645 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רבדמב תשרפ * (14.5.99) ט"נשת'ה רייאב ח"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


םייחב םתרחבו


הברה .ץראהו םעה לרוג תא םיצרוח םתא תויחכונה תוריחבב
היוצרה הטלחהה תא ולבקת אלש ידכ םיעקשומ הבשחמו ףסכ
ידמ רחואמ היהי רבכ - טרחתהל וצרתשכו ,םכל


.תואבה םינשה עבראב הנידמה הנפת ןוויכ הזיאל טילחנו תויפלקה לא ךלנ םידחא םימי דועב
תודוקנה לע ונתעד תא ןתינש בושח ןכלו ,דואמ בר לקשמ תלעב הערכה וז ,תיחכונה תואיצמב
.תואבה

הדעונ איהש עגרל וחכשת לא ,תוריחבה תלומעת תא םיעמושו םיאור םתאשכ :הלומעתה (א
רייצל ,בלה-תמושת תא טיסהל ,םירבד םכמ חיכשהל ,םכתא לבלבל הרומא איה .םכדגנ לועפל
ינימ לכ םואתפ םימלענ ןכל .תואיצמה תא חרכהב תמאות הניאש תימדת הגלפמל וא שיאל
וללה םיעצמאה לכ לש םתרטמ .ףרה אלל םתוא םיעמושו םיאור ונחנא הנשה תומי לכש ,םישנא
.ידמ רחואמ היהי רבכ - טרחתהל וצרתשכו ,םכל היוצרה הטלחהה תא ולבקת אלש ךכל םורגל

ךירצש םיבשוחה שי .היימרו האנוה לש תלטובמ-אל הדימ תוריחבה תכרעמב שי :האנוהה (ב
.םילשורי התריבש תיניטסלפ הנידמ םיקהלו '67 ינפלש תולובגל תגסל ,ןלוגה לע רתוול
םלוא .םמלוע-תפקשה יפ-לע ועיבצי םהו ,םתעד וז לבא ,ךכ םירובסה םידוהי שיש בוצע
,'םיטסינוחטיב'כ וינפל םירייטצמ ,ותעד תא םיחיסמ ,וז תוינידמל דגנתמש ימ לא םיאבשכ
היימר שממ וז - ושפנ ימינ לכב הל דגנתמ אוהש תוינידמ עצבל ידכ ולוק תא םילטונו
.תעד-תבינגו

תונכוסמ תויומכחתה

םיעבוק םתא אל .ילאדיאהו יוצרה לע הרהצה ןניא ,ןתוהמ םצעמ ,תוריחבה :יוצמו יוצר (ג
עורגה תא וא ,רתויב בוטה תא וכותמ רוחבל םיכירצ םתא לבא ,םכינפל גצומה רחבמה תא
תאו רתויב עורגה תא ולבקתש תויהל הלולע האצותה יכ ,תויומכחתהל םוקמ ןאכ ןיא .תוחפ
.םיצור םכניאש המ לכ

רבודמש ,םשור רוציל תולולע תוידדהה תויושתכתההו תוריחבה תלומעת :הערכהה תוילרוג (ד
םושמ ,רתויב תוילרוג וללה תוריחבה .וזמ הלודג תועט ךל ןיא .קיזמ אל יביטרופס קחשמב
התומד - תוריחבה תרחמל דימ הערכהל ודמעוי ןהו ,לקשמ-תודבכ תולאש תודמוע קרפה לעש
לש םלרוג ,םיברעה םע ןתמו-אשמב רתויב ילרוגהו עירכמה בלשה ,הנידמה לש תידוהיה
.היבשויו ץראה לכ ןוחטיבו ,ע"שיב םידוהיה ףלא םייתאמ

אלש ,רוכזל םיכירצ םתא לבא ,םישנאב תוריחבה תמחלמ תא תדקממ תרושקתה :ךרדהו שיאה (ה
,רתוי דמחנש ימב אל רוחבל ךירצ .ועצביש תוינידמהו הב וכלייש ךרדה אלא םיבושח םישנאה
.הב םינימאמ םתאש ךרדה תא רתוי םישגיש ימב אלא

הרובחה לכ

,תמייקה הריחבה תטיש לש התועמשמ אולמ תא וניבה םרט םיברש הארנ :עבוק שארה (ו
-שאר תריחב ,תיחכונה הטישב .הלשממה תושארל העבצהה ןיבו תסנכל העבצהה ןיב הדירפמש
טדנמב לדגת ךלש הגלפמהש ןכתיי .ךל היוצרה הגלפמל ףסונ טדנממ ךורע ןיאל הבושח הלשממה
,תיטילופה הפמה לש ינשה דצה םע היצילאוק הנביש הלשממ-שאר רחביי םא לבא ,םיינש וא
.העפשהו חוכ תרסח ךלש תלדגומה הגלפמה היהת

הלשממ-שאר .המלש הרובח אלא ,דחא םדא רחוב ךניא ,הלשממ-שאר רחוב התאשכ :םירבחה (ז
חוכה תא ןתונ התא ךתריחבב .םידידי ,םיצעוי ,םירבח ,םירש ול שי .קיר ללחב לעופ וניא
הריתסהל דואמ םילדתשמ הלומעתה יחמומש יפ-לע-ףא ,הב רכזיתש יאדכו ,הלוכ תאזה הרובחל
.ךיניעמ

לע 'שפנ-ןובשח' ךורעל וכרטצי תוריחבה ירחאש ,םירמוא רבכ תרושקתה ישנא :תרושקתה (ח
לבא ;םיכייש םלוככ םבור וילאש הנחמה ,דחא הנחמ תבוטל תידדצ-דחהו תקהבומה םתוסייגתה
תא תוטהל רומאש ,ידדצ-דחו תוועמ עדימ ךל םישיגמ םה .המוציעב תוסייגתהה םייתניב
.םיינזואל בוט-בוט הז תא וסינכת .תויעבטה ךיתויטנ תאו ךתעד לוקיש

!םייחב םתרחבושדח שיעיפשהלו ףתתשהל

תוריחבב ףתתשהל הבוחה רבדב ,הרורבה ותעד תא תובר םימעפ עיבה שטיוואבוילמ יברה
בוטש ימב רוחבל ךירצ" :תודהיהו הרותה תדמעל רתויב םיבורקה םידמעומה דעב עיבצהלו
."תווצמלו הרותל רתוי בוטש המבו ,תודהיל רתוי םיאתמש ימ ,ךורע-ןחלושה ליבשב רתוי
יכ עבקו ,תוריחבב ףתתשהלמ תוענמיהב םילגודה לש םתטיש תא תוצרחנבו תופיקתב ללש יברה
ענמנש ימ לכ יכ ,יברה רמא דוע ."םיברה תא םיקיזמ" ףא םה יכו םהב היולת "םיברה תלקת"
."ותרותו 'ה לע םידגנמה תומישר לש תיכרעה תובישחה ריבגמ" ,העבצהמ

תודחא לש תבש

התייה וז תודחאו ,"דחא בלב דחא שיאכ" יניס-רה דגנכ לארשי-םע הנח ןוויס שדוח-שארב
וז תבשב םייקל ,שטיוואבוילמ יברה תאירק תא ריכזהל שי הז רשקהב .הרותה תלבקל הנכה
תדוקנ תא ררועל םהבו ,(ןבומכ ,דרפנב) םישנלו םירבגל ,לארשי תודחא לש םיסוניכ
.תועובשה-גחב שדחמ הרותה תלבקל היוארה הנכהה איהש ,תודחאה

העדצה טרצנוק

דחוימ העדצה טרצנוק םייקמ ,םידחוימ םידליל עייסמה דסח ןוגרא ,'הלע' ידידי תדוגא
הקיסלקל טרצנוק היהי הז .הלא םידליל ילכלכ ןוחטיבל ןרק תמקהל שדוק ויתוסנכהש
ןמאו דירפ םהרבא ידיסחה רמזה תופתתשהב ,תילארשיה תינומרהליפה תרומזתה םע ,תידוהי
,ברעב 7:30 העשב ,ןוויסב 'ח ,ןושאר םויב ה"יא היהי עוריאה .ןמדייפ ארויג תינרלקה
.03-6782225 'לט .ביבא-לתב תוברתה לכיהבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
רבדמב תשרפל


תודחאה האב תוקלחתהה ירחא

הליחתמ הרותה .יניס-רה תולגרמל ונחו יניס רבדמל לארשי-ינב ועיגה ןוויס שדוח-שארב
ןחיו ,רבדמב ונחיו יניס רבדמ ואוביו" :דיחי ןושלל תרבוע דימו םיבר ןושלב ךכ לע רפסל
אלש ,"דחא בלב דחא שיאכ" התייה וז הינחש ,ל"זח ךכ לע םישרוד ."רהה דגנ לארשי םש
.הרותה תלבקל הנכהה התייה וז תודחא .תקולחמבו תמוערתב ויהש ,תומדוקה תוינחב ומכ

-ינב לכ ויה ,םירצמ תאיצי תעב ,ןסינ שדוחב רבכ אולה ,וז תודחאב שודיחה המ הרואכל
ירהו ,דחא אבצ םלוכ - "'ה תואבצ לכ ואצי" :בותכ ךכו ?האלמ תודחאב םידחואמ לארשי
?ןוויס שדוח-שארב אופא שדחתנ המ .םיווש לוכהו והערל לייח ןיב םילדבה ןיא אבצב

ןוויסב שודיחה

לארשי-ינב ועיגה הילאש תודחאל םירצמ תאיצי תעב התייהש תודחאה ןיב יתוהמ לדבה שי אלא
,תונוש תוקולחל םיקלוחמ לארשי-ינב ויה אל ןיידע םירצמ תאיצי תעב .הרותה-ןתמ םדוק
לע" םלוכ תא אשנ ה"בקה .םילארשיו םייוול ,םינהוכ לש הקולחה הרצונ אל ןיידע ,לשמל
.תודחאב דחוימ שודיח ןיא םג ,והערל שיא ןיב םילדבה ןיאשכו ,"םירשנ יפנכ

ורבע רבכו ,תונושה םהיתוקלחמל םיקלוחמ לארשי-ינב ויה רבכ שדוח-שארב ,תאז תמועל
תאז לכ תורמלש ,תודחאה לש לודגה שודיחה אטבתה הזבו ,"תקולחמו תומוערת" לש םיבצמ
."דחא בלב דחא שיאכ" - המלשו תיתימא תודחאל ועיגה

ישילשה אובי

,"ישילשה שדוח"ה ןוויס שדוח לש ורפסמב םג יוטיב ידיל אב תאזה תודחאה לש הדוחיי
שי - תמלשומה תודחאה תא ,הרואכל ,גציימ תחא רפסמה ."ןושאר"ה שדוחה ,ןסינ שדוח תמועל
,תיתימא תודחא וז ןיא רבד לש ותימאל לבא .תרחא תואיצמ םוש דוע ןיאו תחא תואיצמ קר
.תודחאל תועמשמ ןיא ,םידוגינ ןיאו תוקלחתה ןיאשכ ןכש

הזל הז םידגונמ םיתיעלש ,םירבד ינש ונל שי רבכ זא .םייתש רפסמב הליחתמ תוקלחתהה
זאו ."הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש" :הרותב ונאצמש ומכו .הז לע הז םיקולח וליפאו
."םהיניב עירכיו ישילשה בותכה אובי" - תיתימאה תודחאה תא רצויו שולש רפסמה אב

חוכה שדחתמ

,לארשי-םע ךותב תוקלחתה הרצונ רבכש רחאל ,"ישילשה שדוח"ב הרצונש תודחאה לש התלעמ וז
."דחא בלב דחא שיאכ" - רתויב המלשה תודחאה דעו ,תודחא ידיל ועיגה ןכ-יפ-לע-ףאו

תא שדחל חוכה ונל ןתינ ,האלפומ תודחא התוא הרצונ ובש ,הז ךיראתב םידמוע ונאשכ
תוגרד יקוליח שיש רחאל אקווד איה תיתימאה תודחאהש ,רוכזל ךירצ .הנשו הנש לכב תודחאה
תלבקל ילכה םג איה תודחאה .לארשי-םע לכ תא תדחאמו הרותה האב זאו ,תקולחמ וליפאו
.המלשהו תיתימאה הלואגה תכרב - תירקיעה הכרבל דע ,'ה תוכרב
(1505-1491 'מע ,ג ךרכ ב"משת תויודעותה)

תובא סוחיי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמגיהנמב ליחתמ סוחיי

ףא ,גיהנמ םדא השענ תובא סוחיי ידי-לע אל .(ד,א רבדמב) "אוה ויתובא תיבל שאר שיא"
סוחייה .ךכל יואר תויהל ךירצ ומצע אוה - "אוה ויתובא תיבל שאר" אלא ,רשועה חוכב אל
.ומצע גיהנמב ליחתהל ךירצ
(הדמח ילכ)


ירט םחל

םינבר תרבחב יברה בשי דחא םוי .הפוא היה ויבאו ,םע-יטושפל ןב היה הצבורטסואמ יברה
יברה רמא .ונקזו ויבא םשב הרות-רבד רמא םהמ דחאו דחא לכו ,הרות-ירבדב וקסעש
."ןשי םחלמ ירט םחל בוטש ,רמוא היה יבא" :הצבורטסואמ

לוביו המולא

,וסוחיי איה ותלעמ לכש ימ ."ערזה ךשמ אשונ הכבו ךלי ךולה" :רמאנ (ו,וכק) םיליהתב
לבא ;"הכבו ךלי ךולה" תניחבב אוה ,םולכ ול ןיא ומצעמ לבא ,"ערזה ךשמ אשונ" אוהש
אובי אוב" אוה ,ומצע לשמ לוביו המולא אשונש ימ - "ויתומולא אשונ הנירב אובי אוב"
."הנירב
(ץפח השמ יבר)


ףונמ לע עוסנל

,ףונמ לע עוסנל רשפאש בשוחש ימ לבא ,םינוכנה םיספה לע םדאה תאלעהל ףונמ אוה סוחיי
.הטוש אלא וניא
(רימזוקמ לאקזחי יבר)


התא ימ לבא

יבר ותוא לאש .להקה ידבכנו םידיסחה ינקז ןיב תבשל קחדנה ךרבאב ןיחבה זנאצמ םייח יבר
:םייח יבר ול רמא ."ינולפ קידצ לש ודכנ ינא" :ךרבאה ול הנע ."?התא ימ" :םייח
..."ךבס ימ יל בישמ התאו ,התא ימ ךיתלאש"

האגתי אבסהש

םבסו םהיבאש בצמב םייורש םמצע םה לבא ,םבסבו םהיבאב ,םסוחייב םיראפתמו םיאגתמ םיבר
ןב קחצי תודלות הלאו" (טי,הכ תישארב) בותכה רמוא ךכ לע .םדכנב וא םנבב םיאג םניא
תא דילוה םהרבאו" ,ויבאב האג ןבהש ,"םהרבא ןב קחצי" - "קחצי תא דילוה םהרבא ,םהרבא
."קחציב רטעתנ םהרבאו םהרבאב רטעתנ קחצי" :שרדמה ירבדכ .ונבב האג באהש ,"קחצי
(תוחיש יטוקל)


םיסחוימה ורכזי

ויה םהיתובא םג וליאש ,רוכזל םהילע .םילודג תובא םהל ויהש ,םיסחוימה לש םתלודג
םיראשנ םה םג ויה ,םמצעב םילודג תויהל םילדתשמ ויה אלו תובא תוכז םהל דומעתש םישקבמ
.םתונטקב
(ץישפורמ ילתפנ יבר)


ומצע לשמ הרות-רפס

-רפס ויתובא ול וחינהש יפ-לע-ףא" :(אכ ןירדהנס) ל"זח ירבדב אוצמל רשפא הז ןויער
תניחבב ,תובוט תודימו הרות ויתובאמ שקבי םדא םא םג ,רמולכ ."ולשמ בותכל הווצמ ,הרות
לשמ הרות-רפס בותכלו ףיסוהל וילע הבוחו הווצמ אלא ,הז לע ךומסי אל ,יח הרות-רפס
.ומצע
(רשא ינדעמ)


תעייסמ תוכזה

ימ ."םתוחפשמל םתובא תיבל םה םג ןושרג ינב שאר תא אשנ" :רמאנ (בכ,ד רבדמב) קוספב
ושרגל םיכירצ - "ןושרג" יזא ,סוחיי-רב ,"ןב" ותויה תוכזב קר גיהנמו שאר תויהל הצורש
לשמ תוכז ול שיו םכח-דימלתו םיקידצ ומצעב ,"םה םג" תניחבב אוה םא לבא ,ולבקל אלו
.ודיקפתב חילצהל ול עייסת תובאה תוכז - "םתוחפשמל םתובא תיבל" יזא ,ומצע
(ןאלשימרפמ ריאמ יבר)

עובשה תרמיא


םידיקפת ףילחהל

שרדמה-תיבב ץרפ העש התואב .ודומלתב קסעו שרדמה-תיבב םעפ בשי ץישפורמ ילתפנ יבר
.הז לש ותונגב הז רפסלו הזב הז תונובלע חיטהל ולחה םיינשהו ,םידוהי ינש ןיב חוכיו

םיאצוי םכינש אליממ םא" :רמאו םהילא הנפ קידצהש דע ,בר ןמז ךשמנ הזה ינלוקה תומיעה
דחאו דחא לכו ,םידיקפתה תא ופילחת םא ושעת בוט אולה ,הזה חוכיווהמ םילפשומו םיזובמ
םיקייודמ ויהי םירבדה ,תישאר :םימעט ינשמ ףידע רבדה .ולש-ויתונורסח לע לוקב זירכי
."ותלוז תא אל לבא ,ומצע תא תוזבל תושר םדאל שי ,תינשו ,רתויתודיסחה יכרד


לארשי-ץרא

לע םשפנ ורסמ תודיסחה ילודג .לארשי-ץראל הביחהו הבהאה תא הביהלהו החפיט תודיסחה
ןהו ,םיבורמ םיישקב םיכורכ ויה ץראב םייחה רשאכ הילא ולעש הלא ןה ,לארשי-ץרא
.לארשי-ץראב ידוהיה בושייה ןעמל תויבגמה תא ולהינ לבא ,ץראל-ץוחב וראשנש םיקידצה

תא ךירעהל ךרוצה לעו ץראה תביח לע תודיסחה ילודג ונל וליחנה םיאלפומ םירופיס
תא לבקל 'קדצ -חמצ'ה אצי .שטיוואבוילל םילשורימ דיסח עיגה תחא םעפש ,רפוסמ .התשודק
.לארשי-ץרא לש הדובכ םושמ ,תבש ידגבב וינפ

ךירעהל עדויש ימ

יבר קידצה לא סנכנ ,רזחשכ .לארשי-ץראב רקבל עסנש ןי'זורמ רישע ידוהי לע םירפסמ
רישע ידוהי םעפ היה" :קידצה ול רמא .ויניעב ןח האצמ אל ץראהש ןנואתהו ןי'זורמ לארשי
ךדישו ובבלכ ןתח אצמ אל ולש םינוקזה-תבל לבא ,םימכח-ידימלתל ויתונב לכ תא אישהש
ול הרמא .הלעב יניעב ןח אצמתש ידכ ,טשקתהל ותבל רמא הנותחה ינפל .טושפ טייח םע התוא
.קידצה םייס ,"ךכ לארשי-ץרא ףא ...ינאש תומכ ידמל הפי ינא ילש טייחה ליבשב :ותב
לבא ,התלעמ לדוגו הכרע-םור תא ךירעהל עדויש ימ ינפל הרדה אולמב הלגתמו תטשקתמ איה"
."תוצראה לככ ץרא תיארנ איה - םיירמוח םישנא ינפל

רובעכ .םילשוריב ותריד תא עבקו לארשי-ץראל הלעש ,ןילופמ דיסח לע רפוסמ המוד רופיס
ךלה ותעיסנ ינפל .ןילופל רוזחל טילחהו ריעב םייחה יאנתל לגתסהל לוכי היה אל ןמז
ונוצר תביס תא ול רפיסו ,םילשוריב זא רגש ,יקרוומ םינוב-החמש יבר קידצהמ דרפיהל
אל הארנה יפכ .דואמ ךילע םחרמ ינא" :רמאו וביל קמועמ קידצה חנאנ .ץראה תא בוזעל
ןח תאצומ םילשורי םג התייה - היניעב ןח אצומ תייה וליאש ,םילשורי יניעב ןח תאצמ
.םילשוריב ראשנו ותטלחהמ וב רזח ,דיסח ותוא לש ובילל םירבדה וסנכנ ."ךיניעב

הצובק םע ,לארשי-ץראל קסבטיוומ לדנעמ-םחנמ יבר קידצה לש תמסרופמה ותיילע רחאל
ןאכש יתנמאה יכ ,לארשי-ץראל יתילע" :ןנואתהו דיסח םעפ וילא סנכנ ,םידיסח לש הלודג
הנענ ."ל"וחבמ רתוי השק ןאכ הדובעה - רבדה ןכ-אלש ררבתמ ךא .'ה תא דובעל רתוי לק
היהש ןוויכמו ,הוואגב תולוהמ 'ה-תדובעל ךיתופיאש ויה ל"וחב .ךדיב תועט" :רמאו קידצה
םדאה תא האיבמש ,לארשי-ץראב םלוא ;םיישקב תשגרה אל ,'ה-תדובעב ישיא ןיינע ךל
ןכלו ,תישיא הוואגמ רתוי הייקנ התשענ ארובה תא ךתדובעו ,ךכרע טועימב תרכה ,הוונעל
..."םיישקב רתוי שיגרמ התא

םניח-תאנשמ תוריהז

ןיב בתכ הבו ,םיבשייתמל תדחוימ תרגיא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רגיש ,ד"בח-רפכ דסונ רשאכ
יניע רשא ץראל םכתא האיבה הנוילעה החגשהה" :(זסק 'מע ,י ךרכ ,ולש שדוק-תורגיא) ראשה
לכבו תע לכב םיאצמנ םתא ךלמ לש ןיטלפבו ,הנש תירחא דעו הנש תישארמ הב ךיקלא 'ה
."העש

ץראה תא הארו םישודקה תומוקמה לע חטתשה .לארשי-ץראב רקבל עסנ הנטוקמ עשוהי יבר
רפסל והושקיבו הלודג הדועס ריעה ינב ודובכל וכרע ,וריעל רזחשכ .הנוממישבו הנברוחב
רבדמ ץוח ,הנברוחב תדמוע ץראה ,ונביל ןובאדל" :עשוהי יבר חנאנ .לארשי-ץראב האר המ
םיעמושה וצפק ,"?רבדה והמ" ."ינשה שדקמה-תיב ןמזב היהש יפכ קוידב ,םלש ראשנש דחא
..."הפקות לכב הראשנ איה" ,עשוהי יבר בישה ,"םניח-תאנש וז" .ולאשו

ןכש .ךכל הטונ םוקמה יכ ,םניח-תאנשמ שדוקה-ץראב רהזיהל דואמ ריהזה ןקזה ונבר ,ןכאו
,ןקזה ר"ומדא שדוק -תורגיא) הזה םויה דע ראשנ הזמ םשורו ,םניח-תאנש ללגב היה ןברוחה
.(ה"סקת לולא


הלואגל הייפיצב


-תיב דימ ,םלועה-תומוא יעשרמ ערפייו חישמ אוביש ןוויכ :דובכ רמוא ולוכ ולכיהבו"
"םילשורי הנוב דוד יקולא ,רמוא ךכל .הנבנ שדקמה

(טכ רומזמ ,םיליהת שרדמ)
היהש השעמ


הערקנש הצלמה

.םילשוריב רוקיבל אב ,ןשיה ימלשוריה בושייב םיכמותה ילודגמ ,גרבנטכרט רשא 'ר ריבגה
תחא ,'םייח ץע' תבישי שארו בושייה בר ,טנלס לאומש יבר ןואגה לש ותיב לא סנכנ אוה
.ויתומורתמ תוירקיעה תונהנה

תלד לע השיקנ עתפל העמשנ ,וביל-תובידנב לאומש יבר ינזואב חבתשמו בשוי ריבגה דועב
והסינכה" .שמשה בישה ,"ינלופה ךרבאה" .ושמש תא לאומש יבר לאש ,"?חתפב ימ" .תיבה
.לאומש יבר לש וינפ ורהז ,"דימ

ןיב השיגפה ךלהמל עירפל אלש שקבמכ ,ותניפב ףנטצה ,בולעה שובלה לעב ,םונצה ךרבאה
רבד םוש ,אל" .ואיבהש ןיינעב ויפ תא חותפל וב ץיאה לאומש יבר לבא .ברל ריבגה
אביקע יבר תיישוק לע יתעדב םויה הלעש ץורית עיצהל קר יתיצר" ,ךרבאה קמחתה ,"דחוימ
.וירבד תא חוטשל וב קחדו קפאתה אל לאומש יבר ."'תוינשמה שוריפ'ב רגיא

.ךרבאה לא הלוכ התנפוהו ודיצלש ריבגהמ לאומש יבר לש וביל-תמושת לילכ הטסוה ךכ ךותב
םצעתה ריבגה לש ונובלע .הנממ אצי הרהמב אל ,היגוס לש הייבועל לאומש יבר סנכנשמו
.ףא-ירוחב תיבה תא שטנו םק רשא דע ,הקדל הקדמ רבגו

היכמותמ דחא תא ריקפהל ןכומ לאומש יבר היה ונעמלש 'ינלופ ךרבא' ותוא היה ימ
?ותבישי לש םיירקיעה

לעב ר"ומדאה לש ותבישיב דמלו השרווב דלונ אוה .לשריה 'ר היה הז ךרבא לש ומש ,ןכבו
אוהו םילשוריב ויחא רטפנ דחא םוי .לשריה 'ר היה לודג ןדמל .רוגמ 'ם"ירה ישודיח'ה
תא םג תולעהל טילחה וז תונמדזהב .ויחא תשאל הצילח תתל ידכ לארשי-ץראל עוסנל ארקנ
.תותימצל הב עקתשהלו שדוקה-ץראל ותחפשמ

הבר ידיל רוסמל ושקיב ותואש ,בתכמ 'ם"ירה ישודיח' לעב וידיב רסמ ,וברמ דרפנש םדוק
,רוג ריעב רקיב ןורחאה הז רשאכ לאומש יבר תא שגפ קידצה .טנלס לאומש יבר ,םילשורי לש
.בתכמה ןכותל רשאב גשומ םוש היה אל לשריה 'רל .םהיניב םיבתכמ יפוליח ולהינ זאמו

אורקלו בתכמה תא חותפל הזע תונרקס לשריה 'ר לש ובילב הררועתנ ,היינאב ותויהב ,ךרדב
תא .םארקל האמצ ושפנו ובר לש הרות ישודיח ליכמ בתכמה יכ חוטב היה אוה .וב בותכה תא
.חותפ ךא לפוקמ ול רסמנ בתכמהש הדבועה הלקה בתכמב ץיצהל הטלחהה

קיזחמה ךרבא יכ ינא דיעמ" :תואבה תורושה תא וב אצמו בתכמה תא חתפשכ אופא םהדנ המ
הרות לש הלמע לע וינפ ריחשמו ,ותעד לע ודמוע זאמ םירוסיי ךותמ הרות דמול הז בתכ
."ודעסלו וברקל אנ .המשל

הנהו ,הב רופחל םודרק הרותה תא תושעלמ ענמנ וימי לכ .וברקב הרעס לשריה 'ר לש וחור
ויצפח ןיב קומע בתכמה תא ןומטל בשח הליחתב .ןכ תושעל ןיפיקעב ול םורגל ובר שקבמ התע
דומעל לכוי אל םימיה ןמ םויב אמש ששח ובל רתסב ךא .םלועל שומיש וב תושעל אלו
.וב שמתשיו ןויסינב

,היינאה ןופיס לא הלע אוה .ינוציק דעצ טוקנל טילחה ,תרסיימ תוטבחתה לש תועש רחאל
םתוא הרזיפ וזו ,חורב רדבתהל םהל חינה ךכ-רחא .םירזגל וערקו בתכמב וידי יתשב זחא
.םיה ילג ןיב

היוצמ הטורפה התייה ןיידע ,םילשוריל ותחפשמו לשריה 'ר לש םאובל םינושארה םימיב
הקיעזה םינטקה וידליו ותשא תעווש .והשלכ היחמ רוקמ אלל רתונ ןמז רובעכ םלוא .וסיכב
.טנלס לאומש יבר לש ותיב לא דחא םוי ותוא

רבכמ -אל עיגהש ,ינומלאה ךרבאה םילשורי לש הברל רמא ,"הבישיל לבקתהל ינא שקבמ"
,"הבישיה ינב םילבקמש הכימתהמ תונהיל ןיינועמ ינאו םחלל םיבער יידליו יתשא" .ןילופמ
.ריבסה

שי םאה ,ללכבו" .תוממותשמ םייניע לאומש יבר וב ןתנ ,"!?סנרפתהל ידכ םיאב הבישיל"
."?הרותב לומעל לגוסמ םגו ןיינועמה ,התא הרות-ןב םנמא יכ תרשאמה יהשלכ הצלמה ךדיב
.רבד רמא אל ךא ,ובילב הלק הטיבצ שח לשריה 'ר

תא רקס ברה .לאומש יבר לש ונחלוש לע םיבתכמ רורצ חינהו רוודה סנכנ םירבדמ םדועב
בושו ולומ בשויב טיבה אוה .וחתופל רהימ אוהו םהמ דחא וניע הדצ עתפל .ףורפרב םיבתכמה
אלו ךובנ לשריה 'ר ."!דלאווג !דלאווג" :ויפמ הטלפנ תשגרנ האירקו ודיבש בתכמב ןייע
.רבד ןיבה

ישודיח'ה לעב ,ודידי תאמ חלשנ בתכמה .ותושגרתה רשפ תא לאומש יבר ול ריבסה הרהמ דע
םילשורי שדוקה-ריעל עסנ בושמוטמ לשריה יבר ךרבאה ידימלתו תויה" :ונושל הזו ,'ם"ירה
לבא ,ורשוי םדאל דיגהל הצלמה בתכמ ודיב יתתנש םגהו ,ותוא םיריכמ ןיאש םוקמל ,ו"ת
יתבתכש המ ותרות דובכל קיתעמ ינא ןכל ,ותלעמל בתכמה רוסמי אלש ששוחו ותוא עדוי ינא
ותעד לע ודמוע זאמ םירוסיי ךותמ הרות דמול הזה ךרבאה יכ ,ןושארה הצלמהה בתכמב
."ודעסלו וברקל אנו ,הרות לש הלמע לע וינפ ריחשמו

'ינלופה ךרבאה' והז .ויברוקממ דחאל היה זאמו ,ותבישיל דימ ולביק לאומש יברש ןבומ
.ריקוהו בביח הכ לאומש יברש

ןיבהשכו .בולעו םונצ ךרבא ותוא לש ודוס לע דמעוה גרבנטכרט ריבגה םגש ,השעמ לש ופוס
.הלוכ הבישיל ותמורת םוכס תא הלעה ,םידימלתה דחא לש ותלעמ תא
ןייטשניבור ריאמ 'ר םע םיידוהי םייח
שדחה ןואיזומה תכונח סקטב ןייטשניבור


לש ורורחשו ותליפנ :שדח ןואיזומ
ידוהיה עבורה

ומרגש ,רוצמ לש םישדוח .תטלחומ הריבש ףס לע ודמע הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה יבשות
ןויגלה ילייח ירימ םיעוצפו םיגורה תורשעל ,ךכמ רומחו ,תופורתבו ןוזמב רומח רוסחמל
ךא ,רתוי תושאונו רתוי תופוכת ושענ הרזעל םהלש הקעזה תואירק .םעירכהל ודמע - ינדריה
.עיגהל הששוב וז

םיעובר םירטמ האמל עבורה יניגמ תטילשבש חטשה קמטצה ,ח"שת רייאב ט"י ,ישיש םויב
תדקפימ לא םינבר תחלשמ האצי ,יתוקוחב תשרפ שדוק-תבש ליל ,םוי ותוא םותב .דבלב
םיעוצפה ;יבשב וחקליי םימחולה יכ םכוס םירבדה ןיב .העינכה יאנת תא םכסל ידכ ןויגלה
לבא .םינדריל רסמיי קשנהו ,םידוהיה תטילשבש ,השדחה םילשוריל ורבעוי םיחרזאהו השק
המכ םש והשו ןדריל ועסוה םה .םידליו םינקז םג יבשב ולטנו םתרבדב ודמע אל םינדריה
.םרורחש דע ,םישדוח

ראשיהל שקעתה

םיכסה אל ,עבורה יבשותמ םיבר ומכש ,ידיסח ידוהי ,יקסנימובונ דוד 'ר היה םייובשה דחא
התנופ הרהה ותשא .ופוגב וילע ןגהל ידכ עבורב ראשיהל שקעתהו ,היה רשפאשכ תונפתהל
,ןייטשניבור ריאמ 'ר לש ומיא איה ,תב הדלי רפסמ םישדוח רובעכ .םישנה רתי םע עבורהמ
.'ידוהיה עבורה חותיפו םוקישל הרבחה' ריכזמ םויכ

שדחמ ורורחש רחאל הנש םייתשו םישולשו עבורה תליפנ רחאל הנש תחאו םישימח ,עובשהו
ןואיזומה תא ,הרבחה ל"כנמ ,לאינב דעלג ד"ועו ןייטשניבור וכנח ,ז"כשת רייאב ח"כב
גצומ ,עבורבש ודראקה זכרמב ןכושה ,ןואיזומב ."עבורה לע ןורחאה קבאמה" תחצנהל שדחה
ץוחבמ םימחול ץמוק תרזעב עבורה יבשות ולהינש תינשקעהו הצימאה המחלמל תויודע ללש
.ינדריה אבצב

הייחתל םק תמה

ידי-לע ושוביכ םדוק ,עבורב םידוהיה ייחב םיקסועה םירפס ןווגמ אוצמל רשפא ןואיזומב
םלצ םליצש הנומתב םיטיבמ ונא .בורל םיכמסמו תונומת ןכו ,המחלמה ימי ךלהמבו םינדריה
ןייטשניבור .תוסוכמ וינפשכ 'ךדל בגשמ' לש םיתמה-רדחב לטומ ידוהי הארנ הבו ,ילגנא
ורכינ שיאבו תועש המכ ופלח .תמ רבכ יכ םיחוטב ויה לוכהו השק עצפנ הז שיא" :ריבסמ
."תובוט םינשו םימי ךרואל ,םויה םצע דע םייקו יח הזה ידוהיה .םייח ינמיס

תוספוקמ םירוצנה עבורה יבשות וניכהש ,םייביטימירפ םינומיר ןואיזומה גיצמ הלא דצל
ךותב איבחהל (רכיירטסא סחניפ) םייובשה דחא חילצהש חדקא ;רודכב תבקונמ הדסק ;םירומיש
ףסוא גיצמ (רלושטלא) ןוריל ןורהא .דועו ,ןדריב יבשה תפוקת ךרוא לכל ,םחל רכיכ
.ובשנש םימחולה וירבח יפמ יבשה ימיב ףסאו טקילש תודוזיפאו םירופיס

תורבחמב תוליפת

םייח-ךורב ברה לש ודי-בתכב ,םיטויפו תוליפת תושודג ,תורבחמ עברא ןה דחוימב תושגרמ
יפ-לע בתכ ,בר ןמז יבשה תפוקת ךראת ןפ ששחש ,ידמע .ינדריה יבשב היהש תעב ,ידמע
.וחכשיי לבל ,שדוח -שארל ףסומ ןכו םירופיכה-םויו הנשה-שאר תוליפת תא ונורכיז
.ולגתנ הנורחאל שממו ותחפשמ ינב לצא בטיה ורמתשנ תורבחמה

ותמוקתו ונברוח רופיס תא דעתל הרבחה יצמאמב בושחו ףסונ בלש איה ןואיזומה תחיתפ"
.ןייטשניבור רמוא ,"וישודקו וירוביג רכז תחצנהו ,ידוהיה עבורה לש 'ה ידסחב


גרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ

"ןילישבת בוריע"

?שדוק-תבש ברעב הנשה לח תועובשה-גחש ךכמ תועבונה תודחוימ תוכלה שי םאה:הלאש

לשבל רתומ ,עודיכ .תבשה ךרוצל גחב לושיב רבדב איה תררועמ וז תועיבקש הלאשה :הבושת
.תבש אוה וליפא ,רחא םוי ךרוצל אל לבא ,גחה ךרוצל גחב לכוא ןיכהלו

ברעב דחוימ לישבת תנכה הרקיעש ,'ןילישבת בוריע' תארקנה הנקתה תא ל"זח ונקית ןכ-לע
.תבשה ךרוצל גחב 'וכו תופאלו לשבל רתומ ךכ ידי-לעו ,תבשה ךרוצל גחה

:תאז םישוע ךכו

חפנב םחל תכיתח ןכו ,תוחפל ק"מס 27 חפנב (רחא לישבת וא) רשב תכיתח גחה ברעב םיניכמ
'ה התא ךורב" :םיכרבמ דצב ןתוא םיחינמש ןמזב .דצב ןתוא םיחינמו ,תוחפל ק"מס 54
בוריעב" :םיפיסומו ,"בוריע תווצמ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא םלועה ךלמ וניקולא
בוט-םוימ וניכרצ לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימטהלו לשבלו תופאל ונל רתומ היהי הזה
."תבשל

.תבשל תונכהה לכ תא גחב תושעל םימייסמש דע תוחפל ררקמב רומשל שי לישבתהו םחלה תא

תושעל וחכשש ימ לכ תא הבוח ידי איצוהל ובוריע תעשב ןווכל גהונ הליהקה וא ריעה בר
שיש עדי אל וא (וייחב הנושארה םעפב) חכשש ימל קר ליעומ ברה לש ובוריע םלוא .בוריע
ךמסומ בר לואשל וילע ,ברה לש ובוריע לע ךמסו לצעתהש אלא רכזו עדיש ימ .תאז תושעל
.גוהנל דציכ

גחב ןהמ תונהיל רשפא םיצור םאש ,הלאכ תוכאלמ קר תושעל רשפאמ בוריעהש ,תעדל בושח
תורשפא ןיא רבכ רשאכ ,םויה ףוסב תבש ברעב לושיב ליחתהל ריתמ אוה ןיא לבא ,ומצע
.גחב ונממ תונהיל

.זכקת 'יס ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש :תורוקמ


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il