518 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

(הכונח תבש) בשיו תשרפ * (6.12.96) ז"נשת ולסכב ה"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ונלש הכונחה קבאמ


םינושה הילוגלג לע לארשי תרות לש ןוחצינה גח אוה הכונח
תוהזה תא שטשטל הסנמש ,'תינרדומ' תימלוע תוברת לש
תודהיה לש הילגר תא קוחדלו תידוהיה


רתוי לק .ונרוד -ןב ידוהיה לש ותעדותל רתויב בורקה אוה הכונח אקווד ,לארשי יגח לכמ
לש םלבס תא שוחל םייוסמ ישוק ונל שי .םירחא םיגח םע רשאמ הכונח לש ונכות םע תוהדזהל
ונל השק םג .ונייח תוחרואמ םיקוחר תודבעה יגשומ לכ ןכש ,םירצמב םידבע ויהש וניתובא
םג ובש םלועב םייח ונא ןכש ,ןמה תריזג ימיב ידמו סרפ ידוהי לש הדרחה תא שוחל טעמ
.היגוסל תוימשיטנאב םימחלנ רבכ םייוגה

םתוא ,תולאש ןתוא ,קבאמ ותוא .ונימיב ידוהיה לש ויתודימל רופת שממ הכונח לבא
םינמאנה םידוהיה ןיבל םינווייתמה ןיב רעוסה חוכיווה תא עומשל שממ םילוכי ונא .םיטבל
.אליעל םיינרדומ םיעמשנ םיגשומהו הפשה וליפא .היתווצמלו לארשי תרותל

האיגשה תוכזב

היופצ-יתלב תוחתפתהמ קלח היה םינוויה ןיבל וינבו והיתתמ ןיב תומיעה ,רבד לש ותימאל
-םע לע ץוחלל ותפתהו םינוויה וזפחנ אלוליא .םינווייתמל םידוהיה ןיב םיסחיה תכרעמב
.םיכילהתה ןוויכ תא תוזחל היה השק ,תד-תוריזג תרוצב ,יזיפ ץחל לארשי

,םיבר םידוהי .תינחור תוללובתה לש רבוג ךילהת חתפתה ןכל םדוק םינש תורשע ךשמב
םתואב האשנש ,ןווי תוברת לש הימסק רחא יבש וכלה ,הובגה דמעמה ינבו םיריעצ רקיעב
ימש רורב היהו ,ולוכ םלועה תא זא שבכ םזינלהה .המדקהו תוברתה ,עדמה לגד תא םימי
.טלושה םרזל ףרטצהל בייח ,ינרדומה םלועל ךייש תויהל הצורש

רחא ררגנ םעה לש ובור - םינורחאה תורודב ונלצא לחש הזל המוד ךפהמ לח לארשי-םע ךותב
םלועה לש םינממסה תא ץמיאו תווצמהו הרותה ךרדמ קחרתה ,וינפל וחתפנש םישדחה םיקפואה
הרק ןווי תכלממ ימיב וניתובאל .ברעמה תוברתו הלכשהה תעונת םע הרק הז ונל .ינרדומה
.תיטסינלהה תוברתה םע המוד רבד

-ץראל תינוויה תוברתה תרידח בצקמ ןוצר יעבש ויה אל םה .תחא האיגש וגש םינוויה
התוא וחדש םידוהי לש ,השוחנ ךא הנטק םנמא ,הצובק לש המויק םע םילשהל ושקתהו ,לארשי
וז הלשכמ לע רבגתהל וטילחה םינוויה .םהיתובא תרוסמב םיקבד ראשיהל ורחבו ,םיידי יתשב
.ונלוכל עודי ךשמהה .תד-תוריזג תרוצב

ישפוח םלועב םג

תימלוע תוברת לש םינושה הילוגלג לע לארשי תרות לש ןוחצינה גח אופא אוה הכונח
הכונח .הירחא םדאה-ינב לכ תא ףוחסלו תודהיה לש הילגר תא קוחדל הסנמש ,'תינרדומ'
,ודוחייב קובדל ףידעמ אוהו ,רכנה ימסק רחא יבש ךלוה וניא לארשי-םע יכ ,חיכומ
.ותד תווצמבו ותשרומב

דגנ ונניא קבאמה םעפהש אלא ,וינבו והיתתמ לש תודדומתה התואב םויכ םידדומתמ ונא
לארשי-םע ךותב תוחוכ שי .יכרע-ינחור קבאמ ולוכ-לכ אלא ,ץירע ןוטלש לש תד-תוריזג
יכישממ םידמוע םלומ .םינווייתמה ךושמל זא וסינש םינוויכ םתואל םעה תא ךושמל םיסנמש
ךרדלו ותודהיל ןמאנ ראשיהל לארשי-םעל םיארוקה ,םיאנומשחה וינבו והיתתמ לש םכרד
.ויתובא

שי יכ ,הרכהה טא-טא תלחלחמ ,תופידרו תוריזג ילב ,ישפוח םלוע לש םיאנתב םגש ,הארנו
םעכ - ונדיתע יכ ,ןיבהל םיליחתמ לארשי-תיב ינומה .לארשי-םע לש תירוקמה ךרדל בושל
רשפא-יאש הארנ הזה ךילהתה תא .תידוהיה תרוסמה לש בהזה תלשלש ךשמהב ןומט - םידיחיכו
.רוצעל

ךינב ואב ךכ-רחאו" - הליפתה ירבד םויקל שממ בורקב הכזנש ,תופצל אלא ונל רתונ אל
.שממ בורקב ישילשה שדקמה-תיב ןיינבב - "ךשדוק תורצחב תורנ וקילדהו ...ךתיב ריבדלשדח שיתויונחל תויכונח

תויפהפי תויכונח יפלא תבצה אוה הנשה ד"בח-יריעצ לש הכונחה תוליעפב םישודיחה דחא
םיפינסהו ,וללה תויכונחה תא הנשה רציי ד"בח-יריעצ זכרמ .ץראה יבחרב תובר תויונחב
לש ךרד דוע .תבהלנו המוצע התייה תונעיהה .םיניינועמה תויונחה ילעבל ןתוא וקפיס
.'אסינ ימוסרפ'

הכונחה תוליעפ

ינומהל ויתווצמו הכונחה רוא תאבהל ,ד"בח-יריעצ לש תוליעפה המוציעב תאצמנ הלא םימיב
,םייאופר םיזכרמב ,א"דמו הרטשמ תונחתב ,ל"הצ יסיסבב םירוקיבה לע ףסונ .לארשי-תיב
.םירעה יזכרמב קנע-תויכונח לש תוקלדה תומייקתמ ,אלכ-יתבבו םילוע יזוכירב ,תובא-יתבב
יפינס םיכרוע ןכ-ומכ .ד"בח-רפכב 'גח לש םוי' ה"יא םייקתי ל"הצ לש םימותיו תונמלאל
.םילועה רוביצל םידחוימ םיעוריא תורשע םייקמ היילעה ףגאו ,םידליל םיסוניכ ד"בח

םיידוהי תורצוא

,ב םיידוהי תורצוא רוטילקתהו תטלקה תא וישכע ונל שיגמ דירפ םהרבא ידיסחה רמזה
םיריש שדחה םובלאב .ל"ז ךילרא בוט-םוי לש םילועמה וירישמ רחבמ םהבו ,תירבעב
אוה חתופה רישה .תידוהיה הרייעה לש בוטהו ןשיה חוחינה תא םמע םיאשונה םירופיסו
.6514110 -02 'לט .'תבש ריקומ ףסוי' רופיסה

תיסורב םירופיס

,םיידיסח תפומ-ירופיס רחבמ ללוכה ,'ןולגעה םכחה' שדחה רפסה לע וחמשי תיסור יארוק
םירופיסה דחא לש ומש לע ארקנ רפסה .םימעה-רבח תונידממ םילועל דחוימב ודבועש
העות ידוהי ריזחהל ידכ ,ןולגע תויהל וילע הוויצ וברש םכח-דימלת דיסח - םייזכרמה
.02-5860247 'לט .הבושתבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .בשיו תשרפל


תונובשח ילב שפנ-תוריסמ

אלש - שיא שגפש הרותה תרפסמ ,םכשב םיעורה ויחא תא רקבל ,ויבא תוחילשב ,ףסוי ךלהשכ
םירמוא יתעמש יכ ,הזמ ועסנ" :שיאה ול רמא .ויחא ןכיה ולאשו - לאירבג ךאלמה אלא היה
."הניתוד הכלנ

לא ךלי לבל ףסוי תא ריהזהל ךאלמה שקיב הלא וירבדבש ,(ל"זח ישרדמ יפ-לע) י"שר שרפמ
."הווחאה ןמ םמצע ועיסה" יכ ול זמר ,"הזמ ועסנ" רמאשכ .הער וילע םישרוחה ,ויחא
ףסוי ,רמולכ ."םהב ךותימיש תותד ילכנ ךל שקבל" :ךאלמה רמא "הניתוד הכלנ" וירבדבו
.םהילא ךלה ןכ-יפ-לע-ףאו ,ותימהל םישקבמ ויחא יכ רהזוה

בא דוביכ תווצמ

-תנכס לש ריחמב וליפא ויבא יוויצ תא אלמל תכלל ,ףסוי דצמ שפנ-תוריסמ ןאכ שי ,הרואכל
םולש תא האר אנ-ךל" :והוויצ ויבא אולה ,תישאר .תולאש המכ תוררועתמ ןאכ םלוא .תושפנ
- יוויצה לש ורקיע תא אלמל לכוי אל ,ויחא ידי-לע תמוי םאו ,"רבד ינבישהו ...ךיחא
.ויחא םולש המ ול רמולו ויבאל רוזחל

ללכב הניאש ,בא דוביכ תווצמ לע שפנה תא רוסמל רתיהה והמ ןיבהל שי ,ןיינעה םצעלו
תווצמב םגש םירובסה םיקסופ שי םנמא ."רובעי לאו גרהיי" רמאנ ןהילעש תווצמה שולש
,הלא תווצמ לע ושפנ תא רוסמל בייח םדאה ןיאש הנווכה ,"גרהיי לאו רובעי" רמאנ ןהילעש
רוסמל ףסוי רחב עודמ רבסה ךירצ תאז-לכב - "ול בשחית הקדצ" ושפנ תא רוסמל רחב םא ךא
.וז הווצמ לע ושפנ תא

רודה תא ןקתל

אוה םא" ירה ,"גרהיי לאו רובעי" רמאנ ןהילעש תווצמב םגש ,ם"במרה ירבדב ןומט רבסהה
ומצע רוסמלו םשה תא שדקל יאשר ,ךכב ץורפ רודהש האורו םימש-ארי ,דיסחו לודג םדא
םדא יאשר ,םייוסמ אשונב הצרפ שי רשאכ ,רמולכ ."םעה ואריש ידכ ,הלק הווצמ לע וליפא
.הב רהזיהל םעה דמליש ידכ ,הווצמ התוא לע ושפנ תא רוסמל לודג

תגירה ומכ) בא דוביכ תווצמב ךרוצה יד םיריהז ויה אל ויחאש האר ףסוי :ונניינעב ךכו
ןעמל ושפנ תא רוסמל טילחה ןכלו ,(ףסויל האנשה ןכו ,בקעי לש ונוצרל אלש ,םכש ישנא
.וז הווצמ

הכונח סנ

םתואב םירבדה בצמ יפ-לע .(וב הלח בשיו תשרפש) הכונח ןיינעב םיאצומ ונא המוד רבד
דגנ םיטעמ לש המחלמל תאצלו םשפנ תא ןכסל וינבו והיתתמ לע בויח םוש היה אל ,םימי
,'ה דובכ ןעמל םשפנ תא ורסמו תונובשח ובשיח אל םה םלוא .םירוביג דגנ םישלחו םיבר
.תואלפנהו םיסינה לכל וכז זאו

אטבמש - "לודג ןהוכ לש ומתוחב םותח ,רוהט ןמש ךפ" אוצמל וכז וז שפנ-תוריסמ תוכזב
,םימי הנומש תורנה תא וב קילדהלו - עוגפל הלוכי האמוט םוש ןיא הבש ,תודהיה תדוקנ תא
."לודגה ךמשל ללהלו תודוהל" ,הכונחה ימי תא תורודל עובקלו
(169 'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל)

הכונח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהמשנו ףוג

התשמ לש הווצמ שי םירופב וליאו ,האדוהבו הליפתב ,תורנ תקלדהב רקיעב היתווצמ הכונח
-לע תאז םיגגוח ןכלו ,לארשי תרות תדמשהל םינוויה תמחלמ התייה הכונחבש םושמ .החמשו
ןכל ,תינפוג ונדימשהל ןוצרה היה םירופב וליאו ;םיינחור םייוטיב ,האדוהו הליפת ידי
.הייתשבו הליכאב - תימשג החמשה םג
(שדח תיב)


סנ לש הדובע

ןכל .שפנ -תוריסמ לש הדובע ,תעדו םעטמ הלעמלש הדובעל הכונח ימיב ועיגה לארשי-ינב
והזש םושמ) אמט ןמשב קילדהל היה רתומ הכלהה יפ-לע ןכש .הלעמל תדחוימ הביח םהל וארה
יסינ ןפואב ,רוהט ןמש ךפ ה"בקה םהל ןמיז ןכ-יפ-לע-ףאו - (םימעט דועו רוביצ ןברק
.תעדו םעטמ הלעמלש
(שדוק-תורגיא)


הכונח יזמר

רנל זמר ."רוא" הלימל םיעיגמ ,םילימ שמחו םירשע "תישארב" הלימהמ הרותב םירפוס רשאכ
לארשי-ינב תועסמב תוינח שמחו םירשע םירפוס רשאכ .ולסכב השימחו םירשעב אוהש הכונח
.ולסכב ה"כב וחנש םיאנומשחל זמר ,"הנומשחב ונחיו" עסמל םיעיגמ (יעסמ תשרפבש) רבדמב
(םייח תכרב)


םיקוחה דגנ

םינוויה ,רמולכ ."ךנוצר יקוחמ םריבעהלו" םירמוא ונא הכונחב 'םיסינה לעו' תליפתב
םעטמ הלעמלש תווצמה ,הרותה יקוח דגנ היה םתמחלמ רקיעו ,תוילכשה תווצמה םויקל ומיכסה
םהל שיש ,החנהה דצמ היה םמויק ול ,םימיכסמ ויה םמצע םיקוחה לע םג ,וזמ הרתי .תעדו
הרכה ךותמו תולטבתה ךותמ םיקוחה םויק דגנ התייה םתמחלמ לבא ,דואמ קומע אוהש אלא םעט
.שפנ-תוריסמב לארשי-ינב ומחלנ ךכ לעו .ארובה ןוצר והזש
(תוחיש יטוקל)


המשנה תקלדה

- הקלדהב ןתילכתו תווצמה רקיעש םושמ ,"הווצמ השוע הקלדה" :רמאנ (א,אכ ףד) תבש תכסמב
.ידוהי לכ לש ותמשנב תחקלתמה תיקולאה שאה םוח
(בו'צידרבמ קחצי-יול יבר)


ןירדהמה ןמ ןירדהמ

ןמ ןירדהמהו ,דחאו דחא לכל רנ - ןירדהמהו ,ותיבו שיא רנ - הכונח תווצמ :ןנבר ונת
-תיבו ;ךלוהו תחופ ךליאו ןאכמ ,הנומש קילדמ ןושאר םוי :םירמוא יאמש-תיב - ןירדהמה
.ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ ,דחא קילדמ ןושאר םוי :םירמוא ללה
(בי,אכ תבש)


ךשוח החוד רוא

תא ןקתל ,'ערמ רוס' אוה הדובעה רקיע יכ ,"ךלוהו תחופ" תטיש תא םיטקונ יאמש-תיב
הדובעה רקיע יכ ,"ךלוהו ףיסומ" תטישב םיזחוא ללה-תיב וליאו ,ערה תא תיחפהלו םימגפה
ידי-לע ןכש ,הכלהה הקספנ םג ךכ .םיבוט םישעמבו תווצמבו הרותב ףיסוהל ,"בוט השע" אוה
.ךשוחה תא םיחוד רואה תרבגה
(שודקה ידוהיה)


המחה תעקוששכ

רקיעב הצוחנ הכונח רנ תקלדה ."המחה עקשתשמ התווצמ הכונח רנ" :רמאנ (ב,אכ) תבש תכסמב
ןיאש המדנ יכ דע ,שואייו תודידבמ ץווכתמ בלהו ץרא הסכמ ךשוחה רשאכ ,המחה תעיקש ןמזב
רואה תא ריבגהל ,הכונח תורנ קילדהל הווצמ זא אקווד .ןיציקה לכ ולכו הווקת לש ןרק
.הנומאו ןוחטיב םהמ בואשלו
(הרות ירוטיע)

עובשה תרמיא


?קידצ והמ

תאז םעו ,לודג רישע היה שטיוואבוילמ (רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא לש וידיסחמ דחא
ויה אל םירחאש תולאש לואשל ומצעל השרמ היה אוהו ,וברקמ היה יברה .תילכתב טושפ ידוהי
.לואשל םיזיעמ

הבושת אלא ,תוליצאה םלועמ הבושת יברה יל רמאי לאו ?קידצ והמ" :יברה תא לאש םעפ
."ןיבא ינא םגש ,הטושפ

הבושת תוררועתה ול שי לוח םוי םתס לש הטושפ הליפתבש ,הז אוה קידצ" :יברה ול רמא
..."םירופיכה-םויב הליענ תליפתב ךל שיש וזמ הלודגתודיסחה יכרד


ידיסחה רופיסה

הז רופיס .העודי תידיסח הרמא תרמוא ךכ - תורנה לש םרופיסל בישקהל ךירצ הכונחה ימיב
קומע םירדוח םה רופיסה תועצמאב אקוודו ,הכונחה ימי לש םיימינפה םירסמה תא ומע אשונ
תנשמב ידיסחה רופיסה ספותש דבכנה םוקמב טעמ תעגל תונמדזה אופא וז .םדאה בלל רתוי
.תודיסחה

תכאלמל רופיסה תא הוושמש ,תפסונ הרמאב יוטיב ידיל אב ידיסחה רופיסל הכונח ןיב רשקה
התייה הקלדהה םדוק לבא ,הקלדהה םנמא איה הווצמה רקיע .שדקמב התייהש תורנה תבטה
הבטה' תניחבב איהש ,הנכהב ךרוצ שי תישיאה 'ה תדובעב םג .תורנה תבטה - הנכה השורד
םה םידיסח ירופיס" :שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ רמא ךכו .םידיסח ירופיס - 'תיללכ
לש ורות עיגמ ,תורנה תבטה רחאל .'ה דבועו תודימ-לעב םדאה ןמ םישועה ,תיללכ הבטה
."ריאמה רואה

הייחת לש לט

ונרובע היה הז ,שטירזממ דיגמה יפמ הרות םיעמוש ונייהשכ" :אינתה לעב ןקזה ונבר רפיס
דועו ."בתכבש הרות תניחבב היה הז - רופיס םיעמוש ונייהשכ םלוא .הפ-לעבש הרות תניחבב
תויח רידחמה ,הייחת לש לט םה ,תידיסח תודעוותהב םירפוסמה ,םיקידצ ירופיס" :רמא
."(תודיסחה לש בלה תדובעו חומה תדובע) 'הדובע'בו 'הלכשה'ב

ותמכסה תא לבקל ידכ ,ןי'זורמ לארשי יבר ינפל םירפס ירבחמ ינש ובצייתה םעפש ,רפוסמו
ירופיס לש ץבוק - ורוביח תא איבה ורבחו ,הרות ישודיח לש רפס רביח דחאה .םירפסל
ישודיח רפסל ותמכסה תא ןתנ ןכמ רחאל קרו םירופיסה רפסב חותפל קידצה שקיב .םיקידצ
רחאל קרו ,תישארב רפס - םיקידצ ירופיסב ליחתה ה"בקה םג" :והשעמ תא ריבסהו .הרותה
."הרותה תווצמ תא טריפ ןכמ

םירופיסה ןכש ,'רשיה רפס' ארקנ תישארב רפסש רבדה םעט תא תודיסחה הריבסה וז ךרדב
.'ה תדובעלו הרותה תלבקל םילכ ויהיש ,חומה תאו בלה תא םירשיימ םישודקה

םמחמו ריאמ

םלועב קר אלו תואיצמב םהש יפכ םירבדה תא גיצמ אוהש ,ידיסחה רופיסה לש ודוחיי
ילעב םיטושפ םישנא וליפאו םידיסח ,םיקידצ לש םתוגהנתהו םהישעמ לע םיעמוששכ .יטרואתה
ייחב שומימל םינתינ תודיסחהו תודהיה לש םילענה םיכרעה יכ םישיגרמ - תובוט תודימ
.ישעמה םלועהמ קלח םה אלא ,דבלב רפסהמ םיחוקל םניא בוש םירבדה .השעמה

רחבמ הנה .ידיסחה רופיסה לש וחוכ לע םיאלפומ םייוטיבב ואטבתה תודיסחה ירואמ
אוה ידיסח רופיס לכ" ."ידוהיה תיבה תא םמחמו ריאמ ידיסח רופיס" :הלא תויואטבתהמ
לכ תא ריאמ הזה רואה .תודיסחה שמשב ורוקמש ,'הדובע'ה רוא חרוז הזה ןולחל דעבמ .ןולח
טושיפלו חומה תחיתפל איבהל ךירצ ידיסח רופיס" ."םדאה-ינב לש תוכושחה תוניפה
."בלבש תוימומקעה

םירפסמ דציכ דמיל םגו ,םידיסח ירופיס בותכלו רפסל הברה שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא
ךכמ רתוי .שממ יח עמשיי רופיסהש - ידיסח רופיס רפסל ךיא תעדל םיכירצ" :ידיסח רופיס
יח אוה וליאכ ,המלש הנומת עמושה חומב הווהתת העימשהמש ,רופיס עומשל ךיא תעדל םיכירצ
.בר קוידב רפוסמ תויהל ךירצ דיסח וא קידצ לש רופיס" :רמא דועו ."רפוסמה ערואמה תא
."רפסמה לשמ םירבסהבו םירואיבב רופיסה תא תופייל ןיא .וינפוא לע רובד רבד רפסל שי

לש לודגה םחוכ ןאכמו ,רודל רודמ תודיסחהו תודהיה תמשנ תרבוע ידיסחה רופיסה תועצמאב
.דחוימב םידיסחו םיקידצ ירופיסו ללכב םירופיס


הלואגל הייפיצב


לודג היה לבסהש לככו ,הלואגה רואל הנכה ויה תולגה ירוסייש לוכל ןבוי חישמה תאיבב"
."הז ידי-לע אבש רואה רתוי אלפומו הלענ ןכ ,רתוי ךוראו
(ןקזה ונבר רודיס)

היהש השעמ


ךאלמל םייניע

.הכונח היה ,ליבונר'צמ יכדרמ יבר לש ורצחל עיגהל םידיסחה וברה םהבש םידעומה דחא
תורנ תקלדה תעב תורוהטה וינפב תוזחל תוכזל ידכ ,ץראה תוצק לכמ זא ורהנ םיפלא
.הכונחה

קילדי אל הלילה יכ שדוקב שמשמה יפמ עדונ ,הכונח לש ןושאר רנ ליל ברעב ,תחא הנש
גהנ הבשו ,םוחנ יבר ,שודקה ויבאמ שרי התואש ,תיתרוסמה ותייכונחב תורנה תא יברה
תרדוהמ ,ףסכ-תייכונח םיזנגה-תיבמ איצוהל יל הרוה יברה" .םינשה לכב תורנ קילדהל
רפיס ,"ברעב הקלדהה תארקל הניכהלו ,האב ןיינמ עדוי ינניאש ,הייפויב הביהרמ ,רתויב
.שמשמה

תא םייקל ידכ לודגה שרדמה-תיבל יכדרמ יבר קידצה סנכנ ,המחה תעיקש םע ,םנמאו
םהיניעו םיפופצ םילגעמב םירודס םידמוע ,טטרב וניתמה רבכ םידיסחה ינומה .הווצמה
.יברה לש העונת לכב תודקוממ

ורואית תא טלחהב המלה הרדהבו הייפויב .תרחא הרונמ םעפה הבצינ הקלדהל עובקה םוקמב
רנה לש הנטקה תבהלשב ךשוממו ךורא טבמ ןתנ ךכ-רחא .קילדהו ךריב יברה .שמשמה לש
.םיקוחרו םירחא תומוקמ לא אשינש ימכ יברה היה הארנ העש התואב .דיחיה

ידכ ויניע תא םירה אל ףא אוה .תואיצמה עקרק לא בש וליאכ ,יברה רענתה הלק העש ףולחכ
:רפסל לחה ומצעמ .םידיסחה לש םילחיימהו םילאושה םהיטבמ תא טולקל

ינלביק םידיסח לש לודג להק .ןיבר'ז הרייעב יתרקיב תובר םינש ינפל יתועסממ דחאב
יבא ידיסח םע הנמנ דועש ,ל"ז ריאמ 'ר ריבגה לש ותיבב חראתהל יתנמזוהו ,הבהאבו םוחב
אל הווצמ רודיהלו הרותל ותביח .וידיג ה"סשו וירביא ח"מר לכב דיסח היה אוה .שודקה
.לובג העדי

תא יל תוארהל ידכ ,ויתורצוא ירדחל ריאמ 'ר יננימזה ,ןיבר'זב ירוקיב ףוס תארקל
'ר .ידועמ יתיאר אל התומכש ,תרדוהמו הפי ףסכ-תייכונח הבצינ תוניפה תחאב .ברה ורשוע
הכונחב תורנה תא הב קילדהל ותנווכב יכו בר ריחמב רבכמ אל השכר יכ יל רפיס ריאמ
.בטיה התוא יתנחבו הייכונחה תא יתלטנ .בורקה

.רדחב הררתשה הממד .ריאמ 'ר תא עתפל יתלאש ,"?וז תרדהנ הייכונח יל קינעהל םיכסתה"
.רמא ,"ןוה לכ ןתא יברה ליבשב" .םיכסה דימו עגר רהרה אוה .םוד םלאנ ריאמ 'ר

הכונח עיגהשכ םג .הייכונחה תא זונגל תיבה-ינבל יתירוה ,ליבונר'צל עסמ ותואמ יתבששכ
הזה דעצה .שודקה יבאמ יתשרי התואש ,הליגרה יתייכונחב אלא הב יתשמתשה אל הנש התואב
לש התואיצמ םהמ החכשנ ןמז רובעכ .היתאבה המ-םשל וניבה אלש ,תיבה-ינב תא עיתפה םנמא
.הייכונחה

:היה ךכ היהש השעמו .הכונחה תורנ תא הב תולעהלו יגהנממ תונשל יתטלחה הנשה

,הלעמ לש ןיד-תיבל עיגהשכ .ןיבר'זמ ריבגה ,ריאמ 'ר ומלועל קלתסה םידחא םימי ינפל
ינפל הז רחא הזב ובצייתה בוט יצילמ םיכאלמ יפלא .ןדע-ןגב ומוקמ יכ םלוכל רורב היה
.ולש תווצמב רודיהה תאו הרותה תבהא תא ,םיבוטה וישעמ תא וגיצהו ןידה-תיב

.םייניע לוטנ ךאלמ םוקמב עיפוה םואתפשכ ןדע-ןג ירעש רבעל תונפל דמע רבכ ריאמ 'ר
תא לביק םייניעה רסח ךאלמה .םימורמב בר ןוהמית ררועו םר לוקב זירכה ,"!רערעמ ינא"
.רפיס אוהו רובידה תושר

לוכה" .בר ןוממב ריבגה ידי-לע השכרנש הייפהפיה ףסכה-תייכונח לש הרופיס תא רפיס אוה
דחאמ השכרנ וז הייכונח יכ ,אוה םיעדוי םכניאש המ םלוא" ,טהלב ךאלמה רמא ,"הפיו בוט
,ויבאמ הייכונחה תא שרי הז ןכסמ ידוהי .םחל תפל עיגהו ויסכנמ דריש ןיבר'ז יבשותמ
הרקי התייה איהו ונבל באמ השוריב הייכונחה הרבע תורוד רשע-השולש .ויבאמ ןכ םג השריש
.ןכסמה ינעה לש ובילל לוכמ

.םינושארה הילעב יניעב הכרע תאו הייכונחה לש הילוגלג תא בטיה עדי ריאמ 'ר ריבגה"
שיאה בריס ול עיצהש םוצעה םוכסה תורמלו ,ול הרכומל םימעפ המכ וענכשל הסינ ומצעב
ץלאנ םיבערה וידליו ותשא תעווש לומ דומעל דוע היה לוכי אל רשאכ קר .הנממ דרפיהל
תא עיבשהל לכויש ידכ קר התוא לצינו שיאה לש ותקוצמ תא אופא עדי ריאמ 'ר .הרכומל
..."!תווצמב רודיהל ותוואת

יכ טלחוה ףוסבל .שדוחמ ןוידב חותפל ןידה-תיבל המרג םייניעה רסח ךאלמה לש ותנעט
ינעל ןיפיקעב המרגנש שפנה-תמגע לע רפכל ידכ ךא .חפוקי אל ןדעה-ןגב ריבגה לש וקלח
טטושמ זאמ .רוויע ךאלמ ותוא תייוולב ריבגה השעי ןדע-ןגל ךרדה תא יכ טלחוה ,ןיבר'זמ
...ןדע-ןג ירחא שפחמו םינוילעה תומלועב רוויעה ךאלמה תרבחב ריבגה ריאמ 'ר

ריבגה לש ותיבב םינש ינפל יתרקיבשכ" :ורופיס תא םייס ליבונר'צמ יכדרמ יבר קידצה
היתחקל ךכיפל .הוואגב יינפל גיצה התואש ,וז הייכונח ול ללועל הדיתעש הרצה תא יתיאר
תא הנשה הב קילדהל יתטלחה ןכל .שורדה עויסה תא ול טישוהל לכוא םויה אובבש ידכ ,ימע
רואמ תא התשיכר בקע ארבנש ךאלמל ריזחהל ידכו הב םגפש םגפה תא ןקתל ידכ ,הכונחה תורנ
.ויניע

הנטק הבהל .הפיה ףסכה-תרונמב הדצירש תדדובהו הנטקה הבהלה לא וקתור לוכה יניע
...םינוילע תומלועב הריאמש
רחש השמ 'ר םע םיידוהי םייח


"דבלב ןתוארל" הוושש תורנ

לעפמ" :זירכמה ןשי טלש ססונתמ הקיתעה תפצבש הרא'גאנ תניפ י"ראה בוחרב ןיינבה לע
םתס אלו ,תורנ אקווד אלא ,םיבוד אלו חרק אלש םילגמ ,המינפ םיסנכנשכ ."חרק רוצייל
תומוקה עברא ןב לעפמב רוקיב .תיעבט םירובד תוועשמ םייושעה גחו תבש תורנ אלא תורנ
.תיתונמא היווח רבכ וז ,ודיצלש הירלגל םיסנכנשכו ,קתרמ טלחהב אוה

ררוגתמה בלסרב דיסח ,רחש השמ 'ר ידי-לע הרשע-םיתשכ ינפל דסונ "תפצ תורנ" לעפמ
,הליגש דחוימ טנטפ ודמיל רבחה .ןרווכל היהש קיתו רבח םע השיגפמ דלונ ןויערה .תפצב
יאצומבו 'קלדנ' השמ 'ר .םירובדה לש שבדה תולחמו תיעבט םירובד תוועשמ תורנ רוצייל
.םירובדה תוועשמ וידי-ומב ןיכהש הלדבה רנ זחא רבכ האבה תבשה

םיעבצה לכ

םייתונמא םירצומ לש תוכורעתב רייסו ל"וחל אצי ,עוצקמל ביבחתה תא ךופהל טילחהשכ
תמר תא תולעהל התייה ילש הפיאשה" .לעפמה תא םיקה הצרא רזחשכ .תיעבט הוועש ייושע
.השמ 'ר רמוא ,"'והוונאו יל-א הז' גשומל שדח דממ קינעהלו תונמא תגרדל תורנה רוציי

,הקיתעה תפצ לש תידוחייהו תדחוימה הריוואב לעופה ,לעפמה ידבוע םישימחכ ,ןכאו
ללשב הלדבה תורנ :םינוש םילדגבו םיעבצב תורנ םש שי .רתויב הביהרמ תרצות םיקיפמ
,קנע הלדבה רנ םג שיו .דועו טושיקל םייביטרוקד תורנ ;תונוש תורוצב םירוזשה ,םיעבצ
...םידיחי תורנ םיינשו םיעבשמ רוזשה ,יצחו רטמ ךרואב

שבד תורעי

,שימגה רמוחה תועצמאב .תולגלוגמ שבד תורעימ םייושעה תורנה תקלחמ איה המצעל הקלחמ
תומוק ילדגמ ,תודימריפ לש תורוצב םימיהדמ תורנ רוציל רשפא ,הזה אלפומה הנבמה לעב
.דועו

,םייעבטה גנודה תורנ לש רוצייה ספ הקופתה אולמב דבוע ,הכונחה ימי לש וז הנועב
'ר ריבסמ ,"םדק-ימיב ומכ השענ רוצייה ונלצא" .הייכונחב 'םישמש'ל םהב םישמתשמ םיברש
םיטוח דציכ הארמו ,תחתור הוועש תעפעפמ ןהבש קנע-תויגיג לא ונתוא ליבומ אוה .השמ
םהשכ ןכמ רחאל דימ םימרומו הוועשה ךותב םילבטומ ,תודחוימ תוינבת ינפ-לע םיחותמה
.יעבטה רמוחב םיפוצמ

הוועשה תונמא

ולעפמש תומכהמ תירישעכ םיקפסמ ץראב םייוצמה תיעבטה הוועשה תורוקמ ,השמ 'ר ירבדל
.הקירפאמו ןיסמ הוועשה תומכ רקיע תא אבייל ץלאנ אוה ךכיפל .שרוד

תוארל רשפא םש .הדומצה הירלגל סנכיהל ילב םלש תויהל לוכי וניא םוקמב רוקיב לבא
םיאצויה הלכו ןתח ,לשמל ,ךכ .תיעבט הוועשמ םייושע 'הרקמב'ש ,רבד לכל תונמא יצפח
חול וא .ןישודיקה רדסמ ברה וליפאו תואסנולכב םיזחואה םישנאה תעברא םביבסו ,הפוחהמ
'חירצ'ה ,הרות-רפס זחואה ידוהי אוה 'ךלמ'ה .תידוהיה הרייעה חורב ושענ וילכש טמחש
היווח .גגה לע רנכה לש ותומד תא םיריכזמ 'םילייח'הו ,הרייעב יסופיט תיב ומכ הארנ
.םייניע תריאמגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הכונחב הרותה תאירק

.הנשה הכונחה ימיב הרותה תאירק רדס תא טרפל אנ :הלאש

:םיגהנמה בור תא הזב ריכזנ :הבושת

יהיו" םיליחתמ ןהוכל .'אשנ' תשרפב םילוע השולשל םיארוק ,הכונח לש 'א - ישיש םויב
- יולל .'םינהוכ תכרב'ב ,םדוק טעמ םיליחתמ לארשי-ץראב םיבר גהנמלו ,"תולכ םויב
בור םג לארשי-ץראבו ,םידרפסה גהנמ :םיגהנמ יקוליח שי - ישילשל ,"בירקמה יהיו"
לכ םלוא .ןושארה םויה ןברק תשרפ לכ תא םיארוקו םירזוחש ,ףסוי-תיבה תעדכ ,םיזנכשאה
,לארשי-ץראב םג ל"צז יקסנישוד ברה ידימלתו ליבונר'צו ד"בח ידיסחו ,ל"וחב םיזנכשאה
תבש איצוהל) םיאבה םימיב הזב אצויכו ,"ינשה םויב" ישילשל אורקל ,א"מרה תעדכ םיגהונ
.(שדוח-שארו

םילוע העבש םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ ,הכונח לש 'ב ,הכונח-תבשב
יחמשו ינר :הרטפה ."ינשה םויב" ריטפמל םיארוק ינשה רפסבו ,(בשיו) עובשה תשרפב
.(הירכז רפסבש תורנה ןיינע)

האלמ" דע ןהוכל :"ישילשה םויב" םילוע השולשל םיארוק ,הכונח לש 'ג ,ןושאר םויב
לש 'א םויב ל"נה םיגהנמה יקוליח יפכ - לארשילו ,"ןוליח ןב" דע - יולל ,"תרוטק
.םימיה ראשב םיארוק הז רדסב .הכונח

.הרות -ירפס ינש םיאיצומ .םיגהנמ יקוליח ןיא ,הכונח לש 'ו ,יעיבר םוי ,שדוח-שארב
- יולל ,"ןיהה תיעיבר" דע ןהוכל .שדוח-שאר תאירקב םילוע השולשל םיארוק ןושארה רפסב
."ישישה םויב" - יעיברל ."וכסנו" דע "םכישדח ישארבו"מ - ישילשל ,"הכסנו" דע

דע - יולל ,"תרוטק האלמ" דע "ינימשה םויב" - ןהוכל םיארוק ,'הכונח תאז' ,ישיש םויב
.ךתולעהב תשרפבש "הרונמה תא השע ןכ" דע "יעישתה םויב"מ - לארשילו ,"רוצהדפ ןב"
."וילא רבדיו" אשנ תשרפ ףוסב םימייסמ ןיימד-טרופקנרפו ןמית גהנמל
רבד' חול .ד"בח -ללוכ חול .חס 'יס ח"וא קדצ חמצ ת"וש .כ"ונו א"מר ,ב-א"ס ד"פרת 'יס ע"וש
.'ותעבישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il