580 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ורתי תשרפ * (13.2.98) ח"נשת'ה טבשב ז"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


דחפל אל ,חוטבל


בל-יפקתהמ ותמ םישנא רתוי םיברש ,ונחכונ ץרפמה תמחלמב
ךירצ ,םעה תא דיחפהל םוקמב .םיליטה תעיגפמ רשאמ דחפמו
'הב ןוחטיבו דודיע לש חור ךוסנל


לבקמ ,תרושקתהמ ןוזינו ותיבב בשוי אלא ,תוירבה םע רבדמ וניאו בוחרל אצוי וניאש ימ
,ימוטא ,יגולויב ,ימיכ םילימה ףרה אלל תופחרמ ללחב .הארונ הקינפ הזוחא הנידמהש םשור
םלוע-תמחלמ לש המוציעב םייורש ונאש המדנו ,'וכו םיטוירטפ ,םיליט ,תוכסמ ,סקארתנא
הרשפ לע ההימת םיעיבמה ,םיעוגרו םיוולש םדא -ינב שגופ ,בוחרל אצויש ימ לבא .תישילש
.תרושקתה-ילכ ןיב תלהנתמה הדחפהה תורחת לש

םיעד-ימימת םיחמומה לכ .םייתדבועה םינותנה חכונל םג תיתרושקתה הלהבה תא ןיבהל השק
םג .ידמל שולק (הזכ היהי םא) קאריע םע ינקירמאה תומיעב םיברועמ תויהל ונלש יוכיסהש
וא ימיכ שאר ילעב ויהי הלאש יוכיסה ,לארשי לא םיליט הלילח רגשל קריע טילש טילחי םא
?הקינפ זוחא רוביצ לש םשור םירצויו המלש הנידמ םיעגשמ אופא עודמ .יספא אוה יגולויב

ףדינ הלע לוק

תוכסמל גואדל - 'תוירחא' תולגל ל"הצו הנידמה ישארמ םיעבותו םידבוכמ םינרדש םידמוע
םניא םה לבא .םילותחו םיבלככ דמחמ-תויחל וליפאו ,יס חטשבש םיברעל ,םירזה םידבועל
ליהבהל ךכבו ,רודישל הלאכ םיאשונ תולעהל םיטילחמ םהשכ ,תוירחא התוא םמצעמ םיעבות
בל-יפקתהמ ותמ רתוי םיברש ,ץרפמה תמחלמב ונחכונ ירהו .םימימת םיחרזא ינומה אוושל
.םיליטה תעיגפמ רשאמ דחפמו

השק העיגפ הב שי הדרחהו דחפה תריווא לש התריצי םצעש ונלצא םיניבמ אל םאה ,ללכב
דלי לכ .תונפקות ןימזמ הדרחו דחפ תושוחת רודישש ,ןיבמ תעד-רב לכ אולה ?ןוחטיבב
ול םורגל לוכי התא ךכב ןכש ,דחפ ינמיס אטבל ךל רוסא בלכ דיל רבוע התאשכש ,עדוי
םיניבמ ןיא םואתפש הרק המ .תאזכ הנווכ הליחתכלמ ול התייה אל םא םג ,ךתוא ףוקתל
?וז תיסיסב הדבוע

םחליהל יאדכ ורובעבש רבד םוש ןיא םא .םיכרע לש הסירק תרתתסמ דחפה ירוחאמש ,ררבתמ
יזכרמה ךרעל ךפוה הז .עגפיהל אלש רהזיהלו בוט תויחל - דחא 'ךרע' קר ראשנ ,קבאיהלו
.ףדינ הלע לוקמ םילהבנ ןכלו ,םייחה תילכתלו

תיתימא תוגיהנמ

,זא .םינש עבש ינפל שטיוואבוילמ יברה עימשהש םירורבה םירבדה ונינזואב םידהדהמ ןיידע
לכל ארקו םעה חור תא דדוע ,תודחפהה תיישעת דגנ יברה אצי ,םימיה-תשש תמחלמ ינפל ומכ
-לע ,םהש םוקמ לכב לארשי-םע לע ןגמ אוה םאש ,לארשי רמוש 'הב וחטבמ תא םישל ידוהי
תישארמ ,הב ךיקולא 'ה יניע דימת ...רשא ץרא" רמאנ הילעש ,לארשי-ץראב המכו-המכ-תחא
."הנש תירחא דעו הנשה

.תיארחא תידוהי תוגיהנמ לש תפומ ונלוכל איה תוחיתמ לש תועש ןתואב יברה לש ותגהנה
.הילא עוסנל ףיסוהל ארק ףא אלא ,לארשי-ץראמ תאצל וידיסחל השרה אלש דבלב וז אל יברה
וראשייש :יעמשמ-דח הנעמ ונממ ולביק ,לארשיב םידמולה םהינב תא ריזחהל ושקיבש םירוה
.ץראב

:תיארחא תידוהי תוגיהנמ וז אלא ,םילאושה לכל ער הנואי אלש קידצ לש החטבה קר וז ןיא
הנושארבו שארב םיכירצ םידוהי .הסונמ דדועל ןיא ,דחפ דדועל ןיא ,הכרעמהמ חורבל ןיא
.ונתער תא םישקבמה יפלכ תושיחנו חור-זוע ןירקהל ךירצ תעב הבו ,'הב ןוחטיב תולגל

רמוא הלא םיעוריא םישחרתמ רשאכש ,ל"זח ירבד תא ונל הריכזמ יסרפה ץרפמב תוחיתמה
עיגה ...םכליבשב אלא יתישע אל יתישעש המ לכ ,וארייתת לא ,יינב" :לארשי-םעל ה"בקה
לכמ הלילח עגפינ אלש דבלב וז אלש ,ןימאהלו 'הב חוטבל ונילע ךכ ."םכתלואג ןמז
.לארשי-םעל הכרבו הבוט חמצת וללה םיעוריאה ךותמ אקווד אלא ,םימויאה

.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשה הלואגה - איה רתויב תיתימאה הבוטהושדח שיתוחולש לש ימלוע סוניכ

,ןוסרואינש אקשומ-היח תינברה תוקלתסהל ירישעה הנשה-םוי לוחי טבשב ב"כ יעיבר םויב
סוניכ קרוי-וינב ד"בח תודיסח זכרמב םייקתי הז םוי לגרל .שטיוואבוילמ יברה לש ותייער
ונודיו סוניכל ועיגי םישנ תואמ .לבת יווצק לכמ םיחולשה תושנ - 'תוחולשה' לש ימלוע
ברקב תירוביצ תוליעפ דעו םידליה ךוניחמ ,ד"בח תחילש תדדומתמ ןהמעש תודחוימה תויעבב
.תונבו םישנ

םילשוריב םישנל סוניכ

ה"יא היהי סוניכה .תינברה תוקלתסהל הנשה םוי לגרל םישנל לודג סוניכ םייקתי םילשוריב
היתוברוקממ ,גרבנרטש רתסא 'בגה :ל"וחמ תחרוא הצרמ .רימת תמר םלואב ברעב ישילש םויב
.02-5374927 'לט .םינורחאה הייח יעגרב המע התייהש ימו תינברה לש

תושדח ואדיו תוטלק

14 ןב ןוטרס ,'םילעה ןיב' .תכרעמב הלבקתנ תירוקמ תידוהי חורב ואדיו תוטלק לש הרדס
תודדומתהה יכרדלו םיקרחה תייעבל תנייוצמ השחמה .םילע תוקריב םייוצמה םיקרח לע תוקד
.07-6847088 'לט .םמע

המכ דע רבונרב והימרי 'פורפה שיחממ ובש ,העשה תיצחמ ןב ףלאמ טרס ,'המ-עד - עדמ'
תרות ומכ ,םיכבוסמ םיגשומ ריבעהל חילצמ אוה .עדמל הרותה ןיב הריתס שיש הנעטה תכחוגמ
.הרותב רומאה תא תומאות תוינשדחה תוירואתה אקוודש ריבסמו ,םיטנווקה תקינכמו תוסחיה
.02-5385702 'לט

םידליל תוטלק ,'אב חישמ הנה-הנה'ו 'ןמאנה העורה' :תוטלק יתש שיגמ גרובזנג קחצי 'ר
.03-9606292 'לט .הלואגל הייפיצה יניינע תא תוריבסמהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ורתי תשרפל


הרותה-ןתמב תולוק השימח

...רפוש לוקו ,םיקרבו תולוק יהיו" :םילימב הרותה תראתמ יניס-רה לע הרותה ןתמ תא
השימחב" הנתינ הרותהש ,ל"זח םירמוא ךכ לע ."לוקב וננעי םיקולאהו ...רפושה לוק יהיו
.(םיפסונ תולוק ינשל זמר ,"תולוק" תפסונ םעפו "לוק" רמאנ םימעפ שולש ןכש) "תולוק

הרות ןתמ .ומצע הרותה ןתמל עגונה טרפ דחוימב ,תועמשמ לעבו קייודמ הרותב רבד לכ
השימח"ב גצוימ הז יוליגש ,תרמוא הרותה רשאכו ,םלועב ה"בקה לש אלפומ יוליג וניינע
תילגתמ ודי-לעו הרותב רתויב יתוהמ ןיינע יוטיב ידיל אב הזבש ןיבהל ונילע ,"תולוק
.תדחוימה התלעמ

יוליגכ לוקה

ולוק תועצמאב הלגמ ,לשמל ,םדאה .הכ דע רתסומ היהש המ-רבד תולגל אוה 'לוק' לש וניינע
םיאטבמ יניס-רה דמעמב ויהש תולוקה תשמחש ,ןאכמ .ובילבו וחומב םלענו יובח היהש המ תא
.ה"בקה לש תונוש תויולגתה שמח

לוק שי ;קזחו ףיקת אוהש ,הדוקפ לש לוק שי .םינוש תולוק םיריכמ ונא שונא יגשומב םג
,לוק לש םיגוס המכו המכ שי ךכו ;"םיעמשנ תחנב םימכח ירבד" ,ילכש ןיינע םיריבסמ ובש
ויה הרותה-ןתמב ה"בקה ונילא הלגתנ הבש ךרדב םג ךכ .המ-רבד אטבמ םהמ דחאו דחא לכש
.תונוש תויולגתה שמח

האירבה ירדג

.תויתוא עברא וב שיש ,'יוה םש לש וחוכב ארבנ םלועה .עברא רפסמב תגצוימ ללכב האירבה
.היישע ,הריצי ,האירב ,תוליצא - העבראל םינוילעה םיינחורה תומלועה םיקלחתמ ןכ-ומכ
.רבדמ ,יח ,חמוצ ,םמוד - םיגוס העבראל םיקלחמ ונא ונמלועבש םיאורבה תא םג

תויח וב ןיאש ,רתויב תוחנה גוסה אוה םמודה .האירבה לכ תא תופיקמ וללה תוקולחה עברא
ההובג הגרדמב .דבלב הלידגו החימצ לש ,תמצמוצמ תויח וב שיש ,חמוצה ונממ הלעמל .ללכ
,םדאה דמוע רתויב הנוילעה הגרדב .שממ לש תינחור שפנ וב שיש ,יחה גוס בצינ רתוי
לוכי אוה ולכש תועצמאבש דעו ,םייתימא םיינחור םירבד סופתל תלוכי ול שיש ,רבדמה
.האירבהו םלועה ירדגמ הלעמלש םירבד שיש ןיבהל

האירבהמ הלעמל

השודקה תא זא הליג ה"בקהש רבדה שוריפ ,דבלב תולוק העבראב תנתינ הרותה התייה וליא
הנתינ הרותהש ונל םירמואשכ םלוא .עברא רפסמב תגצוימה ,האירבה ירדגל תכיישה תיקולאה
ירדגמ הלעמלש תיקולא השודק ה"בקה הליג הרות-ןתמבש ,רמול הנווכה ,תולוק השימחב
.האירבה

ומצע ה"בקה - ףסונ רבד אב הז לעו ,(עברא) האירבה ירדג לש תומלשה תא למסמ שמח רפסמה
ידוהי רשאכו ,רתויב תונוילעה תוגרדה תא ה"בקה ונל הליג הרותה-ןתמב .(ישימחה אוה)
לש הנוילעה השודקל םג אלא ,האירבה ירדגל תכיישה השודקל קר אל הכוז אוה הרותב קסוע
.ירמגל האירבה ירדגמ הלעמלש ,ומצע ה"בקה
(107 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

םאו בא דוביכ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםיפתוש השולש

תאו ויבא תא דבכמ םדאש ןמזב .ומאו ויבא ,ה"בקה ,םדאב םה םיפתוש השולש :ןנבר ונת
תא רעצמ םדאש ןמזב ...ינודביכו םהיניב יתרד וליאכ םהילע ינא הלעמ :ה"בקה רמוא ,ומא
.ינורעיצ םהיניב יתרד אלמלאש ,םהיניב יתרד אלש יתישע הפי :ה"בקה רמוא ,ומא תאו ויבא
(ינועמש טוקלי)


הבוט ריכהל

לבנ היהי אלו ,הבוט ומע השעש ימל דסח לומגיו ריכיש םדאל ול יוארש ,וז הווצמ ישרושמ
וביל לא ןתיישו .םישנאו םיקולא ינפל תילכתב הסואמו הער הדימ וזש ,הבוט-יופכו רכנתמו
תלעות לכו דובכ לכ םהל תושעל ול יואר תמאב ןכ-לעו ,םלועב ותויה תביס םה םאהו באה יכ
הדימה תאז עיקשישכו .ותונטקב תועיגי המכ וב ועגי םג ,םלועל והואיבה םה יכ ,לכויש
םדא דע ויתובא לכ תביסו ותביס אוהש ,אוה ךורב ל-אה תבוט ריכהל הנממ הלעי ,ושפנב
.ןושארה
(ךוניחה רפס)


הריחב ילעב

,םתוא ארב הבקנו רכז" (חכ-זכ,א תישארב) רמאנש יפכ ,'ה תכרבב היולת הדלוהה רקיע םנמא
םהש םושמ ,ןבה תדלוהב םיפתוש םירוהב תוארל שי תאז-לכב ,"וברו ורפ ...םתוא ךרביו
.םלועב ותויה תביס םה יכ ,םדבכל הרותה התוויצ ןכל .הריחבו ןוצר ילעב
(א"ישת םירמאמה רפס)


ךופה םלוע

,ןכ-יפ-לע -ףא ."ןב דוביכ" לע הרהזא םוש ןיאו בא דוביכ לע הרותה הריהזמ םימעפ שולש
...באה רובעב םשפנ תא םינבה םירסומ דימת אלו ,םהינב ןעמל םשפנ תא םירסומ תובאה לכ
(ןשיה ונזנגמ)


םייחו דובכ

ןמז םינבה םע תובאה םייח םימעפל יכ ?םאו בא דוביכל רכשכ םימי תוכירא הרותה העבק המל
רכש עבקנ ןכל .םינבה לע ודבכי םדוביכו םתלכלכו ,םינבה לע הסמעמ םה תובאהו ךורא
השעמל אוה ,וירוה ייח לע רעטצמ אוה םאש ,ןבה עדייש ידכ ,םימי תוכיראב תאז הווצמ
.וירוהל וסחי יפ-לע עבוק אוה וייח תא ;ולש וייח לע רעטצמ
(ןואג הידעס יבר)


םינב לש םכרד

םיאלמ דימת םהש םינב לש םכרד ."לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו" :רמאנ (חכק) םיליהתב
םה רשאכ ,"ךינבל םינב הארו"ל םיעיגמ םהשכ קר .יד םהל םינתונ םניאש ,םהירוהל תונעט
םיניבמ םה ,"לארשי לע םולש" - זא ,תונעט ןתוא םהינב יפמ םיעמושו םירוה םישענ םמצע
...םהירוה תא בטיה
(תיז ילע)


הרות ןיד

אלו הבר תוסגב ןבה גהנתה ןוידה תעשב .םיובנגייפ קחצי יבר לצא ןיידתהל ואב ונבו בא
ןידב קוספלמ ינא לוספ :רמאו שערנו זגרנ ומוקממ קחצי יבר ץפק .ויבא תא תוזבלמ קספ
אנושו ,ול אנוש יתכפהש שח ינא ,ויבא לא רבדמ ןבהש ךרדה תא יתיארש רחאל ןכש ,הז הרות
.ןייד תויהל ול רוסא

"חצרת אל"ו "דבכ"

םדאל ול שי םא :ךדמלל ?"חצרת אל"ו "ךמא תאו ךיבא תא דבכ" תורבידה ודמצוה עודמ
רמול ךירצ ןיאו םיריעצ םדועב וליפא ,ומא תאו ויבא תא הנהמ וניאו ותיב ךותב תונוזמ
.םוקמה ינפל חצור וימי לכ אוה וליאכ ,םתונקזב
(ינועמש טוקלי)

עובשה תרמיא


םיקידצ יכרד

יבר ,ותמועל .הקדצל קלחמ היה ודיל הלפנש הטורפ לכו ,בר םוצמצב יח ןלשימרפמ ריאמ יבר
םיבהוא םיקידצה ינש ויה ןכ-יפ-לע-ףא .הלודג תורישעבו תובחרב גהנ ןי'זורמ לארשי
.הזל הז םינמאנ

העבראל המותר ,הרודה הבכרמב עסנ לארשי יבר .ךרדב םתויהב וידחי םהינש ונמדזנ םעפ
.דחא סוסל המותר ,הטושפ הלגעב עסנ ריאמ יבר וליאו ,םיסוס

ולכוי ,ץובב עקשת םאש ידכ ,םיסוס העבראל המותר הבכרמב עסונ ינא" :לארשי יבר רמא
."תוריהמב םשמ הצלחל םיסוסה

ץלחיהל לכוא אלש רוכזאש ידכ ,דחא סוסל המותר הלגעב עסונ ינא" :ריאמ יבר רמא
..."םשל סנכית אל הלגעהש שארמ רהזיהל יילעו ,הציבהמתודיסחה יכרד


הרותה תאירק

לע ודיפקה .הליפתה לש קייודמה קודקדה לע הדפקהל הבר בל-תמושת ושידקה אל םידיסח לצא
תאז םע .בלה תוררועתהו הנווכה לע היה הליפתב שגדה רקיע לבא ,התכלהכ עמש תאירק
דצמ ןהו קודקדה דצמ ןה הנוכנ היהתש ,הרותה תאירק לע דואמ ודיפקה ד"בח יר"ומדא
.םימעטה

.שטירזממ דיגמה לש ושרדמ-תיבב הרותב ארוקה היה אוה .ןקזה ונברב הרוקמ וז הדפקה
קלח לכ לשו ,עובש ותואל השרפה לש התוכייש תא עדוי אוה םא הליחת רריב דיגמהש ,לבוקמ
קר .הרותל הלועש שיאל האירקה ןיב תוכיישה תא עדוי אוה םאו ,עובשב ליבקמה םויל השרפב
.הרותב ארוקה תויהל ול השרה תאז לכ עדוי ןקזה ונבר יכ חכונש רחאל

םילימה תא ארוק היה ,הרותב ארוק היה ןקזה ר"ומדא רשאכ" :םינושארה םידיסחה םידיעמ
קוספ לכב ,תינש .ארקמה ימעט לכ םעו קודקדה יללכ לכ יפל ,תמעטומו תקייודמ הרוצב
רמאנש המ לכ תא הבית לכב ןוויכ ,תישילש .הז קוספ לע הרותד הלגנב אבומש המ לכל ןוויכ
דחא לכ ,הרותל םילועה תא ןמזמ ומצעב היה ,תיעיברו .רהוזהו הלבקה תרותב וז הבית לע
."ךייש אוהש המ יפ-לע השרפה קלחל

"יניסמ התניתנכ"

.ןקזה ונבר יפמ הרותה תאירק םעפ עמש ,בוט-םש-לעבה לש אירבחהמ ,םירתסנה םיקידצה דחא
'מע םירופיס יטוקל) "הטמל דחא גת ריסחה אלו הלעמל ולוכ היה אוה" :אטבתה ןכמ רחאל
תאירק תא עמשש רחאל .ןקזה ונבר לצא רקיב לארשי-ץרא ילבוקממ דחא יכ ,רפוסמ דוע .(הנ
העט אל תאז םעו ,ל"זיראהו ק"מרה תונווכ לכ תא ןוויכש רמאו אטבתה ,יברה יפמ הרותה
.םעט וא גת םושב

רצענ אוה .האירקה תא עמשו בוחרב רבע ילופשמ אבסהו ,הרותב ןקזה ונבר ארק תחא םעפ
!שממ יניסמ התניתנכ :רמא ךכ-רחא .בישקהו טעמ

,יעצמאה ר"ומדא ,ונב עמש ,ותוקלתסה רחאל .ומצעב ארוק ןקזה ונבר היה הליגמה תא םג
תעמש יכו" :והולאש ."הפי רופיס ,ןכ" :רמא ןכמ רחאל .רחא ארוקמ הליגמה תאירק תא
..."ירמגל רחא רופיס היה הז ,ארק אבאשכ" :יברה הנע ."?הנושארה םעפב הליגמה תא וישכע

וינב תא דמיל ןקזה ונבר" :(לר 'מע ,ב קלח םירוביד יטוקל) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רפסמ
,תוליגמ שמחו ך"נת לש האירקה תואחסונ לכב בר קוידב האירקה לש הניגנה ימעט תא וידכנו
,האירק-ילעב םלוכ ויה ןקזה ונבר ינב לכ ...הניגנה ימעט תניגנב קוידה לע דואמ דיפקהו
."יברהמ האירקה תא ודמל םלוכו

ורמשיש םילודג םידיפקמ ויה םישודקה וניתובר וניתובא ק"כ" :(456 'מע) רפסמ אוה דוע
קוידה רקיע .םיבוט האירק-ילעב לע ודיפקה םה ...הרותה תאירקב הניגנה ימעט לע בטיה
."הניגנה ימעט (ב ,הרורב הרבהב םילימה קודקד (א :םירבד ינש לע היה

עייסל אל

שדוק-תורגאב הספדנ) הרותה תאירק לע 'הבר העדומ' ב"שרה ר"ומדא ק"כ םסרפ ו"נרת תנשב
יברה .התכלהכ התעימש לע דיפקהל ררועמו התלעמ תא ראבמ אוה הבש ,(חעק 'מע ,א ךרכ ,ולש
תווצמ םייקמ רשא תאז דבלמ הנה ,התכלהכ הרותה תאירק עמושה רשא ,רבדה רורב" :זא אטבתה
לעו וילע םימחר תררועמ הרותה הז ידי-לע ,הרותה תא דבכמש דובכה ןיינע םצע הנה ,םשה
."תוימשגבו תוינחורב ותיב ישנא

עייסל אל ,הלימ לכל בישקהל ,הרותה תאירק תעשב רבדל אלש יברה ריהזמ העדומ התואב
הרותה תאירק עומשל דחא לכ ךירצש ,ל"נה לכמ אצויה" :םייסמ יברה .דועו םר לוקב ארוקל
-סח הלטב החיש חושל ןכש-לכו הרותה תאירק תעב דומלל וליפא רוסאו ,רוביצ-חילשה יפמ
םא-יכ ,לוקב ומע ארקי אלו ץ"שהל עייסי אל םולשו-סחו ,שמוחה ךותמ עמשיש בוטו ,םולשו
."האירקה תא עמשיו קותשי


הלואגל הייפיצב


,רמאנש ,םהל קבדיהל םיאבו ,םהמע ה"בקה ךיא לארשיל ןיאור םלועה-תומוא אבה םלועל"
."םייוגה תונושל לכמ םישנא הרשע וקיזחי רשא המהה םימיב
(ג,א הבר-רבדמב)

היהש השעמ


תיזחב םידוהי

,השרוו הלוטסיוה םיאב הזה רהנה ירחא יכ ועדי םינמרגה .השק היה זרפיוה רהנ לע ברקה
חיוורהל ידכו ,רהנה לש תיברעמה ותפשב ןוטב ירוציב ומיקה םה !ןילרב האב השרו ירחאו
.יחרזמה ורבעב םג םינטק תוחוכ וריאשה ןמז

יחרזמה ודיצב הנטק תבכר תנחת שובכל התייה תינלופה הגולפה ילייח לע הלטוהש המישמה
ידכ םינלופל םיצוחנ ויהש םיימורטה םירשגה תלבוהל תינויח התייה וז הדמע .רהנה לש
םירעה תחא ,ןילבול רורחש התייה הנחתה שוביכ רחאל האבה המישמה .רהנה תא תוצחל
.ןילופב תולודגה

חלשנש ,םיקנט השולש ובו חוכ לע דקיפ ,יתמחלמה ץמאמל סייוגש הבישי רוחב ,אריפש םייח
.יחרזמה דצב םיקנט וקיזחה אל םינמרגה ,יניעידומה עדימה יפל .רוחאמ םינמרגה תא ףגאל
.ללכ המיענ אלו הלודג התייה העתפהה ,םייקנע םיקנט השימח ולומ םואתפ ועיפוהשכ ןכל

לע רובגל הגולפה ילייח וחילצה ףוסבל .םידדצה ינשמ םיעגפנ ויה .השק היה ברקה
רחאל םג ולש קנטהמ םחליהל ףיסוהש ,םייח לש וביל-זועו ותיישות תוכזב טעמ-אל ,םינמרגה
.העונתה רשוכ תא ונממ הלטנש העיגפ גפס הזש

ודי תא חלש אוה .ופרועב הקזח הכמ שח זאו ונממ ץפק ,ץצופתהל קנטה דמע םרטב עגר
."לארשי עמש" שוחלל קיפסה ותרכה תא דביאש םדוק .םד האלמתה איהו באכה םוקמל

תא רתאל ידכ רביא רחא רביא עינהל לחה ,עצפנש ןיבהשכ .הרצ הדש-תטימ לע ררועתה אוה
תושובחתב שחו די טישוה אוה .ףירח באכ שח ,ושאר תא זיזהל הסינשכ ,ףוסבל .העיצפה םוקמ
רדוח רודכה היה ול" .תוחאה ותוא העיגרה ,"השק עוצפ ךניא ,גאדת לא" .וראווצ תא ופטעש
."ךייח ימי לכל קתושמ ראשנ וא תמ תייה ,רטמילימ דוע

רחא בקע אוהו העיגה םיעוצפ םילייח לש השדח הצובק .םילוחה-תיבב טטושל השרוה םייח
ושארב התכה םואתפ .תיאשמ לע םתוא ךילשהו םיכלכולמה םהידמ תא ףסא חא .םהב לופיטה
."?ויסנכמ סיכב קיזחהש ירבעה הנשה-חולו ך"נתהו ןיליפתה ןכיה !ןיליפתה" :הבשחמה

ןילימ ינשכ קחרמב יכ ,בישה שיאה .םידמה םילבומ ןאל הלהבב לאשו חאה לא ץר אוה
תיאשמל תולעל ותושר תא שקיב םייח .םידמה לכ םיסבוכמ הבש תינמז הסבכמ תלעפומ םוקמהמ
םילוחה לע רומח רוסיא לח יכ ,ורמואב ףקותב השקבה תא החד חאה לבא ,העיסנל ףרטצהלו
.תמהוזמ הבש הסיבכהש םושמ ,תיאשמל ברקתהל

םוי וילע רבע אל הווצמה-רב זאמשו ,םינשה לכ ומע אשנש ןיליפתה .רבשנ םייח לש וביל
.המ יהיו ןרתאל ותעדב שוחנ היה אוה .ודבא - ןחיניש אלב

וא םיניצקה דחא לש 'המחלמ ללש' הארנכ היה הז .ינמרג עונפוא-תלת האר םילוחה-תיב דיל
שובל היהש יפ-לע-ףא .יטמוטוא הבורו יקסיו יקובקב המכ ויה וילא דומצה לסב .םיאפורה
.וכרדל אציו בשומה לע תוריהמב םייח הלע ,םילוחה-תיב לש המ'גיפ

חכונ ברקתהשכ .תרתלואמה הסבכמה וז יכ ןיבהו ךימס ןשע תרמיתב ןיחבה הדש לש ורוביעב
,םירגובמ םישנא העברא .םידמ לש תומירע ומרענ וביבסו שאה לע דמע לודג ריס .קדצש
.םיחתורה םימב םידגבה תא ורשיה ,םידמ ישבול

ינפמ םריהזהל אב יכו ולש םידמה סיכב די-ןומיר שי יכ םהל רפיסו םהילא רהימ םייח
.ורמא ,"םיסיכה תא םיקדוב ונחנא ?םישפיטל ונתוא בשוח התא" .וכחיג םה .הנכסה

רהמ שיח .ויסנכמ ואצמיי םא םהמ דחאו דחא לכל יקסיו קובקב עיצה אוה .שאייתה אל םייח
םכותבו םייסנכמה ואצמנ הרהמ דע .ויסנכמ תאיצמב וזכרתהו רחא קוסיע לכמ העבראה ולדח
.רקיה רצואה

.עונפואה לע עיבצהו קעצ ,"ךלש ףוסה הז" .םעוז לייח ול ןיתמה םילוחה-תיבל רזחשכ
."!יירחא אוב !ץיברק ר"ד ,ישארה חתנמה ,לנולוקל ?ךייש הז ימל עדוי התא"

להוא דיל הנטק הוורואל להבוה אוה ."!ידוהי םש הז ירה" ,םייח בשח ,"?ץיברק ר"ד"
שומישל רבסה שקיבו בקונ טבמ וב ןתנ לנולוקה .ישארה חתנמה לש ותכשל - םיחותינה
בייח יתייהו יירוה לש תונומת ייסנכמב יתראשה" .יקסיווה יקובקב תמלעהלו עונפואב
.םייח רקיש ,"ןאצומל

חתנמה .תויטרפב ןתוא ול הארי יכ ול רמא אוה .ךובנ םייח .חתנמה שרד ,"ןתוארל יל ןת"
.הכשלהמ תאצל םיחכונהמ שקיב

לכ ךשמב ימע ןתוא יתאשנ" .ןחלושה לע ןחינהו ןיליפתה תא םייח איצוה תודעור םיידיב
."!יילא ןבישהל בייח יתייה .ןחינהל ילבמ םוי יילע רבע אל" ,תושגרתהב רמא ,"המחלמה

חינהל יתגהנ ינא םג" .תועמד ויניע ואלמ עתפלו הממדב ןיליפתב טיבה ישארה חתנמה
זא לבא ,וכרדב ךישמאש הצרו ,טייח ,דיסח היה יבא" .למלמ ,"הרשע-הנומש ליג דע ןיליפת
."האופר ידומילל יתינפ ינאו הכפהמה האב

דקופ ינא לבא ,עובש דועב תיזחל רוזחל תייה דיתע" :רמאו ויתועמד תא החמ לנולוקה
..."ךידעלב המחלמב חצנל לכוי אבצה .םיפסונ תועובש השולש ןאכ חונל ךילע

(םייהדלפ תאצוהב 'ינב ךל-ךל' רפסה יפל)

ןייטשדלוג המלש םע םיידוהי םייח
םיבושח םישרושה :רציש הנכתהו המלש


תאב ןיאמ עד

היה לביקש ידוהיה ךוניחה .תיתרוסמ תיביבא-לת החפשמל דלונ (47) ןייטשדלוג המלש
קידצה לש אצאצ אוה יכ החפשמ תבורק יפמ ול עדונ ,ךרעב הרשע-עבש ןבכ ותויהב .ילמינימ
לע תוקחתהל ותוא הליבוהו ובילב יובח םינ הררוע תאזה העידיה .קסנ'זילמ ךלמילא יבר
לע רפס רואל-איצוה ףא ךכ-רחא םינש המכ .תווצמו הרות ייח לע הדפקהלו םיידיסחה וישרוש
.ךלמילא יבר לש ויאצאצו ויתודלות

,םיבר ןומה ונכותב שי" .תודיסחה תולשושל רושקה לכב יגולוחפשמה קדייחה וב קבד זאמ
יניינעל ירמגל תרחא השיג םהל התייה תאז ועדי וליאו ,םיקידצו םיר"ומדא יאצאצ םהש
ףיקמו ינתפאש טקייורפ לע למע אוה הלא םימיב :השועו רמוא .רמוא אוה ,"תודיסחו תודהי
.החפשמה ישרוש לע תוקחתהל רשפא התועצמאבש ,בשחמ תנכות - רתויב

תידוחיי הנכות

םיאבצה דיצ לע וידי-ומב למע אלא ,םידליל הרותה תלחנהב קפתסה אלש ,ותעשב אייח יברכ
,הווקת-חתפ בשות ,אוה .ומצעב הכאלמה לכ תא תושעל המלש טילחה ךכ ,'וכו ףלקה תנכהו
הנכות תיינב לע דקש וידומיל תא םייסשכ .םיבשחמ תונכת דומלל ךלה ,ןובשח האור ועוצקמש
.לקו חונ שומיש ןכמ רחאל רשפאתו ידוחייה עדימה תטילקל םיאתתש תדחוימ

תדובעב רבודמ ."םיר"ומדאה יאצאצ" - תירבעבו "רעדניק עש'יבר" שידייב תארקנ הנכותה
ותדובע ךרוצל .םינותנ רופס-ןיא תבלצהו תומש ףוסיא ,רקחמ תללוכה ,דואמ תבכרומ םילמנ
תמייק הילוח לכ לע עדימ ונממ תולדל רשפא רשא ,ןשיכ שדח ,רפס לכ ןייטשדלוג ףסוא
.בוט-םש-לעבב התישארש תורודה תרשרשב

תואמ-שולשה תנש

ןיסחוי יקרפ םהידיבש ,םייטרפ םישנאמ םג עדימ לבקמו םיר"ומדא תורצח םע רשק רצוי אוה
םינש ינפ-לע שרפתהל יושע הז גוסמ טקייורפש והוריהזה םוחתב םיחמומ .םהיתוחפשמ לש
ומילשהל קקותשמ אוה .בר -אל ןמז ךותב ומילשהל חילציש טהלב ןימאמ אוה לבא ,תובר
.בוט-םש-לעבל תואמ-שולשה תנש ,הנשה

לע קתרמו בר עדימל עיגהל רשפאמ הנכותה הנבמ .רציש הנכותב םילולכ רבכ תומש יפלא המכ
םש ,דיקפת ,יוניכ ,החפשמ םשו יטרפ םש :ראשה ןיב תללוכ הלבטה .היאצאצו תוישיא לכ
םוקמ ,םירוגמ ריע ,הריטפו הדיל יכיראת ,םידליה תומש ,השיאה םש ,ןתוחה םש ,באה
םידליה וא םירוהה תומש לע רבכע תציחלב .דועו הבצמה חסונ ,וירפס ,ויתובר ,הרובקה
.יתחפשמה תורודה לולסמב תדרל וא ספטל רשפא

תור"ומדא םישנ

המכ לש 'דיקפת' ףיעסב לשמל ומכ .םייתרגש-יתלב םירבד הב תולגל וב שי הנכותב לק ףורפר
,ןייטשדלוג רמוא ,"ןכ" .'תור"ומדא' - הרדגהה תא ונאצמ םהיתונב וא םיר"ומדאה תויערמ
ןהיתוכרב תא לבקל ,('ךאלטיווק') תואקתפ ןהל רוסמל גהנ רוביצהש תוקידצ םישנ ויה הלא"
הנח יבר קידצה תא לשמל םיאצומ ונא ךכ ."םייחב םיבושח םידעצל ןתמכסה תא שקבלו
.הוואנישמ הנח תינברה ,ותבס םש-לע ארקנה ,ץישולאקמ

ויתובא םע םדאה לש רשקה קוזיחל םורתל ידכ הב שי יתחפשמה סוחייה תעידיש ןימאמ המלש
ותחפשמ לע עדימ קפסל ןיינועמה לכ .החכוהכ ישיאה ונויסינ דמוע הז ןיינעב .ותשרומו
.03-9223264 ןופלטב תאז תושעל ןמזומ התלשושוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ונימיב תורשעמ תניתנ

?תורשעמהו תומורתה תשרפה לע ףסונ ,הניתנ תבוח םג ונימיב שי םאה :הלאש

רשעמ ןכו ,ןהוכל ןתיתל שי אלא ,רשעמ תמורתו המורת תשרפהב יד אל ,תינורקע :הבושת
ליגרכ ולכואל רתומו ,םילעבה שוכר ראשנ ינש רשעמ קר .ינעל - ינע רשעמו ,יולל - ןושאר
.ןידכ ותיידפ רחאל

.םירשועמ קפס תניחבב םה חוקיפ אלב םיקוושבו תויונחב םירכמנה תוקריהו תוריפה בור
וילע ורבחמ איצומה" ירהש ,הניתנ תבוח וילע ןיאו השרפהב קפתסהל לוכי הנוקה ןכל
.הניתנה ןיינע תא םג רותפל םיבייח םתניגב קריו ירפ םילדגמהו םיאלקחה םלוא ."היארה

.םיינעל ותיתל ךירצש קלוח לכ ןיא ינע רשעמב

תויומכ שי רשאכו ,בקריהל ןחינהל שי .ונימיב הליכאב תורוסא רשעמ תמורתו המורת
.(םישוע ךכו) ןהוכ תומהב תלכאהל ןתיתל רשפא תולודג

םייוולהו םינהוכהש תואדו ןיא ונימיבש םושמ ,תתל אלש לקה 'שיא-ןוזח'ה :רשעמה ןיינעב
תונתמ יווש תא תוחפל תתל היה ךירצ הרואכלש ,הנעט הלעה אוה םג ךא .הלאכ ןכא םה
.יולל הנוהכה

ןוידפ לע םיכרבמ ונא ןכל .תבייחמו הרורב הייוולהו הנוהכה תקזחש ,חכומ תוכלה הברהמ
אריה" :רמאנ 'המורתהו רשעמה' רפסב .דועו ןיאושינב לוספ-יקפס םינהוכה לע םירסוא ,ןבה
תואלתמא שפחי אלו ,הרמאמכ ינעלו יולל הניתנ תוצמ םייקל רהזיי ,ורבד לא דרחו 'ה רבד
."ומצע רוטפל רתיה ידדצו

ךומנ ריחמב תאז ונתנש אלא ,יולל רשעמו ןהוכל המורת תתל היה לארשי-ץראב םודקה גהנמה
הניתנ) הז ןורקיע םשיימ ףיטק שוגב 'ץראהו הרותה ןוכמ' די-לעש 'רצואה תיב' .רתויב
הווצמה תא םייקל הלקו הליעי ךרד וז ןכאו ,ותרגסמב םימושרה לכ רובעב (םיינעלו יולל
.ןירדהמל
.בצ ללכ כ 'עמ ,םיללכ ,דמח ידש .ק תוא תויתואה רעש ,ה"לש .ד,אלש םייח ץרא .טי,אלש ד"וי ע"וש
ץבוק .וט 'מע המורתהו רשעמה .וק,ו קחצי תחנמ ת"וש .זכק-וכק 'מע י"א רפס .בי,ה תיעיבש א"וזח
.17 'מע 5 ןויליג 'ךיתע תנומא'עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il