508 'סמ עובשה תחיש




:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ הלואגה תרות

תוכוסה גח * (27.9.96) ז"נשת ירשתב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע




תיעובש הדמע


תחא תודחא ,םינימ העברא


לבא .םינימ העבראל םוקמ שיו תודיחא השוריפ ןיא תודחא
הברעה אלו גורתאה דימת אוה ילאדיאה לדומה


ךותמש הווקת שיו ,ומצעל אוהשכ בושח הז אשונב קוסיעה .םעה תודחא לע וישכע רבדל םיברמ
-גח ברע ונדמעב הזב קוסעל יואר דחוימב .שומימ ידיל םג םירבדה ואובי ןויעהו רובידה
.תודחא לש גח ולוכש ,תוכוסה

לע תונעל ידכ וב שי ,םינימה תעבראל לארשי-םעבש םינושה םיגוסה תא ל"זח ולישמהש לשמה
.וז היגוסב םיקסוע רשאכ תוררועתמש תולאש המכו המכ

םילדבהה תורמל

תודיחאל םינווכתמ םה םעה תודחא לע םירבדמ םהשכ .תודיחאכ תודחאה תא םישרפמה שי
,תמייוסמ תוינידמ לע תרוקיב חותמל וא תרחא הבשחמ גיצהל זעמש ימ .תוסיפתהו תובשחמה
.תודחאב עגופכ םהיניעב ספתנ

םיגציימש ,םיטבש רשע-םינש םלועמו זאמ ויה לארשי-םעב .הנוכנ-יתלב השיג ,ןבומכ ,וז
רשע ונבר השמ ראתמ ,תותבש המכ ינפל קר ונארקש ,םיבצינ תשרפב .תונוש םיכרד הרשע-םיתש
."ךימימ באושו ךיצע בטוח" דעו "םכישאר"מ ,לארשי-םע ךותב תוקולחו תוצובק

ימ דעו םיבוט םישעמו הרות םהב שיש םידוהימ ,תונוש תויוהמ םיגציימ םינימה תעברא םג
ךותב תוקולחו םילדבה שי ,הברדא .תודיחא ןאכ ןיא .םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב ןיאש
םע ונלוכ םילדבהה לכ תורמלש שוחל - לארשי תודחא לש תיתימאה התועמשמ וזו .לארשי-םע
.דחא שיא ינב ,םיחא ,דחא

תורודה םשב

גורתאה גציימש םיכרעה ןיב לדבה ןיאש םיכסהל ,תודחאה םשב ,םיעבותה שי ,ינש דצמ
.טלחהב - היתולעממ דומלל .ןכ - הברעה תא בוהאל .תועט וז םג .הברעה תגציימש םיכרעל
.הברעה אלו גורתאה אוה ילאדיאה לדומהש עגרל חוכשל רוסא לבא

.היתווצמ תא םייקלו הרותה רוא תא ריכהל הכז אלש ימ תא םג ,ידוהי לכ בוהאל ךירצ
ךרד וזש לבקל רשפא-יא לבא .הלאכ שי יאדוו ,ויתולעמ תא אוצמל תוסנל טלחהב ךירצ
הילאו ,הרותה לש הכרד איה תילאדיאה ךרדהש עדוי ותרותבו 'הב ןימאמה ידוהי .תילאדיא
.רותחל שי

דמעמב הנתינש הרותה םשב םיאב ונא .ונמצע םשב םיאב ונניא .הלילח ,תואשנתה וז ןיא
.התרימש לע םשפנ תא ורסמש םידוהי לש םיבר תורוד םשב םיאב ונא .לארשי לכל יניס-רה
ם"במרה תמגוד לארשי-ילודגו ,דומלתהו הנשמה ימכח ,םיאיבנה ומכ חור-יקנע םשב םיאב ונא
.ונלוכל תפומ םישמשמו ונכרד תא םיריאמ םתרותו םה .בוט-םש-לעבהו ל"זיראה ,י"שרו

תקדוצ תרוקיב

תא דמיל בוט -םש-לעבה .ידוהי לכב שיש בוטהמ דומלל םישרדנ טלחהב ונא ,רומאכ ,תאז םעו
םירכיאמ וליפאו ץראה -ימעו םיטושפ םידוהימ םימש-תאריו תובוט תודימ דומלל וידימלת
.םטקלל איה המכחהו ,םדא לכב בוט לש תוצוצינ שיש ,ומלוע תא ה"בקה ארב ךכ .םייוג

רוביצב ,לשמל .יתד-אלה רוביצה דצמ תקדוצ תרוקיב שי םיתיעל לבא ,תאז רמול םיענ אל
ןיידע אוה ידרחה רוביצהמ קלחב וליאו ,םידרפסל םיזנכשא ןיב רעפה ירמגל םלענ טעמכ הזה
תלוזל הרזעב רבודמ רשאכו ,לארשי-תבהאו דסח הברה ךכ-לכ הזה רוביצב שי ןכש ,לבח .םייק
?םייק ןיידע רעפהש םימוחת שי עודמ .ידוהיל ידוהי ןיב הלילח םילפמ ןיא -

תאזה העפותה ,רבד לש ומוכיסב לבא .םידדצהמ דחא לכל תוקדוצ תונעט שי .בכרומ אשונה
.ותדע לשב והשלכ רוביצ לע תיוות שארמ ליטהל רוסאו םידוהי ונלוכ .םייקתהל הכירצ הניא
.ןקלסל יוארו תומודק תועדב ץוענ רבדה הבר הדימב

!ןמזה אוה תוכוס .לארשי תודחא אשונב ןקתל המ אופא שי ונלוכל



שדח שי



תוכוסה תחמש

גחה תחמש תאבהל ,תוכוסה-גחב ה"עב ךרעייש בחרה עצבמל ד"בח-יריעצ םיכרענ ,הנש לכבכ
,םיבושייהו םירעה תוצוחב ובבוסי תודיינ תוכוס תורשע .לארשי-תיב ינומהל ויתווצמו
תוכוס' תובצומ םירעה יזכרמב .םינימה תעבראו הכוס תווצמב לארשי-תיב ינומה תא וכזיו
ואציי םיבדנתמ .תווצמה תא םייקל ול ורשפאיו רוביצה ינפל תוחותפ ויהיש ,'הווחאה
ףאו םילוע יזוכירל ,תובא-יתבל ,םייאופר םיזכרמל ,ןוחטיבה תוחוכ ישנאל החמש איבהל
תורצע ץראה יבחרב ה"יא וכרעיי תוכוס תולילב .גחה תווצמב םהיבשוי תא וכזיו ,אלכ-יתבל
.הבאושה -תיב תחמש לש תולודג

חצנל ןורבח

.הלפכמה תרעמל תינומה היילע היהת דעומה-לוח ימיבו ,בלה-תמושת זכרמב ןיידע ןורבח
,צ"החא 3 העשב ,ינש םויב .םידוהי תליפתל םיחותפ תומלואה לכ ויהי ינשו ןושאר םימיב
יטומ ,רכיירטש לאכימ ידיסחה רמזה ינמאו םירש ,םינבר תופתתשהב ,תיזכרמ תרצע היהת
.דועו םילשורי יחרפ ,םיובגניז

תוכוס יקחשמ

וב שי .הלא םימיב עיפוה תוכוסה-גח יאשונב החפשמה לכל הידמיטלומ יקחשמ לש רוטילקת
תחת בשחמב לעפומ רוטילקתה .גחה לש ומלועמ םיגשומ הברה םידמלמ םגש ,םיקחשמ העברא
-ינרקב ד"בח-תיב להנמ ,רטלש יכדרמ לצא םיטרפ .הלעמו 3.1 'תונולח' הלעפהה תנכות
.09-929164 ,ןורמוש

גהנמה רוזחש

הבו ,םילשוריב הקיתעה ריעב 'תורוא-תיב' תבישיב תוכוס דעומה-לוחב היהת תדחוימ הגיגח
'לט .רגידרו לדיי ידיסחה רמזה עיפוי הגיגחב .םיתיזה-רהב םינואגה גהנמ רוזחש
.02-6284155



שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תוכוסה גחל -


?הבאושה-תיב תחמשב םיחמש המל

שי ,תאז םע ."ונתחמש ןמז" וניתוליפתב ארקנ גחהו ,חומשל דחוימ יוויצ שי תוכוסה-גחב
ךוסינ תווצמב השודקה ,הבאושה-תיב תחמש ומכ ,תפסונ החמש ןמע תואיבמש תווצמ הזה גחב
."העושיה ינייעממ ןוששב םימ םתבאשו" - הלודג החמשב התשענ וז הביאש .שדקמה-תיבב םימה

-תיב תחמש האר אלש ימ" :ל"זח ורמאש דע ,תורחאה תוחמשה לכ לע הלוע הבאושה-תיב תחמש
החמש המע האיבמ איהש ,םימה ךוסינ תווצמ לש הדוחיי המ ."וימימ החמש האר אל ,הבאושה
?ךכ-לכ הלודג

תלבגומ החמש :ןיי

יפכו ,הרישבו החמשב השענ היה ןייה ךוסינ םג .חבזמה לע ןיי םג םיכסנמ ויה שדקמה-תיבב
הילע התלע םימה ךוסינ לש החמשה לבא ."ןייה לע אלא הריש םירמוא ןיא" :ל"זח ורמאש
תחמשמ הנוכת םהל ןיא םימה וליאו ,החמש איבהל ועבט ןיי ןכש ,הומת רבדהו .רועיש ןיאל
.יהשלכ

הרושקה החמש ומע איבמ ,חמשל ועבטש ,ןייה ךוסינ .הבושתה הנומט וז הדוקנב אקווד
תדימב היולת איה ןכש ,התוהמ םצעמ תלבגומ החמש וז םלוא .םדאה לש ויתונוכתבו ועבטב
,םדאה עבטב היולת הניאש ,תיקולא החמש אטבמ םימה ךוסינ םלוא .איבהל לוכי ןייהש החמשה
.תלבגומ-יתלב החמש וז ןכלו

תיפוס-ןיא החמש :םימ

תחמש הרוזש ןייה ךוסינב םלוא .הווצמה לש התשודקב החמשה הרושק וללה תווצמה יתשב
איבהל ןיי לש ותנוכת ןכש ,תלבגומ החמשה תישענ ךכב .ןייבש החמשה תנוכת םע הווצמה
.הדימו לובג הל שי החמש

ןיא םלועה עבט דצמ ,הברדא .םלועה עבט םע תברועמ הניא םימה ךוסינב החמשה ,תאז תמועל
הוויצ ה"בקהש הדבועהמ - הווצמבש יקולאה דצהמ תעבונ החמשה .החמש לש הנוכת םוש םימב
וז החמשל ןכל .'ה ןוצר תא אלמל ול הנתינש תוכזה םצעמ חמש ידוהיה .חבזמה לע םימ ךסנל
.רועישו הדימ ןיא

ונימיב םימו ןיי

- ושוריפ ןייה ךוסינ .םימה ךוסינו ןייה ךוסינ לש תינחורה הדובעה תמייק ונימיב םג
ול הנתינש תוכזה לדוגב ןנובתמ ידוהישכ .םדאה לש תילכשה ותרכהמ תעבונש הווצמ לש החמש
הרכהמ תעבונ החמשהו ליאוה םלוא .החמש אלמתמ אוה - וב קובדלו 'ה ןוצר תא םייקל
.תלבגומ החמשה םג ,התוהמ םצעמ תלבגומה ,תילכש

ומצע תא רסומ ידוהישכ .תילכש הרכהמ הלעמלש תווצמה םויקב החמש - ושוריפ םימה ךוסינ
תוננובתהלו הנבהל קקזנ אוה ןיא ,הווצמ תושעל והווצמ ה"בקהש עמוש אוהשכ ירה ,ה"בקל
תחמש ,תלבגומ-יתלב החמש וז .המשנה יקמעממ תצרופה המוצע החמש אלמתמ אוה אלא ,תילכש
."וימימ החמש האר אל" התוא האר אלש ימש ,הבאושה-תיב
(246 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל)





תוכוסה-גח :עובשה אשונ .תשרפל םישרדמ - ןייעמה ןמ



תוינחורה ףוסיא

,וטושפכ הדשה תאובת לש ףיסאה ןמז אוהש ,תוכוסה גח .תוינחורה לש האובב איה תוימשגה
לכב שכור םדאש םיבוטה םישעמהו תווצמה ,הרותה יניינע לכ - תוינחורב ףיסאה גח םג אוה
.תוכוסה גחב םיפסאתמ הנשה תומי
(לאומשמ םש)


'הל הכוס

.'הל הכוס ףא 'הל גח המ - "'הל םימי תעבש תוכוסה גח" :רמאנש ,הכוסה לע לח םימש םש
(א,ט הכוס)


הכוסהו ףוגה

,עקרקה לע לפונ היה ,ותכוסל גחה לש ןושארה הלילב שטיבוכלמ יכדרמ יבר סנכנ היהשכ
...הכוס תווצמ ,הביבחה הווצמה לע ךורדל םשוגמ ףוג זעמ ךיא :ןנואתמו הקשנמ

הכוס

ורזוע ה"בקה ,הכוס תווצמ תא םייקמש ימ - םילפונה לכ רזועו ךמוס :תובית-ישאר הכוס
.ונימי דיב וקיזחמו
(רכששי ינב)


האנ בלול ,האנ הכוס

לואש אבא .האנ בלולו האנ הכוס השע .תווצמב וינפל האנתה - "והוונאו יל-א הז" :אינת
.םוחרו ןונח היה התא ףא םוחרו ןונח אוה המ ,ול המוד יווה - "והוונאו" :רמוא
(דלק תבש)


האלמ תומלש

םימלש תויהל םהילע ,הרותה ןמ אוה םינימה תעברא תליטנ בויח ובש ,גחה לש ןושארה םויב
דוע לכ אלא ,םירשכ םעה בורש יד אלש ,ונדמלל .'ולוככ ובור' ללכה םהילע לח אלו ,ירמגל
תחא המוק םה לארשי לכ ןכש ,ולוכ םעב ןורסיחו םגפ שי ,ץוחב ראשנ דחא ידוהי וליפא
.המלש
(שטיוואבוילמ ר"ומדאה)


לודגהו ןטקה דוגיא

ןטקהש תעב יכ ,זמרל .תומלשב הווצמה תישענ יזא ,בלולה םע הברעהו סדהה תא םידגוא רשאכ
.םלש רבדה השענ לודגה םע רבחתמ
(ם"ירה ישודיח)


בל ול

רוצ" רמאנש יפכ .דבלב 'הל - דחא בל היהיש ךירצ ידוהיל .בל ול תויתוא - 'בלול'
.ףסונ רבדל הקושת ,רחא בל םדאל ןיאו ,בלה תדוקנ תוימינפ אוה ה"בקהש ,"יבבל
(הרות יטוקל)


בלול

ול ןיאו הזב הז םיקובד םה ,םילע הבורמ אוהש ףא ,בלולהש םשכ :לארשי-םע תא למסמ בלולה
,תובר תודעמו םיטבש המכמ םיבכרומ םהש יפ-לע-ףא ,לארשי ךכ ,דחא (הרדש) בל אלא
.םימשבש םהיבא ןוצר תושעל דחא בלבו דחא שיאכ םה םידחואמ
(הרות לש הניי)


הרותהו בלולה

'ל תואב תמייתסמו ("תישארב") 'ב תואב הליחתמ הרותה ?דציכ .הרותה לכ דגנכ לוקש בלולה
'ל תואב םימייתסמו ("השמ תומ ירחא יהיו") 'ו תואב םיליחתמ םיאיבנה ירפס .("לארשי")
.הלוכ הרותה לכ דגנכ לוקש בלולהש זמרל ,'בלול' תויתוא ונל ירה .("לעיו ומע ויקולא")
(חקור)


םיבושיח ילב החמש

םצעמ - "םכיקולא 'ה ינפל םתחמשו" אלא ,םינוש םיבושיח ךותמ עובנל הכירצ הניא החמשה
ידיל ונאיבהל ךירצ ,םיחמש היהנש הצור ה"בקהש רבדה םצע .וניקולא 'ה אוהש הדבועה
.החמש
(םינולסמ םהרבא יבר)





עובשה תרמיא


קידצה תשקב

ידי-לע ררחוש רשא ינמרג הדובע-הנחמב היה ,םטשרבלה הדוהי-לאיתוקי יבר ,זנאצמ ר"ומדאה
.ומע שגפיהל שקיב יברה .ראואהנזייא ינקירמאה לרנגה לש ודוקיפב ,תירבה-תולעב תואבצ

,רלטיהש ,ךל רמול קר יתיצר .רבד שקבמ יניא" :רמא קידצהו ,ושקובמל לרנגה ולאש
רשע-דחאו יתשא םהבו ,םידוהי ןוילימ השיש לש םתחיצרל םיארחא טלווזורו לי'צר'צ
."יידלי

."והשמ שקבת תאז-לכב ילוא" :לאשו וחור-זועמ םעפתה לרנגה

."גורתא יל גישהל לכות םא ךל הדוא ,תוכוסה-גח ברקתמו ליאוה" :יברה ול רמא

.רדוהמ גורתא ול איבהו הילטיאל סוטמ רגישש דע ,קידצהמ ךכ-לכ לעפתה לרנגה



הלואגה תרות


םיטרפה תודחא

-גחש הביסה םג וז ילואו ,הלואגה תא םיאיבמש םיישארה םירבדה דחא איה לארשי תודחא
שגדומ הזה גחה לש ויתווצמב ןכש ,("ןתייוול לש ורוע תכוס") הלואגב ךכ-לכ רושק תוכוסה
.לארשי לכ לש תודחאה ביטומ דחוימב

ותיבמ אצוי םדא רשאכש ,םירבדה תוטשפכו ,"םולש תכוס" התויהב תודחאה תא תאטבמ הכוסה
דחאתהל רתוי ול לקו םירחאה םישנאה ןיבו וניבש תוציחמה תא ריסמ םג אוה ,הכוסב בשויו
תאש-רתיב תאטבתמ תודחאה ."תחא הכוסב בשיל לארשי לכ םייואר" :םירמוא םג ל"זח .םתיא
ךכ לעו .םיעודיה שרדמה ירבדכ ,לארשי -םעבש םיגוסה לכל תזמורה ,םינימה תעברא תווצמב
."תחא הדוגא םלוכ ורשקוי" :ה"בקה רמוא

תודחא לש םינימ

(ג"משת 'ףיסאה גחו' ,ח"לשת 'ובשת תוכוסב' ,ךליאו זפ קרפ ז"לרת 'הככו') תודיסחה תרות
םינימה תעבראב קר אל תודחאה תא הארמ איה .תוכוסה-גח תווצמבש תודחאה ןויער תא הביחרמ
תא אקווד םילטונ ונא המל ,ןכ-םג רבסומ ךכ בגא) דרפנב םהמ דחא לכב םג אלא ,וידחי
רמתה ירפ תא אלו ,חיר םהב ןיאו םעט םהב שיש ימ תא גצייל ידכ ,[רמתה ףנע] בלולה
.(ומצע

תנוע ול שי ירפ לכ ."הנשל הנשמ ונליאב רד"ש ירפ ותויהב איה גורתאב תאטבתמה תודחאה
לכב ןליאה לע ראשיהל לוכי גורתאה ,תאז תמועל .ביקרמ וא רשונ אוה ןכמ רחאלו ,ולודיג
תונועה לכב לדג ףא אוה אלא ,תונועה ייונישמ עגפנ אוה ןיאש דבלב וז אלו ,הנשה תונוע
לכ לש ןתודחא תא גורתאה אטבמ וז ךרדב .ביבאהו ויתסה ,ףרוחהו ץיקה לש תועפשהה וב שיו
.תחא תומלש וידחי תורצויה ,הנשה תונוע

תפכ) רסח ביתכהו ,"םירמת תפכ" הרותב ארקנ בלולה .תודחאה ןויער תא אטבמ בלולה םג
םידומצ ויהי םילעהש - (רושק) "תופכ" תויהל ךירצ בלולהש ,ל"זח ךכמ ושרד .(תופכ אלו
םירבוחמש םילע ינשמ בכרומ וילעמ דחא לכש ,בלולב שיש ףסונ רבד .םידרופמ אלו םירבוחמו
.תודחאה ביטומ עיפומ ומצע בלולב םג ,ןכ םא .וידחי

קוספה תנווכ וז .("אניק דחב אתלת") תושלשב םירדוסמ וילעש ,אוה רשכ סדה לש וינמיסמ
לאמש ,ןימי - םינושה 'םיווק'ה תומלש תא אטבמ שולש רפסמה ."תובע ץע ףנע" הרדגהב
תפתושמ הדוקנמ םיאצוי וללה 'םיווק'ה תשולש לכש ,ןויערה יוטיב ידיל אב סדהבו - עצמאו
.תחא

איהש םושמ ,"אניווחא" ארמגב תארקנ הברעה .תודחאה ביטומ תא םיאצומ ונא הברעב םג
ינפב ןליא םנמא איה הברע לכ ."תודוגא-תודוגא" - תורחא תוברע םע הווחאב עבטב הלדג
.תודחאלו הווחאל יוטיב הזו ,תורחא תוברע םע לודגל הטונ איה ךא ,ומצע

ינושב תודחא

אוה ןאכ שגדה .תודחאה אשונ תא תוכוסה-גח לש םינימה תעבראמ דחאו דחא לכ אטבמ וז ךרדב
דחא לכ .םייונישהו םילדבהה לכ ךותב תודחאה תאבה לע אקווד אלא ,םילדבהה שוטשט לע אל
שיש ףאש ,ןויערה תא ולש וכרדב אטבמ (וידחי םתעברא המכו המכ תחא לעו) וללה םינימהמ
םלוכו וידחי םידחואמ םלוכ תאז-לכב - םילדבה שיו םייוניש שיו ,םינווג יוביר ןאכ
.תחא הווצמ ףתושמב םירצוי

.הכוסה תאטבמש תודחאה לע םינימה תעבראב יוטיב ידיל האבש תודחאה לש הדוחיי ךכב
איה .םינטקה םיטרפל תדרוי איה ןיא ךא ,דואמ הלענ םנמא איה הכוסה ידי-לעש תודחאה
-יטרפו םיטרפ לש המרל דירוהל אוה םינימה תעברא לש םניינע .'הלעמלמ' ,תיללכ תודחא
םינווג יובירו םיטרפ יוביר לש תואיצמ ךותב םגש ,שיגדהלו ,הכוסה לש תודחאה תא םיטרפ
.תודחא לש תפתושמ הדוקנ שי -

,המלשהו תיתימאה הלואגה ברע לש הלא םימיב דואמ הצוחנ לארשי תודחא לש תאזכ הרכה
.ונקדצ -חישמ תאיבב ,ןתייוול לש ורוע תכוסב תבשל הרהמב הכזנ התוכזבו



היהש השעמ


הכוסב "בנג"

הלגמ' ורוביח תוכזב ןכמ רחאל םסרפתהש ,אריפש ןתנ יבר לש ומש עדונ םרט םהה םימיב
םלוא .'ה-תדובעלו הרותה דומילל שדוק ויה וייחש ,םישולש ןבכ ךרבא היה אוה .'תוקומע
.וישעממ רבד הלגת לבל ותייער תא ריהזה ףאו תוירבה יניעמ ותשודק תא ריתסהל לדתשה

היתויחאל הרפיסו קפאתהל ,אקארק ריעה ידבכנמ דחא לש ותב ,השיאה החילצה אל דחא םוי
םיכאלמו תוצח ןוקית הליל לכב ךרוע ילעב ?ןתא תועדוי" :הלעב לש תודחוימה ויתולוגס לע
אל שיאשו תרגוסמו הרוגס זא היהת ורדח תלדש ,ינריהזה ףא אוה .ותליפת תא עומשל םיאב
..."רבדב הנכס שיש םושמ ,המינפ סנכיי

וטילחה דחא םוי .לוטיב לש ךויחב םירבדה תא ולביק הלאו ,ןהילעבל תאז ורפיס תויחאה
וכרדכ ךלה ןתנ יברש תעב ,הליל ותואב .םסיג לש הרזומה ותרהזאב שממ ןיא יכ חיכוהל
.הטימל תחתמ ורתתסהו ורדח ךות לא םיסיגה וקמח ,רהנה ימימב לובטל

םיסיגה תוחכונב שחש אלב ,תוצח ןוקית תכירעב לחהו ורדחל סנכנ ,רהנה ןמ בש ןתנ יבר
.הרות דומילל ןחלושה לא בשייתה ,שדקמה ןברוח לע ןנוקל םייסשכ .םיאבחתמה

תחתמ ולגתנ ,ןתנ יבר לש ותרהזאב ולזלזש םיסיגה .אושנמ לודג רבשה היה רקובב תרחמל
...םייח-חור אלב הטימל

הגגשב תושפנ גרוהכ ומצע תא ןודל טילחה אוה .ןוסאה ןמ ושפנ קמוע דע עזעדזה ןתנ יבר
ךראת ןמז המכ" .םלענ ןכיהל תולגל אלש עיבשה ותשא תא .תכשוממו הכורא תולגל תאצלו
.היערה הלאש ,"?ךתולג

.בישה ,"ינווע רפכתנ יכ םימשה ןמ יל ועידויש דע"

ינש תא דביא התע הז .םימשה דע ותקעז התלע ,תירותסמה ותומלעיה רבד וימחל עדונשכ
ועייסיש םיטרפ היפמ תולדלו ותב תא רוקחל הסינ אוה .םלענ ישילשה ונתח םג הנהו וינתח
.המואמ תעדוי הניאכ המצע תא התשע איה םלוא ,דבואה ןתחה תא רתאל ול

לכ שקיבו ונתח הארמ תא ראית אוה .תונושה םירעב לארשי ינבר לא םיבתכמ רגיש ול רצב
.ורותיאב עויסו עדימ

.לארשי יתב יחתפ לע ורזיחש םיינע תצובקל ףרטצה אוה .דודנ ןתנ יבר קיחרה םייתניב
.תובילעו ינוע רמא והארמ לכו וטפרתה וידגב .'שדקה'ה יתבב ןל תולילב

הנענ אל ותולגל אצי זאמש ,ןתנ יבר .ןילבולל םיינעה תרובח העיגה תוכוסה גח ברע
לש וגורתא לע רקובב ךרבל לכויש ידכ ,תאז .םעפה ךכל תואינ ,והשלכ תיבב חראתהל הנמזהל
.ריעה ירישעמ דחא לש וחרוא תויהל ולזמ לזמתנ .תיבה-לעב

דע ,ןתנ יבר לש ויתושגר ואג ,תראופמה הכוסל וסנכנו הליפתהמ וחראמו ןתנ יבר ורזחשכ
חראמה ."ןיאליע ןיזיפשוא ולוע" רמזל לחה תוקבדבו לוקב .ותולג ןיינע תא עגרל חכשש
.ליגר םדא ונניא וינפלש שיאה יכ הנקסמל עיגהו ויתועונת רחא בקע

חראמה לש ויתורצפה וליעוה אל .גדכ ויפ תא םתח הדועסה ךשמב .ןתנ יבר תשעתה דימ םלוא
,ןכ-יפ-לע-ףא .ותוינומלא לע רומשל ותלוכי לככ לדתשה אוה .והשלכ הרות-רבד רמאי יכ
.וחרוא תלודג רבדב ותרעשה תא תיבה-לעב לש ובילב וקזיח ותוגהנתה לכו ותליכא תרוצ

לע ךמסש רחאמ .םיכסה הזו ,הכוסב ראשיהל חראמהמ תושר ןתנ יבר שקיב הדועסה םותב
.הכוסב ןחלושה לע ורתונש םיראופמה ףסכה-ילכ תא התיבה סינכהל חרט אל ,וחרוא

ךכ .וביבס השענב ללכ שח אל ותוקמעתה בורבו ,ומע איבהש הלבק רפסב רהמ עקש ןתנ יבר
...וקש ךות לא םירקיה םילכה תא סימעהל לחהו הכוסל רדחש בנגב שיגרה אל םג

חרואה לע דימ לפנ ודשח .םירקיה ףסכה-ילכמ הקיר התוארל םהדנ ,הכוסל תיבה-לעב רזחשכ
לוק םירה אוה .דומילב עוקש ומצע השוע אוהשכ הכוסל רזחו םילכה תא םילעהש ,'הזחתמ'ה
.םינכשה לכ תא םוקמל קיעזהו הקעצ

לכ רשאכ .השע אלש השעמב תודוהל והואיבה אל ,ןתנ יבר גפסש תוכמה וליפאו תוקעצה לכ
."הדויש דע" ,םש אלכנו 'שדקה'ה תיב לא לבוה ,וליעוה אל הלא

בצייתה לפשומו הכומ .םינימ העברא גישי ןיינמ - תחא הגאד קר התייה ןתנ יבר לש ובילב
.םינימה תעברא תא ול איבהל םיבשהו םירבועה ינפל ןנחתמ אוהשכ ,'שדקה'ה ןולח חתפב
...תווצמב עתפל הקשח ושפנש בנגה חכונ ,ןבומכ ,וכחיג וללה

םע חחושל שקיבו השעמה לע עמש ,תסנכה-תיבב בוט-םוי תליפתל ןילבול לש הבר עיגהשכ
וסינכהל הוויצ אוה .בתכמב וראית וימחש שיאה תא וב ההיז דימו טבמ וב ףיעה אוה .בנגה
.ותוהז תא וינפל תולגל ונממ עבתו ידדצ רדחל

.תולגל ותאצ תביס תא ברל רפיס םג אוה .דבואה ןתחה אוה םנמא יכ תודוהל ץלאנ ןתנ יבר
.בנגה אוה ןיאש ול רורב יכו חרואה תא רקח יכ עידוהו רדחה ןמ ברה אצי דימ

םושמ איה ותוהז תא ףושחל וצליאש הרקמה יכ ,ןילבול לש הברל ןתנ יבר עידוה גחה תאצב
טילחה ברה .וריע אקארקל רוזחל טילחה ןכ-לעו ,ונווע לחמנ יכ ויבגל םימשה ןמ ןמיס
.ותיבל ותוולל

יבר תא תולעהל ריעה ינבל ץעי ןילבול לש הבר .רטפנ אקארק לש הבר יכ םהל עדונ ךרדב
לש הברל אריפש ןתנ יבר הנמתנ תחאו םישולש ליגב .היה ךכ םנמאו ,תונברה אסיכ לע ןתנ
.הריטעמה אקארק




רנימוה ליאומש ברה םע םיידוהי םייח


ךתוא םיכרבמ םינהוכ תואמ

דמעמל ונשדקמ-תיב דירש לא לארשי-תיב ינומה ולעי ,דעומה-לוח לש 'ג ,ישילש םויב
דסונ ימ ידי-לעו יתמ ,םיעדוי לגרל םילועה תובברמ םיטעמ קר .םינהוכה תכרב לש יתרוסמה
.ותמשנ יקמע דע שגרנו םעפנ ומצע אצמ וב חכנש ימ לכש ,הז דמעמ

לגלגתה ,םילשורי יריקימ ,רנימוה לאומש ברה ידיל .םינש ששו םירשעכ ינפל לחה ןיינעה
אצמ הווצת תשרפב .('םינושאר'ה ןמ) 'חקורה' לש הרותה לע שוריפ ובו רידנו קיתע די-בתכ
האב התייה ,םינהוכ-תכרב םירמואו םיתיזה רהב םידמוע םינהוכ תואמ-שולש ויה םא" :בותכ
."לארשיל הלואג

'שער' ילב

,הגרדמ לעב ידוהי ,רנפג לדנעמ-םחנמ ברה ,בוטה ודידיל רנימוה ברה שגינ יוליגהמ םעפנ
איבה ןכל םדוק .'חקורה' תצלמה שומימל לועפל טילחהו ןכ-םג שגרתה אוה .ץינ'זיו ידיסחמ
,םינולסמ םדוקה ר"ומדאה ,רוגמ 'לארשי תיב'ה ,ץינ'זיוומ 'םייח ירמא'ה ינפל ןויערה תא
.רתוימ 'שער' ררועל אלב תאז םייקל הצלמה תפסותב ,והודדוע הלא .לארשי ילודג ראשו
.ורמא ,"לקלקל ידכ לוכה השעי ארחא-ארטסהו ,לודג ןיינעה"

רוביצל וארקש תונטק תועדומ םילשוריב תסנכה-יתב תוחול לע וארנ א"לשת ולסכ שדוח-שארב
תותילטב םידייוצמ םהשכ ,יברעמה לתוכה תבחרב םימי השולש דועב סנכתהל םינהוכה
םיתיזה-רה לע ץילמה 'חקורה' ,םינברה תעדל) ןכ-םג אובל ןמזוה בחרה רוביצה .תורפושבו
ויה םיתיזה-רהב םיבחר םיקלח וליאו ,תלוספו רפע הסוכמ יברעמה לתוכה היה ונמזבש םושמ
.(םירבקמ םייונפ

םינהוכ תואמ-עבש

המכ ובצייתה םלומ .םינהוכ תואמ-עבשכ יברעמה לתוכה ינבא דיל ופפוטצה רקובב ולסכב 'גב
םילשוריב ודרי הלילב יכ רפוסמ ,דמעמה תא ראיתש ,'עידומה' ןותיעב .םדא-ינב תובבר
לש םימשל םמוקמ תא וניפו חורב וטש םידבכ םיננע ,עיצפה רחשה" םלואו ,םיזע םימשג
.המוצע התייה תושגרתהה ."תלכת

אשנ הירחא .הנושארה תינומהה םינהוכה תכרב המייקתה הבש ,תירחש תליפת הלחה עבש העשב
ןכמ רחאלו ,עמש -תאירקב םימש תוכלמ לוע וילע לביק להקה .תוררועתה ירבד רנפג ברה
.תורפושב םינהוכה ועקת

א"נשת סנ

,(83 ןב) רטפנ ח"משת תנשב .הנשב םימעפ המכ רבדה תא גיהנהל רנפג ברה לחה זאמ
תא םיכישממ ,יכדרמ 'רו לארשי 'ר ,וינב .םינהוכ-תכרב לש םידמעמ םישישכ וירוחאמשכ
רפוסמ םהבו ,םהיבאל וחלשנש םישגרנ םיבתכמ םהידיב .דמעמה ןוגראו לוהינב םהיבא תרוסמ
.םינהוכה -תכרבב תופתתשה תובקעב ועשונש םישנא לע

תולעל םילדתשמ ץראה יבחר לכמ םיבר .דעומה-לוחל דמעמה עבקנ תונורחאה םינשה םירשעב
לחה ןייוע יברע ןומה רשאכ ,א"שנת תוכוסב דמעמה דחוימב רוכז .הזה םויב םילשוריל
תוערפתההש היה סנה .לתוכה תבחרב םינהוכה תכרבל םיאבה ינומה לע םיעלסו םינבא ריטמהל
.הבחרה תא ובזע רבכ תובברה תיברמו ףסומה תליפת רחאל העש יצח הלחה



גרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


"הכוסב בשיל" תכרב

?'הכוסב בשיל' ךרבל שי םאה ,הכוסב תוריפ וא תוגוע םילכואשכ :הלאש:הלאש

."ורודת ןיעכ - ובשת" ל"זח ושריפו ,"םימי תעבש ובשת תוכוסב" :הרותב רמאנ :הבושת
הבישיה תווצמ ,ןכ -לע .םדאה לש ירקיעה ותיב הכוסה תישענ תוכוסה גח ימיבש ,רמולכ
תחיש ,הרות דומיל ,הניש ,הייתשו הליכא :ותיבב ותושעל םדאה ךרדש רבד לכ תללוכ הכוסב
.םחל 'תיזכ' תוחפל הכוסב לוכאל הבוח ,ןושארה הלילב .'וכו םיער

םלוא .הב םילכוא אל םא םג ,הכותל םיסנכנש םעפ לכב הכוסה לע ךרבל ךירצ ,דומלתה ןידמ
לכ תא תרטופ איהו ,הליכאה איהש ,תירקיעה תועיבקה לע קר םיכרבמש ,םיקסופה ובתכ השעמל
.הכוסב םישענה םירבדה ראש

א"וזחה יפלו ,ק"מס 54 - האנ ברה יפל :הרועישש) 'הציבכ'מ רתוי לש רועישב םחל תליכא
.'הכוסב בשיל' תכרב תועדה לכל תבייחמ (ק"מס 100 -

,הבישיב התוא םירמוא םיעמושהו ,שודיקה םויס רחאל הכרבה תא רמוא ,ןייה לע שדקמה
.'איצומה' ךרבל םיבשוי ךכ-רחא דימו הדימעב הכרבל םיגהונ שיו .'איצומה' תכרב רחאל

- ד"בח גהנמל .הכוסב םלכאל םיבייח ,רומאה רועישה לעמ תונוזמ ינימ ראשו תוגוע
האב וז הליכאשכ קר ךרבל םיגהונ םירחאו ,ךרבלמ םיענמנה שי םלוא ,'הכוסב בשיל' םיכרבמ
תרותב תיבב ןלכאל ךרדהש ,רחא דוביכ םע הפק וא הת תייתש .'הדועס םוקמב שודיק' עובקל
.הכרב אלב ךא ,הכוסב התושעל םיבייח ,תועיבק

גהנמל .הכוסל ץוחמ ,םימ וליפא ,המואמ תותשלו לוכאל אלש יוצר יכ רכזומ הנשמב רבכ
.ךכב םירדהמ ד"בח
.67 'מע ד"בח םיגהנמה רפס .םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .גמרתו טלרת 'יס כ"ונו ח"וא ע"וש :תורוקמ
.חסר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .אש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא




ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il