680 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אוב תשרפ * (14.1.2000) ס"שת'ה טבשב 'ז * דורב םחנמ :ךרוע

תיעובש הדמע


רוא תונש םישימח


ונימיב תודהיה תומד יכ ,עובקל רשפא המזגה םוש ילב
.שטיוואבוילמ יברה לש רורבה ומתוח תא הילע תאשונ
תינחור תידוהי הכפהמ לש םינש םישימח


םדוקה יברה לש הלודגה ותמשנ המימשה התלע ,י"שת טבשב 'יב ,הנש םישימח ינפל
לדנעמ-םחנמ יבר ,ונתח הלע ואסיכ לעו ,ןוסרואינש קחצי-ףסוי יבר ,שטיוואבוילמ
.'יברה' - טושפ םיתיעלו ,'שטיוואבוילמ יבר'כ ולוכ םלועה יבחרב רכומה ,ןוסרואינש

ירוחאמ עינמה חוכה רשאכ ,ולוכ םלועב תודהיה ייחב ךפהמ וללוח וללה םינשה םישימח
תאשונ ונימיב תודהיה תומד יכ ,עובקל רשפא המזגה םוש ילב .יברה - דחא םדא אוה הכפהמה
.שטיוואבוילמ יברה לש רורבה ומתוח תא הילע

הארוהכ הרותה

אוה .םוי-םויה ייחב ךרד-תארוהל הרותה ירופיס םיכפוה הבש ,הרותב השדח ךרד ללס יברה
תוישרפב תוילאוטקאה תולאשל תובושתה לכ תא אוצמלו ,'ןמזה םע תויחל' רשפא דציכ דמיל
תטיש ינייפאממ אוה רתסנל הלגנה ןיב קודהה רוביחה םג .הרותה יקלח ראשבו עובשה
.ודומיל

ודובכל היגולונכט

המ לכ" - םתתימאל םהש יפכ םתוא האר אוה ,ךפהל .היגולונכטה ישודיחמ עתרנ אל יברה
םיינרדומה םיעצמאה לכב שמתשהל ארק יברה ."ודובכל אלא וארב אל ,ומלועב ה"בקה ארבש
.םיחדינ םידוהיל םג םתועצמאב עיגהלו ,תודיסחהו תודהיה תצפהל

הפקתמל הננגממ

התוא ריבעה יברה .הננגמ לש הריוואב היורש תיתדה תודהיה התייה הנש םישימח ינפל
.ץוחב םיאצמנש םידוהיה ינומה לא תיתדה הליהקה לגעמ ךותמ ץורפל ארקו תורעתסהל
.תווצמו הרות ייחל וברקתנש םיפלא תואמ :האצותה .המססה וז - "תצרפו"

תוחילשה

םייפלאכ .וישכע םג ךלוהו םצעתמ אוהו ,לארשי ימי ירבדב ערו חא ול ןיא םיחולשה לעפמ
םייח םה םש .רתויב םיחדינה תומוקמל ואציו ולדג הבש המחה הליהקה תא ובזע םיחולש
.תימלועה תודהיה תלחגב םייח חור םיחיפמ םה ךכו ,םהידלי תא םילדגמו

םידוהי בוהאל

תובבר תא ומצעב חותפל חרט אוה .ידוהי לכל יברה לש הלודגה ותבהא תמסרופמו העודי
דחאו דחא לכו ,םידוהי ןיב לידבה אל יברה .הנופ לכל תישיא בישהו ,םלועה לכמ םיבתכמה
.בוהאו רקי ולצא היה

בחר טבמ

םעה יפקשמל דעבמ םירבדה תא האר אוה .תיתתיכו תיתצובק התייה אל םלועמ יברה לש ותייאר
.רודה ירגתא לומ תודדומתהל וידיסח תא םתרו ,ולוכ ידוהיה

'ה תומחלמ

דמע תינרותה ותייאר ךותמ .דבלב תדה יניינעל תעגונ הרותה יכ הסיפתה תא לביק אל יברה
קבאנ רקיעב .ידוהיה םויקה לש תויזכרמה תולאשב תוצרחנו תופיקת תודמע עיבהו ץרפב
ידוהיה םעה םויקל הרומח הנכס הב הארש המגמ ,ץראהמ םיחטש וניביואל רוסמל תונווכב
.לארשי-ץראב

הלואגה תנומא

הלואגב הנומאה תא יח אוה .יברה לש ולעופבו ותרותב ינשה טוחכ תרבוע הלואגל הייפיצה
ררוע תונורחאה םינשב .ונקדצ-חישמ תא לעופב איבהל - הזה דעיל ונווכ ויתולועפ לכו
.לארשיב םעה תובכש לכב הלואגל הרידא הייפיצ

תא םישיחממ ,ותוחילשב םילעופו ויכרדב םיכלוה ,ותרותמ אמצב םיתושה לארשי-תיב ינומה
!"םייחב אוה ףא ,םייחב וערז המ" - ל"זח רמאמשדח שי


לבויה תרצע

,ד"בח תואישנ סכ לע שטיוואבוילמ יברה לש ותולעל הנש םישימח ןויצל יזכרמה עוריאה
'והילא-די' לכיהב ,ברעב 6 העשב ,(18.1) טבשב א"י ,ישילש םויב ,אבה עובשב ה"יא היהי
דובכה-יחרוא ןיב .םידבכנ רוביצ -ישיאו תודיסחהו הרותה ילודג תופתתשהב ,ביבא-לתב
ישארה ברה ,והילא יכדרמ ברה ןויצל ןושארה ,ירודכ קחצי יבר קידצה םילבוקמה ןקז ויהי
לש וריכזמ ,רנורג בייל-הדוהי ברה אוה ל"וחמ דחוימ חרוא .ואל ריאמ-לארשי ברה לארשיל
ד"בח-יתבב תועסה םואיתו םיסיטרכ .חבש ירואו דירפ םהרבא יפמ הרמזו הריש יקרפ .יברה
.03-9607588 :םיפסונ םיטרפ .ץראה יבחרב

ץראב תויודעוותה

טבשב 'י אלוליהה םוי לגרל םיימוקמ םיסוניכו תויודעוותה םינגראמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
,תיזכרמ תרצע ה"יא היהת עבש-ראבב .שטיוואבוילמ יברה תואישנל הנש םישימח ןויצלו
ד"בח חילש ,ןיקסר בייל-הדוהי ברה תופתתשהב ,'בל תונומרא' ימלואב ,וז תבש יאצומב
ןופצב ד"בח תודסומ ירגוב לש סוניכ םג הז היהי .הז ברעל דחוימב עיגמש ,וקורמב
.07-6233197 'לט .הקירפא

תווצמה םובלא

-לעש ,יתודיסח -יכוניחה זכרמה ידי-לע ךרענש דחוימה עצבמב םיפתתשמ םידלי םיפלא-תרשעכ
םיפתתשמה םיננוכתמ הז בלשב .ם"במרה לש תווצמה רפס ןונישלו דומילל ,ד"בח-יריעצ די
.םילשוריב 'ב רדא שדוח-שארב יגיגח דמעמב ה"יא היהי םכסמה ןחבמהו ,םימדקומה םינחבמל
םתומדקתה ידכ ךות אלמל םידליה םילוכי ותואש ,'תווצמה םובלא' אוה הנשה םישודיחה דחא
.רמוחה דומילבשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אוב תשרפל


'ה תואבצכ לארשי-ינב

- התע דע רכזנ אלש ,שדח ראותב הרותב םינוכמ םה םירצממ לארשי-ינב לש םתאיצי םע
."םירצמ ץראמ 'ה תואבצ לכ ואצי הזה םויה םצעב" :הרותה תאז תראתמ ךכו .תואבצ

לש 'הדיל' תניחבב התייה םירצממ האיציהו ,םעל לארשי-ינב ושענ םירצמ תאיציבו ליאוה
.לארשי -םעב דחוימ יתוהמ ןיינע אטבמ 'תואבצ' יוניכה םגש ןאכמ ,לארשי-םע

לאומש לש ומיא ,הנח תליפתב הנושארל רכזומ אוה .ה"בקה לש ויתומשמ דחא אוה תואבצ םשה
ומלוע תא ה"בקה ארבש םוימ" :ארמגב רמאנ ךכ לע ."תואבצ 'ה רמאתו רדנ רודיתו" - איבנה
."תואבצ ותארקו הנח התאבש דע ,תואבצ ה"בקהל וארקש םדא היה אל

איבנה ירבד

ןכו) אמק-אנתה תעד יפ-לע .וקחומל רוסאש שודק םש אוה תואבצ םשה םא תקולחמ שי ארמגב
ולוכ תואבצ" :רמוא יסוי 'ר .םקחומל רוסאש תומשה ללכב אוה תואבצ םשה ,(הכלהה איה
העד יסוי 'ר םשב תאבומ ימלשוריה דומלתבו) "לארשי םש לע אלא תואבצ ארקנ אלש ,קחמנ
.("רחא םוקמב לוח םש אוה ןכש ,תואבצ םיקחומ ויה םילשוריב" :רתוי תצרחנ

תעד .םיאיבנה ירבדב אלא הרותב עיפומ וניא תואבצ םשהש ,ךכב ץוענ תאזה תקולחמל דוסיה
השודק שי הזה םשב םג ,וב םישבלתמה ה"בקה ירבד םה איבנה ירבדו ליאוהש ,איה אמק-אנתה
ונונגסבו ותגשהב תשבלתמ האובנהש רחאמש ,רבוס יסוי 'ר ,תאז תמועל .וקחומל רוסאש דע
.איבנה ידי-לע קר הלגתי ומצע ה"בקה לש ומשש ןכתיי אל ,איבנה לש

םיעשרב המחלמ

:ויתומש תועמשמ תא השמל ריבסה ה"בקהש ,שרדמב רמאנה יפ-לע ןיינעה רואיבב ףיסוהל רשפא
'ר רובס ןכל ."תואבצ ארקנ ינא ,םיעשרב המחלמ השוע ינאשכ ...ארקנ ינא יישעמ יפל"
המחלמ אוה הזה םשה לש וניינע לכ ןכש ,וקחומל רוסאש שודק םש וניא תואבצ םשהש יסוי
ןמ לדבומו שודק אוהש יפכ ,ה"בקה לש ותשודק וב תרכינ אלו ,ה"בקל תדגנתמה תואיצמב
.םלועה

,ךפהל אלא ,ה"בקה לש ותשודק תא תרתוס הניא םיעשרב המחלמה יכ ,אמק-אנת רובס ותמועל
אוה תואבצ םשה ןכל .ודגנ םידמועה םירבדה תא לטבמ אוהש דע ,םלועה לע האלמה ותטילש תא
.וקחומל רוסאש שודק םש

השודקל ילכ

:םירצממ םתאצב לארשי-ינב לע רמאנש ,"'ה תואבצ" יוניכה לש ותלעמ ןבות תאז לכ רואל
םיארבנהו םדאה -ינב לש םירדגה ךותב שבלתמ ה"בקהש יפכ ,אוה תואבצ םשה לש וניינע
תאיציב לארשי-םעב השענש שודיחה היה הז .(םיאיבנה ידי-לע אקווד הז םש הלגתנ ןכלש)
.ה"בקה לש ותארשהל ילכ ושענש דע ושדקתנו וככדזנ םה - םירצמ

האיציה תעב ןכש ,"םיאיבנה לודג האר אלש המ םיה לע החפש התאר" ,ל"זח ורמא ןכלו
בורקב היהת הזב תומלשהו .'ה תואבצ - ההובג תינחור הגרדב לארשי-ינב לכ ויה םירצממ
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב ,שממ
(53 'מע ,ול ךרכ תוחיש יטוקל)

ןבה ןוידפ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםייח ףיסומ

רשקנו הדפנ ונוידפ םעו ,וב רושק תוומה ךאלמ ,רוכבה ןבה הדפנ אלש ןמז לכ :רמאנ רהוזב
םהל רמא .ינודפ :רמאו ,תומל הטונ היהש דחא רוחבב השעמ :רפוסמ םידיסח רפסבו .םייחל
.תופסונ םינש שמחו םירשע יחו ,והודפו ,הדפנ אלו אוה רוכב אמש :םכחה

םלועב תולעב

- תורשעמו תומורת תשרפהו זגה תישאר ,המהב רוכב ,םירוכיב תווצמ ומכ ,ןבה ןוידפ
,ןהוכל םירוכיבה תא וא רוכבה תא םינתונ ךכיפל .םלועה לע ה"בקה לש ותולעב תא םילמסמ
.'הל ךייש לוכהש ונתרכה תא אטבל
(ךוניחה רפס)


רוכבה תלעמ

-םע ךכ ,םאו באל וירוה תא ךפוה רוכבהש םשכ ."לארשי ירוכב ינב" - רוכב ארקנ לארשי-םע
.רוכב לארשי -םע ארקנ ןכל .באל ותוא השעו 'ה תואיצמב ריכהש ןושארה אוה לארשי
(ץינזוקמ דיגמה)


הדפי אוהו

ןוידפ תווצמ תא םימייקמ ונאש םשכש ,ה"בקהמ םישקבמ וליאכ ונא ןבה ןוידפ דמעמ תעב
.םימלוע-תלואג ונתוא לואגלו ,לארשי-םע ,ורוכב-ונב תא תודפל ךירצ אוה ךכ ,ןבה
(הרות ינינפ)


יתישארב זמר

:םהל בישה ."תישארב" - הרותב הנושארה הלימב ןומטה זמרה והמ לאשנ הנליוומ ןואגה
.הדפת םוי םישולש רחא ןושאר ןב - ןבה ןוידפ תווצמ תזמורמ וז הלימב

תואדוו בור

.םוי םישולש רחאל םיכרוע ןבה ןוידפ תא וליאו ,ינימשה םויב םימייקמ הלימ תווצמ תא
םויב םילמו בורה רחא םיכלוהו ,םימייקו םייח תקזחב םה ינימשה םויב תודלווה בורש יפל
ןכל .בורה רחא םיכלוה ןיא ןוממב ירה ,ןהוכל ףסכ תתל םיכירצש ,ןבה ןוידפב ךא .ינימשה
.לפנ ללכמ יאדווב אצי דלווה זאש ,םוי םישולש םיכחמ
(הכרב תפסות)


םישולש רחא

וליפא לוכי ,"םדאה רוכב תא הדפת הדפ" (וט,חי רבדמב) רמאנש ךותמ :אמח-רב ימר אנת
.קליח - ("הדפת הדפ ךא") "ךא" רמול דומלת ?םוי םישולש ךותב ףרטנ
(ב,אי אמק-אבב)

עובשה תרמיא


לארשי-תבהא

-וינ בוחרב תוריד-תיבב ררוגתה ,ב"הראל שטיוואבוילמ יברה לש ותעגהל תונושארה םינשב
עבצהו ןשי היה ןיינבה .(טנדיזרפ בוחרב ותיבב ררוגתהל רבע ןכמ רחאל) ןילקורבב קרוי
.ןיינבה תא עובצל עבצ ונימזה ןכלו ,ףלקתה וילתכ לעש

ינש בחוס עבצה תא האר ,ותיב חתפמ אצי יברהשכ ,דחא םוי .ןוסלנ ומשו ידוהי היה עבצה
עבצה .דחא ילד וידימ לוטיל הסינו וילא שגינ יברה .ירט עבצ םיאלמ םילודג םיילד
.ןפוא םושב םיכסה אלו עזעדזה

לש ופוסבו ,"!'ומע בוזעת בוזע' תווצמ תא םייקל יל רשפאל ךל תפכא המ" :יברה ול רמא
.ודעיל ותוא אשנו ילדה תא ודימ חקל ןכא רבדתודיסחה יכרד


"ןויצה לע ריכזא"

,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ,ונתוחל רשקה אוה שטיוואבוילמ יברה לצא םיטלובה םירבדה דחא
,'ונרוד אישנ' ותונכלמ יברה לדח אל םינשה לכ ךשמב .טבשב 'י אלוליהה-םויב קלתסנש
ודימלת אלא וניא ומצע אוהשכ ,וילא תועושיהו תוכרבהו תוחלצההו תולועפה לכ תא סחייו
.ויתוארוה תא אלממה

,'להוא'ל תופוכתה ויתועיסנב תוארל היה רשפא תאזה האלפומהו תדחוימה תורשקתהה תא
םעפו ,"ןויצה לע ריכזא" בישהל גהנ הכרב תושקב לע .ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ורבק ןויצל
תושקב לש תולודג תוליבח ומע אשונ ,שודקה ןויצה לע חטתשהל עסונ היה עובשב םיימעפ וא
.לבת תווצק לכמ הכרב

"תונמדזהב זחאיהל"

תשרופמ הכרבל הייפיצ ועיבהו "ןויצה לע ריכזא" הנעמהמ ןוצר-יעבש ויה אל םידיסחש הרק
.םידלי ךוסח גוז רובעב הכרב תשקבב יברה לא םידיסחה ינקזמ דחא הנפ םעפש רפוסמ .רתוי
יברה םלוא ,תשרופמ החטבה שקיבו ךכב קפתסה אל דיסחה ."ןויצה לע ריכזא" :בישה יברה
תעמש םאה" :רמאו דיסח ותואל יברה הנפ הנשכ רובעכ ."ןויצה לע ריכזא" :בישהו רזח
."והשמ תאז-לכב הז 'ןויצה לע ריכזא' ,ונ ?ןב דלונ גוז ותואלש

ויתורגיאמ תחאב .ןויצה לע תוחטתשהה לש הלודגה הלעמה לע יברה אטבתה תובר םימעפ
תוביס שפחמ וניאש ...לע ינא המת" :דיסחל בתוכ אוה (הצ 'מע ,ה ךרכ שדוק-תורגיא)
אוה ונב לש הווצמ-רבהש ןוויכו ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע תויהל
תונמדזהב זחאיהל ךירצש הארוה והז הרואכל ירה ,טבש ד"וי אלוליהה םויל םיבורקה םימיהב
הבישיב ותויהב םיריהבה םימיב ןמז המכ תויהל הכזש המ ןנערלו ,ןויצה לע תויהלו וז
."?יתמיא ,וז תונמדזהב אל םאו ,ונמולש-ישנא תביבסבו

לצא םייק היה ,םהינויצ לע תוחטתשהה תועצמאב ,םימדוקה םיר"ומדאל דחוימה רשקה ,השעמל
ישממ רשק לש אלפומ םלוע רקדזמ הז ןיינעב םירופיסהמ .םהיתורודל ד"בח יר"ומדא לכ
.םמלועל וקלתסנ רבכש םהימדוקמ םיר"ומדאה ועמשש תוצעו תוארוה ,םירובידו תוחיש ,רתויב

תוחטתשהה ידי-לע" יכ ,(יעצמאה ר"ומדאל תוחטתשהה סרטנוק) ראובמה יפ-לע רבסומ רבדה
אחורב אחור תוקבדתא אוהו .ומע רבדלו ופוגל קידצה תמשנ דירוהל רשפא םיקידצ ירבק לע
יוליגמ רתוי ההובג וז הגרדו .הרות יזרב תולודג תוגשה גישהל םילוכי הז ידי-לעו .שממ
."שדוקה-חורו והילא

תושגרתה לש םייתנש

תודיסחה יאישנ לש שדוקה-ילהוא לכב תוחטתשה עסמ ה"מרת תנשב ךרע ב"שרה ר"ומדא ק"כ
ךרא הזה עסמה .'זובי'זמבו ילופינאב ,ןי'זיינב ,שטידאהב ,שטיוואבוילב - וינפלש
,לבגומ-יתלב רשוע יל וקינעה שדוקה-ילהואב תוחטתשההו םירוקיבה" :רמא םימיל .םייעובשכ
תוארל יתיכז רשא לכמ תושגרתהב יורש יתייה (ו"מרת-ה"מרת) םייתנש ךשמבש ,ךכ ידכ דע
ידיל אובל יתלחתה - םירק - הטלאיב יתויהב ,ז"מרת ףרוחב קר .תוחטתשה התואב עומשלו
.(165 'מע ג"שת תוחישה רפס) "תובשייתה

עסנ ,ג"רת תנשב גרוברטפב העודיה םינברה תפסאל ותעיסנ ינפל ,'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
:ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,ונבל ךכ לע רפיס אוה .אינתה לעב לש ותב ,ומיא רבק לע חטתשהל
לע השפנ-תוריסמ ללגבש ,יל רפסתו ,הנזואילב ,תינקדצה תינברה ,ימא ןויצ לע יתייה"
ט"שעבהמ שקבתו .ירובע םימחר ררועל ט"שעבה לכיהב םג תויהל התכז ,תודיסחו םידיסח
רמאיו .תודיסחה תרות לע םידגנמה דגנ דומעל ה"עב לכואש ,ירובע הלוגס וזיא הל ןתייש
ביתכו .םהיתויתואב הפ-לעב אינתבו םיליהתב ,הרות ישמוח השימחב יקב ךנב ,ט"שעבה הל
רבשמ םהיתויתואב יקבהו ,אינת םיליהת שמוח תובית -ישאר 'תתח' ,'וג םיקולא תתח יהיו
."םירתסההו תומלעהה לכ


הלואגל הייפיצב


ינפמו ,ןמזמ אובל הכירצ התייה רבכ הלואגהו ,לוכה ומייס רבכו ןיציקה לכ ולכ רבכ"
הכירצ וישכע םינפ -לכ-לעש ןבומ הזמ .האב אל ןיידע ,ללכו ללכ םינבומ םניאש םימעט
.שממ דימו ףכית אובל הלואגה

(ב"נשת אב תשרפ תבש ,שטיוואבוילמ יברה)
היהש השעמ


ןריאב תוחילש

.וקיסקמ לש ישארה הבר היה (םינש רשעכ ינפל רטפנ) ל"ז גרבשרה םהרבא ברה ןואגה
לצינ האושה ץורפב .הריטעמה 'ןילבול ימכח' תבישי לש הידימלת יריחבמ דחא בשחנ ותורחבב
.ב"הראל עיגהו הפוריאמ

,הלבקל תואינ ,וגקישב הליהק בר תרשמ ול העצוהשכ .ינרות דיקפת אלמל ףאש ב"הראב
םלועמ קתנתהל ןכומ היה אל אוה .םירועיש תתל לכוי הבש ,הבישי םג היהת םוקמבש יאנתב
.ירמגל יתואיצמ-יתלב הארנ רבדהו הבישי זא התייה אל וגקישבש התייה הרצה .תובישיה

םדוקה ר"ומדאה ,קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה יברה רצחל גרבשרה ברה עיגה ךכ ךותב
."הבישי םוקת וגקישב" :קספו עגר יברה רהרה ,ויטבל לע ול רפיסשכ .(שטיוואבוילמ
ברה .החתפנ הבישיהו וגקישל קרוי-וינב ד"בח תבישי ידימלתמ הרשע רגיש יברה ,םנמאו
.השדחה הבישיב םירועיש רסמ םגו ,הליהקה בר השענ גרבשרה

.שטיוואבוילמ יברה ,ונתחל גרבשרה ברה ןיב םחה רשקה ךשמנ ,ץ"יירה תוקלתסה רחאל
.וקיסקמ לש ישארה ברה דיקפת תא םימיל גרבשרה ברה לביק ,ודודיעבו ותצלמהב

ןכל םדוק דוע .ןריאב תיטסיניימוחה הכפהמה רחאל הנשכ ,ט"לשת תנשב עריא אבה רופיסה
םידוהי םידלי יפלא תלצהל יברה לש תיאשחהו הפנעה תוליעפב ברועמ גרבשרה ברה היה
.ןריאמ

םיבר םיצמאמ רחאל .ןריאב ב"הרא תורירגש ידבוע לש םתאילכ תשרפב םלועה רעס תע התואב
יברה .םירוצעה לצא תד -ישנא לש תמצמוצמ תחלשמ רוקיב רשאל םינריאה ותואינ ,ם"ואה דצמ
:גרבשרה ברה רפסמ .הב ללכיי גרבשרה ברהש ידכ ותעפשה תא ליעפה

קוקז יתייה .ךרדה תכרבו תויחנה ונממ לבקל ידכ יברה לא יתאב תחלשמה לש התאצ ינפל"
ירמגל ךא ,הילא סנכיהל לקש ןכתיי ,ןריאל רושקה לכבש ,יתוא וריהזה ןכש ,דואמ הכרבל
.הנממ תאצל םג רשפאש רורב אל

חכשת אל יאדו' :ריטפה ףוסבלו ,םירבד המכב יתוא ךירדה אוה .תוששחה לכ תא ללש יברה"
,תישאר .םיהומתמ רתוי ויה םינורחאה וירבד .'תורירגשה ישנא םע הכונח תורנ קילדהל
דוע ורתונ הכונחל דע ,תינש .םידוהי ללכב שי תורירגשה ישנא ןיב םא רורב היה אל ןיידע
!םיישדוחמ הלעמל

!הכונח ינפל םיימוי... דע תחלשמה לש התאיצי הבכעתה תונוש תוביסמ ,לעופב"

זא לח הנש התואב .ירצונה 'דלומה גח' לילל ןמזות רוצנה תורירגשה ןיינבב רוקיבה"
.דחא ידוהי שי תורירגשה ידבוע ןיב יכ ,הלעה יתישעש רוריב .הכונחה גח (לידבהל)
םירצונה' :התייה יתלביקש העיתפמה הבושתה .הייכונח ןיינבל סינכהל רושיא אופא יתשקיב
הרונמ קילדהל םה םג ולכוי אל םידוהיהש הביס םוש ןיאו ,םגח דובכל תורוא וקילדי
.'םהלשמ

תא םילימב ראתל השק .םידוהי השיש םירוצנה ןיב תולגל יתעתפוה ,תורירגשל ונסנכנשכ"
,שטיוואבוילמ יברה לע םהל יתרפיס .םרקבל דחוימב אבש בר הארמל םהב הזחאש תושגרתהה
.הכונח תורנ םמע קילדהל ,םיישדוח ינפל ,תדחוימה ותשקב לעו

ב"הרא תורירגש ןיינב ךותב ,ןרהט זכרמב - יתרגש-אל דואמ הזחמ היה הז ?רמוא המ"
הכורא העש ונדקרו ונרש הקלדהה רחאל .הכונחה תורנ ביבס םידוהי תצובק תפפוטצמ ,הרוצנה
.הלודג התייה החמשהו

תופתתשהב ,ןרהט לש תישארה רכיכב תינומה הליפתב ףתתשהל ונמזוה ונרוקיב ךשמהב"
יניימוח םע תחא המב לע יתדמע .שיא ןוילימכ ופתתשה הליפתב .ומצע יניימוח הללותייאה
ץוח ,םלוכ .הצרא םייפא הווחתשהו ןומהה לכ ערכ םייוסמ עגרב .םוצעה להקה לע יתפקשהו
.ינממ

ינא ידוהיש יתרבסה .יתוגהנתהל רבסה תתל יתשרדנו יניימוח לא יתארקנ הליפתה םותב"
ימלו םירמוא המ תעדל ילב ,םתיא תווחתשהל יתלוכי אל ןכלו ,םתליפת תא ןיבמ ינניאו
יתחלצה וניניב הרצקה החישב .התונכמ הצורמ הארנ םג ךא ,יתבושתמ עתפוה אוה .םיווחתשמ
.השיגפ ומע עובקל

אוה .םידוהיל תולכנתהה תא קיספהל יניימוחמ יתשקיב ,םוק ריעב ותיבב הכרענש ,השיגפב"
.םירבדה חורב לועפל חיטבה

.םבג תא הפקזו ןריא ידוהי לע רידא םשור התשע יניימוח םע תחא המב לע יתובצייתה"
.יתללפתה ובש ,ןרהטב יזכרמה תסנכה-תיבב ללפתהל םידוהי יפלא ועיגה ןכמ רחאלש תבשב
.רתויב םישגרמ םיעגר ויה ולא .קוזיחו הנומא ירבד םהינפל יתאשנ

יללכ רצוע הנש התוא לש לולא ימיב זרכוה רשאכ .ורובידב דמע ןכא יניימוח ,בגא ךרד"
רקובב עבראב תאצל לכוי ןיליפתו תילט ומע אשונה ידוהי יכ תונוטלשה ועידוה ,ןרהטב
.תוחילסה תרימאל תסנכה-תיבל עיגהל לכויש ידכ ,בוחרל

יתלחתה םג זא .יילע רבעש המ תא טולקל יתלחתה ,ב"הראל הרזח יכרדב יתייה רבכשכ קר"
תורנ ןיינעב שדוקה -חורמ ךכ-לכ יתעתפוה אל .יברה לש תואר-קיחרמה וטבמ לע גשומ לבקל
האר אל םלועמש םידוהי םתוא לכ יפלכ ולש הבהאהו תוירחאה תשוחתמ רתוי יתלעפתה .הכונחה
החלצההמו ,םות דע וחכוהש ותכרדהמו ויתוצעמ ,םשל יתוא חולשל ולש הזועתהמ ,שגפ אלו
."הזכ גיהנמל וניכזש ונירשא .ותוחילש יולימב הל יתיכזש תיקולאה
םיידוהי םייח
םלוכ לש יברה
רודה לע יברה לש ותעפשה


א"טילש והילא יכדרמ ברה

לארשיל ישארה ברה רבעשלו 'ןויצל ןושאר'ה

- תויומלשה שולש תא הריבכה ותוליעפב גזימ ,ורואמו רודה קידצ ,שטיוואבוילמ יברה
ץוצינה תא ררוע ,לבת יבחרב ויחילש תועצמאב .ץראה תומלשו םעה תומלש ,הרותה תומלש
.לארשי-םעב תודחא ריבגהו דחאו דחא לכבש ידוהיה

הייפיצהו הנומאה םויכ .תישחומ התוא השעו חישמה תאיבב הנומאה תא היחה םג יברה
.ךכל םרג ימו ןיינעה תא ררוע ימ חוכשל ךירצ אל ךא ,לוכ יפב תורוגש הלואגל


א"טילש ןהכה בושי-ראש ברה

הפיח לש ישארה הבר

ןה ,םיידוהיה םייחה ךלהמ לכ לע ךכ-לכ הבר הדימב העיפשהש תרחא תוישיא ריכמ ינניא
םייחה ימוחת לכב קפודה לע עבצא קיזחה ןטקה ורדחמ .יברה ומכ ,תוצופתב ןהו לארשי-ץראב
.ולוכ םלועב םידוהי-אלו םידוהי םיגיהנמ םע רישי רשקב דמעו ,םיבושחהו םייזכרמה

תישיאה יתשגרה .םויכ םג תמצעתמו הפיסומ וכרדו םיפלא-תואמ עינה ,ורדחמ עקבש רואה
םהינשש ךלמה דוד לעו וניבא בקעי לע ל"זח ורמאש המל המיאתמ ,יברה יפלכ תימינפה
.םתרותבו םהידימלתב ,םהינבב - תויחל םיפיסומ


א"טילש שאשמ םולש ברה

םילשורי לש ישארה הבר

.הרות לש הלוע תא םש םיקהו ,הרות חיר וליפא וב ןיאש םלועב חדינ םוקמ לכל עיגה יברה
ויחילש תא םשל חלש אוה .ישארה הברכ ןהכל יתיכזש םינשה םישולשב ,וקורמב היה םג ךכ
.תראפתל תודהי ייח םיקהו םירוסמה

הבהא יסחי וניבל יניב וררש ישיאה רושימב םג .ידוהי לכל הלודגה ותבהא תא ראתל ןיא
תא האור ינאשכ .החפשמה ינבמ דחאו דחא לכל ודיצמ תישיא הגאד תמרל ועיגהש םיקומע
.ונכותב יח שממ אוהש קפס יל ןיא ,םלועב וילעפ


א"טילש ואל ריאמ-לארשי ברה

לארשיל ישארה ברה

חוכ יברה לצא טלב ,הרבסה תורשי ,קמועה ,ףקיהה ,תואיקבה םע ,הרותב ותויקנע דצל
-תירבב דחוימבו ןברדב ,ןרובלמב ,דירדמב תודהי שי םאש ,םיעדוי לוכה םויכ .הגהנהה
החישל דחא תבש-לילב יתנמדזה תובר םינש ינפלש ינרוכז .יברה תוכזב הז - רבעשל תוצעומה
-לתב הדובעה תודחא תעונת ןודעומב ,םיובנירג קחצי רמ ,לארשי לש ןושארה םינפה רש םע
םדא םוקי תוצעומה-תירבבו םרוי ךסמהו םוי אובי םא" :חכשא אל יל רמאש דחא טפשמ .ביבא
."שטיוואבוילמ יברה לש ותוכזב הז - [ידוהי=] 'יירבי' ומצע לע זירכיו

תומוקמב םיחדינ ברקב םייח חור חיפהש םדא - וישעמב ול ינש היה אלש ןייצל בושח
.שפנ-תוריסמ ךותמ ,רתויב םישק םיאנתבו


א"טילש ןורוד ישקב והילא ברה

לארשיל ישארה ברהו 'ןויצל ןושאר'ה

ומכ ,הרותב בחר הכ תועידי ףקיהל עיגהל לוכי ןמזבו חוכב לבגומה םדא דציכ ןיבהל השק
עיפשהל לוכי דחא דציכ .היישע לש לודג הכ ןונגנמ המרב גיהנהל לוכי דיחי דציכ .יברה
,ןיבהל השק רמוחו-לק .הרובגו היישות ,הצעב לארשי יפלא תובברמ טרפ לכ לעו ללכה לע
.ויכרד לכב וינעו דיסח ,קידצ ,דחא םדאב ומלגתהו ובלתשה הלאה םירבדה לכ דציכ

ימ םהל הכוזש םירבד לש הכורא המישר ריאמ יבר הנומ םש ,הנשמה ירבדב היוצמ הבושתה
תבכרומהו הלודגה ותוישיא רוקמו וחוכ תא ןיבהל רשפא הנשמה ירבדמ ."המשל הרותב קסוע"ש
.השעמה תפשב הנשמה ירבד תנבהל גשומ לבקל רשפא ויגשיהמו ותוישיאמ וליאו ;יברה לשגרובזניג ףסוי ברה תאמ - הכלהה תניפ


טבש ד"וי יגהנמ

ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדאה לש הנשה-םוי תארקל םהב גוהנל יוארש םיגהנמה םה המ :הלאש
?שטיוואבוילמ

.טייצראיה ינפלש תבשב ,ריטפמל בוט המו ,הרותל הלעי דחא לכש גוהנ :הבושת

םיפיסומ ןיא ד"בח גהנמלש ןוויכמ .ריטפמל הלעיש ימ (לרוג יפ-לע םיעבוק וא) םירחוב
םיכרוע ןכ-ומכ .הרותה םיארוק םהבש םיבר םיניינמל םיקלחתמ ,םילועה רפסמ לע ללכ
.וז תבשב תודעוותהו 'שודיק'

תודיסחה תטיש העודי םלוא ,םיקידצ לשב טרפבו ,טייצראיב םוצל גהנמה רכזומ םיקסופב
.םלועל השלוח הדרי םינורחאה תורודבש טרפבו ,השודקל ותולעהל אלא ףוגה תא רובשל אלש
.המודכו הקדצב - ףוגה םע הדובע ידי-לע הז םויב שרדנה ךוכיזל עיגהל ןתינ ונימיב ןכל

-ישאר 'הועש') הוועש רנ יוצר ,המשנ רנ תיב לכב םיקילדמ העיקשה ינפל ןושאר םויב
.(רפע ינכוש וננרו וציקה :תובית

קילדהל יוצר .טבשב 'י ,הנשה םוי תוליפתב הביתה ינפל ורבעיש רוביצ-יחילש םירחוב
.המשנבש תוגרדה שמח דגנכ ,דומעה ינפל תורנ השימח

ילהא תשר' רפסה-יתב :ןוגכ) אלוליהה לעב לש ויתודסומל הקדצ םינתונ החנמו תירחש ינפל
רשפא) ותוא םיחלושו ,(הכרב תשקב) 'שפנ ןוידפ' םיארוקו םיבתוכ ןכ-ומכ .('קחצי ףסוי
.ןויצה לע האירקל (1-718-7234444 :סקפב

ףסוי) ומש תויתואב םיחתופה (המשנ תויתוא) הנשמ יקרפ :רקיעב - ותמשנ יוליעל דומיל
םויל רואל-איצוהש 'ינגל יתאב' רמאמה תא (תוליפתה ירחא) הפ-לעב םירזוח ןכו .(קחצי
בשחנ ותרות דומיל ידי-לעש ,ט"שעבה םשב אבומ ןכ-ומכ ."ומצע תא ונל רסמ" ותרותבו ,הז
.לארשי לכ לעו ונילע ןגת ותוכז .ורבק לע םיחטתשמ וליאכ
'סמ יטוקיל ,םיניע רואמ .ועש 'יס ד"וי ,כ"ונו ,פקתו חסקת 'יס ח"וא ע"וש .אלר 'יס םידיסח רפס
.95 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .ב"לפ א"ח םייחה רשג .טמק-טלק 'יס ד"ויח גהנמו הכלה ירעש .תבש
.286 'מע א"ח ב"ישת תויודעוותהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il