575 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

יחיו תשרפ * (9.1.98) ח"נשת'ה תבטב א"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תורתוכה ירוחאמ


תא שפחמש ימ שיו ,םיעוריאהו תורתוכה תא קר ארוקש ימ שי
םוש ןיא דחוימב לארשי-ץראב .םהירוחאמש החגשהה יכלהמ
ןווכמ לוכה ;ירקמ רבד


-ץרא לעש ,םירבדה תועמשמ ."הב ךיקולא 'ה יניע דימת ...רשא ץרא" :רמאנ לארשי-ץרא לע
םוקמ לכב םא .הב השענה לכ לע תאש-רתיב חיגשמ ה"בקהו ,תדחוימ תיקולא החגשה שי לארשי
רמוחו-לק ,ל"זח רמאמכ ,הלעמלמ ךכ לע םיזירכמ ןכ-םא אלא ועבצא ףקונ םדא ןיא םלועב
.לארשי-ץראב

תא חקפי קר םא ןכש ,הנוילעה החגשהבו םיסינב ןימאהל קקזנ וניא לארשי-ץראב יחש ימ
סנ אוה לארשי-ץרא לש המויק לכ .לעשו דעצ לכ לע םיסינה תאו החגשהה תא הארי ,ויניע
.םייולג םיסינ לש דחא לודג רופיס ןה ונמויק לע םחליהל ונצלאנש תומחלמהו ,ךשמתמ

ותרטמו סנ

היולת ןוטלש לש ותוביצי ,הרואכל .ןוטלשה לע םג הלח תאזה היולגה החגשההש ,רוכזל יאדכ
רשאכ .הנוילעה החגשהה תדמוע הזמ הלעמל לבא ,םינוש םייתגלפמ-ןיבו םיישיא-ןיב םיסחיב
,הכשמהב הצור ה"בקהש הלשממ וליאו ,רתויב הביציה הלשממה תלפונ ,הב הצור ה"בקה ןיא
.ידמל עוער הלש יעבטה סיסבה רשאכ םג םייקתהלו דורשל הלוכי

.תילנויצרה ,תישונאה ,תיעבטה הנומתב םיקפתסמ ונניא םלועל ,םינימאמ םידוהיכ ,ונחנא
,ךסמ ומכ אוה עבטה .הל ץוחמ םישחרתמ םייתימאה םיכילהתהש ,םינימאמו םיעדוי ונחנא
זכרמ םשש עדוי ןימאמה ידוהיה לבא ,דוגרפל רבעמש תויתימאה תויושחרתהה תא ריתסמש
.דבוכה

םוש הל היה אל ,םיינויגהה םייעבטה תוחוכה יפ-לע .עבטה ךרדב התלע אל תיחכונה הלשממה
,הלודג הכימתמ התנהנש םושמ אקווד תוריחבה תא המידקה תמדוקה הלשממה .רחביהל יוכיס
תובר" לבא ,עבטה-ךרדב ןוכנ לוקיש היה הז .תשדוחמ המצועב ןוטלשל רוזחל התייה התנווכו
לכ דגנ םירבדה ורק ןכלו ,תרחא הצר ה"בקה ."םוקת איה 'ה תצעו ,שיא בלב תובשחמ
.םייוכיסה

וארש םושמ ,תוריחבה תואצות עדוויהב שגרנ בלב ה"בקל הדות ונתנ םינימאמ םידוהי ינומה
תוחילשה וז .ןורחאה עגרב שממ לארשי-ץרא תאו לארשי-םע תא ליצהל אבש םימשמ סנ ךכב
ןגהלו הכותל הסנכוהש תנכוסמה תדוכלמהמ לארשי תא ץלחל - וז הלשממ לע הלטוהש תיקולאה
.ץראהו םעה ןוחטיב לע

...הלצהו חוור

הגיסנה לע הטלחהה תא הלביק רשאכ היה הלשממה תא דקפש (ןוארב תשרפ) ןושארה עוזעזה
הלשממה רשאכ ,התע .הדיקפתמו התוחילשמ הייטסה לש הנושארה הדוקנה התייה וז .ןורבחמ
האב ,לארשי-ץראמ םיקלח לש רתוי הברה הלודגו תפסונ הגיסנ (היהת אל ויה) עצבל תדמוע
.הלודגה הלטלטה

סנ יכ ,ןיבהל םיכירצ הלשממה ירבח .םיעוריאה תא םיארוק ,םינימאמ םידוהיכ ,ונחנא ךכ
לש ךילהתה ךשמה תא םולבל ידכ ורחבנ םה .םידוביכו הררש םהל קפסל דעונ אל םתריחב
חוור" :ה"בקה םהל רמוא ,םדיקפתב םילעומ םהש עגרב .םיביואהו םילבחמה ינפל ץראה תחיתפ
."רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו

ןיאש ,ירוביצ רשוי רסוח לש הבר הכ הדימ תפקשמ םג תפסונה הגיסנה תא עצבל תונוכנה
רייטצהל םנוצרב ןיאש םושמ תאז םישוע ,הגיסנב םיכמותה הלשממה ירבח .המע םילשהל
םתויהב ,םכסהה דגנ - !קדצב - ץראו םימש ושיערה םמצע םה אולה לבא .םינוציקכ
םהילעש םיכלהמ עצבל םינכומ םמצע םה ,ןוטלשב םתויהב ,םויהש ןכתיי ךיא .היציזופואב
!?הלודג הכ תופירחב ועירתה

ןוילימ השימחכ לש םמולשו ץראה לרוג רשאכ .תוירחא לש םומינימ גוהנל ןמזה עיגה
ירבח .תוירלופופהו תימדתה ילוקיש תא תוחדל רתומ ,םיינזאמה תופכב םידמוע םידוהי
.הלוכ הנידמה לע ימויק םויא תויהל לולע הזה ירקשה םכסהה המכ דע בטיה םיעדוי הלשממה
ךכ םשל .ןהיגוסל תוגיסנהו 'תומיעפ'המ ןיטולחל לודחלו בל-ץמואב גוהנל םיבייח םה
!ורחבנשדח שישגרמ סקט

לובה תקשה לש שגרמ סקט תסנכה ןיינבבש םוירוטידואב ךרענ ביצקתה ינויד לש םמוציעב
םעט-בוטב החנה סקטה תא .ליבונר'צ ידלי תאלעהל ד"בח-יריעצ לש טקייורפל שדקומה
םילשורי תייריע שאר ,תנבל רומיל תרושקתה תרש םירבד ואשנ .רוק םולשבא ר"דה תוינניחבו
-יריעצ ר"וי ,ןמחל לאומש ראודה תושר תצעומ ר"וי ,ןוכית ןד תסנכה ר"וי ,טרמלוא דוהא
הריא להקה תא השגיר .קישטייר יסוי ברה טקייורפה להנמו בונורהא קחצי-ףסוי ברה ד"בח
דיתעה לע ד"בח-יריעצלו הירוהל התדוהו ,תונושארה תוצובקה תחאב הצרא התלעש ,ןיטכג
.הל וקינעהש דורווה

החמשו ןויע תבש

תבש ה"עב םייקתת תאז תובקעבו ,הבר החלצהל וכז הנורחאל ומייקתהש ןויעה תותבש יתש
תבטב ו"כ ,אראו תשרפ ,האבה תבשב ה"יא היהת הבורקה תבשה .בחרה רוביצה רובעב תפסונ
לש ורומח" :אשונה דומעי תבשה זכרמב .(הרדג דיל) 'ןימינב די' החראהה-תיבב ,ח"נשת
יבוט יפמ תואצרהו םירועיש :תינכתב .םלועה ןוקיתל היגולונכטהו 'רמוח'ה תמיתר - "חישמ
.08-8596237 המשרהלו םיטרפל .תירוקמ תידיסח הריוואו החמש הברהו ,םיצרמה

עוגרמ לש םוי

םייקתי עוריאה .'תיתדה השאל עוגרמו החמש לש םוי' תכרוע 'תילגרמ חצנ' תואירבה תתומע
הידבוע ברה ודבכי עוריאה תא .םילשוריב םולש ןולמב ח"נשת תבטב ב"כ ישילש םויב ה"יא
תואצרה תבלשמ תינכתה .םירחא רוביצ -ישיאו םירש ,םינבר ,הרותה ימכח תצעומ אישנ ,ףסוי
םיסחי ,ךוניח יאשונב תויעוצקמ תוחיש ,הבושתב תורזוח םע םישגפמ ,ידוהיה תיבה יאשונב
.הקיטמסוק וליפאו גוזה-ינב ןיב

.050-266322 ,052-409502 :המשרהלשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .יחיו תשרפל


תולעלו תדרל חוכה

דוקפ םיקולאו" :םירצממ הלואגה לע ףסוי לש ותרושב תא הרותה האיבמ יחיו תשרפ םויסב
-םעל ףסוי ןתנש ןמיסה ןה "דוקפי דוקפ" םילימה ."תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דוקפי
ןתנ ןמיס קר אלו .הלואגה ןמז עיגהש ןמיס ,הז ןושלב רבדיו לאוגה אובי רשאכש ,לארשי
.הלואגל חוכה תא םג אלא ,םהל

ודרי וינבו וניבא בקעי ירהש - םירצמל הדיריל םרגש אוה ףסויש ,אופא םיאור ונא
עודמ .הנממ לאגיהל חוכהו ןמיסה תא לארשי-םעל ןתנש אוהו ,ףסוי לש ותשקב יפ-לע םירצמל
?הנממ האיצילו םירצממ הדיריל ךייש ףסוי אקווד

םיטבשהמ הלעמל

אב רבדה .ויבא בקעימ וליפאו םיטבשהמ תינחורה ותגרדב הלענ ףסוי היה םייוסמ ןבומב
,("יל םיווחתשמ םיבכוכ רשע-דחאו חריהו שמשה הנהו") םלחש תומולחב דוע יוטיב ידיל
םושמ ול ווחתשה תוטשפב .ול ווחתשה ויחאו ויבאו ,לעופב ומשגתה וללה תומולחהש יפכו
.ףסוי לש תדחוימה ותלעמ לע רבדה דיעמ םיניינעה תוימינפב לבא ,ךלמ היהש

לע רמש תאז-לכב ,הכלממה יניינע לוהינב עוקש היהש יפ-לע-ףאש ,התייה ףסוי לש ותלעמ
רשפא-יא םתגרד יפ-לע יכ ,ןאצ יעור ויה םיטבשה ,םתמועל .ה"בקב ותוקבד לעו ותשודק
.םלועה יניינעמ תוקתנתה ידי-לע אלא ה"בקב תוקבד לע רומשל

תולגל חוכה

"והוריכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו" :רמאנ ויחאו ףסוי ושגפנ רשאכש תימינפה הביסה וז
םתטישל ןכש ,קידצה ףסוי תויהל לוכי ךלמל הנשמהש םשפנב תומדל םילוכי ויה אל םיטבשה -
הגשהו הרכה התייה אל םיטבשל - "והוריכה אל םהו" קוספה תא שרפל שי דוע .הריתס ןאכ שי
.ףסוי לש ההובגה ותגרדמב

,רמולכ ."ףסוי - בקעי תודלות הלא" בקעי לע רמאנ ,ףסוי לש ההובגה ותלעמ ללגב
,'תודלות'ה ןיינע והזש) םלועב תולגל לוכי היהש אוה ןכש .ףסוי ןה בקעי לש 'תודלות'ה
.בקעי לש ההובגה ותגרד תא (רתסנו םלענ היהש רבד תולגל ,הדיל

לודג שוכר

םירצמל הדיריה תנווכ .אקווד ףסויל הנממ האיציהו םירצמ תולגל הדיריה תורושק ךכ םושמ
ףסכל הנווכה תוטשפב .וניבא םהרבאל ה"בקה תחטבהכ ,"לודג שוכר" םשמ איצוהל התייה
.םשמ ולאגש םייקולאה תוצוצינל הנווכה םיניינעה תוימינפבו ,םירצממ ואיצוהש בהזלו

- 'לודג שוכר' םשמ םילעמ ףא אלא םילפונ אלש דבלב וז אלו ,הטמ-הטמל תדרל ,הז חוכ
ךלמל הנשמ אוהשכ םג קידצה ףסוי :אוה-וניינע םג היה הזש ,קידצה ףסוי תאמ ןתינ
,ויתודרטמו םלועהמ םשרתהל אלש ויתורודל לארשי-םעל חוכה תא ןתונ קידצה ףסוי .םירצמב
.ונקדצ -חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגה תא לעופב איבהלו
(831 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

ץקה יוליג :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהניכשה הקלתסנ

תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו" וינבל בקעי רמאשכ :שיקל ןב ןועמש יבר רמא
.הניכש ונממ הקלתסנו ןימיה ץק תא וינבל תולגל שקיב - (א,טמ תישארב) "םימיה
(א,ונ םיחספ)


םיער םינמיס

לכ תא םג טרפל וילע ,ץקה תא תולגל הצור םדאש העשב ןכש ?הניכשה ונממ הקלתסנ המל
םינקז ,וניבלי םינקז ינפ םירענ ,הפצוחה הברת - םימי םתואב ויהיש םיערה םינמיסה
...םעמשל הצור הניכשה ןיא הלא םירבדו - (טמ הטוס) םיריעצ ינפמ ודמעי
(בוט-םש-לעבה)


םירוסייה תא לקהל

ירוסיי תא תאשל רתוי לק לארשי-ינבל היהיש ידכ ,ץקה תא תולגל קקותשה וניבא בקעי
.יוצר רבדה ןיאש ול וזמר םימשה ןמ ךא ,תולגה
(אחסישפמ םנוב יבר)


בורק ץק

ל"זח אלא !?הנש םיפלא-תשולשמ הלעמל ירחא קר אובת הלואגהש וינבל תולגל בקעי האר המ
שקיב בקעי .עובקה הנמז םדוק הברה הלואגה אובת ,לארשי וכזי םאש ,(חצ ןירדהנס) ורמא
הלואגה אובת ןכא זאו ,'וכז' תגרדל ועיגיו וצמאתי לארשי-ינבש ידכ ,בורק ץק תולגל
תימצעה םתדובע חוכמ קר לארשי םיעיגמ 'וכז' תגרדל יכ ,"הניכש ונממ הקלתסנ" ךא .בורקב
.בקעי לש ץקה יוליג חוכמ אלו
(תוחיש יטוקל)


םימעט השולש

,םינושארה תורודה לע קר לטוה רוסיאהש רמול שי ,ץקה תא תולגל ל"זח ורסאש יפ-לע-ףא
ךא ,ןויפרו תושילח םרוג רבדה היה ץקה תא זא םילגמ ויה ולו ,הלואגה ןמ םיקוחר ויהש
רבדה רשאכ קר רסאנ ץקה יוליגש ,ינש םעט .וז הריזג הלטב ,ץקל םיבורק ונאש ,ונימיב
דועו .רתומ - "המחנו הבוט תפסות" איבהלו קזחל ידכ וב שיש ץקה ךא ,םיבר לישכהל לולע
- דבלב תורשפאכ רמאנש ץק לבא ,תואדווב םירמאנ םירבדה רשאכ קר אוה רוסיאה יכ ,םעט
.רוסיא וב ןיא
(הלואגה רפס ,ן"במר)


םוי לכב תופצל

ונייה ןכש ,הלואגל תיתימא הייפיצ תויהל הלוכי התייה אל ,שארמ עודי היה ץקה ןמז וליא
לאכ הילא סחייתנו הלואגל הפצנש ידכ ,ץקה הלגתנ אל ןכל .חישמה אובי יתמ שארמ םיעדוי
.העש לכבו םוי לכב שחרתהל לוכיש רבד
(נ"שת תוחישה רפס)


הלואגל ןוזח

תארשהל םיאכז םניא ,לארשי תלואגל ןוזחה םהל רסח ךא ,אטח לכ םהב ןיא םא םג ,םיקידצ
.הניכשה
(ייחב ונבר)


ץקה תא שקבל

תאיב - ץקה יוליג היהי רבכש שקבלו תוצרל ונילע ךכ ,ץקה תא תולגל שקיב בקעיש םשכ
.הלואגה תא םיבכעמה םירבד םדאה לצא ויהי אלש םרוג הזה ןוצרה םצע .חישמה
(תוחיש יטוקל)

עובשה תרמיא


גיהנמ לש וכרד

םיברש שיגרה ,ויתחת ומוקמ תא אלימ לדנעמ-םחנמ יבר ונבו ,יקרוומ קחצי יבר קלתסנ רשאכ
ויהש יפכ ,תוישפוחב וילא סנכיהל םילוכי םניאש לע ,ויפלכ תמוערת םישח ויברוקממ
.שארמ ןמז עובקלו יאבגה תאמ תושר לבקל םיקקזנו ,ןכל םדוק םיליגר

ונמטשי ול" וששח ףסוי יחאש הרותה תרפסמ ,קלתסנ וניבא בקעיש רחאל :קידצה םהל רמא
אל - בקעי תמשמו ,ןברקמ היהו ונחלוש לע דועסל םיליגר ויהש" :י"שר שריפו ."ףסוי
."ןבריק

,גיהנמהו יברה ףסוי השענ ,בקעי קלתסנשכש אלא ?ויחא תא ברקל ףסוי לדח עודמ ,תמאבו
...םהילע ובילב שיש ובשח םהו ,גיהנמ לש וכרדכ ,ויחא ינפל תלדה תא תצק רגסותודיסחה יכרד


תבשה תדועס

הדובעה ,הרואכל .תבש ליל שודיק ,לשמל .תדחוימ הראהל תודיסחב הכוז תבשל רושקה רבד לכ
תא םייקל ןמזה עיגה וישכעו ,ונירוחאמ רבכ שדוק-תבש ליל תליפתו תבש תלבק לש תינחורה
.שודיקה לש וניינעב דחוימ קמוע הלגמ תודיסחה לבא ;תבש תדועס תווצמ

'תודלות'ה לעב שקיב שודיקה םדוק .'תודלות'ה לעב לצא תבשב םעפ חראתה א"דיחהש םירפסמ
תרימאש ,רמוא יברו ירומ" :א"דיחה רמא .'םייחה רוא' לעב ,וברמ הרות-רבד רמול וחרואמ
הבושתב רהרהל ךירצ דעו ,םלועה תאירב לע תודע תרימא רדגב איה 'ולוכיו ישישה םוי'
סוכה הלפנ תולעפתה בורמ ךא ,שודיקה סוכ תא ודיב זחא 'תודלות'ה לעב ."דיעמ אוהש ינפל
.ןייה לע שדיקו אצי ןכמ רחאל קרו ,תועש המכ םש ההשו ורדחל סנכנ אוה .ודימ

דער וזחא

,רפיס 'קדצ -חמצ'ה .םיפסונ תודיסח ילודג לצא םג וניצמ שודיקה ינפל המוד דובכ-תארי
תא בגנל לחהו ,הוחידהו הופטש רבכש רחאל ,שודיקה סוכ תא םעפ לביק ,ןקזה ונבר ,ובסש
.שדוק-יפערשב עוקש ,םייתעש ךכ דמעו ,תיפמב סוכה

אוה ךא ,סוכה תא ול ושיגה .שודיקה ינפל ופוג לכב דעור םעפ דמע ליבונר'צמ םוחנ יבר
המכ הרק ךכ .ןייה ךפשנ בושו ,תינשב ול הורסמו סוכה תא ואלימ .ךפשנ ןייהש ךכ-לכ דער
יל ושיגה רשאכ" :רמא ,רבדה רשפל והולאששכ .שדיקו הדערה לע רבגתהל חילצהש דע ,םימעפ
,הלודג הארי יילע הלפנו ,שדקמו דמוע ינא ימ ינפלו ינא ימ ,ןנובתהל יתלחתה ,סוכה תא
."דער יפוג לכש דע

תודועסה תנכה ,םיקידצה תורצחב .תודיסחה לש המלועב המצעל הדובע איה תבשה תדועס
תא ןווכל ט"שעבה תשאמ הדמל יכ ,הרפיס 'תודלות'ה לעב לש תינברה .שדוק תדובע התייה
הנמטנ) לחר-החונמ תעדונה תינברה .תבשה דובכל הדיטשפה תנכה תעב תרוטקה תונווכ
הרמא איה .תבש לכאמ םוש ךפשיי אלו קרזיי אלש דואמ הדיפקה ,ןקזה ונבר תדכנ ,(ןורבחב
,תואירבל קיזי אל תבש לכאמ םוש .לקלוקמ תבש לכאמ םוש ןיא" :רמאש ,הבסמ הלביק ךכש
."תבש ילכאמ קורזל וא ךופשל רוסאו

,ןימח הברה יתחלצל תקצל אל ךשקבא" :ושמשמל רמא תחא תבשבש ,רפוסמ צ"יירה ר"ומדא לע
ריאשהל רוסאש עודי יכ ,לוכה לוכאל יתצלאנו ,ןימח הברה יינפל תשגה תמדוקה תבשב ןכש
."תוחפ שיגהל ךשקבמ יננה ןכל .יתואירבל קיזה רבדהו ,ןימח

תוירחאב הליכא

ותוא .יברה לש ונחלוש לע תבשב דועסל םעפ ןמזוה ב"שרה ר"ומדא ידיסחמ דחאש ,רפוסמ
רמא ,לכוא וניאש יברה ןיחבהשכ .םיבר םילכאמ לוכאל וילע רסא אפורהו הלוח היה דיסח
שח אלו ותואירבל וקיזה אל םילכאמה ,ןכאו ,דיסחה לכא ."םיקיזמ םניא תבש ילכאמ" :ול
,םידחוימ םילכאמ תבשל ול ןיכהל ךרוצ ןיא התעמש ,ותייערל רמא ותיבל עיגהשכ .באכ םוש
הערה שח דימו ,םיליגר םילכאמ תבשב דיסחה לכא .םיקיזמ םניא תבש ילכאמש רמא יברה ןכש
..."םיקיזמ םילכאמה ןיא רמוא יברהשכ קרש הארנ" :דיסחה רמא .ותואירב בצמב הלודג

הארו ,ידוהי לש ותיבב תבשב םעפ חראתה שטיראפמ לליה יבר עדונה דיסחהש ,רפוסמ דוע
יבר רמא .וילע תאז רסא אפורהש ,חראמה הנעו רבדה רשפל ולאש .ןימחב עגונ וניא וחראמש
לוכאל ליחתה ,לליה יבר לש ותלודג לע עדיש ,תיבה-לעב ."יתוירחא לע רבדה ,לוכא" :לליה
לע רבכ הז האלהו ןאכמ .ןאכ דע" :לליה יבר רמא הנושארה ףכה רחאל .תונתבערב
..."ךתוירחא

תויולתה תווצמ" :רמוא היהו תבשב םג הליכאב טעממ היה ,ןקזה ונבר לש ונב ,השמ יבר
."ןהב םיטעממ םא ארונ אל - הייתשבו הליכאב


הלואגל הייפיצב


תוקונית וליפא ,חישמה תומי וברקתי רשאכו .םלועל (ץקה) הלגתיש ה"בקה לש ונוצר ןיא"
."תונובשחו םיציק ועדייו המכחה תודוס וגישי

(א,חיק תישארב רהוז)
היהש השעמ


הרוהט החמש

תא סייגל ודיב הלעש דע ,הרייעל הרייעמו תיבל תיבמ בייל-השמ 'ר בבס םיכורא תועובש
תוחפשמ ידי-לע וצמוא ,םאו בא אלל ולדג םהינש .המותיהו םותיה תאשהל שרדנה םוכסה
,בייל-השמ 'ר לא ונפ ןהו ,תוחפשמה לע לטנה היה דבכ ,םקרפל םעיגהב םלוא ,בל-תובוט
.ולש דסחה ישעמב עדונש

לכ לא הנפ ומצע אוה .ודיחי ונב תאשהב חמשה באכ הארנ בייל-השמ 'ר .עיגה הנותחה םוי
.הנותחה תחמשב ףתתשהל ונימזהו בשו רבוע

בייל-השמ 'ר .םגח םויב המותיהו םותיה תא חמשל ידכ הנותחה לא ורהנ םיבר-םיבר ,םנמאו
ןגנל ובדנתהש ,םירמזילכה םג .ךירצש המ לכו לכואה שיגמו ןישודיקה רדסמו ןיבשושה היה
אל להקה .החמשה הרבג עגרל עגרמ .הליגר הנותחבמ רתוי םתניגנב ועיקשה ,ףסכ ןיא םניח
.רתויו רתוי םירעוס ושענ םידוקירהו וילגרל חונמ ןתנ

דוקיר רשוכב ךרבתנ םג אוה .ישארה ןתוחמה ,בייל-השמ 'ר רכרכו זזיפ םילגעמה זכרמב
ותובהלתה תא םתוארב ,םירמזילכה .אילפהל תומאתומו תוקייודמ תועונתב ןייטצהש ,אלפומ
תבחר תא להקה הניפ תוינש ךותב .ריהמ בצק לעב ןוגינב ורחב ,בייל-השמ 'ר לש הלודגה
.בייל-השמ 'רל םידוקירה

תרומזתה אל יכ היה המדנ עגרל .תוממותשה ררוע םלשומה ודוקיר .םבזכא אל קידצה ,ןכאו
החמשה ךותב ,םואתפו .הרובעב בצקה תא עבוק אוה ,הברדא אלא ,בצקה תא ול הביתכמ
.ודוקיר תא בייל-השמ 'ר רצע ,תדקויה תימינפה

החמש לש דחא עגרל ולו עיגהל יתייה שקבמ יימי לכ" ,םר לוקב ארק ,"!םירקי םיחא"
.המכסהבו תובהלתהב םשאר ועינה םיבבוסה ."ךכל יתיכז עגרהש יל המדנ .הרוהטו תיתימא

יתוא הווליש העשב ,הנורחאה יכרדבש" .רמאו ףיסוה ,"?הז עגרב יתלאשמ יהמ םתא םיעדוי"
לש םיעגר םתואש יתייה הצור .הז ןוגינ ןגוני ,תמאה םלוע לא רקשה םלועמ םידוהי ןיינמ
בצייתא םרטב רשוי יצילמ ירובעב ושמשי ,הרקי הכ הווצמ ךותמ יתעגה הילאש ,תיתימא החמש
."הלעמ לש ןיד-תיב ינפל

םלוא .ולוכ םלועב םייתניב םסרפתנ בוסאסמ בייל-השמ יבר קידצה לש ומש .םינש ופלח
וליפא וחכתשנ ,הביבסה לכ ידוהי תחיש הליחת ויהש ,קידצה לש וירבדו תדחוימה הנותחה
.הרייעה יבשות לש םנורכיזמ

ריעה לא העיסנל המצע הניכה םירמזילכה תרובחש העשב ,תרחואמ רקוב תעש התייה וז
לע ראשה לכו הרצוצחה ,רוניכה ,םיפותה תא וסימעה םה .תרחמל הב ךרעיתש הנותחל ,ידורב
.בל-יבוטו םיחמש ךרדל ואציו ,הלגע

.םתריהד תא ריבגהל םיסוסה ולחה העשה תיצחמכ רחאל םלוא .תיתרגש םתעיסנ התייה הליחתב
זחא דחפ .םתצורמ תא םיסוסה וריבגה הבוגתב ךא ,םנסרל הסינו תוכשומב ךשמ ןולגעה
וצח ,תועבג וספיט םה .הטילש ללכמ האצי םיסוסה תרהד .ןולגעבו םירמזילכה תרובחב
.דש םהב סנכנ וליאכ ,תורדג וצרפ ,תויאג

תא םיסוסה עתפל וטאה ,הדרחמ םשפנ תא הלגעב םיבשויה ועדי אל הבש ,העשה תיצחמכ רחאל
רשא דע תוקד המכ ופלח .רבד עריא אל וליאכ ,םיעמשוממ םיסוסכ דועצל ובש טא-טא .םתצורמ
ןומהב םוסח תעסונ םתלגע ובש לולסמה יכ וניחבה םואתפ .םהילא הבש םיעסונה לש םתמישנ
.היוולה וז יכ ררבתה הרהמ דעו םידעוצה להקל הברקתה הלגעה .םדא

.םירמזילכה ולאש ,"?רטפנה ימ"

.תועמוד םייניעב אוהד-ןאמ םהל בישה ,"בוסאסמ בייל-השמ יבר קידצה"

ןייד ךורב" :וכריב דימו ,הרושבה תא לכעל ידכ ,ולאש ,"?בוסאסמ בייל-השמ יבר קידצה"
."תמא

םלוכל רורב היהו והער ינפב שיא וטיבה םה .םנורכיז לעמ החכשה ךסמ ערקנ ומכ ,םואתפו
אל םגו האלפומ הנותח התוא חוכשל לוכי היה אל םהמ שיא ,ןכ .דחא רבד לע םיבשוח םה יכ
.הלודגה החמשה לש המוציעב תדחוימה ותשקב תא

,םיניידהו ברה םע תופיחדב חחושל ושקיב םה .ןומהה ךותב ךרד םהל וסליפו ורהימ שיח
לש ותשקב תאו הנותחה רופיס תא םהינזואב וללוג הבר תושגרתהב .המוק יפופש ,שארב ודעצש
ורהד הבש תפרוטמה תוריהמה לעו םוקמל תימואתפה םתעגה לע םהל ורפיס םג ןבומכ .קידצה
.ןאכ דע םיסוסה

הכ קידצ תייוולהב החמש ןוגינ ןגנל ,הזה רבדכ עמשנ אל דוע .השק התייה תוטבלתהה
יכ םינברה וקספ ףוסבל .רבדה תא ונוויכ םימשהמ יכ וארה םינמיסה לכ ,ינש דצמו !לודג
.השעית קידצה תשקב

ותוא ,ןוגינב םירמזילכה וחצפ ,םיניידהו ברה תעד לע השענ רבדה יכ העדוה תריסמ רחאל
וריבגה ךכ-רחא .תויטיאבו טקשב ונגינ הליחתב .המותיהו םותיה תנותחב ,זא ונגינש ןוגינ
.ןוגינה בצק תא

םינגנמה ,םירמזילכה םידעוצ הדעה ידבכנו הטימה רחאל :הזה םלועה ןמ אלש היה הארמה
.יכבב אוה ףא ררממה ,םוצע להק דעוצ םהירחא .תועמד תוגלוז םהיניע ךא החמש לש ןוגינ
.ןוגינה קספ םש .םייחה רעש חתפ דע ךכ

.אלמתנ קידצה לש ונוצר
ןורש ידיג םע םיידוהי םייח
הכפהמ ללוח .טנרטניאה רתאמ םוליצב ןורש


םייחרזמה םיטויפל דיתע שי

אוהש םינשה הנומשב .ןורש ידיג ,הנחתה רדש לש םחה ולוק תא בטיה םיריכמ 7 ץורע יניזאמ
תוגורע' תוינכתה תא שיגמ אוה עובשב םיימעפ .ומצע ינפב דסומל ןורש ךפהנ הנחתב רדשמ
להק שביג םינשה ךלהמב .תיחרזמה תיטויפה הקיזומב תוקסועה ,'יח לכ תריש'ו 'םשובה
יוארה הדובכ תא תיטויפה הקיזומל בישה הלא ויתוינכתב יכ שחה ,ץירעמו ןמאנ םיניזאמ
.הל

ירבדל ,לבא .חרזמה תונידממ היילעה ילג םע לארשיל העיגה תידרפסה תידוהיה הרישה
תורגסמה ךותב הרוגס הקיזומה הרתונ ,םילועה לש תולגתסההו הטילקה יישק ללגב ,ןורש
.הצוחה ןיפיט -ןיפיט ףולדל הלחה 80-ה תונש תישארב קר .תומצמוצמה תויתליהקה

ודבאש תורצוא

,הריש ינואג םילועה ןיב ויה" .ידיג רמוא ,"תוכיאבו תומכב רישע ,םולב רצוא ןאכ שי"
רוביצל שיש עדיה .םהילע עמש שיאש ילבמ םמלועל וכלהו ריבכ ילקיזומ עדי םכותב ורצאש
."ספאל ףאוש תידוהיה הקיזומה לש הז םוחתב בחרה

טויפה תודלות לע רושיק ירבד ףיסומ אוה טויפל טויפ ןיב .תוחילש ותדובעב האור אוה
.תיתרוסמ-תיחרזמה הקיזומה לש תיללכ הירוטסיה טעמו רמזמה ןזחה לש ותוישיא לע ,עמשומה
,םינושה תונונגסה תא הנומ ,םימאקאמה תרות תא ויניזאמל ריבסמ אוה תנבומו הלק הפשב
.דועו (הקיתעה דרפסב הרוקמש) תיסולדנאה הקיזומה ,תימלשורי-תידרפסה הקיזומה םהב

םיטילקת ןיא

ונורשיכ .ןליא-רבבו תירבעה הטיסרבינואב היגולוקיזומל גוחה רגוב אוה ןורש ידיג
טילקת תקפהל ,ותורחבבו ,לארשי-לוקב םידליל םיתיכסתב ףתתשהל ותודליב ואיבה ילקיזומה
הקיזומ בבוח ומצעב ,ןורש .חרזמה יטויפ לע תינכת שיגהל שקבתנ ,7 ץורעל עיגהשכ .ישיא
,תיזנכשא תונזח לע וליפאו תיברעמה הקיזומה לע ,קוחרה חרזמה תקיזומ לע דמל ,תיחרזמ
לצא וילגר תתכלו דמל רשאמ םלעתהל אופא ץלאנ אוה .רבד עדי אלש טעמכ םיטויפה לע לבא
.טויפה יזר תא םהיפמ דומלל ידכ ,םייחרזמ םינזחו םינטייפ

םג .הזה םוחתב םיטויפ לש דחא טילקת וליפא ןיא הנחתבש ול ררבתה ,רדשל שקיבשכ
תוטלקה ףוסיא לש םילמנ תדובעב לחה זא .הלאכ םיטילקת גישהל רשפא היה אל טעמכ תויונחב
.םיריש םש טילקהל ידכ םינוש םיעפומ ןיב דודנלו םיטויפ יבבוח לש תויטרפ

הקיזומה רתא

וטלקוהש תוטלק דועו דוע ןפלואל עיגהל ולחה םואתפ" .הרהמב רצונ המגמה יוניש ,וירבדל
ודדועו ףנעב םייח-חור וחיפה ויתוינכתש קפס ול ןיא ."םירוטילקת וליפאו םינפלואב
.שממ לש הכפהמ הלח ,ןעוט אוה ,םויכ .טילקהל םינוש םינטייפ

תמקה לע ,טנרטניאל החמומו ליזרבמ שדח הלוע ,םעלא חנ ורבח םע דקוש אוה ולא םימיב
.תיזנכשאכ תידרפס ,תיתדה הקיזומה יגוס לכ תא לולכי רתאה .טנרטניאב לודג ילקיזומ רתא
תבותכ .םדוחיי לע רפסלו (םעימשהל םגו) ויריש תאו ומצע תא םש גיצהל לכוי רמז לכ
.http:\\www.gidisharon.co.il :איה ,המקהב התע אצמנה ,רתאהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תב לכל תבש רנ

?תבו השיא לכ לש התבוח וא תיבה-תלעב תבוח איה גחו תבש תורנ תקלדה םאה :הלאש
.טרפ לכ לע לח ינורקע בויח יכ-םא ,דבלב תיבה-תלעב לע איה לעופב הקלדהה תבוח :הבושת
.הקילדמ האושנ תחרוא םגש םוקמ לכב גוהנ ,תאז םע

רנ" אוה בויחה הכונח רנב םנמא .הכרבב המצעל קילדהל תיאשר תב םא ,הלאשב ונד םיקסופה
הז רודיהו ליאוהש ,וקספש שי םלוא ,"דחאו דחא לכל רנ ,ןירדהמה" תאז-לכבו ,"ותיבו שיא
.ךרבל רשפא-יא - תבש רנב ארמגב שרפתנ אל

תעד ןכו .ןמצעב וקילדה תונבהש לארשי ילודגמ םיבר תוחפשמב דימת וגהנ ,השעמל
אל יאדווב זא יכ ,םאה ינפל קילדת תבהש יוצרש אלא .דועו 'םירוביגה יטלש'ה ,ה"יבארה
.םאה תקלדהב התבוח-ידי האצי

רבכ ,דחא דצמ .דחא ןחלוש לע תוקילדמ ןהשכ ךרבל תויאשר םישנ יתש םא ,איה תדרפנ הלאש
."הרתי החמשו תיב-םולש" שי הרוא תפסותב ,ינש דצמו ,ןחלושה לע רוא שי

םלוא .ךרבל םישנ המכ תויאשר א"מרה יפל וליאו ,ךרבת תחא קרש ךורע-ןחלושה קספ ,קפסמ
תוכרב קפס' םירמוא ןיא גהנמ םוקמבשו ,ךרבל דרפסב תוגהונ שיש ,'םייחה ףכ'ה בתכ רבכ
תוקילדמ ךכ-רחא קרו ,רדחב ליגרה רואה תא תוקילדמ םישנה לכ וניתורודבש טרפבו .'לקהל
.ךרבל תויאשרש העדכ השעמל וטקנש ירה ,הכרבב תבש רנ

תבש רנ קילדת ,רתויב ךר ליגמ ,לארשי תב לכש ,ןיקתהו שקיב ,עיצה שטיוואבוילמ יברה
תב לכלש (תואמצעב הברמש רוד) ונרודב תיכוניחה תוציחנה לשב תאזו ,הכרבב בוט-םויו
הייח תא םג הרותה רואב ריאי הז רנו ,הלשמ (המודכו הקדצ-תפוק ,רודיס םגו) רנ היהי
.דיתעבו הווהב
.כ"ונו ,ח,גסר ח"וא ע"ושוט .אכ םש יכדרמלו ב,הכ תבש ף"ירל םירובגה יטלש .טצק ס"וס ה"יבאר
הירא םש :ת"וש .טכ,הע ע"ושוציקל תבש תחנמ .ונ ,ח"הכ .ז ,ש"הורע .א"וקבו ,י ןקזה ר"ומדא ע"וש
.ט,י.ח-זס,ו.ג,ה.ב,ג ורבדנ זא .חלק ,ח"וא גהנמו הכלה ירעש .נ ח"וא ,ב םילעפ בר .וט ,ח"וא
.טצ,בצ,ופ :תונויליג ,'הרות רוא' ןוחריעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il