624 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

(הכונח) ץקמ תשרפ * (18.12.98) ט"נשת'ה ולסכב ט"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


הז תמועל הז


ירוקרז .הזע לומ הכונח :הז לומ הז ,עובשה ונדמע ךכ
תיבב ונבשי ונחנא לבא ,הזעל םינפומ ויה םלוכ תרושקתה
הכונח לש ינש רנ ונקלדהו


תובהלשה יתשב ונטבה .הכונח לש ינש רנ ונקלדה ,םייברע-ןיב תעשב ,עובשה ינש םויב
,דבלב דחא רנ ונקלדה ןכל םדוק םוי ,הנה .יחצנה ידוהיה רואה לע ונבשחו תורעובה
וניא טעמכ ותדלוה רחשמש ,קיתע םע לע ונבשח .'ךלוהו ףיסומ' ,םצעתמו לדג רואה וישכעו
ופוסב לבא ,תודרומו תוילע עדויש םע הז .םייקו יח אוה לבא ,הוולשו טקש לש העש עדוי
.האלה ךישממו הקוצמו הרצ לכמ ץלחנ אוה רבד לש

םע וגגח םהו ,הזעב וסנכתה יניטסלפה רוביצה ישאר .תרחא הגיגח הכרענ העש התואב קוידב
תארוקה ,'הנמא'ה תא לטבל ,לוכיבכ ,הדעונ תאזה תוסנכתהה .םהיגשיה תא ב"הרא אישנ
תונכש יסחי ,סויפו םולש לש חור הנממ בשנל הרומא התייה ,הרואכל .לארשי לש התדמשהל
.ירמגל תרחא חור םשמ הבשנ לעופב .םדא תבהאו

תרצע התואב םירבודה ."בקעיל איה הרצ תע" יכ בטיה ונלוכל השיחמהש העש התייה וז
לע ורביד םה .ונתניחבמ 'ךלוהו תחופ' איהש ,םתניחבמ 'ךלוהו ףיסומ' לש הנומת וגיצה
תוחפשמ לש הקוצמה תא וריכזה םה .הנממ ולשונשו ,םדק ימימ ובשי הבש ,םהלש ץראה
םהו .העצבתנ אלש 'הקולחה תינכת' תא ונייצ םה .(םנושלב "םיצימאה םימחולה") םיריסאה
."השודקה םילשורי" התריבש תיאמצע הנידמ רבעל תומדקתהה לע וגגח

תימרתל םיפתוש

רוביצה .היתונברק ונחנאש תימרתל םיפתוש ונייה ,ונידי-ומב ,בוש יכ ,בוצע םוי היה הז
םוש הל ןיאש הילשא הנוקו ,תיתרושקת הלומהמ ,םיצצונ םיסקטמ לעפתהל ףידעמ ילארשיה
.יוסיכ

.וניפלכ םשמ תפדונה השובכה הביאה תא שח סוניכ ותואב םיברעה ירבדל בטיה בישקהש ימ
לע יהשלכ תוכז םהל שיש ימכ ;םדא-ינבכ ,םעכ םימייק אל ללכב ונחנא םהלש הירוטסיהב
.היתובא תלחנב טלקמ אוצמל האבו האושב ודחכנ הינבמ ןוילימ השישש המואכ ;תאזה ץראה

שי םולשל .םדא-ינב ןיב הווחא ,תידדה תובשחתה ,דחיב םייח ושוריפ ןיא םהיפב םולש
רורטב תאז גישהל וסינ םה .םהיתופיאשו םהייוואמ תמשגה - םתניחבמ דיחיו דחא שוריפ
,םהינבש םישיגרמ םניא םה .ןתמו-אשמהו המרועה ךרדל ונפ ולשכנשכו ,םימד-תוכיפשבו
יכ ,'םירוביג םימחול' םה םהיניעב .םדא-תויחו םיעשופ םה ,םידליו םישנ רק םדב וחצרש
.םמלועב ללכ םימייק םניא ונלבסו ונחנא

חצני הכונח

בוט תוארנש תונומתב ,'ךילהת'ב תניינועמ ב"הרא .שוקיה חפב בושו בוש םילפונ ונחנאו
םיקלחב םימלשמ ונחנא .רתויב רקיה ריחמה תא םימלשמש םידיחיה ונחנאו ,םלועה יבחרב
ישקבמב םחליהל ונתלוכי םוצמצב םימלשמ ונחנא .ונתיאמ םיערקנש ,וניתובא תלחנ לש הבילמ
.םיאבה םיתומיעל םיננוכתמו םימצעתמה ,וניביוא לש םקוזיחב םימלשמ ונחנא .ונשפנ

לש בצמ למסמ הכונח .גציימ אוהש המ לכמו הכונחה גחמ רומגה ךפהה אוה הזה ךילהתה
תא למסמ הכונח .תוינחורבו תוימשגב ,קזחתמו םצעתמ לארשי-םעש בצמ ,'ךלוהו ףיסומ'
לש הדמעב איהשכ וליפא ,היכרע לע קבאממו לע-תומצעממ תמשרתמ הניאש ,תידוהיה המצועה
.םירוביג לומ םישלחו םיבר דגנ םיטעמ

,הזעל םינפומ ויה םלוכ תרושקתה ירוקרז .הזע לומ הכונח :הז לומ הז ,עובשה ונדמע ךכו
תורנהש ונעדיו תודצרמה תובהלשב ונטבה .הכונח תורנ ונקלדהו תיבב ונבשי ונחנא לבא
חצני הכונחה תורנ לש 'ךלוהו ףיסומ'ה .הזע לש הלומהה לכמ רתוי םיקזח וללה םינטקה
.םהלש 'ךלוהו ףיסומ'ה תשוחת תא רבד לש ופוסב

ידוהיה םעה תמשנב תומייק ןה .הלילח ומלענ אל וינבו והיתתמ לש הנומאהו חורה תומצוע
.'ה תרזעב ,וחצני ןהו .ונרודב םגשדח שיל"הצ תונמלאל החמש

ימותילו ל"הצ תונמלאל 'גח לש םוי' ד"בח-רפכב ד"בח-יריעצ תיבב ךרענ עובשה ישימח םויב
ידכ ,שטיוואבוילמ יברה תארוהב ,םימיה תשש תמחלמ זאמ תמייקתמ וז תוליעפ .תומחלמה
.באהו לעבה לש ונורסח דחוימב שגרומ זאש ,םיגחב אקווד הלא תוחפשמל החמש איבהל
.הזילע הכונח תביסמ ומויסבש ,תוליעפ שודג םוי ןכוה םיפתתשמל

ע"שי יבושייל "רואה תרייש"

תאז' ,ינש םויב ה"יא אצת - 'רואה תרייש' - תוריאמ תויכונח תואשונ תוינוכמ לש הרייש
איבתו ,ןורמושה ןופצ יבושייב רקבת הריישה .ע"שי יבשות לש םחור קוזיחל ,'הכונח
.02-9971110 'לט .םמע רוביצה תוהדזה תא אטבתו ,רוא הברהו דודיע ,החמש םיבשותל

ד"בח םע תבש

תבטב 'ז ,שגיו תשרפ שדוק-תבשב ,ד"בח ידיסח םע חוריא-תבש ןגראמ תוער-םיבכמב ד"בח-תיב
.08-9266991 :םיטרפל .'ןימינב די' החראהה-תיבב היהי חוריאה .ט"נשת

תידיסח הקיזומ

לש תוטלקו םירוטילקת לש רתויב לודג לובי הכונחה ימי תארקל ובינה םיטילקתה תורבח
לש וירישמ רחבנ ףסוא הז .'ילגנאה ףסואה - ד"במ' תא הקיפה 'זפ-לג' .תידיסח הקיזומ
םירמזה ובו ,'ותרומזתו טנב ןבואר' לש ףסונ ירוקמ רוטילקת .תילגנאב דוד-ןב יכדרמ
ותועצמאבש בשחמ רוטילקת םישיגמ םה ןכ-ומכ .ןהכ המלשו ןוסלדנמ םירפא ,ידד םיחרואה
יכדרמ ,ידיסחה רמזה יקנע תופתתשהב ,'להוא' לש דחוימה עפומה תא עומשלו תוארל רשפא
.02-5385514 'לט .דועו דירפ םהרבא ,דוד-ןבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
ינונבל 'צ תאמ .ץקמ תשרפל


ףסוי לש תבשה תרימש

הלימהמ ."ןכהו חבט חובטו" :ותיב לע הנוממל הוויצ ,ויחאל ףסוי ךרעש התשמה תארקל
ינפל ,םוי דועבמ לוכה ןיכהל הוויצ ףסויו ,ישיש םויב היה רבדהש שרדמה דמול "ןכהו"
."ןתנית אלש םדוק תבשה תא ףסוי רמשש ...תבש אלא ןכהו ןיא" - תבשה

וכניח םג ךכ .הרותה תווצמ לכ תא ומייק תובאהש ,עודי (א :תולאש יתש ררועמ הז שרדמ
."'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב תא הווצי ןעמל" :םהרבאב רמאנש יפכ ,םהידלי תא
תנייצמ הרותה עודמ ,ןכ-םא .הז ללכב תבשו ,תווצמה לכ תא ורמש בקעי ינב םגש אופא רורב
תווצמה לכמ תבשה תרימש תא אקווד השיגדמ הרותה המל (ב ;?תבש רמשש ימכ ףסוי תא אקווד
?תורחאה

תבשה תואיצמ

אל ןיידע תווצמה ראש .הרות ןתמ םדוק תמייק התייה רבכ התואיצמש ,ךכב תבשה לש הדוחיי
תאירבב דימ הליחתמ תבשה לש התואיצמ םלוא ,הרותה הנתינש םדוק (הזה םלועב) תומייק ויה
.ותכאלמ לכמ יעיבשה םויב תבש ה"בקה רשאכ ,םלועה

ראש לכב :תבשה ןיבו הרות ןתמ ינפל תווצמה ראש םויק ןיב יתוהמה לדבהה אטבתמ הזב
לע רבדל רשפא היה אל ,םלועב תמייק התייה אל ןיידע המצע הווצמהש ןוויכמ ,תווצמה
ןוויכמ ,תאז תמועל .('ארבג') םדאה לש ותלועפ לע קר אלא ,('אצפח') הווצמה תואיצמ
לש המויק לע רבדל רשפא ,האירבה לש הנושארה תבשהמ לחה םלועב תמייק התייה רבכ תבשהש
.('ארבג' קר אלו תבש לש 'אצפח') המצע תבשה תואיצמ

רמישו םידקה

םידקה אוהש ףסויב רבדמ" - "םלשאו ינמידקה ימ" קוספה לע שרדמה ןושל תא ריבסמ הז רבד
;"הנתינ אלש דע" ורמואב שרדמה ונדמלמ המ ,הרואכלו ."הנתינ אלש דע תבשה תא רמישו
תמייק התייה רבכ תבשה תואיצמש ןוויכמ אלא !?הרותה הנתינ אל ןיידע ףסוי ימיבש רורב
אל" ןיידע לבא תמייק התייה םנמא איהש םירמוא ןכלו ,'הניתנ' לע רבדל םוקמ שי ,םלועב
."הנתינ

ותגרד תוכזב ,אוה ."תבשה תא רמישו םידקה"ש ,קידצה ףסוי לש לודגה ושודיח והזו
רחאל קר תירשפאה תבשה תרימש תמגודב תבש תרימש תגרדל עיגהו םידקה ,הנוילעה תינחורה
.הרות-ןתמ

תבשה תראה

תודדובתהב הכורכ התייהש ,תינחורה םתדובע תא אטבמש רבד ,ןאצ יעור ויה םיטבשה
-לכבו ,םלועה תלומה ךותב יורש ,ךלמל הנשמ היה ףסוי ,םתמועל .םלועה תלומהמ תוקתנתהבו
המצע תבשה לש הראהה השגרוה ולצא אקווד ןכל .ההובגה תינחורה ותגרדבו ותקדצב דמע תאז
.'הל תבש - (תבש לש 'אצפח'ה)

,תבשב הרוסא הכאלממו תימשג היישעמ התיבשה םצעב יד אלש ,ונתוא תדמלמ ףסוי לש תבשה
תבשל הנכה וזו .הנוילעה תינחורה התגרדל ,תבשה לש התוימינפל עיגהל םיכירצ אלא
.ונקדצ-חישמ תאיבב ,המלשהו תיתימאה
(200 'מע ,כ ךרכ תוחיש יטוקל)

הכונח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמרואל רשק

םירצמ יסינב .ךשוחה לע רואה תורבגתהל ,רואל דחוימ רשק םירושק םידעומו םיגח הברה
:(זט,ח רתסא) רמאנ םירופ סנב ;"םתובשומב רוא היה לארשי-ינב לכלו" :(גכ,י תומש) רמאנ
ה תקלדה ויתובקעבו ,ןמשה ךפ סנ - הכונחב ;"רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל"
.תורנ
(םימכח תפיסא)


רושה ןרק לע ובתכ

ןיאש רושה ןרק לע ובתכ :ןהל תרמואו לארשי לע היתוריזגב תרהבמ התיהש ,ןווי וז 'תרהב'
.לארשי יקולאב קלח םכל
(הבר ארקיו)


ונמלועב סנ

דיב םיאמטו ,םיטעמ דיב םיברו ,םישלח דיב םירוביג תרסמ" :רמאנ 'םיסינה לעו' תליפתב
,סנ איה םיטעמו םישלח דיב םיברו םירוביג תריסמ ,הרואכל ."םיקידצ דיב םיעשרו ,םירוהט
ןכש ,עבטה ךרדל ץוחמ הז םג אלא ?םירוהטו םיקידצ דיב םיאמטו םיעשר ורסמנש סנה והמ ךא
...קידצה לע עשרהו ,רוהטה לע רבוג אמטה תובר םימעפ ,וננובאדל ,ונמלועב
(ןח ירמא)


ררועמ הכונח

."הכונחב םהב םיקילדמ ,תבשב םהב םיקילדמ ןיאש םינמשו תוליתפ" :תרמוא (אכ תבש) ארמגה
שי ,ןתוא תררועמ הניא תבשהש ("םדא תמשנ 'ה רנ") הלאכ תומשנ וליפאש ,זמר ןאכ שי
הלפש תינחור הגרדמב לארשימ םיבר ואצמנ םיאנומשחה ימיב םג .ןררועל הכונח לש וחוכב
.הלודג תוררועתה וררועתה הכונח סנ ידי-לע םלוא ,דואמ
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


תוכרבה רדס

ונמיס .'ונייחהש'ו 'םיסינ השעש' ,'הכונח לש רנ קילדהל' :אוה הכונח תורנב תוכרבה רדס
השעש') סנ לע ותוא םישו ('קילדהל') ףרש ךל השע" (ח,אכ רבדמב) קוספב זמורמ הז רדס לש
.('ונייחהש') "יחו ותוא הארו ...('םיסינ
(ןי'זולוומ קחצי יבר)


ךשוחה קוליס

,טעמ םיריאמ הליחתב .רוא ידי-לע אקווד םישרגמ ךשוחה תאש ,םידמל ונא הכונחה תורנמ
הנומשל םיעיגמש דע .רוא טעמ דוע םיפיסומ םוי לכב אלא ,םוקמ ותואב םיראשנ אל לבא
.ירמגל ךשוחה שוריג תא םילמסמש ,תורנ
(תוחיש יטוקל)


הלעמל שמשה

רבדל זמר .הכונחה תורנ לעמ דימעהל םיגהונ ,תורנה תא םיקילדמ ותועצמאבש ,'שמש'ה תא
תורנ רפסמכ ,36 היירטמיגב "ול" - "ול לעממ םידמוע םיפרש" :(ב,ו היעשי) רמאנש המב
.תורנה ו"ל לעמ ,"ול לעממ" דמוע שמשהו ,הכונחה
(גארפמ ל"רהמה)


שמשל המוד לארשי-םע

לכב רואה תא הלעמה ,רואה אשונ אוה שמשה :הכונחה תורנ לש שמשל לארשי-םע המוד המכ
םיתיעל ונב תוגהונ ךכ .ךרוצ וב ןיאש רבדכ ,דצב דמוע ומצע אוה ךכ-רחא ךא ,תורנה
.דצב ונתוא םידימעמ ןכמ רחאלו ונב שמתשמ - םלועה תומוא תובורק
(לארשי תרזע)

עובשה תרמיא


שלח סוחיי

םיינשל הברקה .גרובשרפב קנב לש וילעב ,רישע ידוהי היה ודודש שמש היה 'רפוס-םתח'ל
.תאז שיגרהל ותביבסל ןתנ םג אוהו ,הלענו דבכנ ומצע שוחל שמשל המרג הלא

'רפוס -םתח'ה ארק .ותביבס יפלכ תואשנתהב גהנתמ ושמש יכ 'רפוס-םתח'ל ורפיסו ואב
:ול רמאו ושמשל

עדוי התאש רחאמ לבא ;תואגתהל המב ךל היה ,ךדודכ רישעו ינומכ הרות עדוי תייה וליא"
..."?אשנתת המל ,ןכ-םא - ינומכ רישעו ךדוד ומכ הרותתודיסחה יכרד


המשנו רנ

תדובעב תוכרדהו תוארוה לש עפש תורנה תקלדה תווצממו הכונחה ימימ וקיפה תודיסחה ילודג
.ארובה

ןקזה ונבר .("הווצמ רנ") תווצמל ןכו ("םדא תמשנ 'ה רנ") המשנל לשמ אוה ללכב רנ
ןמשמ בכרומ רנ :הווצמ לש הניינע תא םיאטבמ רנה יביכרמ יכ (ב,בל ץקמ רוא הרות) ראבמ
;וכותל תלפונה שאה תא הבכמ אוהש אלא דוע אלו ,ומצע דצמ רוא וב ןיא ןמשה .הליתפמו
הבוכ - הלכ ןמשהש עגרבו ,הליתפב זחאיהל שאה תבהלש הלוכי ותועצמאב אקווד ,תאז-לכבו
;הגשה םוש הב ןיאו ,תעדו םעט םוש ילב ,ךלמה ןוצר איה הווצמה .ךכ הווצמב ףא .שאה
הרותב הנבההו המכחה .הפ-לעבש הרותה וז ,המכחה רוא הלגתמ הדי-לע אקווד ,תאז-לכבו
.ןהימעטו תווצמה שוריפ תא גישהלו ןיבהל קר ודעונ הפ-לעבש

הדובעה תליחת

םשכ .המשנל לשמ איה הליפתה וליאו ,ןמשה תמגודב איה הווצמה :הנוש ךרדב ,ףסונ רואיב
רשאכ אלא הווצמב ריאהל לוכי יקולאה רואה ןיא ךכ ,הליתפ ילב קולדל לוכי ןמשה ןיאש
,"שדוק תחשמ ןמש" איהש יפ-לע-ףא ,המצע דצמ הווצמה :(ידוהי) המשנ ידי-לע תישענ איה
.ימשג שובלב תשבולמ איה ןכש ,הב זחאיהל לוכי יקולא רואה ןיא ,שדוק יררהב התדוסיש
ה"בקל הלטבו ,תינחור איהש ,הווצמה תא תמייקמה תיקולאה שפנב ,'הליתפ'ב ךרוצ שי ןכל
ןויליכ תא תרשפאמ וז 'הליתפ' .(שאל הלוטיב ידי-לע הב תזחאנ שאהש ,וז הליתפכ) העבטב
.(ג,גל םש) יקולאה רואב 'ןמש'ה

אצמנש ימ :'ה תדובעב לכשה-רסומ הכונח תורנ תקלדה לש רדסהמ קיפמ שטיוואבוילמ יברה
יפל הניא ןיידע תורנ הנומש תקלדה ;דבלב דחא רנ קילדהל ךירצ 'ה תדובעב וכרד תישארב
אל ףאו ,תורנ הנומש ינשה םויב קילדהל לוכי וניא ןיידע ,דחא רנ קילדהש רחאל םג .וחוכ
תרדוסמ הכילהו היילע תשרוד 'ה תדובע .דבלב תורנ ינש קילדהל וילע אלא ,תורנ השולש
.'תורנ הנומש' - רתויב תולענה תוגרדל אוביו הלעי ךכ קרו ,דבכה לא לקה ןמ ,תגרדומו

וניא רהב הלועה םדא :'ךלוהו ףיסומ' תטישב אוהש ,הקלדהה רדסמ םידמל ונא תפסונ הארוה
הלודג יכ ,הובג םוקמל עיגה םא וליפא ,דחא םוקמב דומעלו רוצעל ומצעל תושרהל לוכי
תינחור הגרדב תוקפתסהה ;דימת תולעל בייח "'ה רהב" הלועש ימ םג .לופייש הנכסה
.(127 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל) הדירי איבתש הפוס ,ההובג וליפא ,תמייוסמ

ימינפה קבאמה

לארשי-םע ןיב ימינפה קבאמהש ,(אע 'מע ךיתווצמ ךרד) ריבסמ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
וז ןיב המו .היפוסוליפה תמכחב הרותה תמכח תא ףילחהל וצר םינוויהש ,ךכב היה םינוויל
ותויהו ,ותודחא ,'ה תואיצמ ומכ ,בייחמ לכשהש המ תא אלא לבקי אל ףוסוליפה - ?וזל
החגשהב םינוויה ושחיכ ןכל .שיחכי - לכשב גישיו ןיבי אלש המ לבא ,יחצנו ןומדק
ה"בקל עגונ המ :םרמאב ,'ה תווצמב ושחיכ ןכו ,םהל התשקוהש הישוק וזיא ללגב ,הנוילעה
הניחב לכמ אשנתמו םמורמ ה"בקהש ןימאמ ידוהיה ,םתמועל .הזב אצויכו בלחב רשב לכאנ םא
.הרותה תודוסיב הנומאה איה המכחה תילכתו ,ללכ היב אסיפת הבשחמ תילו ,הגשהו המכח לש
.תינוויה המכחה לע תיקולאה המכחה תורבגתה - היה הכונח לש סנה

:ארמגה ירבד תא (זער 'מע ,ב ךרכ שדוק-תורגיא) שטיוואבוילמ יברה שרפמ וז חורב
;שפנבש לכשה חוכ תא אמיטש דע ךכ-לכ רבגתה ישונאה לכשה - "לכיהבש םינמשה לכ ואמיט"
דימת איהש ,תודהיה תדוקנל זמר - "לודג ןהוכ לש ומתוחב םותח ןמש לש דחא ךפ ואצמ"
.ןווי תאמוט תא וחצינ החוכבו ,המלשו המימת


הלואגל הייפיצב


ידי-לע שדחמ ךנחתנשכ שדקמה-תיב תרונמב היהש ןמשה סנ רכזל איה הכונח רנ תקלדה"
-לע המלשהו תיתימאה הלואגב ,ישילשה שדקמה-תיב תכונחו ןיינבל הנכהה יהוזו ,םיאנומשחה
"ונקדצ-חישמ ידי
(ב"נשת ולסכב ד"כ ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


הלצהה םולח

ךורב ירבחו ינא ונחרב זאמ ופלח םישדוח השולש .ומוציעב ףרוחה .םניינמל 1943 תנש הנשה
,םינמרגה ידימ קומחל ונחלצה םימש ידסחב .(הניארקואב) הנבור לבחבש בונובלודז וטגמ
ונרתתסה .בונובלודזמ מ"ק רשע -השימחכ ,לודג רעיל ונעגהו ,וטגה ידוהי לוסיחב וחתפש
.םיכומסה םירפכה ביבס טקלל ונחלצהש ןוזמ ירייש טעממו רעי-תוריפמ רקיעב ונוזינו רעיב

םילייח ידי-לע ורפחנש המדאב תוליחמ ךותב ,רעיה הצקב םיאצמנ ונאש םיימוי רבכ
עובשכ הז .רוקה ינפמ ,םיפנעו םילע ונישארל לעמ דע םיסוכמ ,הנושארה םלועה-תמחלמב
.וניפ לא והשלכ לכאמ רבד אב אל טעמכ

ןכיה ןויער םוש הלוע אל ונחומב .םיכלוהו םילזוא וניתוחוכו דואמ שוחכ השענ ונפוג
.ושממלו רובהמ תאצל חוכה ונב היה םא קפס ,הזכ ןויער הלוע היה ול םג .לכוא גישהל

הארנכ" .ונלרוג םע ונמלשה רבכו רוקמ םידעור ונא .דרוי גלש .תוחור תורעוס ץוחב
םיסנוכמו םילברוכמ ,הריפחב ונא םיבכוש ךכו .הזל הז םירמוא ונא ,"טא-טא ןאכ עווגנ
.ונתלצה ייוכיס ןדבואב היימודב םירהרהמ ,ונמצעב

רבק ורובעב רופחל ורבח לכוי םאה" ,םר לוקב ימצע תא ינא לאוש ,"תומי ונתיאמ דחא םא"
,םיממוד בכשל םיפיסומ ונא .תועמדב ונינש יניע תא םיפיצמ הלא יירבד ."?לארשי תדכ
.םימדרנ - ונתשלוח בורבו

ךורב יל שחול ,"!םינמרג הלא" .םידעצ לוקמ םיררועתמ ונא ,תרחואמ הליל תעשב ,עתפל
גרהיהל ונילע רזגנש הארנ ,בערב תומל ונילע רזגנ אל םא :הגונ הבשחמ הלוע יחומב .דחפב
...םינמרגה ידיב התע

."?םירכיא הלא ילוא" ,ירבח תאו ימצע תא דדועל ינא הסנמ ,"?םינמרג הלא ןיא ילואו"
.הריהמ הרזע לבקנ אל םא דורשל ידמ םיבר םייוכיס ונל ןיא אליממ :ןובשח השוע ינא זאו
תורשפא שי ,םיימוקמ םיירפכ הלא םא ךא ,תויריב וא בערב ,תומנ אליממ ,םינמרג הלא םא
עטוק ,"םהידיל ימצע תא ריגסהל ןכומ ינא" .הרזע ונל וטישויו ונילע וסוחיש תמייוסמ
.יירוהרה תא ךורב

עמשנ עתפל .םדא-ינב ינשב רבודמ יכ םיעדוי רבכ ונאו תולוקה םירבוג םישחלתמ ונדועב
."םכליצהלו םכל רוזעל יתוא חלש םיקולא .והשימ ןאכ שיש תעדוי ינא" :השיא לוק

השיאה הפיסומ ,"!רותסמה ןמ ואצ ,לכוא ונל שי" .ןימאהל םישקתמו הירבד תא םיעמוש ונא
.תארוקו

התוארב ,ךומסב בצינה הלעב לא השיאה תקעוז ,"!יוא" .רובהמ תאצל חילצמ ינא בר ץמאמב
היינמחלה תא הצוח ינא .היינמחל ירבעל ךילשהל תרהממ איה ."!דלש ומכ הארנ אוה" ,יתוא
.רובה ךותב אצמנ ןיידעש ,ךורבל הייצח תא טישומו םיינשל

,השיאה תלאוש ,"?רבח ןאכ ךל שי" .ירבעל םיריאמ ,ןטק סנפב םידייוצמה ,הלעבו השיאה
.תפסונ היינמחל יילא תקרוז הבושתל ןיתמהל ילבו

,דחפל המ םכל ןיא" .לעבה יילא הנופ ,"ותוא הארנו אוה םג אצייש ךרבחל רומא"
."תובוט וניתונווכ

.תונתבערב תוינמחלה תא םיעלוב ונינשו רובהמ טא-טא םמורתמ ךורב

םוקממ רטמוליקכ ןכושה ,רפכה ןוויכל הרומו השיאה תרמוא ,"ךומסה רפכב םירג ונחנא"
.םינמרגל ונילע ןישלהל םילולע הביבסה ישנא יכ ,ונתיא ואובתש ידמ ןכוסמ" .ונאובחמ
.המ-ןמז ונל וניתמת ,רפכה יתאפל עיגנשכ .וניתובקעב ודעצת םתאו םינושאר ךלנ ונחנא
."םתא םג שרח ואובת ,ונסנכנ וילאש תיבב הלוע רוא וארתשכ

ולפנ דציכו הלאה םיבוטה םיכאלמה םה ימ םיניבמ אלו המכסהב ונישארב םינהנהמ ונא
המכ רובעכו הממדב םהיתובקעב םידעוצ ונא .םימשה ןמ וליאכ ,הלילה עצמאב םואתפ ונילע
.םתיב ךות לא טאלב םיבנגתמ ונחנא םיעגר

תא םיבישמ ונא .ץחרתהל םימח םימ לש תיגיגו ,המח החורא תיבה תלעב ונל הניכמ הרהמ דע
.ךכל הכז אלש דואמ ךורא ןמז רחאל ונפוג תא םיצחורו לכואב ונשפנ

םינימאמ םירצונ ונחנא" :תרמואו השיאה ונילא הנופ ,םיקזחתמו םיששואתמ ונאש רחאל
ימולחבו םולח יתמלח הלילה .ך"נתה תותימאב םינימאמה ,'םיטסילגנווא'ה תכל םיכייתשמה
יתעמש ךכ ךותב .הלודג הנכסב אוהו ,ודבל ,לפא רוב ךותב בשוי בקעי ןב ףסוי תא יתיאר
.רובהמ ףסוי תא איצוהלו רעיל תכלל יילע הווצמה לוק

ונל םרג זע ףחד .ונכותו םולחה לע ול יתרפיס .ילעב תא םג יתרעהו הלהבב יתררועתה"
ונילגר לבא ,ךלנ ןאל ונעדי אל .תוחילשה תא אלמלו הצוחה הז רעוס הלילב תאצלו םוקל
אל םולחה יכ ונל רורב ,םכתא וניליגש רחאל ,וישכע .םתרתתסה ובש םוקמל ונתוא וכילוה
."אווש םולח היה

אולה ,ל'טומ ,עגר" :ירבח יילא הנופ םואתפ .הפ-ירועפ ונתוא ריתומ השיאה לש הרופיס
ודי תא עגר ותואב ונשח ונינשו ,יתבשה ,"ןכא" ."!ףסוי אוה ףסונה ךמש יכ םעפ יל תרמא
.ומלועב טרפו טרפ לכ ןווכמה ,ה"בקה לש הכוראה

ףסוי-יכדרמ ,השעמה לעב לש ותב ,ןיע-תבמ ןיבור הרובד 'בגה ,רופיסה תחלושל ונתדות)
(ל"ז ןרטשנגרומ
אנהכ ריאמו בד םע םיידוהי םייח
םיקסעו םיקחשמ ,ךוניח :אנהכ ריאמו בד


והעד ךיקחשמ לכב

לע ,םייפרוח םיברעב ?ונלדג םהילעש תודהי יאשונב תויעיברה יקחשמ תא רכוז ונניא ימ
היה הז ,תמאה .בישהלו לואשל םיליחתמו ,הפוק םיחתופ ,םיפלק םיקלחמ ונייה ,םחה חיטשה
רתוי תצק םיקחשמ הצרש ימ .םמעשל קחשמה ליחתה דואמ רהמ לבא ,הלחתהב דמחנ ילוא
.לופונומהו הקמדה תוזוחמל דודנל ץלאנ ,םימכחותמ

לש םילזאפב לחה .ןירדהמל םירשכ תודהי יקחשמ רופס-ןיאב ףצומ םיקחשמה קוש .דוע אל
םיניד לע היווירטו לופונומ ,םיגח יאשונב ןורכיזו ונימוד יקחשמ ךרד ,תוידוהי תונומת
ונמלישו ןולמ-יתב ונינב רבעב םא .לשמל ,ןינהנה תוכרב לע בשחמ יקחשמב הלכו ,םיגהנמו
וא םלוסב םיספטמ ונייה םינפל .תורשעמ םישירפמו הרות תודסומ םימיקמ ונא תעכ ,תוסנק
םירדרדימו ערה-ןושלב םילשכנ וא ,הלעמ םילועו םיחרוא םיסינכמ ונא םויכ - לבחב םישלוג
...הטמ

דומללו קחשל

תרבח לש הילעב ,הווקת-חתפמ אנהכ ריאמו בד םה תאזה הכפהמל הבר הדימב םיארחאש ימ
-תיבמ םיאב םיעבשכ ,קושב םויכ םימייקה םיידוהיה הרבחה יקחשמ האמכ ךותמ .'סיוטארשי'
'יחה ןמ רוהטה' וטול ,(היווירט תולאש 3600) 'תודהיה ילגעמב' םהל שי .םהלש רצויה
לע חול יקחשמ) 'תומש הלאו'ו 'תישארב ימי' ,(םירוהט םייח-ילעב לש ןורכיז קחשמ)
1000 דעו 120-מ) םילזאפ יגוס תורשע ,(לופונומה לש תידוהי הסרג) 'הכרב לזמ' ,(שמוחה
.דועו לארשי יגחו תוכרב ,תבש לע בשחמ תונכות ,(םיקלח

תודשב תוערל ךרוצ דוע ןיא םויכש הדבועה לשב קר אלו ,שממ לש הכפהמ ךכב םיאור םיינשה
םעפ םא" .בד רמוא ,"ךוניח תעש תויהל הלוכי קחשמ תעש םגש ,אוה ידוסיה ןויערה" .םירז
,םיינשה ןיב הריתס ןיא רבכ םויכ ,'דומלל ןמזה עיגה ,םיקחשמה םע יד' ,ונל םירמוא ויה
."דומלל רשפא היווח לשו קחשמ לש ךרדב םג יכ

םיקחשמל תונובשחמ

'סיוטארשי' לש םיקחשמה םג ,וידי-ומב לוכה תושעל דיפקהש ,ותעשב אייח יבר לצא ומכ
.הרבח התוא ידי-לע םיצפומו םירצוימ ,םיננכותמ ,םידלונ

םישולשכ ינפל .הרקמב טעמכ םיקחשמה תיישעתל לגלגתה ,61 גגח הכונח לש ןושאר רנבש ,בד
הרבחהמ שרפשכ .קחשמ-תוינוכמ רוצייל ('רוכ' ןרצנוקמ) 'אדמג' תרבחב בשחכ דבע הנש
םייטקדיד םיקחשמ לש הרדס רצייו 'דליה םלוע' תא םיקה אוה .םוחתב ולזמ תא תוסנל טילחה
.םייללכ

טקשב קימסמ

לא לדגש ,(29) ריאמ ןבה הנומתל סנכנ זא .םינש ששכ ינפל דע ,הוולשבו תחנב להנתה לוכה
ןיצקכ יאבצה ותוריש תאו הבישיב וידומיל תא םייסש רחאל .ויבא לש םיקחשמה םלוע ךות
טילחה רבד לש ופוסב .םיקסעה םלוע ןיבו ךשמנ וילאש ךוניחה םוחת ןיב טבלתה ,ןויריש
.תינכפהמהו תינתפאשה התומדב 'סיוטארשי' הרצונ ךכו ,םיינשה ןיב בלשל

רמוא ,"םידליה רדח לא תיטמוטוא טעמכ יילגר יתוא תוליבומ ,והשלכ תיבל סנכנ ינאשכ"
רקס והז .תוחפ המו רתוי חילצמ המ קדוב ,ונלש םיקחשמה תא שפחמו טבמ ףיעמ ינא" .ריאמ
שיש תעדל ילבמ ,םיקחשמה לע םיחבש ףיערהל םיליחתמ החפשמה ינבשכ .רתויב בוטה םיקוושה
."ינממ רשואמ ןיא הזכ עגרב .טקשב יל קימסמ ינא ,םהילא רשק יל


גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

תשלושמ האירק

האירקה רדס והמ .הכונחו שדוח-שאר ,עובשה תשרפ :הרותב תואירק שולש שי תבשה :הלאש
?םיארוק הרטפה וזיאו

ינשב .ץקמ תשרפב םילוע השישל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס השולש םיאיצומ :הבושת
,ינשה הרותה-רפסב האירקה ירחא .'תבשה םויבו'מ ,שדוח-שאר תשרפ תא יעיבשל םיארוק
,שידק יצח םירמואו ינשה רפסה דיל המיבה לע (דבלב) ישילשה הרותה-רפס תא םיחינמ
םיארוק ישילשה רפסב .ישילשה ירחא םגו ינש רפס ירחא שידק םירמוא םידרפסה גהנמלו
.דבלב 'ישישה םויב' אשנ תשרפב ריטפמל

,ינשה רפסה תא שדוח-שאר תאירק רחאל םיללוג ,הרות-ירפס ינש קר תסנכה-תיבב שישכ
.ריטפמל האירקה תא בוש וב םיארוקו

.הכונח לש הרטפה םיארוק ,הרטפהב בייח וניא הכונחש יפ-לע-ףאו ,סנה םוסרפ םושמ
."הלוכ בהז תרונמ" תרכזומ הבש ,"ןויצ-תב יחמשו ינר" (ב) הירכז רפסב םיריטפמ

רחאו ,"יאסכ םימשה" ,שדוח-שאר תבש תרטפהמ ןורחאו ןושאר קוספ םג אורקל םיפיסומ שי
,ד"בח גהנמל) בוט רבדב םייסל ,"שדוח ידמ היהו" וינפלש קוספה לע םירזוח ןורחאה קוספה
ןושאר קוספ ךכ-רחאו ,("שדוח ידמ היהו" בושו "וארו ואציו" ,"שדוח ידמ היהו" םיארוק
.שדוח -שאר לש ינש םוי אוה רחמ יכ ,"שדוח רחמ" תרטפהמ ןורחאו

תא ארוק ,תוכרבה ירחא רכזנ םא ."יחמשו ינר" הירחא ארוק ,תרחא הרטפה תועטב ארק םא
.ןהידעלב הרטפהה
.ותעב רבד חול הארו .זמק 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .כ"ונו ג"ס דפרת 'יס ח"וא ע"ושזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי
דורב םחנמ :ךרוע"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il