647 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ךתולעהב תשרפ * (28.5.99) ט"נשת'ה ןוויסב ג"י * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


"סויפה חור" הפיא


יאדכ לבא ,ךרובמ אוה ידרחהו יתדה רוביצה לש שפנ-ןובשח
תא םישאהל ליחתמש ,'ןברקה ךיבסת'ל ספתיהל אלש דואמ
ול םיללועמש המ לכב ומצע


ררועל םהב שי התבכרה תכאלמ עקר לע םיעמשנה תולוקה לבא ,המק אל ןיידע השדחה הלשממה
הייפוא תא חיטבהל ודעונש םיקוח לש םתקיקח תלאש הלאכ םימיב הלוע התייה רבעב םא .הגאד
דגנ םחליהל וישכע הכירצ תיתדה תודהיה .ןיטולחל הכופה המגמה םויכ ,הנידמה לש ידוהיה
םיכלהמו םיקוח - הזמ רומח ףאו ,הנידמה לש תידוהיה התוהז תא עקעקל םתרטמש םיקוח
.תווצמה ירמוש םיחרזאה לש םהייח-תוחרואבו םתוריחב ,םתנומאב תורישי עוגפל ודעונש

'סויפה תריווא' עקר לע עווגיו ךעדי יכ הוויקש ימו ,תוריחבה ברע האג הזה רוכעה לגה
לע הלוע ,ןורחאה עובשב ריוואה ללח תא םיאלממש תונויערה לובמ .הדבתה - הרצונ לוכיבכש
הדוליה םוצמצמ ,תוינכת לש עפש םיעיצמ םהינימל םירוספורפו םייטילופ םישיא .ןוימד לכ
תד תדרפהמ ;רואנה םזינימפה חורב תוידרח םישנ לש שדחמ ךוניח דעו תוידרח תוחפשמ לש
ידימלת לש הייפכב סויגמ ;םייתד רפס-יתבב םידומילה תוינכת לע תוטלתשה דעו הנידממ
.הלשממל םיפתושכ םידרח לש תינורקע הליספ דעו תובישי

ןברקה ךיבסת ילב

חורב ,תידרחהו תיתדה תונותיעב םירמאמ הררג תווצמה ירמוש רוביצ יפלכ תאזה הפקתמה
אוה שפנ-ןובשח לכש קפס ןיא .'ונתוא םיאנוש ךכ-לכש ונישע המ' וא ,'וניעט הפיא'
ספתיהל אלש דואמ יאדכ לבא .ןוקית םישרודה םירבדו םייוקיל אוצמל רשפא דימתו ,ךרובמ
.ול םיללועמש המ לכב ומצע תא םישאהל ליחתמש ,'ןברקה ךיבסת'ל

רבכ ,ןכבו .תוקחרתהו האנש תררועמה איה 'תיתדה הייפכה' יכ ,וניפלכ ונעטש םימי ויה
-סוטטסה ימוחת לכב תפרוג הגיסנ שי תאז תמועלו ,השדח תיתד הקיקח םוש ןיאש םינש עבש
?תוניועה התחפ תאז תובקעב םאה ;ווק

םיפסכ' ןיאש םינש רבכ .ער לכ שרוש םה 'םיידוחייה םיפסכה'ש ,ונל ורמא םינש ינפל
,תוינויווש תודימ-תומא יפ-לע םינתינש ,םיימיטיגל םיביצקת םג ,הנהו ,'םיידוחיי
.הנידמה תפוק תא םיקשוע לוכיבכש םידרחה דגנ םינייפמק םיררוג

ןתינש שרגמ לכ דגנ םיקבאמ ץראה יבחר לכב םויכ םילהנמ םינוש םינוגראו תותומע
- איה הנעטה דימתו ,תומוהמ םיררועמ ,םינכש לש תויודגנתה םינגראמ םה .םייתד תודסומל
םוש ול ןיאש ,ץראה ירע בורב יתדה רוביצה תניחבמ רבדה תועמשמ .ןאכ אל ,רחא םוקמל וכל
.והשימ יניעב םינינצל היהי רבדהש ילב ,םידלי ךנחלו ללפתהל ,תויחל ול רתומ ובש םוקמ

רוביצה ישאר הפיא

םע םילשהל רשפא-יא .התוא ועיקויו רוביצה ישאר ומוקי ןכ םא אלא קספית אל תאזה המגמה
םהיתויוכז תלילש וליאו ,םיקולא-תמוהמ ררועמ םיברע לש םהיתויוכז דגנ ץויצ לכ ובש בצמ
הרוק היה המ רעשל לקנ .טקשב תרבוע םדגנ שממ תינעזג התסהו תווצמ ירמוש םידוהי לש
וניא שיא לבא ,"םינלאמש ילב הלשממ" המססב תפפונמ התייה יהשלכ תינמי הגלפמ וליא
."םידרח ילב הלשממ" המססב םיפפונמ םידבוכמ רוביצ-ישיאו תומייוסמ תוגלפמ רשאכ קעדזמ

-שארמ עובתל םהילע .םהינייעמ שארב וז היגוס דימעהל םיכירצ יתדה רוביצה ישאר
תודוגא ישארמ ,חור-ישנאמ ,ןוילעה טפשמה-תיבב םיטפושמ ,הנידמה אישנמ ,הלשממה
םירוביצ יפלכ תופקתהה תאו הלאה םייוטיבה תא תונגל - הזב-אצויכו םירפוסמ ,תוירוביצ
הל תתל רוסאשו לילעב תירסומ-יתלב איה תאזכ תוגהנתהש ,רוביצה תא ךנחל םיבייח .םימלש
.תנקותמ הרבחב לגר-תסירד

ינמיסש אלא ."וסאמיי אטח יארי" - 'אחישמד אתבקע' תפוקת לש הינמיסמ הז םג ילואו
.שממ לעופב הלואגה תא םיכירצ רבכו ,רתוהו יד ונל שי הלואגשדח שיד"בח תונטייק

.םכתורישל תודמוע ד"בח תונטייק - םכידליל םיכרע תאלמו תיתוכיא הנטייק םישפחמ םתא םא
ד"בח-יתב םעטמ תומייקתמש ,ד"בח תונטייק לש ןושארה רוזחמל המשרהה החתפנ הלא םימיב
-םייתכלממו םייתכלממ רפס-יתב ידימלת ,לארשי ידלי לכל תודעוימ תונטייקה .ץראה יבחרב
.תונטייק 200-כ התרגסמב תולעופו ,לארשיב הלודגה איה ד"בח תונטייק תשר .דחאכ םייתד
.ימוקמה ד"בח-תיבב המשרהו םיטרפ

תיעוצקמ הרשכה

םיפינס זכרמל .ץיקה יסרוקל המשרהה תא וישכע להנמ תיעוצקמ הרשכהל ידרחה זכרמה
תועוצקמבו בשחמה יעדמב םימלתשמ םידימלתה .תיליע-רתיבבו דודשאב ,קרב-ינבב ,םילשוריב
-6520445 'לט .ץראב תוליבומהמ קט-ייה תורבחב וטלקנ רבכ זכרמה ירגוב .םירחא םישרדנ
.02

המילשמ האופר

המילשמ האופר ידומילל זכרמ אבה עובשב חתפיי קרב-ינבב 'העושיה ינייעמ' האופרה-תיבב
םישנ ןיב הדרפה תרמשנו ,םימש-יארי ,םייעוצקמ םילפטמ םידמלמ זכרמב .הכלהה יפ-לע
.1800-221191 'לט .םירבגל

השדח הקיזומ

,םיריש העשת שיגמ אוה .'חימצת ונתודפ' - שדח טילקת התע קיפה הטנמאיפ יבא יאקיזומה
,ראטס-לג :הצפה .םייטנתוא םייחרזמ םיביטומ םע תידיסח הקיזומ בלשמה דחוימה ונונגסב
.03-6188047 'לט

תיד"בח הקיזומ לש רוטילקת - '4 ד"בח ינוגינ רצוא' תא שיגמ לשא ריאמ דבעמה
.5442339 -03 'לט .ירוקמה ידיסחה חוחינה תא רמשמה דוביעב תילטנמורטסניאשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ךתולעהב תשרפל


לוכמ וינעהו הובגה

לכמ דואמ וינע השמ שיאהו" :ונבר השמ לש הלודגה ותונתוונע תא הרותה תראתמ ונתשרפב
;יניסמ הרותה תא לביקש אוה השמ אולה :רבסה תשרוד וז הוונע ."המדאה ינפ לע רשא םדאה
-ינב תא איצוהש אוה ,ןכל םדוק דועו ;הליל םיעבראו םוי םיעברא רהב ה"בקה םע היה אוה
םע רבדמ היה הצרש ןמז לכבו ;"םלועל ונימאי ךב םגו" ול חיטבה ה"בקהו םירצממ לארשי
?םדא לכמ וינע היהיש אופא ןכתיי ךיא ;'ה

רכז תאז םעו ,םדא לכמ הלענ אוהש ,ותלעמ תא ריכהו עדי השמ ןכאש ,איה ךכ לע הבושתה
תוחוכ םתוא םינתינ ויה ולש ,בשח אוה .ה"בקה תאמ לביק וללה תולעמה לכ תאש ןמזה לכ
היה ןכל .רתוי ההובג הגרדל עיגמ היה ףאש ןכתייו ,הגרד התואל עיגמ אוה ףא היה - רחאל
.םדאה לכמ וינע

ןובשח לכמ הלעמל

תלעמו ,איבנ ותויה תדבועב התייה ונבר השמ לש ותלעמ רקיע :ןבומ רבדה ןיא ןיידע ךא
רבד הניא האובנ ."השמכ לארשיב דוע איבנ םק אל" ןכלש ,רתויב הנוילעה התייה ותאובנ
עדי ונבר השמש רחאמ ,ןכ-םא .הלעמלמ תנתינה הגרדמ וז אלא ,םדאה תדובע ידי-לע אבש
?םדאה לכמ וינע תויהל לוכי היה ךיא ,וז האובנל הכז רחא אלו אוה אקוודש

היה רחא והשימש) השעש ןובשחה קר דמע אל ונבר השמ לש הוונעה דוסיבש ,רמול ונילע
לכמ הלעמל ,ותוהמ םצעב העובטה הוונע התייה וז אלא ,(רתוי ההובג הגרדמל עיגמ ילוא
.ילכש ןובשח

םצעב הוונע

התא םש ,ה"בקה לש ותלודג םוקמב" :ורמא ל"זח .ה"בקה לצא ונאצמ תאזכ הוונעל המגוד
ןובשח ידי-לע האב ותונתוונעש רמול םוקמ ןיא ה"בקה לצאש ירמגל רורב ."ותונתוונע אצומ
.םצעב הוונע וז אלא ,והשלכ

תא לבקמ היה רחא וליאש ,בשחש ךכ לע ףסונ .ונבר השמ לש ותונתוונע םג התייה תאזכ
השמ ןכש .ןובשח לכמ הלעמלש הוונע וב התייה - ולשמ ההובג הגרדמל עיגמ היה ,ויתוחוכ
.םדא לכ ינפל לטב היהו ותוהמ םצעב וינע היה

הוונעה תומלש

םושמ הז ירה ,הוונע לש השוחת וב לעפ ונבר השמ השעש ןובשחהש הדבועה םצע :וזמ הרתי
אל תאז-לכבו ,ומצעל תושעל לוכי דחאו דחא לכש ,טושפ ןובשח הז ירהש .וינע היה ותוהמבש
.הוונעל הזמ עיגמ דחא לכ

השעמל איהו ,ולש תיתוהמה תימצעה הוונעה הדמע ונבר השמ לש ותונתוונע דוסיב אלא
'ה םע רבדל ,רתויב ההובגה הגרדמב תויהל לוכי תאזכ הוונע וב שיש ימ .תיתימאה הוונעה
.םדא לכמ הטמל ומצע תא שיגרהלו "םדאה לכמ" וינע תויהל ןכ-יפ-לע-ףאו ,םינפ לא םינפ
.ונבר השמ לש הלודגה ותלעמ וז
(30 'מע ,גי ךרכ תוחיש יטוקל)

ונבר השמ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהשמ ינניא

םאו .ונבר השמ ינא ףא יתייה םלוע לש ונובירכ יבר יל היה וליא :רמוא היה רפוס םתחה
...ונבר השמ ינא ןיאש םושמ - ?םלוע לש ונובירכ יבר יל ןיא המ-ינפמ ,ורמאת

'ה ידבע

ידבע ,ידבע םהרבא :"ידבע" ראותב הרותב םיארקנ השולש .(ז,בי רבדמב) "השמ ידבע ןכ-אל"
תוכרב) ל"זח ירבדכ ,'ךדבע' וא 'ינודא' םדא םושל ורמא אלש לע ,תאז .השמ ידבע ,בלכ
.םדו -רשב תוכלמ לצא םימש תוכלמ ריכזהל וצר אלש ,(ו קרפ שיר
(המכח ךשמ)


הטושפ הנומאב

לוכי היה ונבר השמש יפ-לע-ףא .(ז,בי רבדמב) "אוה ןמאנ יתיב לכב השמ ידבע ןכ-אל"
לכב" תאז-לכב ,תיבב רבד לכ תוארל לוכיש תיב-ןבכ ,הנבה לש ךרדב םיבר םירבדל עיגהל
.הטושפ הנומא ךותמ 'ה תא דבע אוה - "אוה ןמאנ יתיב
(שטירזממ דיגמה)


טושפ שיאכ לוע-תלבק

תלבקל לוע תלבק ול היהת אלש ששח אוה - הלודג הדרח זוחא ונבר השמ היה הרות ןתמ ינפל
.םיטושפ םישנא וז הדימב םינייטצמש יפכ הרותה
(ד"שת תוחישה רפס)


ןורחאה רודהמ הוונע

אתבקעבש האר אוהו ,חישמה תאיב דע םלועב ויהיש תורודה לכ תא ושדוק-חורב האר ונבר השמ
רבד .'ה תנומא לע שפנ -תוריסמ ילעב ויהיש ,רתויב םיטושפ םידוהי לש רוד היהי אחישמד
.הקומע הוונע ולצא לעפ הז
(ט"שת םירמאמה רפס)


האלמ תונקייד

ואר םיאיבנה לכ אלא ?םימשב בונגל שי המ ,הרואכל .(ז,בי רבדמב) "אוה ןמאנ יתיב לכב"
רבידש ,השמ םלוא ;אוהש יפכ וזוע תמצועב ותוארל ולכי אלו ,תודיחבו לשמ ךרדב ה"בקה תא
לכב" קוספה תנווכ וז .האלמ תונקיידב םירבדה תא רוסמל לוכי היה ,םינפ לא םינפ 'ה םע
.תונקיידבו תונמאנב םירבדה תא רוסמל לוכי היהש - "אוה ןמאנ יתיב
(החסישפמ םנוב יבר)


הוונעל המכחמ

הגשההו העידיה ןכש .הוונעה תדימב םג ןייטצה ןכלו ,'המכח' תניחבב היה ונבר השמ
יוטיב ידיל האב וז תולטבתהו ,'ה ינפל תטלחומ תולטבתה ידיל םדאה תא תואיבמ 'ה תלודגב
.םדא לכ ינפל הוונעב ףא
(הרות יטוקיל)


תודוסה רמוש

ןיא ,עבטי - ינולפ רהנל ,לשמל ,ךלי םאש ויברוקממ דחא לע םימשב רזגנש עדוי קידצ רשאכ
'ה ןוצר יולימ תא רשפאי אלו הריזגה תא לטבי הז יוליג ןכש ,וברוקמל רבדה תא הלגמ אוה
אל ,שקעתי הלה םא ךא ,תונוש תואלתמאב םשל תכללמ וענומל לדתשי םנמא קידצה .םלועב
עדוי אוהש תודוסה לע רומשל ןמאנ קידצה - "אוה ןמאנ יתיב לכב" והז .תכלל ונממ ענמי
.םתולגל אלו
(ןקזה ר"ומדא ירמאמ)

עובשה תרמיא


השמכ וינע

:וידימלתל יברה רמא ,ןילבולמ 'הזוח'ה לש ושרדמ-תיבל הנושארל זלעבמ םולש יבר עיגהשכ
."השמכ וינע אוהש ךרבא ןאכל עיגה"

ורמא .הרות דמולו הניפב בשוי םולש יבר תא ואצמו ,שרדמה-תיבב שפחל םידימלתה וליחתה
."?הז אוה התאה ;השמכ וינע אוהש ךרבא ןאכל עיגהש רמא יברה" :ול

ינא ,ןכ ,ןכ" :םהל רמא .םתעדב םתוא קזחי קר ,שיחכי םא .הלק הכובמב םולש יבר אב
."אוה

."?הילע זירכמ ךמצע התא םא ,ךתונתוונע ןכיה" :והולאש

..."?ומצע ונבר השמ אל םא 'דואמ וינע השמ שיאהו' הרותב בתכ ימו" :םהל רמאתודיסחה יכרד


תיתימא הוונע

םהו ,הוונעה תדימב גהנתהל ךרוצה לע רסומ ירפסב תצק ודמלש ימ לע גלגלל וגהנ םידיסח
- 'קסנימ לש וינעה' גשומה תא ריכמ םידיסח תוליהקב לדגש דלי לכ .םתונתוונעב םירדהתמ
קעדזה ,ודובכב םעפ עגפ והשימ רשאכו ,תפייוזמ הוונעב גהנתהש קסנימ בשות ידוהי ותוא
..."!קסנימ לש וינעב לזלזל זעמ התא ךיא" :ורבעל

שארב תבשל ,םעמ םרומ תויהל םדא לוכי .םיינוציח םינממס םוש ילב איה תיתימא הוונע
לכו ,תחא ריעב םעפ רקיב ב"שרה ר"ומדא ק"כ .תילכתב וינע תויהל העשב-הבו ,ןחלושה
דחא ודילו ,הרודה הבכרמב בשי יברה .וינפ תא לבקל אבש לודגה להקהמ ומה תובוחרה
התואל יתתימ ינפל עיגהל לחאמ יתייה" :דיסח ותוא אטבתה ןכמ רחאל .םידיסחה יבושחמ
."הבכרמה לע בשיש העשב יברל התייהש תולפש

לפשו וינע

לע יאבגה םע טטוקתמו 'ריטפמ' עבותש ימ שי .דובכה רחא ףדורב תוגרד שולש :ורמא םידיסח
םידבכמ ןיא עודמ :בשוחו בשוי אוהו ,שקבל זעמ וניא לבא ,'ריטפמ' הצורש ימ שי .ךכ
לע בלה ול באוכ ,ותוא םידבכמ רשאכ םגו ,םירחא לשב הער וניעש ימ שיו .'ריטפמ'ב יתוא
.םירחא םג םידבכמש

הבחרהב גהנתה תאז םע .'תמאב לפשה' ראותב םותחל גהונ היה קסבטיוומ לדנעמ-םחנמ יבר
ול שיש ימ" :םהל בישה .םירבדה ינש םימיאתמ דציכ והולאש םעפ .םיאנ םידגב שבלו הלודג
אל םש ,לבזב ונימטמ ?השוע אוה המ ,םיבנגה ינפמ ולצא וקיזחהל אריו ךרע-רקי םולהי
."ושפחל םיבנגה תעד לע הלעי

- הז ראותב םותחל אוה ףא גהנש דחא בר היה ןקזה ונבר ימיבש ,הז רשקהב רפוסמ דוע
..."לפש תמאב אוה" :יברה וילע רמא .'תמאב לפשה'

אלא ,לפשו תוחפל ומצע תא קיזחמ וניא וינעה" :רמאנ 'לפש'ל 'וינע' ןיב לדבהה לע
'מע בקע הרותה רוא) "ספאו ןיאכ ויניעב תובשחנ ויתולעמ לכ ,'ה יפלכ ולוטיב םצועמש
אלא ללכ תואיצמ וניא לפשה" :(אסקת 'מע א ב"רעת ךשמה) ראיב ב"שרה ר"ומדא .(העקת
ותואיצמ לוטיבב אוה תאז םעו תואיצמ אוה וינעה ;ירמגל תואיצמה רדעה ,לוטיב תניחבב
."ירמגל

ךירצ 'ה דבוע" :(82 'מע ג"שת תוחישה רפס) ויתוחישמ תחאב ריבסה ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
לש השוחת ילב ,חור-ןורביש לעב ,הכדנו אכודמ אוה לפשה םדאה .לפש אל ,וינע תויהל
תאז םעו ;רפתשהל הסנמו ול רסח המ עדויו ינחורה ובצמ תא ריכמ וינעה ,ותמועל .ההבגה
."'ה יכרדב ובל הבגיו - ומצע תלעמ עדויו תעדה ףקות ול שי

חמש וינעה

הלפש היירב ,םדאש רמול ךירצ יכו ,ה"בקה ינפל הוונע לש שוריפה והמ :לאוש ןקזה ונבר
,ללכ םוקמ סופתי אל םדאהש ,אוה הוונעה ןיינע אלא ?ארובה יבגל ומצע תא ןיטקי ,הלפאו
.(ד,אפ תוטמ הרות יטוקל) שממ ספאו ןיאל ומצע תא קיזחיש

ימ .תובצעל הביס איה תוימצעה תשגרה וליאו ,החמשה תא תמרוגו החמשל ילכ איה הוונע
העפשהש שח אוה ןכ-ומכו ,ול עיגמ םימשה ןמ ול םינתונש המ לכש בשוח ,ומצע יניעב רקיש
רפס) חמש דימת וינעה ,תאז תמועל .בוצע דימת אוה ןכלו ,תמאב ול עיגמה יפכ הניא וז
.(238 'מע י"שת םירמאמה

הדובעש רובס םלועה - ותוסגו ותושי תא שטבמו ותוואג תא ריסמ חור-סגו הוואג-לעב רשאכ
שי .(233 'מע ט"צרת םירמאמה רפס) ערה רועיב אלא הניאש ,איה תמאה .שיה לוטיב איה וז
עבט ןיעכ ,הכר הגהנהב גהנתמו ,ומצע תולעמב רבדמ וניא ,האגתמ וניאש הוואג-לעב
,דואמ ומצע יניעב ביבחו רקי אוה ,ומצע תולעמב םיזגמ אוה ומצע ןיבל וניב לבא .הוונעה
.(229 'מע ט"צרת םירמאמה רפס) ול יוארכ ותוא םידבכמ ןיאש ךכמ בר רעצ לבוס אוהו


הלואגל הייפיצב


בותכש אוה דחא .םלועב וררועתי תודיתע ילעב המכ ,האובנה תולכיה וחתפייש ןמזה ותואבו"
הממו היהש הממ ,תודיתע ילעבו תותוא ילעב המכו .'םכיתונבו םכינב ואבינו' (א,ג לאוי)
"היהיש

(מ ןוקית ,רהוז ינוקית)
היהש השעמ


םיינומלא םיחרוא

יבר קידצה לש ורצחב רקבל הכשמנ ,בוסאסמ בייל-השמ יבר לש ונב ,הקלמש 'ר לש ושפנ
הקלמש 'ר שקיב ,םשל ואובב .הטפאמ 'לארשי בהוא'כ םסרפתנ םימילש ימ ,'זובי'זממ לארשי
.ואוב לע קידצל עידוהל ,גוהנכ ,שמשהמ

גחה תשרבנב תורנה לכ תא קילדהל ותיב ישנאמ שקיב ,חרואה לש ואוב לע קידצה עמש ךא
דגבה תא ול שיגהלו ,ולש ואסיכ דיל דחוימ אסיכ חרואה רובעב ביצהל ,שרדמה-תיבבש
קידצה אצי ,יגיגחהו דחוימה דגבב ףוטע ,ךכו .שדוח-שארב שובלל גהנש דחוימה יגיגחה
.חרואה לש וינפ תא ליבקהל

ףערוהש יופצ-יתלבהו ברה דובכהמ דואמ ךובנ ,םימי-לוע ךרבא אלא היה אלש ,הקלמש 'ר
.ורצח יאבב ףקומ היהש ,קידצה תא הבר הכובמב לאש ,"?הז המ לעו הז המ" .םואתפ וילע
."ךל ריבסאו בש" :רמאו ופתכ לע הכר די חינה ,תובהוא םייניעב קידצה וב טיבה

:רפיסו חתפ 'לארשי בהוא'הו םידיסחה להק ףפוטצה וביבס ,קידצה דיל בשי הקלמש 'ר

,בר ןמז ינממ הלזג אל תונברה תדובע .המש בוסבלוק ,הנטק ריעב בר יתייה יתוריעצב"
.הדיקשו הדמתה ךותמ ,הרותב יתקסע יימי לכו

,יתמכסה .המ-ןמזל ילצא חראתהל ושקיבש יתרכה אלש םישנא ינש יתיבב ועיפוה דחא םוי"
.ידומלתל יתבש דימו הקיתמ ינימבו ש"יי טעמב םתוא יתדביכ ,ןבומכ

םיחחושמ םיינשהש דימ יתנבה .םתחישמ םילימ המכ יינזוא וטלק דמולו בשוי ידועב"
יתרכזה דימ ךא ,םהירבדל ןיזאהל תונרקס יב הררועתנ הליחתב .הרותבש זמרו דוס יניינעב
תא עומשל ףיסוהל אלו ידומילב זכרתהל יתצמאתהו ,תורתסנב לגרו די יל ןיא יכ ימצעל
.ייחרוא לש םהירבד

םיחרואהו ,יתיבל ונבש הליפתה רחאל .ללפתהל וידחי ונכלה ,תיברעו החנמ תעש העיגהשכ"
יתמכסה ,םיחוורמהמ היה אל יתיבש יפ-לע-ףא .הליל תנילל םג ילצא ראשיהל ולכוי םא ולאש
.ךכ לע יל ודוה םהו םחראל

םיבשוי ייחרוא ינש תא תוארל דואמ יתעתפוה .הרות דומלל ,ילגרהכ ,יתמק הלילה תוצחב"
טהלב םהיניב וחחושו ובשי םה .יעוצי לע יתילעשכ םיתבזע הבש החונת התואב ,םמוקמ לע
.תוקבדבו

םיתעמש בושו םירבדל ןיזאהל ידכ יינזוא תא יתיטה .קפאתהל יתלוכי אל רבכ םעפה"
,םלוע לש ומורב םידמועה םיניינעב ונד םה .יל םירז ויהש םירתסנ םיניינע םתואב םירבדמ
.םכרדל ונפו םיחרואה ינממ ודרפנ רחש םע .םהב לגרו די יל התייה אלש

יתלחתה םואתפ .חונמ יל ונתנ אל ,יינזואל ועיגהש םירבדה ירבש ןכו ,םיינשה לש םארמ"
םיינומלאה םיחרואה ןורכיז היה דחוימב .םתוהז תא ררבל יתחרט אלש לע ימצע תא רסייל
םילימב תדחוימ השודקו דחוימ חוכ ןיעמ יתשח זא .הליפתה ןמזב יחומב הלוע םהיתוחישו
.םתחישמ יתטלקש תורופסה

יינפ לע עתפל הפלח ,תירחש תליפתל ןנוכתמ ,יתיב חתפב הנאו הנא עסופ ידועב ,דחא םוי"
םיחרואה ינש הב ובשי יכ יתטלק ,יתיב תא הרבע רבכ הלגעהש רחאל קר .םיסוסל המותר הלגע
.םימיה רבכשמ

םכמצעל ראתל םתא םילוכי יאדו .הלגעה תובקעב הריהמ הצירב יתחתפו ףסונ עגר יתבשח אל"
.ריעה לש ישארה הבוחרב הלגע תובקעב טעוש םבר תא וארש ,בוסבלוק יבשות תמהדת תא

.ידמל םישידאו םירירק םיטבמ םיינשה יילא ונפה ,הלגעה תא קיבדהל ףוס-ףוס יתחלצהשכ"
יל וניתמיש םהינפל יתננחתה .םוקמב בכעתהל םילוכי םניא יכו םהל הצא ךרדה יכ ורמא םה
הרזחב דימ יתצר ינאו ,םשארב תולק ונהנה םה .ילש ןיליפתהו תילטה תא איבא תוחפלש דע
.יידיב ןיליפתהו תילטה תיקש םע יב יחור דוע לכ יתבשו יתיבל

ינאו םיעסונ םה .םהיתובקעב ינאו ,תשדוחמ העיסנב םיינשה וחתפ םהילא יתברקתהש עגרב"
יינונחתל תועשל וליאוה הלק העש רובעכ .הלגעה לא יתוא ולעיו ורצעיש םהינפל ןנחתמו ץר
.תירחש ונללפתה םש ,ךומס רפכל ונעגהש דע ךרד תרבכ דוע ונכשמהו םתלגעל יתילע .ורצעו

אל ןיידע םתוהז תאש ,םישנאה ינשב קובדל הרידא הקושת יבילב הרבגתה הליפתה ךלהמב"
לכ .תופיקתב וחד יתשקב תא ,םהילא ףרטצהל יתשקיבשכ ,הליפתה רחאל םלוא .יתעדי
.םהילא ךייש ינניא יכ ,יל ורמא םיינשה .וליעוה אל ייתורצפה

ךייש ינא יכ יל ורמא ףוסבל .ןנחתהלו שקבל יתפסוהו םהירבד רשפ תא יתנבה אל"
ונחנא .ךל המיאתמה ךרדב ךתוא החני רבכ אוהו םשל ךל' .ךלמילא 'ר יברה לא ,קסנ'זילל
לא ההימכה תא הכותב ררועלו התייה ובש םוקמהמ ךשפנ תא רוקעל ידכ אלא ןאכ ונאב אל
.ופסי אלו ורמא ,'יתימאה המוקמ

,לודגה ירומ לצב תוסחל יתעגהש דע ,קסנ'זיל רבעל יתינפ רפכ ותואמ .יתישע ךכ םנמאו"
.ךלמילא יבר קידצה אוה אולה

קחצי-יול יבר קידצה אלא ויה אל םיינומלאה ייחרוא ינש יכ יל עדונש דע בר ןמז ףלח"
וחרוא ינזואב ורופיס תא 'לארשי בהוא'ה םייס ,"בוסאסמ בייל-השמ יבר קידצהו ב'צידרבמ
.ריעצה

ךרד לע תולעל ינכיזו תמאה רואב ייניע תא ריאהש אוה ךיבא ,התא אופא יל אנ-רומא"
."!?ירשפא דובכ לכב ונב תא דבכא אל ינאו ,תודיסחה
קילצ לאגי םע םיידוהי םייח
הייגלטסונב תעגל :קילצ


ןודנולמ רזוח קילצ לאגי

,'יחרפ'ה תוקהל יבא ,קילצ לאגי ,עפשה סמועמ םיערוכ תידיסחה הקיזומה יפדמשכ ,ונימיב
םירישה ילילצ ונמלוע לא וצרפ םהבש םימיב םיעוגעגב רכזנ ונניא ימ .הייגלטסונ רבכ אוה
,'רמא הכ' ,'םינב וכל' - תידיסח-תידוהיה הרישה לש לזרב-ןאצ יסכנ וכפה רבכש ,ולש
.'יביל ןוכנ' ,'םיכלמ ועמש' ,'ייחא ןעמל'

היזיוולטה תמלצמש טרסב ףתתשהל ידכ ןודנולמ עיגה עובשכ ינפל .רזוח קילצ לאגי ,ןכבו
םירשע ינפל לארשיב קילצ םיקהש םידליה תקהל ירבח ןיב תשדוחמ השיגפ ,וזכרמב .תילארשיה
תא ןאכ םיקהו ,'ןודנול יחרפ' ,תמסרופמה ותקהל תא שדוח ךשמל זא בזע אוה .הנש שמחו
תא הניש אוהה שדוחהש ררבתמ .תקתרמו תשגרמ התייה תמלוצמה השיגפה .'םילשורי יחרפ'
,בדנ דודו םייח םיחאה ,דנר לארשיכ דואמ םירכומ םירמז םהיניב .םהמ םיטעמ-אל לש םהייח
.רכוארג ידדו תוילגרמ אביקע

ילקיזומ-ינרות הנחמ

םכסיש יצרא תועפוה עסמ ךורעי אוה .ותקהל םע לארשיל קילצ עיגיו בושי תועובש המכ דועב
ילקיזומ-ינרות ץיק-הנחמב ךוותה-דומע היהי - לוכה לעו .תילקיזומ תוליעפ תונש םישולש
לש הבר ,ןמסורג דוד-קחצי ברה תושארב ,'רעונל רוא' לש ונוגראב ךרעייש ונימב דחוימ
.ץראב ותומכ היה אל הכ דעש ,קנע טקייורפ - קמעה-לדגמ

,ביבא-לת םורדב דלונ (51) קילצ ."הרקמב טעמכ" ,וירבדכ ,קילצ לחה תיעוצקמה וכרד תא
ורתונ ךא ,דואמ םדקומ ולגתנ םיילקיזומה וישוח .רוג תודיסחב םישרוש תלעב החפשמל
רחאל .דהסטייג תבישיל סנכנ אוהו ןודנולב ררוגתהל ותחפשמ הרבע וירוענב .ביבחתה םוחתב
םשו ,יתד-אל ידוהי רפס-תיבב םיירהצה -רחא תועשב תודהי דמלל לחה ,לארשיב תיב םיקהש
.רבדה הרק

"ןימאמ ינא"ל "תוישופיח"מ

וליפא םימי םתואבש ןיבהל ךירצ .יתאצמ אלו םידליה בלל תוליסמ יתשפיח" :לאגי רפסמ
םידלי לש המלש התיכ יתעמש דחא םוי .תויולג תויציצב תובוחרב ובבס אל םייתד םידוהי
.ןויערה יחומב קיזבה זאו ,יביל טבצנ ןושארה עגרב .'תוישופיח'ה לש ריש תובהלתהב הרש

אבש 'סוד'ה הארמל קוחצב וצרפ םידליה .רתנספה דיל יתבשייתהו הפונתב התיכל יתסנכנ"
יתרבע .העתפהב הפלחתה םידליה לש לוזלזה תעבהו ,'תוישופיח'ה לש רישב יתחתפ .ןגנל
רצק ןמז ךותב .םיידוהי םיריש דועו 'ןימאמ ינא' ןגנל יתלחתה זאו ,םיפסונ םירישל
-תיב להנמ ינשקיב תרחמל .הנושמה העפותב תוזחל ואבש רפסה-תיב ידלי לכ ביבסמ וצבקתה
."תיתנשה םויסה-תביסמ תא זכרל רפסה

םירז תודשב תוערל אל

לכב רידא טיהלל היה ןושארה וטילקת .תידוהיה ןודנול ימשב קילצ לש ובכוכ ךרד הרהמ דע
תמחלמ עקר לע רבוחש ,"המחלמ תושוע השמ לש וידי יכו" רישה וב עיפוה .ידוהיה םלועה
תובקעבו ,םיפסונ םיטילקת ואב ךכ-רחא .זא הטשפש "ידי םצועו יחוכ"ה תשוחתו םימיה-תשש
.םלועה לכב 'יחרפ' תולהקמ ומקוה 'ןודנול יחרפ'

,ונידלי לש םיילקיזומה תונורשיכה תא חפטל ונלש הנוילע תיכוניח הבוח וזש ןימאמ ינא"
.קילצ רמוא ,"םירז תודשב תוערל קקדזי אל םהמ שיאש ידכגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


הקלדהב תבש תלבק

?תבשה תשודק תא הילע לבקל ילבמ תורנה תא קילדהל השיא תיאשר םאה :הלאש

תשודק הילע תלבקמ השיאהש ,םידרפסה תוליהקמ תצקו םיזנכשאה תוליהק לכ גהנמ :הבושת
,החנמ ללפתת םגו ,ןכל םדוק היתונכה לכ תא םייסל הילע ןכ-לע .תורנה תקלדה םות םע תבש
ןמז תא רחאל הל לא ךא ,ןכ -ינפל תאז םג השעת - המ-רבד םועטל וא תותשל הצור םאו
.הלילח תבש לוליח ששחל סנכיהלו הז ליבשב הקלדהה

םע תבש הילע תלבקמ הניאש - התבשחמב וליפא - תונתהל השיאה תיאשר ,ךרוצה תעשב
רשע ךות תבש הילע לבקל ךרטצת איה םגו ,תבשה תא וילע לבקל לעבה בייח זא םלוא ,הקלדהה
.התקלדהל תוקד

קילדיש ףידע ,תבשב תורוסאה תוכאלמ תושעל הילעש םושמ זא תבש לבקל הלוכי הניא םא
תבשה תא דימ וילע לבקיש הלעב םע םכסתו ךרבתו קילדת ,תיבב אצמנ וניא םאו .ךרביו לעבה
-תלבקל ךומס בוש וקילדהלו רנה תא תובכל וכרטצי - דימ לבקי אל לעבה םג םא .המוקמב
.הלטבל הכריבש אצמנו ,תבש

אלא וניא הז םגו ,תבשה תא וילע לבקי תיבה-ינבמ והשימש יד ,'הרורב הנשמ'ה תעדל
.הליחתכל

ךליאו 'החנמה גלפ'מ ונייהד ,רתויב םדקומה ןמזב הקילדמ םא ,'ףסוי טוקלי'ה תעדל
ינפלש העש יצחב לבא ,התקלדהב תבש לבקל תבייח ,(העיקשה ינפל יצחו העשכ - וז הפוקתב)
ללכ םיגהונ ןיא - םידרפסהמ קלח גהנמו ותעדל) התקלדהב תבש לבקל הכירצ הניא ,העיקשה
.(הליגרה הקלדהה םע תבש לבקל

תוקדה םיעבראב וא) הנורחאה העשה יצחב םיקילדמ םא ,תורחאה תועדל םגש ,רמול םוקמ שי
לבקי והשימש הבוח ןיאו ,ךרוצה םוקמב תונתהל ןתינ ,(המודכו םילשוריב ומכ ,תונורחאה
.תבשה תא וילע
ףסוי טוקליו ,ב"נשמו ח"הכ .םש 'תוכלה רוציק'ו ,ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,גסר 'יס ח"וא ע"וש
.ךליאו חי,גמ (ב"ח) התכלהכ ש"ש .םשזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 150 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il