571 'סמ עובשה תחיש




:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חלשיו תשרפ * (12.12.97) ח"נשת'ה ולסכב ג"י * דורב םחנמ :ךרוע





תיעובש הדמע


םייתאמה תגיגח


,תוימוקמ ,תויטרפ תויושחרתהכ הליחתב םיארנש םיעוריא שי
הזכ .םהלש תיחצנהו תיללכה תועמשמה תררבתמ ןמז רובעכו
ולסכב ט"י הלואגה-גח אוה


תגיגח .ולסכב ט"י הלואגה-גח תא םלועבו ץראב לארשי-תיב ינומה וגגחי עובשה ישימח םויב
-ןחלושהו אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש ורורחש םוי ,ט"נקת תנשב הכרענ הנושארה ולסכב ט"י
טשפתמו ךלוה אוהו ,הנשב הנש ידמ הז םוי גוחנ זאמ .תיראצה היסורב ורסאממ ,ךורע
.הזה לודגה גחה תא םייתאמה םעפב אופא גוגחנ הנשה .לארשי תוצופתב

םיעוריא שי .הזה גחה לש הלודגה ותועמשמ תא הריאמ תירוטסיהה הביטקפסרפה אקווד
םיעוריא שי ,תאז תמועל .םתוא רכוז שיא ןיא ןמז רובעכו ,ואולמו םלוע וריעסה ותעשבש
תיללכה תועמשמה תררבתמ ןמז רובעכו ,תוימוקמ ,תויטרפ תויושחרתהכ הליחתב םיארנש
.םהלש תיחצנהו

לארשיב ידימת דעומ

ףוסבלו ,תושפנ תנכסב יורש היה ,רסאנ קידצ .דואמ ימוקמ עוריאכ הליחתב הארנ ולסכב ט"י
.הנשב הנש ידמ ותוא ןייצת ףאו סנה תא רוכזת ותחפשמש יוארה ןמ ילואו ,סנ ןכא .ררחוש
,םידוהי ינומה ףיקהו ,הריבכ תוררועתהו גח לש םויל הזה םויה ךפה םינשה תוברב םלוא
.תונווגמו תונוש תובכשמ

םה לבא ,םידיסח ויה אל םהיתובא ףאו םידיסח םניא םה .היסורמ ולעש םידוהי שגופ התא
םע רבדמ התא .םשפנ תא וממיח הכש ,ולסכב ט"י לש תויודעוותהה לע שדוק-תדרחב םירפסמ
ידוהי .הקנלבזקב ולסכב ט"י תוגיגחמ תונורכיזה לע םיעוגעגב םיקפרתמ םהו ,וקורמ יאצוי
רזחשמ הגורס הפיכ שבוחו ,םילשוריב ולסכב ט"י תודעוותה לע תוצצונ םייניעב רפסמ יאטיל
-רפכב ולסכב ט"י תגיגחל הלוכ האב דמל הבש תינוכיתה הבישיה רשאכ האלפומה היווחה תא
.ד"בח

וב רשא ,לארשיב ידימת דעומל עבקוי םויה הז" :רמאש ,ןקזה ונבר ירבד םימייקתמ ךכ
השעמה יכ ,בלבש הדובעו הבושתב לארשיב תובבל יפלא וררועתיו הבר הימש שדקתיו לדגתי
."אתתלד לארשי בלב הבותכו אליעלד לארשי בלב הקוקח (השעמ רופיס לש ןבומב)

לארשי-ללכל יוליג

ןכו הברי ןכ - ותוא ונעי רשאכ" .לארשי-םעבש חצונמ-יתלבה דוסיה תא למסמ ולסכב ט"י
ולסכב ט"י אב ,תודיסחה רוא תצפה תא תימצהל ושקיב יברה לש ורסאמל ומרגש ימ ."ץורפי
הנפמ-תדוקנ םיגציימ הלואגהו רסאמה ,ןכאו .םיריבכ םידממב תודיסחה תצפה לש םויל ךפהנו
.המוצע הפונתל תודיסחה תצפה התכז רסאמה רחאל אקוודו ,תודיסחה רוא יוליגב

רוא יוליג איבהל אב אוה אלא ,הדע וא 'הגלפמ' דסייל ותנווכב ןיאש ,רמא ןקזה ונבר
םלועמ הזה םלועל הדריש 'השדח המשנ' איה ותמשנ יכ ,וילע רמא בוט-םש-לעבה .לארשי-ללכל
םיעוריא םניא ותלואגו ורסאמ ןכל .הרותה תוימינפ רואב םלועה תא ריאהל ידכ תוליצאה
.ולוכ לארשי-םעל םיעגונ םה אלא ,גוח וא החפשמ לש םייטרפ

ולגתנ הבש העש האבש םשכ .ונקדצ-חישמ תאיבל הנכהכ ,הרותב קלח לש תולגתה איה תודיסחה
ורוא ץצונתהל לחה ובש ןמז עיגה ךכ - ל"ז י"ראה תלבקו םינושארה ירפסו ארמגהו הנשמה
האולמב הלגתתש ,הרותה תוימינפ לש הינמכממ םועטל תורשפאה ונל הנתינ ובו ,חישמ לש
.ונקדצ-חישמ לש ותרותב

-ישנאלו םימכח-ידימלתל ,םלוע-ינואגלו םע-יטושפל - ידוהיו ידוהי לכל תדעוימ תודיסחה
ןתועמשמ קמועבו ,ארובה תלודגב הקימעמ הנבהב תעדה תא הוורמ ;המשנה תא היחמ איה .למע
ייחב תימינפה תויחה איה ;ארובה תדובעב תובהלתהו החמש החיפמ ;היתווצמו הרותה לש
.תודהיה

:םידיסחה גהנמכ והערל שיא לחאנ ןכ-לע

תודיסחה יכרדבו תודיסחה דומילב הבוט הנשל !חמש גח"
."ומתחיתו ובתכית




שדח שי



תוידיסח תויודעוותה

גח ,ולסכב ט"י לגרל תוידיסח תויודעוותה ץראה יבחרב ה"יא ומייקתי בורקה עובשה ףוסב
,ד"בח תודיסח דסיימו ךורע-ןחלושהו 'אינת'ה לעב ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש הלואגה
אובל רוביצה תא םינימזמ ד"בח -יריעצ יפינס .םינש 199 ינפל ,תיראצה היסורב ורסאממ
-ישיאו םיידיסח םיעיפשמ ,םינבר יפמ םירבד עומשלו ,גחה תחמשב חומשל ,וידחי דעוותהל
'םחנמ-תיב' תסנכה-תיבב ,ברעב ישימח םויב ה"יא םייקתת הלודג תיזכרמ תודעוותה .רוביצ
.ד"בח-רפכב

"תעד" רנימס

ולסכב ט"כ ,ןושאר םוימ ה"יא היהי ,תודיסחה רואב תודהיה תרכהל ,'תעד' לש הכונח רנימס
,םיאלמ שפונ יאנתב ,תרניכה תפש לעש ,רניכ שפונה-רפכב (31.12) תבטב 'ב דע ,(28.12)
-9353932 :המשרהו םיטרפ .'עבצו רוא' :אשונב קוסעי רנימסה .םידליל תויוליעפ בולישב
.08

תובדנתהב ץועיי

ץועייל קקזנה רוביצל עויס הלא םימיב השיגמ (ינכרצ עויסו ישעמ ץועייל) 'מ"לע' תתומע
תובדנתהב םיעייסמ םהו ,ןליא-רב תטיסרבינואב םיטפשמל םיטנדוטס םילעופ התומעב .יטפשמ
.03-5318871 'לט .תונוש תויטפשמ תויעבב םיקקזנל

לתוכה בר לע רפס

בר ,ה"ע ץג הדוהי-ריאמ ברה לש ולעופו וייח לע ףיקמ רפס סופדל םיניכמ הלא םימיב
ןמזומ ,רפסה יכרועל עייסל לוכיש עדימ קיזחמ וא ברה םע שגפנש ימ לכ .יברעמה לתוכה
.07-6847684 'לטב תונפל



שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חלשיו תשרפל


שפנ-תוריסמ - םייחה דוסי

הכוזו 'שיא' ארקנ אוה זאו הרשע-שולש ליגב הווצמ-רב השענ ידוהיש ךכל ןושארה רוקמה
ידי-לע םתוחא הניד לש התפיטח רחאל .יולו ןועמש השעממ אוה - בוטה רצי לש ותסינכל
יולו ןועמש" וחקל םתלימל ישילשה םויבו ,לומיהל ריעה ישנא תא בקעי ינב וענכש ,םכש
הרותהש ךכמו ,הרשע-שולש ינב זא ויה םה .ריעה ישנא תא וגרהו ,"וברח שיא הניד יחא
.תווצמה לכב בייחתמו שיא ידוהי השענ הז ליגבש םידמול ,("וברח שיא") "שיא" םתוא הנכמ

בלש ,ידוהיה ייחב יזכרמ הכ בלשל רוקמ היהת הגירה לש תאזכ הלועפ אקוודש הומת םלוא
-רב ליג לע דמלל םילוכיה םירחא םייבויח םיעוריא ןיא יכו .בוטה רצי וילא סנכנ ובש
!וז םתלועפ לע יולבו ןועמשב ףזנ וניבא בקעי אולה ,דועו תאז ?הווצמה

םירוהט םיעינמ

.שפנ-תוריסממ העבנש ,תילענו הבושח הלועפ התייה יולו ןועמש לש םתלועפ ,רבד לש ותימאל
,"שיא וגרה םפאב יכ" :רמאנש יפכ ,וחוכמ םהל קינעהו םתלועפל םיכסה ה"בקה םג ןכל
שיאכ אלא ה"בקה ינפל םלוכ ויה אלש אלא ...?וגרה דחא שיא יכו" :ל"זח ךכ לע ושרדו
."דחא

היה ןכו ,בא דוביכ תווצמ דצמ ,וב ץעוויהל םהילע היהש ,התייה םדגנכ בקעי לש ותנעט
בקעו ,"ץראה יבשוי" לש םזגור תא ררועל לולע הזכ השעמש ששחה תא ןובשחב איבהל םהילע
.םירוהטו םישודק םיעינממ עבנ השעמה םצע םלוא ."ינוכהו ילע ופסאנו" ךכ

םיבושיחה לעמ

ויה ןיד יפ-לעו חנ ינב תווצמ לע ורבע ,עשפנה והשעמב ול ועייסש ,וריע ישנאו םכש
תמגודב ,השודק תואנק לש השוחת ךותמ ,םהל יוארה תא םהב ושע יולו ןועמש .התימ םיבייח
.תוצעייתהלו םיבושיחל םוקמ ןיאש דע ,שפנה םצעמ תעבונה תואנק ,סחניפ לש ותואנק

לעופו ילכש לוקישו בושיח לכ לעמ הלעתמ ידוהישכ .םהישעמב םהל עייסי ה"בקהש וכז ןכל
.וישעמב חילצמ אוהו ומע ףתתשמ ה"בקהש הכוז אוה - ושפנ קמוע יפ-לע בייחתמה יפ-לע

אטחהמ חורבל

וייח תא ליחתמ ידוהישכ .הווצמ-רב ליגל רוקמה אוה יולו ןועמש לש הזה השעמה אקווד ןכל
אטח לכ םצעב הזש) ה"בקהמ ותוא קתנמש השעמב רבודמ רשאכש ,רוכזל וילע ,'שיא' רותב
בושיחו לוקיש לכמ הלעמל ,שפנה םצעמ עבונה ףקותה לכב ודגנכ בצייתהל וילע ,(ןוועו
.שפנ-תוריסמב אטחה ינפמ חורבלו ,ילכש

תרדוסמ הדובעב ,תעדו םעט יפ-לע לועפל ךירצ ,שפנה-תוריסמ תדוקנ תא םיררועמש רחאל
.תעדו םעטמ הלעמלש שפנה-תוריסמ ןיינע אוה לארשיב 'שיא' לש דוסיה לבא ,תבשוחמו
(150 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקל)





יתנוטק :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ



םידסחה יובירמ תונטק

דסחו דסח לכ ןכש .ול ושענש םידסחה יוביר תמחמ אקווד ויניעב דואמ ןטק היה בקעי
ירהש ,רתוי חור-לפש תויהל וילע ןכלו ,םיקולא תברק תניחבב אוה ,םדאל השוע ה"בקהש
שיגרהל וילע ,'ה לא רתוי בורק אוהש ימ לכ ןכלו ,ספאו ןיאל ה"בקה ינפל םיבשחנ לוכה
.ותונטק תא רתוי
(ב 'יס שדוקה-תרגיא ,אינת)


'המ דסח

ידסחמ אוה דסח - "םידסחה לכמ"1 עבונ רבדה ,ייניעב יתנוטקש הדבועה םצע םג - "יתנוטק"
.גוהנל יילע דציכ עדאש 'ה
(ןילבולמ הזוחה)


סנל תופצל אל

ול םישוע ןיא אמש ,סנ ול םישועש רמול הנכס םוקמב םדא דומעי לא םלועל :יאני יבר רמא
לכמ יתנוטק" ?ארק יאמ :ןינח יבר רמא .ויתויוכזמ ול ןיכנמ סנ ול םישוע םאו ;סנ
."ךדבע תא תישע רשא תמאה לכמו םידסחה
(א,בל תבש)


יתנוטקב יתנוטק

,ומצע תא ליפשמו ןיטקמ םדאש לככש ,זמר .הריעז איה "יתנוטק" לש 'ט תואה םיבר םישמוחב
םגו ,ומצע תא בשוח אוהש יפכמ ןטק אוה םלועל - תיתימאה ותוספא לע דמוע אוה ןיא ןיידע
...רתוי ןטק והשמ שי "יתנוטק"ה ךותב
(הרות לש הנייעמ)


ותעפשהו בוריק

אוהש ימ :ושפנ -תנוכתו ועבט יפ-לע וילע עיפשמ רבדה ,וברקמ ונממ לודגש הכוז םדא רשאכ
אוהש ימ ךא ,ויתונורסח תא ןקתלו רתוי ברקתהל ןוצרו לוטיב וילע ליפמ בוריקה ,רשי שיא
הפצוחבו חור-תוער לש הוואגב ומצע היבגיש וילע לעופ בוריקה ,חורה-תוסגו הוואג-לעב
.רתוי הלודג
(ד"שת םירמאמה רפס)


םילפש היבגמ

,רתוי ותוא םיליפשמ ןכל .ותוואגב אוה דמוע ,םימשה ןמ ותוא םיליפשמש ףא ,הוואג לעב
ותוא םיהיבגמש ףא ,וינעה שיאה וליאו ."ץרא ידע םיאג ליפשמ" :הליפתב םירמוא ונאש יפכ
."םורמ דע םילפש היבגמו" :רמאנש יפכ ,וינע ראשנ אוה ,םורמ דע
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


הפילקו השודק

,רתוי המצע ההיבגמ איה ,תוהובג תוגרדממ הקיני לבקל הכוז ארחא-ארטסהו הפילקה רשאכ
רמאש יפכ ,ךפהל איה העפשהה השודקב וליאו ;"יניתישע ינאו ירואי יל" רמאש הערפ ומכ
.ויניעב רתוי ןטק תויהל וילע עיפשה דסחו דסח לכש ,"םידסחה לכמ יתנוטק" בקעי
(ד"שת םירמאמה רפס)





עובשה תרמיא


אל וא תפומ

תיקנע תומכב ונוה לכ תא עיקשה םעפ .ןיי רחוס היה ,אינתה לעב ,ןקזה ונבר ידיסחמ דחא
לכש ול ועידוהו ואב םש ותויהבו ,יברה לא עסנ ומצע אוה .דיריל התוא רגישו ,ןיי לש
רזח אוה ךא ,וררועל וסינ .ףלעתה ,ושוכר לכ תא דחא עגרב דביאש ,שיאה .הדדשנ הריישה
."ודדשנ אלו תומלש תולגעה" :יברה ךכ לע רמא .ףלעתהו

וטלמנו םידדוש םהילע ואבש ובשחו שער ועמש םינולגעהש ררבתנ המ-ןמז רחאל ,ןכאו
.ןהב עגנ אל שיאו ןמוקמב וראשנ תולגעה ךא ,םוקמהמ

ל"זח .תפומ ןאכ ןיא" :יברה רמא .יולגה תפומה לע תולעפתהב ואטבתה יברה יברוקממ המכ
לדח וניא שיאהש יתיארשכ .וחוכמ הלעמלש םירוסיי םדאה לע איבמ ה"בקה ןיאש ורמא
..."ןוכנ וניא רופיסה הארנכש יתנבה ,ףלעתהל



תודיסחה יכרד


בלה לע טילש חומ

אינתה לעב ידי-לע חסונמ ,ד"בח תודיסח תטיש תדסוימ םהילעש םייזכרמה תונורקעה דחא
םצעמ ,רמולכ ."ותריצי עבטו ותדלותב בלה לע טילש חומה" :(רהוזה יפ-לע ,בי קרפ) ורפסב
,וז תלוכי וב שיש ןוויכמו ,בלה לע חומה תא טילשהל תלוכיה וב העובט םדאה לש ותאירב
.ךכ גהנתהל וילע

חתפמה ,םינושה תושגרה תאו תודימה תא ןקתלו תונשל ךרוצ שי רשאכש ,הנקסמ תעבונ ןאכמ
בלל םג וז הנבה ליחנהל ותלוכיב שי ,הנוכנה ךרדה יהמ ןיבמ חומה רשאכ .חומב אצמנ ךכל
,(טצר 'מע ,ב םיסרטנוק םירמאמה רפס) תודיסחה תרותב רבסומ .םינושה תושגרה תא ןווכלו
אלו לכשה יפ-לע ויהי תודימהש (א :תוניחב יתשב תויהל הכירצ בלה לע חומה לש הטילשהש
בלב ויה אל הליחתכלמ םא םג ,תויוארה תודימה תא ררועי לכשהש (ב ;דבלב תויעבט תודימ
.ללכ הלאכ תודימ

רשג םיקהל

.םירוספורפה ילודגמ דחא לצא קדביהל ,הניוול םעפ עסנ שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ
עמששכ .יברה לש וקוסיע תאו ומוי-רדס תא תעדל ךירצ רוספורפה היה הנחבאה תעיבק ךרוצל
,תדמלמ תודיסחה תרות" :יברה ובישה .וז הרות לש התוהמל ולאש ,תודיסחב קסוע אוהש
."ןיבמ חומהש המ תא םשייל שרדנ בלהו ,תוצרל ךירצ המ בלל רמול ךירצ חומהש

םיו םה םידרפנ תומלוע ינש בלהו חומה ירהו ,תאז םישוע ךיא" :לאשו רוספורפה לעפתה
-יקלח ינש ןיב רשג םיקהל ,תודיסחה לש הדובעה ןכא וז" :יברה הנע ."םהיניב דירפמ לודג
םג עיגי חומבש רואהש ןפואב ,ןופלט וא למשח ילבכב םהיניב רשקל תוחפל וא ,הלא םלוע
."בלל

,שילזיימ השמ 'ר דיסחה לע אוה תידיסחה תרוסמב םירבועש םיאלפומה םירופיסה דחא
דמולמ םדא היה אוה .יסורה ראצה רובעב עדימ בואשל ידכ ,ןואילופנ לש והטמ ךותל רדחוהש
הנמתנ הלא וירושיכ תוכזב .תיתפרצו תינלופ ,תיסור ,תינמרג :תובר תופשב יקבו דואמ
.םיסורה ידיל וריבעהו בר עדימ ףסא וז ךרדבו ,ןואילופנ לש והטמב םגרתמל

לגרמ התא" :ולוקב וילע םיערה ,ידוהיב ןיחבהשכו ,ומצע ןואילופנ המינפ סנכנ םעפ
.דיסחה לש והזח לע החינהו ודי תא ןואילופנ טישוה ,תשעתהל השמ 'ר קיפסה םרטב ."!יסור
שיאהש חיכוהל ידכ וב היהש רבד ,וביל תומיעפ בצק ץאוה םנמא םא שוחל הצר יתפרצה רסיקה
תושורדה תופשה ןכש ,ץעוי דיקפתב ןאכל ינוחקל" :חור-רוקב בישה השמ ר .דואמ שגרתמ
הזחאש תושגרה תרעס תא וריגסה אלו יתרגשה ןבצקמ וניש אל וביל תומיעפ ."יפ לע תורוגש
ותוא הליצה תודיסחה לש 'ףלא'הש ,רמא םימיל .ושאר לעמ הפחירש תוומ תנכס תחת ,וב
."בלה לע טילש חומה" :לודגה ללכה תא תומלשב םשיי אוה .יאדו תווממ

שפנה םצע

ר"ומדא ק"כ חתפ ,הפוריא תודהי ןברוח לע תועידיה ב"הראל עיגהל ולחהשכ ,האושה ץורפ םע
וביל-רמ תא ךפש הבש ,ש"ת םירופ תדועסב .םידוהיה תלצהל םלועה תא קיעזהל ץמאמב ץ"יירה
ויתושגר תרעס תא אטבמ אוהש לע לצנתהל ךרוצ וליאכ האר ,תרעובה הפוריאב שחרתמה לע
:רמא ךכו .בלה לע חומ טילשמ וניאו

טולשי חומבש לכשהש ,ךכ ידיל איבהל דציכ תדמלמ תודיסחה תרות .בלה לע טילש חומ ,תמא"
תרעס תא ריתסי חומבש לכשהש אלא ,לכשה יפ-לעש תודימ ויהיש ,בלבש תודימה לע קר אל
תא רתויב הבוטה ךרדב 'ה-תדובעב לצנל דציכ תודמלמ תודיסחה יכרד .תימינפה תושגרה
וניא שפנה םצע .שפנה םצע לע אל ,בלה לע קר טילש חומה לבא .בלה לע חומה לש הטילשה
וישכע תקעוז ילש שפנה םצע ...יוסיכ לכל תחתמ תצרפתמ שפנה םצע תקעז .וילע וסכיש חינמ
."!וליצה !וליצה :םלוכ לאו םכילא


הלואגל הייפיצב


אוה-ךורב ףוס-ןיא רוא יוליג אוהש ,םיתמה תייחתו חישמה תומי לש ,הזה תומלשה תילכת"
."תולגה ךשמ ןמז לכ ונתדובעו ונישעמב יולת ,ימשגה הזה םלועב
(זל קרפ ,אינת)





היהש השעמ


ךרדב םיאצמנשכ

-ירבוע הילא איבה ןייוצמה המוקימ .ךרדה-םא לע הלודג הינסכא התייה השמ לש ותולעבב
,הרותב ינעו תונורשיכב לד היה ומצע השמ .דובכבו רשועב הילעב תא וסנרפש ,םיבר חרוא
-תיבל ,'זובי'זמל עוסנל היה גהונ תעל תעמ .המימת הנומאבו םח ידוהי בלב ךרבתנ ךא
.ותנומאב לשוחמו קזוחמ בש היה הלא תועיסנמ .ורואב םמחתהל ידכ ,בוט-םש-לעבה לש ושרדמ

ט"שעבה וילע ליטה ,וברמ םולש תכרב לוטיל וירוקיבמ דחא םותב סנכנשכ ,תחא םעפ
.רעב ,ביבחה ידימלת ררוגתמ וז הרייעב .תינולפ הרייע ךרד רובע ,ךתיבל ךכרדב" :תוחילש
חמש השמש ןייצל רתוימ ."ינממ המח םולש תסירפ ול רוסמתו ותיבל רוסת יכ ךממ ינא שקבמ
.השקבה תא אלמל דואמ

םג אלא ,תוחילשה םצעמ קר אל .קידצה וילע ליטהש תוחילשה ןמ השמ שגרתה ךרדה לכ
וא הרייעה ברב רבודמ יאדו ."ביבחה" ודימלת לא ט"שעבהמ רסמ ריבעהל וקלחב לפנש דובכהמ
ותיב חתפב בצייתמ ומצע תא האר רבכ וחור יניעב .ומצעל רהרה ,םיעדונה הינדמלמ דחאב
אוהו ,תונרקסב וב תוצעננ םיבשו םירבוע לש תוינרקס םייניע ,דבוכמה דימלתה לש ראופמה
...ודימלתל רוסמל ט"שעבה שקיבש םירבדה תא ומיחרו וליחדב רסומו המינפ סנכנ

."רעב יבר ןואגה ברה" ררוגתמ ןכיה היבשות לצא ןיינעתהל לחה הרייעל ועיגה םע
ןאכ ןיא !?רעב יבר ןואגה ברה" .ןיינע רסוחל ןוהמית ןיב וענש תובוגתב לקתנ ,ותמהדתל
.הז רחא הזב םישנאה ול ובישה ,"הזכ םדא

ירבד תעימשב העט אמש ,ונורכיז תא ןנערל הסינ בושו בוש .הכובממ ושפנ תא עדי אל השמ
ךלהתה םויה לכ ...!"רעב ביבחה ידימלת ררוגתמ וז הרייעב" - רוריבב רכז אוה לבא .ובר
.םולעה דימלתה רחא שופיחב ,תיבל תיבמו הטמסל הטמסמ ,הרייעב השמ

םיכר תולוק ועקב תלדל רבעמ .הבולעו הנטק התקבל עיגה ,וחוכ שת רבכשכ ,םיירהצ תארקל
:הזה הזחמה וינפל הלגנ ,החתפנ וזשכ .הילע שקנו ולזמ תא תוסנל טילחה אוה .םידלי לש
יקדרד דמלמ בשוי ,עצקוהמ -אל ץע לוב יבג-לע ,וזכרמב .ירמגל טעמכ קיר ,לודג רדח
ךורב" .ורבעל דמלמה ארק ,"!אבה ךורב" .ויפמ הרות םידמולש םיריעצ םידלי וביבסו
.םידימלתה וירחא ורזח ,"!אבה

.המכ -עדוי-ימה םעפב ותלאש לע השמ רזח ,"?רעב יבר ןואגה ברה תא התא ריכמ אמש"

."ינא ריכמ רעב תא לבא" ,דמלמה בישה ,"ריכמ ינניא רעב יבר ןואגה ברה תא"

.לאש ,"?ררוגתמ אוה ןכיה עדתה" .הווקתב רפרפ השמ לש וביל

.רמא ,"אוה ינא" .תולק ךייח דמלמה

.סוסיה ץמשב השמ לאש ,"?ט"שעבה לש ודימלת התא"

רהימ אוהו ופוגב רבע דער .וינפ ןוג הנתשה דימ ט"שעבה לש ומש תא דמלמה עמש ךא
.הנע ,"אוה יברו ירומ" .ףקדזהל

לכל האריב בישקה דמלמה .השמ ול רמא ,"ונממ המח םולש תסירפ ךל רוסמל ינירה ,ןכ-םא"
.ול ורמאנש יפכ ,ט"שעבה ירבד לע בושו בוש רוזחל ושקיב ףאו השמ לש ויפמ האציש הלימ

ודימלתש ןכתיי דציכ" .ויתושגר תא שובכל השמ היה לוכי אל ותוחילש תא אלימש רחאל
שיאו ךיתשפיח םויה לכ" .לאש ,"!?תאזכ הבולע התקבב ררוגתי ט"שעבה ונרומ לש ביבחה
..."!ךריכמ וניא םיבשותהמ

לעו יילע עיפשהש 'ה ךורב" .ומולשב ןיינעתהל לחה עגר רובעכ .קתשו השמב ןנובתה דמלמה
."!בוט יכ 'הל ודוה .םיבוט םידלי ,הרוסמ השיא יל שי" .השמ רמא ,"הבוט בור יתיב ינב

,ותולעבבש האנה הינסכאה לע ול רפיס השמ .רעב 'ר ןיינעתה ,"?ךתסנרפ רוקמ והמו"
.םידבכנ םיחוור ול הבינמה

לע הלע ןוצר תועיבש לש ךויח .וירוגמ תיב לע יאנסכאהמ עומשל דימלתה שקיב ךכ-רחא
תאו ,ראופמה ןילקרטה תא ,םירדחה תכרעמ תא ראית ,ותיב לע רפיסש העשב השמ לש וינפ
.ובש רקיה טוהירה

הנושארה הינסכאב ןולא" :תוטשפב בישה השמ .השמ תא עתפל לאש ,"?הלילה ןולת ןכיהו"
."אצמאש

הכ ךידגב עודמ ,התא םיסכנו ןוממ לעבש ,ךירבדכ םא" .דמלמה ינפ לע הארנ קד ךויח
."?הטושפ הינסכאב הלילה ןולל תואית דציכו ?םיטושפ

יאנתלו םידגבל הבר תובישח םיסחיימ ןיא ךרדבו ,ךרדב אצמנ ינא וישכע" :ריבסה יאנסכאה
."הנילה

ףא .ךתלאשל יתבושת םג וז" .ול רמא ,"תרביד הפי" .השמ לש ויניע ךות לא טיבה רעב 'ר
םייחה יאנת יתוא םידירטמ אל ןכל .'ךרדב' אלא וניא הזה םלועה לכ .ךרדב אצמנ ינא
..."גלפומ רשוע ירובעב ןכומ םש ,יתימאה תיבב ,תיבב .הזה םלועב

קרפ ודמלל שקיב אוה .ביבחה ודימלת לא ט"שעבה וחלש המ םשל יאנסכאה ןיבה זא קר
...םיתבו םיכרד תוכלהב

ינשה רודה אישנ ,שטירזממ לודגה דיגמה ,רעב יברכ םימיל עדונש ימ אוה אולה ,דימלתהו
.(ג"לקת ולסכב ט"יב קלתסנ) תודיסחה לש




םיידוהי םייח




השראווב וידי ישעמ רויצהו השמ רענה


דחא רויצב אינתה לכ

ןמלז-רואינש יבר לש דחוימ רויצ ססונתמ ,ביבא-לת זכרמב (83) גרבנירג השמ 'ר לש ותיבב
השעמל אוהש ,שגרמ רופיס לפוקמ הזה רויצה ירוחאמ .ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ידאלמ
.ומצע השמ 'ר לש ותורחבו ותורענ רופיס

ר"ומדאה רצחל עוסנל גהנ ףאו זלעב ידיסח םע הנמנ ויבא .םלח תינלופה הרייעב דלונ אוה
וב רכינ םימי םתואב .תימוקמה הבישיב דומלל ,החפשמה רוכב ,השמ חלשנ רגבתהשכ .זלעבב
גהנ ,בייל-דוד 'ר ,הבישיה שאר .הבישיה חור םע בשייתה אל רבדה םלוא ,רויצ ןורשיכ
וידומיל תא קיתעה ןמז רובעכ .יאנפה תועשב רייצש םימושירה תא םירחהלו וב ףוזנל
תא הב אצמ אל השמו רסומה תטיש יפ-לע הכניח וז הבישי .רימדול הרייעב ,תרחא הבישיל
.ומוקמ

הליל רמוש

םוי" .השרו הלודגה ריעב םימי םתואב הלעפש ,םימימת-יכמות תיד"בחה הבישיל עיגה ךכ
וספת ,םיליגרה ארמגה ירועיש לע ףסונ" .השמ 'ר רפסמ ,"שודגו אלמ היה הבישיב םידומילה
הסינכה ןקזה יברה לש 'הרות יטוקיל'בו 'אינת'ב תוקמעתהה .תודיסחה ידומיל דבכנ םוקמ
רתסנהו הלגנה ידומיל .'תוריפס'ה םלועו 'הלבק' ,ינחור עדי לש םלוע - רחא םלועל ונתוא
."דואמ ההובג המר לע ודמעו תחא הפיפכב ושמיש

ולכי אל ךא ,ןהידימלת תלכאה לטנב ודמע ישוקב .השק הקוצממ םימי םתואב ולבס תובישיה
םידוהיה תויונחב הליל ירמושכ ןורתפ םמצעל ואצמ םידימלתהמ םיבר .םתנלה לועב םג תאשל
ידגבל תונחב רומשל גהנ השמ .םייקתהל םהל העייסש המועז תרוכשמל םג וכז ךכ .ריעב
.ריעה זכרמב הוורפ

שדח רגתא

הביתכב תורחת רבדב ,םוי ותואב הארש העדומב רכזנ םואתפ .הניש ידודנ והודקפ דחא הליל
םישולש דועו תוליגמה שמח תא בותכל - וחומב םקרנ ירוקמ ןויער .(הריעז) תירוטאינימ
.תורחתב ןושארה םוקמב ותוא התכיז ותריצי .היולג בג לע םיליהת ירומזמ השימחו

ראות תא ריינ ןויליג לע רייצל לחה אוה .קתרמו שדח רגתא וחומב םקרנ ותחלצהמ דדועמ
ורופיס עיגמ ןאכ .אינתה - ורפס תולימב אלא םיליגר םיווקב אל ךא ,אינתה לעב לש וינפ
.ורקיעל

"ול וחינה" :רמא יברה

,םהל התוארהל ינושקיב םה" .השמ 'ר רפסמ ,"הבישיה תלהנהל רויצה רבד עדונ דחא םוי"
דציכ ועדי אל ,ינש דצמ .החבשל אלש ולכי אל ,הפיו הלודג הנומת התייה וזש ןוויכמו
יבר ר"ומדאה ,םדוקה יברה לש ורדחל יתארקנ ןכמ רחאל םימי המכ .ילש הז קוסיעל סחייתהל
.יתריצי תא ול תוארהל שקיב יברה .הבישיה ישאר םג וסנכנ ימע .הבישיה אישנ ,קחצי-ףסוי
רפסמ םיעגר רובעכ .תוכשוממ וב ןנובתה יברהו ןחלושה לע דובכ-תרדהב רויצה תא יתחנה
."רמא ,'ךישמהל ול ונת ,ול וחינה' :הבישיה ישאר לא הנפו רויצהמ ויניע תא קיתה

וירוה תא הב דביא אוהו האושה הצרפ ןכמ רחאל טעמ .םינש המכ וכשמנ הבישיב וידומיל
תבישיב השעש םינשה ,וירבדל .החפשמ םיקהלו לארשי-ץראל עיגהל הכז השמ 'ר .ויחאו
אוה ,"םויה יתייה ןכיה עדוי ימ ,ןה אלול" .החמיי לב םתוח וב ועבט םימימת-יכמות
.רמוא



גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


לוכל תודיסחה דומיל

תרותב ןרוקמש תויגוסב תקסועה ,תודיסחה תרות תא דומלל םדא לכל םיצילממ עודמ :הלאש
ס"שב םסרכ ואלימ"ש םימכח -ידימלתל קר םיכייש הלא םיניינע הרואכלו ,דוסהו הלבקה
?"םיקסופו

'ה תארי ,תעדו תמכח תועושי ןסוח ךיתע תנומא היהו" :(ו,גל היעשי) קוספה לע :הבושת
- ורצוא איה 'ה תארי םא ,הנשמה ירדס תשש לכ תא דמלש ימ ףאש ,ל"זח ורמא ,"ורצוא איה
אלב) הרות אלא יל ןיא רמואה לכ" :ל"זח ורמא ןכו .דמלי אלש בטומ - ואל םאו ,בוט
."ול ןיא הרות וליפא - (םימש-תארי

ףוג לכ ומכ ,םיקוקז ויה ,תווצמבו הרותב 'םיאירב' ויה לארשי-ינב בור רשאכ ,םדק ימיב
תוימינפ םע םירושקה הלא קרו ,(הרותבש יולגה קלחה דומיל) 'הקשמו ןוזמ'ל קר ,אירב
.הרותה תוימינפב םג וקסע לארשי תומשנ

,תוחומה ולבלבתנו תובבלה וטעמתנ ,ךשוחה הברתנ ומצע םלועבו ,תולגה הכשמתנש לככ םלוא
תא ררועלו קזחל - ןרקיעש ,תופורתב שמתשהל םיצלאנ - הנכסה לדוג ךכ ךשוחה לדוגכו
,תונויסינה לכ לומ דמעמ קיזחהל ולכוי התרזעב רשא ,לארשי תומשנבש תימינפה תויחה
.םלועל האופר האיבמה ,תודיסחה תרות תא ונימיב דומלל אוה חרכה ןכל .םירתסההו תומלעהה

הביחרמ ,תראבמו הפיסומה ,ארמגה תא םג דומלל םיבייחו ,הנשמה דומילב יד אלש םשכ
תרבסומ איהש ,ד"בח תודיסח תרות תא דומלל הבוח וניתורודב ךכ - הנשמב ןומטה תא הלגמו
.תרדוסמו הכורע ,בטיה

תודיסח ירפסב דומילה ידי-לע אקווד ירה - םהב תועטל םילולעש 'דוס'ה יניינע רבדבו
תא וקזחיו ועייסיש ןפואב ,יוארכ םניבהלו "ןתוימשגמ םירבדה טישפהל" דציכ םידמול ד"בח
.ותרותלו 'ה תדובעל תוררועתהה תאו הנומאה
א"רגה שוריפ .תומדקהה רעשל ו"חרה תמדקה .ד"פס הרותה ידוסי 'לה ם"במר .ב,טק תומבי .א,אל תבש
.גס 'מע ,ג םחנמ לכיה .דע,גע,אע 'יס ד"וי גהנמו הכלה ירעש .ט,כ ילשמל




עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ




ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il