511 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

חנ תשרפ * (18.11.96) ז"נשת ןוושחרמב 'ה * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


הירוחאמש המו תושקעתה


הפצ דציכו ,ףסוי רבקו תיבה-רה ,ןורבח ןיב רבחמ המ
ונימיב שחרתמה תא שרדמה


-לע .םלועב תוירקמ ןיאש ךכבו תיטרפ החגשהב םינימאמ ונא .םינימאמ ינב םינימאמ ונלוכ
.תיעמשמ-דחו הרורב העפות תרקדזמ םייניעה לומ רשאכ המכו-המכ-תחא

וחכוויתו ,םיברעה ןיבל וניניב רתויב ףירחה תומיעה שטינ םהילעש תומוקמל בל ומיש
תומוקמה תשולשב תילארשיה הטילשה .ףסוי רבקו ןורבח ,תיבה-רה :תומוקמ השולשב רבודמש
.וללה תומוקמב ונתזיחא תא עקעקל ידכ לוכה םישוע םהו םיברעה יניעמ הניש הדידמ וללה

.וללה םירתאב תידוהיה הטילשה ךשמה לע תדחוימ תושקעתה םיניגפמ ונא םג ,ינש דצמ
תחא-אל ושמתשה ףא הירבח .תובא ירבקמ הדימה לע רתי השגרתה אלש הלשממ ונל התייה
וללה תומוקמה תשולש לע רתוול וזעה אל םה םג לבא .וללה תומוקמה תשודקב לוזלז ייוטיבב
רבקב תילארשיה הזיחאה לע ורתיו אל ,(ומתח וילעש םכסהל דוגינב) ןורבח תא ורסמ אל -
?ירקמ הז לכ םאה .תיבה-רה ןיינעב םיצחלל וענכנ אלו ,ףסוי

תונוהל רשפא-יא

לארשי תא תונוהל םילוכי םלועה-תומוא ןיא תומוקמ השולש" :(טע השרפ הבר) שרדמה רמוא
הביסהו ."ףסוי לש ותרובקו שדקמה-תיבו הלפכמה תרעמ - םה ולאו ,םכדיב םה םילוזג רמול
,הלפכמה תרעמ תא הנק וניבא םהרבא .אלמ ףסכב וניתובא ונק וללה תומוקמה תשולש תא -
תיבה-רה תא הנק ךלמה דודו ,ףסוי ךכ -רחא רבקנ ובש ,םכש דילש הדשה תקלח תא הנק בקעי
.יסוביה ןנרא תאמ

םילוכי םלועה-תומוא ןיא" וללה תומוקמה תשולש לעש םירמוא םהשכ םנושלב םיקיידמ ל"זח
לארשי-ץרא לש והשלכ קלח לע תולעבל םלועה-תומוא דצמ הנעט לכ ןכש ."לארשי תא תונוהל
-תלחנכ ונלביק התואש ,לארשי-םע לש ותלחנ תא המרמב לוטיל ןויסינ והז .האנוה אלא הניא
תא תומרל םייוגה וחילצי ובש ,בצמ רצוויהל לולעש ופצ ל"זח לבא .םלועה ארוב תאמ םלוע
.םהל ךייש לארשי-ץראמ רחא וא הז קלח וליאכ ,רקש תונעטב תוירבה

םיאמרה וליפא ולכוי אל - ףסוי רבקו ןורבח ,תיבה-רה - וללה תומוקמה תשולש לע לבא
ןאכ .תידוהיה המואה תובא ידי-לע אלמ ףסכב ונקנ הלא םירתא ןכש ,לארשי תא תונוהל
יפ-לע לארשי-םעל םיכייש וללה תומוקמה .ץראה תשודקלו תיקולאה החטבהל םיקקזנ ונניא
.םיישונאה תולעבה יקוח לש רתויב תויסיסבה הדימה תומא

הזיחאה תודוסי

לש ותזיחא תודוסי תא םילמסמ וללה תומוקמה תשולש .עקרק לע תולעבמ רתוי הברה ןאכ שי
וצראל ידוהיה םעה ןיב הקומעה הקיזה לש הישרוש םיעוטנ ןאכ .לארשי-ץראב לארשי-םע
.יפסכ ןיינק תועצמאב רצובת וללה תומוקמה לע תידוהיה תולעבהש ךרוצ היה ןכל .ותדלומלו

םידוהיה םא קפס .םיברעה םגו םידוהיה םג תאז םישיגרמ שפנה לש םיקומע םידברבש הארנ
םניא םיברעהש יאדו .ולא ל"זח ירבד תא םיריכמ וללה תומוקמב ונתזיחא ךשמה לע וטילחהש
הלילח לופית וא םוקת וללה תומוקמה לעש םישיגרמ םה והשלכ םוקמב לבא .תאז םיעדוי
ךכ םושמו ,וז הזיחא עקעקל םיברעה ךכ-לכ םיצמאתמ ןכל .לארשי-ץרא לכב תידוהיה הזיחאה
לומ הדימעו שפנ-תוריסמ ידכ דע ,וללה תומוקמה לע הנתיא הכ תושקעתה הלגמ תידוהיה שפנה
.ולוכ םלועה

םיעוריא וללוחתה ,הלא תומוקמב םירותיוול הייטנ התייהש תמיא לכש ירקמ הז ןיא םג
לשכינ לבל ונתוא תנווכמו ונילע תרמוש 'ה די וליאכ .תונכוסמה תונווכה תא ולכיסש
.הלילח

!ל-א ונמע יכ .םוקי אלו רבד ורבד ,רפותו הצע וצועשדח שי"ןויצ"ב רקיב הרובחתה רש

שודקה ונויצ תא םג דקפ ,קרוי-וינב רוקיבל רבעש עובשב אציש ,יול קחצי ברה הרובחתה רש
םויב 'םחנמ להוא תיב'ל עיגה רשה .ןילקורבב ד"בח זכרמב חראתהו שטיוואבוילמ יברה לש
ההשו ,גוהנכ ,'שפנ-ןוידפ' בתכ אוה .לארשימ ד"בח יגיצנ ידי-לע לבקתנו ,םיירהצב ישילש
תנוכשב רקיב ןכמ רחאל .םיליהת יקרפ רמואו ויתושקב תא ארוק אוהשכ ,'ןויצ'ב הכורא העש
-ב יזכרמה שרדמה-תיבב החנמ ללפתהו ,תידוהיה הליהקה שאר תיבב לבקתנ םש ,סטייה-ןוארק
.ייווקראפ ןרטסיא 770

ב תותיכ ידימלתל "שמוחה תוגיגח"

ופתתשי ןהבש ,'שמוחה תוגיגח' ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב ה"יא ולחי ןושאר םויב
םינהנ םידליה .רפסה-יתבב שמוחה דומיל תליחת תארקל ,ץראה יבחר לכמ ב תותיכ ידימלת
תנדסמ ,ם"תס תביתכב תישיא תוסנתהמ ,ותדובעב ם"תס-רפוסב הייפצמ ,ילוק-רוא ןויזיחמ
הנכוה הנשה .דועו תסנכה-תיבב תיתייווח תינכתמ ,םידליה ידי-לע ךרענש הזחממ ,הריצי
קר םירוקיבה .תטלק-רפס - יש לבקמ דלי לכ .הרפושו הלולכוש תינכתהו השדח הרואפת
.03-9607588 :שארמ המשרהב

םידימלתל תוינשמ

,הלא םימיב העיפוה ,יתהק סחניפ לש יממעה ושוריפ םע ,תוינשמ תורבוח לש תדחוימ הרודהמ
קסופמ ,דקונמ ,הנשמה חסונ עיפומ דומעה לש ןוילעה וקלחב .םידימלתל רקיעב תדעוימ איהו
דחא לכל רשפאמש ,יתהק שוריפ ןותחתה וקלחב .ארונטרב שוריפ ודיצלו ,םיעטקל קלוחמו
-הלחו תוכרב תכסמ לע תורבוחה ולבקתנ תכרעמב .הנשמה ירבד תא תולקב ןיבהל דחאו
.02-868022 'לט .םירוכיבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חנ תשרפל


דודו השמ ,םהרבא ,חנ

ךכ לע ."ויתורודב היה םימת קידצ" :השיגדמ איה ,חנ לש ותוקדצ תא תראתמ הרותהשכ
תורוד השולש טרפמ רהוזה .םירחא תורוד תמועל אלו קידצ בשחנ ורודב קרש ,ל"זח םישרוד
.דוד לש ורודו השמ לש ורוד ,םהרבא לש ורוד :"םולכל בשחנ וניא" חנ םתמועלש םיקידצ לש

?םירחא םיקידצ לש םהיתורודל אלו הלא תורודל אקווד חנ תא םיוושמש הביסה המ

שדח םלוע

,ןושארה ידוהיה ,םהרבא .םלועה ןיינבב שדח בלש ליחתה הלא לכ לצאש ,ךכב ןומט רבסהה
ה תא םלועל איבה השמ .ודיקפת יולימב ליחתמו לארשי-םע םלועב עיפומ ובש בלשה תא חתפ
תא חתפ ךלמה דוד .הרותה ידי-לע םלועה תא ךכזלו שדקל חוכה ןתינ האלהו ונממו ,הרות
.םלועה לע ךלמל ה"בקה תא ךילמהל - הניינע רקיעש ,תוכלמה תפוקת

הביתהמ אצישכש ,רמוא שרדמה .לובמה רחאלש םלועה - האירבב השדח הפוקת חתופ חנ םג
התייה חנ לש ותדובע םלוא .ןקותמה םלועה לש וסוסיב השעמל ליחתה ובו ,"שדח םלוע האר"
ןכלו) דודו השמ ,םהרבא לש םתדובע תמועל "םולכל" תבשחנ איה ןיאו ,הלחתה לש הגרדב קר
.(םדאה תאירב תומלש ידיל האב םדי-לע יכ ,'םדא' - םה ,השמ דוד ,םדא תוביתה-ישאר

השודק - תילכתה

םיתחשומ ויה וללה .לובמה רוד ינב לש םתעשרל האוושהב רקיעב התייה חנ לש ותקדצ
ןיא ורבחל םדא ןיבש םירבדב תומלש םלוא .קידצ חנ היה ךכבו ,ורבחל םדא ןיבש םיניינעב
וכלהמב העיגפו שוביש תעינמ אלא וז ןיאו ,תיקולאה ותילכתל םלועה תא איבהל ידכ הב
.םלועה לש ןיקתה

התייה םתומלשש ,דודו השמ ,םהרבא לש םתדובע תמועל "םולכל" תבשחנ הניא וז הדובע ןכל
םהרבא - תיקולאה השודקה םע םלועה רוביחב רקיעב אלא ,ורבחל םדא ןיבש םירבדב קר אל
ובש ,שדקמה-תיבל תיתשתה תא ןיכה דודו הרותה תא לביק השמ ,דחא ל-אב הנומאה תא ץיפה
.הניכשה התרש

הרכהמ הדובע

.הארימ רקיעב העבנ חנ לש ותדובע .ףסונ טביהב אטבתה דודו השמ ,םהרבאל חנ ןיב לדבהה
רסוחמ חנ" :שרדמה רפסמ ומצע וילע וליפא .לובמהמ דחפב הרושק התייה ורוד ינבל ותרהזא
."הביתל סנכנ אל ,וילוסרק דע םימה ועיגהש ילוליא ;היה הנומא

,'ה תלודגב הקומע תימינפ הרכה ךותמ העבנ דודו השמ ,םהרבא לש םתדובע ,תאז תמועל
ונוקיתל תודוסיה תא הביצה םתדובע אקווד ןכל .םלועה לכל םדי-לע הצפוה וז הרכהו
-חישמ ,"דוד תיבמ ךלמ" ידי-לע היהת האלמה תומלשה .ותילכתל ותאבהלו םלועה לש יתימאה
וכל" :ורמאי םלועה תומוא םגש דע ,דחיב 'ה תא תדובעל ולוכ םלועה תא ןקתיש ,ונקדצ
."ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרויו ,בקעי יקולא תיב לא ,'ה רה לא הלענו
(15 'מע ,הל ךרכ ,תוחיש יטוקל)

לובמה אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלבאתמ ה"בקה

,םלועל לובמ אובי אלש םדוק ומלוע לע ה"בקה לבאתנ םימי העבש :יול-ןב עשוהי יבר רמא
."וביל לא בצעתיו" רמאנש
(הבר תישארב)


רהטמ לובמ

,םלועה לע לובמ איבהל ה"בקה קקזנ המ-םשל ,םיעשרה תא דבאל התייה לובמה תרטמ לכ וליא
ץראה תא רהטל םג התייה לובמה תרטמ אלא ?לובמ אלב ףא םיאטוחה תא ריבעהל וחוכב אולהו
תמגודב ,םוי םיעברא ךשמב לובמה דרי ךכיפל .רודה ינב ישעממ הב וקבדש לוקלקהו האמוטהמ
.האס םיעבראב םירהטמה הווקמה ימ
(רוא הרות)


םלועל הרהט

הבר שרדמב רמאנ ,"םעז םויב המשוג אל ,איה הרהוטמ אל ץרא" (דכ,בכ לאקזחי) קוספה לע
,םיאיבנב שרופמ רוקמ ונל ירה .לובמה הב דרי אלש לארשי-ץראל איה הנווכהש ,(גל קרפ)
.םלועל הרהט איבהל ודעונ לובמה ימש
(הרותה רוא)


םלועה לע םימחר

ןכל .םלועה לע םימחר שקיב אל ,לובמה יממ ולצניי וינבו אוהש חנל ה"בקה רמא רשאכ
."יל תאז חנ ימ יכ" (ט,דנ היעשי) רמאנש יפכ ,ומש לע לובמה ימ םיארקנ
(רהוז)


רודה ינבל תוירחא

ימ םיארקנ ,ןכ-יפ-לע-ףא .ורוד-ינב לע תוירחא שוחל הווטצנ אלו הרות-ןתמ ינפל יח חנ
רחאל ,ונא המכו המכ תחא לע .ורוד ישנא תא הבושתב ריזחהל לעפ אלש רחאמ ,ומש לע לובמה
םע ותדובעב קפתסהל אלש דחאו דחא לכ לעש יאדו ,הזל הז םיברע לארשי לכ רשאכ ,הרות-ןתמ
.ותלוזל םג רוזעלו גואדל וילע אלא ומצע
(תוחיש יטוקל)


הלימ - הבית

- םג השוריפ "הבית" ."הביתה לא ךתיב לכו התא אוב" :(א,ז תישארב) חנ תא הוויצ ה"בקה
.הליפתהו הרותה תובית ךותל ושפנ לכבו וביל לכב סנכיהל ךירצ םדא לכש זמר .הלימ
(בוט-םש-לעבה)


ונימיב לובמ

וליאו ,רקיעה ןהש הרכה ךותמ הליפתהו הרותה תוביתל סנכיהל - ושוריפ "הביתה לא אוב"
,וז הרכהב רודח םדאהשכ .םיינשמו םילפט םה ,המודכו הסנרפה קסעכ ,םדאה יניינע ראש לכ
.ותוא ופטשי םלועה יניינע לש 'לובמה ימ'ש ששח םוש ןיא
(תוחיש יטוקל)


לצינ גוע

חנל עבשנו ,הבית לש המלוס תחת דחא ץע לע ןשבה ךלמ גוע ול בשי ,לובמה ימ ורבגשכ
םוי לכב ונוזמ ול טישומ היהו ,הביתב רוח בקנ ?חנ השע המ .םלוע-דבע אהיש וינבלו
.(אי,גי םירבד) "םיאפרה רתימ ראשנ ןשבה ךלמ גוע קר יכ" :רמאנש והז .םויו
(ינועמש טוקלי)

עובשה תרמיא


תקולחמ ןיא

לכ תולכואש תוברה תוקולחמה לע וננולתה םירבדה ןיבו ,הפיסאל היצילג ינבר וסנכתה םעפ
.הז עגנמ הלצינש הרייעו ריע ןיאשו הבוט הקלח

."תוקולחמ ןיא םשה-ךורב יריעב" :'עשוהי קמע' לעב ,לופונרוט ריעה לש הבר ביגה

.םינברה ויתימע והולאש ,"?דציכה"

תא להנתש הצובק לש התושבגתהב ךרוצ שי תקולחמ רצוויתש ידכ" .ברה ריבסה ,"טושפ רבדה"
לש התושבגתהל תורשפא ןיאש דע ,ךכ-לכ לודג תובבל-דוריפ ררוש יריעב םלוא .תקולחמה
..."תוקולחמ ןיא אליממו ,תחא הרטמל םישנא תצובקתודיסחה יכרד


ידיסח קסע-לעב

ןיב הרורב הקולח התייה ןכל-םדוק .'ידיסח קסע-לעב' - שדח גשומ רצונ תודיסחה תעפוה םע
,הכאלמ-ילעבו קסע-ילעב ןיבל ,הרות לש הלהואב םויה לכ ובשיש םידוהי ,םימכח-ידימלת
ךשמבש ידוהי ,קסע-לעב - שדח סופיט הדילוה תודיסחה .םיטושפ םישנא ויה םירבדה עבטמש
.תוהובג תוגרדמ לעב וליפאו דיסח אוה תאז םעו ,ותיב-ינב תסנרפו ותסנרפ לע למע עובשה

הכאלמ-ילעב ויה םגש םימכח-ידימלת לע םיאלפומ םירופיס םירפוסמ םישרדמבו דומלתבש םשכ
.םיידיסח קסע -ילעב לע תפומ-ירופיסב תידיסחה תרופיסה םג תעפושמ ךכ ,םיאלקח וא

ודבלמ דוע ןיא

'ר ומשו ,םיצע רחוס ,לודג םיקסע-שיא היה אינתה לעב ןקזה ונבר לש וידיסח ילודגמ דחא
רביח ,תוכורא תועש דבע אוה .ויקסע לש ףיקמ ןזאמ ךורעל בשי םעפ .רעקצעלק ןימינב
.'לוכה-ךס' םילימה תא ,לבוקמכ ,םשר ,הנורחאה הרושל עיגהו םייסשכו ,םינותנו םירפסמ
."ודבלמ דוע ןיא" - תויעבטב םשר ,'לוכה-ךס' םילימה תא הארו ריינב טיבהשכ ,זאו
.'ה ידעלבמ תואיצמ םוש ןיאש - אוה 'לוכה-ךס'הש ,התייה ולש תיסיסבה השוחתה

."?רחסמב םיקוסעש העשב תודיסח יניינעב עוקש תויהל ןכתיי ךיא" :ךכ-רחא ותוא ולאש
יניינע לע תורז תובשחמ תולפונ ,ה"בקה ינפל הליפתב םידמועש העשב םא" :דיסחה בישה
לע תובשחמ ולפייש םוקמ שי םיצע יניינעב םיקוסע רשאכש המכו-המכ-תחא-לע ,םיצע
..."ה"בקה

האור - קסע-לעב

וחוכב םא הלאשב ,םילודג םידיסח ינש ןיב חוכיו ררועתהו ,תודעוותהב םידיסח ובשי םעפ
ה"בקה יניעבש ,"יתינש אל 'ה ינא" ןיינעב תודיסחה תרותב ראובמש המ תא ןיבהל םדאה לש
דחא .הירחאל האירבה םדוק ןיב יוניש םוש וינפל ןיאש דע שממ ספאו ןיא אוה ולוכ םלועה
הלאשה תא ואיבה .ירשפא רבדהש ןעט ורבחו ,תאז ןיבהל תורשפא םוש ןיאש ןעט םידיסחה
- קסע-לעב ,ןיבמ - להוא בשוי" :יברה רמא .(רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא ק"כ ינפל
."האור

,םהיניעב תיקולאה החגשהה תא םיאור םיקסע-ילעב אקוודש ,תודיסחה ילודג ורמא ,ןכאו
(קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא .הב ןימאהל קר םילוכי להוא יבשוי ,םתמועלו
ידכ העיגי הברהל קוקז להוא בשוי ...תוריאמ םייניע שי קסע-לעבל" :ויתוחישמ תחאב
."תחא-תבב האור קסע-לעבש המל עיגהל

תוכיראב הליפת

-תויומדמ תובר .תוכיראב הליפתל תבשה םוי תא שידקהל םיקסעה-ילעב תא הכניח תודיסחה
.קסע-ילעב ויה ,םביבס השענב ושיגרה אלש דע ,תוכורא תועש וללפתהש םידיסחה לש תפומה
אוה ,אוה ךופהנ .להוא-בשויה ומכ ללפתהל וחוכב ןיאש בשוח קסע-לעב" :אינתה לעב רמואו
קוסע עובשה ךשמבש ימ אקווד ."אקווד ךשוחהמ אוה רואה ןורתי יכ ,רתוי בוט ללפתהל לוכי
.רתוי הנוילע תוקבדל עיגהל תבשב לוכי ,םלועה יניינעב

עבוק ךא ,ויקסעבו ותדובעב קוסע םנמאש ידוהי .ידיסח קסע-לעב לש ותומד החתפתה ךכ
ותבשב םג .'ה תכרבל ילכ אלא וניא קסעהש ןימאמו עדויו ,תוכיראב ללפתמ ,הרותל םיתיע
אוהו ,הרות דומילל וא םיליהת תרימאל יונפ עגר לכ שידקמ אוה ותכאלמ-תיבבו ותונחב
.תודיסחו הרות לש רוא תצפהל םייקסעה וירשק תא לצנמהלואגל הייפיצב


רוד ,יינב :םהל רמואו .וינפל ןיבשוי םלוע יקידצו ,ולש שרדמה-תיבב בשיל ה"בקה דיתע
ומע יתישע ךכו הרות השע ךכ - ינולפ םדאו ;הקדצ ומע יתישע ךכו הרות השע ךכ - ינולפ
ורכזת לא" רמאנש ,בל לע ןילוע ןניאו לארשי לש םהיתונווע רכוז יניא לבא .הקדצ
.(זי,הס םש) "בל לע הנילעת אלו תונושארה הנרכזת אלו" רמואו ,(חי,גמ היעשי) "תונושאר
(א השרפ ,הבר והילא-יבד אנת)

היהש השעמ


הנחמב םיליהת

רוזאב היירגסמ לש הילעב היה ,םינפ-תרדה לעבו רימת שיא ,(חחפ) רעכעלב םוחנ 'ר
םג םלוא ,'טושפ ידוהי'ל םוחנ 'ר בשחנ זא לש םילשוריב .םירעש-האמ לש 'ךאלביטש'ה
.הגרדמ-ילעב ויה ,םימי םתוא לש םילשורי יטושפ

םיעוריאה תא םוחנ 'ר ללוגמ ,המש 'ךיתואלפנב החישא' ,ט"צרת תנשמ הביהצמ תרבוחב
רפסל שדקומ תרבוחב דבכנ קרפ .הנוילעה החגשהה תואלפנב םירוזשה םיעוריא ,וילע ורבעש
.םינש ךשמב םוקמ לכב ותוא הווילש םיליהת

'ר .הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפ םע ,ד"ערת תנש יהלשב ליחתמ הז םיליהת רפס לש ורופיס
ללכ ןעמל המ-רבד תושעל שיו םוריח תעש העשה יכ וטילחה ,זיירפ םחנמ 'ר ורבחו םוחנ
ךשמב רוביצב םיליהת תרימאב הנומט האלפנ הלוגס יכ ,דחא רפסב אצמ רבח ותוא .לארשי
.תופוצר תוממי שולש

תורמשמב םיליהת תרימא ןגראלו םידוהי ץבקל ולחה וידחי .רבדה תא עצבל וטילחה םיינשה
.תופוצר תוממי שולש - הממיב תועש עבראו םירשע ,תוקסופ-יתלב

הנשה -שאר ברעב המלשנ איהו ,תועובש המכ הכרא תורמשמל םתקולחו םישנאה ץוביק תכאלמ
.רבודמה רפסה אוה ,שדח םיליהת רפס םוחנ 'ר ומצעל שכר וז תונמדזהב .ה"ערת

ךשמב .ורבחו םוחנ 'ר לש םיליהתה תורמשמל ףרטצהל ותואינ םדא-ינב תואמ-שמחכמ תוחפ אל
,ישילשה םויב .הקספה אלל םיליהת ורמאו םרמשמ לע תורמשמה ירבח ודמע הנשה-שאר ימי ינש
הדשמ רשייה ועיגהש ,דואמ תוחמשמ תורושב רשיבו תסנכה-תיבל ידוהי סנכנ ,הילדג םוצ
.םהיתוליפת תחלצהל תוא ךכב ואר םיליהתה ירמוא .הכרעמה

היה הירחאלש םינשב םגו המחלמה ימי לכ .םוחנ 'ר תא םיליהתה רפס בזע אל םוי ותוא זאמ
.םיליהת תרימאל יונפ עגר לכ לצינ אוהו ומע רפסה

הצרפ ,הכלמה תבש תארקל םהיתונכה תא םימילשמ םירעש-האמ ישנא דועב ,דחא ישיש םוי
ירחא דוצמב וחתפ יקרוטה אבצה ישנא - העומשה הרבע תשקמ ץחכ .הנוכשה תובוחרב הלהב
.סויגה תבוחמ םיקירע

דצמ .העידיה עמשמל וברקב רתינ וביל .תבשל תונורחאה תונכהב םוחנ 'ר קסע העש התואב
ותוא חליש ,תיקרוטה סויגה תכשלב הנושארב בצייתהל ארקנשכ .עוגר תויהל לוכי היה דחא
"תיב-לא הללאי" .ושאר לעש תונבלה תורעשה תא ותוארב ,וינפ לעמ ישארה סויגה ןיצק
ומצע תא תודפל חילצה ,ותומכ "םירגובמ" םג סייגל טלחוהשכ ,היינשב .ול רמא ,(התיבה)
...?עדוי ימ ,תאז-לכבו .תויקרוט תוריל תחאו םירשע לש םוכסב

לא וצרפ ,הריכה לע תבשה ילישבת תבצהב תוקסוע וידיו אשונב רהרהמ וחומ דועב ,ךכו
.הדקפמה לא םהילא תוולתהל וילע ודקפו םיקרוט םילייח ינש ותיב

םע ךלהו ,םיליהתה רפס םהבו ,םייחרכה םיצפח המכ םוחנ 'ר ומע לטנ הגאדמו דחפמ דעור
חלשיי רחמ יכו םוקמב ראשנ אוה יכ ול עידוהש ,סויגה ןיצק ינפל והואיבה וללה .םילייחה
.תיזחה לא הנממו ,עבש-ראבל

.וליעוה אל - תונוטלשל םלישש תורילה תחאו םירשע לעו תונבלה ויתורעש לע וירופיס לכ
.ובלב רהרה ,ןוידפה ימד תריסמ לע דיעמה והשלכ ךמסמ ותעשב וידיל לבקל תוחפל ליכשה ול
.אבצה-ישנא לש םביל-תורירש לומ דמוע היה אל םותח ךמסמ םגש הנקסמל עיגה היינש הבשחמב

אל ,סויגה תכשל חתפב העש רובעכ העיפוהש ,הללמואה ותייער םג .הרבשנ םוחנ 'ר לש וחור
בושל הלעבל חינהל ונממ השקיבו ןיצקה ילגרל םייפא הלפנ איה .ודודיעל תובר המרת
הלא לכמ דחא אל ףא ךא ,ןיצקה ינזואב התנמ םיקומינו םימעט ,תוביס דחאו ףלא .ותיבל
.ובילל תוליסמ אצמ

יאבצה שרגמב דמוע ומצע תא אצמ אוה .םייתעבש םוחנ 'ר לש ותדרח הרבג תבשה םוי רקובב
תארקל וניתמהו םש ודמע לוכה .םיברע ולוככ ובור ,לודג ןומה תרבחב ,םכש רעשל ךומסה
םיטעמשו חלשיי וילאש םוקמה לע בשחו ותחפשממ הדירפב בצעב רהרה אוה .הכרעמל םחוליש
.םימלשו םיאירב םשמ ובש דבלב

חתפו ץראה לע בשייתה ,ולש םיליהתה רפס תא איצוה ,הקומע הדרחו בל-ןורביש ךותמ ,ךכו
תאירק תעב ויתועונת תא וקיחו זובבו ןוהמיתב וב וטיבה םיברעה .םירומזמה תרימאב
אוה .וביבס השענב ללכ שח אלש המוד ,תועמד תואלמ ויה ויניעש ,םוחנ 'ר םלוא .םיליהתה
.םיליהתה יקרפ תולימב ולוכ-לכ עוקש היה

.ותוא הפיקהש הרובחה הלדג ,םיליהתה ירומזמ תרימאב ךישמה םוחנ 'רו תוקדה ופקנש לככ
.הבר בל-תמושת הביבס הזכיר ותומדש הארנ

רבכשמ וריכמ תא ולומ הליג ותעתפהלו ,בבותסה אוה .ופתכב די עגמב םוחנ 'ר שח םואתפ
.המהדתב םוחנ 'ר לאש ,"!?ןאכ ךישעמ המ" .רמרק לדנמ 'ר ,םימיה

,התא ךא" :לאשו ףיסוה דימו ,לדנמ 'ר בישה ,"?הנחמה לגס םע הנמנ ינא יכ עדוי ךניאה"
."!?אבצה ןמ ךמצע תידפ רבכ יכ יל תרפיס ךמצעב אולה ?ןאכ ךישעמ המ

.םינוא-רסח טבמ ורבחב הלת םוחנ 'ר

,'םכח'כ וינפל גיצה ותואש ,הז ידוהי יכ ול ריבסהו ,ודקפמ לא לדנמ 'ר שגינ רהמ-שיח
םוחנ 'ר תא ןחב דקפמה .םייאבצה םימושירב ןייוצמ ףא רבדה יכו רפוכ ימד רבעב םליש רבכ
.ותיבל וחלישו (רוטפ) 'הקיסו' ול קינעה םוקמב-וב .םירבדה תותימאמ םשרתהו ויטבמב

לוכהו ,המחלמה לש תושקה היתונש ךשמב יתוא ודקפש תואלפנהו םיסינה ןמ דחא קר הז"
.'ךיתואלפנב החישא' ותרבוחב םוחנ 'ר םימיל ןייצ ,"ילש םיליהתה רפס לש ותוכזב
יקסניצילב םהרבא ר"דה םע םיידוהי םייח
היצביטומ לש רופיס .ןזח ברהו יקסניצילב ר"דה

ש"לצב הכזש יאבצה אפורה

תומוהמה תעב ושפנ תא ףריחש ,ריעצ יאבצ אפור לש ותנומת המסרפתה םינותיעהמ המכב
תיאופר הרזע טישוהל ידכ ,םיפלצה שאל ףושח ,הרימשה לדגמ הלעמב ספיטו ,הזע םוסחמב
ומצעב עצפנ ,יקסניצילב םהרבא ר"דה ,אפורה .לדגמה לע דכלנו עצפנש ינשה ץורעה תווצל
.םילבחמה ירודכמ הקסור תינמיה וכריו לדגמה לע סופיטה ידכ ךות

דע םילופיט לש םישדוח ול םייופצ .ןולקשאב 'יליזרב' יאופרה זכרמב זפשואמ אוה וישכע
הפיט .םדא ייח ליצהל עייסש לע חמש אוהו םמורמ וחור-בצמ םלוא .הנתיאל בושת ולגרש
וחור-זועו ותושיחנ לע ש"לצ ול קנעוי יכ ,ל"כטמרה תעדוה ול האיבה החמש לש תפסונ
.הגרדב הלעוי יכו ברקה ךלהמב

דרגנינלמ הלוע

-תיב להנמ ,ןזח םהרבא ברה ודיצלו ,אלמ ןקזב רטועמ ,הפיכ שבוח ,אפורה הארנ םולצתב
לש ותליהק ירבח םע םינש המכ הז הנמנ ריעצה אפורה יכ ררבתמ .דולב 'היילע ירעש' ד"בח
.קתרמ םייח רופיס וירוחאמו ,ןזח ברה

לא .ויחאו וירוה םע ץראל הלעש רחאל ,םינש עבשכ ינפל ןזח ברה ריכה יקסניצילב תא
ןבכ ,םימעה-רבחמ הלוע ריעצ עיגה ,ובר אוה ןזח ברהש ,דולב םיאמדקאה תנוכשב תסנכה-תיב
עדי ןזח ברהש לכ .םוקמב ורסמנש תודיסחהו הרותה ירועישב דחוימ ןיינע הליגש ,הרשע-עשת
הלעש ינפל דוע לחה םהבש ,האופרה ידומיל ךשמהל הפיחב ןוינכטל לבקתנ יכ ,אוה וילע
.הצרא

תסנכ-תיבב רויס

ץראל התלע ותחפשמ .ישיאה ורופיס תא וינפל ללוג ריעצהו םהיניב רשקה קימעה ןמז רובעכ
םיחרזא'כ םהינב ינש תא ולדיג םה .האפור - םאה ,ריכב ןיינב סדנהמ - באה .דרגנינלמ
דרגנינל תטיסרבינואל םהרבא םשרנ הרשע-הנומש ליגב .תישממ תידוהי הקיז ילב ,'םיבוט
.ןירשימל להנתה לוכהו האופר ידומילל

תדב הניינעתהשו ,הטיסרבינואב ריכהש ,היידוהי-אל הרכמ תוכזב אקווד הלח וייחב תינפתה
עדי אל ומצעב .ךובנ םהרבא .ידוהי הליפת-תיב הל תוארהל ונממ השקיב דחא םוי .תידוהיה
אצמו המינפ סנכנ םהרבא .ריעב ד"בח ידיסח לש תסנכה-תיבל וכלה םה .הזכ רבד הארנ דציכ
...עגפנו ץיצה .הרות רועיש לש ומוציעב םידוהי לש הרובח

תוחנה שפחמ אל

שגפמה .ישונאה םויקה לש רתוי םילענ םידבר רחא שופיחבו הריש תביתכב קסע הפוקת התואב
עבק חרואב רקבל לחה זאמ .תחא-תבב ותוא שבכ ,'תימינפ תמא'כ עגר ותואב שחש המ םע
יתימאו יניצר רוחב אוה םהרבא" .תודיסחהו תודהיה לש המלועל תוברקתה בגא ,תסנכה-תיבב
דומעיש רבד ןיא ,והשמב ןימאמ אוהשכ" .ןזח ברה רמוא ,"תוחנה ומצעל שפחמ ונניאש
."םינבומה לכב דיסחו םימש-ארי רוחב אוה םויכ .וכרדב

םג .עבקב יאבצ אפור שמשמ אוה יצחו םייתנשכ הז .תונייטצהב םייס האופרה ידומיל תא
הנה .ויתובקעב תודהיה לא וכרד תא אצמ ,עבקב ריוואה-ליחב תרשמה ,סכלא ,ריעצה ויחא
...היצביטומ לש רופיס םכלגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הרטפהה יהמ

?תדבוכמ היילע תבשחנ איה עודמו הרטפהה לש הניינע המ :הלאש

'הרטפה' םשה .םימייוסמ םינמזב ,הרותה תאירק ירחא איבנב ריטפהל ל"זח ונקית :הבושת
רוביצה רטפנ ךכבש - רוטפ ןושלמ וא ;תירחש תליפת המייתסנ ךכבש - קוליס ןושלמ אוה
.האירקה תבוחמ

,הרותב וארקי אלש לארשי לע םינוויה תריזגב הרטפהה רוקמ תא םילותש םינושארהמ שי
.גהנמה לטב אל ,הרזגה הלטבש ףאו .השרפה ןיינעמ םיאיבנב וארק ךכ בקעו

םיקוספ השולש) הרותל םילועה תעבש דגנכ ,םיקוספ דחאו םירשע (ללכ-ךרדב) אורקל ונקית
תוכרב עבש ךרבמו ,הרותה רפסב הליחת ארקי ריטפמהש ונקית הרותה דובכ ינפמו .(דחא לכל
.םיאורקה תעבש דגנכ (הרותה לע תוכרבה)

הלוע ןטקה ןיאש םיזנכשאה תוליהקב גוהנ השעמל ךא ,"העבש ןיינמל הלוע ןטק" ןידה ןמ
,םילבא תולעהל תובר תוליהקב גוהנ ,ךדיאל .ךכמ ףא ענמיהל םילדתשמ ד"בחבו ,ריטפמל אלא
םימותיל ףא המיאתמ וז היילעש ינפמ ןכ וגיהנהש ורעישש שיו ,ריטפמל ,הנשה םויב טרפבו
הווצמ-רב תולעהל (ד"בח גהנמ וניאש) לגרההש ,הרעשה שטיוואבוילמ יברה הלעמ ןכ .םינטק
.תווצמ ליגל עיגה רבכש םיחוטב ויה דימת אלש ךכמ עבונ ,ריטפמל

עבש םהילע רמואו ,םיאיבנ םע הרות רבחמש ...הבר הווצמ איהו" :הרטפהב תדחוימ הלעמ שי
דחוימבו ,ריטפמל תולעל וגהנש לארשי ילודגמ ויה ןכל ."הלכו ןתח לש תוכרב עבשכ תוכרב
הזב דבכל גהנמה םג ןאכמ .וז האירקב לזלז רוביצהש המרג ריטפמל ןטק תאלעהש תומוקמב
.ריטפמל ללכ-ךרדב הלוע היה שטיוואבוילמ יברה םג .המודכו םיחרוא ,םינתח
א"מר .םש ח"וא יקומינו םייחה ףכ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,דפרו ג,בפר ח"וא ע"וש :תורוקמ
'פ 'א הנש ,יח שיא ןב .(בכק 'מע םילשורי סופד) תבשב ת"הרק רדס ,'םויה רדס' .ד,ועש ד"וי
שאר) הרטפה ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא .חש 'מע 'בו בפר 'מע 'א גהנמו הכלה ירעש .א"כס תודלות
.(י ךרכ

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il