו תומדקתה שי .הבושתב יולת הלואג לש הזכ גוס
.םויה לש םירופישל סיסב שמשמ לומתא לש הנבמה - ךבדנ יבג-לע ךבדנ לש היינב וז .םדוק
הניא וז .לומתא תכרעמה הלעפ ןהיפלש תורגסמה תסירה ךות ,הציפקב האבש תומדקתה שי ךא
.רבעה תנוכתמ סיסב לע אלש ,השדח תוליעפ תנוכתמ תריצי אלא ,בלש רחא בלש לש תומדקתה
.הבושתה ,םצעב ,וז

דומעל אל ,תכלל

תומדקתה םש שיש ןוכנ .'הדימע' תארקנ הנושארה תומדקתהה ,תודיסחה תרות לש היחנומב
וזש רחאמ םלוא .רבעב היהש המל יחכונה בצמה תא תוושהל רשפא-יאש דע ,ףרה אלל תורפתשהו
שי םירבד לש םרקיעב ירה ,סיסב ותוא ךותמ תאצוי איהו תמייק תרגסמ התוא ךותב תומדקתה
.הפקיהב תמצמוצמ םג חרכהבו ,תלבגומ ,היופצ תומדקתהה .םוקמב תמייוסמ הכירד ןאכ

- שדח בצמל דחא בצממ יתימא רבעמ שי הב ןכש ,'הכילה' תארקנ היינשה הטישה ,תאז תמועל
םיסופד םירצונו ליאוה ,ןאכ ףא .ירמגל רחא םוקמב רחמו ןאכ אוה םויהש ,ךלוה םדא ןיעכ
.'הכילה' תניחבבש תומדקתה וז ,תוליעפ לש ירמגל םישדח

,תיתימאו המלש היהת הבושתהש ידכ .רבעה סיסב לע םישדחה וייח תא הנוב וניא הבושת-לעב
-תכרעמ תונבלו ,רבעה לש הבשחמה יסופדמו םייחה-תוחרואמ רשפאה לככ רהמ ררחתשהל ותבוחמ
לש השדח הרוצל רבועו ונממ ררחתשמ אלא ,לומתאה תא רפשמ אוה ןיא .ירמגל השדח םייח
- שפנה ייחב 'הכילה' וז .הנוש םדא השענו תרחא גהנתמ ,תרחא םירבד האור אוה .תוגהנתה
.ינש בצמל דחא ינחור בצממ יתימא רבעמ

ייוויצ לע רבעו אטחש ימל קר תמצמוצמ הניא איהש ,ןבומ הבושתה לש וז הסיפת יפ-לע
ירמגל תולעתהל :רמולכ ,הבושתב רוזחל ךירצו לוכי ,היהיש ימ היהי ,ידוהי לכ .הרותה
רחא דעצ םדקתהל קר אל .'ה-תדובעב ירמגל השדח ךרדל רבעה לש הבשחמהו תוגהנתהה תרוצמ
ההובג המרל עיגהל ידכ ,(הרשיו הבוט איהש ףא) הווהב םייחה תרוצ לכ תא עזעזל אלא ,דעצ
.תווצמו הרות ייח לש ךורע-ןיאל

המשנה תדיריל הביסה

הדריש המשנ ןיב לדבהה .הטמל המשנה תדיריל תיתימאה הביסה איה ,וז תועמשמב ,הבושתה
'הכילה' ןיב לדבהה אוה ,התדירי םדוק ,הלעמל התייהש יפכ המשנ התוא ןיבל הזה םלועל
םיכאלמה םג ךכ ."וינפל יתדמע רשא 'ה יח" :רמאנ התדירי ינפל המשנה לע .'הדימע'ל
דע תולודג תוילעו ,תוילע םהב שי םנמא ."ול לעממ םידמוע םיפרש" - 'םידמוע' םיארקנ
קר .ךורע-ןיאל תוהובג תוגרדל םירבעמ ןיא .תרגסמ התואבו סיסב ותוא לע לוכה ךא ,דואמ
."ליח לא ליחמ וכלי" - 'ךלהמ' תניחבב תישענ איה ,הטמל תדרוי המשנה רשאכ

ךורע-ןיאל םיהובג גולידו הציפק עצבל - הבושת תושעל ותלוכיב םדאה לש ודוחיי
חוכה ול שי ,הפיו בוט היה וישכע דע ובצמש לככ .הכ דע לעפו יח ןכותבש תורגסמהמ
.(האטחהו ןורסיח ןושלמ) 'אטח' תניחבב היה םדוקה בצמה היבגלש ,תאזכ הגרדל םמורתהל
!הלואגה תא םיאיבמ ךכו ,הבושתב רוזחל םיכירצ לוכה ,תודיסחה תטיש יפ-לע ,ןכלהיהש השעמ


אפורה ר"ומדאה

-ירשי םידוהי ויה םיינשה .ןטב-ירפל וכז אל ןיידע דרהנרב גוזה-ינבו ופלח תובר םינש
ופיסוה ןכ-יפ-לע-ףא .םרעשב הקרז הביש ,םיריעצ ויה אל רבכ םה .תווצמב םיקדקדמו ךרד
.םהלשמ דלי וקבחיו ועשוויי דחא םויש תווקלו ןימאהל

קינעה קידצה .םתקוצמ תא וינפל וחטשו קסנ'זילמ ךלמילא יבר קידצה לא ועסנ דחא םוי
ומש ארקנו ןב םישישקה םירוהל דלונ ל"קת תנשב .המשגתה איה הנש רובעכו ,ותכרב תא םהל
.דוד-םייח לארשיב

וב ולת וירוהו הדיקשב דמל דליה .ןפודה-יאצוי ויתונורשיכב לוכה וניחבה ותודלימ
ידוהיה בוחרבו ,'הלכשה'ה ימי ויה םימיה םלוא .לארשיב לודג לדגי יכ ופיצו תובר תווקת
תושפנ דוצל םיסנמ 'םיליכשמ'ה רשאכ ,רעונה-ינבו םיריעצה לש םשפנ לע זע קבאמ שטינ
.םכרדל

ותוטהל חילצה הזו ,ללובתמ ידוהי ,אפור רחא ךשמנ אוה .םתשרב לפנ תעדה רחוש רענה
לחה םש ,ןילרב תטיסרבינואל עסנו וירוה תיב תא דוד-םייח בזע ותעפשהב .ךלמה ךרדמ
וירבח לכ לעמ הלעתהו וידומילב חילצה םיריהזמה ויתונורשיכ תוכזב .האופר דומלל
.הטלוקפל

דמולמהו ריעצה אפורה לש ומש .ולשמ האפרמ חתפו םידומילה תא תונייטצהב םייס הרהמ דע
עדונה לרנגה לש ישיאה ואפור שמשל ןמזוה דוד-םייחו ,ינלופה הכולמה-תיב לא םג עיגה
.קאצניוז

אשנ אוה .רבד לכל יוגכ גהנתה םינשה ףולח םעו םיידוהיה םייחה-תוחרוא תא חנז הגרדהב
הכז אוה .םיוולשו םימיענ םייחמ הנהנו ,המש הסדה-הנלה ,םיללובתמ םירוהל תב השיאל
.ויתופיאש תגספל עיגהש שיגרהו רשועלו הליהתל

,םידוהי ואר עתפל .בונראיז הרייעה לש הבוחרב ותייערו דרהנרב ר"דה ולייט דחא םוי
שיאה .םידוהיה דחא תא לאש ,"?הרק המ" .תסנכה-תיבל םירהממ ,תיניצר םינפ-תשרא ילעב
ידכ םירהממ לוכה .הבושת ימי םה ולא םימי .וישכע לולא שדוח" .םוגעו ךובנ טבמ וב ןתנ
.וכרדל רהימו ידוהיה בישה ,"תסנכה -תיבב תאשל ברה דמועש תוררועתהה ירבד תא עומשל

והשמ עז ,ברה לש ולוק תא ועמשו תסנכה-תיב לא וברקתהשכ .לייטל ופיסוה ותייערו ר"דה
היהש ,תסנכה-תיב ןתפמל ךומס ועיגהשכ .ותייערל ר"דה עיצה ,"רתוי טעמ ברקתנ" .םבילב
.המינפ ותוא תוכשומ וילגר וליאכ שח ,םוקמ ספא דע םדא אלמ

ומיכסה הרירב ןיאב .םישנ-תרזע שי םישנל יכ םהל וריבסהו גוזה-ינב תא ורצע םיללפתמה
.תסנכה-תיב םלואל סנכנ דרהנרב ר"דו םישנה-תרזעל התנפ השיאה .המ-ןמזל דרפיהל

וב וררוע םה .ר"דה בלב םייובח םימינ לע וטרפ ברה לש םיררועמה וירבדו םחה ולוק
.םינש ךשמב ותמשנ תא ףטעש הבעה תוירמוחה הטעמ דעבמ ורדחו םינשי תודלי תונורכיז
אל הרהמ דע םלוא ,להקה יניעמ תאז ריתסהל הסינ הליחתב .ויניעמ תוגלוז ולחה תועמד
.ברה לש ותשרד םות דע ךשמנש זע יכבב ץרפו וחור-תרעס תא שובכל דוע חילצה

םילכה לכ תא .הבושתב בושל וטילחה דרהנרב גוזה-ינב יכ ,עדונ ןכמ רחאל רצק ןמז
םהילא ונימזה ףא םה .השדח םילכ תכרעמ ושכר םמוקמבו הפשאל וכילשה םחבטמבש םירקיה
.תודהיה תוכלה תא ר"דה תייער תא דמלתש ידכ הרייעה תושנמ השיא

תולילב .'ה-תדובעלו הרותה דומילל םיברה ויתונורשיכ תא תונפהל דוד-םייח לחה תעכ
ימב דמוע היה ךכ .םיאופקה וימימל סנכיהלו ,רבש וב אוצמל ,רהנה לא תכלל גהנ ףרוחה
תופורתב ופוגב לפטמו ,ותיבל בש היה זא קר .עקבתמ היה ורשבש דע ,הכורא העש חרקה
.ומצעב ןיכהש

דע ורקבמ היהו וילא רשקנ אוה .ןילבולמ הזוחה לש ורצח לא עוסנל לחה וירכממ המכ תצעב
ותדובעב ךישמהל הזוחה ול הרוה ,ותמשנ ןוקיתו תינחורה ותדובע דצל .ותוקלתסה םוי
,הבושתה-לעב לש ותשודקב וריכה לוכה .דרהנרב ר"ד ותוא הז היה אל בוש םלוא .אפורכ
.וילא הוולתמ ומצעבו ודובכב לאפר ךאלמה יכ ונימאה ףא םיברו

םילוחל עיגמ היהשכ .ללכב םייוגמו םיצירפהמ לביקש תונמזהמ קמחתהל וחוכ לכב הסינ אוה
.םיקידצה לצא לבוקמכ ,םמא םשו םמש הבש ,'הקתפ' וידיב תתל םיגהונ וללה ויה ,םידוהי

-תכושח הלחמב ,ץישלאז תליהק לש ןידה-תיב-בא ,לאיחי-השמ יבר הלח תחא םעפש ,םירפסמו
.ועישוהל האופרה חוכב ןיא יכ ןיחבה דימ ךא ,ותטימ לא ארקנ דוד-םייח 'ר .אפרמ

דמענו וידי תא לטנ ,וטנבא תא רזא ,ומוקממ םק אוה .רמא ,"השדח האופר אופא השענ"
ץישלאז לש הבר לחה ,'הרשע-הנומש' עצמאב דמעשכ .הלוחה תטימ די-לע תיברע ללפתהל
...םדאה דחאכ דועצל לחהו ותטיממ םק רבכ הליפתה םויס דעו ,עיזהל

םלוא .ר"ומדא שמשל לחהו םיבר תשקבל דוד-םייח יבר רתענ ,ןילבולמ הזוחה תריטפ ירחא
םיאפורה דגב תא שובלל ףיסוה אלא ,םיר"ומדא לש םכרדכ ,ישמ ידגב ומצע לע הטע אל זא םג
'םיפירחה םיכרבאה' לש לביטשב עבק ותליפת םוקמ תא .ושאר לע רדניליצ עבוכ שובחלו ולש
.בוקרטיפב

,ייח ימיב יתרבעש תוריבעה ןמ תחא לע ףא רתוומ ינניא" :רמול אפורה ר"ומדאה היה ליגר
..."תויוכזלו תווצמל ןלוכ וכפהנ ,הבהאמ הבושת ןהילע יתישעש עגרהמש םושמ
ןוסלבא ריאמ םע םיידוהי םייח
םימש ידיב טווינ :ןוסלבא ריאמ"

הווצמ תוחילשו סוטמ תנואת

םילשורימ (74) ןוסלבא ריאמ לצא ררוע ,םיכרד תונואת ינפמ הרימשל ד"בח-יריעצ לש עצבמה
רמוא אוה ,"הווצמ-תוחילש תוכזב יתלצינ" .הווחש השקה סוטמה תנואת לש הנורכיז תא
.תושגרתהב

תישארה תרתוכה ארקמלו ינודנולה רקובה ןותיע תא ריאמ לש ויבא חתפ 1943 ראורבפב 9-ב
.תרתוכב רמאנ ,"הדנק יפוח לעמ קסרתה ריוואה-ליח לש רטיירוביל סוטמ" .דיסכ ריווחה
-ליח תדקפמל דחא ןופלט .ןוויכ ותואל הסיטב טוונה ונב אצי ןכל םדוק הלילש עדי באה
..."קסרתהש סוטמב היה ןוסלבא ריאמ ,ןכ" :ארונה וששח תא רשיא ,ונב תריש הבש ריוואה

גלשב עוצפ

תינמיה ולגרבו ובגב םירבש .וייח לע קבאנו סוטמ רבש ךותב ,עוצפ ,ונב בכש העש התואב
ןכ-םג ,ישילש רבחו ,םיתמ ,וירבחמ םיינש ובכש וידיצ ינשמ .ומוקממ זוזל ול ורשפא אל
היה לוכי ,בכש וכותבש סוטמה קלחב רעפנש קנע רוחל דעבמ .העוצפה ולגר לע עורש היה ,תמ
.תוקסרתהל םרוגה התייהש ,םיגלשה תפוס לש התוללותשה תא תוארל

דנלטוקסב הפועת-הדשמ ואצי וירבחמ םירשעו ריאמ .היינשה םלועה-תמחלמ ימי םימיה
המדיק ,התיחנה רוזאל וברקתהשכ .ב"הרא תרצותמ םיפסונ ברק-יסוטמ םשמ סיטהל ידכ ,הדנקל
ךותמ ריוואב גוחל ץלאנ סייטה .סוטמה תא תיחנהל הרשפא אלש ,הזע םיגלש תפוס םהינפ תא
תא תיחנהל שאונ ןויסינ .קלדה יאלמ לזא םייתניבו האב אל וז םלוא .העיגרל הייפיצ
.תוקסרתהל םרג ,ירשפא-יתלב טווינ יפ-לע ,סוטמה

'לארשי עמש' תקעז

רכוז אוה .הדבא אל ותרכה .תוקסרתהה לש םיררמצמה םיבלשה לכ םירומש ריאמ לש ונורכיזב
רכוז אוה .רפסמ אוה ,"רוחש היה יביבס לוכהו ישארמ לזנ םד" .סוטמה רבשב דוכל ומצע תא
רחאל עריא ,ותניחבמ ,רתוי בושחה עגרה לבא .םיארונה םיעגרב וחומב ולעש תובשחמ יעטק
.ןכמ

.רפסמ אוה ,"תימינפ תושגרתה ןימ יברקב הרועינ ,זוזל תלוכי ילב הביכש לש תועש ירחא"
יתרכהש דיחיה רבדה התייהש ,עמש-תאירק לש הנושארה השרפה תולימ יפמ וצרפ םואתפ"
...'וניקולא 'ה לארשי עמש' :םילימה תא םר לוקב יתקעזו יבג לע יתבכש .תודהיהמ
לע םוקל יתחלצהו םישדח תוחוכ םואתפ יתשגרה ,השרפב הנורחאה הלימה תא יתמייסשכ
תוקסרתהה םוקמ תא רתאל הלצהה תוחוכ וחילצה זאו ,םיימוי ירחא קר הכעד הרעסה ."יילגר
.םייחב ראשנש ףסונ לייח םע ,וליצהלו

הרזח ךילהת

.יתד םדא היהש ,ובס תא שוגפל ךלה ותיבל בששכ .ותעיצפמ םילחהש דע הדנקב ראשנ ריאמ
ןודנולמ השיא לע יל תרפיס ךרדל ךתאצ םדוק" .בסה רמא ,"תלצינ המ תוכזב עדוי ינא"
יחולש' :רמאנ רבכ ךכ לעו .הדנקב התחפשמ-בורק לא ןיליפתו תילט ריבעהל ךממ השקיבש
."!'םיקוזינ םניא הווצמ

ולצא וחתפ ,'לארשי עמש' תולימ ויפמ וצרפ עוצפ ותויהב אקוודש הדבועהו ריעסמה עוריאה
.שדוקה-ריע םילשוריב ונכשמ תא עבקש ,תווצמו הרות רמוש ידוהי ריאמ השענ ופוסבש ךילהתגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ישמ לש תיציצ-יליתפ

?תיציצ תווצמ םהב םייקל םירשכ ישמ יטוחמ םייושעה םיליתפ םאה :הלאש

םשל - ךל" :ל"זח ושריפו ,"ךל השעת םילידג" :(בי,בכ םירבד) הרותב רמאנ :הבושת
,רמולכ .תיציצ תווצמ םשל םירוזשו םייווט תויהל תיציצה יליתפ םיבייח ,ןכ-לע ."ךתבוח
:היישעה תליחתב שרופמב ויפב רמאיו ,תווצמ ליגב ,השיא וא שיא ,ידוהי תאז תושעל ךירצ
."תיציצ תווצמ םשל (רזוש וא) הווט ינירה"

תליחתו רמוחה תסנכהשכ ,'המשל' תבשחנ תילמשח הנוכמב הייווט םג ,תועד הברה יפל
ורזשנ ךכ-רחא םא וליפא ,םייוג ידיב תישענ הייווטה םא לבא .םדא ידיב תושענ הלעפהה
.םילוספ םיליתפה ,תיציצ םשל םידוהי ידיב םיטוחה

קר) רשכ וניא ןכלו ,יווט אוהשכ ל"וחמ אבוימ תיציצה יליתפ תיישעתל םויכ שמשמה ישמה
תותילטה תיישעתל ישמ יטוח לש תומכ הילטיאב דחוימב ורציי ,הנש 25-כ ינפל ,תחא םעפ
.(ךמסומ רשכהב ,תילארשיה

תא ףילחיש דע השבולל ול רוסא ,ךמסומ רשכהב ןה ותילטב תויציצהש חוטב וניאש ימ לכ
.ךמסומ רשכהב לקנב םגישהל רשפאש ,רמצ-יליתפל תיציצה יליתפ

םיללפתמ .םייפתכה תא תוסכל תילטה הכירצ ,הכלהכ תיציצ תווצמ םויקל :ןאכ ריעהל יואר
.הווצמה תא ךכב םימייקמ םניאו ,'ףיעצ'כ ןשבולל םיגהונ ,ישמ תותילטב םיפטעתמש ,םיבר
עברא לש דגב םישבול ואצמיי ,יוארכ תילטה תא ושבלי םא ןכש ,ךכ בטומ םייקה בצמב םלוא
.תיציצ לש אתיירואד השע-תווצמ לע לעופב ורבעיו הרשכ תיציצ אלב תופנכ

תבוח ידי תאצל ידכ ,ץיקב םג ,רמצ לש (הנטקו הלודג) תילט שובלל םימש-ארי לכל יואר
.תועדה לכל הרותה-ןמ הווצמה
השמ תורגא .א,ה תעד הוחי .א ח"ואח ,ו רמוא עיבי :ת"וש .אי ח"וא ע"ושוט .ב,במ תוחנמ :תורוקמ
.נ"שו ,אסק 'מע ח"יח תידומלת הידפולקיצנאו ,ח"פ (ח"לשת) 'הכלהב למשחה' .א,ג ח"וא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il