563 'סמ עובשה תחיש

עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תוכוסה-גח ברע * (15.10.97) ח"נשת'ה ירשתב ד"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תודחאב דייטצהל


תודחא לש םינעטמ ונל םיקינעמ הרות-תחמשו תוכוסה-גח
רשפא .תאזה הנשב דואמ ונל םיצוחנ ויהיש ,החמשו
םידוהי ונלוכש חוכשל אל לבא ,חכוותהל


רזפל היה ךירצ ,םימערתמה תעדל .ירשת שדוחבש םיגחה שדוג לע תמוערת םיעמוש ונא םיתיעל
יממ תנבומ הבוגת וז ...הובג הכ זוכירב םשיגהל אלו הנשה ישדוח ראש ינפ-לע םיגחה תא
ןיבמ םיגחה לש תימינפה תוהמה תא עדויש ימ .תויגיגח תוחוראו השפוח ימי םיגחב האורש
.המלש תחא הביטח םה ירשת יגח לכש

,ירשת שדוח תא הנשה תליחתב ביצה ,הנוכנה םייחה-ךרד תא ותרותב ונל הוותהש ,ה"בקה
תומי ראשב ונדוקפת ךשמהל ונל םישורדה תוחוכה לכב דייטצנש ידכ ,םידעומבו םיגחב רישעה
תומלש םירצוי םה דחיו ,םינוש םינכתו םירחא םיכרע ונל קינעמ דעומו גח לכ .הנשה
.תפסונ םייח תנשב ונדיקפת יולימל םיננער תוחוכב תאצל ונל תרשפאמש

החמש לש רונת

.הבושתו הליפת ימי ,םימחרו ןיד ימי ,'םיארונה םימיה' אוה שדוחה לש ןושארה וקלח
,הפלחש הנשב ונב וקבד ילואש םיילילשה םירבדה לכמ ונמצע תא םירהטמ ונחנא הלא םימיב
.ונכותבש תימינפה תידוהיה הדוקנה תא םיפשוחו ה"בקה לש ותוכלמ תא שדחמ ונילע םילבקמ

.תובוט תוטלחהבו םימש-תאריב דייטצהל יד אל ,הנשה לכ ךשמב ונישעמב חילצנש ידכ לבא
תא אלמל ונילע .חורה-תוממורתהו החמש ךותמ ,שראמ ךותמ םיכלוה ,ברקל םיאצויש םילייח
.הרות-תחמשו תוכוסה -גח ימי לש םתועמשמ וז .'ה-תבהאו החמש לש םירגאמב ונמצע

לוטינש 'תודייטצהה תליבח'ב םיפסונ םיביכרמ הפיסומ גחה לש תודחוימה תווצמהמ תחא לכ
וב ונלש טלחומה ןוחטיבה תאו ומעל 'ה-תבהא תא תאטבמה ,הכוסה .הנשה ךשמהל ירשת שדוחמ
ןויער תא םיאטבמהו ,לארשי-םעבש םיגוסה לכ תא םיגציימה ,םינימה תעברא ;ותחגשהבו
.ידוהיה םעה יקלח לכ לש תימינפה תודחאה

ןיב הניחבמ הניאש ,הרוהט ,המוצע החמש - הרות-תחמש לש םחה רונתל ךכ-רחא סנכנ הז לכו
טושפה דעו םינדמלבש לודגהמ ,ידוהיה םעה ינב לכ תא תדחאמש החמש .ידוהיל ידוהי
הנש לכב םיאור ונאש יפכ ,ותרותו 'ה לא תיפוס-ןיא הבהאב בלה חתפנ הבש החמש .םיטושפבש
.םירעה תורכיכבו תסנכה-יתבב הנשו

הערכה תנש

אלל טעמכ םיקסוע ונחנא הנשה ךשמב .הב םייח ונאש תואיצמב אקווד ונל םיבושח הלא םיכרע
-אלו םייתד .'םידוהיה תומחלמ'ב - רתוי ןוכנה חנומב וא ,םיחוכיוובו תוקולחמב ףרה
,הלא - היעגפנו תרושקתה ,םיחפוקמו תוטילא ,לאמשו ןימי ,םידרפסו םיזנכשא ,םייתד
.וניתוזוחמב םיעובק הרעבת ידקומ ,ונרעצל

ןיא"ש םינוש םישנא ,ה"בקה ונארב ךכ ,לוכה תולככ .ומלעיי םיחוכיווהש ןימאהל השק
קר גישהל רשפא תאזו ,האנשהו תוניועה תא קלסל םישרדנ ונא תוחפל לבא ."תווש םהיתועד
ונלוכש רתוי שוחנש לככ .ונלוכ תא תרבחמה תימינפה המקרהו ףתושמה הנכמה תקמעה ידי-לע
.תודחאה רבגתו תוביריה סלפמ דרייש תופצל רשפא ןכ ,םיחאו םידוהי

תוכוסה -גח ימי - שדוחה לש ינשה וקלח תא רקיעבו ,ירשת יגח תא םיאלממ וללה םיכרעה
םיאור ונלוכ הרות -תחמשבו םירופיכה-םויב .דבלב הירואתבש םירבד הלא ןיא .הרות-תחמשו
רתוי םידיעמ תסנכה-יתב תא םישדוגה םינומהה .תוינוציחו תויתוכאלמ ןה תוציחמה המכ דע
.םילדבהה לכמ רתוי הקזח איהש תידוהי המשנ תמעופ ונלוכ בלב יכ ,לוכמ

םיברקתמ ונא .ונחתפל םידמועה םישקה םינחבמה חכונ תודחאה תא קימעהל דחוימב בושח
רובשלו ונעינכהל וניביוא וסני הבש הנש היהת וז ,הארנה לככ .תושק תוערכה לש םיתמצל
הרשת 'ה תכרבו ,םהל לכונ םיפתושמ תוחוכבו תובבלה תודחאב םלוא .ונתדימע רשוכ תא
.ונכותב

.העושיו הלואג תנש ,הבוט הנשו חמש גחשדח שיתוכוס עצבמ

םירעה תוצוחב ובבוסי תודיינ תוכוס תורשע .גחה ימיב הפנע תוליעפ ומייקי ד"בח-יריעצ
םירעה יזכרמב .םינימה תעבראו הכוס תווצמב לארשי-תיב ינומה תא וכזיו ,םיבושייהו
.תווצמה תא םייקל ול ורשפאיו רוביצה ינפל תוחותפ ויהיש ,'הווחאה תוכוס' ובצוה
יזוכירל ,תובא-יתבל ,םייאופר םיזכרמל ,ןוחטיבה תוחוכל החמש איבהל ואציי םיבדנתמ
.אלכ-יתבל ףאו םילוע

הבאושה-תיב תחמש

-יריעצ זכרמ .הבאושה-תיב תחמש לש תולודג תורצע ץראה יבחרב ה"יא וכרעיי תוכוס תולילב
,רכוארג ידד ידיסחה רמזה עיפוי .ד"בח-רפכב הלודג תרצע שדוק-תבש יאצומב םייקמ ד"בח
.תוררועתהו הרות ירבד ועימשי םינבר .רונ-יד יקוקיז לש ביהרמ עפומ םג היהיו

ןורבחב החמש

םיחותפ תומלואה לכ ויהי ינשו ןושאר םימיב .הלפכמה תרעמל םינומה ולעי דעומה-לוחב
תופתתשהב ,תיזכרמ תרצע ןורבחב היהת ,צ"החא 2:30 העשב ,ןושאר םויב .םידוהי תליפתל
תועסה לע םיטרפ .תאיג השמו יפור'ג ידנמ ,םיער דמצ רמזב ומיעני .רוביצ-ישיאו םינבר
.02-9965333 'לטב

הקיזומב שדח

עפש ןיב .השדח הקיזומ םג הקיתווה תידיסחה הקיזומה דצל עמשית הבאושה-תיב תוחמשב
,שדח רמז לש עיתפמ רוטילקת ,"וניבא לע קר" :םיינש ןויצל םייואר םישדחה םירוטילקתה
השיגמ ,'םעונ' ,היינשה תוקפהה תרבח .02-5385514 'לט .'זפלג' תאצוהב ,ןוסלדנמ םירפא
'לט .חילצמה רמזה לש יעיבר רוטילקת ,רכוארג ידד לש ''הב וחטב' תא גחה תארקל ונל
.דנווטסיל תימע אלפה-דלי לש ותופתתשה - םהינשל ףתושמה .02-6514110שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .תוכוסה-גחל


לוע-תלבק לש החוכ

-תיב תחמש - הלודגה החמשל סיסבה הזו ,שדקמה-תיבב םימה ךוסינ תווצמ תמייק תוכוסה גחב
תביאש לע החמשה - וימימ החמש האר אל וליאכ התוא האר אלש ימ יכ ורמא הילעש ,הבאושה
.חבזמה לע םכוסינ ךרוצל םימה

היה םימה תא ךסנמה ןהוכה .תוכוסה-גח ימימ דחאב הרקש םיענ-אל עוריא לע תרפסמ ארמגה
םייקל הצר אל ןהוכ ותוא .(הפ-לעבש הרותל הזבו בתכבש הרותה תא קר השדיקש תכ) יקודצ
ךסנל םוקמבו ,דבלב זמרב אלא בתכבש הרותב שרופמב העיפומ הניאש ,םימה ךוסינ תווצמ תא
םעה לכ והומגרו" ,להקב הזע הסיסת ררוע השעמה .וילגר לע םכסינ - חבזמה לע םימה תא
."םהיגורתאב

םיקודצה תטיש

יטרפב ןנובתהל שי ךכ םשלו ,תויחצנ תוארוה ומע אשונ ,הרותב ןיינע לככ ,הז רופיס
לע םכסנל אקווד רחב אוה ךא ,םימה ךוסינמ ירמגל ענמיהל לוכי היה יקודצה .רופיסה
.םעה ינומהמ אלא ,ןיד-תיב תאמ אב אל ושנוע .וילגר

.דבלב םיילכש םיגשומב הרותל סחייתהל שיש ,החנהה הדמע םיקודצה תטיש לש הדוסיב
שרופמב בותכש המ תא קר ולביק ןכל .הרותבש לועה-תלבקו הנומאה דוסי תא וללש םיקודצה
הרותה איה אולה ,ל"זח תרוסמב הנומא - הנומאב םייולתה םירבדה תא לבקל ודגנתהו ,הרותב
.הפ-לעבש

"םינשרפ" לוכה

ךוסינ תא וללשו ןייה ךוסינ תווצמ תא ומייק םיקודצהש הדבועה לש תילמסה תועמשמה וז
,םעט ןיא םימב ,ותמועל .השגרהו הנבה ךותמ תווצמ םויק למסמ אוהו ,םעט שי ןייב :םימה
הנבה וב שיש המ קר לבקל ומיכסה םיקודצה .הנומאהו לועה-תלבק תא םילמסמ םה ןכלו
.הרותבש םיילכש-לעה םידדצה תא וחדו ,הרכהו

םה םגש ורבסו ,תורודל הכלה יקספ עובקל הרותה ימכח לש םתוכמס תא וללש םג םיקודצה
שרפי םדא לכש רשפא-יא יכ םהל םג היה רורב םנמא .םתנבה יפ-לע הרותה תא שרפל םילוכי
לבא ,םיגיהנמה תוארוהל תייצל םיכירצ ןכא םעה ינומהש ורבס ןכלו ,וחור יפכ הרותה תא
.םתעד יפ-לע הרותה תא שרפל םילוכי םיגיהנמהו םישארה

טושפה ידוהיה תבוגת

םיקוקזה םה ,םיטושפה םישנאה ,'םיילגר'ה - וילגר לע םימה ךוסינב יקודצה זמר ךכל
.ותנבה יפ-לעו ולכשב הרותה תא סופתל לוכי ,ןהוכה ,אוה לבא ,תולטבתהלו לוע-תלבקל

ינומה אלא ,יקודצה תא ושינעה ,םינהוכה אל ,םישארה אל - היוארה הבוגתה האב ךכ לע
םילופלפל ומע סנכיהל ןיא ,יקודצ לש ויתונעט םע דדומתהל ךרוצ שישכ :רומאל .םעה
אקווד .('םעה לכ') טושפ ידוהי לש תושיחנהו תופיקתה ךותמ אקווד אלא ,('שאר') םיילכש
הלואגל תוכזלו תורודה ירגתאב דומעל לארשי-םע לוכי לוע-תלבקו הטושפ הנומא ידי-לע
.המלשהו תיתימאה
(429 'מע ,ב ךרכ תוחיש יטוקל)

תוכוסה-גח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהטושפ הכוס

םה ילש הכוסה יונ :רמול גהונ היה אוה .רמוחמ היונב ,הטושפ הכוס התייה בוט-םש-לעבל
דצמ םהלש הווצמ לש החמשה ידי-לע הלעמל החמש םימרוגה ,לוע-תלבק ילעב םיטושפ םידוהי
.הטושפ הנומא

הריד ןיעכ

.ורודת ןיעכ "ובשת" :ןנבר ונת ."םימי תעבש ובשת תוכוסב" :(במ,גכ ארקיו) הרותה תרמוא
- םיאנ םילכ ול ויה ?דציכ .יארע ותיבו עבק ותכוס םדא השוע םימיה תעבש לכ :ורמא ןאכמ
ןנשמו הכוסב לייטמו התושו לכואו ,הכוסל םלעמ - םיאנ תועצמ ול ויה ,הכוסל םלעמ
.הכוסב
(ד,חכ הכוס)


יארע תריד

ירהש .יארע ןיינע הזה םלועב םדאה ייח תא תוארל שי ךכ ,יארע תריד איה הכוסהש םשכ
,"םימי תעבש ובשת תוכוסב" רמאנ ךכ לעו .לבגומו עובק ןמזל קר איה הטמל המשנה תדירי
.וייח תונש םיעבשב ךכזלו ררבל םדאה ךירצ ןתואש ,תודימה עבשל זמר
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


לארשיל 'ה תבהא

רצונ םירופיכה -םוי לש תרוטקה ןנעמ :ט"שעבה םשב שטירזממ דיגמהמ הרות עמש ןקזה ונבר
רמאנש יפכ ,ידוהי לכ ה"בקה קבחמש קוביחה ,"ינקבחת ונימיו" תא אטבמש ,הכוסה ךכס
.םיטושפ םישנא ברקל ןקזה ונבר ליחתה זאמ ."'ה רמא םכתא יתבהא"

הנשל החמש

תארי ול ןיכמ אוה ,םירופיכה-םויו הנשה-שאר ,םיארונה םימיבש ,רמוא היה קסירטמ דיגמה
ןיכמ אוה ,הבהאבו הביחב תושענה תווצמב םירישע םהש ,תוכוסה-גח ימיבו ,המלש הנשל םימש
...המלש הנשל 'ה תבהא ול

הכוסב תבשל דבלבו

שוריפב רמאנ ירה :והולאש .םשג דרוי היהשכ וליפא הכוסב בשוי היה בוקירטסמ לשיפ יבר
:ויתוהגהב א"מרה ףיסומ ךכ לעו ,"תיבה ךותל סנכיי הז ירה ,םימשג ודרי" :ךורע-ןחלושב
בישה ?"טוידה אלא וניאו רכש וילע לבקמ וניא ,םשמ אצוי וניאו הכוסה ןמ רוטפה לכו"
...הכוסב בשאש דבלבו טוידה היהא בטומ :םהל

רעטצמ ימ

ידוהי :רמוא היה אוה .םימשג ודריש העשב וליפא הכוסב בשוי היה קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר
...הכוסב תבשל יואר וניא תמאב ,ךכ לע רעטצהלו םשגה תא הכוסב שיגרהל לגוסמה

החמשב תויהל

-םוי םג ךכ .דחא םויל (אתיירואדמ) עבקנ ,בלה תריבשו םינונחת לש םוי אוהש ,הנשה-שאר
ןמז אוהש ,תוכוס לבא .דחא םוי אלא וניא ,הליחמו החילס ,תינעת לש םוי אוהש ,םירופיכה
ומכ ,החמשב ויהי לארשיש ארובה ןוצר יכ ,םימי תעבש ותוא גוחל הרותה התוויצ ,ונתחמש
."החמשב 'ה תא ודבע" :רמאנש
(שריה לאפר ןושמש ברה)

עובשה תרמיא


הנשה לכ החמש

-תמחלמ רחאלש תוכופהתה ימי ויה הלא .היסורב םיגורתא גישהל רשפא היה אל ט"ערת תנשב
ןוסרואינש רעב-םולש יבר ר"ומדאל קר .םירוגס ויה תולובגהו הנושארה םלועה
לע ךרבל ואב ריעה ישנא לכש ןבומ .גורתא היה ,בוטסורב זא ררוגתהש ,שטיוואבוילמ
.יברה לש וגורתא

דחא דיסח .גורתאה לע ךרבל ידכ הביבסה תורייעמ םידוהי ינומה עיגהל ולחה דעומה-לוחב
,בלולה לע ךרבל םייסשכ .גורתאב זחא םלוחכו המינפ סנכנ תושגרתהב .םירטמוליק תואמ עסנ
!"ל-אל הדות !הא" :קופיסבו החמשב דיסחה רמא

."הנשה לכב ריאת הווצמ לש החמשהש 'ה ןתיי" :יברה זא רמאתודיסחה יכרד


בלולו הכוס

הרתי הווצמ שי ובש ,תוכוסה-גחב המכו-המכ-תחא-לע ,החמשב םידיסח םינייפואמ הנשה לכ םא
לש החמש - םינושה היגוסל החמשב ולוכ יוור ידיסחה םלועב תוכוסה-גח ."ךגחב תחמשו" לש
.הרוהט תידיסח החמש םתסו הבאושה-תיב תחמש ,גחה תווצמ םויקב הרושקה ,הווצמ

הכוס) היננח-ןב עשוהי יבר לש ורמאמ תושממתה תא שחומב תוארל רשפא םידיסחה תורצחב
ירחא ,ברע ידמ ."וניניעב הניש וניאר אל ,הבאושה-תיב תחמשב םיחמש ונייהשכ" :(ב,גנ
הריוואב .רקובה רוא דע ,הכוסב תוידיסח תויודעוותהל םיבשייתמ ,םידוקירו החמש לש תועש
.ונימב דחוימ םעט הלא תויודעוותהל שי ,הכוסה לש התארשהב ,גחה לש תדחוימה

ה"בקה לש קוביח

תניחבב איהש ,הכוסה לש התלעמ .הכוסה לש הדוחיי תא שיגרמו ןיבמ ,תודיסח דמולש ימ
(םירישה-רישב) קוספה דוסי לע ,תודיסחה תרותב רבסומ .ידוהיה תא ה"בקה קבחמש קוביח
-םויו הנשה-שאר דגנכ ןווכמ "ישארל תחת ולאמש"ש ,"ינקבחת ונימיו ישארל תחת ולאמש"
,תוכוסה-גח לע רומא "ינקבחת ונימיו" וליאו ,("ולאמש") האריו ןיד ימי םהש ,םירופיכה
.'קוביח' תניחבב לארשי-םעל ה"בקה לש ותבהא תילגתמ ובש

יקולאה רואה ,עודיכ .'םיפיקמ' - הכוסב הרושה תיקולאה השודקה הנוכמ הלבקה תפשב
ןכלו םילבקמה לש םכרע יפל םימצמטצמה הלא ,'םיימינפ' תורואל קלחתמ ה"בקהמ עפושה
םילוכי םניאש ,םייפוס -ןיא תורוא הלא - 'םיפיקמ' תורואלו ,םתוימינפב שבלתהל םתלוכיב
.ביבסמ התוא םיפיקמ ,לוכיבכ ,םהש ךכב איה הילע םתעפשהו האירבה ירדג ךותב שבלתהל
.רתויב םינוילע םייקולא תורוא םהש ,'םיפיקמ' תורוא אופא םיריאמ הכוסב

ר"ומדא לש ותרשמ סנכנ םעפ יכ רפוסמ .ךכסהו הכוסה יפלכ דובכ-תארי לש סחי עבונ ןאכמ
;ךכסה יפלכ ץרא -ךרדב גהנתהל םיכירצ" :יברה ול רמא .סעכב יורש אוהשו הכוסה לא ש"רהמ
."סעכ בהוא וניא ךכסה

דובכ-תארי

וליאו ,תווצמב רדהל םגהנממ םידיסחה םיגרוח הכוסב הנישה ןיינעב עודמ ריבסמ הז רבד
אל יאדו ימשג רעצ .הכוסב םינשי םניאו 'רוטפ רעטצמ' לש יתכלהה רתיהב םיזחאנ םה ןאכ
.רעצ לש רחא גוס ףסונ ןאכ אלא ,רודיהב הווצמ םייקל םהמ ענומ היה

לש םכוניחל יארחא ,יעצמאה ר"ומדא ,ונב תא הנימ ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר :רפוסמ ךכו
לע יעצמאה ר"ומדא םתוא חיכוה .הכוסב םינשי םיכרבאהש ול ורפיס םעפ .םיריעצה םיכרבאה
לבא ;סנכנו קחד - 'םיפיקמ'ב דומלל אלימ !?'םיפיקמ'ב ןושיל הזעהה ןיינמ" :ורמאב ,ךכ
ןמיס ,הכוסב םינשי םתא םא !ןשי ןיב רע ןיב ,םלועל דעומ םדא אולה !?'םיפיקמ'ב ןושיל
;הנישב םג םכמצע לע תטלחומ הטילש םכל שי הבש הגרדב םכמצע תא םיבישחמ םתאש
תינחורה הגרדמה תא םימאותה םירבד אלא השוע וניא 'ימינפ' אוהש ימ" :םייסו ."!?םנמואה
.(295 'מע ו"צרת תוחישה רפס) הכוסה לש 'םיפיקמ'המ םיכרבאה וארייתה זאמ ."עיגה הילאש

,ןכאו .'םיימינפ' תורוא תניחבב םה םינימה תעברא ירה ,'םיפיקמ' הניינע הכוסה דועב
יברה עסנ םעפ .רודיהה תילכתב םינימ העברא גישהל ץמאמב םידיסח םיעיקשמ הבר תולדתשה
בתכמ בתכ גחה ינפל .אפרמ תונייעמב אפרתהל ידכ ,היסור תנידמל ץוחמ תוכוסה גחל ב"שרה
ידיל עיגה ראודה ישוביש ללגב םלוא ,ןמזב חלשנ גורתאה .גחל גורתא ול וחלשיש שקיבו
לע הרמא יברה לש ותגוז .בר רעצ יברל בסה רבדה .גחה לש ןושארה םויה רקובב קר יברה
הפיצש םוי ותואב דיספה ,םש ותויה ימי לכ ךשמב ותואירבב הפסותינש הבטהה לכ" :ךכ
..."גורתאל


הלואגל הייפיצב


.המש הכוסו הלק הווצמ םהל ןתונו ,תווצמ םהל תתל ה"בקהמ םייוגה ועבתי חישמה תומיב
...םיאצויו םתכוסב םיטעבמ ,המחה םהילע הרדקש ןוויכ
(א,ג ,הרז הדובע)

היהש השעמ


גורתאה ןב

לכ ךוסחת אנ-לא .האנ גורתא יל אבהו ,הנשה לכ ךשמב יתכסחש ,הזה ףסכה רורצ תא חק"
,דחוימה וחילשל הרייעה בר רמא ךכ ."אצמתש רתויב רדוהמה גורתאה תא גישהל ידכ ץמאמ
.תוכוסה-גח ינפל םייעובשכ

הז גורתא לע .רדוהמ גורתא תשיכרל ןמאנ חילש רגשמ ברה היה ,הנשה-שאר רחאל ,הנש ידמ
.הרייעה ינב לכ םג אלא ותחפשמ-ינבו ברה קר אל םיכרבמ ויה

תא עיבשהלמ םיקוחר ויה חילשה אצמש םיטעמה םיגורתאה .גורתא גישהל היה השק הנש התואב
ראותב םריתכהל רשפא היה אל םינפ םושבו ,םימתכו םימגפ יאלמ ויה םה .ברה לש ונוצר
.'רדה'

ברקתה תוכוסה-גח .וידיב סרח הלעה ךא ,תורייעהו םירעה ןיב חילשה בבס םיכורא םימי
ברה םשארבו ,הרייעה ינב לכש הנושארה הנשה היהת וז םאה' .המוגע התייה חילשה לש ושפנו
.וביל תא הדרח האלימ ,'?רדוהמ גורתא לע וכרבי אל ,ץרענה

הנקא" .רקיב אל הבש הרייע ךרד רובעל טילחה זאו ,ותיבל בושל חילשה אצי הרירב-ןיאב
אלב ונלוכ תא ריתוא אלש דבלבו ,רעוכמו טושפ היהי םא םג ,אצמאש ןושארה גורתאה תא
.הטלחהה ובלב הלמג ,"גורתא

ינש ןיב החיש עמש זאו ,הרייעבש ןטקה תסנכה-תיבב החנמ תליפת ללפתהל סנכנ ברע תעשב
לואשל רהימ חילשה ."רתויב רדוהמו האנ גורתא אוצמל הנשה חילצה ריבגה ינולפ" :םישנא
אלמ בלבו תדעור דיב .האנה ותיב ןתפמ לע בצייתה רהמ-שיח .ריבגה לש ותבותכלו ותוהזל
.תיבה תלד לע שקנ הליפת

דרפיהל וענכשל חילצי ךרד וזיאבו ,ריבגל רסח אל ףסכ ?ול רמול לוכי היה המ ,םצעב
.םעמ םרומ קידצ אוה ונבר" .ויתושגר לע טורפל תוסנל אלא חילשל רתונ אל ?האנה וגורתאמ
בורמ הלחי ןפ וילע םחרו סוח ,אנא ,השקבב .וייחמ דרפנ-יתלב קלח אוה תווצמב רודיהה
.ריבגה ינפל חילשה ןנחתה ךכ ..."שפנ-תמגוע

ריבגה ינפ לע וארנ זאו ,ןנחתהל ףיסוה חילשה .ףסה לע ןויערה תא ריבגה החד הליחתב
,םעמ םרומ שיא ,קידצ םכברש רמוא התא" :רמאו עגר רהרה אוה .םינושאר תוככרתה ינמיס
."תווצמב רודיהה םה וייח לכש

.ובילב תצינ הווקת לש ץוצינו חילשה רמא ,"ךכ ןכא"

.ריבגה רמא ,"הקסע השענ הבה ,ןכ-םא"

.חיטבהל חילשה רהימ ,"שקבתש לככ םלשא"

יתמלישו ,אוה דחוימו דחא ידיבש גורתאה ,אנ-עמש" :תויטאב ויתולימ תא ררב ריבגה
.הווצמ רודיה רובעב הברה םלשל ןכומ ינאו ,בורל ףסכ יל שי ,'ה-ךורב .בר ןוה ותרומת
.ןטב-ירפ - ה"בקה ינממ ענמ דחא רבד לבא

היהי ירכש .הטורפ ךממ לוטא אל .רקיהו רידנה גורתאה תא ךידיל רוסמל ינא ןכומ ,ןכבו"
,היהי ךכ םא .ריבס ןמז ךותב םייקתת ותכרבשו ןבב ינכרבי קידצה םכברש - דיחיו דחא
םכתליהק ינב לכ ומעו םכבר יכ ערפמל ררבתי ,ואל םאו ,הרומג הנתמ הז יגורתא היהי
."?התא םיכסמ .םהלש וניאש גורתא לע וכריב

טילחה ףוסבלו רבדב רהרה ,חילשה תשעתהש דע ןמז ףלח .רדחב הררתשה תכשוממ הקיתש
.גורתאה תא לבקלו ריבגה לש ואנתל םיכסהל

הלגנ ויניע דגנלו גורתאה ןמ ןתשפה תפטעמ תא ריסהש העשש ץק היה אל ברה לש ותחמשל
תגשהב ךרכנש יאנתה תא חילשה ול רפיסש עגרב תחאב התבשוה ותחמש ךא .ורדה אולמב ירפה
.וידי תופכב וינפ תא טילהו גורתאה תא ברה חינה תוריהזב .גורתאה

ןורוויח ,ואסיכמ ברה םק ףוסבל .וירוהרהב עוקש ,הקיתשב ףוטע ,ךכ בשי תכשוממ העש
השעא" ,רמא ,"השקה יאנתה תא יילע לבקא" .ויניע תוצקב הארנ קד ךויח ךא וינפ תא הסיכ
..."ולש תא השעי ה"בקהו ,ןבב ותשא תאו ריבגה תא ךרבאו יילע לטומה תא

,רדוהמ גורתא היה הכותב .הנטק הליבח ברה לש ותיב לא העיגה הנשה-שאר ברעב .הפלח הנש
ותייערלו ול דלונש ךרה ןבה לע ריבגה רפיס קתפב .ריבגה לש ודי-בתכב קתפ ףרוצ וילאש
.המייקתנש ותכרב לע ברל הדוהו םידחא תועובש ינפל

הנשב םייקש הווצמה תחמשב חמשו ,עשונש ריבגה תחמשב חמש אוה .הלופכ התייה ברה תחמש
.קפסה הילעמ רסוה התע קרשו הרבעש

.רדוהמ גורתא תוכוסה-גח ינפל ברה לא רגשל ריבגה גהנ ,הנש לכב ,זאמ

ריעצ רענ הארנ ,החתפנ וזשכ .ברה לש ותיב תלד לע הקיפד העמשנ ,תוכוס ברעב ,תחא הנש
.ריעצה רמא ,"ברה דובכל יבא חלשש רדוהמ גורתא ימע יתאבה" .הנטק הספוק וידיב אשונ

טישוה תחא די .ויניע תא ופיצה תועמדו ריעצה רענב טיבה ,ונקזב הקרז רבכ הבישש ,ברה
,תולעפתהב רמא ,"דליה אוה התא" .רענה שאר תא ףטיל היינשה ודיבו הספוקה תא לוטיל ידכ
..."'גורתאה ןב' אופא אוה התא"
ןונרא לאנתנ םע םיידוהי םייח
םיסדה לדגל םיברעהמ ודמל .ןונרא לאנתנ


םיסדה לש קורי דברמ

,"ןמתפצ יסדה" לש הזיראהו ןוימה לעפמל הסינכב ךיריחנב הכמ םיסדה לש םיענו קזח חיר
.תיליע-תרצנל הלופע ןיבש שיבכה לע ,לאערזי קמע לש םיקירומה ויתודש ןיב ןכושה

.חירהמ תוחפ אל רכשמ הארמהו "םייניע הארמ בוט" קוספה םג םייקתמ המינפ םיסנכנשכ
,םיסדהה יחיש תדרפהב םיקסועה םיצרמנ םילעופ תורשע םדילו ,תונחלוש לש םיכורא םירוט
םיסדה לש ,הבע ,קורי דברמ הסכמ לודגה םלואה תפצר תא .קווישלו הזיראל םתנכהבו םנוימב
.םיסדה יקלח לשו

לדגל ודמל

,ןבה .הפיחמ ןונרא תחפשמ תולעבב אוה ,ץראב וגוסמ לודגה אוה יכ םירמואה שיש ,לעפמה
ידיב םיסדההה לודיג רקיע היה רבעב יכ ,רפסמ ,קווישה ךרעמ תא להנמה ,ןונרא לאנתנ
.םיברעמ ושכרש ,םיסדה רחסמב םלזמ תא יירוה וסינ הנש םישולשכ ינפל" .לילגהמ םיברע
תפצל ךרדב םימנוד המכ ושכר םה .םמצעב םיסדהה תא לדגלו בלש םדקתהל וטילחה םימיל
."תושיחנ הברהבו עדי טעמב םידייוצמ ךרדל ואציו

רופישל םהלשמ תוטיש וחתיפ ףאו םיסדהה לודיגב ןויסינ םינונראה ורבצ םינשה תצורמב
יתחפשמה קסעה עיגה ךכו ,רוצייה לגעמל ופרטצהו ולדג םינבה םגו םש םנודו הפ םנוד .ןזה
ומכ םילודג םיפוגל םגו םייטרפ םירחוסל תונוטיסב םיקוושמ תפצ יסדה .םויכ וידממל
.ל"הצו לארשי תרטשמ ,תיריוואה היישעתה

םיאיקב םילוע

ד"בח -תיבמ וז תיתנוע הדובעל םינפומש ,םימעה-רבחמ םישדח םילוע םה םילעופה בור
תטילקל העונצה ונתמורת יהוז" .הנשה לכ ךשמב ליעפ רשק םמע םייקמה ,תיליע-תרצנב
.לאנתנ רמוא ,"היילעה

יפ-לע -ףא .םהלש רודיהה תוגרד יפ-לע םיסדהה ןוימל תובית עברא םילועהמ דחא לכ לומ
הלעש ,60-ה ןב השימ תא עומשל ידמל עיתפמ תאז-לכב ,הרשכה ורבע םידבועה יכ עדוי התאש
..."האנ םייח בר הז ,שיא-ןוזח רועיש הז" :תוגרדה תא טרפמ ,הנשמ תוחפ ינפל הסדואמ

םייעוצקמ תודוס

םייעובשכ - רתויב הרצק קווישה תנוע ןכש ,תוליהבב תלבוגה תוזירזב תעצבתמ הדובעה
תוריהמב םיסדהה םילבומ תודשה ןמ .הנשה-שאר ינפל םייעובש הליחתמ ףיטקה תדובע .דבלב
-רדח לא ורזחי המויסבש ,הזיראו ןוימ ,ךותיחל םיאצומ םה םשמ .יקנע רוריק-רדח לא הבר
םה ןאכו ,לבת תושבי לכל םיחלשנ תפצ יסדה ,לאנתנ ירבדל .םהידעיל וחלשיי וא רוריקה
תופוקתב וליפא" .רתויב תוחדינה תוידוהיה תודוקנב םירוזפה ד"בח יחילשב תובר םירזענ
.רמוא אוה ,"ד"בח ידיסח תועצמאב םיסדה הכותל קוושל ונחלצה תוצעומה-תירב לש תולפאה

הז ןותנ .םייתנש - שומישל יואר אוה ובש בלשל דעו ותליתש עגרמ ,סדה לש ולודיג ןמז
יכילהת רבדב ,תורחאה וניתולאש לכ .תוישפוחב םהילע רבדל ןכומ לאנתנש םיטעמהמ דחא אוה
אוה ,"םתולגל רשפא-יאש םייעוצקמ תודוס הלא" .הקיתשב תונענ ,םיסדהב לופיטהו לודיגה
.רמואגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תוכוסב לויט

?ךרדב הכוס אצמית אלש ששח שישכ ,תוכוס דעומה-לוחב לויטל האיציב גוהנל שי דציכ :הלאש

קספנו ,"הלילב םיבייחו םויב הכוסה ןמ םירוטפ - םויב םיכרד יכלוה" :ונדמל :הבושת
ףא ,וכרדל ךליל לוכי - הכוס םיאצומ םניא םא לבא ,הכוס אוצמל ולכוישכ אקוודו" :הכלהל
- הווצמ רבדל ךלוהה יכ ,'תושרה-רבד'ל ךלוהש ימב רבודמ) "הליל אלו םוי אל הב בשי אלש
.(הכוס שפחל חורטלמ רוטפ

םא ,רחא ינויח ךרוצל וא הווצמ ךרוצל וניאש לויטל תאצל ןיא ,רבד לש ותימאל םלוא
.הכוס אצמית אל ךרדבש שארמ עודי

רשאכ אלו ,הב תוהשל 'רעטצמ' אוהשכ קר אלא הכוסה ןמ רוטפ םדא היהיש ל"זח ורמא אל
ךרד שפחמה םדא לע גורטק תויהל לולעש ,ל"זח ורמא הז דבלמ .ץוחב תוהשל רתוי ול חונ
.'יקוח' אוה רוטפהש יפ-לע-ףא ,השע-תווצמ בויחמ רטפיהל

ףידע) תינוכמה גג לע הכוס תונבל - חותפ רדנטב :תואבה תוצעב שמתשהל ןתינ ןכ-לע
םיאתמה לדוגב) תלפקתמ הכוס שוכרל ;('לזיס' ילבחב תכתמה תוטומ לעמ םירסנה תא רושקל
ךכ לויטה לולסמ תא ןנכתל וא ;תורמשמב הב לוכאלו ,יוארכ הביצהל ,(הכלהה יפ-לע
.הכוס וב שיש בושייב ויהי הליכאל תוינחהש

ןכש ,תורשכ תא קודבל שי) הכוס םהב שיש תוריית ירתא ץראה יבחר לכב שי ונימי תואיצמב
היהיש אלש ךכ לויטה תא ןנכתל רשפא דחוימ ץמאמ ילבו ,(הכלהכ תויושע ןניא תוכוסה תצקמ
.הכוסל ץוחמ לוכאל ךרוצ
תורגא ת"וש .חי-וט םיפיעס םש ברה ע"וש .כ"ונו ,ח-ז םיפיעס מ"רת ןמיס ח"וא ע"וש .א,וכ הכוס
.גפק 'מע 'הווקמ רועיש' .אכת ןמיס םירפא תובבר ת"וש .גצ ןמיס ג"ח ח"וא השמישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il