521 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא ןייעמה ןמ תבש ןחלוש שדח שי תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה הכלהה תניפ םיידוהי םייח היהש השעמ תודיסחה יכרד

יחיו תשרפ * (27.12.96) ז"נשת תבטב ז"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תמייקמו החיטבה הרותה


סמלפתהל םיצור םניא רבכ םישנאה .םיחוכיווה ורמגנ םויכ
ריכהל ,תעדל ,דומלל - דחא רבד םיצור םה ;חצנתהלו


הרותה לא תוברקתהל שדח תוררועתה לג לש ומוציעב םידמוע ונאש םינמיסה םירבוג הנורחאל
,רעונ-ינב .הניפ לכב םויכ םיחרופ ,תונונגסהו םינימה לכמ ,תודהיל םיגוח .היתווצמו
.תודהיה יכרע לא הבישל םיביתנ םישפחמ םירגובמ םישנא ףאו םיריעצ תוגוז

-יטנאה התסהה דואמ המצעתה הנורחאה הנשב אקוודש ,הדבועה חכונ העיתפמ תאזה העפותה
שיפכהלו תודהיה לש הינפ תא ריחשהל ץמאמב הז םע הז םירחתמ וליאכ תרושקתה-ילכ .תיתד
ףסונ פוקס לע רשבמ והשלכ תרושקת-ילכ ןיא ובש עובש ןיא .תווצמו הרות ירמוש םידוהי
תוקזחמ וללה תופקתהה אקווד ילוא וא ,רוביצה לע העפשה םוש הז לכל ןיא םאה .הז םוחתב
?תיתימא תודהיל ההימכה תא

תוחותפ תותלדה

ןאכ שיש המוד לבא .תיעמשמ-דח הבושת בישהל השק ןכלו ,תומשנה יכבנב םיאיקב ונניא
טושפ תידוהיה שפנה ובש בלש עיגה .תואמסס ראשו 'תוברת תמחלמ'מ רתוי הברה קומע ךילהת
.התבצחמ רוצ לא הכרד תא תששגמ איהו ,התיבה רוזחל הצור

תוברקתה סחייל היה רשפאש םינמז ויה .םדא ידי ישעמ וניאש ךילהת ןאכ ללוחתמש קפס ןיא
.תנווכמ תוליעפל ,םייוסמ בר םע שגפמל ,רדגומ יתרבסה ץמאמל יהשלכ הצובק לש וא שיא לש
.םיקיפא הל תשפחמ טושפ איהו ,הילאמ תצרפתמ תאזה תוררועתההש רורב םויכ

,הנומא לש תולאשב רעוס ןוידל דימ ךפהנ היה םייתד םניאשל םייתד ןיב שגפמש םימי ויה
סמלפתהל םיצור םניא רבכ םישנאה .םיחוכיווה ורמגנ םויכ .'וכו הנידמו תד ,עדמו הרות
היתונייעממ םועטל ןואמיצ םיאלמ םה .ריכהל ,תעדל ,דומלל - דחא רבד םיצור םה ;חצנתהלו
.תודהיה לש

תותלדהש העשב העקבה תוברקל םיכרענ םייתד םישנא םהבש ,םירזומ םיבצמ םויכ םירצונ
,ארובה לש ומויקל תוחכוה רשע םיניכמ ,םיחוכיוול םמצע תא םיניכמ םה .החוורל תוחותפ
ןימאמ רבכ םחיש-ןבש רחאמ ,תורתוימ םהלש תוחכוהה לכש ,םהל ררבתמ תוקד יתש רובעכו
...וגיהנמו םלועה ארובב המלש הנומא

םיאיבנה ןוזח

תא בטיה שיגרמ ,םעה קפוד לע ועבצא תא חינמו םישנא םע שגפנ ,םעה לא םויכ אצויש ימ לכ
לומתאה תומחלמ תא םילהנמש ,םהינימל םיחצנתמהו םיבתוכה ,םינקסעהמ םיבר לש הצמחהה
קר םה ללכ-ךרדבו ,בוטה הרקמב םירתוימ וללה םיסומלופה לכ .ןיטולחל השדח תואיצמב
,הרבסה אלא ,םויה ונל השורד תוחצנתה אל .הריוואה תא םיריכעמו תוחורה תא םיריעסמ
.הכרדהו דומיל

חור ןהילע הרעמ ה"בקה רשא ,לארשי תומשנ לש תימימש תוררועתה ונינפלש ירמגל רורב
,תולגה תנש תא ןשי לארשי-םע רשאכ םגש ,ורמא רבכ ל"זח .וילא בושל ןהל ארוקו םורממ
תומשנל ארוקו םעה תובבל תא ררועמ ה"בקהש ןמזה עיגמ ךא .ותרותלו 'הל רע וביל ירה
.'ה רבד תא שפחל ןמצעמ תואצויו תוררועתמ וללה תומשנה זאו ,וילא בושל לארשי

יפ-לע .ונקדצ-חישמ תולגתהל ךירצ הבש הפוקתה ,ונתפוקת תוהמ תא ירמגל םימאות םירבדה
.חישמ לש ורפוש לוק עמשיהל ךירצ םהבש םימיה הלא םייח ונא םהבש םימיה ,ל"זח ינמיס לכ
דימו - םתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" :ם"במרה רמוא הזה ןמזה לע
,תולגה ןדיע ףוסב 'ה לא בושל ררועתי לארשי-םעש אופא החיטבה הרותה ."םילאגנ םה
.וניניעל התע תמשגתמ וז החטבהו

- ץראב בער יתחלשהו 'ה םואנ םיאב םימי הנה" :םיאיבנה ןוזח תומשגתה תא תואור וניניע
."'ה ירבד תא עומשל םא-יכ ,םימל אמצ אלו םחלל בער אלשדח שיאינתה לעב לש אלוליהה םוי

ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ןקזה ונבר לש ותוקלתסהל הנשה-םוי לוחי ,תבטב ד"כ ,ישיש םויב
'ץידאה הרייעב ורבק -ןויצ לע חטתשהל הלודג הצובק האצי עובשה .ד"בח תודיסח דסיימו
וקזחי ןהבש ,ד"בח יזכרמ לכב תוידיסח תויודעוותה ומייקתי ץראה יבחרב .הנבלה היסורב
.ויתונקתלו ותרותל ,אלוליהה לעבל םתורשקתה תא םיפתתשמה

ןהכ לאוי ברה :ץראב חרוא

תונייעמ תצפהל זכרמה ,'םחנמ לכיה' םעטמ וכרעיי אלוליהה םויל םירושקה םילודג םיעוריא
'רזוח'ה ,ב"הראמ דחוימב עיגהש דבכנה חרואה תופתתשהב ,קרב-יננבו םילשוריב ,תודיסחה
קינטוג ימלואב תיזכרמ תודעוותה םייקתת םילשוריב .ןהכ לאוי ברה דיסחה ןואגה ,יברה לש
תודעוותה ךרעית קרב-ינבב .ברעב 8:30 העשב ,תבטב ד"כל רוא ,ישימח םויב ,לואש תעבגב
הרותה ירחוש רוביצ .21 בקעי-ןב 'חרב ,'לטנניטנוק' םלואב ,שדוק-תבש יאצומב הלודג
.ןמזומ תודיסחהו

יונמ תויהל לוכי התא

-תחיש' - ד"בח-יריעצ לש םייעובשה םימוסרפה לע םייונמכ םשריהל רשפא :רוביצה תעידיל
תרבוחל ריחמה .ח"ש 82 - 'עובשה תחיש' לע הנשל יונמ ימד .'תורשקתה' תרבוחו 'עובשה
יצוצינ' רודמה ,הלואגה לע וירבדמ טקל ,עובשה תשרפל יברה לש החיש הבו ,'תורשקתה'
יגהנמו תוכלה חול ,תודיסחה ינייעממ ,יברה לש ותנשמ רואל םינוש םיאשונ ריאמה ,'יבר
ד"בח-רפכ 14 ד"ת :תבותכה .ח"ש 88 - הנש יצחל ,ח"ש 177 - הנשל :אוה ,דועו ד"בח
.72915שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .יחיו תשרפל


םייחצנ םייח

הניאו "עווגיו" הלימב תאז תאטבמ איה ,וניבא בקעי לש ותוקלתסה תא תראתמ הרותהשכ
אוושל יכו" :ארמגה תלאוש ."תמ אל וניבא בקעי" ארמגה תרמוא ךכ לע ."תמיו" הפיסומ
קוספהמ דמלנ רבדהש ,איה ארמגה תבושת ."?םינרבקה ורבקו םיטנוחה וטנחו םינדפסה ודפס
ןאכ שי ;"םייבש ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ ...בקעי ידבע ארית לא התאו"
."םייחב אוה ףא ,םייחב וערז המ" - וערזל בקעי ןיב האוושה

אולהו ,תמ אל וניבא בקעיש רמול רשפא ךיא :הלאשה לע הנוע הניא הרואכל ארמגה תבושת
אוה ףא"ש תלעופ "םייחב וערז"ש הדבועה ךיא ,ןיבהל שי דועו ?והורבקו והוטנח ,והודפס
."םייחב

םייחה תתימא

תואיצמה תא לולשל תנווכתמ איה ןיא ,"תמ אל וניבא בקעי" תרמוא ארמגה רשאכש רורב
,בקעי תא ודפסש הדיעמ המצע הרותה אלא ,תיתדבוע תמא קר וז ןיא .רשב יניעל תיארנה
םינדפסה ודפס אוושל יכו" :ארמגה תלאש יהוז .תמא איה יאדו הרותהו ,והורבקו והוטנח
."?םינרבקה ורבקו םיטנוחה וטנחו

תא ורבקש הדיעמ המצע הרותהש יפ-לע-ףא ,רמולכ ."שרוד ינא ארקמ" הבושתה האב ךכ לע
וייח םה המו וניבא בקעי לש ותואיצמ תתימא יהמ ונדמלל אב שרופמ ארקמ ירה ,בקעי
."תמ אל וניבא בקעי" וז הניחבמו ,םייתימאה

תיחצנ תמא

.תמאה תדימ איה ותדימ ,רמולכ ."בקעיל תמא ןתית" רמאנ וילעש ,וניבא בקעי לש ודוחיי
קר אלו ,םיכשמנ וניבא בקעי לש וייח םגש חרכהב ,תינתשמ-יתלבו תיחצנ איה תמאהש רחאמו
.הזה םלועב םג אלא ןוילעה םלועב

םירושק בקעי לש םייתימאה וייח ."םייחב אוה ףא ,םייחב וערז המ" :ארמגה תבושת וזו
דעל םיכשמנ וז ךרדב .ולש וייח םג םיכשמנ ,וכרד תא םיכישממ ויאצאצש ידי-לע ."וערז"ב
.ימשגה הזה םלועב םג וניבא בקעי לש וייח

יעבט-לעהו יעבטה

רושימה ,דחא דצמ .םירושימ ינשב ליבקמב םימייקתמ וניבא בקעי לש וייחש ,אופא אצמנ
ורבקו םידפוסה ודפסש הרותב רמאנ וז הניחבמו ,תיקולאה תמאהמ קלח אוה ףאש ,יעבטה
."תמ אל וניבא בקעי" ותניחבמש ,תואיצמה לש רתוי ןוילעה דבורה ונשי ינש דצמ .םינרבקה

םידוהי דחא דצמ .יעבט-לעהו יעבטה רושימב ליבקמב םילהנתמ "וערז" לש םהייח םג ךכ
'הב םיקבדה םתא"ש ה"בקה חיטבמ העשב-הב ךא ,ויתולבגמל םיפופכו הזה םלועב םייח
-הבו ,םלועה עבט ךותב יחש םע - לארשי-םע לש ומויק דוס הז ."םויה םכלוכ םייח םכיקולא
הבש ,םיתמה תייחתב םלש יוטיב ידיל אובת וז תויחצנ .יעבט-לע סנ אוה ומויק לכ העשב
.ועמשמכ וטושפ םייחצנ םייחל לארשי לכ וכזי
(223 'מע ,הל ךרכ ;7 'מע ,וכ ךרכ תוחיש יטוקל)

םיקידצ תוקלתסה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ


םיקידצ תוקלתסה


תמ אל

אל בקעי" םילימה תא תוביכרמ "בקעיל תמא" תויתואה ."בקעיל תמא ןתית" :(ז הכימ) רמאנ
."תמ
(קחצי יול תרות)


הקיני ןיא

.וישע ונממ אצי קחציו ,לאעמשי ונממ אצי םהרבא םושמ ?"תמ אל" רמאנ בקעיב אקווד עודמ
התייה בקעי ,םתמועל .תוומ םיארקנה ,םינוציחל הקיני לש תורשפא החינה םתדובע ,רמולכ
םוש התייה אל ותדובעמ - תמ אל וניבא בקעי ןכל .וכרדב וכלה וינב לכש ,"המלש ותטימ"
.'תופילק'ל הקיני
(רוא ראות)


בוט םש

התימל לוכהו ,הטיחשל המהב ףוסו תומל םדא ףוס :רמא ,בויא רפס םייסמ היהשכ ,ןנחוי יבר
,בוט םשב לדגו ,ורצויל חור תחנ השועו הרותב ולמעו הרותב לדגש ימ ירשא .םידמוע םה
תוומה םויו בוט ןמשמ םש בוט" :(אכ,ג תלהוק) המלש רמא וילעו ,םלועה ןמ בוט םשב רטפנו
."ודלוויה םוימ
(הבר תישארב)


ךוכיזו תוכז

קידצה לש ותדובע ,רמולכ ."ונילע ןגי ותוכז" ףיסוהל םיגהונ רטפנש קידצ םיריכזמ רשאכ
.'ה תדובעב חוכ ונל הקינעמו ונילע הניגמ - (ךוכיז ןושלמ םג "ותוכז") םלועה ךוכיזב
(ח"שת םירמאמה רפס)


דחפו המיא

וילע לופית ,וינפ תומד תא ומצעל רייצמו קידצ לש ושדוק תחונמ םוקמל סנכנ םדא רשאכ
שפנ התע וליאו ,ימשג ףוגב קידצה היה ותויח םייחב ןכש ,ותויח םייחבמ רתוי דחפו המיא
שפנמ טרפ הזיאב קבדיל ושפנ לכות הז לוטיב ידי-לע .איהש תומכ התוינחורב איה קידצה
.קידצה
(תוחטתשהה סרטנוק)


תוחטתשהה ןיינע

."רזעילא יבר לא ךלוה ינאו ,ןועמש יבר לצא יתייה" :םירמוא יתעמש ןורימב יתייה רשאכ
.תוחטתשהה ןיינע והז ,תומימתב תאז םירמוא םא
(א"שת תוחישה רפס)


הרותה דומילכ

רשאכ ןכש ,הרות דומילכ םיבושח ורטפנש םיקידצ לע תוישעמ ירופיסש ,םידמל ונא ארמגהמ
,ןנבר ונת" ןושלב תחתופ איה ,שודקה ונבר לש ותריטפ לע תרפסמ (א,גק תובותכ) ארמגה
.הכלה ירבד וב םיליחתמש ןושל אוה "ןנבר ונת" ןושלה ."יבר לש ותריטפ תעשב
(חצנה תוניעממ)

עובשה תרמיא


ףלעתהל

ידכ ,םידבוכמ םידוהי לש תחלשמ הנגראתה .םידוהיה לע השק הריזג םעפ הרזג ןילופ תוכלמ
והותב ולע םהיצמאמ לכ םלוא .הריזגה עור תא לטבל תוסנלו הנידמה ישאר םע שגפיהל
.הניעב הדמע הריזגהו

וחילצה אל םהיצמאמ לכ תורמלשו ושעש המ ול ורפיסו 'םייח ץפח'ה לא תחלשמה ירבח וכלה
,יבר" :ול ורמא .ןוצר-עבש וניא 'םייח ץפח'הש ואר םהירבד תא ומייסשכ .הריזגה תא לטבל
."ונתלוכיבש המ לכ ונישע אולה

היה םכמ והשימ ,תמאב םכבילל עגונ רבדה היה וליא ?ףלעתה םכמ והשימ םאה" :םהל רמא
."!ףלעתהל ךירצתודיסחה יכרד


רדוסמ רדס

ותדובעב ,ודומילב - רדוסמ תויהל ךירצ דיסח .רדסה אוה ידיסחה ךוניחב תודוסיה דחא
תאו רדסה תלעמ תא תונוש תויונמדזהב ושיגדה תודיסחה יר"ומדא .ויתוחרוא לכבו תינחורה
.איבמ אוהש הלודגה תלעותה

.שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא רמוא ,"תידיסחה תומדה לכ תא דבאמ ,רדס ול ןיאש דיסח"
היישע םניא השוע אוהש םירבדה םג ירה ,הרטמ םושל עיגי אלו ךבתסי דימתש תאז דבלמ"
."תויח תלוטנ ,התמ היישע וז ןכש ,תיתימא

ןב יתייהשכ" :אינתה לעב ,ובס וכניח דציכ ויתורגיאמ תחאב רפסמ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא
תויהל עגייתהל םיכירצש ,יל רמא שמח ןב יתייהשכ .רדוסמ תויהל ינקז ק"כ ינכירדה שולש
הלכשה יניינע לכב תודוסיה ירקיעמ דחא אוה רדסה יכ ,ןדמל תויהל העיגיהמ רתוי רדוסמ
."תודימו

רדסה אוה רקיעה

.רדוסמ היה בוט-םש-לעבה .רדסה אוה רקיעה תודיסחה תרותב" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ רמא
.םירדוסמ תויהל וידימלתל הרוה (אינתה לעב) ןקזה ונבר .רדס לע דיפקה שטירזממ דיגמה
- יברה לא אובל עובק ןמז ול היהש דיסח .וינוגינב ,ויתורגיאב ,וירמאמב רדסה תא םיאור
תתלו קמנל ךרוצ היה ,תושר לבקל ידכ .יברהמ תושר אלב ןמזה תא תונשל יאשר היה אל
."הביס

לעב היה אוה .שטיראפמ ללה ברה היה םינושארה היתורודב תודיסחה לש תפומה-תויומדמ תחא
,םהידומילב םירדוסמ ויהיש םהמ שרד אוה .ויכנוחממ רדס עבתו ,ויתוחרוא לכב אלפומ רדס
ךסוח אוהש ךכ לע ףסונ ,רדסה" :התייה ויפב תלגרומ הרמא .םכוליהבו םרובידב ,םתליפתב
."הבר תלעות איבמ ,תואיגש

-יתלבו תינוציח תוישיא לע דיעמ רדסה-יא ,ותמועלו ,תססובמ תימינפ תוהמ ףקשמ רדסה
וילע המ עדוי יתימא דיסח .תוידוסילו תוימינפל ךוניח אופא אוה רדסל ךוניחה .תידוסי
םיצפוק ןיאו ,רחואמו םדקומ שי ,ונמז רבד לכל .םירדוסמ ותדובעו ודומיל אליממו ,תושעל
.ןיינעל ןיינעמ

םתונואג ,םירדוסמ םה ןיא םא ,רתויב םילודגה תונורשיכה ילעבש ,םיאור ונא םייחב"
'הש הלא" .שדוקה -תוחישמ תחאב בתכנ ,"ירפ םיבינמ םניאו םילמק םהיתונורשיכו תפדנתמ
הלודג החלצה םהל שי ,םיליגר תונורשיכ ילעב םה םא םג ירה ,רדסה שוחב םכריב ךרבתי
."תורוצנו תולודג םיללוחמ םהו םדומילב

הדובעב רדס

רדסל ינחורה רדסה המוד וז הניחבמ .המכ יפ לודג קפסה רשפאמ רדסהש ,אוה עודי ללכ
ותואב סינכהל רשפאו םוקמ תוחפ םיספות םה םירדוסמ םיצפחה רשאכ ,תוימשגבש םשכ :ימשגה
יפ קיפסהל רשפאמ רדסה ,תוינחורב ךכ ;םירדוסמ-יתלב םהשכ רשאמ םירבד רתוי הברה חטש
.ללכב היישעב ןהו 'ה תדובעב ןה ,דומילב ןה ,המכו המכ

,הלוח םדא היה רבכ ,האושה ימיאמ לצינש רחאל ,ב"הראל ץ"יירה ר"ומדא ק"כ עיגהשכ
הבחר תוליעפב דימ חתפ ןכ-יפ-לע-ףא .תיטסינומוקה היסורב וילע רבעש לבסה תובקעב
,ותואירבל וששחש ,ויברוקמ .תודיסחהו תודהיה תונייעמ תצפהו תודהיה קוזיח ןעמל ,הפנעו
הז רבדו ,רדוסמ ינא" :יברה םהל הנע .ויתוחוכמ הלעמל תאזה הדובעה תינכתש ול וריעה
."תיצחמ ידכל הדובעל ףקיה תא םצמצמ ומצע

דע עודיכו ,רדוסמ רדסב םירבדה ושעייש" :ויתורגיאמ תחאב שטיוואבוילמ יברה בתוכ ךכו
.םהל םירשוקמו םיכיישה יניינעו םהיניינע לכב רדסה רידחהל וניאישנ וניתובר וקייד המכ
."המכו המכ החלצהה הברמ ,היהתש וזיא ,הדובעב רדסש ךיא שחומב םיאור ירהו


הלואגל הייפיצב


,םימדוקה תורודב םיללפתמ ויהש הליפתהמ תלבוקמ רתוי ,הזה רודה ינב םיללפתמש הליפתה"
."הליפתה לבקתתש רתוי לקנ ,הלואגה ןמז ברקש לככ יכ
(זעול םעמ טוקלי)

היהש השעמ


הרתי המשנ

םידימלתהמ שיא .ןטק בושייב תבשה תא תושעל בוט-םש-לעבה עיגה וידימלתמ הצובקב הוולמ
אוה טילחה ןכ םא אלא ,םבר לש וישעמב ברעתהל וזעה אל םלועמ .העיסנה תרטמל לאש אל
.םירבדה דוסב םאיבהל ומצעב

תוליפתה תא .הבידנ דיב םהיכרוצ לכל גאדו ,בר דובכב םלביק וחראתה הבש הינסכאה לעב
.םיטושפה םידוהיה םע ,ימוקמה תסנכה-תיבב ומייק

-תיבב הליפתה הכרענ ,םכרדכ ,םוחבו תובהלתהב םיללפתמ וידימלתו בוט-םש-לעבה דועב
הליפתה המייתסנ רהמ-שיח .תבשה םויל היוארה תולעתה תריווא לכ אלבו תוריהמב תסנכה
קידצה .םויה תליפתב םג ךכו תבש-ליל תליפתב היה ךכ .םהיתבל ורהימ םוקמה ישנאו
.הינסכאב תבש תדועסל ונפ ןכמ רחאל קרו הכורא העש דוע וללפתה וידימלתו

לע תוהתל וסינ ןיידעו ,תסנכה-תיבב וארש תויחה תלוטנ הליפתהמ םיבזכואמ ויה םידימלתה
.הזה םוקמב אקווד תבשה תא תושעל םבר לש ותטלחה רשפ

המינב ריכזה םידימלתה ןמ והשימשכ .םמורמ חור-בצמב אקווד יורש היה בוט-םש-לעבה ךא
לש ותמשנ תא ךירעהל ללכ םילגוסמ ונא ןיא" .קידצה והסיה ,הזופחה הליפתה תא תיתרוקיב
ווש" .תונרוק םינפב רמא ,"טושפ ידוהי תמשנ לש הכרעב גשומ םוש ונל ןיא דחוימבו ידוהי
..."!שממ לעממ הקולא קלח איהש המשנ ,םכשפנב

יניע ויה ,רקובבו ברעב רשאמ רתוי דוע ,התע .תסנכה-תיב לא ובש החנמה תליפת תעל
לע םבר עימשהש תוכזהו חבשה ירבדל והשלכ יוטיב תולגל ןויסינב ,תוחוקפ םידימלתה
אוצמלמ ושאונ ,תסנכה-תיב יאב תא םהיטבמב רוקסל ובריהש לככ ךא .םיטושפה םידוהיה
,םינוניגה - תיתימא התייה תוטשפה .טושפ םדא לש הטעמ ירוחאמ רתתסמה הלעמ-שיא םהיניב
.הליפתה ןפוא ,םיגהנמה ,הפשה

-לעבה לש תורוהטה ויניעו ,עוקשל הדמע שמשה .תישילש הדועסל הינסכאל ובש החנמ רחאל
ימינפ זוכירב עקש םואתפו .הינסכאה תונולחל דעבמ ףקשנש םידאמה עיקרה לא ואשינ בוט-םש
לע בשוי בוט-םש-לעבה רתונ הכורא העש .ותוא בבוסה לכמ ירמגל קתנתה וליאכ ,םוצע
.םטלוקל תולגוסמ וינזוא קרש םייומס תולוקל ןיזאמכ ,ומוקמ

גונעת הזיא ,חור-תרוק וזיא ,הא" .תולעפתה זוחא היה ולוכ-לכ .ומצע ךותמ רענתה עתפל
תא עדוי ינניא ךא ,הז בושיימ עיגמו הלוע גנועה" .רמא ,"םור-ימשב וישכע שי יאליע
..."קייודמה ורוקמ

ובש וידחיו ןוזמה לע וידימלת םע ךריב ,תישילשה הדועסה תא םייסל רהימ בוט-םש-לעבה
.תסנכה-תיבב שיא אצמנ אל םתעתפהל ךא ,םימשב וארנ רבכ םינושאר םיבכוכ .תסנכה-תיבל
."?תיברע תליפתל אובל םידוהיה םיהמהמתמ עודמ" ,והמת ,"?תאז המ"

םג .ללפתהל ודמע דימו ,אתווצב תסנכה-תיב יללפתמ ועיפוה תבשה תאצ רחאל רכינ ןמז
.התוימתסבו הנוזפחב ,היתומדוקמ הנוש התייה אל וז הליפת

לע םידימלתהו בוט-םש-לעבה ינפל לצנתהו הינסכאה לעב שגינ תיברע תליפת רחאל דימ
בושייב ונל עובק גהנמ" .םתרשל לוכי היה אלו תישילשה הדועסה ןמזב הינסכאה ןמ רדענש
.רמא ,"אתווצב תישילשה הדועסה תא דועסל ,תובר םינש הז

.לאש ,"?המעט המ ,וז תפתושמ הדועס" .בוט-םש-לעבה ךרדנ וללה םירבדה עמשמל

תא גיהנהש ,הז םדא ילוא .םיטרפב יקב ינניא ימצע ינא ףא" ,הכובמב שיאה רמא ,"תמאה"
.םיללפתמה דחא לע עיבצה ורבדבו ,"ודובכל ךכ לע רפסל לכוי ,בושייב גהנמה

ררועש תוניינעתהה חכונ לבלבתה ידוהיה .ןיינעב ורקחל לחהו בוט-םש-לעבה וארק רהמ-שיח
.ססהמכ חתפ ,"יירבד עמשמל יל וגעלת אלש ינא הווקמ" .תדבוכמה םיחרואה תרובח ברקב

לכ תא רכוז ינניא" .שיאה רפיס ,"ןשרד ונבושייב חראתה תודחא םינש ינפל ,ןכבו"
.בטיה ילצא טלקנ רמאש דחא רבד םלוא .םיירוב לע םיתנבה אל ורמאנש העשב םגו ,וירבד
.תבשה תאצ םע ותוא תבזועו תבשה םויב ידוהיה ףוגב הרושה הרתיה המשנה לע רביד אוה

תונש לכ דציכ יתרכזנ .םולשה-וילע יבא לש ותומד ייניע דגנל התלעו הפצ העש התואב"
השעיי ,םלועה ןמ ותמשנ קלתסת ובש ןמזה אובבש :דיחיו דחא רבדל לחיי תונורחאה וייח
ותמשנ התלעש תעבו ,האלמתנ ותלאשמש הכז ןכא אוהו .םידוהי הרשע לש הדע ברקב רבדה
.םידוהי הרשע ותטימ ביבס ודמע ,םימורמל

ערגיי אופא עודמ ,ויתובאמ תאז לביקש ,יבאל רבדה היה בושח הכ םא - יבילב יתרמא"
יכ ונחנא םג גאדנ אל עודמ ?עובשו עובש לכב ונפוג תא תבזועה ,הרתיה המשנה לש הקלח
?תוחפל םידוהי הרשע ינפב שחרתי ףוגה ןמ התאיצי עגר

תכרענה תישילש הדועסל אתווצב ונא םיבסמ שדוק-תבש לכב :גהנמ ונתליהקב יתגהנה זאמ"
קרפ ונתיאמ דחא ארוק ןיבל ןיבו ,תבשה תא םיגנעמ ,םיתוש ,םילכוא ונחנא .יתיבב
רבכש דע הדועסב םיכיראמו םיבשוי ונחנא ךכ .האלה ןכו האנ הרמא עימשמ ינשה ,םיליהת
..."הרתיה המשנה המעו האצי תבשה יכ ונל יאדו

,בוט -םש-לעבה רמא ,"ןאכל ינאיבה המ ינא עדוי תעכ" .ורופיס תא םייס טושפה שיאה
םיאלפנו םיטושפ םידוהי לש הלענה גהנמב רוצאה השודקהו תומימתה רוקמ לא יתכשמנ"
..."הלא
רקלט םיסינ םע םיידוהי םייח
ייבמובב 'םימחרה רעש' תסנכה-תיבב רקלט םיסינ


ידוהיה ןיצקה לש "םימחרה רעש"

תסנכה-תיבל הנש םייתאמ תואלמ ןויצל ,הלודג הגיגח ודוהבש ייבמובב הכרענ רבכמ אל
,ןויצל-ןושאר בשות ,רקלט םיסינ םג ףתתשה הגיגחב .'םימחרה רעש' - ייבמובב יזכרמה
שגרמ תדלומ רוקיבל ,ודוהל ותייער םע אצי אוה .הנש םישולש ינפל לארשיל ודוהמ הלעש
.ותדלוה ריע ,ייבמובב ןבומכו ,יהלד -וינב ,ןי'צוקב ורקיב םה .תודליה תוזוחמב

הלע זאמ יוניש תילכת התנתשה םוקמב תידוהיה הליהקהש יפ-לע-ףא ,םימשר אלמ רזח אוה
תחרופ ,הפי הליהק התייה וז .םידוהי םיפלא-תרשעכ הב ויח ,ייבמוב תא בזעשכ .ץראל
קתנתהל םישקתמה םידוהי תואמ-שמחכ ריעב םייח םויכ .תידוהי תוליעפב הרישעו תגשגשמו
.םתסנרפ תורוקממו םתדלומ יפונמ ,םהיתבמ

דחוימ רופיס

.ליטסקטה ףנעב הקסעש ,תססובמ החפשמל יתרוסמ תיבב לדגו ,הריבה ייבמובב דלונ םיסינ
םיקהל הכזו ליטסקטה תכאלמב ויבא תרוסמ תא ךישמה ןאכ .ץראל ותחפשמ התלע ז"כשת תנשב
ןטק דירש אלא םש רתונ אלו ,לארשיל ודוה ידוהי תיברמ םג ולע זאמ .םח יתחפשמ ןק
.הלודגה הליהקל

תא םירכוז הליהקה יקיתו .ונימב דחוימ רופיס רתתסמ 'םימחרה רעש' תסנכה-תיב ירוחאמ
תסנכה-תיב תא הנבש ימ םש-לע ,(לאקזחי-לאומש=) "י'גאסח י'גאמס" - ירוקמה ויוניכ
.ראופמה

הלצהה

ןטלוס ,ופיט דגנ תופקתהה תחאב .יטירב-ידוהה אבצב ריכב ןיצק היה רקוויד לאקזחי-לאומש
-רזג עוציבל ןיתממ ודועב ,הז בלשב םג .תוומל רזגנ ונידו יבשב רקוויד לפנ ,רוסיימ
הכזיו תווממ לצניי םאש ,רדנ רדנו תיסינ העושיל ללפתה אוה .םימחרה ןמ שאונ אל ,וניד
.תסנכ-תיב ופסכב םיקי ,םולשב ותיבל בושל

יופצ-יתלב רוקממ הלצהה העיגה ,ןידה-רזג עוציבל עבקנש דעומה ינפל םידחא םימי
ידוהיה לע העמש ,'לארשי-ינב' לע ןארוקב הארקש ,השישק השיא ,ןטלוסה לש ומיא .ןיטולחל
השקיבו ןטלוסה הנבל הרמא ,"לארשי-ינבמ דחא תוארל יתיוויק ימי לכ" .הנב יבשב יוצמה
הנב תא ענכשל החילצהו התמשנ יקמע דע השגרתה ,הינפל אבוהשכ .לאקזחי-לאומש תא תוארל
.וררחשל

תשגרמ הגיגח

הכרעמה הלחנ םעפה .ןטלוסה תואבצ דגנכ תפסונ הכרעמב רקוויד ףתתשה ,רצק ןמז רובעכ
ףסכב .ןוחצינבו ברקב וקלח לע הובג יפסכ סרפל ידוהיה ןיצקה הכז ברקה םותב .ןוחצינ
."י'גאסח י'גאמס" ,ומש לע םינש האמ ךשמב ארקנש ,ראופמה תסנכה-תיב תא םיקה הזה
.'םימחרה רעש'ל ומש בסוה תסנכה-תיבל האמה תגיגחב

לכ" .םיסינ רפסמ ,"םיהדמ הזחמ התייה תסנכה-תיב לש ומויק תונש םייתאמ ןויצל הגיגחה"
.תוינוחרפ תורשרש וסוכ - שדוקה-ןורא תכורפו תושרבנה ,תוריקה .הב ופתתשה ודוה ידוהי
ואצוה הרותה-ירפס לכ .ערואמה לגרל ורבוחש םישדח םיריש ורשוהו תודחוימ תוליפת ורמאנ
םייתאמ ועמשוה ףוסבלו .תוכורא תועש תובהלתהב םתיא ודקר םיפתתשמהו שדוקה-ןורא ךותמ
."הנש לכל העיקת ,רפושב תועיקתגרבוזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


?שידקה והמ

?הליפתב תובר םימעפ ותוא םירמוא המלו שידקה לש וניינע המ :הלאש

הרהמב ודובכ לדגתיו הלגתיש השקבו ,'ה תשודק לע הרהצה אוה ורקיעב שידקה :הבושת
.המלשהו תיתימאה הלואגב ,םלועה לכב תומלשבו

ירחא ,הרמזד יקוספ ירחא ,תונברקה ףוסב ןוגכ ,ןיינע םויס לכב ורמאל ל"זח ונקית
רומאה סיסב לע תאז ושריפ דוסה ימכח .'וכו םוי לש ריש ירחא ,ןונחת וא הרשע-הנומש
הגרדל בשחנ הנממ קלח לכו ,"המימשה עיגמ ושארו ,הצרא בצומ םלוס" איה הליפתהש ,רהוזב
ןה ןכש ,םלועל םלועמ םדאה תא ךילומה בלשה אופא אוה שידקה .םינוילעה תומלועב תמייוסמ
.השודקה תשגרהל דחוימב קוקז אוה ותדיריב ןהו ותיילעב

.םירוה ול ןיאש ימ ידי-לע םישידקה לכ תא רמול יוצר - םותי ןיאשכ םג ןכל

םלועב הנוכנ החונמל רטפנה ויבא הכוז ,שידק רמוא ןבה רשאכש ,רסמנ אביקע יבר םשב
שידק םירמוא ןכו ,םהירוה רכזל שידק םירמוא םינבהש גהנמה טשפתנ הז ךמס-לע .ןוילעה
.םירז ליבשב ףאו םיבורק רכזל

ןוסאה לע ןידה קודיצ םושמ ךכב שי םלוא ,תוומ לש רוכזיא ללכ ןיא שידקה חסונב םנמא
רבגתמ אוהש חיכומ םייחב ראשנה .הנומאה תא םיקזחמו םיבש - באכהו רעצה תורמלש ,עריאש
.'ה תשודק לע רטפנה םשבו ומשב זירכמו

הנועה לכ"ש ,וחיטבה ל"זח ."שידק עומשל ידכ ץורל לדתשהל" הבוחש ,קספנ ךורע ןחלושב
םיעבש לש וניד -רזג ול םיערוק - (םר לוקבו ותנווכ לכב) וחוכ לכב 'אבר הימש אהי ןמא'
.ולוכ םלועה םייקתמ וז היינע תוכזבש ,ורמא ףאו ,"הנש
ע"ושו כ"ונ ,(ב,בלק) א,ונ ח"וא ע"וש .ב,יתבר הלכ .ב,וסר א"ח רהוז .א,טמ הטוס .ב,טיק תבש
ועק,א גהנמו הכלה ירעש .אמק,ג צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא .ל"פ םייחה רשג .םש ןקזה ר"ומדא
.293,א ,לארשי-ןבא ןידע ברהל 'הליפתהו רודיסה' הארו .נ"שו
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il