582 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

המורת תשרפ * (27.2.98) ח"נשת'ה רדאב 'א * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


האירבה ישעמב תוברעתה


.גרוה הזו גרוה הז ?רחא קשנ לכמ הנוש יגולויב קשנ המב
יגולויבה קשנה עודמ .םימימת םיחרזאב םיעגופ הזו הז
?יתצלפמכ ספתנ


קחשמש םיאובחמה קחשמב תפסונ הקספהל ונסנכנ ,תורושה תביתכ תעשב םיארנ םירבדהש יפכ
הנידמ האר ולוכ םלועה .םיגעלנ ונאצי ונחנא השרפה לכמ לבא ,רמול םיענ אל .קריע טילש
תא הטיעלמו הקיטויביטנאב תדייטצמ ,םינוליינו זג-תוכסמ לע הטע ,הדרחו המיא תזוחא
.יגולויבו ימיכ קשנ לע תודיחפמ תויונשרפב היחרזא ינזוא

וליאכ ,ער םש ונצרא לע ונאצוה לוכ-םדוק .תאזכ תוגהנתה לש היקזנ תא ךירעהל השק
חוכל םרות וניא יאדוובש רבד ,תונדחפו השלוח ונרדיש ,תינש .ןאכ תויחל דואמ ןכוסמ
.וניביוא יפלכ העתרהה

םינחמב" םיררוגתמ םיבשותה םא ררבל םשקיב ,לארשי-ץראל םילגרמה תא חלש ונבר השמ רשאכ
,תוחותפ םירעב ,"םינחמב" םיררוגתמ םיבשותה םאש ,ארקמה ינשרפ םיריבסמ ."םירצבמב םא
תורצבתהה םצע ,תאז תמועל .םירצבמל םיקקזנ םה ןיאש ,םתרובגו םחוכ לע רבדה דיעמ
-לע ,ידמל תנכוסמ תויהל אופא הלוכי תורצבתהה .השלוח לע הדיעמ תוהובג תומוח ירוחאמ
...הקבדה יטרסו ןוליינ תומוח ירוחאמ תורצבתה המכו-המכ-תחא

רתומ ה"בקל

םירוהרה המכב ןודל תונמדזה וזו ,יגולויבה קשנה תייגוסב םינורחאה תועובשב הברה ונקסע
הזו הז .גרוה הזו גרוה הז ?רחא קשנ לכמ הנוש יגולויב קשנ המב ,הרואכל .הלעמ ןיינעהש
.םיבר םישנאב עוגפלו בר סרה םורגל לולע ילנויצנבנוק קשנ םג .םימימת םיחרזאב םיעגופ
.דבלב יתומכ וניא םיינשה ןיב לדבהה

ימרוגו םיקדייח שי .האירבה ירדסב ותוברעתהמ תעבונ ונב ררועמ יגולויב קשנש העיתרה
האירבה ישעמב ברעתהל ןויסינה .ונייחמ קלח איה םהמע תודדומתההו ,םלועב וארבנש תולחמ
.לילעב ירסומ-יתלבו יתצלפמ ונל הארנ םינכוסמ םיקדייחו תויתוכאלמ תולחמ רוצילו

קשנב שמתשה םג אוה ,האירבהמ קלחכ ,תולחמ ימרוגו םיקדייח ארב ה"בקהש םשכ ,בגא
,ןיחש ,רבד ,בורע ,םיניכ ,םיעדרפצ - קהבומ יגולויב קשנ ה"בקה ליעפה םירצמב .יגולויב
:ץראה שוביכב לארשי-םעל עייסש ונימב דחוימ יגולויב קשנ לע ונארק הרבעש תבשב .הברא
."ךינפלמ יתיחה תאו ינענכהו יוויחה תא השריגו ךינפל הערצה תא יתחלשו"

ירדסב ברעתהל יאשרש דיחיה אוהו ,ארובה אוה .רתומ ה"בקל ,ןיינעה קוידב הז לבא
ונייה ול היה בטומ .רוסא ,םדאה-ינב ,ונל .יגולויב קשנב שמתשהל וליפאו ,האירבה
ותתכו" דועייה םייוקי רשאכ ,שממ בורקב היהי ןכא ךכו ,קשנ-ילכ רציילמ ללכב םיענמנ
קשנ תלעפה ,קשנב שומיש םייקתמ ובש ,הווהה םלועה תרגסמ ךותב םג לבא ;"םיתיאל םתוברח
.םיללכה תריבש איה יגולויב

ןכוסמ קחשמ

םוחתל םצמטצמ רבדה ןיא ,האירבה ישעמב תוברעתהב הצוענ יגולויבה קשנה לש ותויתצלפמ םא
ישעמב תוברעתה אלא םניאש ,םינושמו םינוש תונויסינל םידע ונחנא הנורחאל .דבלב קשנה
התוא םיקחשמ" תרתוכב וז העידי וריתכהש םיכרוע םתוא ועלק .יטנג לופכש ,לשמל .תישארב
.רתויב ןכוסמ קחשמ הזש ,ףיסוהל קר יואר ."םיקולא

ארב רשא" :רמאנ םלועה תא ה"בקה ארב רשאכ .לועפל םישרדנ ונחנא םהבש םימוחת שי
ותדובעל בחרמ שארמ ריאשה ה"בקה ,רמולכ ."ןקתל - תושעל" :ל"זח ורמאו ,"תושעל םיקולא
םדאהש ה"בקה הצור האופרה םוחתב םג .םלועב ןקתלו תושעל ונתיאמ הפצמ אוהו ,םדאה לש
.לועפל ונל רוסא ,לועפל ונשקבתנ אלש םימוחתב .םילוח אפרל ידכ לעפי

.תישארב ישעמב ידמ רתוי ברעתהל ךירצ אלש םיניבמ רבכ ונא ,יגולוקא סרה לש םינש ירחא
.ץרפמה רבשממ ירקיעה חקלה הז ילואוםירפס- ןתנוי רתכ

רמייהטרו םחנמ-בקעי תאמ
רבחמה תאצוהב
םוגרת .שדוקה -ןושלל ומוגרתו ןתנוי םוגרת םע ,הרות ישמוח השימח לש תדחוימ הרודהמ
.וניבהל םיבר לע השקמ תימראה ותפש םלוא ,בושח ןשרפ םג אלא ,םוגרת קר ונניא ןתנוי
.02-36815542 'לט .םיכרכ השימח .וירבדל קייודמ םוגרת ףרצמ רבחמה

- ךנחמכ ם"במרה

לפר בד תאמ
תונורחא תועידי תאצוהב
ותנשמל שדקומש ,ףסונ רפס שיגמ ,תיתורפס הריצי לש תובר םינש וירוחאמש ,רבחמה
.'מע 288 .ם"במרה לש תיכוניחה ותטישל םיווק טטרסל הסנמ רפסה .ם"במרה לש תיכוניחה

- ןילבולל אחסישפ ןיב

ץיבוניבר ריאמ-יבצ תאמ
םירשק תאצוהב
ךא ,תירבעה הטיסרבינואב דומלתל גוחה שאר היה ,תישרוש תידיסח החפשמל ןב ,ל"ז רבחמה
תודיסחב תוטישו םישיא לע ,רפסה תא םילשהש םדוק רטפנ אוה .תודיסחב ןיינעתה וימי לכ
.02-5377767 'לט .'מע 588 .הכאלמה תא ומילשה ותחפשמ-ינב .ןילופ

- שפנ חוקיפ

ץיבונמלז ףסוי תאמ
הנידמהו םעה ןוכמ תאצוהב
תא םיעדוי םיבר אל ךא ,חנומב םישמתשמ םיבר .הבחרו הלודג איה שפנ חוקיפ תייגוס
.'מע 285 .שפנ חוקיפ לש םינושה םיפנעה תא זכרמו ףיקמ רפסה .תישעמה תיתכלהה ותועמשמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .המורת תשרפל


תולבגממ הלעמל ,םירדגמ הלעמל

תוליפתה .םילשוריב ,שדקמה םוקמ רבעל ונינפ תא םינפמ ונא ,ללפתהל םידמוע ונא רשאכ
ךירצ ,ץראל -ץוחב אצמנש ימ ."םימשה רעש הזו" רמאנש יפכ ,שדקמה םוקמ ךרד תורבוע
."םצרא ךרד ךילא וללפתהו" רמאנש ,לארשי-ץרא רבעל וינפ תא תונפהל

לכב אצמנו םוקמב לבגומ ונניאש ,ה"בקה לא םיללפתמ ונחנא אולה :הלאש ררועמ הז רבד
הדובע ,'בלבש הדובע' איה המצע הליפתה םג ."אלמ ינא ץראה תאו םימשה תא" :בותככ ,םוקמ
םוקמ םע תוליפתה תא ךורכל ונילע אופא עודמ .לבגומ ימשג םוקמל הרושק הניאש ,תינחור
?שדקמה םוקמ - ימשג

?עובק םוקמ המל

הוויצ ה"בקה ."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" - ונתשרפב רומאה לע םג תררועתמ וז הלאש
ןכשמ וללה םיימשגה םירמוחהמ אקווד תושעלו ,םיפסונ םירמוחו ,"תשוחנו ףסכו בהז" תחקל
ה"בקה רשוק עודמ .םילשוריב - עובק םוקמב ונכשמ םוקמ תא ה"בקה עבק םימיל .ךרבתי ול
?ימשג םוקמבו םיימשג םירבדב ותניכש תא לבגומ-יתלבה

ותויהו ,ה"בקה לש תיתימאה ותלודג יוטיב ידיל האב ימשגה םוקמה ידי-לע אקווד אלא
-ילבה ןיבו לובגה ןיב רוביחה רצונ ךכ .תולבגה םוש וילע תולח אלש ,יתימא ףוס-ןיא
.ךרבתי ותומצע ידי-לע קר תושעיהל לוכיש רוביח ,לובג

ןורסיח איהש הלעמ

םיה ,לשמל .לבגומ תויהל לוכי וניא אוה - תמייוסמ הלבגמ הנומט לובג-ילב הרדגהה םצעב
,סוכ לש לדוגל םצמטצהל ךירצשכ לבא ,הלודג הלעמ וז םנמא .לובג ילב םימעפל ארקנ לודגה
.סוכ לדוגכ ולדוגש םוקמב סנכיהל לוכי וניא לודגה םיה - הלבגמ תרצונ

ויתולבגמב אלו לובגה לש ויתולבגמב אל לבגומ וניא אוה - ה"בקה לש ותלודג הנומט ןאכו
תא םצמצל לוכי אוה העשב-הבו ,םוקמו ןמז לש םיגשומה לכמ הלעמל אוה .לובג-ילבה לש
.תולבגמ םוש ה"בקה ינפל ןיא .םוקמהו ןמזה ירדג ךותל ומצע

םיכפהה רוביח

תודימ שיו לבגומ היה שדקמה .שדקמב אקווד היה לובג-ילבהו לובגה לש הזכ רוביח
."הדימה ןמ וניא ןוראה םוקמ" ל"זח ורמא תאז םעו ;וילכ לש םלדוגלו ולדוגל תוקייודמ
ודדמשכ ,תאז-לכב - "'וגו וכרוא יצחו םייתמא" - העובק הדימ לעב היה ןוראהש יפ-לע-ףא
.ללכ םוקמ ספות וניא אוה וליאכ הארנ היה ,םילתכה דע וידיצ ינשמ

,דחא דצמ .ידוהי לש ותדובעב םג תויהל ךירצ לובג-ילבה ןיבו לובגה ןיב הזה רוביחה
םוקמ ןוויכל תויהל הכירצ איה תאז םעו ,םוקמה תולבגממ הלעמלש ,בלה תדובע איה הליפתה
,הליפתבו הרותב קר אל ה"בקה תשודק תא ןיכשהל ידוהי שרדנ הדובעה תוללכב םג ךכ .שדקמה
.ךרבתי ותומצע םע רשקה רצונ ךכב אקווד ןכש ,םלועה יניינע ךותב םג אלא
(902 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)

הרונמה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםיעבצב שא

ול רמא .השמ הב השקתנ ,הרונמה תיישע לע והוויצ ה"בקהו יניס-רהל ונבר השמ הלעש העשב
שא ,המודא שא ,הנבל שא ול הארה ?ה"בקה השע המ .ךינפל התוא השוע ינא ירה :ה"בקה
:ול רמאו .םינקה תששו היחרפו הירותפכ ,היעיבג ,הרונמה תא ןהמ השעו ,הקורי שאו הרוחש
.עבצאב ול הארמ ה"בקהש - (ד,ח רבדמב) "הרונמה השעמ הז"
(אמוחנת שרדמ)


בלבש שא

הכירצ התייה הרונמה אלא ?םילכה ראש תיישעב אלו הרונמה תיישעב אקווד השמ השקתנ עודמ
הרוש הניכשהש םלוע יאבל איה תודע" :(בכ תבש) ל"זח רמאמכ ,םלועה ךשוח תא ריאהל
לע ?תימשג הרונמ ידי-לע םלועה ךשוח תא ריאהל רשפא דציכ ,השמל השק היה ןכל ."לארשיב
שאה ךותל בהזה תא םיכילשמ םא ךא ,םדא לש וחוכב רבדה ןיא ןכאש ,ה"בקה ול הנע ךכ
.הרונמה תא ומצע ה"בקה הזמ השעי ,'הל הבהאה שא יפשר ,בלבש
(תוחיש יטוקל)


בצמ לכב הרונמ

היירטמיגב 'רככ' ."התוא השעי רוהט בהז רכיכ" :(טל,הכ תומש) רמאנ הרונמה תיישע לע
לע תוממור לש חור -בצמב אוהש ןיב ,וב יורש םדאהש בצמ לכבש ,ונדמלל .'רמ' וא 'םר'
.'הל הרונמ הזמ תושעל וילע - ("רמ") הכדנו רובש אוהש ןיבו ,("םר") םלועב בוטה ובצמ
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


רוהט בהז

,"רוהט בהז" אוה רתויב השקה רבדה - "רוהט בהז תחא השקמ" :(ול,הכ תומש) תרמוא הרותה
.המרמו האנוה לש ץמש אלב רשיה ךרדב ול ואוביש ,םירוהט ויהי םדא לש ושוכרו ופסכש
(שא יפשר)


הרותה תעיגי

השעית השקמ" :בותכה רמוא ךכ לע ."רוא הרותו הוצמ רנ יכ" ,הרותל תזמור הרונמה
ךרוצ אלב ,הילאמ ,"השעית" ;העיגיו םירוסיי ידי-לע ,"השקמ" - (אל,הכ תומש) "הרונמה
םא ,הרותה תמכחב ההובג הגרדמל עיגהל וחוכב שי ץראה-םע ויבא םא םג .תובא תוכזב
."ךל השורי הניאש הרות דומלל ךמצע ןקתהו" :(די,ב תובא) הנשמה ירבדכ ,הילע עגייתי
(לארשי תנשמ)


הליפתב לוטיב

לש תוקבדהו ("המ ונחנו") לוטיבה תא תאטבמה הליפתל זמר - 'רנ המ' ןוקירטונ 'הרנמ'
.הליפתה תעשב תרצונה "םדא תמשנ 'ה רנ"
(ז"פרת םירמאמה רפס)


תודימה תריבש

,ובש ערה תניחבמ תאצל הצורה ךכ .סנרוקה תשקה ידי-לע הרצונו תחא השקמ התייה הרונמה
ל"זח רמאמ תא םייקלו ,ןתרוצמ ולטבתיש דע ויתודימ תא רובשל וילע ,'הרונמ'כ תויהלו
."ונוצר ינפמ ךנוצר לטב"
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)


ןיי יעיבג

תותיירבה דגנכ םה םיחרפהו םירותפכה .ס"שה תותכסמ םישיש דגנכ םה הרונמה ינק תשש
זמור ןייו ,ןיי םיתוש םיעיבגב ירהש ,הרותה תוימינפל םיזמור םיעיבגהו ,תורמימהו
."דוס אצי ןיי סנכנ" :עודיה זמרכ ,'הרות לש הניי' תארקנה ,הרותה תוימינפל
(הרותה רוא)

עובשה תרמיא


הריכמל דמוע אל

רשאכ .אטיל ינואגמ דחא עסנ ומעו ,תבכרב םעפ עסנ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא לש וידיסחמ דחא
לכב האלפומ תואיקב לעב ,םוצע םכח-דימלת וינפל יכ ןואגה חכונ ,הרות ירבדב רבדל ולחה
."!?םכילע םיעמוש אלש הז ךיא" :תולעפתהב ןואגה ארק .הרותה ירדח

:רופיסב דיסחה בישה

האירק הטלפנ ,לודגה םירפסה ןורא תא הארשכ .הרייעה בר לש ותיבל םירפס לכור עלקנ םעפ
יירפס יכו" :ברה הנענ ."!ךכ-לכ םירקי םירפס תריכממ רשעתהל םתלוכי אולה" :ויפמ
..."?הריכמל םידמועתודיסחה יכרד


תוינחורו תוימשג

"תוינחורבו תוימשגב" אוה רוגשה ןושלה ,והער תא ךרבמ םדא רשאכ ,םידיסחה תורצחמ הברהב
תדובעו תוינחור םהייח רקיעש ,םידיסחב רבודמ םנמא .תוינחור ךכ-רחאו תוימשג םדוק -
אוה רדסה ללכ-ךרדב תודיסחה ישורדב םג .תוינחורל תוימשג םימידקמ םה ןכ-יפ-לע-ףאו ,'ה
."תוינחורו תוימשג" -

יברו ןקזה ונבר לש םהידכנ ונתחתה הבש ,ןיבול'זב המייקתהש 'הלודגה הנותח'בש רפוסמ
:ונתוחמל רמאו 'םייחל' תיסוכ הנותחה תדועסב ןקזה ונבר לטנ ,בו'צידרבמ קחצי-יול
יכו !?דציכה" :קחצי -יול יבר לאש ."תוינחורבו תוימשגב ונל רוזעי ךרבתי םשה !םייחל"
הליחת רמאש ,וניבא בקעי לצא ונאצמ ךכ" :ןקזה ונבר ובישה ."?תוינחורל תמדוק תוימשג
תא םידקהש ירה .'םיקולאל יל 'ה היהו' ךכ-רחא קרו 'שובלל דגבו לוכאל םחל יל ןתנו'
יבר הנענ ."!וניבא בקעי לש תוימשגה ,ונ" :קחצי-יול יבר רמא ."תוינחורל תוימשגה
..."!וניבא בקעי לש תוינחורהו ,ונ" :ןמלז-רואינש

תוננחתמ תומשנ

תוננחתמו ןדע-ןג חתפ לע תובבוס הנש תואמ-שמח רבכש תומשנ שי" :ןקזה ונבר םעפ רמא
דבלבו ,םיחתפה לע םירזחמה םינצבק תויהל וליפא תונכומ ןה .הזה םלועל בוש תדרל תוכזל
."וז השקב יולימל הכוז המשנ לכ אל ךא .תוימשגב תווצמו הרות םייקל ולכויש

,לארשי -םע לש ותלודג :"ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו" קוספה תא ךכ שרפמ ןקזה ונבר
ידוהי לש תוימשג" .תיקולאה תודחאה תא ,"דחא"ה תא ןיכשמ אוה ,תוימשגב ,"ץראב" םגש
תבטב ז"כ םוי םויה) "תוינחור הנממ השעיש ידכ ,תוימשג ול ןתונ ה"בקה .תוינחור איה
.(לולאב ז"כו

ילכ איה ידוהי לש תוימשג ;תוימשג ןיא ידוהי לצא" :ב"שרה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמא
ןתא ינא ,לארשי-םעל רמוא ה"בקה :"םכימשג יתתנו" קוספה תא שרפמ אוה ךכו ."תוינחורל
ידוהיו ,שיל ןיאמ םלועה תא ארב ה"בקה .תוינחור הנממ ושעת םתא לבא ,תוימשגה תא םכל
,איה ארבג תבוח וז הדובע .תוינחורל ילכ תוימשגה תא תושעל ,ןיא - שיה ןמ תושעל ךירצ
שדוק-תורגיא) ימשגה הזה םלועל רתויב םיינחורה תומלועהמ המשנ ה"בקה חלוש העצבל ידכו
.(גנקת 'מע ,ג ךרכ צ"יירה ר"ומדא

יד תוימשג ידוהיל ןיא רשאכ ,םיתעל" :(תבטב ז"כ םוי םויה) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמאו
."עפשב ןתיי זאו ,ינע תחנמ ולו ה"בקהל תתל וילע ,ורוסחמ

תוינחורמ תושעל) ה"בקה תלועפש ,עמשמ ןקזה ונבר לש ומגתפמש ,ריבסמ שטיוואבוילמ יברה
לוכי ה"בקה קר ןכש .וזל וז תולוקש (תוינחור תוימשגמ תושעל) לארשי-םע תלועפו (תוימשג
תושעל ידוהי לש חוכה .יקולא ןיאל ימשגה שיה תא ךופהל לוכי ידוהי קרו ,ןיאמ שי אורבל
,א ךרכ נ"שת תוחישה רפס) תוינחורהמ ןהו תוימשגהמ ןה הלענ ומצע אוהש ,ךכמ עבונ תאז
.(39 'מע

תיתימא הבוט

ידוהיל הבוט םישועשכ .'ותבוט' וז ,תוימשגב ידוהיל הבוט םישועשכ :רמא ב"שרה יברה
םלועל המשנה הדרי הנעמלש תמאה תא המילשמ וז הבוט ןכש .'תיתימאה ותבוט' וז ,תוינחורב
.(הסת 'מע ,ד ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגא) תורוד-ירודל ,תיחצנ הבוט יהוז .הזה

ינניא" :ךרבאה הנע ."?ךל רסח המ" :םסרופמ יוליע ,דחא ךרבא םעפ לאש ןקזה ר"ומדא
תוימשגו תוינחור" :יברה ול רמא ."והשמ יל רסחש שיגרמ ינניאו ,יל רסח המ עדוי
אוה תוימשגב וקלחב חמשה .תוינחורב ןורסיח איה תוימשגב הלעמ .ןתוהמ םצעב ןה תודגונמ
,רתויב לודג ןורסיח איה תוינחורב טעומב תוקפתסהה תדימ וליאו ,רתויב הלודג הלעמ לעב
.(ןוויסב 'ל םוי םויה) "הליפנלו הדיריל איבמש


הלואגל הייפיצב


אוהה ןמזב דומעיש ימש יפל .(הלואגה ןמז) אוהה ןמזב אצמנ היהיו ןמדזיש הזל ירשא"
"ךלמה תחמש לש אוהה רואל הכזי ,הנומאב
(א,חיק ,א אלח רהוז)

היהש השעמ


תבשה תחמש

.דועו דוע ונממ דומלל הקקותשה בוט-םש-לעב לארשי יבר ביבס הפפותסהש םידימלתה תרובח
אלממ קידצה היה םעפל םעפמו ,שדח המ-רבד םהל תוארהל םברמ םישקבמ םידימלתה ויה םיתיעל
.םתשקב תא

תיברע תליפתו תבש תלבק רחאל .תחא הרייעב וידימלתמ המכ םע בוט-םש-לעבה השע תבש התוא
דינה ףוסבלו ,בוט-םש -לעבה בשח .והשלכ שודיח םהל תוארהל השקבב םידימלתה וילא ונפ
תיניצר היהת םכיניע הארמל םכתבוגתש - דחא יאנתב ךא" ,רמא ,"ינא םיכסמ" .בויחל ושאר
."קוחש לש אלו

ירפכ ידוהי לא םביל-תמושת תא הנפה בוט-םש-לעבהו ,יאנתל המכסה דימ ועיבה םידימלתה
.תובהלתהבו תויחב ללפתה אוה .רוביצה ירחא טעמ ותליפתב ךיראהו תסנכה-תיב תניפב דמעש
'םולש תבש' םלוכל לחיאו םיללפתמה ןיב רבע אוה .וינפ וריאה ,ותליפת תא םייסשכ
.בחר ךויחבו תונרוק םייניעב

-תיבמ אציש ידוהיה ירחא שרח וכלה םהו ,ומע אובל םידימלתל בוט-םש-לעבה הרוה השיחלב
.תוזילע תורימז ומצעל שיאה רמיז ךרדה לכ .וישעמב וננובתהו ויתובקעב ועספ םה .תסנכה

החותפ הראשנש תלדל רבעמ וידימלתו בוט-םש-לעבה ורתונ ,המינפ סנכנו ותיבל עיגהשכ
השיאה .םינטק תוטומפ ינש ובצינ וילעש ןחלוש ואר םה .הדעב ץיצהל ולכי ךכו הקלחב
.ןשיו יולב דגב השובל התייה

.וגוז-תבל שיאה ארק ,"יתייער ,ךל םולש תבש"

.השיאה הבישה ,"רקיה ישיא ,ךל םולש תבש"

.תעדה תבחרהבו לודג לוקב 'םכילע םולש' תרישב חצפ דימ

.רמא ,"'ושדקל תבשה םוי תא רוכז' םייקנו ןייה תא יל ינת"

.התנע ,"יריקי ,תפה לע שדקנ הלילה" .תונטק תורכיכ יתש האיבה השיאה

.שיאה רמא ,"רמושמה ןיי ומכ ונכיחל ברעיו תפה לע שדקנ ,יתשא ןכ ,ןכ"

תא ישיגה" ,רמא ,"וישכעו" .יאליע רוא וקיפה וינפו הבר תוקבדב םחלה לע ידוהיה שדיק
."תבש גנוע תווצמ םייקנו םהמ םעטנ ;ןדע-ןג םעטכ םמעטש ,תנכהש םיגדה

הנתנו הרעקהמ םילופ ףכ הלטנ .ןחלושה זכרמב החינהו םילופ קרמ תרעק השיאה האיבה
םילופה םעט היהיש ןוצר יהיו ,ךל םעניו לוכא" :הרמאו המצעל םג תפסונ ףכ החקל .הלעבל
."םיחבושמ םיגד םעטכ ךיפב

ןיאש 'ה ךורב" .םיכלמ ינדעמ לכא וליאכ התייה וינפ תשראו הוודחב םילופה תא שיאה לכא
.ארק ,"אבה םלוע ןיעמ תבשה םעט ,רמאנש המ םייקל ,הכלמה תבש דובכל רבד םירסחמ ונא

קרמה תא אנ-ישיגה ,ליח-תשא ,תעכו" :רמאו ותשאל הנפ החמשב תבש תורימז רשש רחאל
."בוטה

ילעב ,לוכא" :הרמאו המצעל תפסונ ףכ החקל .ול הנתנו םילופה קרממ ףכ השיאה הלטנ בוש
,תבשה ילכאממ רבד ונרסחהש הלילח רמאנ לאו ,םיגדו ןיי ,רשבכ ךל ברעיו קרמה תא ,רקיה
."םימעטמ לכו םינדעמ

ברע .אלפו אלפה" ,תולעפתה זוחא ארק ,"הזה קרמה בוט המ" .לודג קשחב קרמהמ שיאה לכא
םוי ,םידוהיל רוא החמשו החונמ !ייא !ייא .םיסובא םירוברבמ בוט ומעטו ותכלהכ לבותמו
..."םידמחמ םוי ןותבש

תיעיבר ףכו רשב םוקמב םילופ האלמ תישילש ףכ התחלצבו ותחלצב השיאה החינהש רחאל
ולשמ רוצ" .רישב ולוק ןתנו החמשהו גנועה לדוגמ 'ןיפוליגב' שיאה השענ ,ןתפל םוקמב
."'ה רבדכ ונרתוהו ונעבש ,יינומא וכרב ונלכא

דוקירב חצפנ הבה ,הרקיה יתייער התעו" :ותשאל לעבה רמא ,םתדועס תא גוזה ינב וליכשכ
."'ולעפ יפ -לע דואמ הברה ורכש ול יוארכ יעיבש שדקמ לכ' םייקל ,הכלמה תבש דובכל

הקיזחה-התרחה ,חור-תוממורתהב ןכ-םג היורש התייהש ,ותשא .החמש לש לוחמב חצפו םק דימ
םיענ המו ונקלח בוט המ ונירשא" :רישה ןנורתה םהינש יפמ .החמשב ודגנכ הזזיפו ,וירחא
."ונלרוג

.וינפ לע התלע רעצ תעבהו בוט-םש-לעבה ךכב ןיחבה .קוחצב וצרפו םידימלתה תאז ואר
,םכתחטבהב םתדמע אלש ןוויכ ,התעו !םכיניע הארמל וקחצת לבל םכמע יתנתה יאנת אולה"
וטיבתש רחאל ,םכל קינעהל יתעדב היהש הנתמה תא לבקל דוע וכזת אלו םכקלח תא םתדספה
."ותייערו הז ינע לש תבשה גנועב

לבא .וב רוזחל ושקבלו םבר ינפ תא תוצרל וויק םה .אפק םכויחו םידימלתה ותשעתה דימ
.םברקב םידימלתה בל ץמחנ.בישהל ןיא השענה תא יכ רמאו וירבד לע רזח אוה

."?ונל תתל ונבר שקיבש הנתמה יהמו" :ולאשו וזעה ףוסבל

ותוא לש ותגרדמל עיגהל וכזת םתא םגש - הנתמב םכתוכזל יתשקיב" :בוט-םש-לעבה םהל רמא
.תבשה תשודק םצעב אלא ,הימעטמבו תבשה ינדעמב אל ךא ,תמא לש החמש התואב חומשל ,ינע
."םכקלח תא םתחפיק ךכיפלו ,םכרובידב םתדמע אל םתא לבא
םזגנל החמש םע םיידוהי םייח
"טטר יב רבוע םויה דע" :םזגנל החמש 'ר


יטייבוסה אלכב בתכנש רודיס

.ובילל דואמ רקיה ונימב דחוימ רודיס רומש הווקת-חתפמ (75) םזגנל החמש 'ר לש ותיבב
לבא ,ףופצו ןטק די-בתכב םיבותכ ,(מ"ס 6 לע 10) םינטק םיפד לש ץבוקב רבודמ השעמל
אוה .םיארונה םימיה תוליפת לש 'חבשל ונילע' דעו תירחש לש 'ינא הדומ'מ - םלש רודיסה
תא םהל רפסמו רפס-יתב ידימלת ינפל ומע עיפומ טלחהב אוה לבא וכותמ ללפתהל גהונ אל
.תושגרתהב החמש 'ר רמוא ,"ייח זכרמ אוה הזה רודיסה" .ורופיס

תרייע תא םיצאנה ושבכ ,היינשה םלועה תמחלמ ץורפ רחאל םידחא םישדוח ,ש"ת תנשב
תא הבינגב וצחש םידוהי םירוחב תצובקל רבח אוה .תיברעמה היצילגבש ,ברו'זירס ,ותדלוה
רהוס-תיבב ואלכנ םה .לוגירב ומשאוהו וספתנ םלזמ עורל .יסורה דצל ורבעו לובגה
.רימוטי'זב

תנכוסמ המישמ

הרהמ דע .רעמעא םוחנ-לאומש 'ר ,תנרוק תוישיא לעבו םכח-דימלת ,ידיסח ידוהי ושגפ אלכב
םהינפל הצרה ףאו הכלה יניינעב קספ ,דודיעו הנומא םהב ךסנ אוה .םגיהנמל לאומש 'ר היה
-לע עדי אוה .םלשומ ןורכיזב ןחינ לאומש 'ר .םירחא שדוק-ירפסבו ארמגב םירועיש הפ-לעב
.דועו תודמעמ ,םיליהת ,הנשה לכ תוליפת רדס ,תומלש תותכסמ הפ

ידכ ,הליפת רודיס ומעש םיריעצה רובעב בותכל ךירצ יכ ,לאומש 'ר טילחה דחא םוי
ירמוח גישי ןיינמ ,תישאר .תירשפא-יתלב טעמכ המישמ התייה וז .םהמ חכשית אל םתליפתש
היה אוה לבא .תיאדו תושפנ תנכס וב שיש רתויב רומח ןווע בשחנ השעמה ,תינשו ?הביתכ
.ותעדב שוחנ

םירודיס השימח

תוסיפב הפוטע התייה איהו ,שאר-באכ דגנ הקבא הקלוח םילוח םיריסאל" :החמש 'ר רפסמ
םיאצוי ונייהשכ .ויד תסק וילעש םירהוסה לש ןחלוש דמע אלכה רודזורפב .תונטק ריינ
.וידהמ טעמ ןפג-רמצ תוסיפ ךות לא םיגפוס ונייה ,ימויה ונלויטל

םצע היה הביתכה-ילכ .וב בותכל היה רשפא ךכו ,םימ טעמב וידה תא ונבברע אתל ונבושב"
רהוסה יניעל הפושח התייה אלש הניפב אבחתמ היה לאומש 'ר .'סומלוק'ל הבסוהש גד לש
."םיישדוחכ הכרא םהמ דחא לכ תביתכו ,םירודיס השימח בתכ אוה .תועש ךשמב בתוכו

"םדנ ילוק"

תא לאומש 'ר םהל קינעה ובש עגרה תא ראתמ אוה םימי םתואמ החמש 'ר לש ונמויב
,(םירקי םינב=) 'רעדניק ערעייט' .דעור לוקב ונילא הנפ לאומש 'רו ונפסאתה" :םירודיסה
.םלוע ארוב ינפל ונביל תא םיכפוש ונא הבש ,הליפתה - לוכמ ונל רקיה רצואה הז' .רמא
ייניעמ .םדנ ילוקו וידימ רודיסה תא יתלטנ .'דיתעב םכיכרד לכב םכתא וולי ולא םירודיס
."המוצע תושגרתה לש תועמד וגלז יירבח יניעמו

רחאלו רימוטי'זב הליחת ,ורסאמ תונש שמח לכב ותוא הוולי רודיסהש החמש 'ר הכז ,םנמאו
רודיסה תא ומע איבהל הכז ףא אוה .ריביס תוברעב ,םינמרגה ינפמ םיסורה תגיסנ םע ,ןכמ
יופיצב ףטע ,ררופתהל םימייאמה ,םיביהצמה םיפדה תא .המח החפשמ םיקה הבו ,לארשיל
'ר רמוא ,"טטר יב רבוע ,יידיב םתוא קיזחמ ינאשכ םויה דע" .וקזניי לבל ,חישק ןוליינ
.החמשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ךריב אלו חכש

?ךרבל יאשר יתמ דע ,הנורחא הכרב ךרבל חכשו רועישכ לכאש ימ :הלאש

םיבייחש םיחוטב ןיא םא ,רמולכ ."לקהל - תוכרב קפס" ללכה לח ןנברד תוכרב לע :הבושת
ימ ןוגכ ,אתיירואד קפסב קר) רומח רוסיא איהש ,הלטבל הכרב ששחמ ,ךרבל רוסא - ךרבל
.(הנכרבי - ךריב םא קפתסמו הרותה ןמ ןוזמה תכרבב בייחש ,עבושל םחל לכאש

הנשמב .הנורחא הכרב ךרבל בייח ילזונ ןוזממ 'תיעיבר' וא קצומ ןוזממ 'תיזכ' לכאש ימ
התואמ בער וניאש לכ ,ארמגב ושריפו ."ויעמבש ןוזמה לכעתיש דע" ךרבל יאשרש ,ורמא
.הליכא

,בער תויהל רזחש עגרל דע (ןמז רבע םא וליפא) ךרבל בייח - עבושל םחל לכאש ימ :השעמל
אמצ וניא דוע לכ ,וכרוצ לכ תוריפ לכא וא היוורל התש םא ןכו .לוכיעה ליחתה רבכ זאש
.ךרבי - תוריפ םתואל באת וא

,הליכאה ירחא דימ ךרביו זרדזי ,יהשלכ הביסמ קיספהו ,העיבש אלב ,טעמ קר לכא םא לבא
םא קר :'םייחה ףכ'ה תעדל] תצק אמצ וא בער השענו ההש םאו .הנממ תוקד 11 ךותב תוחפלו
לכויש ידכ (רועישכ) טעמ לכאי ,[תוריפמ וא םיממ העש יצח וא םחל תליכאמ העש הרבע רבכ
'הרורב הנשמ'ה תעדל .דוע ךרבי אל אינתה לעב תעדל ,בוש לכא אל םאו .קופקפ אלב ךרבל
.ותליכא םויסמ תוקד 72 דע ךרבל יאשר דבעידב ,'םייחה ףכ'הו

אל דוע לכ ,הנושאר הכרב ךרבל ךירצ וניא ,קפס ידימ ומצע איצוהל ידכ ,בוש לכוא אוהשכ
ךירצ אינתה לעב תעדל - ותעד חיסה אלו ןוזמה לכעתנ יאדו םא .הליכאה ןמ ותעד חיסה
.ךרבי אל םיקסופה ראשלו ,הנושאר הכרב םג ךרבל

,םידעוותמו הרות ירבד םירמואו םינוש םילכאמ הדועסה ךשמב םילכואש ,תולודג תודועסב
הדועס לוכה בשחנ םייתניב ולכאש ןוויכ ,הליחתב ולכאש םחלה זאמ לוכיע רועיש רבע םא ףא
.ןוזמה תכרב ינפל םחל תיזכ לוכאל םירימחמ שיו .תחא
,םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .םש םייחה ףכו ב"נשמ ,כ"ונו ה-ד ,דפק ח"וא ע"ושוט .ב,גנ .ב,אנ תוכרב
.כ ק"ס ש"הדבב ,ס 'יס ש"הוצק .ג-בעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il