593 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רהב תשרפ * (15.5.98) ח"נשת'ה רייאב ט"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


וניאר ךופה םלוע


לכ םיפתוש ויהי הבש ,הלודג םולש תעונת םוקל תבייח
.תיבב םולש לוכ-םדוק תושעל ידכ ,םייתימאה םולשה ירחוש
ינוציחה םויאהמ ןכוסמ ימינפה בירה


ינוציחה םויאהמ תוחפ גאדומ בחרה רוביצהש ,וחיכוה ץראב הנורחאב וכרענש םיבר םירקס
תומיזמ לומ דומעל םילוכי ונחנא ,רוביצה בור תעדל .םעה יקלח ןיב םיסחיה תכרעממ רשאמ
תונושה תוצובקה ןיב חתמה איה ונחתפל תברואה תיתימאהו הלודגה הנכסה לבא ,וניביוא
.םיחא תמחלמל הלילח ףאו םעה תוררופתהל םורגל לולעש ,ונכותב

םילועל ,םידרפסלו םיזנכשאל ,םייתד-אללו םייתדל ,םינלאמשלו םיינמיל תפתושמ וז הכרעה
רתויב הרומחה הנכסה איה םעה יקלח ןיב הביאה תומוח תהבגה יכ םימיכסמ לוכה .םיקיתוולו
.ונינפל תדמועה

תוכפהתמ תודמעה

גישהל ןויסינב ,םירידא םיצמאמ םיעקשומ הרומח תוחפה הנכסה לומ ?לעופב הרוק המ ךא
ץראמ םיחתנ עורקל ,תדלומה לש הביל-בל לע רתוול םינכומ םישנא .הביאה תא תיחפהלו םולש
תבשל םינכומ םה .םולש םימלוחו םירשו םירמוא םה .םיברעה םע םולש גישהל דבלבו ,ך"נתה
.םולשה לש הלענה הרטמה ןעמל ,םידליו םישנ םדב תולאוגמ םהידיש םישנא םע חחושלו

םיאור ונניאש דבלב וז אל ,תימינפה המחלמה לש ,רתוי הלודגהו הרומחה הנכסה לומו
,המחלמ רוחרחל םידע וננה ,המלשה יכרד שפחלו שאה תא ךכשל ןויסינב םיישממ םיצמאמ
תואחסונהו תואמססה ,םיללכה לכ .תוברח חוצחצלו תויואטבתהה תפרחהל ,םירצי יובילל
.המינפ תיבל רושקה לכב ךפוהמב םילעופ ,וניביוא םע םיסחיה תכרעמ לע םילחש

רבדלו ףיסוהל ךירצש ונלצא םירמוא ,ונירע בלב םיסובוטוא םיצצופמ םיברע םילבחמ רשאכ
הצורה יניטסלפה םעה תא םיגציימ םניא םידבאתמה יכו ,םיביוא םע םישוע םולש יכ ,םולש
תחצופ ,רמועב ג"ל תרודמל לארשי לגד תא ךילשמ אתרק-ירוטנמ ידרח דלי רשאכ לבא .םולש
.ידרחה רוביצה לכ דגנ תנמזותמ התסהב הלהקמה לכ

םיצחל רורגי דחא רותיווש תורהזאה תא ףסה לע םיחודו ,ינידמה אשונב הרשפב םילגודש ימ
תיזחל רושקה לכב רתויב תוינוציקה תוינמיה תוסיפתה תא םיצמאמ ,םיפסונ םירותיוול
לע וליפא רשפתהל ןיאו ,םילקבש לקה וליפא ,רותיו םוש תושעל רוסא ןאכ .תימינפה
.םיפיסה תומא תא שיערהל םיכירצ טועפ ןיינע לכ לעו ,תויוקד

ההומת תוננאש

םה המ לע םיניבמ םניא םישנאש הארנ .'תוברת תמחלמ'ב םויאה הברה עמשנ םינורחאה םימיב
וארו וטיבה .המחלמל םיסייוגמ רבכ תוברתה ירישכמ לכ .המוציעב רבכ המחלמה .םירבדמ
תיטסלפה תונמאב ,םיטרסה תיישעתב ,תורפסב ,ןורטאתב לחנתמ וא ידרח ידוהי רייטצמ דציכ
?המחלמ יהמ ,המחלמ הניא וז םא .היפנעל תרושקתבו

תורדרדיהל - תווצקה ינשמ - םייופשה רוביצה יגיהנמ לש תוננאשה תא ןיבהל רשפא-יא
ונכותב םולש איבהל ץמאמב םצרמו םחוכ לכ תא םיעיקשמ םניאו םיתשעתמ םניא עודמ .הרומחה
תומיעמו הרעסל חוכיוומ ונלוכ תא לטלטל םינוציקל םעה בור חינמ עודמ !?המינפ
םיעתרנ לבא ,ןיסירפקלו הזעל םיעסונש ,םדאה יבהואו םולשה ירחוש הפיא ?תושגנתהל
.קרב-ינבלו םילשוריל הנטק הציפקמ

םילודגה תונוסאהש םיחכוש ,טקשו הוולש ייח םהידליל חיטבהל םישקבמש ,םולשה ירחוש
תובבלה דוריפו םניחה-תאנש אלול .תימינפה תוררופתהה ללגב אקווד ונתוא ודקפ רתויב
ונחנאש םושמ אב ןברוחה .תיאמורה הירפמיאה לומ וליפא םידמוע ונייה ,ינשה תיבה ימיב
.ונחוכ תא ונשלחהו ונמצע תא ונררופ ונידי-ומב

תושעל ידכ ,םייתימאה םולשה ירחוש לכ םיפתוש ויהי הבש ,הלודג םולש תעונת םוקל תבייח
לע תוחקמתה ילבו ינקירמא ץחל ילב םג תאז גישהל היהי רשפאו .תיבב םולש לוכ-םדוק
...םיזוחאםירפס- ראובמו םגרותמ דומלת

לארשי-ןבא ןידע ברה תאמ
םיידומלת םימוסרפל ילארשיה ןוכמה תאצוהב
עיפומ ןאכ .(ץלזנייטש) לארשי-ןבא ןידע ברה לש ראובמהו שרופמה דומלתה לש השדח הרודהמ
ןושארה ךרכה .אנליו סופד יפ -לע ,ירוקמה דומלתה ףדל ליבקמ דומעב רואיבהו םוגרתה
:הצפה .'ימויה ףד'ב עובשה דומלל ולחה התואש ,ןיבוריע תכסמ אוה וז תנוכתמב עיפוהש
.02-6510888

- ךתחונמ תודידי המ

ןהכה יח-דוד ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
הסנמ אוה וז תרגסמב .7 ץורעב תיעובשה ותניפב רבחמה רסמש תוחישה יפ-לע הנבנ רפסה
ידכ ,תודהיה לש חצנה יכרע ןיבו ןהיניבש רשקה לע העבצה ךות ,תבש תוכלה תא דמלל
.'מע 196 .המלש םייח תכרעמ םצעב םה תבשה ירוסיאש שיחמהל

- תוכלמ תרטע

ןמדירפ והילא 'א ברה תכירעב
ת"הק תאצוהב
תינחור הגרדמ תולעב ויהש תוינקדצ םישנ ,ד"בח תלשושב תוינברה לש ןתומד תא רקוס רפסה
תינברל שדקומ דבכנ קרפ .ןהייחמ םירופיסו ןהיתודלות ופסאנ רפסב .ןמצע תוכזב ההובג
.03-9606018 'לט .'מע 342 .שטיוואבוילמ יברה לש ותייער ,ה"ע הקשומ-היח תקדצה

- הווצמ-רבו ןיליפתה

ןמרטיר באז תאמ
רוא-הרות תאצוהב
'לט .'מע 255 .תודיסחה חורב ,הווצמ-רב לעו ןיליפתה תווצמ לע בר רמוח ליכמ רפסה
.03-9607588שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .רהב תשרפל


םייפוס-ןיא םימחר

דבע :םיגוס השולשל םיקלחתמ םידבעה .םהיפלכ סחיהו םידבע ינידב ראשה ןיב תקסוע ונתשרפ
,ךרפ תדובעב ינענכ דבע דיבעהל רתומ ,שביה ןידה יפ-לע .היירבע המא ,ירבע דבע ,ינענכ
תדימב גוהנל ורוה ל"זח םלוא ,םיימצעה ויתונוצר תא ןיטולחל אכדלו ירמגל ודבעשל ידכ
.ינענכ דבעב םג םימחרה

ולוע דיבכי אלו ,קדצ ףדורו ןמחר םדא היהיש ,המכח יכרדו תודיסח תדימ" :עבוק ם"במרה
:ם"במרה רמוא ףא ךשמהב ."התשמ לכמו לכאמ לכמ והקשיו והליכאיו ,ול רצי אלו ודבע לע
ןוזמ םימידקמו ,םילכוא ויהש לישבתו לישבת לכמ דבעל םינתונ ויה םינושארה םימכח"
."םמצע תדועסל םידבעהו תומהבה

םכח תויהל

"תודיסח תדימ" :םירבד ינשמ תעבונ דבעה יפלכ וז תישונא תוגהנתה יכ ,ןאכ רמוא ם"במרה
.והנשמ לע ףיסומ םהמ דחא לכ המו וללה םירבדה ינש םה המ ררבל ונילע ."המכח יכרד"ו

היהי דבעהש הצור םכח ןודא .דבעה םע תישונא הרוצב גהנתהל תובייחמ ןכא "המכח יכרד"
.חורבל ףא וא תולחל דבעה לולע ,וב הדריו והדבעשי םא .תוריסמבו ןוצרב דובעיו אירב
.תובשחתהבו תוישונאב ויפלכ גהנתיש ינויגהו יעבט ךא ןכל

דיסח תויהל

דבע :ידגנ ןועיט דימעהל לוכי לכשה ,תישאר .יד אל ןמצעל ןהשכ "המכח יכרד"ב םלוא
ידכ .שרדנכ ודיקפת תא אלמי אלו יוארכ ול תייצי אל ,םימחרב ויפלכ סחייתמ ןודאהש
לע ףסונ .ךרפב ותודרל שי ,םיימצעה ויתונוצר תא ונממ לוטילו ןודאה תורמ תא וב שירשהל
דבעה ןוזמ תמדקהב ןויגיה םוש ןיא ,תוישונאב דבעל סחייתהל בייחמ לכשה םא םג ,ךכ
.ןודאה ןוזמל

-םעו ליאוה ."תודיסח תדימ"ב םג ךרוצ שי אלא "המכח יכרד"ב יד אלש ,ם"במרה ףיסומ ןכל
םימחרב סחייתמ אוה ,ןשפנב העובט םימחרהו דסחה תדימש ,םידסח ילמוג לש םע אוה לארשי
.ןודאה ןוזמל ונוזמ תמדקה ידכ דע ,ינענכ דבע יפלכ םג םילודג

םייקמ ה"בקה

םיווצמ ונחנא םא .לארשי-םעל הווצמ אוהש המ לכ ומצעב םייקמ ה"בקהש ,םירמוא ל"זח
'ינענכ דבע' ,וז הניחבמ .ךכ גהונ ה"בקה םגש יאדו ,ינענכ דבע םע םג םימחרב גהנתהל
הצור ,ומצע דצמ ,אוה אלא ,'ה תדובעל תימינפ תוררועתהו הכישמ ול ןיאש םדא אוה
.ינענכ דבעכ ונוצר תא םייקמ אוהו ,ה"בקה לש ולוע תקירפב ,'ארקפהב'

םה ה"בקה לש וימחרו - םימחרה תדימב ה"בקה גהנתמ הזכ ידוהי םע םגש ,םירמוא ךכ לע
,ידוהיה תדובעמ 'הנהנ'ו 'לכוא' ,לוכיבכ ,אוהש םדוק דועו - םילבגומ-יתלבו םייפוס-ןיא
.גונעתו החמש ךותמ תאז לכ ול ןתונו ,הבחרהב ויכרצ לכלו ונוזמל ול גאוד רבכ אוה
(72 'מע ,זל ךרכ תוחיש יטוקל)

תיביר :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםלועל טומיי אל

בותכה וילע ,תיבירב אלש ןתוא הוולמו תועמ ול שיש ימ לכ :רמוא רזעלא-ןב ןועמש יבר
טומיי אל הלא השוע ,חקל אל יקנ לע דחושו ךשנב ןתנ אל ופסכ" (ה,וט םיליהת) רמוא
.ןיטטומתמ ויסכנ תיבירב הוולמה לכש ,תדמל ןאכמ ."םלועל
(ד,הע אעיצמ אבב)


שחנ תכישנכ

האוולהה ,הוולה יבגל ."תיברתו ךשנ ותיאמ חקת לא" :(ול,הכ ארקיו) הריהזמ הרותה
תחפותו הנטק הריקדב הליחתמש ,שחנ תכישנל המוד תיבירהש ,'ךשנ' תניחבב איה תיבירב
תלוזה ןובשח לע ךלוהו הברתמ ונוה ןכש ,'תיברת' איה ירה הוולמה יבגל וליאו ,תכלוהו
.ולמעו
(רקי ילכ)


םיווש םייח

הצור הוולמה תיבירב האוולהב ."ךמע ךיחא יחו" :הרותה תרמוא תיביר רוסיאל ךשמהב
.וכראתיו וכשמתי םימיהש הצור הוולה וליאו ,רהמ אובי חוורהש ידכ ,רהמ ורבעי םימיהש
םכינש לש ןמזהו םייחה - "ךמע ךיחא יחו" היהי תיביר וחקית אל רשאכש הרותה תרמוא ןכל
.םיווש ויהי
(ך"ישלא)


הייחתב תויחל

הרמא ןכל .םיתמה תייחתב םק וניא תיבירב הוולמה :(אל השרפ הבר תומש) ורמא ל"זח
םע םוקת ,תיביר חקית אל רשאכ - "ךמע ךיחא יחו ...תיברתו ךשנ ותאמ חקת לא" :הרותה
.םיתמה תייחתב ךיחא
(ןתיא לחנ)


תיבירו לכוא

ליאוה םדא רמאי אלש ,ונדמלל ."ךלכא ןתית אל תיברמבו" :רמאנ (זל,הכ ארקיו) הרותב
אל תיברמבו" הרותה הווצמ ןכל .תיבירב ויתועמ תוולהל ץלאנ אוה ,תובורמ ויתואצוהו
.תיבירב תוולהל ךרטצת אלו ךתליכא לע ידמ רתוי איצות לא - "ךלכא ןתית
(רפוס בתכ)


ה"בקהמ תיביר

,ךרבתי ול ךשונ התא הזב יכ ,ךישעמ לע םיחוור ה"בקהמ שקבת לא ,בוט רבד השוע התאשכ
.םימש םשל אלא ויהי אל ךישעמ לכ .לוכיבכ
(קסנזילמ ךלמילא יבר)


תיבירל םעט

ןיא םלועל ןכש ,ה"בקה לא תואושנ ויניע קסע לעב לכש ,אוה תיביר רוסיאל םימעטה דחא
החלצהו הכרב חלשיש 'המ שקבמו ללפתמ אוה ןכלו ,ואל םא חיוורי םא תואדווב עדוי אוה
הרסא ןכל .וביל רוסי 'ה ןמו בוצק ולש חוורה ,תיבירב הוולמה ,תאז תמועל .וידי ישעמב
.תיביר תחקל הרותה
(רקי ילכ)


םיקול םלוכ

.םיקול םלוכ ךכיפל - רפוסהו םידעהו ברעהו הוולהו הוולמה :השעת-אלב םירבוע ולא
(ט ןמיס םיטפשמ ,אמוחנת)

עובשה תרמיא


ןברוחה זאמ

ץראה תא הארו םישודקה תומוקמה לע חטתשה .לארשי-ץראב רקבל עסנ הנטוקמ עשוהי יבר
רפסל והושקיבו הלודג הדועס ריעה ינב ודובכל וכרע ,וריעל רזחשכ .הנוממישבו הנברוחב
.לארשי-ץראב האר המ

,םלש ראשנש דחא רבדמ ץוח ,הנברוחב תדמוע ץראה ,ונביל ןובאדל" :עשוהי יבר חנאנ
."ינשה שדקמה-תיב ןמזב היהש יפכ קוידב

.ולאשו םיעמושה וצפק ,"?רבדה והמ"

..."הפקות לכב הראשנ איה" ,עשוהי יבר בישה ,"םניח-תאנש וז"תודיסחה יכרד


םיתפומו תותוא

םיתפומו םיסינ יובירב הוול םישודקה וידימלתו ט"שעבה ידי-לע תודיסחה תרות יוליג
אל תודיסחה ילודג לא ורהנ לארשי-תיב ינומה .םהיתורודל תודיסחה יקידצ ידי-לע ושענש
עשוויהל ידכ םג אלא ,םימש -תאריבו הרותה דומילב קזחתהלו 'ה תדובעב ךרד דומלל ידכ קר
."םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ" ל"זח רמאמ םייקתמ םלצאש ואר לוכה ןכש ,םהיפמ

,םתוא ומסרפו םהמ ובהלתהש ויה .םיתפומה ןיינעל תונוש תושיג ויה תודיסחה לש המלועב
ותכרבו תפומ ללוח יברהו הלוח ידוהי םא .הלא םיניינעל םביל תא ומש אלש ויה דגנמו
םידיסח .שגרתהלו בהלתהל ,ךכ לע רבדל םוקמ ןיא לבא ,ומצעל ןיינע הז ירה ,ותוא האירבה
."םח ינב תמדאב - םיתפומו תותוא" :םיאטבתמ ויה

תוקולא יוליג

ךא ,הפצרה לע 'םיתפומ'ה ולגלגתה שטירזממ דיגמה לצאש ,ןקזה ונבר םעפ אטבתה וז חורב
150 'מע 'םימתה') ויתורגיאמ תחאב בתוכ צ"יירה ר"ומדא ק"כ .םמירהל יאנפ היה אל שיאל
וארש והשלכ תפומ לע רופיס עומשל םינקזהמ םישקבמ ויה םידיסחה יריעצ רשאכש ,(ךליאו
םיתפומה ,ד"בח ידיסח ילודג יניעב יכ" ,םהב םירעוג םינקזה םידיסחה ויה ,םהיתובר לצא
."הזל בל םישמ ןיאו ,תולפשו תונטק ,תודיסחה דובכב העיגפ ןיעכ םה

שגינ קידצ האור יתייה םא" :רמאש ,בוסירבמ רעב-לאומש 'ר עדונה דיסחה לע רפוסמ ךכ
הנופ יתייה - וילגר לע ךלוהו ןוראהמ םק הלהו ןזואב רטפנל שחול ,תמ וב לטומש ןוראל
ןיינעתמ ינניא - ואל םאו ;וירחא ץורא - רמאי םא !תודיסח רומא :ול רמואו שחלמ ותואל
..."וב

,לודג ןיינע םה םיתפומ .הלילח לוזלז ךותמ אב אל םיתפומה יניינעב הזה ןיינעה רסוח
אינתה רפסב ריבסמ ןקזה ונבר .האירבה לע ה"בקה לש תטלחומה ותטילש הלגתמ םתועצמאב ןכש
- איה םלועב ה"בקה הלגתמ ןתועצמאבש םיכרדה תחאש ,(ה קרפ תליחת הנומאהו דוחיה רעש)
."הרותבש םיתפומו תותואו םיקידצ ידי-לע תוקולא תולגתה"

םש .םהינימל םימסקו םיטהל ישועמ תולעפתהל ,הלילח ,המוד הניא 'תפומ'מ תולעפתהה
איה תולעפתהה ,תפומו סנ ללוחמ קידצ רשאכ וליאו ,םימסקהו םיטהלה םצעמ איה תולעפתהה
בש שונא הלוח ,תוארל ליחתמ רוויע רשאכ .הנומאב קוזיח האיבמ איהו ,'ה די יוליגמ
איבמ רבדהו ,'ה די לש רורב יוליג אלא הלא ןיא - יאלפ רצואב הכוז דורמ ינעו ,ותרכהל
.הלודג תוררועתה

תורודה תדירי

ה תא ודבעש ,םייתימא םידיסח .םיבשחנ םיתפומה ןיא ,תודיסחה ירבד לש םתלעמ תמועלש אלא
'ה רואמ לעפתהלו תודיסחה יניינעב םתובהלתהו םחוכ תא עיקשהל ורחב ,םבבל תוימינפב
.תודיסחה רואב ורחבו םיתפומה יניינע תא הדיצה וחינה ןכלו ,םכותב ןכושה

ונא ,רתוי םיינוציחו םייחטש ,םימוטא ושענ םישנאהו תורודה ודרי רשאכ ,תאז םע
ויתורגיאמ תחאב בתוכ שטיוואבוילמ יברה .םיתפומה לא תוסחייתהב לחש יונישב םיניחבמ
םחומ יכ .אד ןוגכל וכרצנ אל יאדווב ,םינושארה םידיסחב חניתה" :(ב"צרת טבשב 'במ)
,תובבלה ומטמטתנ 'וכו םיתיעה קוצ ינפמ רשא ,הלא ונימיב לבא .'וכו םיכז םבילו
השק הז הרואכלו .שפנב תוממורתהו תונידע שגרנ וניאש דע ...תוימשג יניינעב םיעקשומו
.ידמ םינידעו םיקד םהש ינפמ ,הזזה ולעפי אל םירבדה יכ ,הנבהו הלכשה רבד ידי-לע ןקתל
רענל ןוצרו האיצי ,שפנב תוממורתה לעופש ,םיקידצה תואלפנ ירופיסו םיתפומ ןכ-ןיאש-המ
."תוימשגהמ תצקמב ומצע תא

תואלפנמ םיתפומ ירופיס םסרפל םינורחאה תורודב תודיסחה ילודג ודדוע ךכ םושמ
ותוא םיריאמו שפנה תא םיממורמ הלאכ םירופיס ,םלועה לש יחכונה ובצמב יכ ,םיקידצה
.יקולא רואב


הלואגל הייפיצב


-יתבו תויסנכ -יתבל סנכיהל הכוז ,הזה םלועב תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבל סנכנש ימ לכ"
"הלס ךוללהי דוע ךתיב יבשוי ירשא :רמאנש ?ןיינמ .אובל דיתעל תושרדמ
(א,ז ,הבר-םירבד)

היהש השעמ


ןושארה הרותה-ןיד

םיינש וינפל ובצייתה הנהו ,ב'צידרבב תונברה אסיכ לע קחצי-יול יבר קידצה הלע רבכמ אל
:הרקמה רבד הזו .ב'צידרב לש הברכ ןושארה הרותה-ןיד ול הז .הרות-ןידל

רחוסה שקיב .שבד תואלמ תויבח ומעו ב'צידרבל עיגה ,קינלמח ,הכומסה ריעהמ ,רישע רחוס
תא דיספהל הצר אלש ,רחוסה .שבדה ריחמ דואמ דרי זא קוידב ךא ,ב'צידרבבש דיריב ןרכומל
.הלעיו בושי ריחמהש דע שבדה תא ותושרב ןסחאל שקיבו ריעב וידידימ דחאל הנפ ,ופסכ

ץופחיש לככ שבדה תויבח תא ןסכאל תואינו ,בל-בוטו רשי םדא היהש ,דידיה ול הנענ
,ןמזה ףלח םייתניב .הדקפהה ןיינעמ רבד יצחו רבד ומשר אלו הזל הז ויה םינמאנ .רחוסה
.רחוסל ךרדה הצא אל ,ךומנ רתונ שבדה ריחמש ןוויכמו

ימואתפו ריהמ היה ותומ .ומלועל רטפנ אוהו הלחמ ,שבדה רמוש ,דידיה תא הדקפ םימיל
.וינבל המואמ תווצל קיפסה אל אוהו

חונמה ודידי תיבב תויבחה לעב בצייתה .שבדה לש ורעש הלעו ספיט ףוס-ףוס זאו ןמז ףלח
.ותעיבת תא וחד ,םירומא םירבד המב ועדי אלש ,םה לבא .וישרוי ידימ ותרוחס תא עבתו
.םהיתונעט תא ונעטו הזמ תויבחה לעבו הזמ םינבה ודמע התע

שבדה לעב לש ודי - םיירהצב שמשכ ול הרורב התייה הכלההו תונעטה תא ארתאד-ארמה עמש
שישכ ,תאז םגו ,"העובשב אלא םימותי יסכנמ םיערפנ ןיא" :רמאנ ךכ ירהש .הנותחתה לע
.םידע אלו רטש אל ןיאש ,ןאכ ןכש-לכ .םידע וא רטש

-יול יבר לש ובילב ורועינ ,ןידה תא ץורחלו הכלהה תא קוספל ויפ תא הצפש םדוק םלוא
,ריעב טפשמה סכ לע הנושארל ותבשב ,ה"בקה וינפל הרקה הז המל :תחאה .תויהת יתש קחצי
זמר אמש ?הרשפה ךרדל לאמשו ןימי תוטנל תלוכי ילבמ ,תכתוחו הקוספ הכלהה ובש הרקמ
,עצמאהו הרשפה ךרד רחא דימת שפחל וגהנמ יכו תמא אוה ןידה קר יכ ,םימשה ןמ ול םיזמור
?ןוכנ וניא

,הזכ ןיד ץראה לכ טפוש וינפל ןמיז המ-ינפמ :התמדוקמ תוחפ אל הדירטמ ,תפסונ הייהתו
םדאכ רכומו עודי קינלמחמ רחוסהש ,ורמאי לוכה אולה .תוועמ טפשמכ האריי תוירבה יניעבש
,םיעדוי לוכה .ברעממ חרזמ קוחרכ לזגמ קוחרו ,ונוממ לע לוהב וניאש ,לודג רישע ,רשי
תורטשל וקקזוה אל םלועמש ,תאזכ הדימב והער לע שיא םינמאנ ויה חונמה ודידיו אוה יכ
!?ןיעל יולגהו יעבטה קדצה תא ןידה תוועמ המל .םידעלו

קדצה תשוחת ןיב דוגינ ןאכ שיש שיגרה ובילב יכ ,ןיד ץורחל קחצי-יול יבר אופא השקתה
םתחילס תא שקיב ,ויפ אצומל םיניתממו וינפל םידמוע ןידה ילעב דועב .הרותה ןיד ןיבל
תא ריאיש הניחתבו השקבב םימלועה ןוביר ינפל וחיש תא ךפש ול רצב .תיווז-ןרקל שרפו
.ויניע

עיתפמב ארק ,"!יתרכזנ !יתרכזנ" .ומוקממ שבדה לעב רתינ ,קרבה וב הכה וליאכ ,םואתפ
דמעש ,ברה תא עירפהל ןוכנל הארש ,ויניעב רבדה היה בושח הכ .ברל המ-רבד רפסל שקיבו
.ומצע ךותב סנוכמ ,הניפב

םוהתמ ומכ ,יחומב עתפל קיזבה ,ןאכ דמוע ידועב" ,תושגרתהב רחוסה רמא ,"ברה ינודא"
תמ וניבא .ריעצ דלי יתויהב ,הנש םישימחכ ינפל עריא רבדה .דובאו ןשי ןורכיז ,היישנה
ןסחמ םג היה ,ונאצמש תורצואה ןיב .ףסכ הוושו ףסכ לש הדבכנ השורי ונל חינהו םואתפ
.םינמשו תוניי אלמ

תא ונמעמ עבתו ,ןידב ילומ ןאכ םידמועה ,הלא םיינש לש םהיבא ונתיבב עיפוה דחא םוי"
.םהילע היה םניח רמושו ,וניבאל ןודקיפב ורסמ יכ ,ןעט אוה .םינמשהו תונייה רצוא
.רבד ובישהל ונעדי אלו וניבא יקסעב ונברעתה אל םלועמ ,םיריעצ םימותי ,ונחנא

יסכנמ םיאיצומ ןיא .ונתבוטל קספ אוהו הרות-ןידל ברה ינפל ונבצייתה ,וישכע ומכ"
רצוא תא ונרכמ ןמז רחאל .ונידיב ורתונ תונייהו םינמשהו ,ברה רמא ,היאר ילב םימותי
תויבח ריחמל קוידב הוותשמ איהה הריכמה ןוידפ יכ ,וישכע ספות ינא םואתפו ,ןמשהו ןייה
..."ידידי לש וינב ידיב תואצמנה ,ילש שבדה

.ירמגל הרורב התייה םירבדה תועמשמ .קחצי-יול יבר לש וינפ ורהז ורופיס תא םייסשכ
דיספהל וניד תא עבק רבכו יחכונה הז לא אוהה הרקמה ןמ הנוכנ שיקה שבדה תויבח לעב
םימותיה ידימ םיאיצומ ןיא ויפלש ,ןידה תא וילע קידצה ףא שממ המישנ התואב .העיבתב
.םידע וא רטש אלב

םגש ,ונדמלל ידכ הז ןיד וינפל ונמיז םימשה ןמ .קחצי-יול יבר לש ויתויהת לכ ורס תעכ
תמא אוה הרותה ןידש תעדל ונילע ,ןידבש תמאה תא ונא םיאור דימת אל רשב יניעב םא
.קיודמב ויתונובשח תא אוה םילשמ םלועלו חותפ ה"בקה לש וסקנפ .התימאל תמא ,תטלחומ
גאוד תוביסה בבסמ לבא ,תוחפ םיתיעלו ,רתוי םיתיעל ,הנש םישימח רבדה חקול םיתיעל
.השעיי קדצהש
םיידוהי םייח
ןוסמרבא דודו רלסקו םדא ,ץכ הדוהי ,ישי יבא :לאמשל ןימימ


עבש טעמ דוע ,ררועתהל

לע םלוא .םתסנרפב עגופה רבד ,םהלש םירוטילקתו תוטלק תקתעה לע םימערתמ םיבר םירמז
תא קתעה ,הקיסומה תא בהוא התא םא" :בתכנ 'עבשל עבר' תקהל לש ןושארה טילקתה תפיטע
:ןוצרב םיקפסמ םהש ,רבסה שרוד 'עבשל עבר' םשה םג ."החמשל קוקזש רבחל ןתו קסידה
."הלואגה לש יעיבשה ףלאה תארקל ,ישישה ףלאה לש ןורחאה עברב ונחנא"

םה םא םתוא לואשל וסנ ,הקהלה ירבח תא תצקמב ןייפאל וללה םינממסה ינשב יד אל םא
,עובשה ."םייתד -אל םהש םיבשוח םיינש דועו םייתד םהש םיבשוח השולש" :הבושתה .םייתד
.'ומוק' ארקנה ,םהלש ףסונ טילקת קושל אצי ,רמועב ג"ל תארקל

תואיצמו תודיבא

,הנלוסו הקהלה גיהנמ ,(46) ץכ הדוהי .הבושתב םירזוח םה "םייתד םהש םיבשוח"ש השולשה
.ותרדגהכ ,"תיחטשה" תכרעמהמ טלפנ וירבחמ םיברכ .ןילקורבב תרשופ-תיתד החפשמל דלונ
הרשע-עבשכ ררוגתה ןכמ רחאלו ,ססקטבו הדירולפב יח אוה .םלועב דדנו ותיב תא בזע רענכ
םישרושל רוזחל טילחה ,תודהיה םע רתוי קימעמו שדוחמ שגפמ תובקעב .סל'גנא-סולב הנש
תנומש תא ותייער םע לדגמו םילשורי דילש ריאמ-תיב בושייב רג אוה תעכ .הצרא תולעלו
.םהידלי

,הצרא הלע ותוריעצב .הטוסינימבש סילופאינימב דלונ רלסקו .רלסקו םדא תא ריכה ץראב
.תוצופתה תבישי תקהלל ףרטצה ךכ-רחאו ד"בח-רפכב הבושתב םירזוחל הבישיב המ-ןמז דמל
לארשיל בש הנש הרשע-תחאכ ינפל ."ומצע תא שפחל" ךישמהו הקירמאל רזח םידומילה רחאל
.ןיע -תב בושייב ותחפשמ םע ררוגתמ אוהו

ידוהי והימ

טילחה ,יאקיזומ ,ויבא .הינרופילקב דלונ אוה .ןוסמרבא דודל ךייש םלוכמ קתרמה רופיסה
אבו התבטי ץוביקב ודיקפה אוה .ץראל ןבה תא הלעה עשת ליגבו ,ותניחבמ תזעונ הטלחה
השעמל יכ ויבא ול הליג ,הרשע-עברא ןבכ רענה היהשכ ,םירוקיבה דחאב .םעפל םעפמ ורקבל
.היידוהי הניא ומאש םושמ ,ידוהי ונניא

םירשע ליגב .הקירמאל רזחו 'ינלוג'ב תריש ,רגבתה .השדחה הדבועל תועמשמ סחיי אל דוד
.רייגתהל וילע ידוהי בשחיהל ידכ יכ ,ול ררבתהו ותוהז לע ידוסי רוריב ךרע הנומשו
תא ריכה םג םשו הכלהכ רייגתה םש .ריאמ ןוכמל רשייה ,לארשיל עיגה םישולש ליגב
.ד"בח תודיסח ידי-לע תודהיל הברקתהש ,ותייער

המשנל רשי

םיכוז םהירישו ,להקה יגוס לכ ינפל ,םינוש תומוקמב םיעיפומ םה םינש שמח רבכ
םולש"ו "זוע 'ה" ,"הסישמל ויהו" ןוגכ תורוקמה ןמ םיקוספ םירש םה .הבר תוירלופופל
בוריקו לארשי תבהא אוה םהב הנשנו רזוחה ביטומהש ,םמצעב ובתכש םיריש דצל ,"םכילע
.תובבל

ךרדש םינימאמ ונחנא" .םייתד-אל ןוכית ידימלת ינפל םג עיפוהל תונמזה םילבקמ םה
םינכומ םניאש םילהקל עיגהלו םייתוברת םירעפ לע רשגל ,תווצק ןיב רבחל רשפא הקיזומה
םימוסחמה לכ תא םיפקוע ונחנא" .ץכ הדוהי רמוא ,"תיתדה תודהיה םע רחא רשק םייקל
.רמוא אוה ,"הקיזומה ךרד ,המשנל רשי תודהיה תא םיאיבמו ,םייגולוכיספהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


תבשב םיחוציפ

?תבשב תוינטקו םיזוגא חצפל רתומ םאה :הלאש

הקדה הפילקה תא םג .חצפמ תועצמאב וליפאו ,םידקשו םיזוגא חצפל רתומ ןידה ןמ :הבושת
.םתליכאל דומצ ,ריסהל רתומ חוציפה רחאל םינטובב וא םיזוגאב הקובד תראשנה

:הלאה םירוסיאהמ רהזיהל שיו תויעב המכ ןיינעב תוכורכ ןיידע םלוא

וליפא איצומה יכ ,תופילקה תא רורבל ןיא ,ירפ יקלחב םיברועמ הפילקה יקלח םא :ררוב
תופילקהמ ירפה תא אקווד רורבל שי .אתיירואד הכאלמ השוע ירפה יקלח ןיבמ תחא הפילק
דומצ אלא תושעל ןיא תאז םגו ,ללכ תופילקב תעגל אלש לדתשהלו ,('תלוספ ךותמ לכוא')
.הבורקה העשב לכאית יכ חינהל ריבסש תומכה תא אלא רורבל ןיא ןכ-ומכ .הליכאל

םוקמ ותואב היוצמה המהבל ףאו ,םדא-לכאמל םייואר םניאש ,םיניערגו תופילק :הצקומ
.םימכח תריזגמ םלטלטל רוסאו ('ופוג תמחמ') הצקומ םה ירה ,םייואר םניא

:םיניערגו םיזוגא לש תלבוקמה הליכאה ךרד תא תבשב תונשל ךירצ הז רוסיאמ ענמיהל ידכ
םיריתמש ימ .דיה תרזעב הפהמ תופילקה תא איצוהל ןיא ,ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש יפ-לע
ידכ המ-ןמז דיב ןקיזחהל ןיא לבא ,דימ ןכילשהל ידכ קר הז ירה ,הפה ןמ דיב ןאיצוהל
.ךכ-רחא ןכילשהל

הרבטצה תאז-לכב םא ךא) תבשב רוסא - ןחלושה לע תופילק לש המירע םורעל לבוקמה גהונה
תא חינהל רתומ .(תבשב ןתונפל רתומ ,ןחלושה די-לע תבשל םישנאל סואמו תופילק לש תומכ
.תחלצה ךרוצל ןתונפלו ,הל וקקדזיש תחלצ לע תופילקה

לוכאלמ עונמל בוט" ,"הז לכב רהזיהל השק"ו ליאוהש ,ורודיסב ןקזה ר"ומדא קספ השעמל
םיענמנ ד"בח ידיסח ןכל ."תבש-ברעמ םתפילקמ םאיצוה ןכ-םא אלא ,תבשב םיזולו םיזוגא
.תבשב םיניערגו םיזוגא חוציפמ ןיטולחל
תוצק .829 'מע ב"חל תופסוהבו ,םש ןקזה ר"ומדא ע"וש .ד"ס טיש ;ול ,דל ,ז"כס חש 'יס ח"וא ע"וש
.נ"שו ,וכ,כ ;חל,ג התכלהכ תבש תרימש .םש ףסוי טוקלי .ט,איק ןחלשהעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il