595 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רבדמב תשרפ * (29.5.98) ח"נשת'ה ןוויסב 'ד * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הרות ךרע ןייע


םיטפשמ דמולהו ,אפור תויהל הצור האופר דמולש ימ
וייח תא שידקמש ימ לבא ,ןיד תכירעל הכמסהב ןיינועמ
בר היהי חרכהב אל ,הרותה דומילל


הנורחאל התלעש ,תובישיה ידימלת סויג תייגוסב ןויליגה יפד לע ונקסע אל הליחת הנווכב
.תויטילופ תורטמל חוגינב אלא תונורתפב םיצפח םניא אשונה תא ולעהש ימ .תורתוכל בוש
קר רבדהו ,הייפכו הקיקח תועצמאב םישיגר הכ םירבד תונשל רשפא-יאש ןיבמ תעד-רב לכ
.םעזו הסיסת רצוי

תכרעמ ןיבו ידרחה רוביצה יגיצנ ןיב םיעגמ דואמ ומדקתה הנורחאה תעב אקווד :וזמ הרתי
העורפה תוחלתשההו קוחה תועצה .םיחיטבמו םיירוקמ תונויער שבגתהל ולחהו ,ןוחטיבה
םיידי ףופיכ תמחלמל ןיינעה לכ תא וכפהו הלא םיטקש םיכלהמל קזנ ומרג תובישיה ידימלתב
.וז היגוסל שרדיהל םוקמ םיאור ונניא ןכל .תינחוכ

הרטמכ דומיל

ילבמ .לארשי -םעב הרותה דומיל לש וכרעב תעגל ךרוצ טלחהב שי תועובשה-גח לגרל לבא
.םישריח לש חיש-וד םלועל ראשיי תובישיה ינב לש םסויג תייגוסב חוכיווה ,תאז ןיבהל

תויהל הצור האופר דמולש ימ .יהשלכ הרטמל ודעונ םידומיל ,לבוקמה םיגשומה םלועב
הרטמ הרותה דומיל תא האור תודהיה .ןיד תכירעל הכמסהב ןיינועמ םיטפשמ דמולהו ,אפור
לכ .רתויב תובושחהו תולודגה תווצמה תחא איהו ,הווצמ וז ,הנושארבו שארב .המצע ינפב
דורט וניאש ימו ,"תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ" תוחפל הרות דומלל בייח ידוהי
.הרותה דומילל יונפ עגר לכ שידקהל בייח - ותיב-ינב תסנרפב

םידומילה לולסמ .תונברל הכמסה תגשהל ודעונ הבישיב םידומילה יכ םיבשוחש ימ םיעוט
,הבישיב םינש תורשע דומלל םדא לוכי ,ךפהל .ללכ תונברל םדא רישכמ וניא תובישיב ליגרה
ךרוצ שי תונברל הכמסה לבקל ידכ .בר היהי אל ןיידעו ,ןייטצמ דימלתו יוליע תויהל
אל הז דחוימ לולסמל הנפ אלש ימו ,ךורע -ןחלושה יקלח תעברא לש דואמ םירדגומ םידומילב
.ראות םושב תוכזל אלו הבישיב םינש תורשע דומלל יושע םדא ,רמולכ .תונברל ךמסוי

לדגל טושפ דעונ - ומצעל אוהשכ הרותה דומיל לש לודגה ךרעה דבלמ - הבישיב דומילה
,רפס יעדוי ,םימכח-ידימלת םירגוב איצוהל ןווכמ םידומילה לולסמ .ומשל יואר ידוהי
עיגהל ידכ .םמצע תוחוכב וב תוחשלו הרותה לש בחרהו לודגה םיב אצמתהל םילגוסמש םישנא
.הרותב העיגיו למע לש תובר םינשב ךרוצ שי ךכל

המצוע יביכרמ

.הליפתמ וליפא רוטפ ותונמוא ותרותש ימ יכ ,הכלהה השיחממ הרותה דומיל לש ותובישח תא
הניגמ הרותהש רמאנ ןכל .תווצמה לכמ הלעמל אוהש ,ריבכ ינחור חוכ שי הרותה דומילל ןכש
.ולוכ םלועה לע הניגמ איה לודגה ינחורה החוכ תוכזב יכ ,הליצמו

דימת אל הזו ,םיימשגל םיינחור םיביכרמ ןיב בולישמ םיבכרומ םייחהש ,םינימאמ ונא
וביני הדובע ימי העבש ,ימשגה םלועה יחנומב ,לשמל .תירמוחו תימשג הבישח םע רדתסמ
ללחמו יעיבשה םויב דבועש ימש ,תרמוא תודהיה לבא ,הדובע ימי השישמ רתוי ההובג האושת
.תוחפ חיוורי רבד לש ופוסבו ותסנרפב עגופ ,תבשה תא

השעמל אוה ידוהיה םויקה לכ .רמוחל חור ןיב בולישמ םייונב ונלש המצועה יביכרמ םג
.הרותה דומיל אוה וז הכרבל ילכה .תיקולאה הכרבה לעו סנה לע הברה ןעשנ אוהו יעבט-לע
-םע לש ותמצועל הרידא המורת םימרות הרותה דומילל םהיתותיע לכ תא םישידקמה םישנא
.הכרעהו הרקוה הברהל םייואר םהו ,לארשי

ידכ ."שודק יוגו םינהכ תכלממ" ונתוא השעו םימעה לכמ ה"בקה ונב רחב יניס-רה דמעמב
,הרותה תא ה"בקה ונל ןתנ ,םייוגל רוא תויהל ונדועיי תא אלמלו השודקה לע רומשל לכונש
."ונימי ךרואו ונייח איה" זאמושדח שיהרות םילבקמ

:שטיוואבוילמ יברה םהילע ררועש םירבד המכ רוביצל םיריכזמ וננה תועובשה-גח תארקל
ןכש ,לארשי תודחאל םידחוימ םיסוניכ םייקל יוארה ןמ ,תועובשל הנכה איהש ,וז תבשב
תועובשה-גחב ."דחא בלב דחא שיאכ" - תודחאה התייה הנושארה םעפב הרותה תלבקל הנכהה
ויהיש ידכ ,רתויב םינטקה םג ,תודליהו םידליה תא תורבידה תרשע תאירקל איבהל שי ומצע
.הרותה םויקל םיברעה םה ןכש ,הז שודק דמעמב םיחכונ

בשחמב תודהי

תקוושמ 'סיוטארשי' תרבח .ךלוהו חתפתמ תודהיה יאשונב םיבשחוממה םיקחשמהו הנכותה םלוע
יגח ,תבש - םיאשונב םיקסועה ,'אתוקניד אסרג' תרדסב םייביטקארטניא בשחמ יקחשמ השולש
תותיכה דעו ןגה ליגמ םידליל םידעוימ םהו הדימלו האנה םיבלשמ םיקחשמה .תוכרבו לארשי
.9068044 -03 'לט .ידוסיה רפסה-תיב לש תונושארה

בשחמב ארמג

םעפה ,בשחוממה ימויה ףדה לש תפסונ הכרע העיגה תכרעמה ןחלושל :םיבשחמ יניינעב ןיידעו
תפש תא רוחבל רשפאו ,ןיבוריעו תבש תותכסמל םירוטילקת ועיפוה .ףד יד-יס תרבח לש
.1-800-399899 'לט .תילגנא וא שידיי ,תירבע - רועישה

ןוגינה תחמש

תוטלק לע טלקוה ,ד"בח תודיסח לש םינוגינה רצואל שדקומה ,םיער דמצ לש דחוימה עפומה
םירופיסו תורמא ,םינוגינ בלשמ עפומה .שפנ לכל הוושה ריחמב בחרה רוביצל עצומו ואדיו
'לט .ד"בח ידיסח תלהקמו יפור'ג ידנמ רמזה ,םיער דמצ ידי-לע שגומו ,ד"בח-תיבמ
.03-9607588שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .רבדמב תשרפל


שדחמ דלוויהל

ןרהא תודלות הלאו" :הרותה תרמוא םירבדה ךשמהב .לארשי-ינב תומש ןיינמב תחתפנ ונתשרפ
עודמ ,הלאשה אופא תלאשנ .השמ לש וינב אלו ןורהא ינב קר םיטרופמ ךשמהב םלוא ."השמו
?"השמו ןרהא תודלות" ראותב ןורהא ינב תא הנכמ הרותה

ןורהא ...ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ ,הרות ורבח ןב דמלמה לכ" :ארמגה ךכ לע תרמוא
ןורהא ינבל דחוימב רסמתה ונבר השמ ,רמולכ ."ומש לע וארקנ ךכיפל ,דמיל השמו דלי
."השמו ןורהא תודלות" ןורהא ינב וארקנ ןכלו ,הרות םדמילו

?תובא ינש

לא ןורהא ינב לש םתקיז וליאכ ,"השמו ןרהא תודלות" בותכל רשפא ךיא ,איה תלאשנה הלאשה
וליאו ,שממ םדילומ-םהיבא אוה ןורהא אולה ;השמ לא םתקיזל ןיטולחל ההז םהיבא ןורהא
!?"ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ" תניחבב קר וינב םיבשחנ םהו הרות םדמיל קר השמ

;לארשי -ינב לכ תא אלא ,ןורהא ינב תא קר אל הרות דמיל ונבר השמ אולה :דועו תאז
ינב תא דמיל ונבר השמש ,אופא רמול ונילע ?השמ לש וינב לארשי לכ םיבשחנ אל אופא עודמ
.ויחא ןורהא ינב םהש יפכ שממ ,וינב םיבשחנ םה הללגבש ,הנימב תדחוימ ךרדב ןורהא

תואיצמב יוניש

ללוח יניס -רה דמעמ ."יניס-רהב השמ תא 'ה רביד םויב" :קוספה ךשמהב ןומט רבדה רבסה
הרותה ןתמ ידי-לע לבא ,םימעה לככ םע ויה ןכל םדוק .לארשי-ינב לש םשפנב יתוהמ יוניש
."שודק יוגו םינהכ תכלממ" ושענו םימעה לכמ ולדבוה

יוניש לארשי-םע תא ה"בקה הניש ותועצמאבשו ,יניס-רהב ןתינש - הזה חוכה תועצמאב
דמל אוה םנמא .ןורהא ינב לש םשפנב יתוהמ יוניש ונבר השמ םג ללוח - ידוסיו יתוהמ
לכל הרותה תא רוסמל ה"בקה תאמ הווטצנש יוויצה דצמ היה הז לבא ,לארשי-ינב לכ םע הרות
ידי-לעש דע ,ושפנ לכב םהילא רסמתהו דחוימ ןפואב דמל ןורהא ינב םע ,תאז תמועל .לארשי
.שממ וינב תניחבב ושענ ךכ

חוכ ונל שי

אולה ;"ודלי וליאכ ...הרות ורבח ןב תא דמלמה לכ"ש הזמ דומלל רשפא ךיא ,ךכ םא לבא
ונבר השמ לש תדחוימ תורסמתהל ןכ-םג רושק רבדהו יניס-רהב השמל ןתינש דחוימ חוכ והז
?ןורהא ינב לא

תניחבב אלא ,שממ ןב בשחיי תלוזה ןבש ךכל עיגהל חוכה ונל ןיא ,ןכאש ,איה הבושתה
,יניס-רהב הנתינ םידמלמ ונאש הרותה תאז-לכבו ליאוה ."ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ"
חוכ שי הרותב ןכש ,"ודלי וליאכ" רבדה ול בשחיי הרות ורבח ןב תא דמלמהש חוכה הב שי
'הדלוה' וליאכ םילעופ הרותה דומיל ידי -לעו ,םלועה לש תימשגה תואיצמב שודיח ללוחל
.שדחמ דלונ וליאכ אוהש דע ,תלוזה לש ותואיצמב
(8 'מע ,גכ ךרכ תוחיש יטוקל)

תועובשה גח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהרהט לש עפש

הז הלילב םיקסוע ךכיפל ,לארשי-ינבל הרהט תעפשומ תועובש לש בוט-םוי לילבש רמאנ רהוזב
."תורוהט תורמא 'ה תורמא" ידי-לע היהת הרהטהש ידכ ,הרותב
(תמא תפש)


םימעט ינש

,הזה רבדמכ ומצע תא םישל בייח דמולה יכ (א :רבדמב אקווד הנתינ הרותהש ךכל םימעט ינש
.הב םיווש לוכהו ,םלועה יאב לכל םניח הנתינ הרותהש ונדמלל (ב ;וב םישד לוכהש
(הבר רבדמב)


תטלחומ תולטבתה

וחוכבש ,תעדל בייח הרותה תלבקל שגינש ימ ןכש ,הרותה תלבקל הנכה םה ל"נה םירבדה ינש
תולטבתה ידי-לע קר איה ךכל עיגהל ךרדהו ,ולש ותרותל דמול אוהש הרותה תא תושעל
.תטלחומ
(שדוק-תוחיש)


םולשה חוכ

,הרותה תלבקל הנכהה ויה תודחאהו םולשה ןכש ,(378) 'םולשב' היירטמיגב 'יניס רבדמב'
תא םיארוקשכ ,הנש לכב ךכ ."דחא בלב דחא שיאכ" - "רהה דגנ לארשי םש ןחיו" רמאנש ומכ
םיכוז ךכבו ,והערל שיא ןיב םולש תיישעב תוברהל םיכירצ ,תועובשה-גח ינפל רבדמב תשרפ
.שדחמ הרותה תא לבקל
(א"דיחה)


ןמזהמ הלעמל

ויהיש ?הזה םויב והמ" :(א,טי תומש) י"שר שרפמ "יניס רבדמ ואב הזה םויב" קוספה לע
הרותה וליאכ הנעטל םוקמ ןיאש ,ונדמלל ."םנתנ םויה וליאכ ךילע םישדח הרות ירבד
לכב תנתינ הרותה .וננמזב םייחה יאנתל המיאתמ איה ןיאו םהה םימיה יאנתל קר המיאתה
.םיבצמה לכבו םינמזה לכב הפי החוכו שדחמ םוי
(םייח חרוא)


הזל הז םיברע

ןושל ,"השענ" .(ח,טי תומש) "השענ 'ה רביד רשא לכ" :לארשי-ינב ורמא הרותה תלבק תארקל
:שרדמה ירבדכ .ורבח דעב םג ברע תויהל וילע לביק לארשימ דחאו דחא לכש םושמ ,םיבר
."הז לע הז ןמצע ןינכשממ ויה הרות ןתמ תעשב"
(ם"ירה ישודיח)


םוי-םוי ייחב השודק

"םכילהאל םכל ובוש ,םהל רומא ךל" :השמל ה"בקה רמא הרותה תלבק רחאלש ,רפוסמ הרותב
םג אלא ,התניתנ םויב הרותה תא ולביקו ושדקתה לארשי-ינבש ךכב יד אל .(זכ,ה םירבד)
.הרותה תושירד יפ-לע גהנתהל םהילע ,םוי-םויה ייחל ורזחישכ ,םהילהואל םבוש תעב
(החסישפמ םינוב יבר)


רבדמה תא ךופהל

.הרותה תלבקל רושק רבדמה ןיינע ןכש ,תועובשה-גח םדוק רבדמב תשרפ תא םיארוק דימת
אקווד הנתינ הרותה .ארחא-ארטסהו תופילקה םלוע תא ןמסמה ,בשוימ וניאש םוקמ אוה רבדמה
.לוכ-ןיעל יולגב ה"בקה ןכוש ובש םלועל הזה םלועה תא ךופהל הדיקפתש םושמ רבדמב
(תוחיש יטוקל)

עובשה תרמיא


ינעכ רישע

.הרותל םיתיע עובקל וענכשל הסינ הזו ,'םייח-ץפח'ה לא םעפ סנכנ ןידאר ירישעמ דחא

."ייקסעב דורט ינא ברע דע רקובמ ;יאנפ עגר יל ןיא" :רמאו לצנתה רישעה

,יאנפ תועשמ תונהיל ךתורשפאב שיו רישע םדא התא יכ יתבשח ינא" :'םייח ץפח'ה ביגה
שממ ,ךיקסעב ברע דעו רקובמ למע התאש ררבתמ וישכע .דומללו רפס חותפל רשפא םהבש
..."םחל תפל רחשמה םינצבקה ןורחאכתודיסחה יכרד


תושודק תויתוא

-לע איה הרותל ונתקיז תא ןייצל התואנה ךרדה ,הרואכל .הרותה ונל הנתינ תועובשה גחב
-לילב תוכורא תועש םיבשויש ,אוה לארשי גהנמ לעופב םלוא .ארמג ףד לומ הבישי ידי
,ודמלל רשפאש רבד וניא ,ותוהמ םצעב ,'ןוקית'ה .תועובש-ליל ןוקית תא םירמואו תועובש
ונא הבש ךרדה ,רמולכ .םילימ רמול ,ןוקיתה תא רמול קר רשפא .עוטקה והנבמ ללגב
.היתויתואו היתולימ תרימא ידי-לע איה הרותל ונתבהא תא םינייצמ

יניס-רה דמעמ לש שודיחה .תועובשה גח לש ורקיע יוטיב ידיל אב ךכ ידי-לע אקוודש אלא
םג עודיכו ,ןכל-םדוק םג ויה הנבהו המכח .הרותב שיש הנבההו המכחה ולגתנ זאש ךכב וניא
.ומצע ה"בקה יפמ הרותה תא ונעמש זאש ,ךכב אוה ירקיעה שודיחה .הרותב וקסע תובאה
יניס-רה לע דרי ומצעבו ודובכב ה"בקהש ךכב ,תיקולאה השודקה לש הרידא תולגתהל וניכז
,םישיגדמ ונא ךכב :'ןוקית'ה תרימא ידי-לע םיאטבמ ונא הז רבד .הרותה תא ונל ןתנו
תאטבתמה ,תיקולאה השודקה םצע אלא ,הב שיש הנבההו לכשה וניא הרותה לש הרקיעש
.תושודקה היתויתואב

שא ידיפל

,ארמגב איגוס דמולש ימ" :(אכר 'מע ,ח ךרכ ולש שדוק-תורגא) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא
םיבשוי םיארומאהו םיאנתה ךיא עמושו ,אשידק אתביתמב בשוי אוה וליאכ שיגרהל ךירצ
איגוסה ינפל דחוימ ץרא -ךרד לש השוחת תרצוי וז השגרה .םנורג ךותמ תרבדמ הניכשו
הרותה תשודק תביח תשגרנ ובבלבו ,הרותה ןתונ תלודג תפחרמ דמולה לש וחומב .דמולש
."םיקלא יארי הרות ינבל הבהאו היתויתואו

ידוהי וליפא .םימש תארי דצמ ,הרותה תויתוא ינפל ץרא-ךרד היה םעפ" :רמוא אוה דועו
טעמב תוחפל םתוא הקינש וא ,וידי תא הליחת לטונ היה ,הכרב תושעל ךירצ היהשכ ,טושפ
לוכהש' ךרבמ ןנג ךיא יתעמש ךכ ידכ ךותו ,הריס תיישעב םעפ יתקחיש יתודליב .רפעבו בשע
רפס) "ותוא תעמוש הכרבה אלו הכרבה תא עמוש םדאה אל ,םויה .יתדרחנו ,'ורבדב היהנ
.(119 'מע ג"שת תוחישה

אוהש ןבה לע רפיס באהו ,ריעצה ונבו בא וינפל ואבש ,תודיסחה ילודגמ דחא לע רפוסמ
רענה תא קידצה לאש .םימש-תארי וב סינכי יברהש שקיב ךא ,הרותה דומילב דואמ חילצמ
רמוא" :קידצה רמא .אברל ייבא ןיב יהשלכ תקולחמב דמוע אוהש בישה רענהו ,ודומיל םוקמל
ינש שא דיפל חקלו ,ייבא ול ארקו הזה םלועל שא דיפל דירוה ה"בקה .אברו ייבא םה ימ ךל
תשודקב םירעוב שא ידיפל ינש אופא םה אברו ייבא .אבר ול ארקו הזה םלועל ודירוהו
וא אנת לש ומשל עיגמ היהש םעפ לכב ,זאמו ,רענה לש ובילב וקקחנ הלא םילימ ."הרותה
.דערנ היה ,ארומא

רתויב םילענה םייוליגה

,הרות דומלל עדי אל אוה .תוראב תריפחמ סנרפתהש ,טושפ םדא ,דחא דיסח היה ט"שעבל
תעבו ותכאלמ תעשב .יקב היה םהבש ,םיליהת רפסו הרות ישמוח השימח היה עדיש טעמהו
לשריהל" :ט"שעבה וילע רמא .הפ-לעב עדיש הרותה תויתוא לע ףרה אלל רזוח היה ותכילה
.(86 'מע ט"שת םירמאמה רפס) "הלעמל העד שי רפוחה

וז - הממיהמ תישיש ךשמב םיליהתה וא הרותה תויתוא תרימא .לודג חוכ הרותה תויתואל
יפכ ,םויה לכ ךשמב רוזחל - 'עלקה ףכ'מ רטפיהל הצע .'רבקה טוביח'מ רטפיהל הצע
.(תבטב 'ז םוי-םויה) הפ-לעב םיליהתו אינת ,תוינשמ ,תלוכיה

קוספ וא שמוח קוספ תרימאמ םלועב ראשנ םשור הזיא ועדי ול" :רמא ץ"יירה ר"ומדא
.(151 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "הרות ירבד אלב בוחרב םיכלוה ויה אל - םיליהת

םויק תא קזחמ - (המודכו תוינשמ ,םיליהת) הרותה תויתוא תרימאב הברמש ימ" :רמא דועו
'ה םוי-םויה) "רתויב םילענה םייוליגל הכוזו ;'עלקה ףכ'מו 'רבקה טוביח'מ לצינ ;םלועה
.(טבשב


הלואגל הייפיצב


"אצת יתאמ הרות שודיח - אצת יתאמ השדח הרות - ה"בקה רמא :אנהכ רב ןיבא בר רמא"
(גי השרפ ,הבר ארקיו)

היהש השעמ


תוטטושמ םייניע

ושדוק יניעב רוקסל בוט-םש-לעבה גהנ ,'ןיווערד אווער' ןמז ,תישילשה הדועסב ,תבש לכב
,וידימלתמ דחאב ט"שעבה טיבה ,הדועסה לש המוציעב ,תחא תבש .םה רשאב וידימלת לכ תא
.וכשח ויניעו ,תורייעה תחאב ברכ ןהכל ןמז ינפל ודי-לע חלשנש

הארמ חכונל דרחנ .ותוא ובבס האמוט לש תוחוכו ,הלודג תינחור הלפאב יורש היה דימלתה
םלועל ,הלעמ-הלעמ הלעתה .םירבד לש םקמועל תדרל שקיבו ומצע ךותב ט"שעבה סנכתה ,ויניע
.ריהנו רורב לוכה הארנ ונממש

:הזחש םירבדה חכונ ותוא אלימ עוזעז

ידכ ,הקדצה יאבג תא וילא ארק ,הברל הנמתהו הרייעה לא דימלתה עיגהש רחאל המ-ןמז
דבכנ קלח יכ ,ול ררבתה .תוסנכהה לומ הקדצה יפסכ לש תואצוהה ןזאמ תא םמע ררבל
.םכח-דימלתו םיבוט ןב ,הרייעה יינעמ דחאב הכימתל שדקומ תוסנכההמ

הבושת בישהל םיאבגה וחילצה אל רשאכ .אקווד הז ינעב הלודגה הכימתה תביסל ברה לאש
לכ ןיב הווש הדימב םיפסכה תא קלחלו ינע ותואל הבצקהה תא ןיטקהל ברה הרוה ,הרורב
.םיקקזנה

קופיסל ולגרתהש ,ותיב ינב .ינע ותוא לש ותסנרפב הלודג הערה הלח ברה תארוה תובקעב
אלו ,םחלל ובער םידליה .הרובש תקוש ינפל התע ודמע ,הליהקה תפוקמ םייסיסבה םהיכרוצ
.םעישוהל ינעה לש ודי-לאל היה

אל הרקמה .והער לש ולובג תא םיבשותה דחא גיסה ובש הרקמ לע ברל עדונ ךרעב ןמז ותואב
.השעמהמ ויניע םילעהו ךוסכסב ברעתה אל ךכ םושמו ,ןידל וינפל אבוה

ץצקל ברה תארוה דגנ טהלב ןעט רוגטקה .ברה לע גורטק םימשב הווהתנ ולא םירקמ ינש לשב
גרטק םג אוה .בער תפרחל ותחפשמ תא האיבהש הארוה ,םכח-דימלת ינע ותוא לש הקדצה תבצקב
.עשופב החימ אלו תלוזה לובג תגסהב ברעתה אלש ,ברה לע

,וללה תונוועה ינש לע םיגורטקה הרמוחב ולבקתה ,ברה לש תינחורה ותלעמ םושמ אקווד
.אטחל ותותפלו ונוצרכ ברב גוהנל תישפוח די לביק ,ערה רצי אוה אולה ,'רבד לעב'הו

ףוריטב חדק וחומ .ותד תא רימהל טלשנ-יתלב ףחד וב רועינ ,ותנשמ ברה םקשכ ,תבשב
רמול אלב הצוחה אציו תבשה דגב תא ומצע לע קרז אוה .ונממ הלטינ תעדה-לוקיש תלוכיו
.רמוכה לש ותיב רבעל ןהילאמ וליאכ וילגר והואשנ בוחרל אצישכ .תיבה ינבמ שיאל הלימ

יכ תולגל םהדנ הרהמ דע לבא .ותיבב ןכל םדוק ורקיב אל םלועמש ברה הארמל עתפוה רמוכה
רבס ,ותד תא רימהל ונוצר תא וינפל ברה עיבהשכ ,הליחתב .יתרגש ןיסומינ רוקיב הז ןיא
.תוניצרב וירבדל ןווכתמ ברה ןכא יכ ןיבה עגרל עגרמ לבא ,וב עתעתמ שיאהש

,וביל תא ודובכ דעסי" .תיגיגח הדועס וינפל ךרעו ותיבב רדחל ברה תא רמוכה סינכה
,ןוזמה לע ברה לפנתה סומלוב זוחאכ .ברל עיצה ,"תעדה בושייב םיאבה םידעצה לע בושחיו
ררחתסה ברה לש ושאר .ותלוכת תא לסיח הרהמ דעו ,ןחלושה לעש הקשמה קובקב לע טע ןכו
.ואיקב ססובתמ הצרא לפנ תוקד רובעכו ,םגלש הקשמה תומכמ

,'אלכיה ינב' ןוגינב חצפ דימ .ושרדמ-תיבב תישילשה הדועסב ט"שעבה האר תאז לכ
רזח אוה .ךישמה אלו רצע ,('תופילק'ה לכ לוטיבל=) "ןיפילק לכב אלטבל" םילימל עיגהשכו
.וביבס םידימלתה לכ תאילפל ,םעפ דועו םעפ ולאה םילימה לע

לחה ויתובשחמב .ודימלת שפנ לע ותמחלמב קוסע היה ןיידע ט"שעבהו ,הלילה דרי םייתניב
ןוסאה תא עונמל למע ויתוחוכ לכב .םוהתה יפ לע העש התוא לכ דמעש ,ברה לע בוט ץילמהל
.וליעוה אל ולש רשויה-תוצלמה לכ לבא ,שחרתי םרטב

תוכזבש ט"שעבה שקיב .הכלמ-הוולמ תדועס לע רתויב דיפקמ הז ודימלתש ט"שעבה רכזנ עתפל
לוכאל וגהנמ לע רומשי ,וז תבש יאצומב ,וישכע םא יכ ,ול רמאנ הבושתב .לצניי הז גהנמ
.גורטקה וילעמ רסוי ,הכלמ-הוולמ תדועס

.םרבח לש ונזואב שחלש המ ועמש אל םידימלתה .וילא וארקו וידימלתמ דחאל ט"שעבה הנפ
.ךרדל תאצל וזרזמו הלחהמ תוסורפ המכ וידיב רסומ ט"שעבה יכ ואר קר םה

,'ךרדה תציפק'ל חילשה הכז ,'זובי'זמל הבורק התייה אל ברה לש ותרייעש יפ-לע-ףא
עוקש ברה תא אצמ םש ,רמוכה תיב לא דימ הנפ אוה .הרייעל עיגה ,תיסחי ,רצק ןמז ךותבו
הוויצ ,לפרועמ ושאר דועבו ,ותנשמ וציקה בר ץמאמב .ואיק תילולש ךותב ,הקומע המדרתב
וילע דקפו ודיב ט"שעבה ןתנש הלחה תוסורפ תא ול טישוה ןכמ רחאל .וידי תא לוטיל וילע
.חילשה ירבד לכל ברה תייצ ולופרעב יורש .ןהמ לוכאל

הקעזו ,ול עריאש המ ספת םואתפ .רהבתהל וחומ לחה ,הלחהמ תוסיגנ המכ ברה םעט ךא
תיבמ טלמנ הארונ הלהבב .ול-אל לוקב קעז ,"!יתללוע המ ,יוא" .ויפמ הטלפנ הארונ
.ותוא הוולמ חילשהשכ ,רמוכה

ךא ,תרחואמ הליל תעש וז התייה רבכ ,ט"שעבה לש ושרדמ-תיבל ברהו חילשה ועיגהשכ
-תיב חתפב םיינשה וארנשמ קר .תישילשה הדועסל םיבוסמ ויה ןיידע וידימלתו ט"שעבה
.תיברע תליפתלו ןוזמה תכרבל הנפו ,'אלכיה ינב' תריש תא ט"שעבה םייס ,שרדמה
ןמטוג לאומש 'ר םע םיידוהי םייח
'ןמטוג' םינפוגה תחפשמ יבא ,ןמטוג לאומש 'ר


תויתוא אוביר םישיש שי

ותוחמתה םוחת תא ךירעהל ועדי סופדה ףנעל םיבורקה םישנא קר ,ישיאה בשחמה ןדיע ינפל
רואל-האצוהבו הקיפרגב םיקסועש ימ .(םיטנופ) םינפוג ,תויתוא בוציע - ןמטוג לאומש
תויתואו ,תפטוש האירקל תומיאתמה תויתוא שי .תואה גוס תריחבב תועש טבלתהל םילגוסמ
האחמ יטלש תומלוהש תורחאו טשפומ ינחור רסמ אטבל תוביטימה תויתוא שי .תורתוכל ודעונש
.הב םיאיקב םיטעמ קרש ,המלש הרות וז ,תויתואה תרות ,היפרגופיטה .םייביסרגא

.תועש יפלאו תואמ הב עיקשהש ,ןמא דמוע הירוחאמו ,םש שי תוא לכל םג ,שיא לכל ומכו
'ר ,הבצעמ םש לע ,ןמטוג תארקנש המלש הרדס שיו ,םיסיקרנ תארקנ וישכע ארוק התאש תואה
תויתואה יבצעמ ידבכנמ דחאל בשחנו ,תויתוא בצעמו בשוי אוה םילשוריבש ותיבב .לאומש
ומכ ,םלועב תודבוכמה תורבחה לש םיגולטקב תועיפומ ויתויתוא .ונימיב תוירבעה
.ףא-יט-ייאו טפוסורקיימ

םלשומ ףויז

לש ותוחתפתה יבלש לכ תא רבע אוה .םינפוג םישישו האממ הלעמל הכ דע בציע (73) ןמטוג
םויכו ,ינורטקלא םוליצ -רדסל ןכמ רחאל ,תרפוע סופדל תויתוא בציע רבעב .ונרודב סופדה
המשנה לבא ,רתוי הטושפו הלק םנמא הקינכטה ותועצמאבש ,ישיאה בשחמב השענ ומצע בוציעה
.רבעבכ וראשנ תונמאהו

.ירמגל תונוש תורטמל תויתוא טוטרסב קסע ,תוירבע תויתוא בצעל םלחש םדוק םינש הברה
האושה לש םימויאה םימיבו ,םיימשר םיכמסמ תמלשומ תויעוצקמב ףייזל ןורשיכב ןחינ אוה
.הז ןורשיכב שמתשהל הברה

סא-סאל תודועת

ושלפ רשאכ היה הרשע-עשת ןב .היקבולסבש גרובשרפל ךומסה ,אצייר ןטקה רפכב דלונ אוה
הדיחיה ךרדה יכ עדי לאומש .ויתורושל םיריעצ זא סייג ירגנוהה סא-סאה .וצראל םינמרגה
קמחו ,ותדיל ךיראת תא ףייז אוה .םירגנוהה תורושל לבקתהלו וטגהמ קומחל איה דורשל
.םיפסונ םידוהי םיריעצ רשע-העברא ואב ומע .וטגהמ

סא-סאל סויג יווצ וירבחלו ול גישה ,םילשוריב םויכ יחה ,ןרטש השמ 'ר ומשו ידוהי
הרשע-שמח תא אלמל לאומש חילצה ,יפוק ןורפעו קיקד תוירגיס ריינ תועצמאב .ירגנוהה
הרובחה התלע ,םהיסיכב תודועתהשכ .םלשומ היה ףויזה .םישרדנה םיטרפב םתושרבש תודועתה
.טשפדובל תבכרל

המשנ ךירצ

רמג דע דרש ךכו תיצאנ-תירגנוהה הגלפמה לש חוכ-הפוימכ ומצע תא לאומש גיצה טשפדובב
הקלחמב דובעל לחה ןאכ .תיקוח-יתלב היילעב לארשיל הלע ןכמ רחאל םישדוח המכ .המחלמה
ך"נת לש ל"ומה םימיל ,דלוגנרוק והילא היה ודיבעמ .לארשיל תמייקה ןרקה לש תיפרגה
-יתלב םוליצ-רדסב רוא הארש ןושארה ך"נתה תויתוא תא בציע ןכמ רחאל המ-ןמז .ןרוק
.'תונורחא תועידי' תאצוהב ,בשחוממ

,תינגרוא היהת תואהש ךירצ" :המשנ הברה שרודו בכרומ תויתואה תריצי ךילהת ,וירבדל
לכש ;םיתוויע ילב חתפתתש ;םישמתשמ ובש טעה ךותמ יעבטו ןוכנ ןפואב עבנתש ,רמולכ
ימ ,ותעדל ."םילדג ינימ לכב התרוצ לע רומשתשו ,המלש תחא החפשמ וביכרי הרדסב תויתואה
הרושקה המשנ דחוימבו - תונקל רשפא-יא ,המשנ" .ולש ונמז לע לבח ,'הז' םע דלונ אלש
.רמוא אוה ,"שדוקה-תפש לש תויתואלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


גחה תוכלה

?תבש-יאצומב גח לחשכ תודחוימה תוכלהה ןה המ :הלאש

.ןובאיתל בוט-םוי תדועס תא לוכאל ידכ ,הליכאב טעמל שי תישילש הדועסב :הבושת

- תבשב רתומה השעמ ףא - רבד םוש תבשה םויב תושעל רוסא ןכלו ,גחל תבשמ ןיכהל רוסא
.גחה ךרוצל

תקלודה ,תמייק שאמ םתוא םיקילדמ .תבשה תאצ רחאל קר םיקילדמו םיניכמ גחה תורנ תא
ןיא ,רורפג תועצמאב שאה תא םיריבעמ םא) השדח שא רוציל רוסא גחב יכ ,תבשה ינפלמ דוע
.(ומצעמ תובכל ול םיחינמ אלא ,ותוא םיבכמ

"בוט-םוי לש") הליחת םיכרבמ םידרפסה :הקלדהה רדסב תועד יקוליח שי ,גח לכבכ
ךרבל ד"בח גהנמ .הזב םיגהנמ יקוליח שי םיזנכשאה ןיב .םיקילדמ ךכ-רחאו ,("ונייחהש"ו
.תבשב ומכ ,הקלדהה רחא

ךא תבשב הרוסאה הכאלמ תושעל םיצור םא וא ,תיברע תליפת ינפל תורנ הקילדמ השיאה םא
ךורב" :רמול םיבייח ,סוכה לע וא ("ונעידותו") הליפתב םילידבמש ינפל גחב תרתומ
.('ה םש תרכזה אלב) "שדוקל שדוק ןיב לידבמה

לש שודיק ,ןפגה תכרב :ןלהלש רדסב ,גחה ליל לש שודיקה םע האב תבש-יאצומ לש הלדבהה
- ז"הנקי :ל"זח ןושלב) 'ונייחהש'ו ,'שדוקל שדוק ןיב לידבמה' ,'שאה ירואמ ארוב' ,גח
.(ןמז ,הלדבהנ ,שודיק ,ןיי

םיכרבמ 'שאה ירואמ ארוב' תכרב תא .םימשב ינימ ארוב םיכרבמ ןיא ,תבש-יאצומ לכבכ אלש
ןיא םגו ,הקובא םתושעל ידכ הזל הז םתוא םיברקמ ןיא - ד"בח גהנמל .גחה תורנ לע
יפכ תורנב םילכתסמ אלא ,תבש-יאצומ לכבכ ,םהב טיבהל תורנה לא םיידיה תופכ תא םיברקמ
.םיקלוד םהש
רפס .ט-ו"ס ג"עת ;ז"יס טצר ;ח"ס ג"סר 'יס ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו י"ס טצר 'יס ע"וש
'מע אל ךרכ תוחיש יטוקל הארו .'ותעב רבד' חול .'תבשב לחש חספ' רפס .39 'מע ד"בח-םיגהנמה
.191עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il