555 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילג לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

בקע תשרפ * (22.8.97) ז"נשת'ה בא-םחנמב ט"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


ףייזל אל קר


ןורטאיתל אורקל רשפא-יא לבא ,ןורטאית שיו תסנכ-תיב שי
ולבוסל רשפא-יאש רבדה אוה םיגשומה לובלב .תסנכ-תיב


תנידמב הרכהב תוכזל םילודג םיצמאמ םיביטוורסנוקהו םימרופרה םישוע תונורחאה םינשב
דצמ תונשנו תורזוחה תויצקובורפל עקרה הז .יתדה דסממה ךותל רודחל רקיעבו לארשי
.תויתדה תוצעומל םימרופר םיגיצנ רידחהל תונויסינהו יברעמה לתוכה דיל םיביטוורסנוקה

םירהממ זאו ,תווצמו הרות ירמוש םידוהי דצמ בר םעז םיררועמ וללה תונויסינה ,יופצכ
-יתלב התסה םילהנמש ,םה .םיפדרנכו םיפקתומכ םמצע גיצהל םיביטוורסנוקהו םימרופרה
...'םניח תבהא' לש הלגד תא םואתפ םיאשונ ,הנמאנה תודהיה דגנ תקסופ

רישיה ילארשיה

,םתושרל םידמועה םילדנ-יתלבה םייפסכה םיבאשמה תורמלו םיברה םהיצמאמ תורמלש ,ןיינעמ
םימרוגה דצמ תגייוסמ-יתלב הכימתל םיכוז םה םנמא .ץראב תיתועמשמ דתי עוקתל וחילצה אל
םהל ןיא בחרה רוביצב לבא ,לאמשה ימרוג דעו תרושקתהמ ,לארשי-תדב םוי-םוי םימחלנה
.הזיחא

הזה ןונגסל ולגרוהש ,ברעמהמ םילוע רקיעב אלא ,ילארשי רוביצ אוצמל השק םהלש םיזכרמב
םיחילצמ םה ןיא ,ירעזמ אוה םילועה רוביצ ךותב הלא לש םרועישש ןוויכמו .םאצומ תוצראב
-תיבל ךלוה ,תסנכ-תיבב רקבל הצור אוהשכ ,יוצמ ילארשי ידוהי .תיתועמשמ הדימב לודגל
.ירוקמ ,יתימא תסנכ

.ףויזו רקש בעתמו תמא בהוא אוה .ולש 'תוירגוד'ב עודי ילארשיה .הטושפ ךכל הביסה
הרותה ירמוש תא ךכ-לכ זיגרמש אוה הזה ףויזה .היגוסל המרופרבש ףויזה תא בטיה שח אוהו
.תווצמהו

,לארשי" .רבד לכל םידוהי םה םיביטוורסנוקהו םימרופרה םידוהיהש ,ןאכ ריהבהל בושח
תאו ,ידוהי לכ לע הלח לארשי-תבהא תווצמ .ל"זח רמאמכ ,"אוה לארשי - אטחש יפ-לע-ףא
םלוא .'ובשנש תוקונית' תניחבב םלוככ םבורש טרפבו ,םידוהיכ ,בוהאל ךירצ וללה םידוהיה
.תילכתב תולוספ - ורציש תדהו םכרד

לובגה ןאכ

ןורטאיתל אורקל רשפא-יא לבא ,ןורטאית שיו תסנכ-תיב שי .םיגשומה ףויזב איה היעבה
תבש ללחמ תונכל תעדה לע הלעי אל לבא ,תווצמ רמוש וניאש ימ שיו בר שי .תסנכ-תיב
.ולבוסל רשפא-יאש רבדה אוה םיגשומה לובלב .בר - הפירט לכואו

תאזה תדהש ןכתיי אל לבא ,םדעב רוצעל ונידיב ןיא - השדח תד םהל םיקהל םישנא םיצור
ןה םג םאה ,תודהיה ןמ םיביטומו תונויער ובאש םלסיאהו תורצנה םג .תודהי ארקית
?תודהיב 'םרז' םניא ,שיאה ותואב םינימאמה ,'םייחישמה םידוהיה'ו ?תודהיב 'םימרז'
?לובגה רבוע תמאב הפיא

דמעמ לש תוכמסה תלבק איה תודהיה לש התוהמ .הכלהה ירדג םיצרפנ ובש םוקמב אוה לובגה
,הריחבל תונויער ףסוא הנניא הרותה .הפ-לעבש וזו בתכבש וז ,וב הרסמנש הרותהו יניס-רה
ימ .הכלהה יהוז .םייקל ידוהי בייח םתואש ,םירדגומו םיטרופמ ,םייקולא םיווצ אלא
- 'הגורס הפיכ' שבוח וא ידרח ,דגנתמ וא דיסח ,יזנכשא וא ידרפס היהי - הל בייוחמש
-תדמ שרפ וז הדוקנב - הכלהה תוכמס תא לבקמ וניאש ימ .תידוהיה תדה לש המלועמ קלח אוה
.לארשי

הרותה תא רומשל דציכ ולהק תא החנמ אוה .הכלהה לש הגיצנ הנושארבו שארב אוה בר
ארקיהל לוכי - הכלהה לש התוכמס תא לבקמ וניאש ימ .הכלהה תוארוה יפ-לע ,היתווצמו
בר' ןיא ןכל .בר אל קר - םכתעדב הלעיש ראות לכ וא ,הליהק שאר ,רוטקוד ,רוספורפ
.הדימ התואב קיחצמ םג הז .'ינוליח בר' ומכ הז 'ימרופר בר' .בר שי .'יסכודותרוא

הפי עדוי אוה לבא ,יתד חרכהב אל אוה .ףויזה חכונל ךחגמו תאז ןיבמ ילארשיה רוביצה
.רזומו רז אובי והמו לארשי-תד יהמשדח שיתוחילשל הרגפ

ידכ הרגפה ימי תא םילצנמ ,'םינמזה ןיב' תרגפל רבעש עובשב ואציש ,ד"בח תובישי ידימלת
תויוליעפ םימייקמ םהו ,לארשי ירעל ואצי םירוחב תורשע .תודיסחו הרות לש רוא ץיפהל
רחא בקוע ד"בח-יריעצ זכרמב דחוימ הטמ .ץראה יבחרב ד"בח-יתב ילהנמל רזע-חוככ תודחוימ
ברקב תויוליעפב ןהו םירגובמ ברקב ןה ,הבר החלצהל הכוז ןכא וז יכ חוודמו תוליעפה
.רעונ-ינבו םידלי

ןורבחל םילוע

הלוליהב ןייוצת התכונחו ,הנורחאל הצפוש ןורבחב קיתעה ןימלעה-תיבב 'םיקידצה תקלח'
תישאר' ילעב םיקידצה םינומט הקלחב .צ"החא 3 העשב ,בא-םחנמב ה"כ ,ישימח םויב הלודג
חתפיי דמעמה .םיפסונ לארשי ילודגו 'םהרבאל דסח' ,'דמח ידש' ,'המלש תכאלמ' ,'המכח
הקלחה תכונח ךרעית ןכמ רחאל .בושייבש םינושה םירתאב רוקיבו הלפכמה תרעמב הליפתב
,קורטיס ףסוי ברה ,לארשיל ישארה ברה ,ןורוד ישקב והילא ברה דמעמב ,קיתעה םייחה-תיבב
עימשי הרמזו הריש יקרפ .םיפסונ םישיאו הסיוס והילא םינפה-רש ,תפרצ לש ישארה הבר
.האלמ העפוהב ,דירפ םהרבא ידיסחה רמזה

םיללפתמ תובבר ,גוהנכ ,ה"יא ואובי ,לולא שדוח-שאר ברע ,ינש םויב ,ןכמ רחאלש עובשב
.02-9964445 'לטב םיטרפ .ץראה לכמ תולזומ תועסה .הלפכמה תרעמל

תידוהיה הניו

דעבמ תידוהיה הניו - הנימב תדחוימ הכורעת עובשה החתפנ הפיחב עדמל ימואלה ןואיזומב
םלוא ,םילודג תיכוכז תוחול קר םיארנ ובש רדחל םיסנכנ םיפוצה .קנע תומרגולוהל
םיירוטסיה םינבמ םיגיצמ םילדומה .ביהרמ ידממ-תלת םלוע הלגתמ תוחולה דחאל תוברקתהב
'לט .ירשת יגח ירחא דע גצות הכורעתה .הליהקה ןמ םישיאו השודק-ישימשת ,םיבושח
.04-8628111שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .בקע תשרפל


ןובערו עבוש

ןמה תא םג ןייצמ אוה ,רבדמב םהידודנ ימי תא לארשי-ינב ינפל רקוס ונבר השמ רשאכ
התייה ותליכאש ונבר השמ שיגדמ ןהיתשבו ,ונתשרפב ןמה רכזנ םיימעפ .הנש םיעברא ולכאש
...רבדמב ןמ ךליכאמה" - ךשמהבו ,"ןמה תא ךליכאיו ךביעריו ךליכאיו" :יוניע תניחבב
."ךתוסנ ןעמלו ךתונע ןעמל

,לכ ןיא השבי ונשפנ התעו" :םילימב וילע ואטבתהו ןמה לע וננולתה לארשי-ינב ,ןכאו
הרותה ירהש ,ההימת ררועמ רבדה ."לקולקה םחלב הצק ונשפנו" :ןכו ."וניניע ןמה לא יתלב
הזש ,םיריבסמו םיפיסומ ל"זח ."שבדב תיחיפצכ ומעטו" - ןמה לש אלפומה ומעט תא תראתמ
םג אוהו ,םלועבש םימעטה לכ תא ותועצמאב שוחל לוכי היה םדאש ,אלפומ יקולא ןוזמ היה
?יוניע תניחבב ןמה היה אופא עודמ .תלוספ לכ אלב ,ותומלשב לכעתה

וכרד ךכ

השק היה .ןובער תשוחת לארשי-ינבב וריתוה ןמה לש הלא ויתולעמ אקוודש ,ארמגה הריבסמ
םה .םלועבש םימעטה לכ תא וב םימעוטשו תלוספ וב ןיאש ,'םימשה ןמ םחל'ל לגתסהל םהל
.םיאורש המ תא םימעוטש ,ליגר םחל לוכאל וצר

ליחתמ אוה :וכרד ךכ ירהו .ערה רציה לש וישעמ ירפ התייה ןמה לע תומערתההש ,איה תמאה
םה :לארשי-ינבל הרק םג ךכו .םירומח םיאטחל ותוא רדרדמו ,םינטק םירבדב םדאה תא תותפל
וכב םהש ,ל"זח שוריפכו ,"ויתוחפשמל הכוב" ידיל םעה עיגה ךשמהבו ,ןמה לע תונעטב וחתפ
.םירומחה תוירעה ירוסיא לע ,רמולכ ,"תוחפשמ יקסע לע"

ונימיב ןמ

לע ערה רציה ןנואתמ ונלצא םג .םוקמ לכבו ןמז לכב םייק ערה רציה ייותיפ לש הז גוס
תא למסמ ,םימשה ןמ םחל ,ןמה .'ץראה ןמ םחל'ל קקותשהל םדאה תא לדשמו 'םימשה ןמ םחל'ה
ערה רציה אב .עבטה תומכח ,לוחה ידומיל תא למסמ ץראה ןמ םחל ,ותמועל .הרותה תמכח
.'בער' ראשנ אוהו ותוא העיבשמ הניא ,'ץראה ןמ םחל'ה ,הרותהש ,ןעוטו

לככ ,ךפהל .התילכתל עיגת אל ,דמלתש לככ .תלבגומ-יתלב איה הרותה :רציה ןעוט ךכו
עבוש תשוחת שוחת ןהבש ,םלועה תומכח תא דמלתש בטומ .התויפוס-ןיא תא רתוי הארת דמלתש
.תויגשיהו

המשנ לש עבוש

תוימינפ ,תודיסחה תרות תא דומלל אלש םדאה תא תותפל הסנמו רציה אב רתוי הנידע המרב
.'ץראה ןמ םחל' ,הלגנה דומילב קפתסהלו ,'םימשה ןמ םחל'ל תלשמנה ,הרותה

עבוש שוחיש ןכתיי אל ,תינחור תואיצמ אוה ותוהמב ידוהיו ליאוה :הכופה תמאה םלוא
דומיל ידי-לע אקווד תויהל לוכי תיקולאה המשנה לש יתימאה עבושה .םלועה יניינעמ יתימא
.יקולאה ףוס -ןיאה םע המשנה תרבחתמ םתועצמאבש ,הרותה תוימינפ דומילו הרותה
(1102 'מע ,ד ךרכ תוחיש יטוקל)

םימש תארי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםימש תארימ ץוח

המ לארשי התעו" (די,י םירבד) רמאנש ,םימש תארימ ץוח םימש ידיב לוכה :אנינח בר רמא
."'ה תא האריל םא יכ ךמעמ לאוש 'ה
(א,גל תוכרב)


רומג לוטיב

יגונעתל ללכ הוואתי אל זא ןכש ,לוטיבו "המ" תניחבב היהיש ידוהי לכמ שרוד ה"בקה
ידכ דע ,ותואיצמ לכ תלטבתמ ךלמה תמיא ינפמש ,ךלמה ינפל דמועה ,לודג רש ומכו .םלועה
.ללכ ול הוואתי אל ,םלועה יגונעתבש לודגה זא ול ןמדזי םא םגש ,ךכ
(בוט םש רתכ)


םירזומ םישנא

התוא םישקבמו הילע םיללפתמו םידמוע םה ,םהידיב איהש ,םימש תארי :םדאה-ינב םה םירזומ
-לע האב איהש םשפנב םימדמ םישנא ,םימש ידיב הלוכ-לכש ,הסנרפ תאז תמועלו ,ה"בקה תאמ
.םדי םצועו םחוכ ידי
(רדנסכלאמ ךונח יבר)


תולבגמ אלב

םא תיציצ תווצמ םייקל לוכי םדא ןיא .םירחא םירבדב היולת הווצמו הווצמ לכ לש המויק
ןיא - םירוסאה-תיבב םדא בשוי ;תיב ילב םייקל ול רשפא-יא הזוזמ תווצמ תא ;דגב ול ןיא
לכב המייקל ודיב ,רבד םושב יולת םדאה ןיא םימש תאריל ךא .תווצמהמ תובר םייקל ודיב
.רבד ול שורד אל ךכ םשל ;תוביסנה לכבו םינמזה
(קיתעה ונזנג)


תוכרבב אל

ול בישה .םימלשו םיארי םידוהי וינב ויהיש הכרב שקיבו 'םייח-ץפח'ה לא אב ידוהי
לומעל שי ולא םירבד לע ,רקי ידוהי ,אל ?תאז גישהל בשוח התא הכרבב :'םייח-ץפח'ה
.דואמ הבר שפנ-תוריסמבו ,הברה

אלפ

...ךארוב תמיאמ ררופתמ התא ןיאש ךילע ינא המת ,בולע ףוג :רמוא היה בוט-םש-לעבה
(שא יפשר)


תוחתפמ ילב

תא ול ורסמש רבזגל המוד ,םימש תארי וב ןיאו הרות וב שיש םדא לכ :אנוה-בר-רב הבר רמא
...?סנכיי המב ;ול ורסמ אל תוינוציחה תוחתפמה תא ךא ,תוימינפה תוחתפמה
(א,אל תבש)


ללהתי תאזב

ול רמא .הרות אלב תומא עברא ךלה אל םלועמש ,ןי'זולוומ ןמלז ברה ינפל ראפתה דחא ןדמל
תארי אלב םלועמ ךלה אלש ,ללהתמה ללהתי תאזב םא יכ ,אתובר לכ ןיא תאזב :ןמלז יבר
.םימש
עובשה תרמיא


ברה דגנ הנולת

'כב קלתסנ .שטיוואבוילמ יברה לש ויבא) ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה רשאכ
החונ התייה אל םתעדש 'םיליכשמ'המ המכ םש ויה ,בלסונירטקי ריעב ברל הנמתנ (בא-םחנמב
.ונממ רטפיהל ךרד ושפיחו ידיסחה ברה לש ותריחבמ

בר תויהל םיאתמ וניאש לע ודגנ הנולת השגוהש ,רמאו הרטשמה דקפמ ותיבל עיגה דחא םוי
...רלדנס םע דקורו ש"יי התוש והואר ןכש ,הדבכנ הכ ריעב

םכח-דימלת אוה הזה רלדנסהו ,'ימוסבל' הווצמ שי ובש ,םירופב היה הז" :רמאו ברה ךייח
..."תורלדנסב קסוע אוה ותסנרפלש אלא ,'ה-תדובעב ההובג הגרדמ לעבו


תודיסחה יכרד


םויהו םעפ

לש םתומד תא ראתלו םינושארה םידיסחה לש םתדובע לע רפסל םיגהונ תוידיסח תויודעוותהב
לש תושוחת דחא דצמ םיררועמ הלא םירואיתו םירופיס .םינושארה תורודהמ םילודג םידיסח
ונימיב דוע ןיאש ,תורודה תדירי לע בלה קמועמ תעקובה החנא ינש דצמו םיעוגעגו הגרע
.םויה ונבצמ לעו םעפ היהש המ לע החנא ;הלאכ דוה-תויומד

,"םויהו םעפ" לש הז ןונגסב תויואטבתה אוצמל רשפא תודיסחה ילודג לש שדוקה-תוחישב םג
םידיסח לש תפומה יפ-לע ,הדובעו הרותב רתוי קזחתהל םידיסחה תא ררועל ושקיבשכ
רמאו ,הזכ ןונגסב ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ינפל דיסח אטבתה םעפש ,רפוסמ תאז םע .םינושארה
ומכ ונניא אליממש הנעטב םדאה תא ררקל הסנמש רציה תצע תויהל הלולע וזש יברה ול
...םעפ לש םידיסחה

םיעפשומ אלו םידמול

ר"ומדא) יברה רשאכ ,םעפ" :רמא ,ןקזה ונבר לש וידיסח ילודגמ ,לימוהמ קיזייא יבר
דומללו תודיסח עומשל םילוכי םויה .תחרוב תימהבה שפנה התייה ,תודיסח רמא (ןקזה
.(185 'מע 'ןזוא עמשל') "הל תפכא אלו התרובגו הפקותב איה תימהבה שפנהו ,תודיסח

ויה ןכ-יפ-לע-ףאו ,תוחפ םיעדויו תוחפ םידמול ויה םעפ" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ רמא
תא םישח ויה םעפ .[שפנ-ןויוושב=] 'יתית יכיהמ' לוכה םויה וליאו .םילעופ םירבדה
.(89 'מע ה"שת תוחישה רפס) "דבלב הלכשהה םע םיראשנ םויכו הלכשהבש תוקולאה

וליאו ,םילודג 'םידבוע' ד"בח ידיסח לצא ויה םעפ" :אטבתה ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
-יאמב' ,םילודג 'םיליכשמ' שי - םויה .תובישח וסחיי אל - 'םיליכשמ'ל
.(246 'מע י"שת םירמאמה רפס) "והיימש-רכד-ןאמ 'םידבוע' לבא ,'םיקינ'יגילפימק

םידמול .'עגנ אלו עגפ אל' - םויה וליאו ,םשור השוע ידיסח םגתפ היה םעפ" :רמא דועו
,הווצמה חוצחצ והז לבא ,רודיהב הווצמ םימייקמו ,הווצמ םויקב תויח שיש המדנו תודיסח
'מע א"ישת םירמאמה רפס) "הזב תויהל הכירצש הייפכה הרסח .ומצע תא חצחצמ םדאהש אל
.(242

םייניצר ויה

,דחא לכ .םייניצר ויה םעפ" :והערל שיא ןיבש םיסחיב הלחש הדיריה לע לבוק ץ"יירה יברה
תלוזה תא ובהא לבא ,שרדנש המ ורמאו והער תא שיא וחיכוה .יניצר היה ,ורויצ יפ-לע
ב"שת תוחישה רפס) "שממ לעופב תלוזה תא םיאנוש לבא הז םע הז םיקשנתמ םויה .שפנ-תבהא
.(81 'מע

אכפיא - םויה .תלוזהמ ןוצר עבשו ומצעמ רובש תויהל ךירצ םדאש ועדי םעפ" :דועו
-ארי ,ידוהי תויהל - 'תויהל םיכירצ'ש ועדי םעפ" .(113 'מע ה"שת תוחישה רפס) "ארבתסמ
לע דחא לכ בשח םעפש ,איה הביסה .תודיסח תעדל - 'תעדל םיכירצ' םויה .דיסחו םימש
.(ורת 'מע ד קלח םירוביד יטוקל) "תלוזה לע םיבשוח םויה וליאו ,ומצע

ינא !?בר הז" :ומצע לע רמוא ברה היה ,םמצע ןיבל םניב םידעוותמ םידיסח ויהשכ ,םעפ
יד ול ויה ,יוארכ דמלמ היה ןכא דמלמה ."ירמגל הנוש ברה היה ,הנש םישולש ינפל ,רכוז
הז" :ריטפמ היה אוה םג לבא ...הסנרפ ול התייה אל דמלמ לש יתימאה סופיטכו תורצ
:רמוא היה םיבוסמה ינקזמ דחאש דע ."ירמגל רחא והשמ דמלמ היה הנש םישולש ינפל !?דמלמ
,הביש וב הקרזנש ןקז לעב ,רגובמ ידוהי ינא ירה .תובצעבו ןואכידב תויהל םיכירצ אל"
םתואל עיגמ אל אוהש ,רמוא ילש אבס םג היה רשע ןב דלי יתייה רשאכש ,רכוז ינאו
.(66 'מע א"ישת םירמאמה רפס) ..."הנש םישולש ינפלמ םידוהיה


הלואגל הייפיצב


תססובתמ הניא יתוכלמ ףא לוכיבכו ,ול םיפינחמ םתא ,וישע דיב העשהש יפל ,הזה םלועב"
."תססובתמ יתוכלמו ונממ ערופ ינא אובל דיתעל לבא .[תקזחתמ=]
(ח תודלות אמוחנת)

היהש השעמ


ירותסמה טחושה

אוה .לשעה -עשוהי יבר לש ותיבב וסנכתהו הטפאל ועיגה ילופשמ אבסהו זיכשנמ יכדרמ יבר
יל ורמאתש המו ,םתייווהכ םירבד םכל רפסא" :ושפנ-ירוסיי תא םהינפל ךופשל ידכ םנימזה
.רמא ,"השעא ןכ -

:ורופיס תא חוטשל לחה תומוגע םינפבו רובש לוקב

יינפל וננולתה םה .הכומסה ריעהמ םידוהי המכ יילא ואב .םידחא םישדוח ינפל היה רבדה
יורש אוה םויה בורו הרמה הפיטל שיאה ספתנ" ,ורמא ,"הנורחאב" .םריע לש טחושה לע
."הנושמו הנוש םייוג רמזב ולוק תא ןתונ אוה ותורכש תעב ירה ,ךכב יד אל םא .תורכשב

ינב לכ תא רשב ליכאמה שיאה יכ ןכתייה .יילע באד יבילו שאר-דבוכב םירבדל יתבשקה
רוקחל ידכ םריעל רוסא םידחא םימי דועב יכ םהל יתחטבה !?וזכ הזולנ ךרדב ךלי וריע
.רבדב שורדלו

התכה שמשהו טהול םוי היה הז .ץמשומה טחושה לש וריע לא יתאצי עובש ךותב ,םנמאו
םוחה .ריעל יאובב ךורעאש םירוריבהו תולאשה יטוח תא יתיווטו הלגעב יתבשי .הזוע אולמב
.ייניע תורומש ומצענש טעמכו יתוא שיתה דבכה

שיאה .דבכה םוחב דעוצה םינפ-אושנו ןקז שיאב ןולגעה ןיחבה ךרדה ילוקיעמ דחאב ,הנהו
המכח וקיפה ויניע .העיסנל ףרטצהל החמשב ותוא ונמזהש ןבומו ,תולאוש םייניעב ונב טיבה
.סומינב החד ותוהזל רשאב ייתויהתו ייתולאש לכ תא לבא .אוה םכח-דימלתש וב היה רכינו

הרעג לוק יתעמש ,ןשי ידועב ,זאו .םדרנ ינאו יילע תטלתשמ תופייעה יכ יתשח עתפל
םיניבמ םניא תרשה-יכאלמ וליפאש קדובו טחוש ודיקפתמ ריבעהל התא שקבמה" :יילע םיערמ
- ורבעל יתטבה .יילא רבידש אוה ןקזהש חוטב יתייה .הלהבב יתררועתה ..."!?וירבד תא
!הלגעב היה אל שיאהו

רעגש ףיקתה לוקה ןיבו יתעיסנ תרטמ ןיב יתוא תולטלטמ ייתובשחמ דועב ,ונכרדב ונכשמה
.יתמונת תעב יב

הכילהמ קבואמו ףייע הארנש ריעצ ךלה ונשגפ ,ריעה לא דואמ םיבורק ונייה רבכ רשאכ
.הדות -תרכהבו החמשב העצהה תא לביק אוה .הלגעל תולעל ויתנמזה .תכשוממ

,רתויב הרצק .הרצק המונתב יתעקשו ומצענ ייניע .יילא תרזוח תופייעה יכ בוש יתשח זאו
וירבד תא םיניבמ םניא תרשה-יכאלמ וליפאש קדובו טחוש" :רעוג לוק ינדירחה בושש ינפמ
לש ולוקש ענכושמ יתויהב ,הלהבב ייניע תא יתחקפ בוש ..."!?ודיקפתמ ריבעהל התא שקבמ
יהיו .הלגעה בשומ לע דדוב ימצע תא יתאצמ םעפה םג לבא .יילא רבודה אוה ריעצה ךלהה
.ייניעב הדיחל רבדה

,תרחמל ,םנמאו .רחמה םויל הקידבהו רוריבה תכאלמ תא יתחנהו ברע תעשב ריעל יתעגה
.ותיב רבעל יידעצ תא יתנוויכו טחושה ררוגתמ ןכיה יתרריב ,תירחש תליפת רחאל

.בל-תרבוש החנאב הבישה ,הלעב לע יתלאשל .תיבה תלד תא טחושה תשא יל החתפ םשל יעיגהב
הלבמ הנורחאב יכ תעדוי רבכ ריעה לכ אולה !?ילעב ישעמ תא ,יבר ,םיעדוי םכניא יכו"
םימש-אריכ ויתרכה דימת ירה ,ול עריא המ תעדוי ינניא .הרכושל הייתשב ונמז בור תא אוה
..."הרומחכ הלק לע דיפקמה

התיבה הסנכנ איה .רצחה יתאפב הבולע התקב רבעל יל הנמיס איהו ,אוה ןכיה יתלאשו יתבש
ץיצהל אופא יתצלאנ .הל ויה אל תונולחו הלוענ התייה תלדה .התקבה לא יתשגינ ינאו
.םיקדסה דחא דעבמ המינפ

תא רצעש הארמב יתנחבה םואתפ ךא ,םש הררשש הטלעב המ-רבד תוארל יתישקתה הליחתב
םויב יתעסהש ריעצה ךלההו ןקזה ובשי ,עוערו ןטק ןחלוש ביבס ,התקבה ךותב :יתמישנ
.אתווצב ודמל השולשה .טחושה אוה יכ יתנבהש ,ףסונ םדא בשי םדיצל .יתלגעב לומתאה

יתעמש םואתפ .בושו בוש יתשקנ .החתפנ אל וז .תלדה לע יתשקנ ,הארמהמ יתששואתהש רחאל
זחא וידיב .תלדה תא טחושה יל חתפ עגר רובעכ .התקבהמ תעקוב םייוג תריש לש תולוק
דעבמ יתיארש תופסונה תויומדה יתשל .ןהירוחב ולגלגתה ויניעו ,הצחמל קיר ש"יי קובקב
...רכז היה אל ץירחה

ףטעתה אוה .הרזומה ותוגהנתה רשפ תאו תיתימאה ותוהז תא יל תולגל טחושהמ יתשקיב
.ומצע לע רבדלמ ענמנ אוה ךא דועו דוע וילע יתצחל .ייתולאש לע בישהל בריסו הקיתשב
אוה .םלועב ודיקפת םייתסנש ןמיס ויבגל אוה ותוא יתיליגש הדבועה יכ ,יל רמא ףוסבל
...וידלילו ותשאל תישדוח הבצקל גואדל ינשקיב

.ול תויוארה םילימב ותוא יתדפסה ףאו ותייוולהב יתפתתשהש ןבומ .טחושה תמ תרחמל

ינא .הלילב אלו םויב אל החונמ יל ןיא זאמ" :לשעה-עשוהי יבר לש ויניעב ווקנ תועמד
."לארשימ שפנ הלטינ ותמשאבש שיגרמ

יכ וטילחה םירבדו ןיד רחאל .שאר-דבוכב רבדב ורהרה ילופשמ אבסהו זיכשנמ יכדרמ יבר
הרפכה ."הגגשב שפנ גרוה" םושמ ךכב שי םרבח לש ותגרד יפל לבא ,רישי אטח ןאכ ןיא םנמא
.תולג איה ,וקספ ,ךכ לע

ףא םניד -רזג תא וליחהו והער השעמל שיא םיארחא ושח ,ויה םינמאנ םירבחש ןוויכמ לבא
...תככזמו הכורא תולגל ,וכרדל שיא-שיא השולשהמ דחא לכ ונפ תרחמל .םמצע לע
דוד דדוע ברה םע םיידוהי םייח
דוד דדוע ברה ,הרטיגב זחוא ,ןימימ .'הרהיס' תקהל


הקהל םיקהש הבישי שאר

שוגפל היה לוכי ,תועובש המכ ינפל םייקתהש ,תפצב 'םירמזילכה לביטספ'ל הנשה ןמדזהש ימ
בר .'ארהיס' - יתרגש-יתלבה םשב היורקה ,תניינעמו הריעצ רמז תרובח תומבה תחא לע םש
הריש לש המסקב הבשנש ,ןווגמ להק הכורא העש ךשמב וקתיר הבושת-ילעב םינגנ העבראו ריעצ
.תיוושכע הפשב ,תידוחיי תידוהי

העדותה לא ץורפל תשקבמ התעו דבלב הנשכ ינפל שבגתהל הלחהש ,תיסחי השדח הרובחב רבודמ
ירטה רוטילקתב ןכו יתד-אלו יתד רוביצ ינפל תועפוה תועצמאב השוע איה תאז .תירוביצה
.הירישמ העשת ובו ,התע הז הקיפהש

תוינחור ישפחמ

אוה ,הקהלב טסירטיג ,םוראצ ןתנוי לש ויבא .ומצעל רופיס אוה הקהלה ירבח תשמחמ דחא לכ
ובילבו ,קוחרה חרזמב ךורא לויטמ ןתנוי בש תמייוסמ הפוקת ינפל .וקנמלפ הרטיגל הרומ
.בלסרב תודיסח רצחל ףוסבל ותאיבה וז השוחת .ינחור ןכות שופיח לש הקומע השוחת תננקמ
תוקהל המכב רבח היה ,סב הרטיג ,דלפ לייא .ירט הבושת-לעב אוה םג ,ףפותמה ,ןרוא ףסא
ד"בח תבישיב דימלת אוה תעכו ןוויכ תונשל טילחה יאבצה ותוריש רחאלו ,ביבא-לתב קור
אוהו דואמ קזחתה הנורחאה תעב לבא ,יתד עקרב חמצ םנמא ,ןדילקה ,ןוטיב ןועמש .תפצב
.ד"בח דיסחל ןכ-םג ומצע בישחמ

- הבישי-שארו בר אוה הנושארבו שארב (35) דוד דדוע ברה ןבומכ אוה םלוכמ טלובה לבא
.היריש בור תא בתכו הקהלה לש היחה חורה אוה .תפצבש תיאבצ-םדקה הניכמה לש

תישיא הרימא

,רגבשכ .הרטיגה לא ךשמנו הקיזומ בהא ודועמ .הקיתע םינזח תחפשמל רצנ אוה דדוע ברה
'הנביב םרכ' תבישיב וידומיל םויס רחאל .הרותה דומיל ןעמל וב רעבש הניגנה רצי תא שבכ
הטיסרבינואב תיללכו תידוהי היפוסוליפ םייתנש דמל ךכ-רחא .ההובג הבישיב דומלל הנפ
,ןמז רובעכ .תונברל הכמסהב והוכיזש ,םיינרות םידומיל םילשה ליבקמב .םילשוריב תירבעה
אוה השארבו תפצב תיאבצ-םדקה הניכמה תא םיקהל ול עצוה ,ןורימ תנפלואב מ"ר שמיש ובש
.םויה דע דמוע

שדוחמ יוטיב תתלו ילקיזומה ןורשיכה תא 'ןסחמ'ה ךותמ איצוהל ךרוצ שח הנשמ רתוי ינפל
,תישיא הריש היה וביל תא ךשמש ןונגסה .תובר םינש קיחדה התואש ,ולש הריציה תהימכל
.תיוושכע תשובלתב םייריל םינממס תלעב

בחר רוביצ לא רבדל

הייסולכוא דחוימב ,םישנא לש רשפאה לככ הבחר תשק לא םויה רבדל ידכש ןימאמ ינא"
ןה םינופ ונחנא" .רמוא אוה ,"תישיא הרימא םג םהב שיש המשנ ינוגינב ךרוצ שי ,הריעצ
םגו הבושת-ילעב הברה םויכ וב שיש ,יתדה רוביצה לא ןהו תווצמ רמוש וניאש רוביצה לא
."ידוהי ןכותו המשנ תלעב תאז םעו תינרדומ הקיזומ םישפחמה םירחא םיבר

/ המשנ - רופיצ ומכ" :שש רפסמ ריש לש ויתולימ ,לשמל ,הנה .'ארהיס' יריש םה הלאכ
- יתארק / .הקד הימה לש םיבחרמ / לע-לא ךשומ םיקמעממ לוק / הליפת - םדאב לחנה ומכ
/ המירזה תא עמוש התא ,טקשה לומ ,וישכע קר / ךינפ תרתסה המשנה תקעז לומ / תעמש אל
."הלוק תא עמשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבש ירמוש תפדעה

?םיגחבו תותבשב םג םילעופה םיעושעש-ירתאב תולבל רתומ םאה :הלאש

רוסיאב רבוע ,ריזנל ןיי סוכ טישומה ןוגכ ,רוסיאב ורבח תא לישכמש ימ :הבושת
תא גישמ ריזנה היה וליא ."לושכמ ןתית אל רוויע ינפלו" (די,טי ארקיו) לש אתיירואד
ושירפהל אוה בייוחמ ירהש" :ן"רה ירבדכ ,ךכב ול רוזעל ןנברדמ רוסא ,וידעלב ןייה
."הריבע ירבוע ידי עייסי ךיאו ,רוסיאמ

לבא ,'עייסמ' לש הז אל ףאו 'רוויע ינפל' לש רוסיאה לח אל םנמא ,ןאכ ןודנה בצמב
.תמייק ןיידע רוסיאמ ושירפהלו ידוהיה תא חיכוהל הווצמה

לוקשל ונילע ,ךורא חווטל ירפ הבינמה הדיחיה איהש ,תיבויחה הרבסההו ךוניחה דצל
תא רומשל םיקסע -ילעב דדועל ידכ ,יעיבש-ישדקמ לש היינקה-חוכב ןגרואמו לכשומ שומיש
.תבשה

אלא רכומ אהת אל - רכומ אהתשכ") ידוהי ףידעהל שי ןתמו-אשמבש ל"זח ורמאש םשכ
יינעל ןימדוק - ךריע יינע"ש םשכו ,("ךתימעמ אלא הנוק אהת אל - הנוק אהתשכ ;ךתימעל
םהבש ולאמ םפידעהל שי ,תבשה תרמשנ םהבש םינקתמב שמתשהל רשפא םאש ןכש-לכ ,"תרחא ריע
.תללחתמ איה

ןתרטמש ,תבש-ירמוש לש תודוגא דדועו םיקה ,ב"הראל שטיוואבוילמ םדוקה ר"ומדאה עיגהשכ
םילבקמה םיקסעב רוביצכו םינוקכ ךומתל ,ךכל רוביצה תא ררועלו תבשה תרימש תא קזחל
עיפומ ףא וללה םיקסעה לש הווארה-ןולחב .תילכלכ ךכ לשב םידיספמו תבשה תא רומשל םהילע
.("תבש רמוש לעפמ" םירצומה לע ףא הנורחאל ןייצל ולחה ץראב) "תבש רמוש" :טלש

-ילעב רעצו הביבסה תוכיאכ םיאשונ םדקל החילצמו ולוכ םלועב ונימיב תלבוקמ וז ךרד
.תודהיה םלועב ןוילע ךרע איהש ,תבשה תרימש דודיעל לעפות אלש הביס ןיאו ,םייח
.כ"ונו א,אנר ;ב,טנק ד"וי ע"ושוט .די,הכ ארקיו י"שרו כ"ות הארו .ב,ו ז"ע ן"רישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il