577 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אראו תשרפ * (23.1.98) ח"נשת'ה תבטב ה"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


סויפ הצור םעה


דלוס אוהו ,המדנש יפכמ רתוי םכח רוביצהש ררבתמ
.תורבדיההו הנובתה לוק תא ףידעמו תמהלתמה תוינוציקהמ
?תורבדיהו סויפ לש ךלהמל רבדה םגרותי םאה


יפלכ רתוי תינסייפ השיג טוקנל העצהב ,צרמ תלהנהב רבעש ישיש םויב םייקתהש ןוידה םצע
תפרחהב םיצורה ,םינוציקה לש םדי הרבג רבד לש ופוסבש יפ-לע-ףא .ןוידל יואר ,תדה
תונויערהו אשונה תובישחמ עורגל ידכ ךכב ןיא ,יתד-אלהו יתדה רוביצה ןיב םיסחיה
.ןויד ותואב ולעוהש

תודימ קרש בושחל םימת שיא ןיא .תינסייפה העצהה התלע דציכ רוכזל יואר הנושארבו שארב
תוחוכהו ,ירזכאו יניצ יטילופה םלועה .העצהה תאלעהל ומרגש ןה לארשי-תבהאו תובוט
,תונורחאה תוריחבה תובקעבש ,אוה הרקש המ .םיפורצ םיסרטניאמ םיבכרומ וב םיקחשמה
וליחתה ,צרמ לש החוכב תרכינ הדירילו תויתדה תוגלפמה לש תיטמרד תוקזחתהל ואיבהש
.םיימעפ בושחל העונתב םישנא

םירצי ללגב

תא הריבגמ ידרחהו יתדה רוביצה יפלכ תיסרא הפקתמש החנהל דוגינבש ,וחיכוה תוריחבה
ץוח .תודמעה בוטיקמו ןודמהו בירה רוחרחמ דלוס רוביצה לעופב ,רוביצב תוירלופופה
רוביצה םע םולשב תויחל הצור ,'ינוליח' הנוכמה םג ,רוביצה בור ,ןטק ינמחול טועיממ
.הימייקמלו לארשי-תדל הכרעהו דובכ שח וליפא אוה .תומכסהל ומע עיגהל ןכומו יתדה

ןה ,זאמ וכרענש םירקס תרדסמו תוריחבה תואצותמ ופקתשהש ,וללה תוטושפה תודבועה
יפלכ תינסייפ השיג טוקנל צרמ לש ימינפה יגטרטסאה תווצה לש תוצלמהה תא ודילוהש
םיקלחמ הכימת לבקל ולכוי וז ךרדב קרש ,וניבה הגלפמב םישנא .תרוסמהו יתדה רוביצה
.רוביצב רתוי םילודג

םישנאש הארנ .םירצי ללגב הלפנ איה .תינויגהו הנוכנ הניאש םושמ אל הלפנ העצהה
תא שובכל םילגוסמ םניא ,תרוסמו תד לש חיר ונממ ףדונש רבד לכ ףדגלו ףרחל ולגרתהש
לבח לבא ,צרמ לש הדיתעמ םיגאדומ ונאש אל .לבח .קזנ םהל םרוג רבדה רשאכ וליפא ,םרצי
.תובבל בוריקלו םיחתמ ךוכישל איבהל ילוא לוכי היהש ןויסינ לשכנש

תונקעצה הסאמנ

תופירח תויואטבתהו םיטהול םיחוכיווש ,איה תחוורה החנהה .תוימיטפואל סיסב ןאכ שי
דימת ןתונ הז בצמ ןכש ,דוכלמב ונחנא ,הנוכנ וז החנה םא .הובג 'גניטייר'ל םיכוז
יפכמ רתוי םכח רוביצהש ררבתמ וישכע .תילולימ תומילאלו תוטובל ,תונקעצל תופידע
.תורבדיההו הנובתה לוק תא ףידעמו תמהלתמה תוינוציקהמ דלוס אוהו ,המדנש

.וציקל עיגה תונמחולהו תונקעצה ןדיעש םירובס תינורטקלאה תרושקתב תוינכת יכרוע םג
תונלבוסה רסוחבו ןקירוהל לדחמ לכ תכיפהב ,םיקסופ-יתלבה םיחוכיווב סאמ רבכ רוביצה
תאיצמבו תובבלה בוריקב הצורו טקש תצק םויה שקבמ לארשיב םעה .תלוזה יפלכ דובכהו
.דחאתהל רשפא וביבסש ףתושמה הנכמה

תא לצהו םידוהיב הכה" המססה ירוחאמ םולגה ןויערהש ,ןיבהל וליכשה אל צרמ ישארש לבח
רשפא ובש ,לזאזעל ריעשל םידרחהו םייתדה תא ךופהל רשפא-יא .דוע חלצי אל "הינמרג
.הרוחסה תא הנוק וניא רבכ בחרה רוביצה .הרבחה לש היתורצ לכ תא תולתל

לודג ךילהת םיעינמ ךיא .עינמ חוכל םעה לש הזה ןוצרה תא םימגרתמ ךיא ,איה הלאשה
ידקומ ,השעמל .תקולחמב תויונשה תולאשב תומכסהל עיגהל ןויסינ ךותמ ,ימואל סויפל
ידקומו הנח-סדרפ תשרפ תא חוכב ךופהל רשפא-יא .ידמל םייתוכאלמו םימצמוצמ ךוכיחה
ךשמב .תורבדיהב רותפל רשפאש תוימוקמ תויעב הלא .תימואל היעבל התמגוד םיימוקמ הרעבת
.םיצור קר םא ,םמע תויחל רשפאש םיסופד ועבקנ הנש םישימח

םירתוימ םיימינפ םיקבאמב ןתולכל תורתוימ תויגרנא ונל ןיאש ,ןיבהל ליכשנ יתמ
.םירקעושדח שיץראהו הרותה סוניכ

תויולתה תווצמל יתנשה סוניכל רוביצה תא ןימזמ ,ףיטק שוגב לעופה ,ץראהו הרותה ןוכמ
-לע םיסנכה םלואב ,ח"נשת טבשב 'ב ישימח םויב ה"יא היהי סוניכה .ןוזמה תורשכלו ץראב
הלכלכו תואלקח ,עדמו הרות :ונודייש םיאשונה ןיב .ןליא-רב תטיסרבינואב ץנימ םש
.03-5318372 :םיטרפל .ץראב תויולתה תווצמב תורושקה תויגוסו

הדוליה דודיע

לע הרבסה רמוח ,םייהסוש ףסוי-ילא ר"דה תושארב ,תרפא תדוגא הציפה הרבעש תבשה תארקל
הדוגאה .תולפה תעינמלו ידוהיה םעב הדוליה תרבגהל הרבסהב תקסוע הדוגאה .התוליעפ
.02-6522949 'לט .תוליעפה ןומימב קלח לוטיל רוביצל תארוק

םיחא דמצ

.שממ אל ?םיחא .'ןוטלוב םיחאה' - שדח ידיסח דמצ ץראה יבחרב עיפומ םינורחאה םישדוחב
יאקיסומ ,ןהכ ןורהאו ,ד"בח -רפכמ הבושת-ילעבל הבישי-שאר ,ןוטלוב היבוט ברב רבודמ
?אל המל" :םשה תא הנק ןוטלוב ברהו ,'םיחא' החנמה םתוא הניכ תועפוהה תחאב לבא .ןנוחמ
ירבד בלשמו ,תידיסחה הקיסומל דעבמ תרבוע בלה לא ךרדהש ןימאמ אוה ."םיחא לארשי לכ
.03-9606826 'לט .הניגנו הריש םע תודיסחו הרות

תושדח תוטלק

ינב םעפהו ,'7 תווצמ תרובח' - םידלי לע הבוהאה הרדסב תפסונ תטלק השיגמ 'תוקפה םעונ'
-לע ונחלוהש ,םיריש ינש םג תטלקב ."בשחוממ לדגמב םידוכלה" הבורע-ינב םיצלחמ הרובחה
'הנירב ןויצל' תטלקה םג העיגה תכרעמה ןחלושל .02-6514110 'לט .דוד דדוע ברה ידי
.דירפ דוד לש וחוצינב ,הווקת-חתפמ 'י"ש' םידליה תלהקמ עוציבבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .אראו תשרפל


לארשי ליבשב לוכה

לע םירצמל שנועכ ונתינ תוכמה ,תוטשפב .םירצמ לע ה"בקה איבהש תוכמה לע תרפסמ ונתשרפ
:רתוי הקומע הרטמ הרותה תנייצמ ךכ לע ףסונ .םחלשל ומיכסה אלו לארשי-ינב תא ודיבעהש
."םירצמ לע ידי תא יתוטנב ,'ה ינא יכ םירצמ ועדיו"

לעו ארובה תואיצמ לע םתוא עדייל ודעונ תוכמהו ,'הב ונימאה אל ,םשארב הערפו ,םירצמה
תיטרפה ותחגשהב ,'ה תואיצמב רפכ הערפש ,ריבסמ לאנברבא קחצי יבר .לודגה וחוכ
שולש :היטביה תשולשב ,ותריפכ תא ורבש תוכמה .עבטה ךרדמ הלעמלש םיסינ ללוחל ותלוכיבו
;תיטרפה ותחגשה לע והודמיל תואבה שולש ;ארובה םויק לע ול וחיכוה תונושארה תוכמה
.םייעבט -לעה 'ה יסינ תא ול ושיחמה תונורחאה שולשו

"לארשי ועמשיש ידכ"

ל עידוהל - תפסונ הביס םילגמ ,םירצמ תוכמל הרותה האיבמש םיקומינב םיננובתמשכ םלוא
...םירצמב יתללעתה רשא תא ךנב-ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמל" :'ה תלודג תא לארשי-םע
.'ה תא ועדיי םהש ידכ - לארשי ליבשב םג ודעונ תוכמה ,רמולכ ."'ה ינא יכ םתעדיו
."וארייו לארשי ועמשיש ידכ ...תומואה לע תוינערופ איבמ ה"בקה" :י"שר ירבדכו

תא רובשלו םירצמה תא שינעהל - תומדוקה תורטמב יד אל יכו .רואיב שרוד הז טביה
-םעל תוכמה ואיבהש ארובה תלודגב הרכהב אקווד הרושקה הביס אוצמל ךירצש דע - םתריפכ
!?לארשי

האירבה תרטמ

לארשי ליבשב" הארבנ הלוכ האירבהש ,םירמוא ל"זח .הלוכ האירבה תרטמב רושק רבדה רבסה
תויהל םיבייח הב םיללוחתמה םינושה םיעוריאהו האירבה יטרפ םג ןכל ."הרותה ליבשבו
.תלעות םהל איבהלו הרותלו לארשי-םעל תורישי םירושק

םג םירצמ תוכמל תויהל תבייח אלא ,םתריפכ תריבשבו םירצמה תשנעהב יד אל ךכ םושמ
,לארשי-םעל םג העיגה תוכמה תלועפ רשאכ קר .לארשי-םעל 'ה דובכ יוליגב הרישי תלעות
.התומלשל תוכמה תרטמ העיגה זא-וא - 'ה תלודגב הרכהה תא לארשי-ינב ברקב וריבגה ןהו

איבנב קפקפל אל

ןברוחה רבדב לאקזחי תאובנ לע רפוסמ םש .עובשה תרטפהב םג םיאצומ ונחנא המוד רבד
,"'ה ינא יכ םירצמ יבשוי לכ ועדיו" לש ביטומה עיפומ םש םג .םירצמ לע ה"בקה איביש
ןתא ךלו לארשי-תיבל ןרק חימצא אוהה םויב" :ףיסומ אלא ,ךכב קפתסמ ה"בקה ןיא תאז םעו
."'ה ינא יכ ועדיו ,םכותב הפ-ןוחתפ

תלעות איבמ רבדה רשאכ אקווד איה םירצמל שנועה לש תומלשהש ,םיחכונ ונחנא ןאכ םג
ללוחמ ןכ -יפ-לע-ףאו ,לאקזחי איבנב לארשי-ינב בור ונימאה םהה םימיב .לארשי-םעל
ונימאי לאקזחי תאובנב וקפקפש םיטעמה םגש ידכ ,תורידא תוכלממ יתש ןיב המחלמ ה"בקה
."'ה ינא יכ ועדיו" ותאובנב
(33 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)

הלואגל הייפיצה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ?האנו האי יכו

לא םווציו" :(די-גי,ו תומש) הרותה תרמוא ,לארשי-ינב לא 'ה תוחילשב ונבר השמ אב רשאכ
רמול השמ הווטצנש יוויצה היה ומצע הזש ,רמול שי ."םתובא תיב ישאר הלא ...לארשי-ינב
האנו האי יכו ;םכיתובא ויה ימ ורכז ,םכאצומ לעו םכסוחיי לע םכתעד ונת - לארשי-ינבל
!?הערפל םידבעושמו םידבע ,תולגב ויהתש
(רדנסכלאמ ךינעה-ןושרג יבר)


תובבלה וררועתישכ

ןחלוש לעמ םילוג ,ץוחב ובשת יכ םכל בוטה :ורמאיו תובבלה וררועתישכ אובת הלואגה
,ץראה ינודא לכ ןידה תא תתל םידיתע הז לעו ?רכנה ייחב םינהנ םתא האנה המו ?םכיבא
.בולעה תיבה ןובלע תא 'ה שקבי םהמו
(םייחה רוא)


םיגיהנמה תמשא

םיצור לארשי -ינב ןיאש ,(בי,ו תומש) "ילא ועמש אל לארשי-ינב ןה" ונבר השמ תנעט לע
םימשא ,םעה תמשא וז ןיא - "םתובא תיב ישאר הלא" :ה"בקה ול בישה ,הלואגה לע עומשל
.הילע שקבלו הלואגל תופצל לארשי בל תא םיררועמ םניאש ,םעה יגיהנמו ישאר ךכב
(חולשה ימ)


רומג ןוחטיב

םוי לכב ול הכחא" לש ןפואבו ,קופקפ םוש ילב ,רומג ןוחטיבב חישמה תאיבב חוטבל םיכירצ
םוש הארנ אל עבטו לכש לש תונובשח דצמ רשאכ םג ,תאז .חישמ אובי שממ דימש - אוביש
.חישמה תאיב תא שיחיו רהמי ומצעל אוהשכ הז ןוחטיב .הזל םוקמ
(תוחיש יטוקל)


הפצמש רוד

לא :ה"בקה ובישה ?םינבל הרזח ןיא אמש ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל וניבא קחצי רמא
םואנ ךתירחאל הווקת שיו" רמאנש ,םילאגנ םה דימ - יתוכלמל הפצמ אוהש רוד שי ,ןכ רמאת
."םלובגל םינב ובשו 'ה
(הכיא ינועמש טוקלי)


הייפיצה חוכ

רמאת אמש ...יוויקה רכשב הלואגל םה יאדכ ,(הווקתה=) יוויקה אלא לארשי דיב ןיא וליפא
לא הוקו ךבל ץמאיו קזח 'ה לא הוק" רמול דומלת ,ונעשונ אל ונחנאו ףרוח הלכ ץיק רבע
.ווקו ובושו ווק - ?םתעשונ אל ."'ה
(םיליהת ינועמש טוקלי)


הווקתה תוכז

םורת ונרקו חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הרשע הנומש תליפתב םירמוא ונאש המ ןבוי הזב
-לכמ ,לאגיהל תוכזה ונל ןיא םא םג ,רמולכ ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ ,ךתעושיב
.לאגינ יוויקה רכשבו ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל"ש םושמ העושיה ונל חמצת םוקמ
(א"דיחה)


םידוהי לש ןונגס

םתוא עמשו םידיסח םע םעפ בשי ,םימיל ריעצ ותויהב ,שטיוואבוילמ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא
לש ורוביד ןונגס הז :םהל רמא ."?חישמה אובי יתמ עדוי ימ" :םמצע ןיבל םניב םירבדמ
.לוכיבכ הקוחר הלואגהש ,"בורק אלו ונרושא התע אלו ונארא" (זי,דכ רבדמב) רמאש םעלב
.םויה אובי ונקדצ-חישמש תופצלו תווקל ךירצ ידוהי לבא

הנש תוכחל אל

אל :רדסה םויסב 'םילשוריב האבה הנשל' תרימא לע םעפ רמא שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא
םייקתי אליממו ,דימו ףכית אובת הלואגהש ןימאהל ךירצ אלא ,האבה הנשה דע תוכחל םיכירצ
."םילשוריב האבה הנשל"

עובשה תרמיא


בייח אל ה"בקה

םירוסייהו תורצה תא םירדוק םיעבצב ראיתש רפס םסרפתה קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר לש וימיב
ויהו ,ולהבנ ,רפסה תא וארקש ,םיבר םישנא .חישמה אוב ינפל םלועה לע ואוביש םיברה
.רפסה לע יברה לש ותעד תא ולאשש

אל לבא ,ה"בקה לש ונוצר תא אלמל בייח רפסה רבחמש ינא עדוי" :רמאו רפסב קידצה ןייע
..."רבחמה לש ונוצר תא אלמל בייח ה"בקהש םוקמ םושב יתאצמתודיסחה יכרד


תבשה תליפת

(א 'יס שדוקה תרגיא) ןקית ןקזה ונבר .הליפתה אוה תודיסחה לש המלועב תבשה לש הרקיע
וא םידמלמה" אלא ,תוריהמב םיללפתמה םיקסעה-ילעב הביתה ינפל ודריי אל לוחה תומיבש
ולכוי תבשה םויב ,תאז תמועל ."רחשה תליפתב ךיראהל םילוכיש ,םהיבא ןחלוש לע םיכומסה
:רמוא אוה ךכו .הביתה ינפל דומעל םיקסעה-ילעב םג

ךיראהל רשוכה תעשו יאנפ םהל שי םיקסע ילעב לכ םגש ,םיבוט םימיו תותבשב ךא"
בותכש-ומכ ,זוע רתיו תאש רתיב לטומ םהילע ,הברדאו - 'הל םשפנו םביל תנווכב ,םתליפתב
'הל יעיבשה םויו 'וכ דובעת םימי תשש' השמ תרותב בותכש ומכו ,םייח-חרוא ךורע-ןחלושב
."בוט-םויו תבשב הביתה ינפל ודריי םה םג תאזלו - 'הל ולוכ אקייד ,'ךיקולא

םדק ימי

,הרהט-תליבטל םיכלוהו םוק םימיכשמ רקובב .תבשה תדובע לש יזכרמה ריצה איה הליפתה
:(ב,ל תוכרב) ל"זח רמאמכ ,הליפתל ןנוכתהל ידכ ,תודיסח םידמול ךכ-רחא .הליפתה תארקל
תישענ איה םגש ,הליפתה לש התעש העיגמ זאו ."שאר-דבוכ ךותמ אלא ללפתהל םידמוע ןיא"
.תעדה תקמעהו תוננובתה ךותמ ,תוכיראב

םלועב תבשה לש האלפומה הריוואה תא ויתומישרבו ויתוחישב ראתמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
תבשבש קסע-לעב עדי םעפ" :(60 'מע ,ד"פרת תוחישה רפס) תחא המגוד הנה .ירוקמה ידיסחה
תייתש תעשב רפסב טבמ ףיעהל אלו) הליפתה ינפל תודיסח דומלל שי ןכו ,תודיסח דומלל שי
.הווקמב לובטל םיכירצ תבשבש ועדיש ויה .הליפתב ךיראהל ךירצ ןכמ רחאלו ,(התה סוכ
וללפתהש ולא לש הליפתה לאו הנירה תא עומשל ,תסנכה-תיבב םיראשנ ויה הליפתה רחאל
..."תוכיראב

-בצמב יורש ידיסח תיב-לעב היה םעפ" :(53 'מע א"שת תוחישה רפס) רמוא אוה רחא םוקמב
רמאמ ועמש הליפתה ינפל .ורהימ אל ;הוולש ,חור-תחנ התייה .תבשב ירמגל הנוש חור
ימ ,וכרע יפל דחאו דחא לכ .וללפתה ךכ-רחאו ,'וכרב'ו 'השודק' ועמש ךכ-רחא ,תודיסח
הליכאב תבשה תא גנעל הווצמ ,ןכא .לגוקה לא התיבה ץורל ורהימ אל לבא ,תוחפ ימו רתוי
יד ורמא אלו רקיעה הז אל לבא ,'וכו ןבל חמקמ הלח םילכוא ןכלו ,הייקנ תוסכבו הייתשבו
."רתוי םילענ םירבדב םיחנומ ויה .הזב

"?ךכ-לכ ךיראמ אוה המ"

תא ראיתש ,ה"ע קיסרק רזעילא ברה לש ויתונורכיזב עיפומ תבשה תליפת לש אלפומ רואית
ךרעב" :(7 ןויליג ד"בח ןואטב) רפסמ אוה ךכו .הבישיהמ רזח ויחאש העשב ,דליכ ויתושוחת
ןב זא היה אוה .ךורב -בקעי ,לודגה יחא שטיוואבוילמ התיבה רזח ח"סרת-ו"סרת תנשב
רובעכ ללפתהל ומייסו ,יצחו הנומש העשב היה תבשב לביטשב הליפתה ןמז .תחאו םירשע
ומע תכלל ידכ ,ול תוכחל יתיצר .םייס אל ןיידע ךורב-בקעיו ,ללפתהל ורמג .ךרעב םייתעש
.הכחנ אלש יל זמר ל"ז יבא לבא ,התיבה

יתאצי .ונניא ךורב-בקעי ןיידעו ,הדועסה תא ונרמג .תבש תדועס ונלכאו התיבה ונכלה"
,ועיגה םירגובמ םג .תסנכה-תיבל םיצר םיבר םידלי יתיאר םואתפ .יירבח םע קחשל הצוחה
לוכי רבכ אוה המ !?הליפתב ךכ-לכ ךיראמ אוהש ,םויה םירופיכה-םוי םולכ :המת דחא לכו
.ותוא םיבבוסה תא האור וניאש דע ,ךכ-לכ בהלתמ אוהש ואר לבא ...?ךיראהל

יתוא ועיגרה יירוה .תוכבל יתלחתהו התיבה יתצר .ל"ר עגתשה ילואש ושחלתה םידחא"
אל םויה לכ ...'אוה לודג םדא ךורב-בקעי .םיניבמ םניא וללה םישנאה ,רבד ןיא' :ורמאו
תורשע הוולמ ,התיבה ךורב-בקעי רזח ברע תונפל .םירחאה םידליהמ יתשייבתה .הצוחה יתאצי
ןמז ךותב .וכרדב ךישמהו לעפתה אל ךורב -בקעי ךא .ותעדמ אציש םדא םיוולמש יפכ ,םידלי
..."וב וכרבתה הרייעה ינב לכו ,השודקה וכרדו ותוהמ הרהבתנ רצק


הלואגל הייפיצב


ה"בקה דיתע ךכ ...םש התייהש לארשי-תסנכ תא איצוהל ומצעב ה"בקה אב םירצמ תולגבש םשכ"
."הרפעמ הרענלו הניכשה תא םיקהל אוה אוביש ,םודא תולג ףוסב תושעל
(אצת תשרפ רהוז)

היהש השעמ


דמלו דמיל

אל ףאו ,סעכב ספתנ אל םלועמ .ולש המוצעה תונלבסה תדימב עדונ הקרוומ קחצי יבר קידצה
.וז הדימ ומצעל ץמיא דציכ םהל רפיס ,וידיסח םע ותבשב ,תחא םעפ .סעכ לש קבאב

הרייעב ררוגתה אוה .ויאושינ רחאל המ-ןמז ,ריעצ ךרבא היה קחצי 'רש םימיב היה רבדה
לש ומעטל ,ידמ םיכורא ןמז-יקרפ תולבל לחהשכ םלוא .ונתוח ןחלוש לע ךמסנו קירו'ז
.ונתחב הכימתה תא קיספהל ןתוחה טילחה ,בוללמ דוד יבר ,ובר לש ושרדמ-תיבב ,ונתוח
.ונוצר תא הדביכו הלעב תא הכירעה איה .וישעמ לכ םע המלש התייה ותייער ,תאז תמועל

יתלשממ ןוישירב הכז קחצי 'ר .רחא רוקממ הסנרפה תעושי האב ,ןתוחה תכימת רדעהב
הרשפא ךכבו ,ףעוסמה קסעה לוהינ תא הילע הלביקש איה ותייער .רוזאה לכב קבט תקפסאל
.בוללב ובר לצב תעל תעמ תוסחלו הדובעה לעו הרותה לע דוקשל הלעבל

,ובר לא ומע עסיי ,קחצי 'ר ,ודימלתש העשה העיגה יכ בוללמ קידצה טילחה דחא םוי
.יברל םולש תתל וידחי וסנכנ םשל םעיגהב .ןילבולל ודימלתו יברה ועסנ .ןילבולמ הזוחה

ךרבאב ןחוב טבמ ןתנ ןכמ רחאלו ,דוד יבר ,קיתווה ודימלת םע םילימ המכ ףילחה הזוחה
אב קחצי 'ר ."התוא החדת לא ,תודמלמ תרשמ ךל עצות םא" :ול רמא םואתפו .וינפלש ריעצה
הלוהינב וגשגשו וחרפ קבטה יקסע .הסנרפל הכרב אל םגו אשונב הצע שקיב אל אוה .הכובמב
.עפשבו דובכב התייה ותיב תסנרפו ,ותייער לש

שגינ ,םירבדמ םדוע .יברה לש העיתפמה ותצעב םינד םיינשה ולחה ,יברה רדחמ ואציש רחאל
יתאבו ,דרגינראט דיל רפכב ינא ררוגתמ" .רמא ,"ייתובר יל וחלס" .ירפכ ידוהי םהילא
."המלש הנשל םימודא םיעברא שארמ םלשל ינא ןכומ .יידלי ינשל 'דמלמ' שפחל

,קחצי 'ר לש ובילב קפס רתונ אל רבכ תעכ .םיממותשמ ירפכב וטיבה דוד יברו קחצי 'ר
םיעברא תא ירפכהמ לביק אוה .העצהל םיכסה דימ .םימשמ תוא םירבדה תולשלתשהב הארש
ההשי ןכיה ןייצ בתכמב .השעמה רופיס תא ללוג ובש ,בתכמ ףוריצב ותייערל םחלשו םימודאה
.הבורקה הנשב

הסובת ולחנ םיסורה .היסור תואבצל ןוילופנ תואבצ ןיב המחלמה הלהנתה םהה םימיב
ינפל םוי .שבוכה אבצל תרקפומ הרתונש ,קירו'ז תא םג ללכ םתגיסנ לולסמ .רוחאל וגוסנו
לא םתצקמו םינושמו םינוש רותסמ תומוקמל םתצקמ ,היבשות לכ הנממ וחרב םיתפרצה תשילפ
.םדאמ הקיר התוא ואצמ ,הרייעל םישבוכה ועיגהשכ .רעיה

ותיב אקווד לבא ,םכרדב ךישמהל ווטצנ תרחמל ןכש ,הברה תיחשהל וקיפסה אל םילייחה
ורהנ ,םש הנסחואש קבט לש הלודגה תומכה התלגתנש רחאל .תושק וקוזינ קחצי 'ר לש ותונחו
בגאו ,בר היה וכרעש ,קבטה יאלמ לכ תא ולטנ םה .הרייעה לע וטשפש םילייחה לכ תיבה לא
.תיבה לכב סרה וערז ךכ

עיגה תרחמל .רבשנ המחל הטמו סרהנ התיב .היניע וכשח ,התיבל קחצי 'ר לש ותייער הבששכ
.םימודא םיעברא הב אוצמל המהדנו הפטעמה תא החתפ איה .הלעב חלשש בתכמה וידיבו חילש
.ןילבולמ הזוחה םע התייה 'ה חורש העדי ,תוביסנה תא הניבהו בתכמה תא הארקש רחאל

ירבד תטילקל םוטא היה םחומ .הלק הכאלמ התייה אל - ירפכה לש וינב ינש תא דמלל
םנמאו .םנעמל תדחוימ הליפתב םידומיל םוי לכ חותפל קחצי 'ר טילחה ןמז רחאל .הרותה
.ןיבהלו טולקל ולחה םהו םחומ חתפנ טא-טא .ליעוה רבדה

דומילל ,יונפ ןמז יד ול הריתוה ותכאלמ םנמא .קחצי 'רל םישק ויה חדינה רפכב םייחה
.ול ומענ אל םתרבחב הליפתהו םיטושפה םיירפכה ןיב תואצמיהה לבא ,ארובה תדובעלו הרות
וקיעה הלא לכ .םהיניב רשפלו ברעתהל ץלאנ קחצי 'רו תובירמ םיירפכה ןיב וצרפ תחא אל
.דואמ וילע

ותכרב תא לבקל ידכ ןילבולמ הזוחה לא עוסנל טילחה ,ותיבל ובוש ינפל .המייתסנ הנשה
תדמלש והשלכ שודיח ,ל'קיציא ,יל אנ-רומא" .הבר תוביבחב ולביק קידצה .וכרד ךשמהל
.וילא הנפ ,"רפכב

אלו םידוהי ןיב המלש הנש תייחש ןכתיי םאה" .בישהל המ עדי אלו בשחו בשח קחצי 'ר
.הזוחה המת ,"?רבד םהמ תדמל

דע יתייהש ,םיירפכה ןיב תחא הבירמב" :סוסיהב רמא ףוסבל .ונורכיז תא ץמיא קחצי 'ר
םיקוספ רכז הארנה יפכ רשא ,םיחכונה דחא .ףלעתמ לפנש דע םיצינה דחא לש ומעז האג ,הל
החונמה תא התא האור םא - 'בוט יכ החונמ אריו' קוספב רמאנש והז :רמא ,ותודליב דמלש
לולע ,ןכ-אל םאש ;תונלבסה תדימ תא תונקל התא חרכומ - 'לובסל ומכש טיו' ,הב ץפח התאו
..."תושפנ-תנכסו םישוח ןדבוא ידכ דע חותרלו סועכל התא

תולעפתהב הזוחה ארק ,"!הא" .קידצה תבוגתל ןיתמהו הכובמ לש שולק ךויח ךייח קחצי 'ר
לש םירבד אולה !?ינממ המילעהל תשקיבו ךתחתמאב התייה הבוט תילגרמ" .תוריאמ םינפבו
..."!ירפכה רביד שממ

זא-וא .ורופיס תא הקרוומ קידצה םכיס ,"ירפכה לש ותרמא תא יל יתצמיא םוי ותואמ"
ןוקיתלו ירובעב םג אלא ,חדינה רפכל הזוחה ינחלש יתיב תסנרפ ליבשב קר אל יכ ,יתנבה
."יתמשנ
לגופ לאקזחי ברה םע םיידוהי םייח
םירושיכה תא לצנל :לגופ ברה


...םידבוע םיכרבא :פוקס

ופי בוחרב רנקנד-דיפל םיאנותיעה דמצ ולייט רבעש עובשה ףוסב הרירק ברע תעשב
תיב'ל רבע לכמ םירהונה םידרח םיכרבא תורשעב וניחבה עתפל .'ללכ זכרמ' לומ ,םילשוריב
יסיסע פוקס ילוא .וכרדנ םייאנותיעה םהישוח .שיבכל רבעמש (םירבח לארשי לכ=) 'ח"יכ
ילוא ?השדח הבישי ?ינוליחה ופי םחתמל תידרח השילפ דוע .םהידיל לשב ירפכ לפונ
?'ללוכ'

םה .םהיתובקעב ובנגתה ןכמ רחאל קרו ,המינפ סנכיהל ,שפנ האמכ ,םיכרבאל וחינה םיינשה
זכרמ" :זירכמה ןטק טלש הילעש תלדב ולקתנ םש .תישילשה המוקה דע תוגרדמה הלעמב וספיט
,"ןגוהכ ינממ ופטחי רבכ םה" .דחאה שגרתה ,"םח לע םתוא ונספת" ."תיעוצקמ הרשכהל ידרח
.םיינשה ונהנה ,"!המרוע וזיא !םוכחת הזיא" .ורבח קיזחה-הרחה

תותיכ תותיכ

ולחה תוקד המכ רובעכ .ךורא ןורדסמ ךרואל םיעסופ ולחהו המינפ וסנכנ םיישירח םידעצב
תמגמ' :טלש ססונתה הנושארה תלדה לע .םימלוח םניאש םיחוטב תויהל ידכ םמצע תא טובצל
לומ םיבשוי םיכרבא תורשע תוארל ומהדנו רצ קדס דעבמ וציצה םה .'תונכת - םיבשחמ
הבשי וז תלד ירוחאמ םג .'תונובשח תלהנה - תואנובשח' :בתכנ האבה תלדה לע .םיבשחמ
,'ן"לדנ קווישו לוהינ'ל תופסונ תותיכ וליגו האלה וכישמה .הלודג םיכרבא תצובק
םילבלובמ .דועו 'תישעמ תואלמשח' ,'הקיטפוא' ,'תינכט תולכירדא' ,'תבשחוממ הקיפרג'
.םוקמה תא בוזעל םיינשה ורהימ םיכובנו

.ןוכנ ראשה לכ ,הזמ ץוח לבא ,םש ורקיב אל אקווד רנקנד-דיפל .ונצצולתה תצק ,בוט

יגולונכט עדי

ינשהו קרב-ינבב דחאה ,תיעוצקמ הרשכהל םיידרח םיזכרמ ינש םילעופ םייתנשמ רתוי
(ברעה תועשב) םירבגו (םויה תועשב) םישנ תואמ-שמחכ םש םידמול םויהל ןוכנ .םילשוריב
.ל"נה תומגמה לכב

ולש רישעה המוזרב .םילשורי בשות ,(50) לגופ לאקזחי ברה אוה המזויה ירוחאמ דמועש ימ
תודסומ להנמו יתד ןוכית להנמ ,יאבצ בר ,ב"הראב הליהק בר :הלאה םידיקפתה םימושר
םע הקומע תורכיה ךותמ הזה אשונה לא אב ינא" .תוניידלו תונברל 'לשיפ ירה'ו 'לאירא'
,יגולונכט עדי שרוד ונימי לש הדובעה קוש" .לגופ רמוא ,"ידרחה רוביצה לש ויתוקוצמ
."םהירושיכ תא תומלוה ןניאש תודובעב קפתסהל תובישי ירגוב םיכרבא םיצלאנ ורדעיהבו

םישקובמ םירגוב

תוחפשמ ילעב םיכרבאל רשפאל המישמה תא לגופ וילע לביק ,םינבר לש םתכרבב דייוצמ
ונלצא םידמול" .קנע החלצה רופיסב רבודמ ,תונעיהה ףקיה יפל טופשל םא .דובכב סנרפתהל
רוקמ םישפחמו ללוכב םינש המכ ודמל רבכש ,הלעמו שמחו םירשע ליגמ םיכרבא רקיעב
.לגופ רמוא ,"הסנרפ

עוצקמה תא עובקל ול םיעייסמה ,ישיא ןויאר ןכו המאתהו ןוימ ינחבמ רבוע םוקמל אבש ימ
תולודג תורבח רתויו רתוי" .הבר החלצה שי םידומילה רמגבש המשהה ךילהתב םג .םיאתמה
.לגופ רמוא ,"תובישי ירגובב םולגה ילאוטקלטניאהו ישונאה לאיצנטופה תא ךירעהל ודמל
."תויתריציו תירוקמ הבישח חיטבמ 'ארמג לש שאר'ש םיעדוי רבכ וללה"גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב הליבט

?תבשב םח הווקמב הליבטב רוסיא שי םאה :הלאש

ינפמ הריזג ,תבשב םימח םימב ובור וא ופוג לכ תא ץוחרל םדא לע ורסא ל"זח :הבושת
.רוסאה ןפואב תבש ברעמ וא ,תבשב וז הציחרל םימ םיממחמ ויהש םינלבה

,(ןנברדמ רוסאש רבד) ורעשמ םימ טוחסל אלש רהזיהל ךירצ ץחורהש ןוויכמ ,וזמ הרתי
,רהנב םימסיק טישהל אלשו תוחשל אלש ןוגכ ,םיפסונ םירבדב רהזיהל ךירצ רהנב ץחורהו
גהנמה טשפתנ ןכל - הב לטלטל רוסאש תושרב םימה תא לטלטי אלש בטיה ופוג תא בגנלו
.ןנוצב וליפא ,תבשב ופוג לכ םדא ץחרי אלש םיזנכשאה תוליהקב

בתכ הז דגנכ .דבלב 'ןתניצ םיגיפמ' ןכ םא אלא ,םימח םימב הליבט רסא 'יבצ םכח'ה
."תואצחרמ תריזג ללכב יווה אל ןימחב הווקמ ימ תליבט" :'לאנתנ ןברק'ה

אל (ב .הווצמ לש הליבט אלו גונעתל הציחר קר הרסאנ (א :ריתהל ונתינש םיקומינה תצקמ
הרקיע ,הליבטה לבא ,עקרקבש רגאמל םימח םימ םיכפוששכ וא ,ילכב אוה רקיעהשכ אלא רסאנ
םיברל דחוימה הווקמב (ג .םמש לע ארקנ הווקמה לכו ,עקרקב םיווקנש םיננוצה םימב אוה
ללכב ונדוע ,דואמ םח ונניא הווקמה םא (ד .הז תא הז םיריכזמ םיברש ,ורזג אל
.םירתומה ,'ןירשופ'

תחנמ'ה לעב ומכ) ויהו .תאז ריתהל וגהנ תודעה לכמ לארשי ילודגש ,ונייצ רבכ השעמל
.תותבשב הליבטה ינפב תואווקמה תא םירגוסש םינברה דגנ תופירחב ואציש ('רזעלא

.דימ תאצלו לובטל אלא ,םימב תוהשל אלש ושרדש שי ,תאז-לכבו
.ז,ו,א"ס םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .וכש 'יס ח"וא ע"ושוט .ק תוא ב"כס ב"פ תבש נ"ק .א,מ תבש
ח"וא אנינת ב"ונ .אי,יבצ םכח :ת"וש .ב,םש י"כרב .ט,זצק ד"וי ט"דס .םש ח"וא יקומינ .י,ש"הורע
.חכק ,ג"שרהמ .וכקת ,ז"נבא .גק,הכלה קמע .וע,א ןויצ ןינב .וכ,ב"ח םייח ירבד .ו-דכ
התכלהכ ש"ש ,395 'מע תבש 'לה תכרעמ ןורושי ידוסי ,ח,גלק ןחלשה תוצק :םירוציק .ול,ה"דשרהמ
.נ"שו ,ד -ג 'עה ד"יפעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il