606 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

בקע תשרפ * (14.8.98) ח"נשת'ה בא-םחנמב ב"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


תאזה הנידמה ימ לש


ךרדה ןיבל ץראב תיתימאה םייחה תואיצמ ןיב םוצע רעפ שי
תא םהל ובנג"ש השוחתה ןאכמ .תרושקתב תגצוימ איה הבש
"הנידמה


תרבוג תיתדה הייפכה .לבסנ-יתלב שממ הנורחאב השענ ץראב בצמה לבא ,םתעדי אל ילוא
הרוגס ביבא-לת .םיכורא םילוורשבו הפיכב תכלל חוכב םיפוכ שממ .עגרל עגרמ תכלוהו
.תורשכ יחיגשמ העבש לש תונחובה םהיניע תחת ,סבוכמ ףוע קר םישיגמ תודעסמבו ,תרגוסמו
.ארונ שממ

אלל םיעמוש ונחנא אולה .םכביבס השענב םירועמ אל טושפ םתאש הארנ ?ךכ אל הז ,המ
דדומתמ .קנחמ תשגרה לע םירבדמ םישנא .'תרבוג'ה תיתדה הייפכה לע הרמה הניקה תא ףרה
טעמ דוע ןאכ היהת ,וב ורחבי אל םאש ,בושו בוש ונל ריכזהל גאוד הלשממה תושארל ירט
םיריעצ - 'העפות' לע ונעמש רבכ רבעש עובשה ףוסבו .'ה םחרי ,תיטסיניימוח הנידמ
?םתעדי אל םתא קרו ."םידרחה ללגב" ,ץראה ןמ םידרוי םיססובמו םיליכשמ

קיחצמ אל

דגנ םירחא תומוקמב ותיסה ךכ שממ .ביצעמ היה הז אלוליא קיחצמ תויהל לוכי היה הז
,וילאמ ןבומ רבדכ ,'עדי' בוחרהמ שיאה .הרבחה יאולחת לכב םתוא ומישאהו םידוהי
- םידוהיה ושרוגי קר םא .ךכ םירמוא לוכהו ,'עודי' הז אולה .לוכב םימשא םידוהיהש
.אלפנ תויהל רוזחי לוכה

רוביצה תא דיחפהל ידכ ,תרדוקו תירקש הנומת ןווכמב םירייצמש ,םייעוצקמ םיתיסמ שי
םיקעוצ .ומצע תא ןיזמה ךילהתמ םיעפשומ םירחא .תווצמהו הרותה ירמוש תא וילע אינשהלו
.האלה ךכו ,םיבאז שיש רורב אולה זאו ,הלהבב םיסנ ,'באז באז'

ןיב םוצעה רעפה והז .תאזה התסהה תיישעת תא ןיזמש ,יתימא רבד תאז-לכב שי לבא
עמשנ תרושקתה-ילכב .תרושקתב תגצוימ איה הבש ךרדה ןיבל ץראב תיתימאה םייחה תואיצמ
,הריוואה וז ,המינה וז .יזנכשא :םיפיסומ שיו ,ינלאמש-ינוליח לוק - דיחיו דחא לוק
,איה הזה רוביצה ברקב השוחתה .תובוגתה תורמאנו תולאשה תולאשנ תאזה תיווזהמו
.םילבסנ םיטועימ רתויה לכל םה םירחאה לכ .םה איה הנידמהש

תא רחוב וניא םעה .תרושקתב טלושה לוקה יפ-לע תלהנתמ הניא הנידמהש ררבתמ םואתפו
תא םיחלוש םירוה רתויו רתוי .תצמשומה וז תא אקווד אלא ,'הנוכנ'ה הלשממה
.םתוא הנגמו םהל זב טלושה לוקהש יפ-לע-ףא ,םייתד רפס-יתבלו םידלי-ינגל םהידלי
ינודא'ש ףא ,תופיכ ישבוח רתויו רתוי םיאור םיקסעהו עדמה םלועב ,ל"הצב ,בוחרב
ירבק לע תוחטתשהב ,םימכח תנומאב תוקבדהו .םהינפ תא ריחשהלמ םילדח םניא 'הנידמה
.'תויביטימירפ' וזש ועבק 'םירואנ'הש יפ-לע-ףא - תווצמו תוליפת לש ןחוכב ,םיקידצ

אל ,"םה" איה הנידמה - עגרל חוכשל רוסא יכ ."הנידמה תא םהל ובנג"ש השוחתה ןאכמ
.ונחנא

רתוול אל

רתומ לוכה .ימיטיגלו יקוח חרואב רדשל 7 ץורעל רשפאל אלש ידכ לוכה ושעי םה ןכל
שפוח ןעמל תודקירב לע םילועש םישנא .םלועה-תפקשהב ינוציק ךפהמ תוברל ,וז המחלמב
('ןוכנ-אל'ה הנחמהמ) תרושקת-ילכש תורשפאהמ הקומע הגאד םיעיבמ ,(םהישנא לש) יוטיבה
...הרוזנצ דעב םה םואתפ .םהלש דומצה חוקיפה ילב רדשל לכוי

תתל םיבייח .שאר ןיכרהל ילבו ארומ ילב ותוא להנל ךירצו ,יתימאה קבאמה שוטנ ןאכ
םגו םייתרוסמ םגו םייתד םגו םידרח םג איה הנידמה ."םה" הנניא הנידמהש ןיבהל םהל
זוחא םישולשכ ץראב שי םאו .ונלוכ לש ףוריצה איה הנידמה .םישדח םילוע םגו םילחנתמ
אלו ,'יזכרמה םרזה' ןה תויתרוסמה תודמעהש ירה ,םייתרוסמ זוחא םיעבראכ דועו םייתד
.תילארשיה הרבחב םירצ םיילוש גציימש יתד-יטנאה וקה

ירוביצ חיש חתפיי זא ,ץראב םייזכרמה תרושקתה-ילכב גצוימ היהי ולוכ רוביצה רשאכ
.תמא לש תורבדיה דדועלו תובבל ברקל לכויש ,ינויוושו ןוגהשדח שיםידליל ץיק-ינודעומ

,ץיק-ינודעומ לש קנע תשר השפוחה ימיב ד"בח-יריעצ םיליעפמ ,תונטייקה לע ףסונ
ואציש ,ד"בח תובישי ידימלת ידי-לע םילעפומ םינודעומה .םידלי יפלא םיפתתשמ םהבש
תוליעפה .רעונ-ינבו םידלי םע תוליעפל השפוחה תא םישידקמ םהו ,םינמזה-ןיב תרגפל
ןיעמ םידליל הקינעמ איהו ,ד"בח-יריעצ זכרמב הנכוהש תדחוימ תנוכתמ יפ-לע תכרענ
לחה םילעופ רבכ םיבר םינודעומ .תקתרמ תיתייווח ךרדב ,תודהיה יגשומב יסיסב 'סרוק'
.תוכירדמ ידי-לע השפוחה תליחתמ

ליבונר'צמ גיצנ

תוכלשה לע הנבלה היסור תלשממ םעטמ הנוממה ,בלוק ןאוויא רמ ץראב רקיב רבעש עובשב
הנירקמ יקנ ןוזמ אוביל תורשפא ,ראשה ןיב ,קודבל אב אוה .ליבונר'צב יניערגה ןוסאה
ולעוהש ,ליבונר'צ ידלי לצא רקיב ורוקיב ךלהמב .הנבלה היסורל לארשימ תיביטקאוידר
םותב .דסומה לש םינושה ויפגאב רקיבו םידליה םע חחוש אוה .ד"בח-יריעצ ידי-לע הצרא
ול םיכוז םידליהש בוטה לופיטהו םחה סחיה לע ,ותלשממ םשב ,ותכרעה תא עיבה ורוקיב
.ןאכ

תונזחו הקיזומ

תוטלקו םירוטילקת לש הרוש לע םיעמוש ונחנאו ,הלא םימיב ססות תידיסחה הקיזומה םלוע
,שדוק יריש ליכמ ולוכש ,תאיג השמ רמזה לש שדח רוטילקת עיגה תכרעמה ןחלושל .םישדח
.03-6183860 'לט .םייממע-םייתרוסמ םתצקמו םישדח םבור

.םירוטילקת 15-ב הנשה לש תוליפתה לכ - יתרקויו ידוחיי לעפמ שיגמ 'תוקפה םעונ'
תסנכה-תיב תלהקמ חצנמ ,הפי ילא ידי-לע להונש ,טקייורפה לע ולמע םינש שמחמ הלעמל
.6514110 -02 'לט .הקפהה תרבח להנמ ,ןייטשלוה דודו ,םילשוריב לודגהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .בקע תשרפל


יוליגה ץרופ רתסהה ךותמ

תשרפבו ,("לארשי עמש") עמש תאירק לש הנושארה השרפה העיפוה ,ןנחתאו ,תמדוקה השרפב
םינכתב תוישרפה יתש תוקסוע ,תוללכב .("עומש םא היהו") היינשה השרפה העיפומ בקע
.ןהיניבש םילדבהה םיטלוב ךכ םושמ אקוודו ,םימוד

לכבו ךבבל לכב" 'ה תא דובעל םיווצמ וננה 'עמש' תשרפב (א :םילדבההמ םיינש הנה
לכבו םכבבל לכב ודבעלו" קר אוה יוויצה 'היהו' תשרפב וליאו ,"ךדואמ לכבו ךשפנ
תשרפב וליאו ,םייוויצ קר םילולכ 'עמש' תשרפב (ב ."םכדואמ לכב" רכזנ אלו ,"םכשפנ
.רכשהו שנועה םג םינייוצמ 'היהו'

רוא יוליג

,לארשי-ץראב אצמנ לארשי-םע ובש ןמזה לע תרבדמ הנושארה השרפהש ,אוה ךכל םירבסהה דחא
הרהמ םתדבאו" קוספה תא ל"זח םישרפמ ךכו .תולגה ןמז לע הרומא היינשה השרפה וליאו
םינייוצמ ויה ...םכתא הלגמ ינאש יפ-לע-ףא" :(וז השרפב רמאנש) "הבוטה ץראה לעמ
."תווצמב

הניכשה .םעה לש הלענה ינחורה ודמעמ תא רבדה למסמ ,לארשי-ץראב אצמנ לארשי-םע רשאכ
לכב" קר אל 'ה תא דובעיש ידוהימ שורדל רשפא הזכ בצמב .יקולא יוליג שיו לארשיב הרוש
ךרוצ ןיאו יוויצה םצעב יד הזכ בצמב ,ןכ-ומכ ."ךדואמ לכב" םג אלא ,"ךשפנ לכבו ךבבל
.תישחומו היולג תיקולאה השודקהש ןוויכמ ,שנועו רכש לע רבדל

רתסהו םלעה

השודקה .רתסהו םלעה לש בצמ לע רבדה דיעמ ,תולגב יורש לארשי-םע רשאכ ,תאז תמועל
עיגהל השק הזכ בצמב .םירתסהו םיישק ,תוערפה הברה שיו תישחומו היולג הניא תיקולאה
."םכשפנ לכבו םכבבל לכב" קר רמאנ היינשה השרפב ןכלו ,"ךדואמ לכב" תניחבב 'ה תדובעל

יד אל ,םירתסהו םיישק שי ,הברדאו ,תיקולאה השודקה לש תישחומ הייאר ןיאשכ ,ןכ-ומכ
ןכל .םדאה לע העפשה םהל היהתש ,רתוי םיישחומ םירבדב ךרוצ שי אלא ,םייוויצה םצעב
הגרדב ודמעב םג םדאה ידי-לע בטיה םיטלקנש םירבד ,שנועהו רכשה לע םג רבודמ וז השרפב
.רתוי הכומנ

הדיריה ךותמ

ירחא .בקעו ןנחתאו תוישרפה לש תורטפהב םג יוטיב ידיל אב תוישרפה יתש ןיב הז לדבה
רמאי ימע ומחנ ומחנ" תרטפה האב ,יקולאה יוליגה תא תלמסמש ,ןנחתאו תשרפ
תקסועה ,בקע תשרפב .לארשי-ינב תא םחנל םיאיבנה תא רגשמ ,ותמזויב ,ה"בקה - "םכיקולא
'הו ,'ה ינבזע ןויצ רמאתו" :לארשי-םע דצמ הלודגה הקעזה האב ,רתוי תוחנ בצמב
."ינחכש

הלודגה היילעל םיעיגמ תולגה לש הלודגה הדיריה ידי-לע אקווד ,רבד לש ופוסב םלוא
רמוא ,םיאיבנה ידי-לע םחנתהל םיברסמ לארשי-ינבש רחאלש ,ל"זח םירמוא ךכו .רתויב
.שממ בורקב המלשהו תיתימאה הלואגב ,"םכמחנמ אוה יכונא יכונא" :ה"בקה
(79 'מע ,ט ךרכ תוחיש יטוקל)

ןוזמה תכרב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהכרבו האנה

הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהנה לכו ,הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהייש םדאל ול רוסא
."האולמו ץראה 'הל" :(א,דכ םיליהת) רמאנש ,םימש ישדוקמ הנהנ וליאכ
(א,הל תוכרב)


ארובה אלפכ עבטה

-םויו תוליגר תועפות לבא ,עבטה ךרדל ץוחמ םהש םירבדמ םשרתמ אוהש ,םדא לש ועבט
הלא לכמ - ץראה תוריפ ראשו האובתה תחימצ ,םתיעב םימשג תדירי ,שמשה תחירזכ ,תוימוי
לכ רחא ךרבל ונילע הבוח ןכל .ארובה יאלפמ םהש יפ-לע-ףא ,דחוימב לעפתמ םדאה ןיא
.ותחגשהו 'ה די תמייק הז לכב יכ רוכזנש ידכ ,הליכא
(הרותל תוארפרפ)


בוטשכ ךרבל

תודוהלו ךרבל ךילע .(י,ח םירבד) "ךיקולא 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו" :הווצמ הרותה
.ךל בוטשכ ,עבוש ןמזב םג אלא ,קחדו בער תעשב קר אל 'הל
(רואמל רנ)


הרותהמ בויח

הבויח ןוזמה תכרב וליאו ,ןנברדמ איה הליפת .הליפתמ רתוי הנווכ הכירצ ןוזמה תכרב
.הרותהמ
(שטירזממ דיגמה)


תיקולא הגשה

.ןוזמה תכרבמ תיקולא הרכה םיגישמ ןיא עודמ ייניעב אלפ :רמא קצוקמ לדנעמ-םחנמ יבר
ךכו ,ןוזמה תכרב ךרבל םהל רמא ,םקשהו םליכאהש רחאלו ,םיחרוא סינכה וניבא םהרבא
.תיקולא הגשהל ןוזמה תכרב לש החוכ הפיש אצמנ .הניכשה יפנכ תחת םסינכה

הליכאב תעד

תעד םיגישמ ןיא המצע הליכאה תעשבש רתוי דוע לודג אלפ :ם"ירה ישודיח לעב ףיסומ
רומח המו ,"וילעב סובא רומחו והנוק רוש עדי" (ג,א היעשי) קוספב שרופמ ירהש ,תיקולא
!?ןכש-לכ אל םדא-ןב ,הליכאה תעב וילעב תא ריכמ תעד וב ןיאש

םמצע לע םיקדקדמ

תלכאו" הרותב םהל יתבתכ ירהש ,לארשיל םינפ אשא אל ךיא :תרשה יכאלמל ה"בקה םהל רמא
.הציבכ דעו תיזכ דע (ךרבל) םמצע לע םיקדקדמ םהו ,"תכרבו תעבשו
(ב,כ תוכרב)


ינעל עבוש

,עבושל הליכאכ הציבכ וא תיזכ לש תטעומ הליכא בשחל לארשי םיקדקדמ םמצע יפלכ אקווד
ינעל תתל ךירצש ,(ה,ח האפ) הנשמה ירבדכ .וטושפכ עבושל לוכאל םינתונ םה ינעל לבא
.םירועש בק יצחו םיטיח בק יצח
(המימת הרות)


הכרבהמ עבש

רחאל ךרבמ התאש הכרבה םצעמ ,"תכרבו"המ עבש תויהל ךילע - "תכרבו תעבשו תלכאו"
.הדועסה
(ןילרקמ המלש יבר)

עובשה תרמיא


ןועמשת בקע

המכ הדימה לע רתי ומסבתה ,שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא תציחמב תודעוותהב ,םעפ
,שידייב יוטיב) "לגרה בקעב ךל בישקמ ינא" :ורבח יפלכ אטבתה דחאו ,םיבוסמהמ
.(ללכ ךל בישקמ ינניא :ותועמשמש

-תדובע ךרוצל וב םישמתשמשכ וליפא ,הזכ יוטיב" :רמא ךכ-רחאו םיעגר המכ קתש יברה
-תוסג וז ירה - ךכ םתס וב םישמתשמשכ לבא ,הלועמ הרימש ךירצו תואשנתה וב שי ,'ה
."שממ חורה

ולאשו ,אינתה לעב ,ובס ותוא ןחב ,דלי היה ,'קדצ-חמצ'ה ,יבסשכ" :יברה ףיסוהו
.ובקעב וליפא 'ה לוקב עמש םהרבא :דליה בישה .'ילוקב םהרבא עמש בקע' קוספה שוריפל
בקעה וליפא - 'ןועמשת בקע היהו' קוספה רמואש והז :רמאו דליה ירבדמ ןקזה ונבר הנהנ
."'ה לוקב עומשל ךירצתודיסחה יכרד


'עיפשמ'ה תדובע

תובבלה תא ררועל ודיקפתש ,םוקמ לכב 'עיפשמ' תונמל אוה תידיסחה הכרדהה תודוסימ
רמוא ,"תודיסחה יכרדב ירקיע רבד םה םידיסח לצא םיעיפשמ" .תודיסחה חורב 'ה תדובעל
.(נ תוא ג"שת חספה-גח תחיש) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ

-שדוק תכרדהו תגהנהב םילכתסמ ונאשכ" :(הצ 'מע ,ד ךרכ שדוק-תורגא) בתוכ אוה דועו
שדוקה תדובע תישאר הנה שארל לכל יכ ,ונא םיאור ...ןקזה ונבר ק"כ דוה םישדוקה
םידיסחה תדע לש גיהנמו ךירדמל ותונמלו םידיסחה דחאב רוחבל התייה הלומעתה תדובעב
."והערל שיא ןיב םידיסחה יניינע לכ ויה ויפ לעו ,אוהה םוקמב

תוירחאו תוכז

,ותדעב םידיסחה ינפל םירמאמהו תורותה תא דמלמה שיאה לש יללכ ראות אוה 'עיפשמ' םשה"
העפשהה תא אטבמ 'עיפשמ' ראותה םירבדה תוימינפב לבא ,םינוש םירופיס םהל רפסמו
.(53 'מע ב"שת תוחישה רפס) "םידיסחה תדע לע 'עיפשמ'ל שיש הלודגה

םידיסחה תדעב 'םיעיפשמ'ה" :'םיעיפשמ'ה תדובע תא (םש) ראבמו ףיסומ ץ"יירה יברה
,הדעה לש הארוה-הרומה וא ברה םג 'עיפשמ'ה היה םימעפל .םתוישיאב םינוש ויה
אלא היה אלו וללה םידיקפתהמ דחא ףא 'עיפשמ'ה אשנ אל םיתיעלו ,דמלמה וא טחושה וא
."םידיסח לש הדע התואב תידיסחה הכרדהה לש דיקפתה לכ לטומ וילעש ,'עיפשמ'

הרשכהב הברה היולת תודיסחה רוא תטילק .'םיעיפשמ'ה לש םמכש לע הלטוה הבר תוירחא
המכ שי" .תודיסחה רוא תטילקל תובבלה תא רישכהל - 'עיפשמ'ה לש ותמישמ וזו ,שפנה לש
הז ירה ,רבד לש ותימאל ךא ,םילקלוקמ תוריפ תחימצל וא העיטנה לש החימצה רדעהל תוביס
לכ לע חיגשי ,העיטנל ןותנו רוסמ היהי ('עיפשמ'ה) עטונהש חרכהה ןמ ...עטונב יולת
והז .ושפנב ול תעגונ ירפה תבוט ןכש ,רבד לכב תוחוכה לכ תא עיקשיו ,טרפו טרפ
.(םש ג"שת חספה-גח) "יתימאה ידיסחה 'עיפשמ'ה

ןיתמהל אל

ארקו ,םוקמ לכב 'םיעיפשמ' יונימב ךרוצה תא שדחמ שטיוואבוילמ יברה ררוע ןורחאה רודב
אוה תלוזה לע העפשהה תדובעל סיסבהש ,שיגדה יברה .'עיפשמ' םהילע תונמל תחאו דחא לכל
הווצמל םינוש תורוקמ וטקלנ ובש ,דחוימ סרטנוק רואל-איצוהל הרוה ןכלו ,לארשי-תבהא
.'םיעיפשמ'המ דחאו דחא לכל ,ודי תמיתחב םותח ,הז סרטנוק קינעהו ,וז

.המישמה תא םהילע לבקל וברסי 'םיעיפשמ' תויהל םייוארהש תורשפאל םג סחייתה יברה
יפ-לעו ...רקש לש תולפש היהת אלש לדתשהל שי" :(346 'מע ז"לשת שדוק-תוחיש) רמא ךכו
ןבומ ,הרומו הארוהל עיגה אלש ימכ אוה ירה הרומ וניאו הארוהל עיגהש ימ רשא ןיד-קספה
,ול ץוחנה ןיינע ול רסחו ותדובע דבוע וניאש תאז דבלמ ירה ,רקש לש תולפשב גהונהש
."רתויב הלודג תוירחא ומצע לע חקול

רבדה רדס" :ומצע תא ןקית אל ןיידעש שיגרמ 'עיפשמה'ש ,הנעטה לע יברה ביגה דוע
ירהש - תלוזה םע קסעתי זא קרו תומלשה תילכתב ומצע אוה היהיש דע ןיתמיו בשייש וניא
רשאכ אקוודו ,וילא הנפי 'עפשומ'ה רשא דע ןיתמי לא ןכו" ."תוכחל ןמז ןיא תלוזל
הגהנהה רדס אלא - תושעל המ הרוי יזא ,הילע בישהל עדיי אל דחא ףאש ,השק הלאש ןמדזת
."ותוא ררועלו תלוזה לא תכלל ךירצ ומצע אוהש אוה

לע העפשהב קר זכרתהל אלו ומצע ןוקיתב םג הברה קוסעל ךירצ 'עיפשמ'ה ,תאז םע
לכ קוסע םיבוסמה דחא יכ יברה ןיחבה ,ץ"יירה יברה לצא תודעוותה תעב ,םעפ .תלוזה
:יברה ול רמא .'םייחל' רמול ומצעב חכשש דע ,וביבסמש םישנאל 'הקשמ' תגיזמב ןמזה
'מע א"ישת םירמאמה רפס) "ןורסיח והזו ,ומצע תא חכוש ,העפשהב קוסע אוהשכ ,עיפשמ"
.(95


הלואגל הייפיצב


:רמאנש ,םהל קבדיהל ןיאב ןהו ,םהמע ה"בקה ךיא לארשיל ןיאור םלועה-תומוא אבה םלועל"
"(ידוהי שיא ףנכב וקיזחהו) םייוגה תונושל לכמ םישנא הרשע וקיזחי רשא המהה םימיב
(ג,א הבר רבדמב)

היהש השעמ


הרחס בוט

יפ-לע -ףא .ףסוי יבר ומשו הרותב לודג ידוהי ררוגתה הירגלוב ןופצבש לופוקינ ריעב
תופתוש םיקה .ויפכ עיגימ סנרפתהל ףסוי יבר שקיב ,הרותל םינותנ ויה וינייעמ רקיעש
.קסע-תיב םיינשה וחתפ וידחיו וירכממ דחא םע

םיכשה רקובב .תרחואמ העש דע הרות היה דמול הלילב :ףסוי יבר לש ומוי רדס היה הזו
דומילל םימכח לש תוסנכתהל וארק ךכ) 'הכלה לש תומא עברא'ל בשי הירחאו הליפתל םוק
.ותונחל הנפו שרדמה-תיב תא בזע םיירהצ תעל קר .(אתווצב הרות

ףסוי יברש הדבועה םע םילשהל השקתה ,תמדקומ רקוב תעשמ רבכ תונחב דמעש ,ףתושה
היה ,וכירעהו ודביכש יפ-לע-ףא .תונחל אובל רחאמו תופתושה לועב הוושב אשונ ונניא
היה ,ורבח ירבד תקדצב ריכהש ,ףסוי יבר .רוחיאה לע ומויב םוי ידמ ול ריעהל גהונ
."הרותה תבהא יילע הקזחש השעא המ" :רמוא היה ובילב .קתושו םימ ויפ תא אלממ

.הרומח הישוק שרדמה-תיבב הררועתה ,תירחש תליפת ירחאש דומילה תעשב ,דחא םוי
םהיתומוקממ ומקשכ .תרחאתמה העשל בל ומש אלו תדמלנה היגוסב ועקש ףסוי יברו םימכחה
.תמדקתמ םיירהצ תעש העשה התייה רבכ

דע" .חור-רצקו ףעוז ,ופתוש ול ןיתמה רבכ םש ,ותונח לא וידעצ תא ףסוי יבר שיחה
תופתושה תא קרפל אלא הרירב םוש יינפל ןיא יכ ינא האור" .תופיקתב ףתושה קספ ,"!ןאכ
."הוושב םיחוורה תא םיקלוח ונאש העשב ,לועה בורב ידבל אשאש ןגוה הז ןיא .ךתיא

םע ץעייתהל לכויש ידכ דחא םוי תופתושה קוריפ תא בכעל ופתושמ ףסוי יבר שקיב
,"דומילה ןמזמ תיחפהל ךל לא" .התעדל לאשו עריאש תא הל רפיס ותיבל ואובב .ותייער
ירעש חתופה ,ה"בקה יכ ינא החוטב ,תחא תלד ךדעב לוענל שקבמ ךפתוש םא" .השיאה הרמא
."החוורו הכרב לש םישדח םירעש ונל חתפי ,העושי

תא קרפל ותמכסה לע ופתושל עידוהו ותונח לא ףסוי יבר תרחמל בש ותשא ירבדמ קזוחמ
וידיל לביק ףסוי יברש רחאלו תונחבש הרוחסה ךרע תא ובשיח םיינשה .םהיניב תופתושה
.םולשל םיינשה ודרפנ ,הרוחסה יווש תיצחמל הוושה ףסכ םוכס

אצ" .ותיבל ובושב ותשא ול הצעי ,"תילכת אלל ,ךכ םתס תיבב בכשי ףסכהש יאדכ אל"
."ונמחל תא חיוורהל לכונו הבוט הקסע ךל ןמדזת ילואו ,ןתמו-אשמב קוסע ,קושל

ירבדב וחומ עקש ותאצ םע םלוא .קושה לא וכרדב תיבהמ אצי ,התצעכ ףסוי יבר השע
אוה .שרדמה-תיב לא וילגר והוליבוה םישמ ילבמ .ותכילה תרטמ תא ירמגל חכשש דע הרותה
.ברעה דע ךשמנש הרות דומילב עקש

רחמ" ,העיגרהל שקיב ,"רבד ןיא" .ותשא לש תולאושה היניע לומ ךובנ שח ותיבל בששכ
."ה"בקה יל ןמזי רשאב רוחסאו קושל בוש אצא

חוור הנממ קיפהל לכויש הרוחס אוצמל הווקמ ,קושה לא ףסוי יבר אצי תרחמל ,ןכאו
,ףסוי יבר .דבכ שתכמ תונקל ול עיצהו המוק-הבג םדא וילא הנפ ,קושה ירעשב אב ךא .האנ
תא וידימ לטנו ותושרב היהש ףסכה לכ תא רכומל טישוה ,לודג רחוס היה אל םלועמש
.שתכמה

השענ המ" .הלעב השעש 'תחלצומ'ה הקסעה הארמל ותשא לש הינפ ומכרכתנ ותיבל עיגהשכ
.'ותרוחס' לרוגמ גאדומ היה אל ףסוי יבר לבא .רירמ קוחצב הלאש ,"!?הז ןשי שתכמב
.שרדמה -תיב - וילע ביבחה םוקמה לא רהמל היה לוכי ,ותשא תארוה תא אלימש רחאל ,התע

...היה םג היה - ןשי שתכמ לבא ,היה אל רבכ ףסכ .ףסונ םוי ףלח ךכ

עד" .שתכמה תא רקובב ול רכמש ,הובגה שיאה עיפוה ומולחב .םולח ףסוי יבר םלח הלילב
ןיאו אוה ךלש הזה לזמהש אלא ,בר ןמז ךל ןיתמה בוטה ךלזמ יכ" ,שיאה ול רמא ,"ךל
ןמוזמה עפשב תוכזל לכותש םדוק ,ךפתושמ הליחת דרפיהל ךילע היה ןכ-לע .וב קלח םירחאל
."ךקלחמ תונהיל ךתעש העיגה ,םתדרפנש רחאל ,התע .ךל

תא תעדל ךילע .רוהט בהז יושע רקובה יידימ תינקש שתכמה" :רמאו ףיסוה םולחב שיאה
םוכסב שתכמה תא רוכמתו ןכ השעתש רחאל .היואר הרומת ודעב שקבל עדתש ידכ יתימאה וכרע
."תפצ ריעב רוגו לארשי-ץראל הלע .ךמוקמ ןאכ אל יכ ,ךריע תא בוזעו םוק ,ןוגה

תליפתל הנפ ףסוי יברש העשב .םולחה רבדב ותשא תא ףתשל ףסוי יבר רהימ ,רקובב םקשכ
,שתכמב ןנובתה ףרוצה .ןמאנו רשי ףרוצ םתיב לא ותשא הנימזה ,הרות דומיללו תירחש
רוהט בהז !רוהט בהז" .המהדתמ ורעפנ ויניעו ,וילע רבטצהש קבאה תא דריגו וילע שיקה
.ןימאמ-אלכ ארק ..."!ירמגל

ירבדל םינמאנ .לארשי-ץראל ולעו שתכמה תא ותשאו ףסוי יבר ורכמ הרהמ דע
דע החוור ייח תויחל םהל קיפסה םדיב רתונש ברה ףסכה .תפצ ריעב ובשייתהו ולע םולחה
.ןורחאה םמוי

תא סיפדהל ול רשפאתנ התעש לע - וראק ףסוי יבר אוה אולה - ףסוי יבר חמש רקיעב ךא
.'ךורע ןחלוש'ו 'ףסוי תיב' - םילודגה וירוביח ינש
םיידוהי םייח
תידוהיה הרייעה ייח רוזחש :'ט"שעבה יביתנב'


בוט-םש-לעבה ימי לא הרזחב

םינשב אקווד .תויתולגה תא הגצייש ימכ ,לוזלזל אשומ התייה תידוהיה הרייעהש םינש ויה
.הרייעה לש הינייפאממ ויהש םדאה תבהאו םותה ,יפויה תא שדחמ תולגל ולחה תונורחאה
םואתפ םיאצוי תורייעו םירע לש תומש .'ךאלעטעטש'ה לא ,הפוריא חרזמל םיעסונ םיבר
,םיתבה עקר לע תרחא םיעמשנ םידיסחה ירופיס .הייחתל םיררועתמ ומכו םירפסה יפד ןיבמ
.ביבסמש תורעיהו םימה תוראב ,תורהנה

י"חב .ןאכל הרייעה תא 'איבהל'ו הזה הבשחמה ןוויכ םע תכלל וטילחה ד"בח-יריעצ
-םש-לעב לארשי יבר ,תודיסחה דסיימ לש ותדלוהל הנש תואמ-שולש ואלמי בורקה לולאב
שדוחמ רתוי .ט"שעבה לש וירוגמ תרייע ,'זובי'זמ תא שדחמ תויחהל ןויערה דלונ ךכ .בוט
,םידלי רקיעב ,םירקבמ ינומה .'זובי'זמ 'הרייע'ה ד"בח-רפכ בלב תמעופו היח רבכ
.םימסקומ םיאצויו םוי ידמ םוקמב םירקבמ

ןמזה תרהנמ

לבקמ םוקמל םעיגה םע .תשגרמו המלש היווח םירקבמל קינעמ 'ט"שעבה יביתנב' טקייורפה
תא לבתמה ,שודגו אלמ םדאכ הרהמב הלגתמה ,הרייעה לש 'ןולגע'ה םהינפ תא
.'הרייע'ה תריוואל טא-טא םיסנכנ ךכ .ירוקמ ידוהי רומוה הברהב וירופיסו וירבד

םישימחו תואמ-שולש םירקבמה תא הריזחמ ,הכושחו הלתלתפ ,הכורא הרהנמ ,'ןמז תרהנמ'
תוריזג ,םימורגופהו תוערפה ימי לא םירזוח תולוקו תוארמ לש םיהדמ בולישב .רוחאל הנש
םיסוס לש תולוק .ט"שעבה לש ורוא חרז ובש ירוטסיהה עקרה תא םיווחו ,ט"תו ח"ת
םיפשוחה םירצרצק רוא יקזבה עקר לע םיעמשנ םיצפנתמ תונולחו ערופ ןומה ,םירהוד
.םהה םימיהמ תויומד

תינועבצ היווח

.תודיסחה לש הרוא תחירז הליחתמ ןאכמ .דלונ ט"שעבה - קונית לש ויכב לוק עמשנ עתפל
לחה דציכ םידמול .וברו ורומ יפמ הרות דמל םש ,דדובתהל ט"שעבה גהנ ובש רעיב םירבוע
דיסח םישגופ םש .'זובי'זמב תסנכה-תיב לש הפהפי רוזחשל םיסנכנ זאו .תולגתהלו לועפל
םיזכורמ םיריעצה םירקבמה .ט"שעבה וברו ורוממ דמלש הממ טעמ רפסמה ,תילט ףוטע
.ויפמ תאצויה הלימ לכ אמצב םיעלובו דיסחה ביבס םיטנפוהמכ

,הרייעה קוש לא רשייה םירקבמה םיאצוי ,תודיסחה ישרושל הרזחה לש זעה םשורל םינותנ
קושה .עבצו חיר תאלמ היווח םהל הפצמ ,םימה ראבל ביבסמ ,ןאכ .אשדה רכ יבג-לע םקוהש
לא ףרטצהל םינמזומ םירקבמהו ,הרייעה ןונגסב ,הכאלמ-ילעב לש םינוש םינתיבמ בכרומ
.םהידי-ומב רוצילו הכאלמה-ילעב

הווההו רבעה

ילתפנ' לצא תודופא םהירבח םירפות ,'ל'טומ ןמש' לצא םיתיז םישתוכ םידליה תצקמ דועב
לצא רקבל םירחוב םירחא .'רעכאמלגייב'ה ןתיבב שממ לש םיכעכ םיפוא וא ,'טייחה
רדניליצ עבוכ רופתל וא ,השישקה םיחרפה תרכומ לצא ריינ יחרפ רוזשל ,'רלדנסה הק'ציא'
.'םיעבוכ ה'לסוי' לש ותכאלמ-תיבב שדח

יתב ןיב םירבוע .םיסוסל תומותר ,תוינועבצ בצ-תולגע יבג-לע עסמב םייתסמ רוקיבה
ךכ .דסח תיישעו לארשי-תבהא ,םימש-תאריו הרות לש םייח לע םיעמוש ךרדבו ,רפכה
תא דואמ םימלוה תודיסחה לש םיירוקמה תונויערה יכ ,ררבתמו ,הווההו רבעה םירבחתמ
.םיכפמה תונייעמהמ לפסה אולמ באשנש םיכחמ קר םהו ,הלא ונימיגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הקילד םרגש דלי

וירוה םאה ,ןכש לש ושוכר תא התיצהש הקילד הצרפ ךכ לשבו ,םירורפגב קחישש דלי :הלאש
?קזנה תא םלשל םיבייח

ףא ,רוטפ - קיזהש (תווצמ ליגל תחתמ תב וא ןב) 'ןטק'ש ,הכלהל קספנ תיללכ :הבושת
.(ןידה תרושמ םינפל אלא) קזנה תא םלשל בייח אוה ןיא לדגישכ ףאו ,םלשל הממ ול שי םא

בייח קר אלא ,'ושוכר' ונניא ןטקה ירהש ,הרות ןיד יפ-לע ,ונב יקזנב בייח וניא בא
היהי אלש ידכ ,ושינעהל ןיד-תיב לע ףא הווצמ - דיזמב קיזה םאו) ךכמ ענמיהל וכנחל
.(ךכב ליגר

הכלהה .םולשתב ויבא תא בייחל ןודל םוקמ שי ,תיבהמ םירורפגה תא חקל דליה םא םלוא
תכלל דליה ךרד ןיאש ינפמ ,(םדא ינידמ) רוטפ ,הב קיזהו ןטקל תבהלש רסומה יכ ,תעבוק
תכרע' ןכא םה םירורפגהו .בייח - התצהל םיעייסמה םימסיק ול רסמ םא לבא ,הב קילדהלו
.המלש 'התצה

-בא לש הדלות וז .בייח ,הקיזהו היוצמ חורב הלפנו גגה שארב ןבא חינמה :ךכל המגוד
תרצוי - חורה - 'רחא חוכ' תרזעב רשא ,הילע רמוש וניא םדאשכ ,שאב ומכ) 'שא' ןיקיזנה
תלטומ תוירחאהו ,'רחא חוכ'ל דליה ךפוה ןאכ .(חורה עויסב קזנה השענ ןבאב ךכ ,הקילד
.באה לע

ויבא תא בייחל שיש ,ןכשה לצא ןולח רבשו דליה וב קחישש רודכב וליפא ןדש ימ שי
.'שא תדלות' ןידמ

תא ליבגהל ןכו ,םתחקל םידליל לקש םוקמב םירורפג תראשהמ רהזיהל שי ןכ-לע
םיריהזמ םירוהה םא םג ןכש ,קזנ תמירגל םייוכיסה םיטעמ םהבש תומוקמל רודכב שומישה
םירוהה תא רטופ רבדהש רורב אל ,תוריהזב רודכב קחשי וא םירורפגב שמתשי אלש דליה תא
.קזנה םולשתמ
.48 'מע חי ךרכ 'ןימוחת' .י"ה א"פ הבינג 'לה ם"במר .גמש ס"וס ב"נשמ .א,גכ .א,ז ק"בזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il