557 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

םיטפוש תשרפ * (5.9.97) ז"נשת'ה לולאב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


לצנתהל קיספהל


תוששחה םוסחמ תא רובשל ךוניחה דרשמ חילצי םא
רבד תויהל לדחי תודהיה יכרעל ךוניחהו ,תויולצנתההו
ונייד - חיטשל תחתמ ואיבחהל יוארש


ףלא תואמ -עבשו ןוילימ דומלל ולחה שממ םוי ותואב .ח"נשת םידומילה תנש החתפנ עובשה
תנש וחתפ םידימלת יפלא-תואמ דועו ,תיתד-תיתכלממהו תיתכלממה ךוניחה תכרעמב םידימלת
ויה הטלבהב ומסרפתהש םינותנה .תולודגהו תונטקה תובישיבו הרותה-ידומלתב השדח םידומיל
,יתד-יתכלממה ךוניחב רתוי הנטק היילע ,ידרחה ךוניחב םיזוחא העברא לש היילע - םירורב
.יתכלממה םרזב םידימלתה רפסמב הדירי לומ

תא חולשל רבעב וטנש םירוה לש המגמ תנמתסמ טלחהב .יעבטה לודיגה לש האצות קר וז ןיא
םירוה לש םשפנ הצק יכ הארנ .ינרות ךוניח םיפידעמ םה התעו ,יתכלממה ךוניחל םהידלי
ךוניח םהידליל קינעהל םישקבמ םה .ןהינימל תודעוובו םייפוס-ןיאה םיחוכיווב הלא
.היוארה הפולחה תא ואצמי - ותוא םהל תקפסמ הניא תיתכלממה תכרעמה םאו ,ידוהי

תוחפ אל ,הכפהמ

תרושקתה-ילכב תופקתהה לומ ךוניחה דרשמ תרמצ לש תוננוגתהה יצמאמל עובשה םידע ונייה
לוכהש בושו בוש םיריבסמ םה .תיתכלממה תכרעמל תודהי רתוי טעמ סינכהל םהיתונויסינ לע
.םחר אלב םיפקתומ םה ןכ-יפ-לע-ףאו - הייפכ ילב ,הריחבל ןותנ ,ילרביל ,יטרקומד ךכ-לכ
!ךוניחב הכפהמ ללוחל םישקבמ ונחנא ,ןכ :ןואגב זירכהל זועה םהב ןיא ןיידע יכ

םירוהה בור יכ םיחיכומה םירקסה תא םתרזעל םיסייגמ םהשכ ךוניחה דרשמ ישנא םיקדוצ
םה ןיאש לבח קר .ידוהיה ךוניחה רובגתב םיצור םייתכלממה רפסה-יתבל םהידלי תא םיחלושה
תפסותב םנוצר לע םירוה לש תימתס הרימאב רבודמ אל .םתופירח אולמב םירבדה תא םירמוא
.רומג ןולשיכ הב םיאור םה .ךוניחה תכרעמ לע תינלטק תרוקיב םיחתומ םירוהה בור .יהשלכ
.הטמל דעו הלעמלמ תכרעמה תא רעניו והשימ םוקיש .הכפהמל םיפצמ םירוהה

,תורפסה ,תרושקתה-ילכ .רפסה-יתבב הליחתמ הניא היעבה .תוחפ אל ,הכפהמ ןאכ הצוחנ
לארשיב הרוה לכ טעמכ .לוע לכ תקירפו תונקיר םירדשמ םידליל םינווכמה רודיבהו תונמאה
?תאזכ הריוואב ךנחל ללכב רשפא ךיא .יכרע-יכוניח ןכות םוש הלא תוכרעמב ןיאש ןנולתמ

דחפה םוסחמ

יפ-לע-ףא ,תוינרותה ךוניחה תוכרעמל םהידלי תא חולשל םירחוב רתויו רתוי םיבר םירוה
הארוהה יעצמאו םיללכושמ תוחפ םינקתמה ,רתוי םינשי םינבמה ,רתוי הלודג םש תופיפצהש
ןוזח ,םיכרע ,הנומא ,חור הברה שי לבא ,רמוח הברה ךכ-לכ םש ןיא ילוא .םקלחב םינשוימ
.תמא לש ךוניחו

ררועמ טלחהב ינרדומ רפס-תיבב רוקיב .תונשדחו םיעצמא בורמ תצצופתמ תיתכלממה תכרעמה
תורמל לבא .השחמהה -ילכו םיבשחמה ,תוולנה תוכרעמה ,הארוהה תוינכת ,םיעצמאה לע ,האנק
.הכרד תא תעדוי הניאש תללכושמו השידח תינוכמ תניחבב איה תאזה תכרעמה ,הלא לכ

סינכהל םיניינועמ םהש םירומו םילהנמ ךל ורמאי תויטרפ תוחישב .דחפה - לוכמ רומחו
,תרושקתהמ :םיששוח םה לבא ,ידוהיה ךוניחה תא ריבגהלו םייכוניח םינכת רתוי הברה
וליאכ ,תופיטה ןיב תכללו זעהל םינכומ םה םיתיעל .המוהמ ללוחיש דיחי הרוהמ ,לאמשהמ
.םביל לע רשא תא רמולו זועב םוקל םינכומ םיטעמ קר .ול הפי הענצהש עשפ םישוע םה

ררחתשהל השק יכ-םא ,הז םוחתב יונישה תא ללוחל ךוניחה דרשמ יצמאמ וחילציש יאוולה
םוסחמ תא רובשל וחילצי קר םא .השורדה הכפהמה תא ללוחל םיששוח ןיידע םש םגש השגרההמ
חיטשל תחתמ ואיבחהל יוארש רבד תויהל לדחי תודהיה יכרעל ךוניחהו ,תויולצנתההו תוששחה
.ונייד -שדח שירפוש עצבמ

,לולא שדוחב רפוש תעיקתב םיברה יוכיזל ד"בח-יריעצ לש יתרוסמה עצבמה חתפנ עובשה
םירחא םיבר תודסומבו תובא-יתבב ,רפס-יתבב םירוקיב םיכרענ וז תרגסמב .לארשי גהנמכ
שטיוואבוילמ יברה לש ותאירק תא ריכזהל יוארה ןמ ןכ-ומכ .םיסוניכו תואצרה םימייקתמו
ררועל אל הלילחו ,הבוט המיתחו הביתכ תכרבב והער תא שיא ךרבל הלא םימיב לדתשהל
.םישק םירוביד ידי-לע םיגורטק

הלואג לש תבש

ינפל המייקתהש ,הלואגה יאשונב דומילהו ןויעה תבש הל התכזש הלודגה החלצהה רחאל
-יכ תשרפ ,האבה תבשב ה"יא היהת הבורקה תבשה .תופסונ ןויע תותבשל בר שוקיב שי ,שדוחכ
םירועיש :תינכתב .(הרדג דיל) 'ןימינב די' החראהה-תיבב ,ז"נשת לולאב א"י ,אצת
המשרהלו םיטרפל .תירוקמ תידיסח הריוואו החמש הברהו ,םיצרמה יבוט יפמ תואצרהו
.08-8596237

ונבהאש םירישה

יבג-לע םיבוהאהו םינשיה םיטילקתה תא קיפהל המגמה תרבוג תידיסחה הקיזומה םלועב
השיש :הז גוסמ האנ לובי עובשה הקיפה 'תוקפה םעונ' .תחבושמ תוכיאב ,םירוטילקת
,'ןודנול יחרפ' לש םירוטילקת ינש ,ךבילרק המלש ברה לש ויריש בטיממ םירוטילקת
'םירגלש' - ףסוא ירוטילקת השולש 'םעונ' הקיפה הלא דצל .'םילשורי יחרפ' לש רוטילקתו
םיידיסחה םירמזה יבוט לש םיירלופופהו םילודגה םירישהמ רחבמ םהבו ,'קזח'ו ,2-ו 1
.02-6514110 'לט .םלועב

ד"בח ןכוד

ד"בח ןכוד םוקמב לעפי ,לולאב ג"י-ב"י םימיב עבש-ראבב היהתש רוידהו היינבה תכורעתב
.םיארונה םימיה תארקל תוריש רוביצל קינעיושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .םיטפוש תשרפל


טלקמ-ירע תפסות

חצרש ימ טלמיהל לכוי ןהילאש ,לארשי-ץראב טלקמ-ירע שש ןיכהל לארשי-םע תא הווצמ הרותה
,"ךלובג תא ךיקולא 'ה ביחרי"שכ ,אובל דיתעלש ,הפיסומו הרותה האב ונתשרפב .הגגשב םדא
.טלקמ-ירע שולש דוע ףיסוהל ונילע היהי

ולוכ םלועה רשאכ ,חישמה תאיב רחאל היהת תאזה ץראה תבחרה אולה :ההימת ררועמ הז רבד
אקווד עודמ ;תוחיצר המכו-המכ-תחא-לעו םיאטח זא ויהי אלש רורבו ,ןקותמ םלוע היהי
?טלקמ-ירע שולש דוע ףיסוהל ונילע היהי איהה הפוקתב

טלקמ - הרותה

.הזה ןמזב הגגשב םיחצורה תא טולקל הדעונ טלקמה-ירע תפסותש ,אוה ךכל טושפה רבסהה
טלקמה ירעל תולגל וקקדזי וללהו ,הגגשב שפנ וגרהש םיבר ואצמיי ,ונקדצ-חישמ אובישכ
טלקמה-ירע תפסות תא תרשוק הרותהש רחאמ םלוא .םאטח תא ןקתלו םנווע לע רפכל ידכ וללה
ןמזב אקווד ,רמולכ .םירבדה ןיב ינכותו ימינפ רשק םייקש רמול שי ,הלואגה תפוקת םע
.תופסונ טלקמ-ירע שולשב ךרוצ שי ,רתוי הנוילע הגרדל םלועה הלעתי זאש ,הלואגה

וילאש טלקמה איה הרותה ."םיטלוק הרות ירבד" :רמאנש יפכ ,הרותל תזמור 'טלקמ-ריע'
תניחבב אוה ןוועו אטח לכ ,םיניינעה תוינחורב .אטחה לע רפכלו אטחה ינפמ טלמיהל ןתינ
'טלמיהל' איה הזל הנקתה .המשנה לש םייחה רוניצ םגפנ אטחה ידי-לע ןכש ,'שפנ גרוה'
.הרותה איה ,'טלקמה-ריע'ל

הנשמ ירדס השיש

םינידה יטרפ לכ םילולכ םהבש ,הנשמ ירדס השיש דגנכ ןהש ,טלקמ-ירע שש שי הזה ןמזב
תשש ךותל ,וללה 'טלקמה-ירע' ךותל ומצע תא סינכמ ידוהישכ .הרותה תווצמ לש תוכלההו
.ויאטח תא ןקתמו ערה רציה דימ ושפנ תא ליצמ אוה ,הנשמה ירדס

הבש תומלשל םלועה הלעתי ,ערהמ בוטה רוריבב לארשי-םע תדובע םייתסתשכ ,חישמה תומיב
דחכית אל ןיידע ערה תואיצמ םצע לבא ,תונוועו םיאטח ויהי אל .תעדה ץע אטח םדוק דמע
ידכ ,טלקמ-ירע תפסותב ךרוצ היהי ןכל .(רתוי תרחואמ הפוקתב קר הרקי הז רבד) םלועה ןמ
.םלועב ערה תושממתה לש תורשפא לכ ירמגל לולשל

השדח תולגתה

תולגתה זא הלגתת .הרותב תדחוימ תפסותב ינחורה היוטיב תא אצמת טלקמ-ירע לש וז תפסות
'טלקמ' תניחבב היהת וז הרותו ,"אצת יתיאמ השדח הרות" רמאנ הילעש ,הרותה לש השדח
לש תוימינפה איה ןכש ,שולשל תקלחתמ וז השדח הרות .ערל יוטיב ןתמ לש תורשפא לכ ענמיש
.יניס-רהב הנתינש תשלושמה הרותה

לכש ,חטבומה דועייה םייקתי ,םירימטה היתודוסו הרותה ימעט לש תאזה תולגתהה חוכב
,םדאה חוכ יפכ םארוב תעד וגישיו םימותסה םירבד םיעדויו םילודג םימכח" ויהי לארשי
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ רמאנש
(575 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת תוחישה רפס)

םינייד :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםינפ-אושמ אלב

,םינייד הנממש ימל יוויצ הז ."ךל ןתית םירטושו םיטפוש" :(חי,זט םירבד) הווצמ הרותה
הלאכ םינייד לע קר .ותוא טופשלמ ועתריי אלשו ,ול םג םינייד ויהיש תנמ-לע םתוא הנמיש
.םינפ -אושמ אלבו הכלהה יפ-לע היהי םניד-קספש ךומסל רשפא
(רקי ילכ)


םידוהיל בוט

:ךכ תאז שרפל שי ."םלועה תומואל אלו - ךל ןתית םירטושו םיטפוש" :רמאנ הבר שרדמב
היהיש ,ותודהי תדימ לע רתויב םידיפקמ ויה ,ןייד וא בר הליהקב םינממ ויה רשאכ ,רבעב
הנותנ תעדה ,ןייד וא בר תונמל םיאבשכ ,ונימיב םלוא ;תודימ לעב ,לודג ןדמל ,םימש-ארי
ןייטצמ םאונ ,םלועה ינוניגב יוצמ היהיש ,םייוגה יניעב ןח אשונ היהיש הנושארבו שארב
בשחנ אוהש אלו לארשיל בוט אוהש טפוש רחא שפחל םיכירצש ,רמואו שרדמה אב .המודכו
...םלועה תומוא יניעב
(רפוס ילתפנ יבר)


םימש תארי ןתונ

ןכש ."ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא" הרותה הפיסומ "ךל ןתית םירטושו םיטפוש" יוויצל ךשמהב
'ה" תא ךל ןתונ אוהש ,"ךל ןתונ - ךיקולא 'ה רשא" הזכ ןיידו טפוש רוחבל םיכירצ
.ותאריו 'ה תבהא ךבילב רידחמו ,"ךיקולא
(בוקאממ ןתנ יבר)


טפשמב ךלמ

ילשמ) "הנסרהי תומורת שיאו ץרא דימעי טפשמב ךלמ" רמאנש והמ :ןהכ-רב ןמחנ בר שרד
שיא" ,ןהוכל המוד םאו ,"ץרא דימעי" - םולכל ךירצ וניאש ,ךלמל המוד ןייד םא - ?(ד,טכ
."הנסרהי" - תונרגה לע רזחמש ,"תומורת
(ב,ז ןירדהנס)


לארשי תא םיקידצמ

םיכירצ לארשיב םיטפושה .(חי,ל םירבד) "קדצ טפשמ םעה תא וטפשו" :רמאנ םיטפושה לע
.תוכז ףכל ותוא םינדו ידוהי לכ םיקידצמ ויהיש ,תונמחרו דסח תדימב םינייוצמ תויהל
(יול תשודק)


לקמו לימרת

לכל זמר הזב היה .לקמו לימרת ריקה לע םיולת ויה גרובשלקינמ אקלעמש יבר לש וניד-תיבב
םאש ,םהמ דחאל ףינחמ אוה ןיאו שיא ינפ אשונ ברה ןיאש ,ריעה יפיקתלו ןידה-ילעב
.רחא םוקמל דודנלו ולימרת תאו ולקמ תא לוטיל תע לכב ןכומ אוה ירה ,ותרשממ והורטפי

הארוהו דימלת

םיבר יכ" ."היגורה לכ םימוצעו הליפה םיללח םיבר יכ" :(וכ,ז ילשמ) רמאנש והמ :בר רמא
דימלת הז - "היגורה לכ םימוצעו" ,הרומו הארוהל עיגה אלש דימלת הז - "הליפה םיללח
.הרומ וניאו הארוהל עיגהש
(ד,טי הרז הדובע)


םלועה ילגר שולש

ונשש ?המל .םלועה ילגר שולשמ דחא אוהש ,ןידב גלגלמ אהת לא :לאילמג-ןב ןועמש ןבר רמא
ןת .םולשה לעו תמאה לעו ןידה לע :דמוע םלועה םירבד השולש לע :(חי,אי תובא) םימכח
.וילגרמ תחא ןידהש ,םלועה תא עזעזמ התא ,ןידה תא תיטה םאש ,ןידה תא הטת אלש ךתעד
(ינועמש טוקלי)

עובשה תרמיא


ריהמ ןוקית

םינבר יתאצמו לארשי תורייעב יתבבותסה" :רמאו רישע ליכשמ אב טנלסמ לארשי יבר ינפל
דמלל 'בכ לכוי ילוא .ונימי לש םלועב הנבה םהל הרסח לבא ,םימש תאריבו הרותב םילודג
."?םלועה תויווה תא םג םינברה תא

תאז תושעל לוכי התא לבא ,יחוכב וניא רבדהו ןקז רבכ ינא" :רמאו לארשי יבר ךייח
."לקנב

."?דציכה" :שיאה המת

המו ,םלועה תויווהב םג םיאיקב םינברהש אצמת ,הבושתב רהרהת ךא םא" :לארשי 'ר בישה
."תעדל ךירצ אל - םיעדוי םניאשתודיסחה יכרד


דיסח לש תוחקיפ

תללהמ איה ,דחא דצמ .תוחקיפו תומימת :תחא הנועבו תעב םיבטק ינש השיגדמ תודיסחה
בלב 'ה תא םידבועה ,םיטושפ םישנא לש םתדובע תא תממורמו ,תומימתהו תוטשפה תא רתויב
.תושפיטה תא הנגמ ףא איהו ,חקיפ תויהל דיסחהמ תעבות איה ינש דצמ .הבר תוטשפבו םימת

םירעבמ םה תידיסחה המכחה תועצמאבו ,םיחקיפ םה םידיסח" :רמא 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
ר"ומדא ק"כ .(גלת 'מע גי ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) "תימהבה שפנה תמכח תא
'עגולק ןענייז םידיסח' :רוד רודמ םידיסח לצא לגרומה רמאמ ונשי" :(םש) ףיסומ צ"יירה
שפנה לש תואצמההו תויומכחתהה תא םיניבמ םידיסח ,רבדה שוריפ .[םיחקיפ םה םידיסח=]
."ללוש םכילוהל הל םירשפאמ םניאו ,תימהבה

תומימתו תוחקיפ

םידיסח לצא איה - 'תוחקיפ רסוח' םינכמ םישנאש המ ,רמולכ ,תוטש" :רמא בוט-םש-לעבה
הווצמ םידיסחה יניעב תבשחנ - 'תוחקיפ' םינכמ םישנאש המ ,המכח .אתיירואדמ הריבע
."אתיירואדמ

הרוסא תוטשה םא הנימ-אקפנ יאמל" :לאשו תודעוותהב םידיסחה ינקזמ דחא בשי םעפ
יבגל איה הנימ-אקפנה" :ותלאש לע בישה דיסחהו ,םיבוסמה וקתש ."?ןנברדמ וא אתיירואדמ
...(קפסב םג רימחהל שי ,אתיירואדמ אוה תוטש רוסיא םאש) "תוטש קפס

ותוחקיפב דחוימב טלב ,ןילבולמ 'הזוח'ה לש וידימלת ילודגמ ,ץישפורמ ילתפנ יבר
עיגהל ידכ לצנמ היה ןתואש ,ותונינשו ותוחקיפ לע םיכלהתמ םיבר םירופיס .הרידנה
.ומצעב ול םתולגל הצר אל וברש םירבדל

הרותה לכב ,ילתפנ" :'הזוח'ה ול רמא ,םימכוחמה וישעממ דחא בוש השעש רחאל ,דחא םוי
'ה םע היהת םימת' :םימת תויהל וילעש בותכ ,הברדא .חקיפ תויהל שרדנ ידוהיש ונאצמ אל
םדאה קוקז ,םימת תויהל ךיא תעדל ידכ ןכש ,החכוהה ןאכמ" :ילתפנ יבר ובישה ."'ךיקולא
..."תוחקיפו המכח לש השודג הדימל

הנחבה תלוכי

עובצ אוה ערה רציה" :(836 'מע ,ג קלח םירוביד-יטוקיל) רמוא צ"יירה ר"ומדא ק"כ
.(הכ,וכ ילשמ) 'ובילב תובעות עבש' םלוא ,דרחכו םימתכ ומצע םישמ אוה םימעפל .ןרקשו
.ערה רציה וא ,בוטה רציה :תעכ רבדמה והימ תעדל - תילכש הנחבה דימת הצוחנ ךכ םושמ
הנחבהה תלוכי רקיע ךא ,תמייוסמ הדימב תילכש הנחבה םדאל קינעמ רסומה תרות דומיל
."תודיסחה תרותב היוצמ

.תובוחב עוקשו לודג ינע היהש ,ליבונר'צמ םוחנ-םחנמ יברמ רופיס םש אבומ ךכל המגודכ
רבכו ,דואמ חמש יאבגה .לבור תואמ-שולש לש דבכנ םוכס ול ןתנו דיסח וילא סנכנ דחא םוי
תא רוגסל הוויצ םואתפו ,םידיסחה תא לבקל ףיסוה קידצה .הז ףסכמ םלשל ימל המישר ןיכה
ירחאו ,ןכל םדוק סנכנ רבכש דיסח סינכהל הרוה ןכמ רחאל .תודדובתהב המ-ןמז בשיו תלדה
-שולשש תולגל םמותשהו יאבגה אב םויה ףוסב .םירתונה םידיסחה תא לבקל ףיסוה ,אצי הזש
.םניא םילבורה תואמ

וילע דועו ,דומיל רכש םליש אל הנשכ הזש ןנולתהו ידוהי וילא סנכנש ,קידצה ול רפיס
תואצוהל הטורפ ול ןיאו ותב תא אישהל דמוע אוה ךכ לע ףסונו ,ץירפל הריכח ימד םלשל
ריבעהל ,הקדצ-יאבג תויהל ה"בקה ינכיז הארנכש יתעדב הלע ,תאז יתעמששכ" .הנותחה
בטומ אמש ,הבשחמ יתעדב התלע זאש אלא" .קידצה רמא ,"םילבורה תואמ-שולש תא הז ידוהיל
יתעגה .ןיינעב ןנובתהלו רגתסהל יתטלחה .דחא שיאל אלו תוחפשמ המכל ףסכה תא קלחל
יתטלחה רבכש רחאל קר יתעדב התלע איה ןכש ,בוטה רציה לש הניא היינשה העדהש הנקסמל
יתארק .הקדצ תווצמ םויקמ ינאינהל שקבמה רציה תצע וזש הארנו ,קקזנ ותואל ףסכה תא תתל
..."ףסכה לכ תא ול יתתנו ידוהי ותואל אופא


הלואגל הייפיצב


םתייה ,םדו -רשב ויהש ידי-לעו ,םדא-ינב ידי-לע םיעשונ םנייה הזה םלועב ,ה"בקה רמא"
."םכתא לאוג ימצעב ינא אובל דיתעל לבא ,םידבעתשמו םירזוח
(זעקת הירכז טוקלי)

היהש השעמ


קספה תא םייק ה"בקה

לוכה .ורצחב רקבל הברמ היה רבעב .םואתפ וקספ ,ןילבולמ קידצה ,ובר לצא וירוקיב
.השעש דסחה ישעמ לדוג ןכ ,ורשוע לדוגכו ,וחילצהו וגשגש ויקסע .'ריבגה' רותב והוריכה
.ךרד-רשיו םימש-ארי היהו תובוט תודימב ןחינ ךכ לע ףסונ

הליפתב ,הרותב םש קסועו ובר לא עיגמ היה .'ה-תדובעל ירמגל הנפתמ היה הנשל תחא
.םקיר שיא ינפ בישה אל םלועמ .הבחר דיב הקדצ ןתמבו

דואמ הביצעמ התייה הביסה .עיגהל לדח םואתפו .םלועמ רתיו אל יברל וז ותעיסנ לע
ןמז-קרפב .בר ףסכ דיספהו םיחלצומ-אל םיקסע המכב ךבתסה אוה .ילכלכה ובצמ :ותניחבמ
-ינב תאו ומצע תא סנרפל ידכ ,לבס תושעיהל ץלאנ רבעשל רישעה .ורשוע לכ תא דביא רצק
.ותיב

המו - הכימתו הקדצ ושקבי לוכה .ןילבולב עיפוהל ומצעל תושרהל לוכי היה אל הז ובצמב
?בישי

טוח תא םיענ לוק קתינ ,"?ךמולש המ ,םולש" .תוחוקלל ןיתממ ,קושה רכיכב אוה דמוע
תא תוארל דואמ עתפוה הז .ימוקמה רמוכה תא ולומ הארו ויניע תא םירה אוה .ויתובשחמ
.קושב לבסכ דבוע עדונה רישעה

תושעל האלפנ תונמדזה וינפל הנה .ןויער ץצ רמוכה לש וחומבו ,חחושל ולחה םיינשה
ובצמב ןיינעתמ ,בושו בוש וב שגופ היה 'הרקמב' .וילא ברקתהל לחה טא-טא .ותדל תושפנ
החישה תא תונידעב הנפה רמוכהו ,תודידיב וחחוש םה .וקדהתה םיסחיה .םינפ ול ריבסמו
.םייפוסוליפ םינוידל

ידוהי תייה ךייח לכ" .תוקפס הב ליטהלו ידוהיה לש ותנומא תא עזעזל רמוכה לחה טא-טא
ול חיטבה רמוכה .אובל הרחיא אל התפמה העצהה .ול רמוא היה ,"תלביק המ הארו ,רשיו בוט
.ותד תא רימהל תואיי םא דובכו רשוע

ענכשל תוסנל ףיסוה אוה .שאייתה אל רמוכה ךא .ירמגל ידוהיה עזעדזה הנושארה םעפב
.ירפ ואשנ ויצמאמו ,ליעפה ירוטרה ונורשיכ לכ תא .תותפלו

ותשא םג ."ןיע-תיארמל קר" ,ובילב ידוהיה רמא ,"םולשו סח ,רצנתא יביל לכב אל"
.םנוק תעד לעו םתעד לע םתוא וריבעה רוסחמהו ינועה .ותעדל המיכסה

אצמ אל ,תינורקעה ותמכסה תורמל ,ידוהיה ךא ,דימ תורצנתהה סקט תא םייקל ץחל רמוכה
דחא םוי טילחה ושפנ תקוצמב .ודעב רצע ימינפ והשמ .ארונה דעצה תא תושעל ושפנב זוע
.ךבסהמ אצומ ונממ שקבלו ובר לא עוסנל

וידליו ותשא לע .השקה ובצמ לע רפיס .ויתורוק לכ תא לגלג וייחל תא תופטוש תועמדשכ
ידוהי ראשיהלו ,ןיע-תיארמל רצנתהל ותנווכ לע .ודגנל תבצינה התפמה העצהה לע .םיבערה
.ובילב ןימאמ

םירסחה !?ףסכ-עצב תרומת ותד תא בוזעי ידוהיש ןכתייה" .יברה ינפ-לע התלע המהדת תשרא
."!?ןיע -תיארמל ולו ,רצנתהל םהמ דחא תעד לע הלעיה !?הקוצמב םייורשה םידוהי

יתישע ייח לכ .ה"בקה יפלכ תונעט שי יל .הנוש יבצמ" ,ידוהיה הנע ,"םלוכ ומכ ינניא"
.רובשה וביל קמועמ רמ יכבב ץרפ ורבדבו ,"!?ילומג הזו ,דסחו בוט קר

ןימזהל ךילע !הרות-ןידל םיכלוה ,תונעט שישכ ,ונ ?תונעט ךל שי" ,יברה ביגה ,"?ךכ"
."ךיתונעט תא ןועטלו ןיד-תיבל ה"בקה תא

קידצה לש וירבד תמינ ךא !?הרות-ןידל ה"בקה תא עובתל .וינזוא-עמשמל ןימאה אל רישעה
.רמא רשאל קוידב ןווכתה אוה .ןיטולחל תיניצר התייה

.תחאל תחא ויתונעט תא הצרה רבעשל רישעה .ןיד-תיבכ שמשל וארקנ םימכח-ידימלת השולש
ודלוויה םוימ ידוהיה לש ויאטח תא ריכזה אוה .ה"בקה לש ורוגנסכ ,קידצה בצייתה ולומ
.תובר תושפנ תחא אל וליצהש ,םיבוטה וישעמ תא גיצה ,ותמועל ,רישעה .התע דעו

:ועבק ףוסבלו ,ונדו ולקש הכורא העש .ןידה-קספ ןתמל ורגתסה םיניידה .תונעטה ומת
,םייפוס-ןיא וימחרש ,ה"בקה םלוא .ויתונווע לע אוה הרפכ ,ול דבאש ידוהיה לש ופסכ
םישולשל עבקנ ןידה-קספ עוציבל דעומה .דוע אוטחל אלש דיפקיש יאנתב ,ושוכר תא ול בישי
.םוי

ה"בקה ךירצ ובש ןורחאה דעומה ,םישולשה םויה עיגה .תולבסה תדובעלו ותיבל ידוהיה בש
.ידוהיה דבע ובש ןולמה-תיב חתפל תראופמ הלגע העיגה רקוב ותוא .ןידה-קספ תא אלמל
.המינפ ויצפח תא סינכהל ושקיבש ,דבכנ רש בשי הלגעב

ששוב הז ךא ,ורכש תא ול םלשיש רשה אובל ןיתמהו ,הלגעה ןמ ןעטמה תא קרפ ידוהיה
תועש דמע ךכ .הרימש אלב ךרע-ירקי םיצפח בוזעל רשפא-יא ירה ,הכיחו הכיח אוה .אובל
.םלענ רשה םלוא ,תוכורא

-ןיאב .םיחרואה תעונתל ועירפהש ,םיצפחה תא תונפל ןולמה תלהנה ידי-לע שקבתנ ףוסבל
זגראו ,דבכה אשמה תא קיזחהל דוע לוכי היה אל תיבל הסינכב .ותיבל ובג לע םאשנ הרירב
.עקבנו וידימ לפנ לודג

,הליג ףסכה תא הנמשכ .בורל בהז תועבטמ ולגלגתה זגראה ןמ .המוצע התייה ותמהדת
...ןידה-קספ תא םייק ה"בקה .ויקסע תלופמב דביאש ףסכה םוכסל קוידב הלוע םוכסהש
םיידוהי םייח
ש"רהמהו 'קדצ-חמצ'ה לש שודקה ןויצב .שטיוואבויל


תולעתהו השודק לש םלועל עסמ

ןיחבהל רשפא ,ץראב ד"בח תובישיב םידומילה תנש תא עובשה וחתפש םיברה םידימלתה ןיב
וללה ןכש ,אלפ הז ןיאו .תרבגומ תובהלתהב םידומילל ורזחש םידימלת םירשעו האמכב לקנב
לש הישרושל עסמ ,רבעש עובשב ומייסש דחוימה עסמה תויווח לש זעה םשורב םייורש םדוע
.הניארקואבו היסורב ד"בח תודיסח

םישק םינחבמ תרדס החלצהב ומייסש ,ץראב ד"בח תובישיב םידימלתה ינייוצמ ופתתשה עסמב
אעיצמ-אבב תותכסמ לע וכרענ םינחבמה .ד"בח-יריעצ לש 'הרות עצבמ' תרגסמב וכרענש
וכז - ןהישרפמ לע תותכסמה יתשב תמלשומ תואיקב וחיכוהו ונייטצהש ימו ,ןישודיקו
.םימי עובש ךראש ,דחוימה עסמב ףתתשהל

הווקסומב תבש

,ד"בח תודיסח הלעפו הדסונ םהבש תומוקמה ןיב ענ עסמה ריצ .תושגרתה ולוכש עובש היה הז
ר"ומדאה דעו אינתה לעבמ לחה ,םישודקה וניתובר םינומט םהבש שדוקה-ילהוא - םזכרמבו
,הנש האמ ינפל קוידב 'םימימת יכמות' תבישי דסיימ ,ןוסרואינש רעבוד-םולש יבר ,ישימחה
.רוחשה םיה תדג לעש ,בוטסורב ותרובק םוקמש

ישיש םויב .הווקסומב תבשה תא - שיא םיעבשו האמכ הב ונמנש - הצובקה התשע עסמה ךלהמב
.םירפסהמ המכ תוארל ףאו ,תמסרופמה 'ןוסרואינש תיירפס' תקזחומ הבש היירפסב רקבל וכז
.הילעבל הליזגה תא בישהל תרשפתמ-יתלבה השירדה בושו בוש התלעוה הז רוקיבב

רצענ ןמזה

זאמ םינש המכ ורבע רבכש יפ-לע-ףא .ןילמרקה לומ ,המודאה רכיכב דוקירה היה שגרמ הזחמ
תא לוכמ רתוי למסמש םוקמב ,ןאכש ןימאהל השק ןיידע ,תיטסינומוקה הירפמיאה תוטטומתה
רישה תא רישלו סנכתהל ד"בח ידיסח םילוכי ,ד"בח ידיסח דגנו תודהיה דגנ תופידרה
ימיב םידיסחה לש םנונמה היהש ,'ה ידעלבמ דוע ןיא - 'וואקעינ טעינ טעינ' םסרופמה
.היסורב המיאה

אלא הז ןיא םצעב ?ונרמא הרייע .שטיוואבויל הרייעב רוקיבב ,ןבומכ ,היה תושגרתהה איש
וב הלעפש ד"בח תודיסח לש הרידאה הכלממל רכז וב ןיא .וב רצענ וליאכ ןמזהש ,חדינ רפכ
,תורצחה דיל םימ תוראב ,תונטק ץע תותקב .םירשעה האמל רכז םג וב ןיאו ,הנש 81 ינפל
תקבוח ד"בח תכלממ החתפתהו החמצ הנממש הרייע ,שטיוואבויל יהוז לבא .םיזוואו תולוגנרת
.םלועה

לחנב הליבט

וכפש .ד"בח יר"ומדא לש םישודקה םהינויצ לע וקפרתהו םירגובמהו םיריעצה ודמע בר ןמז
םלואב הלודג תיזכרמ תודעוותהל וסנכתה לוכה ירחאו .םימחר וררוע ,תולאשמ ושקיב ,הניחת
-יכמות' תבישי ידימלת םיבש הנש 80 ירחאש ןימאהל השק .ימוקמה רפסה-תיב לש לכואה
...ףחוס דוקירל רהמ-שיח ץרפתמ ריוואבש למשחהו ,שטיוואבוילב םידעוותמו 'םימימת

ןויצה .שטידאה הרייעב ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש ורבקל םיעיגמ עסמה לש ישישה ומויב
חטתשהל םילועו םירקה לחנה ימב םילבוט .לחנ םרוז היתולגרמלש העבג לע ,רעי ךותב ןכוש
ר"ומדא לש ורבקל םיכישממ םשמ .תושגרה תמצוע תא םילימב ראתל רשפא-יא .שודקה ןויצה לע
.הרידנ תינחור תולעתה לש עובש .ןי'זעינ ריעב יעצמאהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


םירומ תתיבש

?ךוניחה תכרעמב התיבש רבדב הכלהה תדמע יהמ :הלאש

גהנמש רחאמ ,הכלהב םוקמ ול שי םידיבעמל םידבוע ןיבש קבאמב התיבשה קשנ :הבושת
ןכוסמו רוסא הז קשנב שומישה ,האופר ןוגכ ,שפנ-ייח םהב שיש םירבדב םלוא .ךכב הנידמה
.(תובשל ןוחטיבה תוחוכל החינמ הניא הנידמהש םשכו) רתויב

םויק תינורקע םירסוא ונרוד יקסופו ,רתויב ינויח אשונ אוה לארשי ידלי ךוניח םג
דמלל ונתינש םירתיהה ,תינש .הרות לטבל רוסיאה ינפמ ,תישאר .ךוניחה תכרעמב תותיבש
דע םימ ואב ןכ םא אלא ,םיאנת תבטה םתסל השירד לשב התיבש םיקידצמ םניא רכשב הרות
.שפנ

רמאמכ ,יוארכ דומללו רוזחל םהילע השקי ,התיבשה רחאל םידומילל ורזחישכ ,ךכ לע ףסונ
םידימלת םילולע ךשוממ ןמז ךשמיהל הלולעה התיבשב ."ךבזעא םיימוי - םוי ינבזעת םא"
תא םג ןובשחב איבהל שי דיחי דסומב התיבשב ."אטחי אלו ןבה השעי המ"ו ,בוחרל רדרדיהל
.התיבשה תמחמ םידימלת דיספי דסומהש ששחה

יפל םא תאזו ,"ךתרות ורפה 'הל תושעל תע" םושמ קר םירידנ םיבצמב התיבש םיריתמה שי
רעצב םייורש םירומה (א :הלאה םיאנתה םימייקתמ רבדב עגונ וניאש קהבומ בר לש ןיד-קספ
ידי-לע (ג ;הליעומ הניא תרחא תולדתשה םוש (ב ;דמלל םילוכי םניאש דע םמחל-תפ לע
.בצמה רופישל ריבס יוכיס שי התיבשה

אוה ןמזהש ןוויכמ ,ךוניח תודסומב התיבש לש גוס לכ תילכתב ללוש שטיוואבוילמ יברה
ותורגבב םיבר םימי דגנכ תולוקשה ,םידלי לש ךוניחה תועש טרפבו ,'תרזוח הניאש הדיבא'
םישוע םהיכנחמש םתוארב ,םיכינחה לש םמלוע-תפקשה תא םיסרוה ךכבש דחוימבו .םדאה לש
דציכ ודמלי ךכמו ,רחא והשיממ תרחא וא תיפסכ העיבת ללגב םידימלת תואמ וא תורשעל לווע
...םמצעב גוהנל
תחנמ .חמ 'יס ד"ח תעד הוחי .טנ 'יס ב"ח מ"וח ,דע 'יס ג"ח ,חלק 'יס א"ח ד"וי השמ תורגא :ת"וש
.בלר 'מע ד"וי גהנמו הכלה ירעש .זפ 'יס המלשישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il