714 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אצת-יכ תשרפ * (8.8.2000) ס"שת'ה לולאב 'ח * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םסק-תונורתפ ןיא


רוביצה יקלח ןיב תוחיתמה ידקומ לש הלילק הריקסב יד
תא רותפת אל 'הדרפה' םושש ,הנקסמל עיגהל ידכ ,לארשיב
םייחה תואיצמ םצעמ תועבונה ,תופטושה תויעבה


הנכ הניחבב ךרוצ שי ,יתימא שפנ-ןובשח ךורעל ידכ .שפנ-ןובשח לש ןמז אוה לולא שדוח
םירבד לש יתימא ןוקיתל עיגהל רשפא-יא .תויועטב תודוהל תלוכיבו תואיצמה לש הרשיו
.תלוזה לש והזח לע אטח-לע תאכהו תימצע הקדצה ךותמ

דחוימב החתפתהש הרוכעה םיסחיה תכרעמ תא ןוחבל ונאובב תאזכ השיג ךותמ תאצל ונילע
םילגוסמ תויהלו ונמצע םע םינכ תויהל ונילע המוש .רוביצה יקלח ןיב תונורחאה םינשב
,ינשה דצהמ תועמשנש תרוקיבלו תונעטל בל-תמושתב בישקהל ןמזה הז ."וניעט הפיא" לואשל
.שממ ןהב שי ילוא

ונדרפהש חיננ

תודהיה תא אינשמה אוה הקיטילופל תד יניינע ןיב בוברעהש ,םינעוטה םיקדוצ תמאב ילוא
ינומהו ,םיחתמה לכ ומלעיי הנידמל תד ןיב 'הדרפה' התוא ללוחתת םא ילוא .רוביצה לע
רבכ 'םייתד'ה ןכש ,תסנכה -יתבל םהינומהב ורהניו לארשי תד תא בוהאל ורזחי לארשי-תיב
.םויה םתנעטכ ,םהילע התוא ואינשי אל

-תונורתפ גוסמ הז .תוריחב תמססמ רתוי הזב ןיאש ררבתמ לק רוהרה ירחאש ,תושעל המ לבא
ומכ .תויעבל יתימא ןורתפ םוש םיאיבמ םה ןיא ךא ,םהירחא יבש םיכלוה םישנאש םסקה
.ןתוא הפירחה קרש ררבתמו ,ןוטלשה תויעב לכ תא רותפל הרומא התייהש ,הרישיה הריחבה

איהש רורב ?םייקתהל לדחת ס"ש לש ךוניחה תשר םאה ,הנידמהמ תדה תא ונדרפהש חיננ
לע חוכיו היהי בוש זא .יאדווב ?הנידמ יביצקתל הקוקז היהת איה .םייקתהל ףיסות
?אופא ונישע המ .'םינטחס'ה לע ורבדי בושו ,םיביצקתה

ושפחיו הסנרפל םיקוקז ויהי םיאנותיע םגו ?ןוכנ ,תושרד שורדל ופיסוי לארשי ינבר
םגש חינהל שי ,ושפחי םה םאו .תרתוכ םהמ תושעל רשפאש 'הכלה-קספ' וא הטטיצ וזיא
שיש ףא ,ינומלא וא ינולפ בר ירבד ביבס 'הרעס'ב רקובה תושדח וחתפיי בוש .ואצמי
.הנידמל תד ןיב 'הדרפה'

וא שמש-תיבב ררוגתהל וצרי ילואו ?ןכ-אל ,םירוגמל תורידל וקקדזי םידרח םידוהיו
לע ,תסנכ -יתב לע ,רפס-יתב לע ,תונוכש לש ןייפוא לע קבאמ חתפתהל לולע .באז-תגספב
תונבל םיידרחו םייתד תודסומ ושקבי תובוחרבו .הייחש-תוכירבב הצחר ירדס לעו םיס"נתמ
םוקמל וכל ,תידרח הנוכש וז ןיא' :םהל ורמאי תונבל וצריש םוקמ לכב לבא ,םיניינב
.'הדרפה'ה ירחא םג הז לכו .תומיע חתפתהל אופא לולע .'רחא

אל םאה ,םהיתושגרב הטוב העיגפ וב וארי םייתד םידוהיש לספ וא רויצ גיצי ןואזומ םאו
קר ,םהלש תבשה תחונמ לע רתוול םהילע םאה ,ןליא-רב בוחר יבשותו ?תוחמלו ביגהל ולכוי
?שדוק-תבשב תידרח הנוכש לש הבילב תוישפוחב עוסנל ולכוי תורחא תונוכשמ תוינוכמש ידכ

דחיב תויחל

אל 'הדרפה' םושש ,הנקסמל עיגהל ידכ תוחיתמה ידקומ לש הלילק הריקסב יד ,ןכ-יכ הנה
,םינוש םירוביצ ןאכ שי .םייחה תואיצמ םצעמ תועבונה ,תופטושה תויעבה תא רותפת
םילוכי אל םסק-תונורתפ םוש .דחי תויחל םיכירצ םהו ,תרחא םיבשוחהו תרחא םיגהנתמה
.תוישממה תויעבה םע תיתימא תודדומתה םוקמב אובל

-תד ןיב םידוהיה תנידמב דירפהל ןוכנו יואר םא ,הלאשה םצעל סנכיהל ילבמ תאז לכו
,םירחאה םיכרעה לכ יפ-לע להנתת הנידמהש תעדה לע הלעי םאה .הנידמה ייח ןיבל לארשי
אל איה ,וז הסיפת לבקנ םא וליפא ,רומאכש אלא .םילוספ ויהי תידוהיה תדה יכרע קרו
.רבד רותפת

עבטמה תא שפחלו קרס-תונויערל ספתיהל רשפא-יא ,'אטח-לע' תוכהל תונוכנה לכ םע ןכל
.תידרחהו תיתדה תוירוביצה לש תולהנתהב ןקתל יוארש םירבד הברה שי .סנפל תחתמ
.ןהב הלולכ הניא 'הדרפה'ל תודגנתההשדח שיתפצב תבש

תשרפ שדוק -תבשב ,תפצב 'ןור' ןולמב ,"ד"בח םע תבש" ןגראמ עבש-ראבב יזכרמה ד"בח-תיב
תייווח םע םיקידצ ירבקב הליפת בלשל תונמדזה וז .(15-16.9) ס"שת לולאב זט-וט ,אובת
.07-6233197 'לט .תנגרואמ העסה .תיטנתוא תידיסח הריוואב ,תפצב תבשה

בוט-לזמו לק םוצ

הזירכמ ,תומוצה ימיב הלקהל ,'םוצה דוס' תוילבט תא תקוושמה ,'ןירדהמ עבטה דוס' תרבח
ורגשיש הלכו ןתח לכ :םתפוח םויב םוצל םיכירצש ,תולכלו םינתחל דחוימ עצבמ לע וישכע
.ביבא-לת 18133 ד"תל ,בתכב קר תוינפ .םניח תוילבט ולבקי ,םהיאושינל הנמזה

טלקומ םיליהת

ןיינע ואצמי בכרב םיעסונה .םיליהת תרימאבו םינונחתבו תוליפתב םיברמ לולא שדוח ימיב
תיזנכשא הרבהב) םיליהת רפס לכ ןהבו ,לאינרק סומע 'ר תאמ ,'ומעל ןרק' תוטלקה םובלאב
.03-9606939 וא ,06-6974364 'לט .'ךרדה תליפת' תאירקב תחתפנ תטלק לכ .(המיענבו

שדח ידוהי טרס

םיעיתפמ ,םיירוקמ םיידוהי םיטרס לש רישע לובי הנורחאה הנשב וקיפהש ,'סייבורג' םיחאה
תא תוארל רשפאו ,רתויב בוטה םטרס קפס אלל הז .'סונקרוה-ןב רזעילא יבר' טרסב בוש
.03-5782424 'לט .םוליצה תוכיאבו יומיבב הלודגה תומדקתההשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אצת תשרפל


םייחב הקעמ ךירצ

הרותה הפיסומ ךשמהבו ,"ךגגל הקעמ תישעו שדח תיב הנבת יכ" :הרותה הווצמ ונתשרפב
."ונממ לפונה לופיי יכ ,ךתיבב םימד םישת אלו" :הריהזמו

וליאכ ,תועטהל לולע "שדח תיב" חוסינה ,תישאר :תולאש המכ ררועמ הזה קוספה ןושל
בייח הקעמ וב ןיאש ןשי תיב הנוקש ימ םג ירהו ,שדח תיב לע קר הלח הקעמ עובקל הבוחה
אל שיא ןיידע אולהו ,"ונממ לפונה לופיי יכ" ןושלה תועמשמ המ ,תינש .הקעמ וב תונבל
?לפנ רבכש ימכ ,"לפונ" ותוא הנכמ הרותה עודמו ,לפנ

"שדח תיב" - ןיאושינ

הרותב םיניינעל המגוד וזו ,הרותבש הלגנה קלח יפ-לע תקפסמ הבושת ןיא הלאה תולאשה לע
הליחת הנווכב ותרותב ריאשה ה"בקה .הרותה תוימינפב םתועמשמ יפ-לע קר ראבתהל םילוכיש
הרכהה תא םדאה בלב רידחהל ידכ ,הרותה תוימינפ יפ-לע קר ראבתהל םילוכיש םיניינע
.הרותה יניינע לכבש ינחורהו ימינפה דבורב

לש בלשל עיגמ ידוהישכ - "שדח תיב הנבת יכ" :הרותה תוימינפ יפ-לע קוספה תועמשמ וזו
תושעל וילע ,("ותשא וז ותיב" ל"זח רמאמכ) "שדח תיב" תונבל ךלוה אוהשכ ,ןיאושינ ייח
ול ויהש םיגייסבו םירדגב קפתסהל ול לא .םיגייסו םירדג לש תכרעמ ול עובקל - "הקעמ"
.םישדח םיגייסו םירדג עובקל שרדנ אוה אלא ,ןכל םדוק

הנגה ךירצ

."ונממ לפונה לופיי יכ" :הרותה הריבסמ ?םימדוקה םיגייסהו םירדגה לכב יד אל עודמ
,םדוקה ובצמ תמועל 'הליפנ'ו הדירי לש ךילהתב רושק "שדח תיב" תיינב לש הז בלשו ליאוה
ריהז תויהל וילע ,ותגרדממ םדאה תא דירות םיימשג םיניינעב הרתיה תוקסעתההש ששח שיו
.םישדח םיגייסו םירדג ידי-לע ומצע לע ןגהלו רתויב

ותגרדממ דרוי אוהו 'לפונ' הנוכמ וייחב הז בלשל עיגמה ידוהיש יפ-לע-ףא ,ינש דצמ
שודיח השענ ךכ ידי-לע אקוודש םושמ ,"שדח תיב" תיינבב קוסעל וילע תאז-לכב ,תמדוקה
.האירבה לכ תילכת וזש ,ךרבתי ול 'הריד' השענ םלועהו ,האירבב יתימא

רגתסהל אל

תונבל םיבייח אלא ,םלועהמ קתנתהלו תומאה 'דב רגתסהל ןיאש ,הרותה ונתוא תדמלמ ךכב
הכורכה 'הליפנ'הו 'הדירי'ה ינפמ עתריהל ןיא .םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל - 'תיב'
.יתימאה שודיחהו הלודגה היילעה ךכ-רחא םיאב 'הדירי' התוא ידי-לע אקווד ןכש ,ךכב

ילכ םלועה תוימשג תא תושעלו וז הדובעב חילצהל ידכש ,רוכזל םיבייח ינש דצמ םלוא
םדאה לע .םלועה יניינעמ הלדבהו הציחמ - ותועמשמש ,'הקעמ' תושעל םיחרכומ ,תוינחורל
קר .ויניעב םוקמ וספתיו םכותב ותוא ועיקשי םהש ילבמ ךא ,םלועה יניינעב קסעתהל
לש הנוילעה הנווכה תא אלמלו 'שדח תיב'ה תיינבב חילצהל רשפא הזה 'הקעמ'ה לע הדפקהב
.ה"בקל 'םינותחתב הריד' תיישע
(208 'מע ,טי ךרכ תוחיש יטוקל)

םירוה דוביכ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהווש לוק

לע .(חי,אכ םירבד) "ומא לוקבו ויבא לוקב עמוש ונניא ,הרומו ררוס ןב שיאל היהי יכ"
וכלי םהינבש םיצור םירוהה םא ."הווש םלוק אהיש" :(א,אע ןירדהנס) ל"זח םירמוא ךכ
םיכירצ םידליה .םהידלי ךוניח ךרדבו םהיתועדב תוותשהל םה םיכירצ ,םתוא ודבכיו םכרדב
."הווש םלוק" - תחא העד םאלו באלש תעדל
(םירפא תוללוע)


ךלש םייחה

ךורא ןמז םירוהה םייח םימעפל .םהירוה תא םידבכמש םינבל םימי תוכירא החיטבמ הרותה
ךיראמ ,םהייח תא םיענמו וירוה תא דבכמש ימ .םהינב לע הסמעמל םילפונו םהידלי תיבב
.ולש וייח תא םצעב
(ןואג הידעס ונבר)


יוויצ ילב

םעפ וליפא הרותב רמאנ אל תאז תמועלו ,םאו בא דוביכ לע הרותה הריהזמ םימעפ המכו המכ
תא םירסומ ,ווטצנ אלש יפ-לע-ףא ,םירוהה :אלפ הז וארו .ןב דבכל םיכירצ םירוההש תחא
.םהירוהב דובכ םה םיגהונ דימת אל ,םינבה וליאו ,םהידלי רובעב םשפנ
(הרות ינינפ)


ןשי רוד

םישיגרמ םידליה םא .(הכ,ד םירבד) "םתחשהו ,ץראב םתנשונו םינב ינבו םינב דילות יכ"
רודהש אוה ןמיס ,םהיתועדבו םהב םיבשחתמ םה ןיא ןכלו ,'ןשי' רוד אוה םירוהה רודש
.הדירי לשו תותיחש לש בצמב אצמנ
(ףסוי סדרפ)


םיפתוש השולש

באהו ליאוה ."ומאו ויבאו ה"בקה ,םדאב ןה ןיפתוש השולש" :(ב,ל ןישודיק) ורמא ל"זח
.םדבכל הרותה התוויצ ,םלועל ותאבהבו ןבה תדלוהב ה"בקה םע םיפתוש םאהו
(א"ישת םירמאמה רפס)


הזה םלועב תוריפ

םלועל תמייק ןרקהו הזה םלועב םהיתוריפ לכוא םדאש םירבדה ןמ דחא אוה םאו בא דוביכ
."ךל בטיי ןעמלו ךימי ןוכיראי ןעמל" (זט,ה םירבד) רמאנש ,אבה
(א,מ ןישודיק)


רמוחו לק

ןוכיראי ןעמל" הרותב רמאנ בוח תעירפכ אוהש רבד םא המו :ןיבא יבר רמא

.ןכש לכ אל - תושפנ תנכסו סיכ ןורסח וב שיש רבד ,"ךל בטיי ןעמלו ךימי
(ןישודיק ימלשורי)


םימש דובכמ רתוי

דובכבש .ודובכמ רתוי ה"בקה ופידעהש ,םאו בא דוביכ לודג :רמוא יאחוי-ןב ןועמש יבר
לבא ,רוטפ התא ואל םאו בייח התא ךל שי םא - "ךנוהמ 'ה תא דבכ" (ג ילשמ) רמאנ ה"בקה
.םיחתפה לע רזחמ התא וליפאו ,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" רמאנ םאו בא דובכב
(האפ ימלשורי)

עובשה תרמיא


יודיו הז םג

דמעו יווד -שרע לע בכש ,ט"שעבה ידימלת ילודגמ ,בושטולזמ לכימ-לאיחי יבר קידצה רשאכ
."יודיו רמול םיכירצ ,יבר" :בייל-ןרהא יבר ,ודימלת ול רמא ,םלועה ןמ קלתסהל

רוסאש המ יתבשח אל יימימ ,ןכבו .תודוותהל םיכירצ ,ןכא" :רמאו ויניע תא קידצה חקפ
."תושעל רוסאש המ יתישע אל יימימ ,רבדל רוסאש המ יתרביד אל יימימ ,בושחל

.קלתסנ אוהו ,קיפסמ הזש ודימלת ול רמאתודיסחה יכרד


הקד הבושת

שרודה תא ןקתל םיסנמו םהישעמב םישפשפמ לוכה הלא םימיב .הבושתה שדוח אוה לולא שדוח
םיקד םירבד ןקתל ךרוצה לעו רתויב תונוילע תומרב הבושת לע תרבדמ תודיסחה תרות .ןוקית
.ןוקית םישרודה םירבד םהש ההזמ רדוחה הטבמ קרש ,םינידעו

םימעפ שולש ללפתמש םדא ךל שי :(36 'מע ט"צרת םירמאמה רפס) רמוא ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
-יפ-לע ןה ויתודימ ;בלבש הדובעב קסוע םימעפל ;תווצמ םייקמ ;הרותל םיתיע עבוק ;םויב
אלא ,תע לכב םהילע רזוח אוהו ונורכיזב םיקוקח הרות ירבדו ;ורובידב רהזנ ;יעבדכ בור
אוה הז לעו ,בשחיי אטחל הז 'ןויקינ' .ומצע יניעב יקנ שיגרהל ול תמרוג וז ותוגהנתהש
.םכיתונויקינ לכמ) םכיתאטח לכמ" :קוספה ןושלב ךכל זמר אוצמל שיו .הבושתב רוזחל ךירצ
."ורהטת 'ה ינפל - ("תיבה תא אטחו" ומכ ,ןויקינ ןושלמ 'אטח'

-סח ולצא היהנו ,תודיסח תרימאב גונעתו םעט-בוט שפחמש ימ" :רמא ב"שרה ר"ומדא ק"כ
הבושת ךירצ - בלבו חומב תוררועתההו תוקולאה יוליגמ אלו ,העפשההמ ןוצר תועיבש םולשו
.(7 'מע ,ט תרבוח 'תומישר') "הרומג

הווש לוכה אל

דיסחה ןואגה לע (אלק 'מע ,י ךרכ שדוק-תורגא) ויתורגיאמ תחאב רפסמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ
םוקתש .הבושת תושעל םיכירצ !רעב-ןושרג :'ליפמה' תכרב ינפל רמוא היהש ,בוד-ןושרג 'ר
השק" :ץ"יירה ר"ומדא ףיסומו !ךילעש תיתימאה תונמחרה תא שיגרתו ריכתש .ירמגל רחא שיא
לוכי היה רבכ תועיבת וליאו ,ךכ-לכ הפירח הרוצב ומצע תא הז דיסח לטיב עודמ ןיבהל
ומצעמ ןוצר-עבש היה אלו ךכ גהנתה הזכ המוק -רועיש לעב דיסחש הדבועה ךא .ומצעמ עובתל
."הב שי הארוה -

ותדובעש ,דיסחו תווצמו הרות רמוש וליפא ,ידוהי אוה הבושת תושעל ךירצ יאדוובש ימ
,תורירקב לבא ,דעומו תבש ,תווצמ רמוש םדא ךל שי" :ראותמ אוה ךכו .הרגשל הסנכנ
לכו ,הוושב ולצא הווצמ לכ .יקולא שגרה ילבו תימינפ תויח ילבמ ,הדמולמ םישנא תווצמב
תחמשב חמש אוה ןיאו ,םיארונה םימיב הבושת ךותמ חנאתמ אוה ןיא .הוושב ולצא דעומ
.(126 'מע ט"צרת םירמאמה רפס) "םידעומה

תולחמ תאופרב תויללכ םיכרד יתש שי" .תימשג הלחמ םיאפרמש םשכ ?הבושת םישוע ךיאו
רביאה לע םירבגתמש דע ,םיאירבה םירביאה תא קזחל (ב .הלוחה רביאה תא אפרל (א .ףוגה
םישעמו הבושת :הדובעה יכרד ינש םה שפנה ילוחב הזמ המגודה .ותוא םיאפרמו הלוחה
.(בא-םחנמב חכ םוי םויה) "םיבוט

הזה םלועב קר

ןכש ,הבושת לש תורשפא שי הזה םלועב קרש ,(ג,הע רבדמב הרות יטוקל) ריבסמ ןקזה ונבר
ןיא - אבה םלועב .בוטל ערמ ומצע תא תונשל םדא לש וחוכבו ,ערו בוט לש תבורעת וב שי
,םלועה ילבהב תוקסעתהה לש 'םיאוצה םידגב'ה ןמ רטפיהלו ומצע תא תונשל םדא לש וחוכב
ימי םיעברא ךשמב דלווה בצמל לושמ אבה םלועה .הזל הז םש םיכייש םניא ערו בוטה ןכש
םינוש םייוניש תויהל םילוכיו ,םאה ןטבבש הפיטב דחי םילולכ לגרהו שארה זאש ,הריציה
רחאל דלוול לושמ אבה םלועה .(רכז תדילל הליפת הליעומ וללה םוי םיעברא ךותב ןכלש)
.השענ רבכש המ תא תונשל רשפא-יא רבכ זאש ,הריציה ימי םיעברא

:יוארה טפשמכ ,תיתגרדה היילע קר תולעל רשפא אבה םלועבש (ב,א םירבד) םש רבסומ דועו
וליאו .ןוילעה ןדע-ןג ;'רוניד רהנ'ב הליבט ;ןותחתה ןדע-ןג ;םוניהיג ;'עלקה ףכ'
.הצקה לא הצקה ןמ דחא עגרב תונתשהל רשפא הזה םלועב


הלואגל הייפיצב


- 'האונש' .םינפ םהל הארמש ,תומואה ולא - 'הבוהא' .ה"בקה הז - 'שיאל' :שרוד שרדמב"
ינב םא-יכ - 'רכבי אל' .אובל דיתעל - 'וליחנה םויב' .םינפ םהמ ריתסמש ,לארשי ולא
"לארשי ירוכב
(וט,אכ םירבד ,םירוטה לעב)

היהש השעמ


ןידב םינותמ

ףלוו-באז יבר קידצה רטיפ ,ריעה טחוש לש ודי תחתמ ואציש תורומח תולשכמ לש הרדס רחאל
לעב היהש רחאמ םלוא ,ןידה תא הליחתב וילע לביק טחושה .ודיקפתמ טחושה תא רימוטי'זמ
לש ותטלחה לע תורירמה ובילב הרבג ,התואנ הסנרפ אצמ אלו םימיה ופלחו הלודג החפשמ
.ברה

יילע רזג אל םלועמ ךא ,יתליהקב הטיחשה ןמ ברה ינריבעה םנמא :טחושה טילחה דחא םוי
ותדוצמ ןיא םהבש תומוקמל ,םיקוחרה םירפכה לא יל ךלא .ריעה תולובגל ץוחמ טוחשל אלש
.יתחפשמ תא סנרפל ידכ תומהבו תופוע םש טחשאו ,הסורפ ברה לש

הלילו םוי ךלה .השדחה וכרדל אציו םידגבו לכוא טעמו םיניכסה קית תא לטנ .השעו רמא
לא הנפ תירחש ללפתהש רחאלו ידוהיה גזומה לש ותיבל סנכנ .קוחרו ןטק רפכל עיגהש דע
רבכ עובקה טחושה יכ ,השיאה ול הרפיס ותבזכא הברמל .תופוע הל טוחשל העצהב תיבה-תלעב
.הטיחשל דמעש המ לכ טחשו רפכב רבע םכשה רקובבו ומידקה

תא ךרשמ אוה דועב .רעיב הרבע ךרדה .וכרד ךשמהל הנפו הדבכ החנא חדומה טחושה חנאנ
-תאיפקמ האירק החליפ עתפל רשאכ וידעצ תא לקש אוה .המחה העקש תישארבה-יצע ןיב וילגר
.רותסמ םוקמל והוררגו והותפכ הלאו תורעי-ידדוש תרובח ףקוה תוינש ךותב .ריוואה תא םד

האילפה חכונל .םידדושל רמא ,"?םכלשמ שיאב ךכ וגהנת המל" .ןויער וחומב קיזבה עתפל
ןמאנ רבח תויהל לכוא יכ ינחוטבו ,עוצקמ ותואב ינא םג" :ךויחב ףיסוה םהיניעב התלעש
."םכתרובחב ליעומו

וארנש ,םיניכסה הארמל ורוא םידדושה לש םהיניע .הטיחשה יניכס תא ולימרתמ ףלש ורבדב
.םתרובחל והולביקו וילבכמ והוררחש םוקמב-וב .תודח תוברחכ םהיניעב

ףלחשכ םלואו .הרובחה ןמ קומחל ידכ הנושאר רשוכ-תעשל הכיח אוהו ונופצמ ורסיי הליחתב
.םתומכ גוהנלו םישדחה וירבח תא תוקחל אלא הרירב ול הרתונ אל ,ודיב חלצ אל רבדהו ןמז

ףאו ,הזיבהו דושה ישעמ לכל ליעפ ףתוש היה אוה .רבד לכל דדושל רבעשל טחושה ךפהנ ךכ
.םינכסמו םימימת םדא-ינב טעמ-אלב ומצעב עגפ

הכילומ ןהמ תחאש םיכרד תמוצל ךומסב ,רעיה יצע ןיב ופרטל ברא דחא רקוב .םינש ופלח
םעיגהב .רעיה קמועל עסונה תא ררגו הילע לפנתה ,הנטק הרכרכ םוקמב הרבעשכ .שטירזמל
קר ובש ,בולעו לד רורצ וסיכמ איצוה הז .ופסכ לכ תא ול תתל יובשהמ עבת רותסמה םוקמל
וגרוהל ידכ וברח תא שיאה לע ףינה אוהו ,דדושה לש ותמח תא הלעה רבדהו ,םיבוהז המכ
.שפנ

השקב קר .ךיניעב בוטכ יב תושעל לכותו ,ךדיב ינא ירה" .תוננחתמ םייניע וב הלת יובשה
עמש-תאירק אורקל ,רחשה תוכרב ךרבל ,יידי תא לוטיל יל חנה .יתומ ינפל שקבא תחא
."תודוותהלו

המשנ ,ייקולא" .שגרבו תחנב ותליפת תא תאשל לחהו וידי תא לטנ יובשהו םיכסה דדושה
התאו ,יברקב הרמשמ התאו יב התחפנ התא ,התרצי התא ,התארב התא ,איה הרוהט יב תתנש
..."ינממ הלטיל דיתע

דמועה דדושה תא תודקופה תורומתב ללכ ןיחבה אלש דע ותליפתב זכורמ הכ היה יובשה
םייוסמ בלשב .שאר דעו לגר ףכמ עיזמ לחהו םיעבצ ףילחה הז .ודיב הדח ברח זחוא ,ולומ
.ומצע לע הטילש לכ ול היהתש ילבמ ,דוערל ופוג לכ לחה ףא

תועצמאבו וילא רהימ אוה .וזוכירמ יובשה תא איצוה הצרא דדושה לש הליפנה תטבח לוק
.ונופלעמ דדושה תא ץיקה ,הליטנה ילכב ורתונש םימה

:רמא דעור לוקב .ויפמ הגה איצוהל חילצה אוהו וילא הבש דדושה לש וחורש דע תוקד ופלח
חדוהש רימוטי'זמ טחושה אוה ינא" .ויניעמ תוחלוק תועמדה ולחה דימו ,"?ינריכתה ,יבר"
."תובר םינש ינפל ודובכ ידי-לע

הכ בצמל תרדרדיה ךיא !?ןאכל תעגה דציכ" .ףלוו-באז יבר קידצב הזחא תטלחומ המהדת
יכבב ץרפו םירבדה תולשלתשה תא וינפל ללוג דדושה .ןימאהל השקתמ ,קידצה לאש ,"!?ארונ
."?הרזח ךרד יינפל שי םאה .המלש הבושתב רוזחל ינא הצור ,יבר" .שדוחמ

חנה .אטחה תביזע אוה ןושאר ללכ" .רימוטי'זמ קידצה בישה ,"ולעננ אל הבושת ירעש"
ינחוטב .שטירזממ דיגמה ירומ לא וידחי עסינ אובו הז לפא םוקממ טלמיה .ךירוחאמ לוכה
."הבושת ךרד הרובעב אצמיו הללמואה ךתמשנ יכבנל הארי אוה יכ

-באז יברש רחאל .דיגמה לש ושרדמ-תיבל ועיגה םוי רובעכו רעיה תא בוזעל םיינשה ורהימ
-ילעב לש םלהקב אובל שקבמ תעכו תורעי-דדושל היהש טחושה תודלות תא וברל רפיס ףלוו
השק ךרד התייה וז .הבושת ךרד ול ןתנ הזו דיגמה ינפל בצייתהל הלה ארקנ ,הבושתה
.הבהאבו החמשב הלביק אוה ךא ,רתויב תרסיימו

םיבר אל .ושפנבו ופוגב רסוימו טובח אוהשכ םייח קבש ןמז רובעכו ,םימי ךיראה אל שיאה
.ןכרומ שארב הירחא דעצ ,רימוטי'זמ ףלוו-באז יבר קידצה ,םהמ דחא .ותטימ ירחא וכלה
אלא אב אל הז לכו" :םקמועל ודרי םיטעמ קרש ,םירבדב ומצע תא קידצה רסיי ודפסה ירבדב
."'ןידב םינותמ ווה' ,ורמאש הלודגה -תסנכ ישנא ירבד תא יתמייק אלש ינפמ ,ייטעב
ןמסנוק לאפר 'ר םע םיידוהי םייח


םילימ ילב ,בלל רשי רבדל

תרגסמב ,תינרלקב ןגנל לחהש הרשע-תחא ןב דלי היהשכ דוע .הנוש אוהש ןמור שיגרה דימת
,זא'גה ןונגסב ןופוסקס תניגנל ךשמנ ,לשמל ,אוה .דרגנינל לש הקיזומל הימדקאב וידומיל
תא רוכמי רחמ ,זא'ג ןגנמ םויה" :סרג יסורה םגתפה .תונרתח טעמכ םימי םתואב בשחנש רבד
."תדלומה

תורחתב הכז ףא ןמורו ,טעמ הככרתה תוצעומה-תירבב תואיצמה ,ןכמ רחאל םינש המכ
רביחש ןופוסקסב עטק לע ,(תיטסינומוקה רעונה-תעונת=) 'לומוסמוק'ה םעטמ היציזופמוק
ךילע" .עטקל רחבש םשה לע התייה תורחתה רחאל גפסש הדיחיה הרעהה .'תודידב' הניכו
..."םידדוב םדא-ינב ןיא היסורב יכ" ,טפושה ול רמא ,"םשה תא תונשל

םישופיח עסמ

לע רבד ול רפסל העדי אל ומיאו ותוריעצב רטפנ ויבא .הזמ רתוי אל ,ידוהי אוהש עדי אוה
העדי אל ,וב הקיזחהש דיחיה ידוהיה גהנמה ,םירופיכה-םויב המצ עודמ וליפא .ותודהי
,תומלשל יתפאש דימת" .ותודהיל הכישמו תונרקס לאפר שח ןכ-יפ-לע-ףא .הנבל ריבסהל
לע עדימה רקיע תא ,רעצהו דרוסבאה הברמל" .רמוא אוה ,"תודהיב תאצמנ וזש יתשגרהו
."תירצונה תורפסה ןמ בואשל הזה בלשב יתצלאנ תודהיה

דוחיא לש סיסב לע ,תוצעומה-תירבמ האיצי תורשא לבקל ומיאו אוה וכז ט"כשת תנשב
השפיח ושפנ .ותודהי רחא וישופיחב ךישמה לאפר .ןולוחב ובשייתהו הצרא ולע םה .תוחפשמ
בייח ינא המל ,התייה יתוא הקיסעהש תירקיעה הלאשה" .ויתולאש לע ול בישהל לכויש והשימ
ימ היה אלו ,ןיבהל יתיצר .יילע הליטמ תודהיהש תולטמה תרשרש לכב תאשל בייח ינא המל -
."יל ריבסיש

הרזע ועיצה םירבח

יפוא שובלל תודהיל ותכישמ הלחה זא .ותפשב וילא רבדל עדיש קרב-ינבמ בר שגפ דחא םוי
םיטרסל הקיזומ בתוככ תילארשיה היזיוולטב דבע םימי םתואב .תווצמו הרות תרימש לש ישעמ
.הרזע ול ועיצהו הדובעל וירבח וילא ונפ ,הפיכ שובחל לחהשכ .תונוש םידלי תוינכתלו
.םימחר תמינב ולאש ,"?והשמ ךל רסח ?תויעב שי"

לכיה ולצא רבחתה ךכו .םינשה לכ שפיחש המ אצמ אוה .רבד רסח היה אל רבכ ןמורל לבא
אוהו ,הווקת-חתפב םויכ ררוגתמ ןמסנוק (ןמור) לאפר 'ר .הבושתה לכיה םע הניגנה
.ל"וחבו ץראב ןיטינומ לעב יאקיזומ

ילקיזומ הנפמ

םלועב ןכ-םג םירושק ,בגא ,םהמ םיינש .םידלי השולש ול ודלונו החפשמ םיקה םג םייתניב
אוה .תידיסחו תידוהי הקיזומל תיללכ הקיזוממ רבע תודהיל ותרזחל ליבקמב .הקיזומה
תורצחמ תוניגנמו רמזילכ תומיענ םהבו ,םיילטנמורטסניא םיטילקת המכ רואל-איצוה
.'עגור'ו 'ךצראל החמש' - ולש םישדח םיטילקת ינש רוא ואר הנורחאל .תונוש תוידיסח

רשפא הניגנה תועצמאב" .םיהבגל םדאה שפנ תא םירהל היתוחוכבו הניגנב ןימאמ לאפר 'ר
םישנא שי לבא ,לכשה לא תונופ םילימה .םילימ ךרד רשאמ רתוי הברה תובבל ררועל םיתיעל
ןיבמ טלחהב ינא .בלל רשי תרבחתמו םתוא תפקוע הניגנהו ,הנומא יניינעל םירוצעמ וביצהש
שפנה תא הבישמ הניגנה ;הבושת שי המצע הניגנב יכ ,הבושתל הבורק הניגנהש םירמוא עודמ
."ארובה לא התוא תברקמוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הטימשה ינפלש לולא

הדובעה תניחבמ ,התארקל הנוש הנכה בייחמ הטימש תנש האבה הנשה לש התויה םאה :הלאש
?לולא שדוח ימי לש תינחורה

,"'הל תבש" תארקנה ,הטימשה תנש לש הניינעש ,(ד-ב,הכ רהב 'פ) ונרופסה בתכ :הבושת
רשאכ ,המדאה ידבוע םגש ...ותדובעל תנכומ המדאה תדובעמ הלטבה הנשה לכ היהתש" אוה
."'ה תא שורדל וררועתי - איהה הנשב ותבשי

ידוהיש הנש איה הטימשה תנשש ,טרפבו .הרותה דומילב ףיסוהל שי הטימשה תנשבש ,ןאכמ
יניינעב קר קסוע אוה ,"גנוע תבשל תארקו" ,תבשב ומכ ,לוחה יניינע לכמ הב ישפוח
.ויתווצמבו ותרותב ,ה"בקב םירושקה םיניינע ,גונעת

םירבדה חורב גהנתהל םיטילחמ תחאו דחא לכש ידי-לע ,לולא שדוחמ הליחתמ הזל הנכהה
.וז ךרדב גוהנל םתוא םיבבוסה לכ לע עיפשהלו ליעל םירכזנה

:הנווכה לעופבו

םיניד המכ םיליחתמ רבכ "הנשה-שאר ינפל םוי 'ל"ש ןוויכמ ,הרותה דומילב ףיסוהל *
.הטימשה תנשב םירושקה

ירבדכו) תבש לש הדובעה רקיע איהש ,הליפתה תדובע - הדובעה וק ןיינעב הזל המודב *
.("'ה תא שורדל" ונרופסה

האובתה תא תשעו ...םכל יתכרב תא יתיוויצו" ,םידסח-תולימג לש וקל עגונב ןכ-ומכו *
.הדימ דגנכ הדימ ,זוע רתיבו תאש רתיב הזב קוסעל ונילע םגש ,"םינשה שולשל

םלועה םהילעש םיווקה תשולשב ופיסוי ןה םגש ,לארשי תונבו ישנל םג עגונ רומאה לכ
םישנש םוקמ לכב לבקתנ ןכ-ומכו ;הרותב םיבר םיניינע "דומלל תובייח" ירהש ,דמוע
אתתיא" ארמגב רומאכ ,רתוי הזב תכייש השיאש - םידסח-תולימג לש וקב ןכו ;תוללפתמ
."התיינה אברקמ"ו ,"אתיבב אחיכש
.314 ,284 'מע ,דכ ךרכ תוחיש יטוקל יפ-לעזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il