631 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ורתי תשרפ * (5.2.99) ט"נשת'ה טבשב ט"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


החכוה לכמ הלעמל


,םיידגנ םינועיט תועצמאב ךורפל רשפא תוילכש תוחכוה
- הל דע םלש םעש היח תושחרתה ,םייניעב םיאורש רבד םלוא
הרערעל תורשפא ןיאש תמא וז


התוא םילבקמ םהו םתודלימ תאזה הנומאה תא וגפס םתצקמ .םיקולאב םינימאמ םדאה-ינב בור
םהל ושיחמהש םיעוריא תובקעב ,םהייח ךלהמב הילא ועיגה םירחא .וילאמ ןבומו יעבט רבדכ
,האירבב תוננובתה ךותמ ,ילכש ךילהתב הנומאה לא ועיגהש שיו .הנוילעה החגשהה די תא
.הזה אלפומה םוקיה לכ תא רציו ארבש ימ שיש הנקסמל הכילומה

ךשמב .םלועה תולבגממ הלעמלש ,ןוילע חוכ לש ומויקל תורוהט תוילכש תוחכוה המכ שי
תורפסב תויוצמ הלא ןיעמ תוחכוה .הבשחמהו תוגהה ישנא ילודג וז היגוסב וקסע םינש יפלא
תועפות לע תוססבתמ תוחכוהה לכ .םילודגה םיפוסוליפה יבתכב לידבהלו ,תידוהיה הריקחה
.םיקולא ,ןוילע חוכ לש ומויק תועצמאב אלא ןריבסהל ןיאש ,םוקיב תונוש

ירוטסיה עוריא

םירבסה שופיחמו האירבב תוננובתהמ תעבונ הניא רתויב הקזחה החכוהה ,רבד לש ותימאל
םיאור אלש רבד חיכוהל תוסנמ ןהו ,ןתוהמב תופיקע הז גוסמ תוחכוה .רשפ-תורסח תועפותל
הלימה םג ,םצעבו .הילע רערעל רשפא-יאש ,תכתוחו הרישי החכוה שי ונל םלוא .רישי חרואב
.הפקותו התמצוע תא הצממ הניא 'החכוה'

-רה דמעמב ,םלש םע יניעל הלגתה ומצעבו ודובכב ה"בקה .עובשה תשרפב תבשה ארקנ ךכ לע
םה .םיאיבנ ירבד לע ךמתסהל םיכירצ ויה אל םג םה .תופיקע תוחכוהל וקקזנ אל םה .יניס
תא םיאור םעה לכו" - וירבד תא םהינזוא-ומב ועמשו תיקולאה תולגתהה תא םהיניע-ומב ואר
."תולוקה

היה הז .םהל ןימאהל םיכירצ םירחאה לכ רשא ,םידדוב לש םתלחנ היה אל יניס-רה דמעמ
םהמ שיא .םהינזואב ועמשו םהיניעב תאז ואר םידוהי ינוילימ .םלש םע יניעל ,ריבכ עוריא
םיאורש םשכ שממ ,ולוק תא ועמשו ותוא ואר םה - ארובה לש ומויק לע 'תוחכוה'ל קקזנ אל
.הזה םלועב ימשג רבד םיעמושו

תא ריבסמ (הרותה-ידוסי תוכלהמ ח קרפב) ם"במרה .יניס-רה דמעמ לש הלודגה ותמצוע ןאכמ
?וב ונימאה המבו (...) השעש תותואה ינפמ לארשי וב ונימאה אל ונבר השמ" :ותובישח
רשפא תפומו תוא לע ןכש ."רחא אלו ועמש ונינזואו רז אלו ואר וניניעש ,יניס-רה דמעמב
רשפא תוילכש תוחכוה .המודכו ףושיכ ,םייניע תזיחא תועצמאב רבדה השענ ילוא ,רערעל
הל דע םלש םעש היח תושחרתה ,םייניעב םיאורש רבד םלוא .םיידגנ םינועיט תועצמאב ךורפל
.הרערעל תורשפא ןיאש תמא וז -

םייקל תובייוחמ

תוקפס םוש ונל ויהי אלש ידכ ,רתויב האלפנהו הרורבה ךרדב ותרות תא ונל תתל רחב ה"בקה
הליל-תונויזח ,םיתפומו תותוא ,םיחילש ,םיאיבנ ידי-לע אל ונילא הלגתנ אוה .םיקופקפו
ןפואב וליאכ הנתינ הרותה .ול דע היה לארשימ םדא לכש ,בגשנ יבמופ דמעמב אלא ,המודכו
."ךיקולא 'ה יכונא" :דיחי ןושלב וילא רבדמ ה"בקהשכ ,ידוהי לכל ישיא

,ויתודוא לע תואסרגה לכ רשאכ ,ונבל באמ ,תורוד-ירודמ תרוסמב רבוע רשא ,הזכ עוריא
קפקפל ןיאש ,קצומ ירוטסיה עוריא אוה - ןיטולחל תוהז ,לבת יווצק לכמ ונילא תועיגמה
,יניס-רה דמעמ תא תושיחכמ ןניאש דבלב וז אל תורחאה תותדה םגש ,הדבועו .ותונמיהמב
.וילע תונעשנ ןמצע ןה אלא

.םלועה לע ותחגשהלו תדמתמה ותוחכונל ,ארובה לש ומויקל החכוה לכמ הלעמלש החכוהה וז
ויתושירד תאו ה"בקה לש ונוצר תא ונל הלגמ םג איהש ךכב םג אלא ,התמצועב קר אל החוכ
'ה ןוצר תא אלמל הקומע תובייוחמ אלא ,'ןוילע חוכ'ב תיאליטרע הנומא הניא וז .ונתיאמ
תוחילשה םויסל בורקב הכזנ ,וז תמאב תוקבדה ךשמה תוכזב .ויתווצמו ותרות תא םייקלו
.המלשהו תיתימאה הלואגב ,לארשי-םע לע ה"בקה ליטהשםירפס- בקעי ראב ינועמש

ןנער בקעי תאמ
ןנער די תאצוהב
דומילל חונ .םיליהת רפס לע םעפהו ,'ינועמש טוקלי' לש השדחה הרודהמב ףסונ ךרכ
.םירמאמהו םיקוספה תורוקמ ןויצ דצל ,תושק םילימל רואיב ןתינ דומעה ילושבו ,ןויעלו
.(52960 לעפא-תמר 101 לעפא-הוונ) .'מע 526

- הווצת התאו

ןירג לאיתוקי ברה תאמ
רבחמה תאצוהב
הרדסה תרגסמב ןאכ שגומ אוהו ,שטיוואבוילמ יברה היגהש ןורחאה תודיסחה רמאמ והז
ודיצלו ,קסופמו דקונמ רמאמה חסונ .שפנ לכל הווש ןושלב רואיב םע ,'םעל תודיסח'
.03-9606733 'לט .'מע 240 .םירבסהו םירואיב

- םייח ירבד ת"וש

זנאצמ םייח יבר תאמ
'םייח ירבד' תאצוהב
תואיצמה רקי היה רפסהש רחאל ,םיבושחהו םיעדונה ת"ושה ירפסמ דחא לש השדח הרודהמ
.03-6194920 'לט .םייתכלה םיאשונ יפלא ללוכה םיניינע חתפמ ןאכ ףסונ .תונורחאה םינשב

- ד הכלה ינינפ

דמלמ רזעילא ברה תאמ
ןדומ תאצוהב
,םיאשונ ןווגמ .7 ץורעב דמלמ ברה שיגמש יתכלהה רודמה לש ףסוא ללוכה ,יעיבר ךרכ
.02-9974603 'לט .'מע 274 .ץראב תויולתה תווצמה דעו הרות דומלת תוכלהמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ורתי תשרפל


תבשב הבשחמו רוביד ,השעמ

,ךתכאלמ לכ תישעו דובעת םימי תשש" :תבש תרימש לע יוויצה ללכנ תורבידה תרשע ךותב
םתריזגל ןיכומיס ל"זח ואצמ "ךיקולא 'הל תבש" םילימב ."ךיקולא 'הל תבש יעיבשה םויו
:ה"בקה לש ותתיבשל המודב תבשב תובשל שרדנ םדאה ןכש ,הכאלמ יניינעב תבשב רבדל אלש
."רמאממ תובש התא ףא - רמאממ תבש ה"בקה המ"

םגש ורזגו ופיסוה ל"זח םלוא ,תבשב הכאלמ תושעל אלש רהזיהל קר םדאה הווצמ הרותהמ
לע תובשחמ בושחל ןיא םגש ,ופיסוה תודיסח תדימ דצמ .הכאלמ יניינעב תבשב רבדל ןיא
הארו ,תבשב ומרכב לויטל אציש דחא דיסחב השעמ" :רופיס ארמגב אבומ ךכ לעו ,תבשב הכאלמ
הרדוג יניא - הרדוגל (תבשב) יתבשחו ליאוה ,רמא .תבש יאצומב הרדוגל בשחו תחא הצרפ םש
."תימלוע

םדאל ה"בקה ןיב

תבשב הכאלממ םיתבוש ונחנא אולה .רואיב שרוד תבשב הבשחמו רוביד ,השעמ ןיב הזה לדבהה
- םירבדה תשולש לכמ תבש ה"בקה ירהו .ותכאלמ לכמ יעיבשה םויב תבש ה"בקהש םושמ
,הרותה ןמ איה היישעהש ,הכאלמה רוסיאב קוליח שי אופא המל .הבשחממו רובידמ ,היישעמ
?תודיסח תדיממ - הבשחמהו ,ל"זח ירבדמ - רובידה

.םדאה לצא רובידו הבשחמ ןיבל ה"בקה לצא רובידו הבשחמ ןיבש לדבההמ עבונ הזה לדבהה
- הבשחמהו ימשגה םלועה תא - רובידה) תומלוע םיארוב ותבשחמו ורוביד ה"בקה לצא דועב
וליאו ,תימשגה תואיצמב הלועפ םירצוי וישעמ קר םדאה לצא ירה ,(םיינחורה תומלועה תא
.הזה םלועב ימשג יוניש םיללוחמ םניא ותבשחמו ורוביד

ךלמ רבד

לועפל הניינע היישעהש ,אוה (םדאה לצא) רובידו הבשחמ ןיבל היישע ןיבש יתוהמה לדבהה
הבשחמה - ומצע םדאה לש יוטיבה ילכ םה רובידהו הבשחמה וליאו ,םדאל ץוחמש םלועב הלועפ
.תלוזה לא םתוא הלגמ רובידהו ,ומצעל ויתושגרו ולכש תא הלגמ

םלועל רשק םוש הל ןיא הבשחמה :רובידל הבשחמה ןיב לדבה תאז-לכב שי אפוג הז ךותב
רבכ אוהו ליאוה ,רובידה ,התמועל .הלועפ םוש וב לועפל הלוכי איה ןיאו ,םדאל ץוחמש
הנידמה יניינע לכ תא גיהנמ ךלמש דע ,הלועפ םורגל לוכי ,םלועה תואיצמ לא הפהמ אצוי
."ןוטלש ךלמ רבד" - דבלב ורובידב

תוקבדב יולת

ה"בקה לש ותכאלמל ירמגל המוד איהו ליאוה ,היישעה :הכאלמ רוסיאב םילדבהה םיעבונ ןאכמ
ירבדמ רוסא - םלועב הלועפ לועפל תלוכי תאז-לכב ול שיש ,רובידה .הרותה ןמ הרוסא -
תדיממ אלא הרוסא הניא ,ימשגה םלועב לועפל תלוכי םוש הל ןיאש ,הבשחמה וליאו .םירפוס
.תודיסח

םג ה"בקה תתיבש תא שיגרמ אוהש דע ,ה"בקב ךכ-לכ הלודג תוקבד תגרדל עיגהש ידוהי
.ארמגה תרפסמ וילעש דיסח ותואכ ,דבלב הבשחמב םג תבשב הכאלממ רהזנ - הבשחמה תגרדב
(80 'מע ,אי ךרכ תוחיש יטוקל)

ךיקולא 'ה יכונא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמ
תישארב השעממ לודג

השעמש - תישארב השעממ רתוי ה"בקה ינפל הרות ןתמ לודגש ךדמלל ?"יכונא"ב חתפ המל
'ה יכנא" - 'אב חתפ (תורבידה תרשעב) ןאכו ("םיקולא ארב תישארב") 'בב חתפ תישארב
."ךיקולא
(הבר שרדמ)


תודוסיה-דוסי

לכו ,אצמנ לכ איצממ אוהו ,ןושאר יוצמ םש שיש עדיל תומכחה דומעו תודוסיה דוסי
-תווצמ הז רבד תעידיו ...ואצמיה תתמאמ אלא ואצמנ אל םהיניבש המו ץראו םימשמ םיאצמנה
."ךיקולא 'ה יכונא" רמאנש ,השע
(א קרפ הרותה ידוסי 'לה ם"במר)


תעדלו ןימאהל

תוארל שי ,'ה םע םימת ובבלו הטושפ הנומאב 'הב ןימאמ לארשימ דחאו דחא לכש יפ-לע-ףא
ידיל הנומאה תא איבהל וילע - לכשהו חומה תבוח איהש הווצמ "ךיקולא 'ה יכונא" יוויצב
ןכו ."םלש בלב והדבעו ךיבא יקולא תא עד" :בותכש ומכ ,הגשהבו העידיב ולצא היהתש ךכ
.'הב הגשהו תעד היהתש ךירצ - "ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" :רמאנ
(ט"פרת םירמאמה רפס)


הטושפ הנומא

תא ונל ןתנו יניס-רה דמעמל ונתוא איבה ךרבתי 'ה רשאכ ,ןושארה יתימאה ריהבה םויהמ
הנומאה לארשי-ינב שפנב הטרחנ םוי ותואמ ,"ךיקולא 'ה יכונא" רמאו ,השודקה הרותה
.תיטרפ החגשהב לוכה ,אוהש םוקמ לכב ,ידוהי לכ לצא שחרתמה לכש ,הטושפה
(תוחישה רפס)


ריכי ולוכ םלועה

-לע השענ הז רבד ."ךיקולא 'ה יכונא" יכ עדייו ריכי ולוכ םלועהש ידכ הנתינ הרותה לכ
.תווצמהו הרותה ידי
(קסנ'זילמ ךלמילא יבר)


עבטהמ הלעמל

"ךיקולא" .עבטהמ הלעמלש תוקולאה תגרד לע בסומ ,דחאכ היהיו הווה היה ןושלמ ,'יוה םש
ידוהיל .(86) 'עבטה' היירטמיגב 'םיהל-א' ןכש ,עבטב תשבולמה תוקולאה תגרד לע בסומ
רבגתהל חוכה ןאכמ .ולש עבטה ךותל דרתו ךשמית עבטהמ הלעמלש תוקולאה תגרדש חוכה ןתינ
.עבטה דצמ םיאבה םיבוכיעהו תועינמה לכ לע
(ז"שת םירמאמה רפס)


ךלמל לשמ

רמא .תוריזג םהילע רוזג :וידבע ול ורמא .הנידמל סנכנש ךלמל לשמ :"ךיקולא 'ה יכונא"
,םילבקמ םניא יתוכלמ םאש ,תוריזג םהילע רוזגא ךכ-רחאו יתוכלמ ולבקי הליחת :ךלמה םהל
,םימש תוכלמ לוע תלבק אוהש ,"ךיקולא 'ה יכונא" רמאנ הליחתמ ךכ ?ומייקי דציכ יתוריזג
.םייוויצה יטרפ םיאב ךכ-רחא קרו
(הבר שרדמ)


לוע-תלבק

תליחתב הדובעה תישאר :ומויב םוי ידמ דחאו דחא לכ לש תיטרפה הדובעב םג אוה הז רדס
.םימש תוכלמ לוע תלבק הניינעש ,"ךינפל ינא הדומ" תרימא איה םויה
(ט"שת םירמאמה רפס)


תיללכ הווצמ

ןיינמבש יפל ,תווצמה ג"ירת ןיב "ךיקולא 'ה יכונא" תא הנומ וניא תולודג תוכלה לעב
,תיללכ הווצמ איה "ךיקולא 'ה יכונא" וליאו ,תויטרפ תווצמ קר תוללכנ תווצמה ג"ירת
.ןמע תינמנ איה ןיא ןכלו ,תורחאה תווצמה לכל דוסיה איה
(ט"שת םירמאמה רפס)

עובשה תרמיא


ןיבה דליה

ימכח' תבישי ןעמל תיבגמ ךרוצל תחא ריעל םעפ עסנ ןילבולמ אריפש ריאמ יבר ןואגה
יניינעמ השרד םיפסאנה ינפל אשנ ריאמ יברו שרדמה-תיבב ףסאנ להקה .דסייש 'ןילבול
.אמויד

,ןטק דלי םש בשי .ותשרדב ברה לש וישודיח לע ורבידו הדועסל לוכה ובשי השרדה םותב
ןיבה המ ולאשו ברה וילא הנפ .להקה ךות לא ףחדנ יכ ריאמ יבר ןיחבה השרדה ןמזבש
ליבשב ףסכ תתל םיכירצש - דחא רבד קר ,םולכ יתנבה אל" :תומימתב דליה הנע .השרדהמ
."הבישיה

."םיתבה-ילעב לכמ רתוי ןיבה הזה דליה" :רמאו ריאמ יבר ךייחתודיסחה יכרד


הליפתו הרות

וק שיש ראובמ םימעפל) הליפתו הרות - םיווק ינשל תוללכב תקלחתמ ידוהי לש 'ה תדובע
לכב שיש הלעמה לעו םהיניבש לדבהה לע הברה תרבדמ תודיסחה תרות .(תווצמה םויק - ישילש
התייה םתדובע רקיעש ימ ןיב הקולח התייה םמצע םידיסחה ברקב םג .וללה םיווקה ינשמ דחא
.הרותה דומילב םניינע רקיע תא וארש ימ ןיבל - הליפתה

ב"שרה ר"ומדא ק"כ .הליפתבו הרותב שיש תדחוימה הלעמה תודיסחה תרותב תרבסומ ךכו
ללפתמה ;ןוה תוברהל ,ויבא לש ורחסמב קסועה לודג ןב תניחבב אוה הרותב קסועה" :ריבסה
.(33 'מע ןייעמו סרטנוקל אובמ) "אבא ,אבא ארוקו ויבאל עגעגתמה ןטק ןבכ אוה -

:(546 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס) וירמאממ דחאב ראבמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
איה האלעהו .הלעמל הטמלמ האלעה - הניינע הליפתה ;הטמל הלעמלמ הכשמה - הניינע הרותה"
."תדרל רשאמ רתוי השק תולעל :םלועה רמאמכ ,רתוי הלודג הדובע

ןבו דימלת

תדובע ;םיניבמו ןיבהל םיצורש רבדה לא תורסמתה שרוד הרותה דומיל" :רמוא אוה דועו
ינפב דימלתכ שיגרמ - הרות דמולה ידוהי .הנבההו לכשה לעמ לא תורסמתה תשרוד הליפתה
.(זומתב וכ םוי -םויה) "ויבא לצא ןבכ שיגרמ - הליפתב דמועה ידוהי ;ובר

יפ -לע תוכיראב תאז ראבמ אוה (זטק 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס) רחא םוקמב
תאז ראבמ יברה .'העש ייח' - הליפתה וליאו 'םלוע ייח' תניחבב איה הרותהש ,ל"זר רמאמ
תונפל ךיא תדמלמ הליפתהו ,םלועב תויחל ךירצ ידוהי דציכ תדמלמ הרותה - וז ךרדב םג םש
.("לבה לא 'ה עשיו" ןושלמ 'העש') ה"בקה לא

תודובע יתש םה הליפתהו הרותה דומיל יכ ,(ג,גפ יעסמ הרות יטוקל) ראבמ ןקזה ונבר
"השמו ןרהא אוה" םעפ רמאנ עודמ ריבסמ אוה וז ךרדב .וז תא וז תומילשמה תויחרכה
:(ןורהא ךכ-רחאו השמ הליחת) "ןרהאו השמ אוה" תרחא םעפו (השמ ךכ-רחאו ןורהא הליחת)
םדאהש 'ה תבהא יכ ,הרותה דומיל ,'השמ'ל ,הליפתה תדובע ,'ןורהא' תא םימידקמ םימעפל"
'השמ' תא םימידקמ םימעפלו .הצרנה ןפואב הרותב קוסעל ול תרשפאמ ,הליפתב שיגרמ
."'ה-תבהא ךותמ הליפתל המדקהו הנכה אוה הרותה קסע - 'ןורהא'ל

םיכרד יתש

םימשג דירוהל וא םילוח אפרל ומכ ,םלועב םירבד ללוחל םיכרד יתש םג ןה הליפתהו הרותה
ידי-לע תאז וללוחש שיו ,הליפת ידי-לע וללה םירבדה תא ולעפש םיקידצ שי .המודכו
יאחוי-רב ןועמש יבר םלואו ,ותליפת ידי-לע םימשג דירוה לגעמה ינוח ,לשמל .הרותה
.ותרות דומיל ידי-לע םימשג דירוה

רזג ריאי -ןב סחניפ יברש ארמגה רופיס תא (ג,בכ עירזת הרות יטוקל) ריבסמ ןקזה ונבר
,אלפו סנב רבודמ ירה ,הומתל שיו .ךכ השע ןכא רהנהו ,וינפל ערקיהל יאניג רהנה לע
?ךכל סחניפ יבר הכז דציכו ,אלפל היה (ףוס-םי תעירקב) לארשי לכו ונבר השמ ףסאתהבש
לעמ איהש ,הרותה רוא יוליג תא םרובידב דירוהל םילוכי ויה םיארומאהו םיאנתה אלא
.םילודג םיתפומ תושעל םילוכי ויה ןכלו ,םלועל

- האירק ארקנ הרותה קסעש ךכב הרותה דומיל לש ותלעמ תראובמ (זל קרפ) אינתה רפסב
םדאכ ,וילא אובל ה"בקל ארוק וליאכ םדאה הרותה קסע ידי-לע :רבדה םעט .'הרותב ארוק'
,אדח אתווצב ומע תויהל ,וילא אובל ויבאל ארוקה ןטק ןבכו" ,וילא אוביש ורבחל ארוקה
."ידיחי ראשיהלו ונממ דרפיהל אלו

ארובה לש ונוצרו ותמכח איה הרותהש הרכה ךותמ השענ הרותה דומיל רשאכ אוה הז לכ ךא
תא דירומ ,הרותבש תוקולאל לטב וניאו ,הבש לכשהו המכחה דצמ הרות דמולש ימ" .ךרבתי
.(ס 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס) "התשודקמ הרותה


הלואגל הייפיצב


האר ,הזה רבדה לע התא המת םאו .שקבמ אוהש המ דחאו דחא לכל ה"בקה ןתונ אובל דיתעל"
"ןמה תא םהל דירוהש ,הזה םלועב לארשיל השע המ
(ג,הכ הבר תומש)

היהש השעמ


טבשב ו"ט תוריפ

.תסומה ןומהה ינפמ םהיתבב ורגתסה םידוהי .תוצעומה-תירבב 'םיאפורה טפשמ' ימי הלא ויה
הרקמב תושק תויזיפ תויולכנתהלו ,בוטה הרקמב ,געללו זובל ופשחנ תובוחרל ואציש ימ
וריוצ תבכרה תונורק לע .הווקסומ תוביבסב ועריא הזיבו חבט ישעמ טעמ-אל .תוחפ בוטה
.םידוהיה תונגב תוזרכ

.לארשי -ץראל תולעל יתפיאש ןוועב ,ריביס ןופצב תולג תונש רשע יתמייס םימי םתואב
ןטק רפכב ררוגתהל יתייערו ינא ונצלאנ ןכלו ,רוזחל יתישרוה אל ,יירוגמ ריע ,הווקסומל
.חדינו

ףטעתהל היה ךירצ ץוחב .םידוהיל הריד ריכשהל ובריס םיבר .םילק ויה אל םייחה םש םג
,םחל תיינקל רותב בצייתהל היה דיחפמ .'ידוהיה ףאה' תא ריתסהל ידכ ליעמה ןוראווצב
.ומייא ,ובילעה ,וטנס ,ונבג ירוחאמ םישנא ושחלתה םוקמ לכב .רכוס וא ,האמח

עבראה תב ילש הקשופרמ" .ןהיניב תוחחושמ םישנ יתש סובוטואה תנחתב יתעמש דחא םוי
יאפור םלוא ,יתארק" .התרבח הלאש ,"?אפורל יארקת אל עודמו" .תחאה הרמא ,"השונא הלוח
רשאכ ,ול אורקל לכוא םאה לבא .ידוהיה ןיקרוס ,שי דחא אפור קר .םירלדנס םלוכ ריעה
..."!?וניגיהנמ תא םיחצור םידוהי םיאפור

זא וררוגתהש ,יתייער לש התוחאו המיא לא עוסנלו רפכה תא בוזעל ונטלחה םוי ותואב
תנכסו תוצוחב םישנא טעמכ ןיא רשאכ ,הלילה תכשחב ונאצי .הווקסוממ קחרה-אל ,טיק רתאב
.התוחפ םיכרדה

הינוס ונילא הרהימ תיבה לא ונברקתהב םלוא ,ונצפח-זוחמל ונעגה םיפייעו םישושת
."!ןאכמ וחרבו ורהמ .םידוהיה יתבב םישופיח ברעה שי .ל-אה םכרומשי" :הנכשה

הבריס איה לבא ,רחא טלקמ יל שפחא ינא דועב ,המיא תיבל הדבל תשגל יתשאל יתעצה עגרל
,יסוי ,ונדוד -ןב לא עוסנל ונלחה הרצק הבשחמ רחאל ."ךלא ,ךלת רשאב" יכ יל עידוהו
.הווקסוממ מ"ק םיעבראכ ררוגתהש

ונלצפתה דימ .תדחוימ הנוכתב ונחבה ,תיבה לא ונברקתהב ,םש םג ךא ,תבכרל ונרזח בוש
...םינפב התייה רבכ תשלובה .ונלוכי אל תיבל ברקתהל .תונוש תואטמס יתשל ונינפו

."הפוס לא" :הרמאו תורצק הרהרה יתשא .רבוג שואייב הז תא הז ונלאש ,"?ןאל וישכעו"
תא ונאצמ בוש .'חוטב' היה התיבש ,רוזאב הדיחיה ונתבורק התייה הנבוליארזיא הפוס
החפשמ יבורק תאז-לכב ?השק הכ העשב ונילע ומחריה .הווקסומ ירוורפמ דחא לא ךרדב ונמצע
.ונחנא

ילוא ,םיינדשח םיטבמב םילקתנו המינפ םיסנכנ ונחנא .ראומו םח הלעבו היפוס לש םתיבב
הלוכי ,היח ,תא" :ונילא הנופ סירוב הלעבו ,רדחהמ תיבה-תלעב האצי ךא .םינייוע ףא
..."תיבה תא בוזעל ךרטצת ,התא לבא ,ראשיהל

םימשאומ םד-יאמצ םידוהי .ונתיב תא ןכסנ אל" :הניגנמ התוא היפבו רדחל הרזח הפוס
הדועב .טלחומ םלהב ונייה ."ונתיבב טלקמ יטילופ עשופל ןתינ אל ונאו םיגיהנמה חצרב
.תיבהמ ונאציו ונמק ,'םינויצה' לעו 'םידוהיה' לע תירפוגו שא תכפוש

רוע תא האיפקמ תופעלז חור ,ברוצ רוקה .החפשמה יבורק תמישר המת רבכ ?וישכע ןאל
יתרמא ,"ץנימ יציא 'ר לש ותיב לא" .תופייעהו תולשוכה ונילגר לע םידדמ ונחנאו ,םינפה
."וניריכמ ןיב ונל רתונ דועש ןורחאה אוה" .עתפל

אצמנ יאדוובש ,יתרוסמ ידוהי תיב אוה ,יציא 'ר לש ותיב .ששוחו דבכ בלב ,ונאצי בוש
םישופיח םיכרענ ובש הלילב ונלבקל ולכוי םאה .תשלובה תסטרכב םידבוכמה תומוקמה דחאב
?םידוהיה יתבב םיבחרנ

לש רכומה הלוק הנהו .תיבה תלד לע ונשקנ תינססה דיב .דואמ תרחואמ התייה רבכ העשה
."?םש ימ" :ץנימ הווח 'בגה

.ששחב יתשא הבישמ ,"ונחנא"

!?הזה רוקב ?םכתיא המ !ה'לטומו" .תלדה תא תחתופו הוודחב איה תארוק ,"הל'קייח ,יוא"
."!המינפ וסנכיה

ברעה תליחתמ ונילע רבעש תא םיללוגמ ונא .םייוצר םישח ןמז הז הנושארלו םיסנכנ ונא
?ונתיבל ךרדה תא םתחכש םאה" .וניתושפנ תא םיבישמו ליבהמ הת סוכ םימגול ,התע דעו
רודו רוד לכבש" ,המיענב ,ףיסומ הלעבו ץנימ הווח ההמת ,"!?ןאכל רשי םתעגה אל עודמ
."םדימ ונליצמ ה"בקהו ונתולכל ונילע םידמוע

םידומו ,שמא ונילע רבעש תא םירזחשמו םימק רקובב .וניתוטימ לע םידודש םילפונ ונא
תלד לע הלק השיקנ םואתפו .הריבשה ינפל עגר ונתרזעל האבש תידוהיה תומימחה לע 'הל
הנהו וילעש הנבלה תיפמה תא הריסמ איה .ןטק שגמ הידיבו המינפ תסנכנ הבוטה הווח .רדחה
,הזירכמ איה ,(םידלי=) "!ךאלרעדניק" .םימותכ םיזופת ינשו םינאת - שגמה לע :העתפה
."!'ה בוט יכ וארו לארשי-ץרא תוריפמ ומעט !ןכ ,ןכ !טבשב ו"ט .םויה גח םוי"

ץרא לא ,ונשח םרט םתומכש ,םיזע םיעוגעג ונתוא םיפיצמ עגר ותואב .ירמגל םיעתפומ ונא
וניכז רבכש תובר םינש רחאל םג ,םלועמ ונחכש אל טבשב ו"ט ותוא תא .הדמח ץרא ,וניתובא
.לארשי-ץראל תולעל
(קרב-ינב ,ל"ז ןיזנח יכדרמ 'ר תאמ רפוס)

ןמסיז קחצי 'ר םע םיידוהי םייח
"?ךירצ ינא המ ימצעל" :ןיליפתה םע ןמסיז קחצי 'ר


האופקה ריביסמ רדנה

.הריהב דבל תעבגמ שבוח ,(73) רגובמ ידוהי .יוצמ יאלמגכ הארנ אוה ,בוחרב ךלוה אוהשכ
.הדובע תוסומע וידי וישכע םג םלוא .הרישע םייח תכסמ רבע יכ תוארל רשפא וינפ לעש םדא
.ומויב םוי ידמ ןיליפת םיחינמ םלועבו ץראב םידוהי ףלאל בורקש ךכל יארחא ומצע אוה
.םלועבו ץראב ,םיתב יפלא יחתפ לע תורשכ תוזוזמ תועובק ותוכזב

- ותדלוה תרייעב ליחתמ ,הנש שמחו םישימחכ הז םירפס ךרוכ ,ןמסיז קחצי 'ר לש ורופיס
ולבוה ויתויחא יתשו ויחא ,ומא םע אוהו המחלמה ותוא הספת הרשע-עבש ליגב .שטקנומ
םישישכ דוע םע חקלנו ויריקימ דרפוהש דע ,םש ההש דבלב םימי הנומש .ץיוושוא הנחמל
.וטגב ץרפש דרמה יוכיד רחאל תוסירהה תא תונפל םהילע לטוה .השרו וטגל םיריעצ םירוחב
-תיבב ,םש .ןכניממ מ"ק 20-כ ,קניפדלפ הדובעה -הנחמ לא םשמו ,ואכד הנחמל לגלגתה םשמ
.תינמרגה המחלמה תנוכמל וחרוכ-לעב עייס ,םיסוטמל תשורח

תולג תונש שולש

שוגפל ותווקת הבזכנשכ .םיטסינומוקה ידיב התע הטלשנש ,שטקנומל בש המחלמה המתשכ
תונש שולשל חלשנו ספתנ ולזמ עורל .לובגה תא חירבהל טילחה ,ותחפשממ םיפסונ םילוצינ
תולעל הכזאו ה"בקה ינליצי םא" :רדנ רדנ ,הווחש רבשמה יעגרמ דחאב ,םש .ריביסב תולג
."הרותה ןעמל ןפוד-אצוי המ רבד השעא ,לארשי-ץראל

םיסורה וחד הנש הרשע-םיתש .תיב םיקהו השיא אשנ ,שטקנומל בש ושנוע תא תאשל םייסשכ
םע אוהו לחוימה רושיאל הכז ג"לשת תנשב .לארשי-ץראל תולעל תונשנו תורזוחה ויתושקב תא
.הצרא ולע ויתונב שולשו ותשא

םניחב ךרוכ

תא םייקל ןמזה עיגה וישכע .שטקנומב דוע וקוסיע םוחת ,םירפס תייכירכ חתפ ותיילע םע
,םייטרפ םישנאמ קר םולשת הבגי יכ ,טילחה הלחתהכ .תושעל המ עדי אל הליחתב .רדנה
-ירפס יפלא ילואו תואמ ךרכ ןכא אוה .םניחב ךורכי - המודכו תובישי ,תסנכ-יתבל וליאו
.ףסכ-ןיא םניח - שדוק

- רדנש דחוימה רדנה תא םולהיש ,'ןפוד אצוי' טקייורפל ןויער ותעדב הלע דחא םוי לבא
תא םיפילחמש םישנאמ תונשי ןיליפת לבקמ אוה .ולש תוזוזמהו ןיליפתה טקייורפ הז
,רתוי תורדוהמב םתיב תוזוזמ תא םיפילחמה םישנא .םירטפנ לש תושורימ וא ,ןיליפתה
-ינבב םיעודי ם"תס ינוכמל ןיליפתהו תוזוזמה תורבוע ןאכמ .תומדוקה תא וילא םיאיבמ
.םולשת אלל םקלח תא םימרותה ,קרב

םיחולשה תועצמאב

הבושת-ילעבל תובישיל ,םיקקזנל ןתוא ריבעמ אוה ,ונקותו וקדבנ תוזוזמהו ןיליפתהש רחאל
יחילש תועצמאב .הפוריא חרזמ ידוהיל הרתי הברק קחצי 'ר שח ואצומ לשב .םישדח םילועלו
,הירגנוהב םייחה םידוהי תואמל ןיליפת תוגוז ריבעה רבכ ,םש םילעופה םירחאו ד"בח
.תופסונ תוצראו היוולסוגוי ,הינמור

ליחתמ ינא ךכ-רחא" .ומוי-רדס תא קחצי 'ר טרפמ ,"םירפס ךרוכ ינא רקובב רשע דע"
ייתונב תא .ךירצ אל רבכ ינא ףסכ .םיקקזנל ןקלחל וא ןיליפת ףוסאל ,םיתבה ןיב רובעל
..."?ךירצ ינא המ ימצעלו ,יתנתיח רבכ 'ה-ךורבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


'ינחור' יופיר

?ויגוסל 'ינחור' יופיר ןיינעב הכלהה תדמע יהמ :הלאש

ידבוע תד -ינהוכ ידיב הרוסמ ,תובר תוצראב ,הלוכ האופרה התיה קוחרה רבעב :הבושת
ךשמב וא ,שארמ ובלוש קוחרה חרזמהמ תואבה יופיר תוטישבש ,אופא אלפ אל .םילילא
וא 'תוחוכ' םהמ לבקל םינוש םימרוגל תוינפ ,הרז הדובע ילמסו תוילילא תופקשה ,תורודה
.תרוטק תרטקהו היווחתשה ומכ ,שממ לש ןחלופ יסקט דעו ,המודכו 'תושר'

,תוינחור תוקינכט שי ךכ ,יופירלו העגרהל תויזיפ תוקינכט שיש םשכ :ןיינע לש ופוגל
םיברעמ ןיאש אדוול ךירצ ךא ,תוילרטינ ןמצע תוקינכטה .גניליהו היצטידמ ,הזונפיה ומכ
הגוי תומישנו תולמעתה ירדס ,לשמל .םירחא םירוסא םיביכרמ וא םיילילא םינכת ןהב
.שממ רוסיא רדגב איה וז הטיש רתוי םדקתמ בלשב ךא ,םיליעומו םירתומ

,'דשב שמתשמ' רדגב תוחפל ןהש ןכתיי ,ןחלופ רדגב ןניא םא םג ,םיינחור םימרוגל תוינפ
ומכ ,תוטיש שי ,ךכ לע ףסונ .הנכס םושמ וב שי ,רוסיא וב ןיאש ףאש הכלהב רמאנ וילעש
דע ,םמע םירשק רוצילו 'םיינחור' תוחוכב רתויו רתוי קימעהל ךשמנ ןהב קסועהש ,יקייר
.םירוסא םיאשונב קוסיעל עיגיש

תוסחייתהב םיטרפה תא ררביש ידכ ,ולא םיאשונב החמומ ברל תונפל שי תישעמ הלאש לכב
.ששח לכ הב ןיאו הרשכ הקינכט וז ןכא םא ,הז אשונלו הז אפרמל תקיודמ

היגולוטנייס ,היגולוכיספאראפ תועצמאב יופירבו רקחמב הנש הרשע-שמחכ ינפל קסעש ןעדמ
.הזב קוסעל ףיסוהל םא (רבונרב 'פורפה תועצמאב) שטיוואבוילמ יברה תא לאש ,היתפלטו
הז ןיא ךא ,םלועב העפשה םהל שיש הלאכ תוחוכ לש םמויקב הריכמ הרותה םנמאש ,הנע יברה
םייוגה ותחיי יכ ,ותחת לא םימשה תותואמ" :(ב,י הימרי) בותככ ,םידוהיל ללכ ךייש
תא ונממ תורישי םילבקמ םה ,הרותה ידי-לע ה"בקה םע רישי רשק לארשי-םעלו ליאוה ."המהמ
.תופיקע םיכרד ינימ לכל םיקוקז םניאו ,עויסהו הכימתה ,תויחה
.כ"ונו ,טעק 'יס ד"וי ע"ושוט


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 82 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il