678 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

תומש תשרפ * (31.12.99) ס"שת'ה תבטב ב"כ * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


2000 וא ס"שת


בושח ,םידוהיכ ,ונלו ,יכרעו יתוברת רעפ ףקשמ הנשה-חול
םיכרעה םלוע וירוחאמש ,ידוהיה הנשה -חול תא שיגדהל
תידוהיה תשרומה לש םילמסהו


לש תוגיגחה םע ,הנשה לש וז הנועב ,העובקה תודדומתהל םידוהי םיליגר םלועה יבחרב
יכ עדוי ,וז הפוקתב ל"וחב רקיבש ימ לכ .השדחה תיזעולה הנשה תליחת לגרל ירצונה םלועה
םיאלממה ,םיירצונה םילמסהו תוגיגחה לש םיטלובה םיינוציחה םינממסהמ םלעתהל רשפא-יא
םייוגה לש תוגיגחה הלאש ,רבסהה תא ךר ליגב רבכ לביק ידוהי דלי לכ .רכיכו בוחר לכ
הפולח דימעהל רשפאמ ,םיירצונה םיגחל ליבקמב בורל לחש ,הכונחה גח .ונלש תוגיגחה אלו
.ונלש הזו םהלש גחה הז - שיגדהלו תמלוה

םיעוריאו תוביסמ וכרענ רתויה לכל .תוירצונה תוגיגחל הזיחא םלועמ התייה אל ץראב ןאכ
השוחת שי הנשה ,תאז תמועל .םייוליב יבבוח םיריעצ ןהילא וכשמש ,ינוליח יפוא ילעב
לש היופצה הריהנה םע תרבחתמש ,תקהבומ תירצונ העפשה תלחלחמ 'םוינלימ'ה תוגיגח ךותבש
הדמע הז לכ לומ דימעהל םיבייח ןכל .רויפיפאה םשארבו ,ץראל םירצונ םינימאמ ינוילימ
.הדחו הרורב תידוהי

'ס"שת ידוהי'

.ידוהיה חולה אוה ,םייח ונא יפ-לעש הנשה-חולש ,ריהבהל בושח ,םידוהיכ ,ונתניחבמ
.םישדוח העבראכ ינפל לח הנשה-שארו ,ס"שתה תנש איה הנשה ונרובעב

לבא ,םיקסעו תואקנב יכרוצל רקיעב ,םייזעול םיכיראתב שמתשהל וריתה הכלהה יקסופ םנמא
,וניבגל תועמשמ םוש הזה חולל ןיא .ינכט-ילהנמ ןיינע אלא וניא הזה חולהש ,רוכזל בושח
.2000 רפסמה תא אשונ והשלכ קישש הדבועה תא דחוימב ןייצמ היה אל שיאש םשכ שממ

.ידוהיה הנשה-חול יפ-לע םייח 'ס"שת ידוהי' .יכרעו יתוברת רעפ ףקשמ הנשה-חול השעמל
םהב רבוע ,לולא שדוחל םיסנכנ םהשכ .לולאב ט"כב תמייתסמו ירשתב 'אב הליחתמ םהלש הנשה
אל '2000 ידוהי' ,םתמועל .הפלחש הנש לש םינורחאה םימיה תריווא תא םישיגרמ םהו ,טטר
ןיאו ,ראוניב הליחתמ םהלש הנשה .רבמטפס עצמאב הנשה-שאר םואתפ םהל עקתנ ךיא םיניבמ
.ילויב וא ץרמב הז לולא םא גשומ םוש םהל

התסינ תוינוליחה .תימלוע-ללכה ,תייוגה תוברתה ןיבל תידוהיה תוברתה ןיב תומיעה והז
יוטיב ידיל אובל התייה הרומא תידוהיה תוהזה .תווצמו הרות ילב תודהי לש הסרג עיצהל
םיגחה ןויצבו תירבעה הפשב ,לארשי-ץראל הביחב ,ך"נתה תבהאב ,תידוהיה תשרומל הקיזב
?הז לכמ ראשנ המ ,תוינוליח תונש האמכ ירחא .םידעומהו

ועיגה רבכ ונימיבש דע ,תידוהיה הקיזב םוסרכה ךילהת תא ךישמה ישילשהו ינשה רודה
ועמשתו ,ונלצא ירוביצה חישל ובישקה .תידוהיה תוהזה םצעמ תטלחומ תורענתה ידיל םירבדה
הניא 'םידוהי' הלימה לבא ,תונלבוסו םדא תויוכז ,היטרקומדו םזינמוה לע ןומה םירבדמש
.ללכ תעמשנ

םיאלמ םינותיעהשכ .תידוהיה תוהזה תקיחש לש הז ךילהתב תובלתשמ 'םוינלימ'ה תגיגח
ימ ,םינמרג-םידנלוה -םיניפיליפ-םיברעו םידוהי גוז-ינב ןיב םיאושינ לע תודהוא תובתכ
הלאכ םיאושינל תודגנתהה םויכ .'תוללובתה' הזל וארקו ןוסאכ ספתנ רבדה םעפש רכוז
.'תומודק תועד' וא 'תונעזג' תבשחנ

תודהיה תועמשמ

הנידמה ןויער םצע תחתמ עקרקה תא ,ןבומכ ,טימשמ םידוהיכ ונתייווהב הזה םוסרכה
?תידוהיה הרוזפל קינעהל הלוכי 'היחרזא לכ-תנידמ'ש יכרע-ינחורה רסמה והמ .תידוהיה
היטרקומד יכרע ?תפרצו הילגנא ,ב"הראב םידוהיה ינפל ףינהל םישקבמ ונא לגד הזיא
.םהיתוצראב םהל שי םדא תויוכזו

םינפהלו ,םידוהי ונתויה תועמשמ תא ריהבהלו דדחל איה ,םידוהיכ ,ונלש תיזכרמה המישמה
.הזה ינחורה קבאמהמ קלח איה ידוהיה חולה תרדחה .רעונהו םידליה בלב וז הרכהשדח שיתומש ךרכ :שדח

לש ינשה ךרכה תא לארשי-תיב ינומהלו םיארוקה רוביצל שיגהל החמש 'עובשה-תחיש' תכרעמ
ךשמב ועיפוהש ,תומש שמוח תוישרפל תוחישה לכ תא סנכמ רפסה .תומש רפס לע ,'תבש ןחלוש'
ידי-לע הבר תובהלתהב לבקתנ ,תישארב רפס לע ,ןושארה ךרכה .'תבש ןחלוש' רודמב םינשה
שגומ התע .לארשיב םיבר םיתב לש תבשה ןחלושמ דרפנ-יתלב קלח השענו ,בחרה רוביצה
,תונויערו תוחיש רשע-השולש ןאכ םיסנוכמ השרפ לכ לע .('מע 320) תומש ךרכ םכינפל
די-לעש שטיוואבויל ןוכמ תאצוהב רואל-אצי רפסה .תורוקמ ינויצו טרופמ חתפמ תפסותב
ימד תפסות ילב) ןופלטב ןימזהל וא תורחבומה םירפסה תויונחב גישהל .ד"בח-תדוגא-יריעצ
.03-9606120 :(חולשמ

אלוליהה םוי

תויודעוותה ץראב ד"בח יזכרמ לכב ומייקתי ,תבטב ד"כ ,ןושאר םויבו שדוק-תבש יאצומב
ןמלז-רואינש יבר ,ךורע -ןחלושו אינתה לעב ,ןקזה ונבר לש אלוליהה םוי לגרל ,תוידיסח
,אלוליהה לעב לש ותרותמ םיפתתשמה ודמלי תויודעוותהב .ד"בח תודיסח דסיימ ,ידאלמ
.ןמזומ רוביצה .ויתונקתו ויתוארוה תא רומשלו ויכרדב תכלל תובבלה תא וקזחיו

תפסונ הצובק

תודליו םידלי 22 הצובקב .ליבונר'צ ידלי לש תפסונ הצובק ץראל העיגה רבעש ישימח םויב
רוכב עריאש יניערגה ץוציפהמ תוירקיעה תועגפנהמ איהש ,לימוג ריעהמ םהמ הרשע ,םידוהי
.1881-ל עיגמ טקייורפה תרגסמב הכ דע ולעוהש םידליה רפסמ .ליבונר'צבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.תומש תשרפל


הלופכה הביחה

ודרי לארשי -ינבש ןייצל בושח רופיסה ךרוצל .םירצמ דובעש לע רפסל הליחתמ תומש תשרפ
-דואמב ומצעיו ובריו וצרשיו ורפ" ןכמ רחאלו ,"שפנ םיעבש" לוכה-ךסב םהשכ םירצמל
תעב םרפסמ ןויצב תקפתסמ הניא הרותה לבא .םדבעשלו םאכדל ולחה םירצמהש דע ,"דואמ
."לארשי-ינב תומש" תא תטרפמו תרזוח אלא ,םירצמל םתדירי

,ןתביח עידוהל ןתתימב ןאנמו רזח ,םתומשב םהייחב ןאנמש יפ-לע-ףא" :י"שר תאז ריבסמ
בוש הנומ הרותהש הדבועה ,רמולכ ."םתומשבו רפסמב ןסינכמו ןאיצומש ,םיבכוכל ולשמנש
תדחוימה הביחה תא אטבל - "ןתביח עידוהל" ידכ איה לארשי-ינב תומש תא תטרפמו תרזוחו
.לארשי-ינבל

םידגונמ םיטביה

םירקיה םירבדה תא רופסל גהונ םדאה ןכש) הביח םיאטבמ םשב האירק םגו ןיינמ םג םנמא
:םידגונמ םיטביה ינש םיגציימ םה הבר הדימב םלוא ,(םמשב אורקלו ובילל

ןיא ,םישנא םירפוסשכ ,לשמל .םינמנה םירבדה לכ לש תפתושמה הדוקנה תא תאטבמ הריפסה
ןטקהו דחאמ רתוי הווש וניא םילודגבש לודגה .דחאו דחא לכ ןיבש םילדבהב הניחבמ הריפסה
םדאה תא תדחיימה הדוקנה תא אטבמ םשה ,תאז תמועל .דחאמ תוחפ הווש וניא םינטקבש
.תוידוחייה ויתונוכתל רושק םג יתימא םשו ,םירחאה םישנאהמ

בוליש שורד

איהש הדוקנ התוא ,תודהיה תדוקנ םצע שי :וללה םיטביהה ינש ןכ-םג םימייק ידוהי לכב
,רפסמב תאטבתמ וז הדוקנ דצמ הביחה .לארשי-םע ינב לכב הוושה ,"שממ לעממ הול-א קלח"
ידוהיה לש םייטרפה תוחוכה דצמש תדחוימה הלעמה שיו .והנשמל דחא ידוהי הווש ובש
לש ומשב האירקב יוטיב ידיל האב איהש ,(םיבוטה םישעמה ,הרותה דומיל ,תודימה ,לכשה)
.וילא הביחה תא םיעידומ וז ךרדבו ,דחאו דחא לכ

תודהיה תדוקנ םצע רשאכ ,וזב וז תובלתשמ וללה תולעמה יתש רשאכ איה תיתימאה תומלשה
תישעמה ותוגהנתהו ויתודימו ולכשש ,םייטרפה תוחוכל םג תרדוחו ידוהיה לש ושפנב הריאמ
.תודהיה תדוקנ םצע דצמ בייחתמה תא םימאות

דדומתהל חוכה

דובעשל םיסנכנ רשאכ אקווד הלגתמ - ה"בקה תאמ תדחוימ חוכ תניתנ םג איהש - וז הביח
תא ה"בקה וילא הלגמ ,'םירצמ' לש תוערפההו םיישקה םע דדומתהל ךירצ ידוהישכ .םירצמ
תימהבה שפנהו ימשגה ףוגהש םיישקה ינפמ להביהל אלש חוכ ול קינעמו תדחוימה ותביח
שפנהו ףוגה תא ןקתלו ררבל - ותוחילשו ודיקפת תא אלמל לכויש ,ךפהל אלא ,ודגנכ םימרוע
.'םירצממ תאצל'ו תימהבה

,ינש דצמו ,םיישקה לכ לומ דומעל חוכה ול שי ,םדאב הריאמ תודהיה תדוקנ םצע רשאכ
היילע רבדה איבמ ,ושפנבש םייטרפה תוחוכה לכב 'ה תא דבועו ודיקפת תא אלממ אוה רשאכ
.ךורע-ןיאל ההובג הגרדל הלעתמ איהש ,המשנה םצעב
(1 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

הקיתש :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמקותשל תעדל

םדאהש ידכ ."םליא םושי ימ וא םדאל הפ םש ימ" :(אי,ד תומש) ונבר השמל רמוא ה"בקה
אלש עגרב - "םליא םושי ימ" םילימה שוריפ המ לבא ,הפ ול םישל םיכירצ ,רבדל לכוי
לוכי וניאש ימל הניא ןאכ הנווכה אלא !?םליא אוה אליממ ,רובידה תלוכי תא םדאל םינתונ
הלועפ תושעל םיכירצ ,קותשל תעדל ידכ .ךרוצה תעשב קותשל עדויש ימל אלא ,ללכ רבדל
.הקיתש לש תנווכמ
(ןי'זורמ לארשי יבר)


קותשל יתמ

.קותשל יתמ תעדל - "הקיתש המכחל גייס" אוה םהמ דחאו ,הרותל םינפ םיעבש
(בוקטרו'צמ דוד-השמ יבר)


ךופה רדס

,םדאה לש הלודגה ותערגמ וז .קותשל םידמול הנקזה ימיבו רבדל םידמול םירוענה ימיב
.קותשל עדוי אוהש םדוק רבדל דמול אוהש
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


רמול המ שישכ קותשל

קתושש ימ אוה "ונושלו ויפ רמוש" .אתובר לכ ךכב ןיא ,דיגהל המ ול ןיאש העשב קתושש ימ
.רמול המ ול שיש העשב םג
(בוקירטסמ ףלוו-באז יבר)


המכחל גייס

רבדל הווצמש ,הרות ירבדל תנווכמ הניא "הקיתש המכחל גייס" (גי,ג תובא) הנשמה תארוה
םגש ,תושרה ירבדל אלא ,הרותה ןמ םירוסאה ,המרמו רקש ירבדו ערה-ןושלל אל ןכו ,םהב
שירחמ ליווא םג" (חכ,זי ילשמ) ךלמה המלש רמוא ךכ לעו ,רשפאה לככ טעמל םדאה ךירצ םהב
."בשחיי םכח
(ארונטרב)


הזמ לק ןיא

;הירבד תא עמשיש תלוזל דימת הקוקז איה ןכש ,תרבדמה ןושלכ הלועפ דבכ רביא ךל ןיא
.דעס םושל הקוקז איה ןיא יכ ,הקיתשהמ רתוי לק רבד ךל ןיאו
(החסישפמ םנוב יבר)


קתוש סוס םג

-לע-ףאו ויפמ רבד איצומ וניא ,לודג ןקתש אוה סוסה :רמוא היה הקרוומ לדנמ-םחנמ יבר
.ורוביד תעב קותשל עדויש ימ אוה ןקתש .סוס אוה ןכ-יפ

םיטרחתמ המ לע

.יתרבידש המ לע תובר םימעפ יתמחינ ךא ,יתרביד אלש המ לע יתטרחתה אל םלועמ
(יאדסח םהרבא יבר)


רבדל תעדל

.םכח השענ םדאה ןיא ןיידע דבלב הקיתשב .רקיעה הניא לבא ,המכחל גייס םנמא איה הקיתשה
.ךרוצה תעב רבדל תעדל םיכירצ
(םינולסמ לזייא יבר)

עובשה תרמיא


הבוטל לוכה

השקיב השיאה .עבשה ןב םליאה הנבו השיא םעפ ובצייתה ןרבסמ יבצ-השמ יבר קידצה ינפל
.רבד בישה אלו הירבד תא עמש קידצה םלוא ,הנב רובעב הכרב

וברה רשאכ .קידצה לצא הרובעב שקבל םה םג וסניש השקיבו יברה לש ויברוקמל התנפ השיאה
המ ,רבדל לכות םא" :ולאשו וינפל ודימעה ,דליל אורקל יבצ-השמ יבר שקיב ,וב ריצפהל
."?לדגתשכ רבדת

."םידוהיה לע ןישלאו ןישלמ היהא" :רמאו ויפ תא דליה חתפ םיחכונה לכ תמהדתל

םליא תויהל רזח דליהו ,"?הקיתשה ול הבוט יכ םתא םיאור" :ויברוקמל קידצה רמא
.םדוקמכתודיסחה יכרד


"תודיחי"ל הסינכ

הניא 'תודיחי'ה לש התובישח .'תודיחי'ל הסינכה איה יברל דיסח ןיב תורשקתהה לש האיש
.תאזה השיגפה לש תוינחורה תויועמשמב אלא ,וברל דיסחה ןיב תישיא השיגפ וזש ךכב קר
'הדיחי'ה תגרד ןיב תורבחתה וזש םושמ אוה ,'תודיחי' ארקנ הזה שגפמהש ךכל םימעטה דחא
.(ב"כשת הרות-תחמש תחיש) יברה לש 'הדיחי'ה תגרד םע דיסחה שפנבש

רשקתהל ידכו ;ותדובע ןפוא תא עובקל ידכ ;ובצמ תא ררבל ידכ 'תודיחי'ל סנכנ דיסח"
.(לולאב 'י םוי-םויה) "תונוצרה לכ םע רסמתהל ,ומצע רוסמלו הרומג תודחאתהב

ג צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא) 'תודיחי'ל הסינכה רדס תא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ראתמ ךכ
הטימה-לעש עמש תאירק ארוק דיסחה היה ,תודיחיל הסינכה םויל רוא ,הלילב" :(הסק 'מע
-תיב לע רעטצמו ,רבשנ בלב 'תוצח ןוקית' ךורעל םק היה ,ןכמ רחאל .שפנ-ןובשח ךותמ
.הווקמב ומצע רהטמ היה ןכמ רחאל .הרות דמול היה ןכמ רחאל .םמושהו ברחה ,יטרפה ושדקמ
- בלה םעו שארה םע - ללפתמ היה ןכמ רחאל .הליפתה ינפל תודיסח דמול היה ןכמ רחאל
יואר הזכ םוי .הרותב קסועו םצ היה םוי ותואב .הבושתב רוזחל ול רוזעיש ה"בקל ןנחתמו
."תודיחיל הסינכל אוה

השדח היירב

היירבכ - תודיחימ אצוי היה דיסח" :(62 'מע ש"ת תוחישה רפס) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמוא
ערה רצי .תקרופמ - תימהבה שפנה .דדועמו חמש - בוטה רצי .האירב - תיקולאה שפנה .השדח
."ךועמ -

דע תובר םינש ךשמב וננוכתהש ויה .םידיסח יניעב לק רבד התייה אל 'תודיחי'ל הסינכה
םינש ןנוכתהש דחא דיסח לע םירפסמ תאז םע .'תודיחי'ל סנכיהל םינכומ םמצע תא ואצמש
דחא םוי .ךכל יואר וניא ןיידעש הנעטב רבדה תא החוד היה דימתו ,'תודיחי'ה תארקל תובר
סנכיהל יואר התאש בצמל תעגה רבכש הארנ" :ול ורמא .'תודיחי'ל רותב דמוע והואר
,ךלוהו רדרדימ יבצמ םויל םוימ יכ יתשגרה ,ךפהל !אלו אל" :דיסחה בישה ."'תודיחי'ל
."רשפאה לככ רהמ 'תודיחי'ל סנכיהל יתטלחהו

,תלוזה יניינעב שבלתהל שי (א :םיינשב אוה 'תודיחי'ב ישוקהש ,רמא ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
.הבר תישפנ העיגיב הכורכ ,וז תידימת תוטשפתהו תושבלתה תלועפ .םהמ טשפתהל ןכמ רחאלו
'מע ג קלח םירוביד יטוקיל) שדוקה-חור יברל היהיש חרכומ ,תודיחיב דיסחל תונעל ידכ (ב
.(900

יסורה אבצל בצייתהל םא לאשו 'תודיחי'ל ב"שרה ר"ומדא ק"כ לא סנכנ דחא רוחב יכ רפוסמ
הלעמב רכזנ רוחבה אציש רחאל .םירעה תחאב בצייתהל יברה וצעי .תרחא ריעב וא וז ריעב
לא סנכנ יאבגהו ,יאבגל הנפ אוה .יברה ינפל הנייצל חכש רשא ,ינשה םוקמל שיש הלודג
םילאוש עודמ" :רמאו וינפ וניצרה ,םירבדה תא יברה עמששכ .רוחבה ירבד תא ול רסמו יברה
."תינש לואשל ןיא .תויהל ךירצ ךכו יתרמא ?בוש

ול רומא" :דיסחל רוסמל יאבגל הרוה יברה .ץ"יירה ר"ומדא ק"כ םע עריא המוד רופיס
המ םינועו לואשל םיכירצש המ םילאוש .ומצעמ ןתינ וניא הנעמהו ומצעמ לאוש םדא ןיאש
."הלעמלמ השענ לוכה .תונעל םיכירצש

עובשב םעפ

הדובע-ילעב" .'תודיחי'ב יברה יפמ ועמשש םירבדה םע םהייח ימי לכ תויחל וגהנ םידיסח
וכז ןהבש םימעפה תחא תא ,םיטרפה לכ םע ,שדחמ תווחל ,עובשב םעפ תוחפל ,וגהנ םיחקיפ
.(164 'מע י"שת םירמאמה רפס) "יברה לצא תודיחיב תויהל

אוה ירה - הירחאלו הינפל וחור בצמב ,ולש תודיחיה תייווחב ונורכיזב קימעמ דיסחשכ"
שי .זאמ וב הסכתנש ךימסה ץובה תא חידמו שפועמה הווהה ריווא תא רהטמה ,הליבט-תיבב
תוחישה רפס) "םדאה יכרד תא תונשל החוכבש האחמ ;הווהה דגנכ האחמ םושמ הזכ ןורכיזב
.(36 'מע ש"ת


הלואגל הייפיצב


,ןושאר ארקנש וישעמ ערפייו ,ןושאר ארקנש שדקמה-תיב הנביו ןושאר ארקנש ה"בקה אובי"
"םישדוח שאר םכל הזה שדוחה רמאנש ,ןושארה שדוחב ,ןושאר ארקנש חישמ אוביו
(וט השרפ הבר תומש)

היהש השעמ


המכחה ירעש

דע הטשפ ,קודורוהמ לדנעמ-םחנמ יבר עדונה ןואגהו קידצה לש היופצה ותעגה לע העידיה
םילופלפ עימשיו קסבטיווב שרדמ-יתב המכב עיפוי ,רסמנ ךכ ,חרואה .קסבטיו לכב הרהמ
וחמש .הכרבו הצע םיאבל קינעיו להק לבקי תושרדה ןיב .תוכובסה ס"שה תויגוסב םיקומע
.םידליהו תיבה-תורקע םג וחמשו ,םיטושפה םיתבה-ילעב וחמש ,ריעה ינדמל אופא

תא הררועו ,לגס בייל-הדוהי 'ר עדונה ריבגה לש ותיב תיילעל םג העיגה השיערמה העידיה
'ר ,םיינשה .הרותה דומילב םימיכ תוליל םש ושעש ,םייוליעה םיכרבאה ינש לש םביל-תמושת
לע םעמושב .הקאבולג הרייעהמ ,ןמטוג לארשי 'ר ,ורבחו ,תיבה-לעב לש ונתח ,ןמלז-רואינש
.וינפ ילבקמ ןיב דקפיי אל םה םמוקמ םג יכ וטילחה ,לוגדה חרואה לש יופצה ואוב

קסבטיו יבשות ינומה קודורוהמ לדנעמ-םחנמ יברל וניתמה דעוימה םויה אובב םנמאו
-תיב לא חרואה הנפ ,ריעה ירעשב ודובכל הכרענש תיגיגחה םינפה-תלבק םותב .םישגרנה
.תונולחהו תותלדה לע אבצ בר ןומהו ,הפ לא הפמ אלמ היה םלואה .קסבטיו לש לודגה שרדמה

ורמאנש ,וירבד .קסבטיו יבשות לע םוצע םשור התשע לדנעמ-םחנמ יבר לש הנושארה ותעפוה
היה ולוק .בל-יבבושמ הדגא יקרפ םע םיקומע לופלפ ירבד לש דחוימ בוליש וללכ ,םעט-בוטב
ףפוטצה ,הכורא העש ךשמנש ,ואשמ ףוסב .קוחרמל דהדהמו הובג םג ךא ,ןזואל ברעו םיענ
.תישיא 'םכילע םולש' תכרבבו די -תציחלב תוכזל ידכ ,ותאיצי ביתנ ךרואל להקה

ובשח םה .ועמשש םירבדה םשורל םינותנ ,דצה ןמ םידמוע ורתונ םידימתמה םיכרבאה ינש
הנפ רשא אוהו םהב ןיחבה קידצה םלוא ,חרואה םע תישיא השיגפל םיאבה םימיה דחאב סנכיהל
'ר לש ודי תא ךכ-רחאו לארשי 'ר לש ודי תא ץחל הליחתב .םולשל די םרבעל וטישוהב םהילא
.ןמלז-רואינש

םהב ןתנ אוה .הכובמב וצווכתה םיינשה .םואתפ רמא ,"םתא הרוצ לש םיכרבא יכ ינא האור"
,הב תכלל וליכשת םאש ,'ה-תדובעב תדחוימ ךרד םכרובעב יל שי" :ףיסוהו תועמשמ-בר טבמ
."הרותה תגשהב תוהובג תולעמל וכזת יכ םכל חטבומ

,רוחאל תחא העיספ ועספ ,םיינשה ינזואל םיישיא םירבד רבדמ חרואה יכ םיבבוסה וארשכ
םיכרבאה ונע ,"ונבר ונרוי רשא לכל ונחנא םינכומ" .טקשב םתחיש תא להנל םהל וחינהו
.חרואה לש ומסקב ירמגל םייובש ,דימ

עובש ךשמל תינעת םכילע ולבק" .ולוק תא לדנעמ-םחנמ יבר ךימנה ,"ושע תאז ,ןכ-םא"
שרדנכ ותשת ברעב קרו רבד ולכאת אל םויה ךשמב .הבורקה תבשה יאצוממ לחה ,םימי
ולביק ."םכדוסב שיא ופתשת לאו ליגרה םכתדובע רדסמ רבד ונשת לא תאז דבלמ .םכמויקל
.שרדמה-תיבמ האיציה חתפ רבעל ךישמהש חרואה ירבד תא הענכהבו הקיתשב םיינשה

םהילא הלעוהש לכואה תא .םתינעתב לארשי 'רו ןמלז-רואינש 'ר וחתפ הבורקה תבשה תאצ םע
וטעימ עובש ותוא לכ .תיבה ינבל הלגתי רבדהש ילבמ ,יהשלכ ךרדב ומילעה גגה-תיילעל
.הרתי העיגי ךותמ הרות דומילב קוסעל וברהו הנישב

םיינשה וחתפ ,הרותב העיגי לשו תינעת לש השק עובש םותב ,םויה תוצח רחאל ,ישיש םויב
םתשלוח לע ודיעה םילשוכה םהידעצו תורוויחה םהינפ .הצוחה ואציו גגה-תיילע תלד תא
.האבו תשמשממה תבשה דובכל הווקמב רהטיהל וכלה וידחי .הברה

ארק ,"!םיכרבא" .םתשלוחבו םנורוויחב דימ ןיחבהו תיבה-לעב םהב לקתנ ,התיבה ורזחשכ
ילישבתמ ומעטו חבטמל וסנכיה .הרותה למעמ םישלחו םיפייע םתא םיארנ" ,הגאדב םרבעל
."תבשה

תמלשהל ,גגה-תיילעב ומוקמ לא הקיתשב הלעו רזח אוה .רבד בישה אל ןמלז-רואינש 'ר
יכ הארנ .תיבה-לעב תנמזהל תובהלתהב הנענ ורבח םלוא .תבשה תסינכ דע ורתונש םוצה תועש
תא וררחס םילישבתה תוחוחינ םגו ,םלש עובש שבכש בערה תא תחאב וב הררוע לוכאל הנמזהה
.ושאר

דימ לארשי 'ר שח ,םדומלתב ךישמהל םיינשה ובשייתה רשאכ ,שדוק-תבש םוי רקובב ,תרחמל
םעט-בוטב היגוסה תא ראיבו דמל ןמלז-רואינש 'ר דועב .םושלש-לומתכ םניא םירבדה יכ
לככ .ויניע לומ ודציר וליאכ תויתואהו וינפלש ארמגב לארשי 'ר טיבה ,הרתי תוקמעבו
.והער ירבד תא ןיבהל חילצה אל ,ץמאתהש

ינשל םיבוצע םימי השולש ויה הלא .וירחאלש םויבו רחמה םויב םג רבדה ךשמנ ךכ
.הרותה דומילב תפתושמ הפש דוע םהל ןיא יכ וחכונ רשא ,םידידיה

-רואינש 'רל דומילל רבח תויהל וחוכב ןיא בוש יכ לארשי 'ר ןיבה ישילשה םויה ירחא
לארשי 'רו םיינשה ודרפנ בר רעצב .וינפל וחתפנ םיאלפומו םיקומע המכח ירעש רשא ,ןמלז
.רחוס השענ םימיה תוברבו ,הקאבולגבש ותיבל רזח

,שטירזממ דיגמה לא עס" :ול הרוה ,לדנעמ-םחנמ יבר קידצה לא ןמלז-רואינש 'ר סנכנשכ
."ךמוקמ םש יכ

אטיל יבחר לכב םידיסח יפלא לש םברו םרומ ידאילמ ןמלז-רואינש יבר השענשכ ,םימיל
היה םידיסחה ראש לככו ,וחתפל רחשמ הקאבולגמ ןמטוג לארשי 'ר םג היה ,הנבלה היסורו
.תודיסחו הרות אמצב ויפמ עמושו תתרבו ליחב םימיה רבכשמ ורבח ינפל דמוע
םיידוהי םייח
"תוושהל המ ןיא" :ץכ 'פורפה


הבושתב רזוח ינרדומה עדמה

לש לודגה םינוידה םלוא תא םידוהי םיטנדוטס תואמ-שולשכ ושדג םיפוצר םימי השולש טעמכ
ןושאר סוניכב ,םייעובשכ ינפל היה הז .הדירולפ-ימאימ לש תימואל-ןיבה הטיסרבינואה
יהשלכ הטיסרבינוא לש הילתכ ןיב וגוסמ ןושאר ףאש ןכתייו ,הטיסרבינואה םעטמ וגוסמ
יפמ ,תודמולמ תואצרה לש ןותרמב םיטנדוטסה ופתתשה וללה םימיה תשולשב .ל"וחב
.'עדמו הרות' תרתוכב ןלוכו ,ימלוע םש ילעב םירוספורפ

םתצקמ .תווצמו הרות ירמוש םלוכש אוה ,רפסמב םישולשכ ,םיצרמה לכל ףתושמה הנכמה
.םירגובה םהייח לש והשלכ בלשב תודהיה לא םכרד תא ואצמ םבור ךא ,םייתד םיתבב ודלונ
םלועל ארוב לש ומויקב הרכהל םתוא הבריק תיעדמה םתדובע אקווד יכ ,ונייצ םהמ םיבר
.לארשי תרות לש התותימאלו

תונכדועמ תוילגת

לחה הנורחאלש ,היווטל תטיסרבינואמ הקיזיפל עדונ 'פורפ ,רברפ ןבואר ,לשמל אוה הזכ
,עדמה לש תונכדועמ תוילגת להקה ינפל גיצה רברפ 'פורפה .תווצמו הרות תרימש לש ךילהתב
םיבכוכהו שמשה תכרעמ לכו םוקיה זכרמב חנ ץראה-רודכ היפלש הרותה תסיפת תא תוששאמה
.וביבס הענ

הריתס םוש ןיא יכ חיכוהש ,הבושת-לעב אוה ףא ,ןוטסובמ הכונח בקעי 'פורפה לשמל וא
'פורפה ,ותימע .הרותה יפ-לע םלועה ליג ןיבו יגולואגה רקחמה לש םיינשדחה םיאצממה ןיב
,היצולובאה תיירואת לש לגרה תטישפ תא גיצה ,לארשיב ןליא-רב תטיסרבינואמ רזעיבא ןתנ
.תונורחאה םינשה תורשעב ומצע עדמה ידי-לע וכרפוה היתודוסיש

תואוושה השע

וז סוניכה תא םייקמה ,ימאימב ד"בח יחילשמ ,רקספיל רעב-םולש ברהמ האב סוניכל המזויה
.המעטמו תדבוכמה הטיסרבינואה ךותב ךרענ סוניכהש ,היה הנשה שודיחה .תישילשה םעפה
ענכש ץכ .הטיסרבינואב 'קוחרה חרזמה תותד רקחל הקלחמה' שאר ,ץכ ןתנ 'פורפה ךכל עייס
.ימדקא דוקינ ול עבקנ ףאו ,סוניכה תובישחב הטיסרבינואה תלהנה תא

ומצע תא אצומ אוה ןכש ,יתרוסמ עקרמ אבש ףא ,'הבושתב רזוח' ומצע רידגמ ץכ 'פורפה
,תונושה חרזמה תותד ןיבל הניב תואוושה יתישעו תודהיב יתקמעתהש לככ" .תודהיב קזחתמ
אל ,תוושהל המ ןיא .תורחאה תונומאה לכ ןיבל תודהיה ןיבש םימוצעה םירעפב יתחכונ
."לארשי תרותמ תנרוקה תמאה תשוחתב אלו תומלשבו ףקיהב אל ,קמועב

הריתס ןיא

ןיב היה ,עבש -ראבב ןוירוג-ןב תטיסרבינואמ ,רבונרב והימרי 'פורפה יאקיזיפה םג
תושיג םיצמאמה םישדח םייעדמ םיאצממ לש הרוש רקס אוה .סוניכה לש םייזכרמה םיפתתשמה
ינא" .דועו שפנ לש המויק ,תיטרפ החגשה ,תישפוח הריחב :תודהיה ןמ םירכומה םיגשומו
הזש קפס ןיא וירבדלו ,רבונרב 'פורפה רמוא ,"עדמה לש 'הבושתב הרזח' תאז רידגמ טלחהב
.האבו תשמשממה הלואגה ינמיסמ דחא דוע

הנומאהו הרותה לא םתוסחייתהב שממ לש הכפהמ םיטנדוטסהמ םיבר ברקב ללוח סוניכה
הרות ירמוש םג םהש ,םלועה לכמ ,םש-יעודי םירוספורפ םישולשכ לש םתעפוה םצע .תידוהיה
הרותה ןיב הריתסל ןועטל ךחוגמ ,םכלוכ תא םיאורשכ" .ריבכ םשור םהילע התשע ,תווצמו
.םיטנדוטסה דחא רמא ,"עדמלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפהזוזמב בייחה חתפ

?הזוזמב בייח ,שממ הרקתה דע תועיגמ חתפה תוזוזמ אלא ,ףוקשמ ול ןיאש חתפ םאה :הלאש

."ףוקשמו תוזוזמ יתש ול שי ןכ םא אלא הזוזמב בייח חתפה ןיא" :הכלהל קספנ :הבושת
לכבש ןאכמ - "תוזוזמה יתש לעו ףוקשמה לע" (גכ,בי תומש) םירצמב רמאנש הממ תאז ודמל
.ןהילעמ ףוקשמ שי ,חתפ תוזוזמ תושורדש םוקמ

דצב עובק ףוקשמהשכ .הזוזמב בייח חתפהש יאדו ,דחא שוגכ םירבוחמ תוזוזמהו ףוקשמהשכ
ריווא קספה שי םא לבא .הכרב אלל הזוזמ םיעבוק ,ןהישארב ןיבו עצמאב ןיב ,תוזוזמה
.רוטפ - םהיניב

.רוטפ - (תבכר םוסחמ ומכ) ריצ לע דרויו הלוע אלא ,עובק וניאש ףוקשמ

.בייח - ןהילעמ ןווכמ ךא ,ןהילא רבוחמ וניאו תוזוזמה לעמ הובג דמוע ףוקשמה םא

,םירטופ םיבר - (תורצח ירעשב יוצמש יפכ) ללכ ףוקשמ ול ןיא ךא ,תלד חתפל שי םא
.הכרב אלל םיעבוק םיבייחמהו

םיהבגב תורקת תיבב שישכ םלוא .הזוזממ רוטפ - תיבה תרקת דע ולוכ ץורפ חתפה םא
הרקתה תמייתסמשכ םא .הכרב אלל הזוזמ עובקל שי - חתפב תמייתסמ תחא הרקתו ,םינוש
.רבד לכל ףוקשמכ אוה ירה ,ההובגה הרקתל ותוא רבחמה ריק חתפה לעמ שי הכומנה

םניד - םירוגמ תיבב אוה םא ,תרחא הרטמל וא הרקתה קוזיחל ושענ ויתוזוזמש חתפ
.תוזוזמכ םניד ןיא המודכו רצח חתפב אוה םאו ,תוזוזמכ

.הכרב אלל הזוזמ עובקל שי ,תכתמ יקוזיח ול שי םא ףא ,'היח רדג'מ קר יושע ףוקשמה םא
.הזוזמב בייח חתפה ,היח -רדג תפקומ רצחה םאו ,הציחמכ תבשחנ היחה רדגהש רורב םלוא
.נ"שו ,זכ-טי ק"ס םש בוט לכש .םש שובל .כ"ונו זפר 'יס ד"וי ע"ושוט .א,אי אמוי .ב,גל תוחנמזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il