640 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ינימש תשרפ * (9.4.99) ט"נשת'ה ןסינב ג"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


חכשי אל רוביצה


ונתיי תונושה תומישרה ישארו תוגלפמה יגיהנמש יוארה ןמ
תאו תוטובה תורימאה תא וינפל םשור רוביצהש ,םתעד
תועורפה תויוחלתשהה


םימיב םא .רמועה תריפס ימיב השעיי הלומעתה רקיע הבש ,תואיצמ עבוק תוריחבה ןומזת
רהזיהלו תלוזה דובכ לעו לארשי-תבהא לע דחוימב הלא םימיב דיפקהל םיווצמ ונא םיליגר
תרבוג הייטנ ,םירבדה עבטמ ,שי םהבש תוריחב ימיב רמוחו-לק - תקולחממו םניח-תאנשמ
.הזב הז תומשאה תחטהלו תוצמשהל

םיצימשמ ,תודמע םיניצקמ ובש ,שארמ עודי קחשמ לאכ תוריחבה תכרעמל סחייתהל רשפא
יתימא וניא רבד םושש שארמ םיעדוישכ .תרתוכ דועב תוכזל ידכ יעצמא לכ םישפחמ ,םיבירי
לא סחייתהל אלש רתוי לק - םייעוצקמ םיצעוי ידי-לע החנומ ,הלומעתה קחשממ קלח לוכהשו
תכרעמ .ךכ הז ןיא רבד לש ותימאל לבא .טעמ עשעתשהל וליפא ילואו תוניצרב םירבדה
.םימי ךרואל תכשמנ םתעפשהש םיעקשמ תרצוי ,תוצמשה תייוורו תיארפ תוריחב

תוריחבה תרחמל

ךובסה םקרמה .דחי םייחה תא ךישמהל ךרטצנ רקובב תרחמל ,תוריחבה תואצות ויהי רשא ויהי
,הצובק םוש .םייקתהל ףיסוהל ךרטצי - תויוברתו םייח-תוחרוא ,םלוע-תופקשהו תוסיפת לש
לבא ,תוחפ וא רתוי תחא הדוקנב הכזי והשימ .תוריחבה רחאל ומלעיי אל הדע וא םרז
.הניעב ראשית תיסיסבה תואיצמה

תא וינפל םשור רוביצהש ,םתעד ונתיי תונושה תומישרה ישארו תוגלפמה יגיהנמש יוארה ןמ
תוינוציק תויואטבתהמ עגפנ ומצע אצמש ימ .תועורפה תויוחלתשהה תאו תוטובה תורימאה
םירוביצ יפלכ תופקתהב םירבדה םירומא דחוימב .םיבר םימיל תאז רוכזי - תוממוקמו
.חולסל זרדזמ וניאו חוכשל רהממ וניא - ץמשוהש רוביצ .םימלש

דואמ עגפנ ומצע אצמ ידרחה רוביצה לבא ,תוריחבה תלומעת ךשמית דציכ םיעדוי ונניא
,רק ןונכתב תושענ וללה תופקתההש ירמגל רורב .תוגלפמ המכ דצמ ויפלכ תופרוג תופקתהמ
רתוי השקש רבדה הזו .םימייוסמ םיגוח ברקב האנ האושת הבינמ םידרחה תצמשהש הבשחמ ךותמ
ילבמ ,ףטו םישנ םישנא ,לודג רוביצב תבשוחמו תננכותמ העיגפ - ותיא םילשהל לוכמ
.תאזכ התסה לש תורומחה היתואצותב בשחתהל

יחצנ רורמת

םיאנתה םא .תורהצההו תורימאה לכ תא חוכשל םיאקיטילופה ורהמי תוריחבה תרחמל
לכב וצימשה לומתא ךאש ימ לכ םע ףעפע דינהל ילב תירב ותרכי - תאז ושרדי םייטילופה
אל ,םירחא םידוהי יפלכ הערזנש האנש .דילגהל רהמי אל רוביצב רעפייש עצפה לבא .זוע
.ךכ-לכ ןכוסמ הזה קחשמה ןכל .ךועדל רהמת

.תוריחבה חווטל רבעמ המידק טיבמה ,יארחאו לוקש לוק עמשיהל ךירצ הלא םימיב אקווד
ביתנב ,ידוהיה לרוגה תא תאשל ףיסוהל םיווצמ ונחנא .םילדבהה לכ ףא-לע ,דחא םע ונחנא
םיביוא דצמ תוימויק תונכס ינפל םיבצינ ונא .םעל ותויה זאמ ונמע עסופ ובש םינשה-ךורא
יזכרמהו בושחה סרטניאה הז .הל ךנחלו (היהת-אל-ויה) ונתדמשה לע רבדל םילדח םניאש
.ונלוכ לש רתויב

לארשי -םע .לארשי-תבהא רדעה לש תורומחה ויתואצותל חצנ-תבצמ וכפה רמועה תריפס ימי
ותמש ,אביקע יבר ידימלת םלוכ ,ויגיהנמו וירומ תיברמ תא דביא רשאכ ,השונא הכמ הכוה
דקפש הזה ארונה ןוסאה לע םילבאתמ ונא הנש םייפלא טעמכ .הזב הז דובכ וגהנ אלש םושמ
.קעוז םודא רורמת םג אוהש לבא ,ונתוא

בוהאל .םניח-תבהא ,לארשי-תבהא חפטל תלפוכמו הלופכ הבוח ונלוכ לע תלטומ הלא םימיב
חוכה לכב ףודהל ךירצ .לארשי-םעל ןב ,חא ,ידוהי ותויה לשב קר ,'תוביס' ילב ינש ידוהי
ילכה היהת לארשי-תבהאש הווקתה הלודגו .םינדמו האנש תעירז לשו התסה לש תונויסינ
.שממ בורקב המלשהו תיתימאה הלואגה תכרב - השארבו ,'ה תכרבל תואנהםירפס- המחה רוא

ברוח השמ תאמ
רבחמה תאצוהב
תודהי ילודג לש םתרותמ רקיעב הכ דע ועיפוה עובשה תשרפ לע םיטוקילו תורמא ירפס
.03-5744117 'לט .םיכרכ השימח .חרזמה תודהי ילודג לש םהיתורות וצבקנ ןאכ .זנכשא

- ד"בח לע ךל עודי המ

דורב םחנמ תאמ
לשא תאצוהב
הזכור ןאכ .ישגרהו ינויערה המלוע תא תוחפ ,ד"בח תודיסח לש הילעפמ תא םיריכמ םיבר
.03-9606120 'לט .'מע 220 .ד"בח תודיסח לש המלועמ םינוש םיאשונב םירמאמ לש הרוש

- םירפסמו םיפצמ

לאירוצ ר"פ תאמ
םייח תרות תאצוהב
,תורודה לכב לארשי ילודג לש תוגהנהו תורמא ,םיקידצ ישעמ ,םילשמ ,םירופיס וזכור רפסב
.02-6527291 'לט .'מע 241 .תדקונמ הרודהמ .הלואגל הלודגה הייפיצה תא םיאטבמה

- ונמלוע

ןמגרא לאומש תאמ
רוקרז תאצוהב
יח ןאכ שי .תודהיה חורב םיאשונ ןווגמל ,םיכרכ ינש תב ,םידליל הידפולקיצנא ןיעמ
.02-5385417 'לט .דועו ריוואה-גזמו שעג-ירה ,היגולונכטו עדמ ,חמוצושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ינימש תשרפל


לוע-תלבק - לוכה דוסי

םימיה תעבש רחאל .םיאולימל ינימשה םויב ושענש םירבדה רואיתב הליחתמ ינימש תשרפ
זאו ,ינימשה םויב תיפוס ותוא ומיקה ,םוי לכב ןכשמה תא וקריפו ומיקה םהבש ,םימדוקה
.ןכשמה תדובע השעמל הלחה

תא הלכאו םימשה ןמ הדריש שאב היה הזה םויה לש תדחוימה ותשודקל םייוטיבה דחא
תאו הלועה תא חבזמה לע לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו" - וינבו ןורהא ולעהש תונברקה
םיבגשנהו םילודגה םיעגרה דחא היה הז ."םהינפ לע ולפיו ונוריו םעה לכ אריו ,םיבלחה
.ינימשה םויה לש ותלעמ תא םיאטבמש

שפנה תולכ

הגרדב תרבסומ םתתימ תביס .ןורהא ינב ינש ,אוהיבאו בדנ תתימ לע רפוסמ השרפה ךשמהב
םתקושתש דע ,תיפוס-ןיאה תיקולאה השודקה לא שפנה לש המוצע הקושתב ,ודמע הבש ההובגה
.'שפנה תולכ' ידיל םתוא האיבה וז

ךכ ידכ דע ,םיאולימל ינימש םוי ותואב לארשי-םע לש הלענה דמעמה תא שיחממ הז רבד
.תוקולאל ןואמיצו הקושת בורמ ,'שפנה תולכ' לש םיבצמ ינפמ ריהזהל ךרוצ היהש

םיצקש תליכא

הליחתמ ,לארשי -ינב ודמע ובש הלענ הכ דמעמב הכשמהו התלחתהש ,שממ השרפ התואב ,הנהו
.םישמרו םיצקש תליכא רוסיאל העיגמ איהש דעו ,תואמטהו תורוהטה תומהבה תא טרפל הרותה

לש ושפנ"ש םירבד הלא ןכש ,רתויב הכומנ הגרדב אצמנ םישמרו םיצקש לוכאל לגוסמה םדא
ירה ,ךכ לע ריהזהל ךרוצ שי םא .םיסואמ םירבד םה ישונאה לכשה יפ-לע םגו "םהב הצק םדא
ןכתיי דציכ ,הלאשה אופא תלאשנ .רתויב התוחנ הגרדב םיאצמנש םישנאב רבודמש החכוה וז
דמעמה לע רפוסמ הבש ,השרפה תליחתל רישי ךשמהב האב םישמרו םיצקש תליכא לע וז הרהזאש
?לארשי-ינב ודמע ובש הלענהו שודקה

הדובעה דוסי

םידמועשכ הצוחנ לוע-תלבק ,הרואכל .לוע-תלבק לש התובישח לע ונדמלל דעונ הז רבד אלא
ההובג הגרדל עיגמ םדאשכ וליאו ,וב קובדל ןואמיצו 'ה-תבהא םדאל ןיאשכ ,הכומנ הגרדב
דוסי איה לוע-תלבקש ,ונתוא תדמלמו הרותה האב .לוע-תלבקב ךרוצ ול ןיא ,'ה-תדובעב
.רתויב הנוילעה הגרדב דמוע אוהשכ םג לוע-תלבקל קקזנ םדאו ,הדובעה לכ שרושו

אוה לוכל סיסבה .רתויב םילענ םהשכ םג ,שגרו הנבה לע קרו ךא ססבתת 'ה-תדובעש רוסא
הגרדהמש ,בצמ רצוויהל לוכי ,לוע-תלבק םדאל ןיא הלילח םא .םימש תוכלמ לוע תלבק
.םולשו-סח םישמרו םיצקש תליכא ידיל עיגיש דע ,הטמ-הטמ רדרדתיו לופיי רתויב הנוילעה
דמעמב ןתיא דומעל ךרדה וזו ,לוע -תלבק לש דוסיה שורד רתויב תוהובגה תוגרדב םג ןכל
.הלילח לופיל אלו הלענה ינחורה
(227 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

ינימשב הלימ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלארשי תא ףרצל

לוהמ דלווה אצוי וניא המל ,הלימב ץפח ה"בקה םא :אביקע יברל עשרה סופורסונרוט ול רמא
(ךכזל) ףרצל אלא לארשיל תווצמה תא ה"בקה ןתנ אלש יפל :אביקע יבר ול רמא ?ומיא יעממ
.ןהב םתוא
(אמוחנת)


הלידבמ תירבה

:רמאנ האבה השרפה תליחתבו ,"רוהטה ןיבו אמטה ןיב לידבהל" :קוספב תמייתסמ ינימש תשרפ
-תומוא ןיבו לארשי ןיב לידבהל האב הלימה תווצמ יכ ;"ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו"
.םלועה
(ץישבייא ןתנוהי יבר)


הלימו תבש

תילענ ,ינימשה םויב תישענש ,הלימה .(ג,בי ארקיו) "ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו"
יכ ,תחא תבש קוניתה לע הרבעש רחאל קר הלימה תא םיכרוע ןכל .יעיבשה םויב איהש ,תבשהמ
,"אוה שדוק יכ תבשה תא םתרמשו" :רמאנש ומכ ,שדוק תניחב איה תבשה .הנממ תילענ הלימה
.'ינימש' - םישדוק-שדוק תגרדל םיעיגמ הלימה ידי-לע וליאו
(א"ישת םירמאמה רפס)


ןוממו הווצמ

-יפ-לע ןכש .םוי םישולש םיניתממ ןבה ןוידפל וליאו ,ינימשה םויב רבכ םיכרוע הלימה תא
ונא םידולייהמ טועימ יבגל קרו ,אמייק-רב אוהש חינהל ריבס םימי העבש יחש קונית ,בור
יכ ,ינימשה םויב לומל רשפא ןכל .אמייק-ינב םהש עובקל ידכ ,םוי םישולש ןיתמהל םיקקזנ
ידיל (םיעלס השימח) ןוממ תאצוהב רבודמ ןבה ןוידפב לבא ,בורה רחא םיכלוה תווצמה לכב
,םוי םישולש ןיתמהל שי ןכל ."בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא" אוה ללכה ןוממבו ,ןהוכה
.הנכס תקזחמ דולייה אצי יאדו זאש
(ןייטשפא ךורב ברה)


םידרפנ ןיא

המל ."םיבוט םישעמלו הפוחל הרותל סנכיי ןכ תירבל סנכנש םשכ" :רמול גוהנ הלימ תירבב
תא םיכרבמ ןכלו ,םלועל דרפיהל רשפא-יא הלימה תווצממ יכ ?הלימ תירבב קר תאז םירמוא
.וייח ימי לכ ךשמל ותוא וולי תווצמה ראש םגש דליה
(ןימינב ירמא)


תוינפ ילב

ונא ךכ ,תורז תונווכו תוינפ ,הוואג אלל קוניתה סנכנ הלימה תווצמלש םשכ :ףסונ םעט
.תוידדצ תונווכו תוינפ לכ אלל ,המשל הרותל סנכייש ול םילחאמ
(דורגשוומ חנ-עטנ יבר)


וכנחלו ולדגל

רדסה הרואכלו ."ומכחלו וכנחל ולדגל וכזיו" :ןוזמה תכרב רחאל רמול םיגהונ הלימ תירבב
יתימאה ישוקהש אלא .ןטק דליה דועב ליחתמ ךוניחה ןכש ,"ולדגלו וכנחל" - אוה ןוכנה
רחאל םג הרותה ךרדב וכנחל הכזנש ,הכרבה תנווכ וזו ,םילודגה םינבב ליחתמ ךוניחב
.'ולדגל' וניכזש
(ןיקסיד בייל-עשוהי ברה)


רמאתו לדגת

יסנכיה תעב יכ ,יל רפיס - ב"שרה ר"ומדא - יבא :רפיס שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא
,הכוב התא המ :ש"רהמ יברה ,יבס רמאו ,באכה לע ,ליגרכ ,יתיכב ,וניבא םהרבא לש ותירבל
.הרורב הפשב תודיסח רמאתו ,דיסח היהת לדגתשכ
עובשה תרמיא


הבוט הנשלה

:טחושה ונכש לש ותונגב רפיסו המלש יבר קידצה לא םעפ אב קסמודר ריעה יבשותמ דחא
הלוע תבש ידמ ותוא האור ינאו ,ינולח דגנכ שממ אוה טחושה לש ותיב" ,שיאה רמא ,"יבר"
."הרות דומללו ודיב רפס לוטיל ליאויש ילבמ ,הדועסה ירחא דימ ותטימ לע

תצק יתששח וישכע דע .תאז יל יתעדוהש ךחוכ רשיי" :רמא אוהו המלש יבר לש וינפ ורוא
יכ ינתעדוהש וישכע .שדוקה-תדובעב םוגפל הלולע ותופייעו ,וכרוצ לכ חנ טחושה ןיא אמש
."ששח אלל ותטיחשמ לוכאל םילוכי ריעה ינב יכ ינא חוטב ,תבשב יוארכ חנ ןכא אוהתודיסחה יכרד


תחא הביטח

שיא .'לארשי 'ר' תבהאל עיגהל השק לבא ,'לארשי ללכ' תבהאל עיגהל לקש ,רמוא יממע םגתפ
,'לארשי 'ר' לא םיעיגמ רשאכ לבא ,לארשי-ללכ תבהא לש םילענה תונויערל דגנתמ וניא
הלאשה .םיישקה םיררועתמ ןאכ - תונורסחו תולעמ ול שיש ,תומדו םש לעב ,ינולפ ידוהי
.ועמשמכ וטושפ ידוהי לכ תבהאל םיעיגמ ךיא ,איה הלודגה

תיתימא לארשי-תבהאל עיגהל דציכ תוכרדה המכו המכ םיאצומ ונא תודיסחה ילודג ירבדב
,ךכב ןנובתהל םדאה לעש (א,דמ םיבצינ הרות יטוקל) ראבמ ןקזה ונבר .שממ ידוהי לכל
,המלש תחא המוק םה לארשי לכ הנה" :ותלוז ילב םלשומ תויהל לוכי וניא ומצע אוהש
יפל ,םדא לכ ינפב חור לפש יווה ל"זר ורמא ןכלו ...לארשי תסנכ ארקנ םהיתומשנ תוללכו
שיש אצמנו .הזל הז םיכירצ םלוכו ,ורבחב ןיאש המ תוגרדמו תוניחב דחאו דחא לכב שיש
."ול ךירצ ורבחו ורבחמ הובגש דחאו דחא לכב הלעמו ןורתי

ףאש ,םיילגרו שארב המוק לעב אוהש םדאה לשמכ" :םדאה ףוגמ לשמ ךכ לע איבמ ןקזה ונבר
הניחבב ירה םוקמ-לכמ ,ונממ הלועמו ןוילעה אוה שארהו ,הטמלו הגרדמה ףוס םה םיילגרהש
אצמנו ...שארהו ףוגה ידימעמ םה םגו ,םהב ךלהל לירצש ,םיילגרל הלעמו ןורתי שי תחא
."םיילגרה יתלב שארהל תומלש ןיאש

המשנה לא טבמ

תנכוש לארשימ םדא לכב .תיתמשנה המרב ידוהי יפלכ תוסחייתהה איה תפסונ טבמ-תדוקנ
ותפילק אלא הלא לכ ןיא - תונורסחב עוגנ אוה םא ףא .רתויב הלענו ההובג תיקולא המשנ
.זפמ הרקיו הרוהט תיקולא המשנ תנכוש ותוימינפב וליאו ,תינוציחה

תא ךירעהלו ידוהי טופשל תלוכי םוש השעמל ונל ןיא ,ידוהיה לש המשנה לא םיטיבמשכ
?דואמ דע הנוילעו ההובג המשנ וכותב אשונ תונורסח אלמו בולע ידוהי ותוא ילוא .ותלודג
."שממ לעממ הול-א קלח" איהש המשנ לעבכ ,לארשימ םדא לכל הבהא תבייחתמ ןאכמ

תומשנ לכ - תומשנה דצמ .ףוגה דצמ קר איה והנשמל דחא ידוהי ןיב הדרפהה לכ :דועו תאז
ידוהיה תא בוהאל ךירצ ןכל .לודג דחא ףוגב םיאת ינוילימ ומכ ,תחא הביטח ןה לארשי
.ךמצע-ךממ קלח םצעב אוה ןכש ,ינשה

הזל הז םימיעט

בייח ידוהי (א :םיכרד שולשב ןקזה ונבר שרפמ ,"הזל הז ןיברע לארשי לכ" ל"זח רמאמ תא
םע ברועמ תויהל בייח ידוהי (ב ;ינש ידוהי יפלכ (קותמ ,ךחל ברע לש ןבומב) ברע תויהל
תוחישה רפס) ינשה ידוהיה דעב (תוברעו תוירחא לש ןבומב) ברע ידוהי לכ (ג ;ינש ידוהי
.(144 'מע א"שת

גהנתמ וניאש דחא ידוהי שי םא :(431 'מע גכ ךרכ תוחיש יטוקל) ךכ לע ףיסומ יברה
ירבדב ראובמכו .הזב הז םיברע לארשיש םושמ ,ולוכ ללכל עגונ הז ירה - הרותה יכרדב
ימ היהי ,דחא תוחפ אוביר םישיש ויה וליאו ,אקווד אוביר םישישל הנתינ הרותהש ,ל"זח
ומכ ,םילודגבש לודגל םג םולשו-סח תנתינ הרותה התייה אל - םיתוחפבש תוחפה םג ,היהיש
.ונבר השמ

םישדוקה -שדוקמ דרויה ידוהי :דחא לכ לש םיישיאה וישעמל תפסונ תוירחא תרזגנ ןאכמ
,לוחל שדוקמ תדרל ,רתוי דורי ינחור בצמב יוצמה ,רחא ידוהיל םורגל לולע - שדוקל
.(425 'מע ,בכ ךרכ תוחיש יטוקל) רוסיאל רתיהמ וליפאו

,"ויחא ןוועב שיא"ש ,"ויחאב שיא ולשכו" קוספה לע ושרד ל"זחש ,ריבסמו ףיסומ יברה
החכותה ירבד ,םיניינעה קמועבש ,תודיסחה תרותב ראובמ .הזב הז ןיברע לארשי לכש ןוויכמ
הז םיברועמ םהש ןוויכמ ,ורבחל ליעוהל לוכי דחאש איה הכרבה ,ןאכ ףאו .תוכרב אלא םניא
.(361 'מע ,ז ךרכ תוחיש יטוקל) הזל הז םיכיישו הזב


הלואגל הייפיצב


חישמה תא איבהל ולעפיו תמאב וקעציו ושיערי לארשי-ינב לכש ידכ תושעל ינלוכי דוע המ"
"!םכתלוכיב רשא לכ ושע :םכילא ןיינעה רוסמל - תושעל ינלוכיש דיחיה רבדה ...!לעופב

(א"שנת ןסינב ח"כ ,שויוואבוילמ יברה)
היהש השעמ


שוכר תרומת שוכר

היה הז .רפכה לא עיגהש דיגמה ירבדל ובישקהו תסנכה-תיבב וצבקתה חדינה בושייה יבשות
םוי-ישקו םילד םידוהי לש םייניע תוגוז תורשע .הובג רה עלצ לע ןכשש ,קתונמ בושיי
לע הייחת לטכ ויהש ,םהירבדל בישקהל ובהאו 'םידיגמ' ודביכ םה .הצרעהב דיגמב וטיבה
.תויוודה םהיתומשנ

םוחנ יבר קידצה לש תוברה ויתולעמ תא תונמל 'דיגמ'ה לחה וירבד תישארב דימ
םימותי המכ גשומ םכל שי םולכ ?לארשיב ץיפה הרות המכ םתא םיעדויה" :ליבונר'צמ
לע םדימעהש דע ךמת בוח-ילעב המכב ,ליכאה תוינע תוחפשמ המכ ,וייח ימיב אישה תומותיו
..."?םולש ןיכשה לארשי יתבמ המכב ,םהילגר

וליא .הבר תואתשהב וב וטיבה ,דיגמל ןיזאהל ידכ םתכאלמ תא ושטנש ,ןטקה בושייה יבשות
היה הז 'דיגמ' לבא ,אלפ לכ ךכב היה אל ליבונר'צמ םוחנ יבר לש ויחבשב אילפמ היה רז
!ומצעבו ודובכב ליבונר'צמ םוחנ יבר

קדוב היה םוקמ לכב .'ה תאריבו הרותב םקזחל ידכ לארשי תורייע ןיב דודנל ול היה גהנמ
דע טקש אלו חנ אל ,טרפה לע וא ללכה לע השגרתנש הרצב לקתנשכ .ןקתמו ןוקית ןועטה תא
.היעבה ןורתפל איבהש

לע עמשו הכומסה ריעל ןמדזנש ןוויכמ .הובגה רהה הלעמב וילגר תא ךריש ןכל םדוק םוי
בושיי .ותוא םג דוקפי םרטב וכרדב ךישמהל היה לוכי אל ,רהה לעש דדובמה ידוהיה בושייה
.תוינחורב דדובמ םג אוה ,םוחנ יבר עדי ,דדובמ

היה םוקמה .תסנכה-תיב לא הליחת שגינ ,וכרדכ .תרחואמ םיירהצ תעשב עיגה בושייה לא
תוליפתל בושייה ינב ואובי טק-טעמ דוע יכ ועדויב ,תונלבסב ןיתמה םוחנ יבר לבא ,לוענ
הלודג ההימת םוחנ יבר המת .ונוממישב רתונ תסנכה-תיבו ופקנ תוקדהש אלא .תיברעו החנמ
.המחה עקשת םרטב תודיחיב ללפתהל רהימו

תיבמ תאצוי םידוהי תצובק האר םואתפ .בושייה תובוחרב ךלהתהל לחה ןכמ רחאל דימ
רזה יכ םיבשותה וניחבה רהמ-שיח .םיבולעה בושייה יתב ראשמ ויפויב גרח והארמש ,םייוסמ
.ומע חחושל ושגינו אוה דבוכמ ידוהי םלומ אבה

ולחה דימ .םישנאה ינפ ורוא וירבד עמשמל .דיגמכ ודיקפתבו ומשב ומצע גיצה םוחנ יבר
קיעה ןיידע לוענה תסנכה-תיב הארמש ,םוחנ יבר לבא .דיגמה תא חראל הכזי ימ םיחכוותמ
.הז ןיינעל רבסה הליחת שקיב ,וביל לע

ונא .םוי -ישקו םיינע םישנא ונחנא" ,םהמ דחא םגמג ,"ודובכ ןיבי" .טעמ וכובנ םישנאה
לשבש ,ןוממ לעבו ןקז ידוהי ונבושייל עיגה םינש המכ ינפל .הנשה לכ ךרפב םידבוע
ייח תואצוה תיברמב השעמל אשונ הז שיא .תוגספ ריווא םושנל אפורה וילע רזג ותואירב
ונא ךכ םושמ .תסנכה -תיבל הכילהה וילע השקו וילגר ושלחנ הנורחאה תעב .הליהקה
.ותעד טעמ וילע החנ ,רבסהה עמשמל ."ותיבב תיברעו החנמ תוליפתל םוי ידמ םיסנכתמ

לובטל לכויש ידכ ,הווקמה ןכיה ול תוארהל וחראממ שקיבו םוק םוחנ יבר םיכשה תרחמל
ותלאש לע רזח םוחנ יבר .וינפ תא ףיצה קמוסו םוד המלאנ חראמלש ונושל .ללפתי םרטב
המ" .ודשח תא תיפוס רשיא וחראמ ינפב ףסונ טבמ .דשחה וב ררועתנ ,התנענ אל וז רשאכו
."!?הלשמ הווקמ אלל תידוהי הליהק" ,הדרחב קעדזנ ,"!?תרמוא תאז

,רתויב םוגע הליהקה לש ילכלכה הבצמ יכ ריבסה אוה .המילכ בורמ ושפנ תא עדי אל חראמה
תא םיבשותה לכ ומרתי םא םג" .הבורקה ריעבש הרהטה-הווקמב שמתשהל םיצלאנ םה ןכ-לעו
.רמא ,"הווקמ תיינבל שורדה םוכסה תא סייגל חילצנ אל ,תיתנשה םתסנרפ

.רעסנ ,םוחנ יבר לאש ,"?רבודמ ףסכ המכב"

.חראמה בישה ,"תוחפל בהז םימודא תואמ-שולשל קקדזנ הווקמ תונבל ידכ"

אלל ,בושייה ינב לכ ואבו ובצייתה ,םיירהצ תעשל העבקנש 'דיגמ'ה לש תננכותמה השרדל
קתתשה ,ותלוכרמ תא טרפמה לכורכ ,ויתולוגסו ויתויוכז לכ תא הנמש רחאל .ללכהמ אצוי
.תורדוח םייניעב וביבס טיבהו םוחנ יבר

לכ תא רוכמל שקבמ ינא םויה יכ" ,וירבדב ךישמה ,"?תאז לכ םכל רמוא ינא עודמ"
שיא וטיבהש ,םיחכונב זחא םלה ."אבה םלועל יל רומשה יקלח אולמ תאו הלא ייתויוכז
.םימהדנ והערב

.ןוממה לעב ןקזה לש ולוק היה הז ."םימודא האמ םלשל ןכומ ינא" :ארוק לוק עמשנ םואתפ

,"םימודא האמ רובעב רוכמא אל" .ויתפש לע הלע לק ךויחו ,ושאר תא וילא הנפה םוחנ יבר
.רמא

.ללחב העמשנ תולעפתה תקירש .ריחמה תא ןקזה הלעה ,"םישימחו האמ"

.םוחנ יבר רמא ,"!ןיליקתו ןיבט בהז םימודא תואמ-שולשמ תוחפ תחא הרוגאב רוכמא אל"

לכ .רידא ריבג אל ךא ,ינא רישע םנמא" ,ןנחתמכ ארק ,"!יבר" .ויתובג תא ץוויכ ןקזה
."!םימודא תואמ-שולש לע הברהב הלוע וניא ישוכר

לכמ יקלח לכ תא .ישוכרו ינוה לכ תא שממ וישכע רכומ" ,םוחנ יבר ול בישה ,"ינאו"
תחא הנטק הקלח אל ףא ידיב ריתוהל אלב ינא רסומ ,יתעד לע יתדמע זאמ יתלמעש ילמע
."!אבה םלועל

.הקסעל םיכסמ אוה יכ הדעו םע לבק ןקזה עידוה ,םילק םיסוסיה רחאל

.בושייב רדוהמו שדח הווקמ תיינבב לחוה תרחמל
גרבדלוג המלש םע םיידוהי םייח


ידוהיה םעה לש םירומשה תורצואה

ירחוס לש הצובקש םישח םה .הגאד הנורחאל תררוש םילשוריב תימואלה היירפסה ירצוא ברקב
םע ,םישדוח המכ ינפל הלגתנ ןיינעה .היירפסה תורצואב די חולשל הסנמ םיקיתע םירפס
רפסה לש הנושארה הרודהמה תא ותיחשה" .ךרע-רקי רפס ךותמ םינושארה םיפדה תשולש תשילת
הלאשהה תקלחמ להנמ ,גרבדלוג המלש רפסמ ,"קסנ'זילמ ךלמילא יבר רביחש ,'ךלמילא םעונ'
.םירפסה-תיב לש

,תיסחי ,הובגה וכרע" .ח"ש ןוילימ יצחכ ,ה"קת תנשב הנושארל רוא הארש ,רפסה לש ויווש
,"החלצהלו הסנרפל ,ןוירפל תולוגס ;וב קיזחמל תוסחוימה תוברה תולוגסהמ רתיה ןיב עבונ
םידוהי ויהש ,סופדה ילעופש ,הדבועל םיסחיימ שי רפסה לש ותוילוגס תא" .גרבדלוג ריבסמ
."הספדהה םדוק הרהט-הווקמב תרפועה תויתוא תא ליבטהל וגהנ ,הגרדמ ילעב

םימלענ םיפד

םויכ ורתונ םימלש םיקתוע הרשעכ קרו ,דואמ שקובמ וז ותרודהמב רפסה ,גרבדלוג ירבדל
.םהידיבש רסח קתוע םילשהל ידכ תאז ושע םיפדה ישלות ,ותכרעהל .םלועב

.םיפסונ םיקיתע םירפס ךותמ עתפל ומלענ םימלש םיפד .םיאבה םימיב םג הכשמנ העפותה
וכתחנ ,לארשי ילודג לש םדי-בתכב תושדקה וא תומיתח וססונתה םהילעש ,םידומע יקלח
.ךרעה-ירקי םירפסל תושיגנה תא תושקהל היירפסה תלהנה הטילחה תאז לכ תובקעב .ןיכסב
קפתסהל וצלאיי ראשה לכ .ירוקמה רפסב ןייעל השרוי ןימא אצמייו קדבייש ימ קר ,התעמ
.דבלב םוליצ-תורודהמב

םירפס תומוק שש

םלועה -תמחלמ םות רחאל הנשכ ןזלב-ןגרב הנחמב דלונ ,תווצמ רמוש ידוהי ,גרבדלוג
שארל עיגהש דע ספיט טא-טא .ןיינמה ןמ ןרפסכ לחה תימואלה היירפסב וכרד תא .היינשה
םדוק ןוימ םירפסה םירבוע ןאכ .םירפסה-תיב לש תישילשה המוקב םקוממ ודרשמ .הדימריפה
לוכה-ךסב .םייתש דוע היתחתמו תופסונ תומוק שולש שי וז המוק לעמ .םהיתוקלחמל וחלשייש
.םירפס ןוילימ השולש ןהבש תומוק שש

םינכוש םש .שיא טעמכ סנכנ אל הילא ,רתויב הרומשה הקלחמה תנכוש הכומנה ףתרמה תמוקב
ףלק לע בתכנש ,'ןושש רתכ' םודקה שמוחה :םהיניב .רתויב םירקיה םירפסהו דיה-יבתכ
;1272 תנשמ סמרוו רוזחמ ;1260 תנשמ סוגרובמ 'קשמד רתכ' ;תירישעה האמב לארשי-ץראב
םייתימאה תורצואה םיאצמנ ןאכ" .דועו ,ומצע ם"במרה לש ודי בתכב ,ם"במרל הנשמה שוריפ
.ויניעב תצינ קיזו גרבדלוג רמוא ,"ונמע לש

"םיעידומה ןמ וננה"

אלש רשפא-יא .תועדומ וליפאו ,תורבוח ,םירפס ,ןאכ רומש לוכה .שגרמו קתרמ םוקמב רויסה
:הנושל הזו ,םירפס יבנגמ וששח אל םהבש םימימ העדומ הארמל ךייחל

לש שממ םדי יבתכ ...םוי לכב תוארל רשפא 138 'סמ םישבחה בוחרב יכ םיעידומה ןמ וננה"
תיבו ךורע ןחלוש לעב ל"ז וראק ףסוי ונבר :ןוגכ םיקידצו םינואג ,םינבר ,לארשי ילודג
,אינתה לעב ידאלמ ןמלז רואינש 'ר צ"הרה םיר"ומדאה לש שממ םדי יבתכ םנשי ןכו ...ףסוי
,בשטידרבמ קחצי יול 'ר צ"הרה ,לארשי בהואה לעב אטפאמ לשה עשוהי םהרבא 'ר צ"הרה
1 תגשמ ודי ןיאש ימלו ,(םישורג=) מ"רג 3 הסינכ ימד ...זנאצמ םטשרבלה םייח 'ר צ"הגה
."מ"רגגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


ןיטל'גה תייעב

?ןיטל'גה תורשכב היעבה יהמ :הלאש
,םיגנידופ ,תודילג לש השרקהלו הכמסהל ,ןוזמה תיישעתב דואמ ץופנ ןיטל'גה :הבושת
אוה .םיצימבו תונייב הללצהלו ןוניסל רמוחה שמשמ ןכ-ומכ .הפאמ ינימו תוירכוס ,יפוט
םג תדדמנ ותוכיאו ,תוגימצ רצוי רמוחה .טרוגוי ינימב השירקה רופישל שמשל יושע ףא
.םינתשמ הרוטרפמט יאנתבו ןמז ךרואל ותודימעב

תורועב וא ,סוחסבו תומצעב יוצמה ,'ןגלוק' ןובלחהמ םלועב רצוימ ירוקמה ןיטל'גה
הצמוחב לושיב ,הפיטשו יוצימ רבוע םלגה רמוח .םייח-ילעב לש ,(םידבועמ תורועב וליפא)
.ןיטל'גה לבקתמ ךילהתה ףוסבו ,דיסב הירשה וא

הניחבמ .תופרטו תולבנ וא תורשכ-אל תומהב ,ןבומכ ,םה וז היישעתל םישמשמה םייחה-ילעב
ךילהתב והשלכ בלשבש םירבד םאהו ;םירוסא ושבייתהש תומצעהו תורועה םא םינד תיתכלה
תושדח םינפ" תניחבבש השדח תואיצמ םירצוי אל ,בלכ תליכאמ וליפא ירמגל םילספנ רוצייה
ןיטל'גה תא קקזמ קר ךילהתה אמש וא ;יפוסה רצומה תא ריתהל ידכ הב שיש ,"ןאכל ואב
הטולבמ קפומה ,'קשומ'ה םשובל תאז וושהש שי .ראשנ ירוקמה ןובלחה דועב ,םירחא םירמוחמ
לש םדה רוזחממ עיגמ רמוחהש ןוויכמ ,הליכאל ורתיהב םיקסופה וקלחנש ,קשומה לייא לש
.םייחה-לעב

ונניא ורתיה ךא ,הבר המיגפ וב שיש ךילהתב קפומ 'רשכ' ארקנה ןיטל'גה םג :םוכיסל
.'ןירדהמל' וניאש יאדוו ,םכסומ

אוה זאו) םינגד לש םינלימע דוביעמ וא ,(רגא-רגא) תוצאמ רצוימה ששח אלל ףילחת שי
.לבגומ היישעתב וב שומישה ,ותוכיא לשב ךא ,(חספל רשכ וניאו ץמח

עיגמ ונממ טעמ קר ןכלו ,הובג וריחמ .םירשכ םיגדמ ןיטל'ג הינטירבב םירציימ הנורחאל
,םייתדה םימלסומה לש םוצעה קושה תושירדש םיווקמ שי .םלועבו ץראב ןוזמה תיישעתל
.תירחסמ הניחבמ יאדכל רשכה רוצייה תא וכפהי
ד"וי השמ תורגא ;ה,ה.זמק,ג.בנ,א קחצי תחנמ .גס ד"וי יבצ-רה :ת"וש .הל 'יס ו"פ תוכרב ש"אר
.טכיל והילא ר"דה :ישיא עדי .בל,זכ,גכ ב"חזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il