684 'סמ עובשה תחיש
:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

המורת תשרפ * (11.2.2000) ס"שת'ה ןושאר רדאב 'ה * דורב םחנמ :ךרוע


ןאכ שקה םימדוק תונוילגל
תיעובש הדמע


ןורתפ שי םואתפו


היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד .דסח תרות איה הרותה
םהבש םיבצמ שיש תעבוק המצע הרות התוא ,תאז םעו .םולש
םייכורכר תויהל רוסאו ססהל רוסא


םירמוא בושו .ןופצה יבשות לע הדרח תלפונ בוש .ןונבלב םירקי םינב םידבאמ ונחנא בוש
השקה תואיצמל יתימא ןורתפ םוש אצמנב ןיא יכו ,'תינעבוט הציב' איה ןונבל יכ ,ונל
.םילפשומו םיסבומ םשמ חורבל אוה ,םתעדל ,דיחיה אצומה ןכלו ,הכובסהו

דמע ,הנש הרשע-הנומש ינפל ,לילגה-םולש עצבמ לש ותליחת םע דימ יכ ,ריכזהל יאדכ
התייה ותקעז רקיע .היעבה שרושכ זא רבכ ההיזש המ לע וביל-םדב קעזו שטיוואבוילמ יברה
הלועפה תא םילשהל םילוכי םכניא םא" .רוחאל םיגוסנו םיססהמ ,דחא דעצ םישועש ,ךכ לע
יברה לאש ,"!?םשל םתסנכנ ללכב המ םשל ,ל"הצ לש תירוקמה תינכתה יפ-לע ,המות דע
הכאלמה תא עצבל םהל םירשפאמ אלו ,םיפושח םתוא םיריאשמ ,םילייח םיסינכמ" .באכב
."םשל וסנכוה המשלש

לאומשו לואש

םידלוס ונחנא םידוהיכ .םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד .דסח תרות איה הרותה
ונחנא .ותודלי רחשמ גפוס ידוהי דלי לכש ךוניחה הז ,"וישע ידי - םיידיה" .תוינחוכמ
.תלוזב העיגפ ןיאו האנש ןיאו המחלמ ןיא ובש ,םולש לש םלועב תויחל םיפאוש

.םייכורכר תויהל רוסאו ססהל רוסא םהבש םיבצמ שיש תעבוק המצע הרות התוא ,תאז םעו
,ךפהל .םינמחר תויהל רוסא ,םירזכא לומ .ל"זח ורוה ,"וגרוהל םכשה - ךגרוהל אב"
השענ ,םירזכא לע ןמחר השענש ימ לכ" :ל"זח רמאמכ ,תוירזכא אלא הניא הזכ בצמב תונמחר
תעגופ ןידה תדימ" וא "ברחב לופיל ופוס" :רמאנ םהבש תומוקמ שיו) "םינמחר לע רזכא
.("וב

ןמה תריזגל רוקמהש ,םירמוא ל"זח .םירופ סנב רושקה שדוח ,רדא שדוחל ונסנכנ עובשה
,רזכאה גגא םע ןידה יוצימב ןיתמהו ססיה ךלמה לואש .המוקמב אלש הלמח אלא הניא
ותוהמ לכש שיא ,איבנה לאומש אקווד .עשרה ןמה דלונ הזמש התייה האצותהו
ןכ ,ךברח םישנ הלכש רשאכ" :ול ורמואב ,וידי-ומב גגא תא גרהש אוה ,רהוטו תוינחור
."ךמיא םישנמ לכשת

םינמחר תויהל םיסנמ ונחנא - םירזכאה וניביוא לומ ונקבאמב ונתשלוח רוקמ םצעב הז
םירזכא םישענ ונאש ,איה האצותה .ונשפנ ישקבמ לע היוארה הכמה תתחנהב םיססהמ ,םהיפלכ
.םידוהי לש תונברק דועו דועל םימרוגו םינמחר לע

םייבקע תויהל

לע התחנוהש הכמה .שי םג שיש ררבתמ םואתפו ,ןורתפ ןיאש ונל םירמוא תובר םינש
ןיבה ,ןיבהל היה ךירצש ימ .רתויב הליעי התייה ,הנשה תיצחמכ ינפל ןונבל לש תויתשתה
הלשממה יכ וניביוא וחינה וישכע .םישדוח המכ ךשמל טקש ררתשה רוזאב .רסמה תא בטיה
,תאזה החנהה .תושודקה תוחישב העיגפל ששחמ ,המוד הכמ תוכהל זעת אל 'םולשה תרחוש'
.באוכו רקי ריחמ ונתיאמ התבגו ,םתונפקותב היילעל המרג ,תילכתב התוא ונללש אלש

ףרטצהל תוחפשמ עברא דועל ונמרגו ךכ-לכ רקי ריחמ ונמלישש ירחא קרש ,דואמ לבח
,איה תמאהו .תוינונבלה תויתשתב בוש םולהל זועה תא ונאצמו ונתשעתה ,לוכשה תחפשמל
.אלפו סנ תניחבב איה תאזה הזעהה םגש

המחג וז ןיאש ,תיעמשמ-דח רהבוי םא קר הליעי היהת תאזה הלועפהש ,ירמגל רורב
-יללכ ןאכ שי יכ ,וניביו ועדיי וניביוא רשאכ .תיבקעו תיתטיש תוינידמ אלא ,תירקמ
יבושיי רבעל ירי לכו ל"דצ וא ל"הצ לייחב העיגפ לכ םהיפ-לעש ,םישקונו םירורב קחשמ
.ונב עוגפל וזעי םרטב םיימעפ ובשחי םה - באוכו רקי ריחמ דימ םהמ ובגי ןופצה

ה"בקה רשאכ - "םולשב ומע תא ךרבי 'ה ,ןתיי ומעל זוע 'ה" קוספה ירבד םיקייודמ המכ
.יתימא םולשל חתפמה הז ,ושפנ ישקבמב םחליהל זוע לארשי-םעל ןתונשדח שיימויה ם"במרה םויס

דומילה רוזחמ חתפנו ,'ימויה ם"במרה' לש ז"יה דומילה רוזחמ םייתסנ עובשה ינש םויב
,הירבטב םויסה םויב וחתפנ םויסה תוגיגח .שטיוואבוילמ יברה לש ותנקת יפ-לע ,י"חה
,ימויה ם"במרה הטמ .ז"יה רוזחמה םויסב חומשל םיפלא וסנכתה םש ,ם"במרה ןויצ דיל
'לטב וא ד"בח-יתבב ולבקל רשפאו ,שדחה רוזחמל דומיל-חול קיפה ,ד"בח-יריעצ די-לעש
.03-9607588

תופקתהה תא ןתמל

םייעובש ינפל םייקתה תיתדהו תידרחה תונותיעב םיריכב םיאנותיע 80-כ לש ןיינעמ שגפמ
ונודנ ,תבש יאצומ דעו ישימח םוימ ךשמנש ,שגפמב .בקעי-ןורכיזב 'ןיא ןדע' ןולמב
שי יכ ומיכסה שגפמה יאב .םייתד-אלו םייתד יסחילו תיתד הרבסהל תורושקה תויעב רקיעב
תורבדיהל החונ הריווא רוצילו תוידדהה תופקתהה תא ןתמל ,הביתכה יפוא תא תונשל ךרוצ
הרבח ,גרבנייטש בד-םולש ברה תושארב ,'וניתובא ץרא' תרבח המזי שגפמה תא .הנבהלו
תורשכ לע הדפקה ךות ,ידרחה רוביצל שפונהו תואנולמה יתוריש תבחרהלו תלדגהל תלעופה
.02-6537755 'לט .ןירדהמל

לייחל תרבוח

,ל"הצ ילייחל תדחוימ סיכ-תרבוח ,ןמרטיר באז 'ר ,יטרפ םדא קיפה ,ןונבלב בצמה לגרל
ןיינועמש ימ .ןופצה רוזאב םילייחה ידי-לע הפטחנ הרודהמה לכ .ןיליפתה תווצמ לע
.08-8506146 'לטל הנפי ,תפסונ הרודהמ סיפדהל תוכזב

תבש לש תילגרמ

,'תבש לש תילגרמ' - בשחמל תיכוניח הדמול וקיפה רטטשדנרב יתאו םייח 'ר :המזוי דועו
.03-5797496 'לט .תבשב םירושקה תויווחו םיגשומ םידליל הקינעמהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.המורת תשרפל


'ה תדובעב - תשוחנו ףסכ ,בהז

ףסכ ,בהז :םיירקיע םירמוח השולשב שמתשהל לארשי-ינב ווטצנ ןכשמה תיישע ךרוצל
אוה - וילע הלעמ שי ףסכל םלוא ,רתויב רקיה םגו רתויב בושחה רמוחה אוה בהזה .תשוחנו
ףסכ תועבטמב שמתשהל ופידעה םישנא .ישומיש ,רחוסל רבוע ,רמולכ ,'ףירח' בשחנ
.בהזה לע ונורתי הזבו ,רחסמ יכרוצל

בושח בהזה - ורבח לע הלעמ דחאו דחא לכל רשאכ ,הז לומ הז אופא םידמוע ףסכהו בהזה
לכמ תוחנ רמוח איה תשוחנה ,םתמועל .רחוסל רבועו ישומיש ףסכה וליאו ,רתוי רקיו
ךרוצ שישכ דחוימב ,רחסמ יכרוצל דואמ םיישומיש תשוחנ תועבטמ םג םנמא .תוניחבה
תמועל תשוחנה לש תיכרעה התותיחנ לומ דומעל הלוכי וז הלעמ ןיא לבא ,םינטק םימוכסב
.בהזהו ףסכה

םיקידצה תדובע

אוה בהזה ,רמולכ ."בהזב שמתשהל יואר םלועה היה אל" :ל"זח רמאמ תא םימאות םירבדה
אוהש םושמ אקווד .וב שמתשי םלועהש יואר היה אל םצעבו ,םלועה ירדגמ הלעמלש רקי רמוח
- ףסכה לש ונורתי הזב .םלועה לש םיליגרה םייחל שמשל לוכי אוה ןיא ,בושחו רקי הכ
.םלועה לש םייתרגשה םייחל ישומישה רמוחה אוה

וז .'יתפסכנ ףוסכנ' ןושלמ אוה ףסכ ןכש ,'ה תבהאמ האבש 'ה תדובע תא למסמ ףסכה
הדובעה איה וז הדובע .ונוצר תא םיאלממו הבהא ךותמ ה"בקה תא םידבועש ,םיקידצה תדובע
.םלועה לש םיליגרה םיכרצל שמשמ אוהש ףסכה תמגודב ,םלועה לש הניקתה

הבושתה-ילעב תדובע

םושמ אקווד .הבושתה-ילעב תדובע איה ,הרובגה וק ידי-לע תענומש 'ה תדובע תא למסמ בהז
ערהמ קתנתהל ידכ םירבגומ תוחוכ םשפנב םיררועמ םה ,רשיה ךרדמ ודריו אטחב ועקשש
.ה"בקב קובדלו

םוקמבש ,םיקידצה לע הבושתה-ילעב תלעמכ ,'ףסכ'ה לע הלעמ 'בהז'ל שי וז הניחבמ
הגרדל םיעיגמ הבושתה-ילעב .דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא םידמוע הבושת-ילעבש
.'ףסכ' לשמ הובג וכרעש ,'בהז'כ םיבשחנ םה ןכלו ,םיקידצה רשאמ תוקבד לש רתוי ההובג
להנתהל ךירצש ,םלועה לש הליגרה םייחה תנוכתמ תויהל הלוכי וז ךרד ןיא ,תאז םעו
."בושאו אטחא" ידי-לע אלו םיקידצה תדובעב אקווד

'תשוחנ'ה תלעמ

הצורו 'ה תא דבוע אוה דחא דצמ .רתויב הכומנ הגרדב 'ה תדובע תלמסמ 'תשוחנ'
,תשוחנה תזמור ךכל .םיתוחנו םינותחת םיניינעב עוקש אוה העשב הבו ,ןכשמ ול תושעל
.תעדה ץע אטחל רוקמה ,'שחנ' שרושמ

ךרוצ שי אלא ,בהזבו ףסכב קר ןכשמה תא תושעל רשפא-יאש ,ה"בקה רמוא ןכ-יפ-לע-ףא
םתוא םג בלשל ךירצו ,הלא םידוהימ קתנתהל רשפא-יא .תשוחנה תא םג ותיישעב בלשל
דעו ,ה"בקה יניעב הבושחו הרקי םתדובעש תעדל םיכירצ םמצע םה ףאו .ןכשמה תכאלמב
.ולוכ ןכשמה לש תודוסיה םה אולה ,ןכשמה ינדא תא ושע תשוחנהמ אקוודש
(157 'מע ,ו ךרכ תוחיש יטוקל)

םינותחתב הריד :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמדחא לכ ךותב

אלא רמאנ אל "וכותב" ."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :(ח,הכ תומש) רמוא ה"בקה
.'הל שדקמ ומצעמ תושעל בייח דחאו דחא לכ .לארשימ דחאו דחא לכ ךותב ,"םכותב"
(ה"לש)


םייחב השודק

תיבה ריוואו םייטרפה םייחהש .יטרפה ותיבל השודקה תא סינכהל לארשימ םדא לש ותבוח
.'הל ןכשמ תיבה תא םישוע ךכ .השודק םיאלמו םייוור ויהי
(בונישמאמ לדנמ-םחנמ יבר)


ונכשמ ןכיה

םוקמ לכב :םהל בישה ?ה"בקה לש ונכשמ םוקמ ןכיה :קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר תא ולאש
.ותוא םיסינכמש

םדאה תילכת

איה האירבה תילכת אלא ,ןכ-אל .'הל הבהא טעמל עיגהל םדאה לש ותילכתש םיבשוח םישנא
.'הל ןכשמו הריד היהי הזה םלועהש ,הטמל ןאכ הניכשהו תוקולאה תא ךישמהל
(הרות יטוקיל)


תלוזה תא ררועל

דמולה ינולפ לע תולעפתה ךותמ ומע רבדל ליחתמו דידי שגופו בוחרב ךלוה םדא רשאכ
.'הל "םינותחתב הריד" וז - הזמ ררועתמ ינשהו ,הרות
(ו"צרת תוחישה רפס)


ראשנ םשורה

ויה אל ,םיליהת קוספ וא שמוח קוספ תרימאמ םלועב ראשנ םשור הזיא םיעדוי ויה ול
.הרות ירבד ילב בוחרב םיכלוה
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


ךלהמ 'אינת'

'אינת' בשוחו קושב ךלוה םדא רשאכ :תודעוותהב םעפ רמא שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא
.קושב ךלוה 'אינת'ה זאו ,'אינת' היהנ הזה םדאה ,הפ-לעב

ריוואה תרהט

תא םירהטמ - הרות לש תויתוא םירמואו ,תבכרב םיעסונ ,בוחרב םיכלוה ,תונחב םיאצמנשכ
אינתו תוינשמ ,םיליהת ,שמוח - הפ-לעב המ-רבד רוכזל ךירצ דחאו דחא לכ .םלועה ריווא
.הרותבש תושודקה תויתואה תא רמולו ןנובתהל לכוי םוקמ לכבו תונמדזה לכבש -
(םוי-םויה)

עובשה תרמיא


תלוזל םינפה םע

רמאנ םימיה-ירבד רפסב וליאו ,"ויחא לא שיא םהינפו" :ונתשרפב רמאנ םיבורכה לע
ןמזב ןאכ ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב ןאכ" :תאז הריבסמ ארמגה ."תיבל םהינפו"
."םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש

:רוטקפס ןנחלא-קחצי יבר תאז שריפ

שיא םיניינעתמ ,"ויחא לא שיא" םהינפ תא םינפמ םה ,םוקמ לש ונוצר םישוע לארשישכ
- םוקמ לש ונוצר םישוע לארשי ןיאש ןמזב וליאו .הזל הז םיעייסמו ורבח לש ומולשב
.ורבח לש ובצמב ללכ ןיינעתמ וניאו ומצעל קר גאוד דחאו דחא לכ ,"תיבל םהינפ"תודיסחה יכרד


דובכב הקדצ

,הבחר דיב ינעל הקדצ ןתונש ימ וליפא יכ ,(ול ןמיס בוט-םש-רתכל תופסוה) רמוא ט"שעבה
;הקדצה םצעב יד אל .םימד תוכיפש תניחבב הז ירה - תלוזה לש ובצמ תשגרהב ול רסחש אלא
.תלוזה לש ובצמ תא שיגרהל םג ךירצ

,י קרפ םיינע תונתמ תוכלה) רמוא ם"במרה .הכלהב םג ורמאנ הזל םיבורק םירבד ,השעמל
ול ןתונ וליפא - עקרקב תושובכ וינפו תוער םינפ רבסב ינעל הקדצ ןתונה לכ" :(ד הכלה
ומע ןנואתמו ,החמשבו תופי םינפ רבסב ול ןתונ אלא .הדיספהו ותוכז דביא ,םיבוהז ףלא
."םימוחינו םינונחת ירבד ומע רבדמו ...ותרצ לע

הרותה תרהזא לע רבוע ,רעצבו סעכב ,ץלאנש ימכ ןתונהש ,רמאנ 'המכח תישאר' רפסבו
:וביל לא בישיו ,תאז לכל ךירצ אוהש ינעה רעצב רעטצי" אלא ."ול ךתיתב ךבבל עריי אל"
היהו םירחא םייחרכה םירבדו ףרוחב תוסכ ול ןיא רשא ,םחל רסחו ינעה אוה היה וליא
ול ןתיי םא ול היה בלה-תמחנו חור-תחנהמ המכ - תוירבה ינפב תוזבתהלו לבקל ץלאנ
."סויפ ירבדבו הפי ויעב ןתונה

םימשה ןמ דגב

אלש ידכ ,קקזנה לש ותשגרהב הרכה ךותמ תנתינה ,רתסב הקדצ לש התלעמ הלודג וז הניחבמ
קר ול קקזנל םיעייסמ ובש ,רתסב ןתמ לש ותלודג תא ל"זח ואילפה אוושל אל .שייבתי
.ודמעמו ודובכ לע םירמוש םג אלא ,ויכרצ קופיסב

ןתמו הקדצ לש הז ןיינעב וחרטש לארשי ילודגו םיקידצ לע םירפוסמ םיאלפומ םירופיס
יבר .םיערק שובל ,םיבוט-ןב ינע םעפ עיגה הארטסואמ לצעג םיקילא יבר לש ותיבל .רתסב
ןושיל ינעה בכש רשאכ .לבקל בריס ינעה םלוא ,םייקנו םישדח םידגב ול עיצה םיקילא
םולשת תרומת .טייח לש ותיבל ומע רהימו דגבה תא םיקילא יבר חקל ,וידגב תא טשפו
,רקובב .ינעה לש ותדימ יפכ ,שדח דגב דימ רופתל טייחה תואינ דחוימ
.לומתא שבלש עורקה דגבה םוקמב שדחה דגבה תא ותטימ דיל אצמ ,ותנשמ ינעה ררועתהשכ
ןמיס - ךתדימל םיאתמ שדחה דגבה םא" :ול רמא הזו םיקילא יברל האילפב ךכ לע רפיס אוה
."ותוא תלביק םימשה ןמש

.ךרע תרקי היירפס םינשה ךשמב ףסא ,בוקירטס לש הבר ,בילטוג ףסוי-םייח יבר ןואגה
בר ןוה איצוהל ומצעל השרמ אוה ךיא ,זנאצמ םייח יבר ולאש םעפ .דורמ ינע היה תאז םע
ואב וללה םירפסה לכש ,ונבר יל ןימאי" :ברה בישה .רוסחמ ררוש ותיבבש העשב ,םירפס לע
ןיבט םלשמו רפס ונממ הנוק ינא ,םכח-דימלת ינעל הקדצ תתל הצור ינאשכ .הקדצ ידי-לע
."בוט קסע השעש שיגרמו שייבתמ וניא ינעה ךכ .ןיליקתו

םיינעה ךרוצל

םוי-םוי .גארפמ היעשי יבר לש ותיב דיל ,בוחרב תוגוע רכממב ולזמ תא הסינ ינע רוויע
וספת םעפ .ןוישיר אלב םילכורה תא וסנקש ,םירטושה ינפמ דחפמו רוקמ דעור ,םש בשי
.קזנה תא םלישו וילע םחיר היעשי יברו ,וביל-רמב ינעה הכב .תוגועה תא םירחהו רטוש
אל המל ,והולאש .ותרוחס לכ תא ונממ הנוק היה ועיגה םעו ,לכורל ןיתמהל ברה גהנ זאמ
:ברה בישה ?תימוי-םויה החרטה תא ומצעמו ונממ ךוסחיו ,ישדוח םוכס שארמ ינעל ביצקי
,ונממ חקלנ ויניע-רואמ םנמא .דובכב ומחל תא חיוורמש חילצמ רחוס אוהש ןימאמ לכורה"
."!ושפנ-תחמש תא לוטא המלו

םעפ לביק הליטסואמ סחניפ יבר .הלתמא אלא הניא 'רתסב ןתמ' תנעט םימעפל ,ינש דצמו
ףסכה תא קלחת אל עודמ" :סחניפ יבר ולאש .םיינע ןיב וקלחל ידכ דבכנ םוכס דחא רישעמ
יל היהת אלו ,הקדצה-יאבגלו םיינעל רבדה עדוויי ןפ ינא ששוח" :רישעה בישה ."?ךמצעב
רובס יכו .ךמצעב ותוא רזפו ךנוממ תא לוט ,ךכ םא" :סחניפ יבר ול רמא ."םהינפמ החונמ
רתסב-ןתמ ,אלו אל ?הקדצה לועמ םרטופל ידכ ,םירישעה לש םתוחונל ןקתנ רתסב-ןתמש התא
."ושייבתי אלש ידכ ,םיינעה לש םתוחונל ןקתנ


הלואגל הייפיצב


העש התואב ...ועורז הארמו ודובכב עיפומ ה"בקהו .אבה םלועה אב חישמה תומי רחא"
"ןויצ 'ה בושב וארי ןיעב ןיע יכ :רמאנש ,ודובכב ה"בקה תא לארשי ןיאור
(ז ,בקע אמוחנת שרדמ)

היהש השעמ


הרפוהש המיזמ

.(םניינמל) םירשעה תונש ףוס ,היסור יבחרב םיטסינומוקה תוטלתשה לש אישה-ימי םימיה
םינסחמל םיכפהנ וא םינקורתמ - םייח וקקש םושלש-לומת דעש ,שרדמ-יתבו תסנכ-יתב
.תסנכה-יתב תא דוקפל םיזיעמ דואמ םיצימא םידוהי קר .תוארטאתלו

תוריזגה דגנ םינתיא קבאמ להנמ שטיוואבוילמ (קחצי-ףסוי יבר) ץ"יירה ר"ומדא
לבל תידוהיה תלחגה תא רמשל ידכ ,הנידמה יבחרל וידיסח תא רגשמ אוה .תויטסינומוקה
םה ריביסל תוילגהו םירסאמ .הניפ לכב םיצרוש שרח-ינכוס יפלא .הלודג הנכסה .הבכת
.םוי לכבש םישעמ

אוה הדוהי 'ר .יליוושארטוב הדוהי 'ר דיסחה תא יברה חלוש היזורגבש ישאלוק הרייעל
ןכל םדוק .השיא אשנ התע הזש ,םייאליע תונורשיכ לעב ,םייתשו םירשע ןבכ ,ריעצ ךרבא
.תוניידלו תונברל הכמסה לבקל קיפסה

לש רחא חילש ישאלוקל עיגה ןכל םדוק םינש רשע .ותדלומ תרייעל רזוח אוה השעמל
,ויתונורשיכ לע דמעו הדוהי ריעצה רענה תא הליגשכ .ןיטיוול לאומש 'ר דיסחה ,יברה
,לווענ הרייעב הבישיל רענה עיגה ךכ .היסורב שטיוואבויל תבישיל עוסנל וינפל ץילמה
.תודיסחהו הרותה תולעמב הלעתנ םש

תיללכ הפיסא לע םיבשותל תונוטלשה ועידוה דחא םוי .ז"צרת תנשב עריא ונלש רופיסה
יגיצנ ועידוה ,םלוכ ףסאתהב .ףטו םישנ ,םישנא - ףתתשהל וארקנ לוכה .תסנכה-תיב רצחב
םידליה ולבקי וב ,םזינומוקה חורב ידוסי רפס-תיב התעמ היהי תסנכה-תיב יכ ,ןוטלשה
."הלועמ ךוניח"

.הבוגתל תוהש םהל וריתוה אל ד-וו-ק-נה ישנא .לובלבו הכובמ ופקתנ ישאלוק יבשות
.השודקה יצפח לכ תא תונפל הלחהו תסנכה-תיב ךותל םילייח תצובק הסנכנ דימ
.שאר םירהלו הפ תוצפל זעיש ימ ןיאו ,תולכ םימומהה םיבשותה יניע

העשב אקווד םוקמה ןמ רדענ המ-םושמש ,הדוהי 'ר רחא תושאונ םייניעב ורת םיבשותה
,ותיבב ד-וו-ק-נ ישנא ועיפוה ןכל םדוק הלק העש יכ ועדי אל םה .ול םיקוקז ויה הכש
תורשפא לכ לכסל ושקיב ךכב .הלוענ תלד ירוחאמ ותוא ואלכ םשו ראודה ןיינבל והוליבוה
.םהישעמל הערפה לש

ץצורתה ,תסנכה-תיב תא תיבשהל ןוטלשה תנווכ לע עדימ וינזואל בנוג רבכש ,הדוהי 'ר
תא םילכסמו תסנכה-תיב תא םיליצמ ךיא - תחא הבשחמ קר הרקינ וחומב .רגוסב יראכ רדחב
.המלש הליהק לש תודהיה ייח תקיחמל תינכתה

-אל ןולח היה ,הפצרהמ םירטמ השולשכ הבוגב ,רדחה ימורמב .וחומב ןויער קיזבה עתפל
רבעל ספטל לחה אוה .ןולחה לש ינשה ורבעמ דמוע וניא רטוש םושש הוויק הדוהי 'ר .לודג
.חילצה - תונויסינ המכ רחאלו ,ןולחה

ץפקו ססיה אל ,ןולחה לש ברה והבוג ףא-לע .שיא האר אלו הכו הכ טיבה הדוהי 'ר
ןיב עלבנ אוה .ד-וו-ק-נ ישנא ץרש רשא ,תסנכה-תיב רצחל בנגתה וב וניחביש ילבמ .הטמל
.םידליהו תוהמיאה ודמע ובש רוזאל ברקתהו ,םישנאה

!תסנכה-תיב תא ונתיאמ םילזוג םה" .ןרבעל הדוהי 'ר ארק ,"!ורוע ,תורקי תוהמיא"
."!?םירומג םייוגכ ,הלילח ,ולדגי ןכידליש תומיכסמ ןתא םאה

.ןהיתונורג תא תוקנוח תועמדשכ ,םישנה ובישה ,"!אל !אל"

םוקמ תא הלוועה-ינב םיללחמ ןכיניע לומש העשב ,דגנמ תודמוע ןתא דציכ ,ןכ םא"
.שגרנ לוקב אורקל הדוהי 'ר ףיסוה ,"!םינטקה ןכידלי תא דמשל ריבעהל םישקבמו ונתליפת

וחתפו ןהילא ופרטצהש ןהידלי .תוהמיאה לכ תא וררוע הדוהי 'ר לש הקעזה תולוק
עגרמ הכלהו הרבגש יתבר המוהמ םוקמב הררתשה תודחא תוקד ךותב .הרידא יכב תלהקמב
.עגרל

רייטצהל ורמייתהש רחאמ .םהילגרל תחתמ תכלוהו תטמשנ עקרקהש ושיגרה ןוטלשה ישנא
:דימ ועידוה ,םהב םחליהל אלו םיימוקמה םידליל עויסו הרזע תינכת עיצהל םיאבש ימכ
."םיבשותה ןוצרל דוגינב רבדהש רחאמ ,תסנכה-תיב יוניפ תא םיקיספמ ונא הז בלשב"

,היזורגב ימוקמה ןוטלשה זכרמ לא םכרדב ,ואבש תמועלכ ורזחו םהיתורכרכ לע ולע םה
.הידרטמס ריעב ןכשש

עגרב הנממ טלמיהלו ישאלוק תא בוזעל ךילע" :ותייער ול הרמא ותיבל הדוהי 'ר רזחשכ
."שממ הז

ידי-לע םוקמ לכב ספתיהל לולע אוה ירה ,טלמיי ןאל" :יכבב הצרפ הדוהי 'ר לש ומיא
."!?םיעשרה

ותילט תא לטנ תודחא תוקד ךותב .הרירב לכ ול ןיא יכ רוריבב עדי הדוהי 'ר ךא
.עדונ-יתלבה לא ותיב תא בזעו ויליפתו

לש דבכ רמשמב םיוולמ ויה םעפה .ישאלוקל ורזח ד-וו-ק-נה ישנאו םייתעש אלא ופלח אל
.תיבהמ קוחר היה רבכ ברה ,דעומל ורחיא םה .ברה לש ותיב לא רשי ונפו םילייח

הל עדוויי אלש רהזנ ףאו ,ותשא םע והשלכ רשק תריצימ הדוהי 'ר ענמנ םיאבה םישדוחב
הנופו ישאלוק תא תבזוע איהש רסמ ול ריבעהל החילצה הנש יצחכ רובעכ קר .ורותסמ םוקמ
.םינוש םידידי יתבב ורתתסה גוזה-ינבו היתובקעב םשל אצי אוה .הווקסומל

חמש ובילב ךא ,הפידרו תולג לש דואמ הכורא הפוקת הדוהי 'ר ומצע לע רזג והשעמב
.היזורגב המלש הליהק לש םיידוהי םייח ומעו תסנכ-תיב ליצהש
םיידוהי םייח
ם"במרה תרות תא םיציפמ .'תוילעמ' ןוכמב םירקוח


ללכה תלחנל היה ם"במרה דומיל

.י"חה דומילה רוזחמ לחהו ימויה ם"במרה דומיל לש רשע-העבשה רוזחמה םייתסה עובשה
הרשע -עבש םייסלו דומלל וכז רבכ ,וז הנקתל ופרטצהש ,םלועה יבחרב םידוהי תובבר
רשפא םידמולה ןיב .הרותה תוכלה לכ תא ץבקמה ,ם"במרה לש הרות-הנשמ רפס תא םימעפ
.םירענ םע םינקז ,םיקסע-ישנאו םימכח-ידימלת ,תובישי-ישארו םינבר אוצמל

הקיזיפל הקלחמב רקוח ,רלסקיפ רורד אוה ם"במרב ימוי רועיש לש םיעובקה םידמולה דחא
'השמ תכרב' תבישי דילש ,ם"במרה יבתכ רקחל 'תוילעמ' ןוכמ רבחו ןליא-רב תטיסרבינואב
לש תוידעלבה םהידימ ם"במרה תא העיקפה שטיוואבוילמ יברה לש הנקתה" .םימודא-הלעמב
.רמוא אוה ,"ולוכ לארשי-םע תלחנל ותוא הכפהו ,שרדמה-יתב ישבוח ,םינדמלה

ם"במרו הקיזיפ-ויב

םירבח .'ץיבוניבר םוחנ ברה ,םימודא-הלעמב הבישיה שאר דמוע 'תוילעמ' ןוכמ שארב
םוחת" .הז ףונב גירח (30) רלסקיפ .הבישיב םימ"רו ללוכ יכרבא ,שיא םירשעכ ןוכמב
רשק שח ינא הזה טביההמ םג .תיאופר הקיזיפ ,רמולכ ,הקיזיפ-ויב אוה ילש תוחמתהה
קסוע ףתתשה ובש ןורחאה רקחמה .ךויחב ריבסמ אוה ,"לוגד אפור היה עודיכש ,ם"במרל
.םיריאממ םילודיג רותיאל הקיזיפה ילכ לוצינב

- ועיפוהש םירפסה ןיב .ם"במרה יבתכ תרדההב רקיעב קסוע 'תוילעמ' ןוכמ
תורגיאה דצל ,תועודי תוחפה ויתורגיאמ תורשע המכ וצבוק ובש ,ם"במרה לש תורגיא רפס
,"םתפשב וילאושל בישהל גהנ ם"במרה" .תיברעמ ומגרות תורגיאה תצקמ .רתוי תורכומה
-ןושלב בור יפ-לע ובתכנ ,תפרצ רוזאמ וילא וחלשנש תולאשל תובושת" .רלסקיפ ריבסמ
."תיברעב בישה ברע תונידממ םילאושל .שדוקה

המוצע הצרעה

תאיצמ ,תואסרג תאוושהב קסועה ,'הטושפ די' אוה ,'ץיבוניבר ברה לש וטע ירפ ,ףסונ רפס
רלסקיפ םילשה הלא םימיב .הקזחה די - ם"במרה לש יזכרמה ורפסל שוריפ ןתמו תורוקמ
יללכ גיצמ רוביחה .ם"במרל תוינשמה שוריפ לע רקחמ תדובע בלשמה ,ירוקמ שוריפ תנכה
ם"במרה סחייתה םהבש םירחא תורוקמל הוושמ ,הנשמב םיהז םירקמ ןייצמ ,ם"במרה לש הקיספ
.דועו אשונל

לוכי וניא ,וילעפמ תועמשמלו ם"במרה לש וייח תורוקל עדוותמש ימ לכ ,רלסקיפ ירבדל
,הרשע -הנומש ליגב ,לחה םש .דרפסב דלונ ם"במרה .ותומדל המוצע הצרעה שוחל אלש
קסועה רפס ,ןויגיהה-תולימ תא בתכ הבו ,וקורמל דדנ דרפסמ .הנשמל ושוריפ תביתכב
ךישמה ,וכע ףוחל עיגה ,לארשי-ץראל ימי עסמב אצי וקורממ .וטסירא לש היפוסוליפב
.םילשוריל םשמו הירבטל

תישונא-יתלב תלוכי

םשו םירצמל דרי ךכ-רחא .תולאשל תובושת המכ קר ,עודיה יפ-לע ,ם"במרה בתכ םילשוריב
ימוחתב ,םייזכרמה וירוביח ינש תא ןכו םינוש האופר ירפס םהב ,וירפס תיברמ תא רביח
.םיכובנ-הרומו הקזחה-די - הנומאהו הכלהה

שיאכ אקווד" .רלסקיפ רמוא ,"'השמכ םק אל השמ דע השממ' ם"במרה לע רמאנ ידכב אל"
םיאשונ הברה ךכ-לכב קוסעל ם"במרה לש תישונא-יתלבה תלוכיה תא לכעל השקתמ ינא הימדקא
תללוס ילבו בשחמ ילב ,תוצרא ןיב הדידנ ידכ ךות תאז לכו ,םימוצע הכ םיפקיהבו
..."םירזועו םיריכזמגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


םיסגאב םייאלכ

?ירפה תליכאב היעב שי םאה ,םיסגאב םייאלכ רבדב םוסרפה תובקעב :הלאש

לע םיבכרומ םבורש ןוויכמ ,לארשי-ץראב םויכ םילדגה םיסגאב היעב תמייק ןכא :הבושת
קזח ץע אוה סגאהש ךכמ תעבונ הביסה .ונימ וניאשב ןימ לש הבכרה איהש ,שובחה ץעמ הנכ
ןתונ ונניאו ,החימצל ולש הייגרנאה לכ תא הנפמ אוה סגא תנכ לע סגא םיביכרמשכו ,דואמ
.ירפ ןתונו שלחנ אוה זאו ,שובח ןוגכ ,שלח ץע לע וביכרהל לבוקמ ןכל .יוארכ ירפ

םייעדמה םינוירטירקהמ תונוש ,ןימה תרדגה תא ל"זח ועבק ןהיפ-לעש הדימה-תומא
םעט (3 ;םילעה תרוצ (2 ;ירפה תרוצ (1 :םינוירטירק השולשב םישמתשמ ל"זח .ןודינב
.ירפה

ביכרהל רוסא ,וללה םירטמרפה תשולש לכב קהבומב הזמ הז םינוש שובחהו סגאהש ןוויכמ
תודובעהשכ ץעה תא םייקל םיריתמה שי .עוטנה ץעה תא םייקל ףא רוסאו ,שובח לע סגא
.(יוג ידי-לע םג הרוסא המצע הבכרהה יכ-םא) יוג ידי-לע ועצבתי

תליכאב רוסיא ןיא ןכל .תועדה לכל הליכאב םירתומ הז ןליאב ולדגש תוריפה ,תאז םע
.םיאלקחל קר תעגונ תיתכלהה היעבהו ,םיסגא

תוניג ילעבל ףאו ,םיאלקחל השק היעב תררועמ שובח לע םיבכרומ םיסגאה בורש הדבועה
תקלחממ) ץבוק והיעשי ר"דה ידי-לע אצמנ רבדל ןורתפ .םיסגא עוטנל םישקבמה תויטרפ
ינב םהש ,'תשלחומ' סגא תנכ לש םיסופיט המכ הצרא אבייש ,(תוריפה תצעומב חותיפו רקחמ
הנכה םע תונויסינ עציב (ץראהו הרותה ןוכממ) לקנרפ ריאמ רמ .לכאנה סגאה םע דחא ןימ
.ןוצר עיבשמ היה לבקתהש לוביהו ,תאבוימה
א"וזח .הכ 'יס ו"ח רפוס םתח ת"וש .ז"סו א"ס הצר 'יס ד"וי ע"וש .ו-א"ה ג"פ םיאלכ 'לה ם"במר
.6 'מע 6 ןויליג 'הדש תובונת' .32 'מע 31 ןויליג 'ךיתע תנומא' :םיצבק .ט ק"ס ב 'יס םיאלכ
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,600 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 6-ב םיכורכ
םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא סיטרכב
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il