598 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חלש תשרפ * (19.6.98) ח"נשת'ה ןוויסב ה"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


?וניניעב םיבגח


וארש םיקנעה לע לארשי-םעל םירפסמו םירזוח םילגרמהשכ
ונייה ןכו םיבגחכ וניניעב יהנו" :םירמוא םה ,ןענכ ץראב
חתפמה-טפשמ הז ."םהיניעב


םיעוריאל תוילאוטקא תוכלשה רופס-ןיא הב שי ,םילגרמה רופיס תא תרפסמה ,עובשה תשרפ
תלוכיב םינימאמה ןיב חוכיו ותוא ,התע ןכ זאכ .הזה ןמזב ונכותב םיללוחתמה םיחוכיוולו
ןיבל לארשי-ץרא יבהוא ןיב תומיע ותוא ,התע ןכ זאכ .הביבסה ימעמ םילהבנה ןיבל 'ה
.הער ץראה תביד יאיצומ

.ןיינעה בל ןומט ובש ,דחא קוספ טלוב השרפב םייוצמה םיברה םיטביהה לכ ךותב
יהנו" :םירמוא םה ,ןענכ ץראב וארש םיקנעה לע לארשי-םעל םירפסמו םירזוח םילגרמהשכ
ליחתמ לוכה ,ךל םיזבו ךתוא םיליפשמ םירחא רשאכ ."םהיניעב ונייה ןכו םיבגחכ וניניעב
םג ךתוא וכירעיו ךתוא ודבכי ,'בגח'כ ךמצע תא הארת אל םא .ךמצע יניעב 'בגח' התאש הזמ
.םירחאה

רמגנ חוכיווה

הלשממה המל ותוא ולאש םינפיה םע ויתושיגפבש ,רפיס ,ןפיב רוקיבמ רזחש ,ילארשי רש
,םתוא לאש ,לצנתהלו ןנוגתהל םוקמב .םולש תושעלו םיברעל םיחטשה תא רוסמל אלש תשקעתמ
.םולשה ןעמל םהילע םירתוומ םניאו םינטק םייא המכ לע היסור םע בירל םישקעתמ םה עודמ
ונחנא םג" :רשה םהל רמא ."!?ונתדלוממ קלח לע רתוונ ונחנאש" :האילפב םינפיה ול ובישה
.רמגנ חוכיווהו ."ונתדלוממ םיקלח לע רתוול םיצור אל

תמחלמב םג םיחטש ונשבכ אולה ."םיבגחכ וניניעב יהנו"מ ליחתמ 'םיחטש'ה לע חוכיווה לכ
ונכפה .ם"ואה ידי-לע ורכוהש ,1947 תולובגל רבעמ הברה ונתטילש תא ונבחרה .רורחשה
ונל רורב היה .'םיחטש ריזחהל' ונתיאמ שרד אל שיאו .םיידוהי םיבושייל םייברע םירפכ
רורב היה רבדהש רחאמו .דע-ימלועל ונלש אוה ,ונידיל לפונש לארשי-ץראמ קלח לכש ,ירמגל
.תמייק הדבועכ םלועה םג תאז לביק ,וניניעב טלחומו

זירכהל וזרדזה םילארשי םיאנידמ רשאכ ,םימיה תשש תמחלמ ירחא דימ התשענ הלודגה תועטה
וז הזרכה .םולשל ןתמו-אשמב חוקימ ףלק םה םייולג םיסינב וררחושש לארשי-ץרא יחטש יכ
דימת םיגצומ ונחנא האלהו ןאכמו ,'םולש תרומת םיחטש' רבדב ם"ואה תטלחה תא הדילוה
.םולשה רדעהב םימשאכו םישקונכ ,םיעבתנכ ,'םישבוכ'כ

רחואמ אל

.תועינכו תוגיסנ אלא ןניאש ,'תומיעפ'ה לע ןתמו-אשמה תא םג תנייפאמ חור-תליפנ התוא
רדרד אוה יכו ,ןוסא היה ולסוא םכסה יכ ןיבה םעהש םושמ אקווד הרחבנ תיחכונה הלשממה
,תוינקל תאצל וא סובוטואב עוסנל וששח םישנאש דע ,הגרדמה לפשל ינוחטיבה ונבצמ תא
ןיא הלשממל לבא .וניביואבש רמה ידיל ץראה בל תריסמבש הרומחה הנכסה םצע דבלמ תאזו
.תורדרדיהה ךילהתל ץק םישלו יולגב תאז רמולו םוקל חוכהו זועה

ספתנ -יתלב רבד ןאכ שי .המצעל השודק הרטמ וז וליאכ 'תומיעפ'ה לע םירבדמ וישכע
לש תויריה ,רורטה ילג ידי-לע תיפוס לסוח ,ותישארמ ירקש היהש ,םולשה ךילהת .ןיטולחל
וב ןימאמ וניא שיא .םימכסהה לש תוטובה תורפההו ל"הצ ילייח לע םיניטסלפה 'םירטוש'ה
תונכש לש שדח ףד תחיתפו םימעה ןיב תיתימא המלשה לש ךילהת וב האור וניא שיאו דוע
-ץראמ םיפסונ םיחתנ תריסמ וליאכ ,'תומיעפ'ה אשונב ונלצא םיקסוע ןכ-יפ-לע-ףאו .הבוט
.יהשלכ תלעות ונל איבת וניביוא ידיל לארשי

לש השוחת תררוש ילארשיה רוביצבש םושמ איה הלא םיכלהמל תררגנ הלשממהש הדיחיה הביסה
ןוחטיבב ,םר לוקב םלועה לכל רמואו םק היה רוביצה וליא ."םיבגחכ וניניעב יהנו"
םינתשמ ויה קחשמה יללכ - הזה ירקשה קחשמה תא דוע קחשל םינכומ ונניאש ,תופיקתבו
.ירמגל

.ידמ רחואמ הז ןיא ןיידעושדח שיזומתב 'ג לש תיזכרמה תרצעה

ד"בח-יריעצ תיב תבחרב ה"יא םייקתת ,ברעב 7 העשב ,זומתב 'ד ,אבה עובשב ןושאר םויב
ןמיסב דומעת תרצעה .זומתב 'ג שודקה םויה לגרל הלודגה תיזכרמה תרצעה ד"בח-רפכב
הייפיצהו הנומאה קוזיחו דודיע - ןשארבו ,שטיוואבוילמ יברה לש ותנשמבו וכרדב תוקבדה
,םירש ,םידבכנ םינבר םתוחכונב ודבכי תרצעה תא .המלשהו תיתימאה הלואגלו חישמה תאיבל
,הלואגל םיפוסיכ יריש ויהי םלוכש ,הניגנו הריש יקרפ .םירחא רוביצ-ישיאו תסנכ-ירבח
.ןמזומ רוביצהו תישפוח הסינכה .רכוארג ידד רמזה יפמ ועמשוי

ותומלשב הלגתנ םטאנש הווקמה

הנבנש הרהט -הווקמ ותומלשב הלגתנ םש ,היסורבש בוטסור ריעב עובשה התייה הבר תושגרתה
,ןוסרואינש רעבוד -םולש יבר ,ד"בח לש ישימחה ר"ומדאה ידי-לע הנש םינומשכ ינפל
ררוגתה ובש תיבה לאגנ םישדוח הנומשכ ינפל .יטסינומוקה ןוטלשה ימיב רפעב םטאנשו
םימשגה ימ רגאמ לעמ הסכמה םרוה רשאכ הלודג התייה המהדתה .הווקמה הלגתנ התעו ,יברה
תחלשמ בוטסורל האצי עובשה תישארב !םילולצו םיכז םימ אלמ היה אוהו ,הווקמה תיתחתבש
.םהיניעל ולגתנש תוארמה חכונ תולעפתה יזוחא ויה םהו ,הווקמה תא קודבל ידכ םינבר

םידלי תליפת

ברע ,ישילש םויב ה"יא םייקתת ,'אטח וב ןיאש לבה' ,לארשי ידלי תליפת לש תדחוימ תרצע
תכרענש ,תרצעב .םילשוריב יברעמה לתוכה תבחרב םיירהצה-רחא 4 העשב ,זומת שדוח-שאר
בוריקלו לארשי-םע ןעמל הליפת םידליה ואשיי ,םיגוחה לכמ לארשי ילודג לש םתכרבב
.02-9932721 'לט :םיטרפל .םימחרב הלואגהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .חלש תשרפל


תוצחומ תובושת

הנופי-ןב בלכ בצייתה ,ץראל הסינכה דגנ םעה תא ותיסהו לארשי-ץראמ םילגרמה ורזח רשאכ
תא בלכ סהיו" :הרותה תרפסמ .םילגרמה וירבח ירבד רחא ררגיהל אלש לארשי-םעל ארקו םדגנ
.וירבד תא רמא זאו םעה תא קיתשה בלכ - "השמ לא םעה

דבלב וז יכו ,רמאו חווצ" :י"שר שרפמ ."השמ לא" :הרותה תרמוא ?םעה תא קיתשה דציכ
חתפ בלכ ,רמולכ ."םלוכ וקתש ...ותונגב רפסל אבש רובס היה עמושה !?םרמע-ןב ונל השע
ונל ערק אולהו" :רמא להקה קתתשה רשאכו ,השמל תדגנתמה תיללכה הריוואב הבלתשהש המינב
."וילשה תא זיגהו ןמה תא דירוהו ,םיה תא

תונעט שולש

.םילגרמה לש תויזכרמ תונעט שולשל הבושת הנומט בלכ טקנש תואמגודה שולשבש ,רמול ונילע
וניאר קנעה ידילי םגו דואמ תולודג תורוצב םירעהו ,ץראב בשויה םעה זע" :ורמא הליחתב
.םשבכל רשפא-יא ןענכ ימע תרובג דצמש ונעט םה ,רמולכ ."םש

,ויתורובגו 'ה יסינ תא ואר רבכו ,םינימאמ ינב םינימאמ םה לארשיש ועדיש ןוויכמ ךא
תא לארשי-ינבל ריכזהל ושקיב ךכב ."בגנה ץראב בשוי קלמע" :דוע ונעטו ךכב וקפתסה אל
ורמא ."ןיא םא ונברקב 'ה שיה" קפס וליטה לארשי-ינבש םושמ האב וז המחלמ .קלמע תמחלמ
-ץראל םילגרמ ונחלשו ה"בקב ונחטב אלש ןוויכמ ירה ,סנה לע םיכמוס ונחנא םא :םילגרמה
.סנ ונל השעי אלו וחוכב קפס תלטה ה"בקה ךכב הארי ילוא ,לארשי

עבטהמ הלעמל

לע בשוי ינענכהו ,רהב בשוי ירומאהו יסוביהו יתיחה" :דוע ורמאו וקפתסה אל תאזב םג ךא
םהל השעי תאז-לכבש םינימאמ לארשי-ינב םא םגש ,רמול ושקיב ךכב ."ןדריה די-לעו םיה
בלשב ,לארשי-ץראל ךרדב םג םיסינ השעיש עקתי םדיל ימ ,ץראה שוביכ תעב םיסינ ה"בקה
.ץראה שוביכל הנכה קר אוהש

לש םתמצועו םחוכ רבדב ,הנושארה הנעטה לע .וללה תונעטה שולש תא ךירפה הנופי-ןב בלכ
,םירצמה לומ המחלמ השרדנ ףוס-םי תעירקב םג ."םיה תא ונל ערק אולהו" :רמא ,ןענכ ימע
.עבטה ךרדמ הלעמל סנ ללוח ה"בקהו ,םחצנל ולכי אל עבטה ךרדבו

תותפתהל אל

ונל זיגה" :רמא ,סנ םהל השעי אל 'ה תלוכיב קפסה תלטה ללגב ילואש ,היינשה הנעטה לע
-לע-ףאו ."רשב ונליכאי ימ" לארשי-ינב לש תוננואתהל הנעמב ןתינ וילשה םג ."וילשה תא
.וילשה תא םהל זיגהו סנ ה"בקה םהל השע תאז-לכב ,דבלב הנאותו הלילע התייה וזש יפ

תא ונל דירוה" :בישה ,דבלב הנכה םהש םיניינעב סנ השעי אל ילואש ,תישילשה הנעטה לעו
ה"בקה ללוח ןכ -יפ-לע-ףאו ,לארשי-ץראל הסינכל הנכה קר התייה רבדמב הכילהה םג ."ןמה
לע ,רציה תצעל תותפתהל ןיאש לארשי-ינב תא בלכ דמיל ךכב .ןמ לארשי-ינבל דירוהו םיסינ
.וחילצי יאדווב זאו ,'ה תוחילש תא אלמל שיו ,היתולובחת לכ
(82 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל)

םילגרמה אטח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתונקסמ ילב

רואית רוסמל ידכ וחלשנ םילגרמה אלא ?תמאה תא ורמא םה ירהו ,םילגרמה לש םאטח היה המ
וקיסהש ךכב .ץראה תא שובכל רשפא םא תונקסמ קיסהל אל ךא ,לארשי-ץראב בצמה לש ןמאנ
.ואטח - ץראה תא שובכל רשפא-יאש הנקסמ
(הדקעה)


רבדמה יגיהנמ

לארשי-ץראב יכ וששחש םה םיגיהנמהו םיאישנה ןכש .אקווד "לארשי-ינב ישאר" ויה םילגרמה
תויהל יואר ,רבדמב גיהנמ תויהל יואר היהש ימ לכ אל .םתואישנ לטבתתו םתובישח דבאת
.לארשי-ץראב גיהנמ
(רהוז)


הלוספ תויטלחה

קפס קר ועיבה אל םילגרמה ."םעה זע יכ ספא" (חכ,גי רבדמב) קוספב זמרנ םילגרמה אטח
,"םעה זע יכ ספא" - לוזלז ךותמו תויטלחהב תאז וללש אלא ,לארשי-ץראל סנכיהל תלוכיב
.ושנענ ןכלו
(ן"במר)


ץראב םג םיסינ

רבדמל המיאתמ תיסינ הגהנהש ונעט לבא ,םיסינ ללוחל 'ה תלוכיב ונימאה םילגרמהש יאדו
םיסנכנ םה הבש ,לארשי -ץראב םלוא .ירמוחה םלועהמ םיקתונמ לארשי-ינב ויה ובש ,דבלב
םגש ,ונבר השמ םהל הנע ךכ לע .םיסינל םוקמ ןיא ,עבטה יקוחל דבעושמה םייח לולסמל
.ץראל הסינכהמ דחפל לארשיל םהל לא ןכלו ,תיסינ הגהנהל םוקמ שי תיעבטה הגהנהב
(תוחיש יטוקל)


תימדת יניינע

תא ."םהיניעב ונייה ןכו םיבגחכ וניניעב יהנו" (גל,גי רבדמב) קוספב זמרנ םילגרמה אטח
תפכא המ ןכש ,אטחה והז ,"םהיניעב ונייה ןכו" לבא ,ןיבהל רשפא "םיבגחכ וניניעב יהנו"
!?םירחא יניעב הארנ התא ךיא ךל
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


השק תוירמוח

רתויב השק ןענכ ץרא לש תוירמוחה - (אל,גי רבדמב) "ונממ אוה קזח יכ" - ונעט םילגרמה
ימ לש ינחורה ודמעמ תא תסרוהו תלכוא תויצראה ןכש ,הררבלו התולעהל ידכ בר חוכ שורדו
.הרוריבב קסועו הב בשייתמש
(ךיתווצמ ךרד)


ץראה הבוט

םילוכי ויהו םלועה תודרטמ םיררחושמ ויה םשש םושמ ,רבדמה תא בוזעל וצר אל םילגרמה
עירפי רבדהו העירזבו השירחב קוסעל וכרטצי לארשי-ץראב וליאו ,הרותה דומילל רסמתהל
אקווד .(ז,די רבדמב) "דואמ דואמ ץראה הבוט" :בלכו עשוהי ונע ךכ לע .'ה תדובעל םהל
םיימעפ ,הלענ רוא יוליגל םיכוז ,תוישעמה תווצמה םויקב תוקסעתההו ץראל הסינכה ידי-לע
."דואמ"
(שטיוואבוילמ יברה)


דחפל אל

תושעלו 'ןענכ ץרא' תא שובכל וילע .םלועה לש תוירמוחההו תויצראהמ דחפל המ ןיא ידוהיל
ותוא שובכי ידוהיש ,לארשי ליבשב אלא הניא םלועה תאירב תרטמ ןכש ,'לארשי-ץרא' הנממ
.'הל הריד ונממ השעיו
(שדוק-תוחיש)

עובשה תרמיא


השלוחו הרובג

ריעב וירוגמ םוקמ תא עובקל םא ,הלאשב וב ץעוויהל אב רימזוקמ לאקזחי יבר ידיסחמ דחא
."הרותב אוה שרופמ קוספ" :קידצה בישה .םייוגה ןיב ,רפכב וא תידוהי הליהק שי הבש

םיררוגתמ ץראה יבשות םא קודבל םילגרמל הרוה ונבר השמ" :ריבסה קידצהו דיסחה המת
םאו ,םחוכ לע םיכמוס םה ןיאש ןמיס ,םירצבמב םיררוגתמ םה םא .'םירצבמב םא םינחמב'
."םיקזחו םירוביג םהש החכוה וז ירה ,םיבשוי םה תוחותפ םירעב

ררוגתהל התא לוכי ,רציה ייותיפ לע רבגתהל ךחוכב שיש שיגרמ התא םא" :קידצה םייסו
-תיב ,טחוש ,בר הב שיש ריעב ,'רצבמ'ב ררוגתהל ךילע ,ךכ-לכ רוביג ךניא םא ךא ,רפכב
."תידוהי הליהקו שרדמתודיסחה יכרד


םידיסחה ינקז

ינפל תדמועה היחה המגודה םה .םידיסחה ינקזל רומש תודיסחה יכרד תשרשהב יזכרמ דיקפת
דיסח םג .תודיסחה תרותב םיליכשמו הרות ילודג תויהל םיבייח םניא םה .םיריעצה םידיסחה
,ג קלח םירוביד יטוקל) צ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא ךכו .קינעהל המ ול שי הרושה ןמ ןקז
םהיפלכ םישחור םידיסחהו ,םידיסחה ינקז ראותב םידיסחה לצא םירתכומ םלוכ" :(זכת 'מע
:םינושארה תורודב םידיסחה ינקז הורמאש ,הקיתע תידיסח הרמא שי .תדחוימ דובכ תרדה
."'ריעצ יוליעמ רתוי הווש ןקז קינ'בושיי'

תויונפה תועשבש ,היה םהב יתוא ךניח יבאש ךוניחה יניינעמ דחא" :צ"יירה ר"ומדא רפיס
תא בר ןואמיצב גפוס יתייה םתביבסב יתייהשכ ...םידיסחה ינקז תרבחב אצמא ,דומילמ ילש
ב"י) "יתעמשש המ לכ ךכ-רחא םשור יתייהו ,םינושארה תודיסחה יכרדו םידיסחה ירופיס
.(ח"שת זומתב

תיחולחלה םה

םהמ .םידיסחה יכרד לש תיחולחלה םה .םידיסחה תדע לע הבוט העפשה םהל שי םידיסחה ינקז"
תורסמתהה ,דיסח לצא תויהל הכירצש - 'המל' לואשל ילב - תעמשמה ןיינע תא דומלל רשפא
םידיסחה ינקזמ .ידיסח ןוגינב וא ידיסח רופיסב םעט-בוט תשגרה ,תידיסח תודעוותהל
וניתובר לש םישדקה שדוק ינפ לע הניכשה תארשהב תוארל וכז רשא רדההו דוהה תא םיגפוס
םיכרבא ויה םה רשאכ ,םרודב םידיסחה ינקז לע וחנש רהוזהו ויזה תאו ,ע"נ םישודקה
ךוניחב לודג קלח םהל שי םידיסחה ינקזש ירב .םידיסח לש הביבסב וכנחתהו םיריעצ
.(זכת 'מע ,ג קלח םירוביד יטוקל) "םידיסחה תדע לש הכרדהבו

םידיסחה ילודגמ םיינש רשאכ .םידיסחה ינקז ביבס ךכחתהל םיכירצ" :רמא ב"שרה ר"ומדא
'תומישר') "זא ורבידש םיניינעב הנש יעבר תשולש יתקסע ,תועובש המכ שטיוואבוילב והש
.(16 'מע ,ט תרבוח

תא שדחמ יח אוה םירבדה רופיס תעשבש הדבועהמ ץוח הנה ,וילע רביד ןקז דיסחש רבד לכ"
רופיס לכמ ירה ...הביבס התואב וישכע אצמנ אוה וליאכ שממ ,השעמה לש םוקמהו ןמזה
ךרבאל וליפא - םידיסחהמ ימל רסומ ףיטמ היה ןקז דיסחשכ .ידיסח לכשה-רסומ קיפהל לדתשה
,רבשנ בלב היה רובידה ןפואו ,ןורסיחה םצע לע רבדמ אלא ,תומשב בקונ היה אל - ריעצ
ירבד םירכינ ויה אלא ,רסומ-דיגמ לש השועמ תומימח וז התייה אל .המח תיבבל הייכב ךותמ
.(257 'מע ח"שת םירמאמה רפס) "תמא

ר"ומדא ידימלת ,םינושארה םידיסחה ינקזמ םתודליב ועמשש המ רפסל וגהנ םידיסחה ינקז"
לא שפנה תוחוכ תוהמ לכב תורסמתהו תורשקתה .תורשקתה - אוה דיסח לש ותוהמ רקיע :ןקזה
.(170 'מע ט"שת םירמאמה רפס) "יברה

"!?בר הז"

ימיב םידיסחה ינקז לש תויודעוותהה תא רכוז ינא" :םינושארה םידיסחהמ דחא רפיס
לצאנ רוא הרוש היה םהמ דחא לכ ינפ לע ,םידיסחה ינקז לע ףפוח היה שדוק-חור .יירוענ
אל ורכז רשא ,עמושה שפנ קמועב הריתח רתוח היה הז רואו ,רפסמ היה רשא רבדה ותואמ
"השדח חור יב חיפמו שפנ-תמגועו רעצ לכ שרגמ תויודעוותה ןתוא לש ןורכיזה .םלועל ףוסי
.(צ 'מע ,ו תרבוח 'םימתה')

רכוז ינא !?בר הז" :ומצע לע רמוא ברה היה ,םמצע ןיבל םניב םידעוותמ םידיסח ויהשכ
ורכשו תורצ יד ול ויה ,דמלמ היה ןכא דמלמה ."ירמגל הנוש היה ברה ,הנש םישולש ינפל
והשמ דמלמ היה הנש םישולש ינפל !?דמלמ הז" :ריטפמ היה אוה ףא לבא ,ותסנרפל קיפסה אל
ידוהי ינא .תובצעבו ןואכידב תויהל םיכירצ אל :םיבוסמה דחא הנענש דע ."ירמגל רחא
ילש אבס םג היה רשע ןב דלי יתייה רשאכש ,רכוז ינאו ,הביש הקרזנ רבכ ינקזבו רגובמ
.(66 'מע א"ישת םירמאמה רפס) ..."הנש םישולש ינפלמ םידוהי םתואל עיגמ אל אוהש ,רמוא


הלואגל הייפיצב


ירעשו ,הטמלמ הרצקש ,וז הנאתכ הידדצ לכמ הלועו תבחרמ תויהל לארשי-ץרא הדיתע"
"קשמד דע םיעיגמ תויהל םידיתע םילשורי
(א םירבד ירפס)

היהש השעמ


ןוחטיב לש וחוכ

רמא .'הב ןוחטיבה תדימ ןיינעב וחחושו 'ץיבוכלמ חנ יבר קידצה תציחמב םידיסח ובשי םעפ
הרייעב עריאש השעמ ועמשו ותיכסה ,'הב ןוחטיב לש וחוכ המ תעדל םתא םיצור :קידצה םהל
:תחא

תארקל .םירכנה םיאנוטיסה םע קושב ןתמו-אשממ אצמ ותסנרפ תא .הקשריה היה טושפ שיא
.דועו בלח ,הוועש ,שבד ,תורוע לש תולודג תויומכ םמע םיאיבמ וללה ויה קושה םוי

ינפ תא םדקל תאצלו םוק םיכשהל הרייעה ינב םידוהיה םירחוסה וגהנ קושה םויב
תחבושמה הרוחסב תוכזלו םידקהל שקיב דחא לכ .רחשה תולע ינפל שולש-םייתעשכ םיאנוטיסה
.רתוי בוט ריחמבו רתוי רהמ הרכמל לכויש ידכ ,רתויב

ירבדל ןיזאהל םיבשותה לכ ואבו וסנכתה םויה ירהצב .ןשרד הרייעב חראתה תחא תבש
ןוחטיבהו הנומאה תדימ לע רבדל הברה אוה .בלל תרדוחו ןזואל הברע התייה ותשרד .ןשרדה
.ה"בקב

ןיא" .ל"זח רמאמ תא ןשרדה טטיצ ,"הנשה-שארל הנשה-שארמ ול םיבוצק םדא לש ויתונוזמ"
יכ" ,ויעמוש להקל ףיטה ,"םכל עודי יווהל" .רמאו ףיסוה ,"ורבחל ןכומש המב עגונ םדא
ידוהי .ורחסמב עיקשיש תוברה הדובעה תועש וא רחוסה תולובחת אלו ,רישעת איה 'ה תכרב
."ותכרב תא ול חלשיש ה"בקב חוטבלו ,ותסנרפ תא לבקל ידכ עבטה ךרדב ילכ תושעל ךירצ

יאצומב .הקשריה לש ובילל וסנכנ ,בלה ןמ ואציש ,וירבדו םימש-ארי ידוהי היה ןשרדה
אוה .קושה םוי אוה ,רקובב םוק םיכשהל לכויש ידכ ,ןושיל בכשל ,ולגרהכ ,רהימ אל תבשה
.וינפל הלילה לכ וליאכ ,תורימז רש ,הכלמ-הוולמ תדועסב תחנב בשי

לש ויתונוזמ יכ ,ןאכ חראתהש ןשרדהמ תבשב יתעמש" :בישה ,רבדה רשפל התהתש ,ותייערל
םוקל יילע אופא עודמ .ורבח תסנרפב עגונ םדא ןיא יכו ,הנשה-שארמ ול םיבוצק םדא לכ
תאז לכו ,הרייעל ץוחמ תועש תוכחל ,איפקמה רוקב הצוחה תאצל ,תמדקומ הכ העשב יתטיממ
לוזגל לכוא אל ינאו יתסנרפב עוגנל לכוי אל שיא אליממ אולה ?יירבח תא םידקהל ידכ קר
."!םירחא לש םתסנרפמ

אצייו םוק םיכשי העובקה העשב יכ החוטב התייהו ,ול דמוח אוה ןוצל ךא יכ הבשח ותשא
תא שוגפל תאצל ידכ םוקל רהימ אלו ותטימב הקשריה ראשנ העשה עיגהב םלוא .ותדובעל
.םירכנה םיאנוטיסה

.ותשא התהת ,"?התא הלוח אמש וא ,לצעתת יכ ךל המ"

רמאש םירבדב המלש הנומאב ןימאמ ינא" ,ינשה דצל ךפהתהו הקשריה בישה ,"הז אלו הז אל"
."ןשרדה

וירבד תא טטצמ התאש ,הזה דבכנה ןשרדה" .ותשא תעד תא וחינה אל הקשריה לש וירבד
קוביחב ןאכ בשת התא וליאו ,ותשרד דעב ןוגה רכש לביק יאדו ,הלודג הכ דובכ-תאריב
.תכלוהו תרבוג הגאדב הנעט ,"!?םימשמ ךל לופיתש הסנרפל ןיתמתו םיידי

זרדזא אל םא םג ןכ תושעל אוה לוכי ,ינסנרפל ה"בקה ץפח םא" :ולשב רתונ הקשריה לבא
.רמא ,"םירכנה לא הלילה תכשחב ץוראו

ךא ,ותדובעל תאצלו םוקל וענכשל התסינ ,הלעבב הסנכנ ןועגיש לש חור יכ הבשחש השיאה
קפקפ אלו וביל לכב וב ןימאה ,המ-רבדב ןימאהש עגרב - היה הזכ .הירבדמ םשרתה אל אוה
.דוע וב

תא םג בטיה עומשל היה לוכי הקשריה .םיאנוטיסה לש תוברקתמה תולגעה ןואש עמשנ םואתפ
וילע המיערהו קפאתהל דוע הלכי אל השיאה .ןתמו-אשמ םתיא םילהנמש םירחוסה וירבח תולוק
ללגב םחלל בערנ ונחנאו ,הרוחסה לכ תא ונקי ךירבח !ךתומכש העד רסח" :הלוקב
."!ךיתונויגיש

הקשריה הל בישה ,"םהילא תאצל חרכומ ינניא ינאו ,יתיבל עיגהל םייד םיאירב םילרעה"
.ףסי אלו וירבד תא םתח ,"'ה תכרבב יביל לכב יכונא ןימאמ" .הלילק המינב

אוביש דע הרוחסה תא םכל רוכמנ אל" .םירכנה לש םלוק הקשריה לש ותיב ןולחל עיגה עתפל
..."!הקשריה םג הנה

."תמ הקשריה" :ורמאו ורקיש ,הליחת םקלח תא לבקל ושקיבש םירחוסה

.םרבעל וארק ,"םינרקש" .םהירבדל ונימאה אל םיאנוטיסה

."!םוק הקשריה !םוק הקשריה" :לודג לוקב וארקו תיבה ןולח לא םיאנוטיסה ושגינ

אוה .ותיבל סנכיהל םיאנוטיסה תא ןימזהו ןולחה לא שגינ ,ותטיממ הקשריה םק עגר ותואב
םיאנוטיסה .אופקה םפוג תא םמחלו םחור תא בישהל םח הקשמ םהל עיצהו בחר ךויחב םלביק
.חבושמהמו בוטהמ םהמ הנק הקשריהו םתרוחס תא וינפל ועיצה

ול תנמוזמ םדא לכ לש ותסנרפ יכ ןשרדה ירבד וקדצ" ,חצנמכ ותשא לא הנפ ,"?תא האור"
."םימשה ןמ

םיאב ויה םיאנוטיסה אלא ,קושה-םויב םוק םיכשמ הקשריה דוע היה אל ךליאו םוי ותואמ
.ןורחאה ומוי דע חוורב אצמ ותסנרפ תא .שקיבש לכ ול םיקפסמו ותיבל

טלחומה ונוחטיבו הטושפה ותנומא תוכזב הקשריה הכז" ,'ץיבוכלמ קידצה םייס ,"תאז לכל"
יכרד יפ-לע גהנתהל בייח - םיקופקפ ובילב שיו טלחומ הכ ןוחטיב ול ןיאש ימ .ה"בקב
."עבטה
לזיו לארשי 'רה םע םיידוהי םייח
האלפנ תואיקב .ןורחאה ןחבמה


ןחביהל םיקיספמ אל

םתוא םיעדויה םה דואמ םיטעמש יפ-לע-ףא ,הפ-לעבש הרותה תרגסמב םיללכנ דומלתהו הנשמה
תוכלה תיברמ ויה םהבש ,םדק ימיבכ אלש ,בתכה ןמ םידמול ונאש הרות וז ונבורל .הפ-לעב
וז הרותש םיפאושה שי תאז-לכבו .ןבל באמו דימלתל ברמ ,הפ-לעב םירבעומ הינידו הרותה
.ועמשמכ וטושפ ,הפ-לעבש הרות םג היהת

רגתא םיאצומ םיכרבא לש תובר תואמ .'םתננישו' אוה הז םוחתב םיליעפה םינוגראה דחא
הפ-לעב ארמג יפד לש בר רפסמ דומלל אוה ןויערה .ןוגראה לש תוניחבה תינכתב בר ינחור
תפסות לכ .םינושארה לע םגו םהילע ןחביהלו םיפד דוע ףיסוהל ךכ-רחא .םהילע ןחביהלו
.ןחביהל שרדנ דמולה םהילעש םיפדה רפסמ תא הלידגמ

םישישקו םירענ

.םיכרבא םישימחו תואמ-עבשכ וב ופתתשה .שדוחכ ינפל םייקתה 'םתננישו' לש ןורחאה ןחבמה
הרשע-עבראו הרשע-שולש ינבכ םייוליע םירענ םג וב אוצמל היה רשפא לבא ,םיכרבא ונרמא
תא להנמה ,לזיו לארשי 'רה רמוא ,בור-יפ-לעש אלא .תורובג ליגב םישישק םדיצלו
.םהייחל םישולשהו םירשעה תונשב םיכרבאמ תבכרומ םינחבנה תייסולכוא רקיע ,'םתננישו'
תדובעב ךורכה ברה יחומה ץמאמל תלוכיהו ןמזה תניחבמ םייונב ללכ-ךרדבש םה ,וירבדל
.ןונישה

םא .ףלא רשע-הנומשו םייתאמל עיגה רבעש שדוחב םיכרבאה תואמ ונחבנ םהילעש םיפדה רפסמ
.ןחבנ לכל םיפד תואמ-שולשל בורק לש עצוממל עיגנ ,םינחבנה רפסמב הזה רפסמה תא קלחנ
-עבש םייפלא שי ולוכ ס"שב) !םייפלאל םיברקתמה םג שיו םיפד האמ םינחבנה שי ,השעמל ךא
.(םיפד רשע-דחאו תואמ

םיפד ןוילימ השולש

תעידיב שארמ דייטצהל שי 'םתננישו'ב םינחבנה לש הזה יתרקויה 'ןודעומ'ל לבקתהל ידכ
לוכי הז ןחבמב חילצמש ימ .ש"ארהו תופסות ,י"שר ישוריפ םע ,תוחפל ,ארמג יפד האמ
לכ לע שדחמ ןחביי זאו ,םישדח םיפד םישימח תוחפל לש הפסוה בייחמה ,אבה בלשל םדקתהל
.האלה ךכו ,רמוחה

המכ תוכרענ תוניחבה .םיפד ןוילימ השולשל בורק 'םתננישו' תרגסמב הפ-לעב ודמלנ הכ דע
הדובע יהוז" .םייוסמה ןחבנה לש תותכסמה יפדל תמאתומ הניחבו הניחב לכו ,הנשב םימעפ
םיבשוי הרותב םילודג םינבר" .לזיו ריבסמ ,"העקשהו הנכה הברה הכירצמש ,דואמ תבכרומ
רשא ,םינחבנהש רוכזל שי .םינחבנהמ דחאו דחא לכל םיישיא תולאש יפד םיניכמו הכודמה לע
םהידיל םעפ לכב םילבקמ ,(םישדח תפסותב) םיפד םתוא לע םימעפ ששו שמח םינחבנ םיתיעל
."!תושדח תולאש

יתימאה רכשה

םהבש םסרופמה .הפ-לעב ארמג יפד ןוניש לש ךרדב לארשיב הרות םיברמה םינוגרא המכ שי
שדחמ םעפ לכב ןנערל הבוחה אוה 'םתננישו' תא דחיימה .זנאצ תודיסח לש 'ס"שה לעפמ' אוה
.םהילע ונחבנ רבכ רשאו ודמלנ רבכש םיפדה לכ תא

האלפנה תואיקבהו דומילה םצע אוה רכשה רקיעש קפס ןיא לבא ,תוגלמב םילמגותמ םינחבנה
תלדגהב גנוע םיאצומה ,םישנא לש תומורת תוכזב םייקתמ ולוכ לעפמה .ארמגב םישכור םהש
.תפומל לעפמ .הרותגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הליפתה ירחא רחשה תוכרב

?הירחא ןכרבל אוה יאשר םאה ,הליפתה ינפל רחשה תוכרב תא ךרבל חכשש ימ :הלאש

יקולא' ,'רצי רשא' תוחפל הליחת ךרבי ,תוכרבה לע גלדל המ-םושמ חרכומש ימ םג :הבושת
ןוויכמ ,הליפתה ירחא ךרבל לכוי אלש ןכתיי הלא תוכרב ןכש ,הרותה תוכרב תאו 'המשנ
:הליפתה חסונבש תומוד תוכרב תרימאב הבוח ידי אצוי אוהש

דומלל ...הניב ונבילב ןתו" :םישקבמ 'םלוע תבהא' תכרבבש ןוויכ - הרותה תוכרב
הרשע -הנומש תליפתבש 'םיתמה היחמ' תכרב ןכותש ןוויכ - 'המשנ יקולא' תכרב ."דמללו
.הל המוד

וליפא הרותה תוכרב לכ תא ךרבי ,הרותה תכרב ךריב אלש רכזנש ימ ,הרורב-הנשמה תעדל
ךרבי תוכרבה ראש תאו "ונב רחב רשא" קר זא ךרבי 'רמוא עיבי' תעדל .הרמזד יקוספ עצמאב
.'רוא רצוי'ל 'חבתשי' ןיב

לכ ךרביש שדיח 'רמוא עיבי'ה ,'םלוע תבהא' ינפל ,עמש-תאירק תוכרב עצמאב רכזנ םא
ןווכל וילע ,תועדה ראשל .הרות דומיל םשל דחא קוספ רמאיו ,םיקרפה ןיב הרותה תוכרב
םשל דחא קוספ תוחפל דומלל הרשע-הנומש ירחא דימו ,'םלוע-תבהא' תכרבב הבוח-ידי תאצל
.הרות דומיל

.הליפתה ירחא הרותה תוכרב תא דוע ךרבי אלש תועדה לכל קספנ ,ךכ השע אל םא םג

שי .'רצוי'ל 'חבתשי' ןיב הנרמאי רכזנש ימ ,'רמוא עיבי' תעדל - 'המשנ יקולא' ןיינעב
ןווכל יאשרש ,קספ הרורב -הנשמה .הרשע-הנומשב הבוח-ידי תאצל ןווכי רכזנש ימש ,ובתכש
,םויה ךשמב טעמ ןשייש איה תפסונ תורשפא .הליפתה ירחא הכרבל לכוי זאו ,הב תאצל אלש
.הליפתה רחא םג וז הכרב ךרבל שי דבעידב ,אינתה לעב תעדל .הנכרבי ומוקבו

.הנישה דע ,םויה לכ תאז תושעל רשפאו ,ליגרכ ךרבל שי תוכרבה ראש תא
הרורב הנשמ .א ,בנ .ו ,זמ .ט ,ומ ןקזה ר"ומדא ע"וש .בנ .ז"ס זמ .ט"ס ומ ח"וא כ"ונו ע"וש
'יס ח"וא ד"ח רמוא עיבי .טי ק"ס ש"הדבב ה 'יס ןחלושה תוצק .ט תוא בר השעמ .םש ןחלושה ךורעו
.ה"ס ד"ח תעד הווחי .ח-זעובשה תחיש תונוילג יכרכ

,500 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 5-ב םיכורכ
.יארשא סיטרכב םלשל ןתינ .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il