554 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילג לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ומחנ / ןנחתאו תשרפ * (15.8.97) ז"נשת'ה בא-םחנמב ב"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


לובסל יאדכ היה


הצפתש דבלב וז אל ,לארשי-םע תא םחנל ה"בקה דיתעש המחנה
לבסהש שיגרנ ףא אלא ,תולגה תונש לש לבסהו רעצה לע ותוא
יאדכ היה הזה


העבש תחתופ איהו ,ומחנ תבש ,תאז תבש האב 'םירצמה ןיב' לש לבאה תועובש תשולש רחאל
תיתימאה הלואגה תא חיטבמו ,תולגהו ןברוחה לע לארשי-םע תא םחנמ ה"בקה םהבש תועובש
.המלשהו

םעה רבעש םויאה לבסל ,תולגהו ןברוחה לש םינשה םייפלאל ,רוחאל םיטיבמ ונחנאשכ
?תאזכ הארונ תולג לע םחנתהל רשפא ךיא :הלאשה הלועו תעקוב ,וללה םינשה ךשמב ידוהיה
לע ונתוא םחני המ ?םינש םייפלא לש םיארונו םימויא םירוסייל ךרע-הווש תויהל לוכי המ
?ןתומכ התווח אל ןושלו המוא םושש תופידרו תולפשה לע ,םיכר םיללוע לש תוטיחש

הלופכ המחנ

םדו-רשב תלוכיבש המחנ הניא וז ,רמולכ ."םכמחנמ אוה יכנא יכנא" :ה"בקה רמוא ןכל
םעה תא דקפש ספתנ -יתלבה לבסלו הארונה תולגל המחנ ןיא ןכא םיישונא םיגשומב .הגישהל
וחוכב ,אוה ,לבגומ-יתלבו ףוס-ןיא אוהש ,ה"בקה םלוא ,ופלחש םינשה םייפלאב ידוהיה
.המחנו אפרמ ונל איבי ,לודגה

,רמוא םדאה ןיידע לבא ,לבסה לע יוציפ איהש המחנ שי .םיגוס ינש שי המצע המחנב
היה יכ ,םדאה רמוא הירחאש המחנ שיו .דחי םג המחנה לעו לבסה לע רתוומ היה ודיצמש
.המחנה תחמש רובעב לובסל יאדכ

,קזנה םולשת ידי-לע ותוא םימחנמ םימעפל .םיכרד-תנואתב העגפנ ותינוכמש םדא ,לשמל
-תמגעו חרוטה לע רתוומ אוה ןיידע ,וקזנ לכ ול םלושמ רבד לש ופוסבש יפ-לע-ףא לבא
זא-יכ ,רתוי תללכושמו השדח תינוכמ תיינק ידי-לע ותוא םימחנמ םא ,תאז תמועל .שפנה
,יבויחו בוט רבד התייה המצע הנואתהש שיגרמ אוה ןכש ,הנואתה לע םג דבעידב חמש אוה
.המחנה תובקעב

:עובשה תרטפה תחתפנש יפכ ,הלופכ המחנ היהת לארשי-םע תא םחנל ה"בקה דיתעש המחנה
תונש לש לבסהו רעצה לע לארשי-םע תא הצפתו םחנת איהש דבלב וז אל - "ימע ומחנ ומחנ"
תולגה תוארומ תא רובעל יאדכ היהש שיגרנש דע ,הבגשנו הלודג הכ היהת איה אלא ,תולגה
.הלואגה בוט ןעמל

טרפל המחנ

.םיבוט םידעומלו החמשו ןושש ימיל ךפהתהל תומוצה ימי םידיתע עודמ ריבסמ הז רבד
לבא ;םוצל הביס היהת אל רבכש םושמ ,לטבתהל תומוצה םיכירצ ,הלואגה אובתשכ ,הרואכל
הכזנ ובש םוצעה בוטה תאו הלואגה תואלפנ תא הארנ רשאכש אלא ?ןוששו גח ימי ויהי המל
הערזנ םהבש םימי םהב הארנ ונא - ןיטולחל הנוש תועמשמ ןברוחה ימי ולבקי ,םימי םתואב
םידעומל וללה םימיה וכפהיי אליממו ,אוהה אלפנה בוטה טובנל לחה םהבש םיכיראת ,הלואגה
.םיבוט

בוט רבד ןברוחבו תולגב תוארל לכונש ןכתיי ךיא .תאז ןיבהל לגוסמ ונניא ישונאה חומה
תפנא יכ 'ה ךדוא ,אוהה םויב תרמאו" :(א,בי היעשי) איבנה והיעשי אבינ ךכ לבא ?יבויחו
לע ,לוכיבכ ,ונב 'ףנא'ש לע ה"בקל הדונ זא ,הלואגה ןמזב ,"אוהה םויב" ,רמולכ ."יב
!יאדכ היה הז לכש ןיבנ זא .הלפשהלו לבסל ,םייוניעלו תופידרל ונתוא שטנש

םחני ה"בקה .טרפו טרפ לכל םג אלא ,ותוללכב לארשי-םעל קר אל היהת הלואגה לש המחנה
הייחתל ומוקי הלואגה ןמזב .תולגה ימיא תא רבעש ידוהי לכ םג אלא םעה ללכ תא קר אל
אוהש דע ,תלפוכמו הלופכ המחנל הכזי - ףדרנו לפשוה ,הנוע ,לבסש ימו ,תורודה לכ ידוהי
.הזה אלפומה בוטה תא חימצהש לבסה לע םג אלא ,בוטה לע קר אל ה"בקל הדוי ומצע

הלואגל הקושתהו הייפיצה הלועו תרבוג ,ה"בקה תמחנב הזעה ונתנומא ךותמ אקוודו
.המלשהו תיתימאה המחנהו הלואגה תנש תאזה הנשה היהתש ,המלשהו תיתימאהשדח שיד"בח ישרושל עסמ

ברקב ד"בח-יריעצ ידי-לע ךרענש דחוימ עצבמב רמגה בלש ינחבמ ומייתסנ רבעש עובשב
האלפומ תואיקב וליג וללה .םידימלת 110 החלצהב ותוא ומייסו ,ץראב ד"בח תובישי ידימלת
סרפכ .ןישודיק תכסמ לע םג ונחבנ םתצקמו תובישיב הנשה הדמלנש ,אעיצמ אבב תכסמ לכב
דחוימ עסמל ,םיעיפשמהו תובישיה ישאר םע ,וללה םידימלתה עובשה םיאצוי דחוימ הרקוה
עסמה .הניארקואו הנבלה היסור ,היסורב ד"בח תודיסח לש התדלוה שרעב רוקיב - וגוסמ
.דועו שטיוואבויל הרייעב ,ד"בח יר"ומדא לש םהינויצב ורקבי ותרגסמבו ,םימי עובש ךראי

תבש ירמוש ףידעהל

תבשה ירמוש רוביצל אורקל ותרטמש ,בחר הרבסה עסמב הלא םימיב תחתופ תבשה ןעמל הדעווה
.תבשה תשודק לע םירמושה תורייתו שפונ ירתאו קלד תונחת ,קסע-יתב ,תויונח ףידעהל
רשפא תרבוחה תא .רוביצה תעידיל ,וללה םיקסעה לכ םיטרופמ הבו תרבוח הקיפה הדעווה
םיעגופ תבש םיללחמה םיקסעה יכ ,ןייוצי .03-5791053 'לט ,הדעווה ידרשמב גישהל
ינפ-לע תבשה ירמוש תא ףידעהל הביס וז םגו ,התשודק לע םירמושה הלא לש םתסנרפב
.היללחמ

"ידרחה םורופה"

דקפמ םע םידרח רוביצ יגיצנ תורשע ןיב ,םילשורי תצעומ םלואב עובשה ךרענ דחוימ שגפמ
ברה ריעה-שאר ןגס תמזויב םקוהש ,'ידרחה םורופ'ה .הריבה תרטשמ לש ריכבה לגסהו זוחמה
םיבוטה םיסחיה תא שיגדה יקחצי ריאי זוחמה דקפמ .םיגיצנ םישימחכ ללוכ ,רלימ םייח
ללכל הבר תובישח וז תורבדיהב האור אוהו ,ידרחה רוביצה ישאר ןיבל וניב םיררושש
.הרבחהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ןנחתאו תשרפל


הטמל הדוקנו הלעמל הדוקנ

תואה ."ךיקולא 'ה יכנא" םילימב החתפנ לארשי לכ יניעל יניס-רה לע ה"בקה לש תולגתהה
תלמסמ איהש ןאכמ .א תואה אופא איה לארשי-םעל ה"בקה ןיב רשקה רצונ התועצמאבש הנושארה
.ארובה ןיבל םדאה ןיב רוביחהו רשקה תא

סנרפל הווצמ תלטומ ךילע" :ול רמאו ךרבא וילא ןמיז ,ונבל דמלמ שפיח ןקזה ונבר רשאכ
יילע ךיא" :ךרבאה לאש ."ףלחתנ הבה - 'ךינבל םתננישו' תווצמ תלטומ יילעו ,ךתחפשמ תא
דלי םידמלמש הנושארה תואה .תיב-ףלא דומילב םיליחתמ" :יברה הנע ."?דליה תא דמלל
רבחמ םימש תארי לש וקו ,הטמל הדוקנו הלעמל הדוקנ - ?א יהמ .א תואה איה ידוהי
."ןהיניב

ףוגו המשנ

תא תלמסמ הנותחתה הדוקנהו המשנה תא תלמסמ הנוילעה הדוקנהש ,ראיבו ףיסוה ןקזה ונבר
,תודגונמ תופיאש ילעב ,ירמגל םידרפנ םירבד הרואכל םה ,ףוגהו המשנה ,הלא ינש .ףוגה
.םימש תארי לש וק ידי-לע השענ םיינשה ןיב רוביחה .םהיניב רשק םוש ןיאו

אוהש ,ה"בקה איה הנוילעה הדוקנה .םדאהו ה"בקה לע םג תוזמרמ א תואבש תודוקנה יתש
.לבגומ ארבנ ,ןותחתה םדאה איה הנותחתה הדוקנה .הגשהו הרדגה לכמ הלעמלו ףוס-ןיא
.תווצמהו הרותה ידי-לע השענ םהיניב רשקהו

הזיחא ןיא

הדוקנה לש הדוחיי .הנותחת הדוקנו הנוילע הדוקנ - הדוקנב אקווד םיזמורמ םדאהו ה"בקה
.תואיצמה תשוחת רדעה תאו הרומגה תולטבתהה תא תלמסמ איה ןכל .תואיצמו חטש הל ןיאש

דבלב הדוקנ אלא וילע םיעדוי ונאו וב הזיחא םוש ונל ןיאש םושמ ,הדוקנב זמורמ ה"בקה
תדמועה הדיחיה ךרדהש םושמ ,הדוקנב זמורמ םדאה .הנוילעה הדוקנה וז .םייק אוהש -
רדעהו הרומג תולטבתה לש השוחתב - הדוקנ תניחבב תויהל איה ה"בקה םע רבחתהל וינפל
.הנותחתה הדוקנה וז .ארובה יפלכ תואיצמ תשגרה

םימש תארי לש וק

.תווצמהו הרותה ידי-לע - 'םימש תארי לש וק' ידי-לע השענ ארובה ןיבל םדאה ןיב רוביחה
םוש הל ןיאש ,'הדוקנ'מ ךפוה אוה זא ירה ,היתווצמ תא םייקמו 'ה תרות תא דמול ידוהישכ
."ךיקולא 'ה יכנא" לש א תואב קלחל ,תואיצמ

םיתיתשמ רשאכ .ידוהי דלי לש וכוניחל דוסיה םג הזו הרותה ןתמ לש הלחתההו דוסיה הז
ידכ םלועל ךכ -רחא תאצלו יוארכ לודגל תוחוכה תא דליה לבקמ ,הז דוסי לע ךוניחה תא
הרותה רואב ולוכ םלועה תא ריאמ אוה הזה ךוניחה חוכב .ךרבתי ול הריד ונממ תושעל
."ךיקולא 'ה יכנא" איה תואיצמה לכ תתימאש ,הרכהה תא האירבב רידחהל חילצמו תווצמהו
(615 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

עורגל אלו ףיסוהל אל :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמערוג ףיסומה

."ונממ וערגת אלו םכתא הווצמ יכונא רשא רבדה לע ופיסות אל" (ב,ד םירבד) רמאנ הרותב
םיפיסומו םירבוע םאש אלא ?ןהילע ףיסוהל רוסא המל לבא ,תווצמהמ עורגל ןיא עודמ ןבומ
."ערוג ףיסומה לכ" (טכ ןירדהנס) ל"זח רמאמכו ,ןהמ וערגי םגש רבד לש ופוס ,תווצמה לע
(תוחיש יטוקיל)


הדודמ הפורת

תווצמה לע ףיסוהל ןיא ןכל .ובש ערה לכמ םדאה תא רהטל האבש הפורת ,םייח םס איה הרותה
הדימ .המשרנש יפכ קוידב ,הדודמו הקודב הדימ יפל תחקל שי הפורת ןכש ,ןהמ עורגל אלו
.הקיזמ - רתוי הלודג הדימו ,הליעומ הניא רתוי הנטק
(ץישבייא ןתנוהי יבר)


עוצימה ךרד

זירפהל ול רוסאו ,(םיקרפ הנומשב) ם"במרה ירבדכ ,תעצוממה ךרדב גוהנל ךירצ לארשימ םדא
"ופיסות אל" לע רובעל קידצה לולע ךכ ,"וערגת אל" לע רובעל לולע עשרהש םשכ .דצ םושל
.ותוקדצב םלועה תא בירחהלו
(תודיפל השמ-רדנסכלא ברה)


עורגל אל

,הרותב םינוקית תושעל ךרוצ שי התע יכ הנעטש ,תחלשמ הסנכנ רמייהסדליה לאירזע יבר לא
םהל רמא .הרותה תווצמ לכ תא םייקל םהל השק לבא ,תווצמ םייקל םנוצרש ימ לע לקהל ידכ
רוסאש ונדמלל ,"םכיקולא 'ה תווצמ תא רומשל ונממ וערגת אלו" רמאנ הרותב :לאירזע יבר
...'ה תווצמ תא לוכיבכ רומשל ידכ וליפא תווצמהמ עורגל
(קיתעה ונזנג)


םלש םדא

ןיא ,הבחר העד שיש םוקמב לבא ,םיבר םירדגלו תורמוחל קוקז אוה ,םלש וניא םדאה רשאכ
םתאו" :וירחאלש קוספל רושק "וערגת אלו ופיסות אל" יוויצה .םירדגלו תורמוחל םוקמ
.םיגייסבו םירדגב ךרוצ םכל ןיא ,'הב םיקבד םתאשכ - "םכיקולא 'הב םיקבדה
(אחסישפמ םנוב יבר)


ןוכנה לקשמה

השע-תווצמ שי הרותב .רתוי רומח אוהש ךכ-לכ רומח וניאש רבד לע רמולו לידגהל רוסא
ושנוע וילע רבועהו אוה רומח גהנמה םגש ףא .םיגהנמו ןנברדמ תווצמ ,השעת-אל תווצמו
תעל לקהל ידכ תאז תעדל שיו ,הרות רוסיא ןיבל גהנמ ןיב בר לדבה שי םוקמ-לכמ ,לודג
.המודכו הלוחב ןוגכ ,ךרוצה
(רפוס םתח)


ףיסוהל אל

:רמאנ (ד,גי םירבד) האר תשרפב וליאו ,םיבר ןושלב ,"וערגת אלו ופיסות אל" רמאנ ןאכ
ג"ירת לע ופיסוי אלש הנווכה ןאכ יכ .דיחי ןושלב ,"ונממ ערגת אלו וילע ףסות אל"
אלו ףיסוהל ןיא המצע הווצמבש רמול הנווכה האר תשרפב וליאו ,הרותב תורומאה תווצמה
.הרותה התוויצש הממ עורגל
(א"רגה)


היתואצותו תפסות

"תושעל םכתא דמלמ יכונא רשא ,םיטפשמה לאו םיקוחה לא עמש לארשי התעו" השמ ירבד רחאל
וללגבש אטחה היה הז אטח יכ ,"ופיסות אל" איה עימשהש הנושארה הרהזאה (א,ד םירבד)
,תעדה ץעמ לוכאל אלש וילע הוויצ ה"בקה .ול ןתינש ןושארה יוויצב דימ ןושארה םדא לשכנ
יוויצה ןכל .תעדה ץע אטחל המרגו "וב ועגת אלו ונממ ולכאת אל" הפיסוה הווח וליאו
."ופיסות אל" - אוה רמא השמש ןושארה
(רלו קיזייא-קחצי ברה)

עובשה תרמיא


תונווכ יתש

ןי'זורמ לארשי יברל וידיסחמ םיבר ועסנ ,קסילרטסמ ירוא יבר ,'ףרש'ה לש ותוקלתסה רחאל
תוינחורב קר זכרתהל ,'ףרש'ה ימיב םגהנמכ גוהנל ופיסוה םה םלוא .וידיסחל ושענו
.םיימשגה םיכרצה תא ירמגל חינזהלו

םיניינעב ויה םהיתושקבו םהיתולאש לכו יברה לא וללה םידיסחה ואב םעפ רחא םעפ
.םידורמ םיינע ויהש יפ-לע-ףא ,םיינחור

תאירק לש ןושארה קוספב יוארכ ןווכל שיש ,איה הכלהה :רמאו קידצה םהל ארק דחא םוי
םתא עודמ .'ןוצר יח לכל עיבשמו ךידי תא חתופ' קוספב ןווכל ךרוצ שי ןכ-ומכ .עמש
...?'ךידי תא חתופ'ב הנווכהמ םימלעתמו 'לארשי עמש' לש הנווכב קר םירחובתודיסחה יכרד


ודבלמ דוע ןיא

ושגפ םינש ירחא .הטיסרבינואב דומלל ךלה ותורגבבש ,רענ ררוגתה דחא דיסח לש ותונכשב
,ותואירבל דיסחה ולאש .וביל לע קיעמ המ-רבד יכ הארנו תומוגע וינפש ןיחבהו דיסחה
ךתיב-ינבו התא" :דיסחה אלפתה .הרושכ לוכהש ררבתהו ,ותסנרפ בצמל ,ותחפשמ םולשל
ייח לכ" :שיאה בישה ."?ךינפ ולפנ אופא המל ,םשה-ךורב שי הסנרפ םגו ,םימלשו םיאירב
תורבוע הנהו .שדח רבד איצמהל ,רפס בותכל ,רוספורפל תונמתהל - 'והשמ' תויהל יתפאש
לדתשמ ינא ייח לכ !ךב ינא אנקמ המכ ,יוה" :דיסחה הנענ ."ספאו ןיא יתראשנ ינאו םינשה
..."'והשמ' ינא ןיידעש שיגרמ ינא תאז-לכבו ,'ספאו ןיא' תניחבל עיגהל

םימשב םיקולאה אוה 'ה יכ ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" קוספה אוה תודיסחב יזכרמ דוסי
ידעלבמ םיקולא דוע ןיאש ,אוה קוספה לש טושפה שוריפה ."דוע ןיא תחתמ ץראה לעו לעממ
תואיצמ לכ דוע ןיאש ,ושוריפ דוע ןיא - תוקמע רתיב הז קוספ תשרפמ תודיסחה םלוא .'ה
דע תילכתב הילא לטב ולוכ םלועהו ,תמייקש הדיחיהו תחאה תואיצמה אוה .ה"בקה דבלמ
.שממ "ודבלמ דוע ןיא"ש

?שיגרמ ינא

וילע ,בוחרל אצוי ידוהישכ :רמוא היה (דימתמ ה'ציא 'ר) ץיברוג קחצי 'ר עודיה דיסחה
.תואיצמכ םלועה תא שיגרמ אוהש ךכמ רובש תויהל

רואיב תא דמלו שרדמה-תיבב שדוק-תבש לילב בשי םעפש ,רפוסמ םנורג-לאומש 'ר עיפשמה לע
.רקובה רוא דע ברעב הרשע-תחא העשמ ('ךיתווצמ ךרד'ב) 'תוקולא תנמאה' תווצמל תודיסחה
םירבדהו ,תיקולאה תודחאה ךותב ירמגל לטב ולוכ םלועה המכ דע בטיה רבסומ הז רמאמב
דמע ,תסנכה-תיבל אובל ולחה םישנאהשכ ,רקובב .שממ תאז האור אוה וליאכ וחומב וספתנ
ול םיארוקש ידוהי שי ןיבמזבו ,ןיבמז המשו הנטק תחא הרייע שיש רכזנש דע ,םמותשמ עגרל
...הזב אצויכו בקעי וא םייח

.ורדחל תכלל תושר שקיבו שטיוואבוילב 'םימימת-יכמות' תבישיב עיפשמל דימלת שגינ םעפ
:שידיאב) "בוט אל רבכ הז - שיגרמ ינא רשאכ" :עיפשמה ביגה .רמא ,"בוט אל שיגרמ ינא"
...("טוג טינ ןיוש זיא - 'ךיז ליפ ךיא' זא"

אל ינא

ר"ומדא ק"כ .'ינא'ה תשוחת ,תימצעה תושיה תשגרה אוה ער לכ שרושש הריבסמ תודיסחה
."בלה םוטמט הז - 'הצור ינא' ;חומה םוטמט הז - 'בשוח ינא' רמוא םדאשכ" :רמא ש"רהמ

תושיה תא עינכהל אוה תודיסחה ןיינע לכש ,עיפשמה יפמ עמשש טושפ דיסח לע רפוסמ
אל האלהו םויהמש שיאה טילחה .'ינא' הלימה תא אטבלמ םידיסחה םיענמנ הז םעטמו ,תימצעה
ול רצבו ,המישמב דומעל לוכי וניאש ול ררבתה םימיה ףולחב .ויתפש לד לע וז הלימ הלעת
- בושחל ,רתומ - רמול" :ברה ביגה .ותקוצמ תא וינפל עיצהו ימוקמה ברה לא הנפ
..."רוסא

לאש .ןקזה ונבר לש ותיב תלד לע דיסח קפד ,ףרוחב תרחואמ הליל תעשב ,םעפש רפוסמו
ונוגינב יברה רמא .(ולוק תא ההזי יברהש החנהב) "ינא" :דיסחה הנע ."?םש ימ" :יברה
..."ונארא אל - ינאו םירתסמב שיא רתסי םא" :(דכ,גכ והימרי ,קוספה ןושלב) עודיה
."אל ינא" :דיסחה בישה ."?םש ימ" :יברה בוש לאש .תלדב בוש שקנו הלק העש ןיתמה דיסחה
...תלדה תא ול חתפו ."'ה םואנ ונארא - אל ינאו םירתסמב שיא רתסי םא" :יברה רמא

קלח איה לארשי שיא לכ תמשנ" :(בס 'מע ךיתוצמ ךרד) 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ רמואו
ןיא תניחבב תויהל ידוהי ךירצ ןכל .תיקולאה תודחאה רוא הב ריאמ הז חוכמו ,לעממ הקולא
."תודיסחה תתימא יהוז !ינא ןיא .'ןיא' - 'ינא'מ תושעל אלא ,'ינא' רמול אלו ,ספאו


הלואגל הייפיצב


אל ,ונתוא םחנלו ותונבל ךירצ התאו תרעבהש אוה התא ,םימלועה ןוביר :לארשי ול ורמא"
."השוע ינא ךכ ,םכייח :ה"בקה םהל רמא .ךדובכב התא אלא ,ךאלמ ידי-לע
(גל יתבר אתקיספ)

היהש השעמ


תאזכש המקנ

םירבח םאשע ףתושמה לרוגהש םיבוזעו םימותי םירענ ינש ויה אגרש קחציו היפעלובא בקעי
היה אל .'הכישמ ןיינק'ב וגישה םהיכרוצ תאו דדגב ריעה תובוחרב וליב םהימי תא .םינמאנ
ירוחאמ םיינשה ומשוה רבכ תובר םימעפ .וב התייה אל םדיש הביבסב ילילפ עוריא טעמכ
.חירבו גרוס

לש ותיב היה הז .ריעבש הרקויה תוליווחמ תחא רבעל רהונה בר להקב וניחבה דחא םוי
ולגנ םהיניעל .המינפ םה םג וסנכנו להקב םיינשה ובברעתה .יאדסח-ןב םהרבא ריבגה
לע רבג םנובער לבא ,החמשה רשפל םינרקס ויה םה .בוט לכב םיכורע ,םיכורא תונחלוש
...קירל םנמז תא וליכ אל םהו םתונרקס

ךותמו וילגר לע םק להקה לכ .רישב םידלי תלהקמ החצפ וירחאו ןומעפ לוק עמשנ עתפל
,ויבא עורזב הבולש ודי .הרוחצ תילט ףוטעו ראפ ידגב שובל ,הרשע-עבש ןבכ רענ אצי תיבה
.םהירוחאמ םידעוצ ריעה ינברמ השולשו ,ינשה ודיצמ ומא

אורקל לחהו תללוגמ הליגמ ףלש םיניידה שאר .רישלמ הלהקמה הקספ ומוקמל רענה עיגהשכ
דובכ הלענהו םכחה רוחבה תא הארוהל םיכימסמ ,הטמ םימותחה ןידה-תיב ינייד ונא" :הכותמ
."הרות לש תדכ ןידי ןידי ,הרוי הרוי התעמו ...יאדסח-ןב הדוהי יבר

ריעה ינבר לכו וירומ ,וירוהמ תושר לטנש רחאל .הרות-ירבד תאשל רענה ןמזוה הזה בלשב
,ס"שב תוטישו הכלהב תויגוס זרח אוה .םיחכונה לכ ינזוא תא האילפהש השרדב חתפ ,הימכחו
וברקתה םה .םליג-ןבב םיאתשמ וננובתה קחציו בקעי םג .חלוקו ריהב ןונגסבו קומע לופלפב
.החמשה ןתחל דואמ בורק ודמעש דע ,רצחה תמדקל

.ןאכ םכישעמ המ :רמואכ ,ולומ םידמועה םיחחרפה ינשב המת טבמ שרודה רענה ןתנ םואתפ
.הצוחה םיינשה וקלוס תוינש ךותב

.בקעי עיצה ,"חצר תוכמ ונכנו הלילב ול בוראנ" .המקנה שא הרעב םיינשה בלב

.ןויער יל שי .לוכ יניעל ךפש רבכ ונמד תא אולה ,ותאכהמ חיוורנ המ" :ססיה קחצי
."הליהתהו דובכה תא ונל לוטילו להקה לכ יניעל ושייבל ונילע

.בקעי המת ,"!?דציכ"

דע ,הרותה לע דוקשנ ,םויו הליל ,םינש שמח .הרות םוקמל הלגנו ריעה תא בוזענ הבה"
.קחצי רמא ,"ולומגכ ול לומגל לכונ זאו ונדומלתב האגה רענה לע הלענש

.המ יהיו העצבל תירב םהיניב ותרכ םיינשהש דע ,הקזח הכ התייה המקנה שא

תא םהילע סורפל תואינ רישע ידוהי .הלודג הבישי הלהנתה הבש ,ףיסרוב ריעל ודדנ וידחי
.ליח תושעל ולחהו דומלתה תפש תא םירענה וטלק טא-טא .ותיבב םחראלו ותוסח

המכ דוע דומילב ךישמהל וטילחה זא .הלילו םוי ,קסופ-יתלב דומיל ךותמ ופלח םינשה שמח
םירישעהמ םיבר .םיגלפומ םינדמלכ רוזאה לכב םמש עדונ רבכ ,םינש הנומשכ רובעכ .םינש
.לארשיב םיתב ומיקהו ואשינ ןמז רובעכ ,םנמאו .םהיתונבל םינתחכ םתוא ושקיב

תושר ולטנ םה .םתינכת תא םישגהל העשה האב ,םידבוכמ םימכח-ידימלת ויהשכ ,זאו
יבר ןואגה" יכ תרשבמה העדומ ואצמ ריעב תסנכה-יתבמ דחא לע .דדגבל ואציו םהיתושנמ
."לודגה תסנכה-תיבב רחמ שורדי יאדסח הדוהי

הכורא התייה השרדה .ןואגה תשרדל ןיזאהל אבש ,ברה להקה ךותב םיינשה ודמע תרחמל
םואתפו םירבדל ובישקה קחציו בקעי .השעמל הכלה יניינעב עגנ הנממ דבכנ קלחו ,תלפלופמו
.םיבר םיםישוביש האלמ איהו עוער סיסב לע תנעשנ הלוכ השרדה יכ וחכונ

ונל לא" .וקפרמב וב קחד ורבח לבא ,םירבדה תא רותסלו ולוק תא םירהל בקעי שקיב
.רמא ,"ונעגהש ןאל ונעגה ותוכזב קר ,ףוס-ףוס .םיברב ושייבל

דעו םתישארמ םיכרפומ םהו ךירבד תא ונעמש" .ןואגה לא םיינשה ושגינ השרדה םותב
הקיספ םהב התייהש ןוויכמ לבא ,םישירחמ ונייה ,הדגא ירבד ויה וליא" .ול ורמא ,"םפוס
.ופיסוה ,"שירחהל םיאשר ונא ןיא ,השעמל

םילודג םימכח-ידימלת" :האתשמ דמע הזו ,ןואגה ינפל םהיקומינ תא וטריפ הכורא העש
.רמא ,"!ידועמ יתשגפ םרט םכתומכ

."םיברב ונתוא תיזיב ףאו" .םיינשה ובישה ,"ונתוא תשגפ רבכ"

."!םכמ שיא יתשגפ אל םלועמ" :להבנ ןואגה

:ןואגה רמא הבשחמ רחאל .ול ורמא ,"ער ךל ושע אלש םישנא ינש תבלעה יתמ רכזיהל הסנ"
םירענ ינש ילומ ובצייתהשכ ,ילש הכימסה דמעמב :םינפ תנבלהב יתלשכנ ייחב תחא םעפ קר"
."תובר יתרעטצה ךכ לע ףאו ,יילעמ םיתשריגו םיזחופו םיקיר

..."וללה םירענה ינש ונחנא" :וכייח םיינשה

ירבדב הלילה תא וליב וידחיו ותיבל םנימזה אוה .תוממותשה בורמ ושפנ תא עדי אל ןואגה
.הרות

,ותישארמ רופיסה תא םהינפל ללוג הבר תושגרתהב .ריעה ינב תא סניכו יבר בש תרחמל
יאטח לע יל לומגל ידכ ,ינולישכה םימשמש הארנ" .לומתאה םויב עימשהש םירבדהמ וב רזחו
.רמא ,"זא

יברו היפעלובא בקעי יבר .םדא םוש דוע שייבל אלש םיחכונה םהילע ולביק העש התואב
.לבבב תובושח תוליהק ינברל ןמז רובעכ ונמתנ אגרש קחצי
ד"באב י"שי ברה םע םיידוהי םייח
הרטשמה ינבר לש רוקיב הוולמ ד"באב ברה

רוביצה יניעל ןיליפתה תודוס

רצייל השקו ךבוסמ המכ םיעדוי תמאב ונתיאמ המכ ךא ,םוי לכב ןיליפת םיחינמ ונלוכ
'םיתב'ה רוציי םלוא ,גתו ץוק לכ לע הדפקהו קויד תשרוד תוישרפה תביתכ םנמא ?ןיליפת
תושירדה ןהבש ,תורדוהמה ןיליפתה תא רצייל השק דחוימב .רתויב בכרומ יעוצקמ עדי שרוד
.רתויב תוינדפק תויתכלהה

,םינרצי לש הרוגסו הנטק הדלג ידיב ןותנ ןיליפתה לש 'םיתב'ה רוציי היה םינש ינפל
באמ הרבע רוצייה תונמא .קרב-ינבבו םילשוריב םירעש-האמ תנוכש רוזאב רקיעב וזכרתה רשא
הרירב התייה אל חוקלל .םירז ינפל םייעוצקמה תודוסה תא ףושחל ןכומ היה אל שיאו ,ןבל
.רוצייה ךילהת רחא בוקעל ךרד םוש וינפל הדמע אל ןכש ,ןרציה ירבדל ןימאהל אלא

ישיא בקעמ

חותפ 'לא-תיב ןיליפת' לש לודגה לעפמה .קושה ינפ תא הנישש ןיליפת לעפמ לעופ לא-תיבב
ןיא .רוצייה ךילהתב בלש לכ רחא ךמצעב בוקעלו ןיליפת ןימזהל לוכי התא .רוביצה ינפל
.תויאשח לש הווסמ ןיאו תודוס

-שאר .לא-תיב בושייה ידסייממ ,ד"באב י"שי ברה לש וחומב דלונ לעפמה תמקהל ןויערה
זירכהו הרומ-ןולא בושייב הרות-רפס תסנכה סקטב ףתתשה ,ל"ז ןיגב םחנמ ,זאד הלשממה
םה .השעמ תושעל שיו הרשכ העשהש וטילחה וירבחו ד"באב .'הרומ-ינולא הברה ומוקי דוע'
.לא-תיב תא ומיקהו דמלמ ןמלז ברהו ('ה'לצכ') ץ"כ בקעי לא ורבח

הניש ריע אל

ירע' םתונכלו ןורמושו הדוהיב ומקש םיבושייל גועלל תילארשיה תרושקתה הגהנ םימי םתואב
תנשב .הלילב קר םהילא ובשו םילשוריב וא ץראה זכרמב ודבע םהיבשותש ןוויכמ ,'הניש
לעפמה קפסמ םויכ .בושייב לעפמה תמקה ןויער תא ותבס יאתבש ברהו ד"באב ברה וגה א"משת
.קושה ללכמ יזכרמו לודג קלח ספות ולש קושה חתנו ,תוחפשמ םירשעמ רתויל הסנרפ

תווחלו תרוקיב עימשהל ידכ וב רקבל םיגוחה לכמ םינבר וידסיימ ונימזה לעפמה תמקה םע
.תודפקההו תושירדה יגוס לכב דמועה ,רתויב רימחמ 'ןקת ות' ביכרהל וחילצה ךכ .העד
ונירפוס ידיב תובתכנש תוישרפה" .ד"באב ברה רמוא ,"תוירשפאה תודפקהה לכ תא ונצמיא"
."קרב-ינבב 'ם"תס תרמשמ'ב בשחמ תקידב תוקדבנ ןכו ,םימעפ שולש תוחפל תוהגומ

רימחמ ןקת ות

השודק-ישימשתל תונחב םויה עומשל לוכי התא .קושב גשומ השענ לא-תיב ןיליפת לש ןקתה ות
ד"באב ."רתוי לוז ריחמב לא-תיב ןיליפת לש ןקתה לכ תא ךל תתל לוכי ינא" :ןוגכ הרימא
רוגסנ םא םג" .המידק דועצל קושה לכ חרכוה לעפמה ביצהש ההובגה המרה תוכזב יכ ,רמוא
אוה ,"רבעב היהש יפכמ הברהב בוט יללכה ןיליפתה בצמו הכפהמ ונללוח ,לעפמה תא םויה
.רמוא

ידימלת ,םירגובמו רעונ-ינב לש תוצובק .םירוקיבל םג אלא ,תרוקיבל קר אל חותפ םוקמה
,ןכאו .לעפמב םיעובק םירקבמ םה םישדח םילועו הווצמ-רב ירענ ,םיללוכ יכרבאו תובישי
.תיתימא היווח אוה םוקמב רוקיבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תוכרב עבש

?הנותח ירחא םיכרבמש תוכרבה עבש ןיינע והמ :הלאש

,םתופתתשהבו ,הלכהו ןתחה דובכל תכרענה הדועס לכב ולא תוכרב ךרבל ונקית ל"זח :הבושת
.םהמ דחא לש תוחפל ,םינושאר ןיאושינ הלא םא ,'התשמה ימי תעבש'ב

רוא ,הלילב ישילש םויב הכרענש הפוח ,לשמל .ךליאו הפוחה םוימ םינמנ ולא םימי תעבש
ינפל ,אבה ישילש םויב םימייתסמ םימיה תעבשו ,יעיבר םוימ תונמל םיליחתמ ,יעיבר םויל
םויל הפוחה םוי בשחנ ,העיקשל בורק וליפא ,ישילש םויב הפוחה התייה םא .שמשה תעיקש
.וירחאלש ינש םוי ףוסב םימייתסמ םימיה תעבשו דחא

גוהנ .תוכרבה תעשב םגו ןוזמה תכרבב ויהיש ,תווצמ-ינב םירבג ןיינמ ףתתשי הדועסב
ךרבל ולכויש ךכ ,המודכו תוריפב קפתסהל םילוכי ראשהו ,םחל םילכוא םהמ העבש תוחפלש
.'...ונועמב החמשהש וניקולא ךרבנ' :הרשעב

םינפ'ל םיקוקז תודועסה ראשב .תוכרב עבש דימת םיכרבמ הפוחה רחאלש הנושארה הדועסב
,הדועסב םהמע םחל לכאי הז שיאש יוצר .התשמה ימיב הדועסב ףתתשה םרטש שיא - 'תושדח
רשא' םיכרבמ - 'תושדח םינפ' ןיא םא .לוכאל תורשפא ול ןיא םא וליפא םיליקמ םיזנכשאהו
.דבלב 'ארב
-לוח לע .םויו הליל - ויתודועס יתשב בוט-םוי ןכו ,'תושדח םינפ' תבשחנ המצע תבשה
.'תושדח םינפ' םיבשחנ םניא שדוח-שארו הכונח .תועדה וקלחנ םירופו דעומה

תא קלחל גוהנ .ךרבי אל ןתחה .תפסונ סוכ לע ,ןוזמה תכרב ירחא תוכרבה תא םיכרבמ
םע .תוחפל םישנא העשתל דועו הלכלו ןתחל עמשייש ,םר לוקב םיכרבמ .םישנא המכל תוכרבה
,וסוכמ ןמזמה תייתש רחאל .ןוזמה תכרב סוכ לע 'ןפגה' םיכרבמ ןיאושינה תוכרב םויס
הלכל תחאו ,ומע םיבוסמלו ןתחל תחא - םייתשל ןתוא םיקלחמ בושו תוסוכה יתש תא םיברעמ
.המע תובוסמלו
-א"כס י"פ 'םתכלהכ ןיאושנה' .כ"ונו ,בס 'יס ע"הא ע"ושוט .י"פ תושיא 'לה ם"במר .ב,ז תובותכ
.נ"שו ,די קרפו ,אלישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il