727 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

אציו תשרפ * (8.12.2000) א"סשת'ה ולסכב א"י * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


הנשיה הטישל רוזחל


לכ לש ןוזחהו חותינה קמוע לע והשמ הזמ דומלל רשפא
,םיחותינב ,תוצעב ונלש תרושקתה-ילכ תא םיאלממה םיחמומה
םייחהמ לשמ קר הזו .תויונשרפבו בצמ תוכרעהב


תטיש יוניש ןעמל ,הרידא תיפסכ העקשהב ,קנע ןייפמק ןאכ להנתה םינש רשעמ תוחפ ינפל
הקיטילופה יילוח לכש ,רוביצל וריבסה הנידמה עדמל םיחמומו םימלפודמ םידמולמ .תוריחבה
הריחבל ורבעיש עגרבו ,דבלב דחא קתפב םירחוב הבש ,תוריחבה תטישב םיצוענ תילארשיה
.שממ ןדע-ןג הפ ררתשי - הלשממה-שארב הרישי

,םסק -ןורתפ םיפלוש םיחמומה יבוט רשאכ התפתי אל ימ יכו .ענכתשה ,ןבומכ ,רוביצה
ופיסוה םג ,וז תונמדזהב ?תילארשיה הרבחה יאולחת לכל ,תוריחבה תטיש יוניש תומדב
דוע .תויתדה תוגלפמה לש ןתעפשה תא םצמצל היהי רשפא ,יתד-אלה םירחובה רוביצל הצירקב
.ןויערהמ בהלתהל הביס

קיחרהל וחילצה אל םיאקיטילופה ילודגו םיחמומה יבוטש ,ררבתמ .ראתל רתוימ ךשמהה תא
הרזח ןעמל ,המוד תוצרחנב ,ידגנ ןייפמק םילהנמ רבכ םה וישכע .םפא הצקל רבעמ תואר
.היתויעב לכ םע ,תמדוקה הטישל

םימסוק תונורתפ

בוט לשמ קר ןאכ שי .בושחה רבדה אל תמאב הז .תוריחבה תטישב קוסעל ןיינע ונל ןיא
.םייחהמ היירט המגוד ,ףלאמו

תא םיאלממה םיחמומה לכ לש ןוזחהו חותינה קמוע לע והשמ הזמ דומלל רשפא לוכ-םדוק
תיתודלי תובהלתה התואב .תויונשרפבו בצמ תוכרעהב ,םיחותינב ,תוצעב ונלש תרושקתה-ילכ
םויסל םסק-ןורתפ רוביצל רוכמל וחילצה ,לשממה תטיש יוניש לש םסקה-ןורתפב ופנפנ הבש
."םולש תרומת םיחטש" החסונה תרזעב ,םיברעה םע ךוסכסה

לעו הבישה תוכז לעו םילשורי לע החמשב ורתווי םיברעהש ,ריבסהל ןבומכ 'ועדי' םה
ףסכ דועו םיבור דועו םיחטש דוע םהל ונת קר .(לארשי תנידמ לש הלוסיחל) םיבלשה תינכת
.שדח ןוכית חרזמ ןאכ היהיו - ימי למנו הפועת-הדשו 'חוטב רבעמ' דועו

לש היצזינונבל ורציי ונלש םירותיווה יכ ריהזהלו וללה תועוערה תוחנהב קפקפל זעהש ימ
יעוריא ואבש דע .'ןשיה םלועה' שיאכ ,זובב הדיצה קלוס - התומכ-ןיאמ השק תואיצמו חטשה
םסל םירוכמ םהש ררבתמ םירחא וליאו ,םישנאה תצקמל םייניעה תא וחקפו םינורחאה םישדוחה
.תוארונה ויתואצות תא םיאור םהשכ םג ונממ למגיהל םילגוסמ םניאש דע 'ךילהת'ה

תחא ךרד הראשנ

תודהיה ךרד תא שוטנל םיבר םידוהיל המרג םיצצונ קרס-תונורתפב תולתיהל הייטנ התוא
ורתפי םימעה ברקב תוללובתה ידי-לע יכ ובשחש ויה .תונושמו תונוש תויגולואדיא תבוטל
סקטב םיילרביל םיביכרמ בולישו תדב 'תומרופר' רחא והנ םירחא .ידוהיה םעה תייעב תא
ידוהיה םויקה ךרוצל קר הצוחנ התייה תדה יכ ,םידמולמה וריבסה ץראב ןאכ .הליפתה
.ך"נתה יפונו תירבעה תוכזב םייקתהל תודהיה הלוכי לארשי-ץראב וליאו ,הלוגב

.ןתלעותמ הבורמ ןקזנו ,רבד תורתופ ןניא וללה תושדחה םיכרדה לכ יכ ,ררבתמו
לא םיברל רשג ושמיש לבא ,שיא הילא ובריק אל לארשי תדב םייוניש תושעל תונויסינה
,שדח רוד החימצה ,תודהיה ןמ קתונמ ידוהי רוד ץראב לדגל הווקתה .תוללובתההו העימטה
.ינויצה סותאה תא תובהלתהב ץתנמ ףאו המצע לארשי-ץראל םג רוכינו תורז שחש

ךרד תרבועו וניבא םהרבאב הליחתמש ,תודהיה לש הכרד ,הבוטהו הנשיה ךרדה קר הראשנ ךכ
ט"שעבה לש תודיסחה דעו ,ךורע-ןחלושהו ם"במרה ,דומלתהו הנשמה ,יניס-רה דמעמ
הדיחיה איה לבא ,םילק םייח תשפחמ הניא ,םסק-תונורתפ החיטבמ הניאש ךרד וז .וידימלתו
.המלשה הלואגה לא - ודעיל ותוא ליבותש איהו ,ידוהיה םעה לש וכרד תא תוחנהל הלוכיש

?הבוטהו הנשיה הטישל רוזחל ןמזה עיגה תמאב ילוא זאשדח שיהלואגה-גח תארקל

ט"י הלואגה -גח יעוריאל תונכהה הלא םימיב תוכרענ םלועהו ץראה יבחרב ד"בח יזוכירב
,יסורה אלכהמ ,ידאלמ ןמלז-רואינש יבר ,ד"בח תודיסח דסיימ לש ורורחש םוי - ולסכב
,ץראב ד"בח יזוכיר לכב ה"יא וכרעיי תולודג תויודעוותה .ט"נקת תנשב ,הנש םייתאמ ינפל
.תידיסחה החמשב ףתתשהלו תודיסחה רואמ םשבתהל ןמזומ רוביצהו

םישנל תודיסח

.תודיסחה תרותב הקמעהו ןויעל יתנש סוניכ הכונחה ימיב תנגראמ םילשוריב היח-רוא תללכמ
החראהה-תיבב ,(רבמצדב 25-24) ולסכב ח"כ-ז"כ ,ינשו ןושאר םימיב ה"יא היהי סוניכה
תוליחתמל ,םילולסמ ינשב ונתניי םירועישה .(ןירדהמל רשכהב תוחוראה) םייח-ץפח
.02-5000363 'לט .ולסכב ו"ט דע תומשרנל םילזומ םיריחמ .תומדקתמלו

ליעפ רופיס

וא בישקמ ונניא דליה התעמ .םידליל םייביטקארטניא םירופיס חתפל רשפאמ םיבשחמה ןדיע
הקיפה טנדיד תרבח .ולש תויתריציה תא וב בלשל לוכיו רופיסב טלוש אוה אלא ,ליבס הפוצ
150-מ רתוי ליכמ רוטילקתה .וז-םג שיא םוחנ יבר לע ,ל"זח ירופיס תרדסב ןושאר רוטילקת
.056-389996 'לט .רגתא יקחשמ השולשו השפנה יעטק

הרהט חול

וז קפוה ,םינושה םיבושיחה תכירע תא דואמ לקמה ,'לחרו הרש תרטע חול' ,דחוימ הרהט חול
םינבר תמכסהב ,א"סשת תנשל חול הז .קרב-ינבמ רברב ריאמ ברה ידי-לע היינשה הנשה
.03-5742796 'לט .םיעדונ םיצ"דבושטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.אציו תשרפל


ךפהמ ללוחל

ראבמ ."עבש ראבמ בקעי אציו" :םילימב ונתשרפ תראתמ ןרחל וניבא בקעי לש ותאיצי תא
דומעי אלש ,(בקעי) רמא .העובש לש הראבמ" אציש ךכל תזמור 'עבש-ראב'מ ותאיציש ,שרדמה
."ךנקז יל עבשנש םשכ ,יל עבשיה רמאיו ךלמיבא ילע

לארשי -ינב לש םתסינכ בוכיעל המרג ךלמיבאל םהרבא לש ותעובשש ,ריבסמו ףיסומ שרדמה
,ףסונ רוד ץראל הסינכה הבכעתה לעופב .(השמ דע םהרבאמ) תורוד העבש ךשמב לארשי-ץראל
תא בכיע ךכבו ךלמיבאל עבשנ קחצי םגש םושמ תאזו ,ץראל םעה תא סינכה עשוהי קר ןכש
.ךלמיבאל עבשיהל ךרטצי אלש ידכ ,"עבש ראבמ" בקעי אצי ןכל .ףסונ רודב הסינכה

יתוהמ לדבה

עודמ ,ךלמיבאל עבשיהל וששח אל קחציו םהרבא םא ,תישאר .תולאש המכ םיררועמ שרדמה ירבד
ךיא ,ינש דצמו ?עבש -ראבמ אצי עבשיהל אלש ידכש דע ,העובשה ינפמ ששח בקעי אקווד
?ץראל לארשי-ינב לש םתסינכ בוכיעל שושחל ילבמ ךלמיבאל ועבשנ קחציו םהרבאש ןכתיי

ונממ אצי" - םהרבא לצא .בקעי ןיבל קחציו םהרבא ןיבש יתוהמה לדבהב הצוענ הבושתה
וינב לכו ,"המלש ותטימ" - בקעי ,תאז תמועל ."וישע ונממ אצי" - קחצי לצאו ,"לאעמשי
.םתשודקב םימלש ויה

םיכרד יתש

ה"בקה לש ומש תצפהב וקסע תובאה תשולש לכ .םתדובעב יתוהמ ינוש לע דיעמ הזה לדבהה
אל קחציו םהרבא :םהיניב לדבה היה ךא ,ימשגה םלועה ךותל תיקולאה השודקה תרדחהבו
ואצי ןכל .םהב םחלנ אל ערהש בצמל ועיגה רתויה לכל אלא ,בוטל ערה תא ךופהל וחילצה
.תיפוסו העובק התייה אל םלועב םתלועפ םגו ,וישעו לאעמשי םהמ

ךלה אוה .השודקל - השודקה ךפה תאו בוטל ערה תא ךופהל חוכה וב היה בקעי ,תאז תמועל
.השודקל ותוא םג ךופהלו הזה םוקמה תא ררבל ידכ ,םלועב "םוקמ לש ףא-ןורח" ,ןרחל
."המלש ותטימ"ש הכז ןכלו ,תמלשומ התייה ולצא השודקה

בקעי לש וכרד

,קחציו םהרבא .ךכמ ענמנ בקעי וליאו ,ךלמיבאל ועבשנ קחציו םהרבא עודמ ןבוי תאז רואל
דגנתי אלש ידכ ,ךלמיבא םע תירב ותרכ ,םהב םחליי אל ערהש ךכ ידיל איבהל איה םתדובעש
לוכי היה אל ,בוטל ערה תא ךופהל איה ותדובעש ,בקעי םלוא ;םתדובעב םעירפי אלו םהל
.יקולאה רואל דוגינ לש תואיצמל םוקמ חינהל ךכבו ,ךלמיבא םע תירב תורכל

אוהש דע ,םלועה תואיצמ ךותב הקומעהו תידוסיה הלועפה ,וניבא בקעי לש ךרדה אקווד
הדיתעה הלואגה םגו .ץראל לארשי-ינב לש םתסינכ ידיל האיבהש איה ,השודקל ךפהתמ ומצע
תאיבב - "תיב וארקש בקעיכ אלא ...רה וב בותכש םהרבאכ אל" - בקעי תוכזב היהת אובל
.שממ בורקב ונקדצ-חישמ
(88 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

םיכאלמו תומשנ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםיכאלמל חוכ

םילוע םיכאלמהש ,רמאנ שרדמב .(בי,חכ תישארב) "וב םידרויו םילוע םיקולא יכאלמ הנהו"
רמאנש יפכ ,הלעמ לש הילמפב חוכ ףיסוהל לארשי לש םחוכב שי םא .בקעי ידי-לע םידרויו
ולעי םיקולא יכאלמ םגש םורגל םחוכבש יאדו - "םיקולאל זוע ונת" :(הל,חס םיליהת)
.םהישעמ ידי-לע ודריו
(הרות ינינפ)


דחפו המיא

הרושש הניכשהמ לובג ילב המיא וילע תלפונ התייה ,לארשימ הרשע דמעמב ךאלמ אצמיי םא
.הרות ירבד םירבדמ הרשעה ןיא םא וליפא תאזו ,ירמגל ותואיצממ לטבתמ היהש דע ,םהילע
(אינת)


הריאמ תשרבנ

,ויתונחמ ףלא ו"פק לכ םע לאכימ ךאלמה טרפבו ,ללכב הלעמ יכאלמ :ורמא םינושארה םידיסח
.הקירבמו הריאמ תשרבנ לארשי תבו ןב לכמ םישוע
(ט"שת םירמאמה רפס)


תויומכחתה ילב

אל ,ומכחתה אל ,תושעל םהל ורמאש המ ושעש םושמ ?םיכאלמ ומכ םהש םינושארה לע ורמא המל
.ופיסוה אלו וערג
(החסישפמ םנוב-החמש יבר)


טושפ ידוהי ומכ

ידוהי ומכ תווצמה תא םייקל וילע ,ךאלמ ומכ תוקולא גישהל חילצמ אוהו הכוז םדא םא םג
.טושפ
(בוט-םש-לעבה)


םיאנקמ םיכאלמה

הימש אהי" רובעב לוכה לע םירתוומ ויה תרשה יכאלמ .הזה םלועה לש ורקויב םישח ןדע-ןגב
.הזב ןותנ ולוכ-לכש ,ותנווכ לכב ,וחוכ לכב רמוא ידוהיש "אבר
(םוי םויה)


םוגפ אטח

ןיאש יפל ,וירביאב םלש ךאלמ ארבנ םרט לארשי לש םהיאטחמ םלוא ,ער ךאלמ ארבנ אטח לכמ
.םלש בלב אטוחה ידוהי
(ילופינאמ אשוז יבר)


תכללו דומעל

דימת דמוע אוהש ,"םלועל דעל םדימעיו" (ו,חמק םיליהת) רמאנש ומכ ,'דמוע' ארקנ ךאלמ
.םיכאלמה לכ ךכו ,האריב ותדובע לאירבג ,הבהאב ותדובע לאכימ ךאלמה ,לשמל .תחא הגרדב
לארשי יקולא 'ה יח" (א,זי א-םיכלמ) בותככ ,'דמוע' תארקנ הלעמל איהש ומכ המשנה םג
תניחבב תישענ איה ,תווצמו הרותב תקסועו הטמל תדרוי המשנה רשאכ ךא ."וינפל יתדמע רשא
.הגרדל הגרדמ הלוע איהש - 'ךלהמ'
(הרות יטוקיל)

עובשה תרמיא


םיפרטצמ אל

וצבקתה .ןיינמ ןגראל הסינ ,החנמ תליפת תעש העיגהשכו ,תבכרב םעפ עסנ הנבודמ דיגמה
ףרטצהל םשקיבו 'םיליכשמ' םידוהי ינשל דיגמה הנפ .םיינש םירסח ויהו םידוהי הנומש
םישנא" :תוסגב וב וחיטה םה ;ויתורצפהו וינונחת לכ וליעוה אל .ובריס םה ךא ,ןיינמל
."החנמל םיפרטצמ םניא ונומכ םירואנ

םיאצומ ונא ,וישעל בקעי רגישש החנמה יטירפ תא הנומ הרותהשכ" :רמאו דיגמל רבדה הרח
םג רגיש אל המלו .תונותא ,תורפ ,םילמג ,םישבכ ,םיזיע - םייח-ילעב לש םינוש םיגוס םש
..."החנמל םיפרטצמ םניא םיבלכהש ונדמל ןאכמ אלא ?םיבלכתודיסחה יכרד


חצנל בייח דחא

שפנהו תיקולאה שפנה - וברקבש תושפנה יתש ןיב דימתמה קבאמה איה םדאה לש וייח תיצמת
.'םייניב-ירדסה' אל ףאו 'םולש ימכסה' הב ןיאשו םלועל תקספנ הניאש המחלמ וז .תימהבה
.םדאה לש ותוהמ לכ תא ,לוכה שובכל הצור איה - תטלחומ תושפנהמ תחאו תחא לכ לש התפיאש
.הקבאממ הפרמ איה ןיא ,הז דעי הגישה אל דוע לכ

- תימויקה הלאשה לע המחלמב ןמזה לכ םייורש ונאש הבשחמה .וז הסיפת לבקל םימעפל השק
הצור םדאה .הדירטמו הקיעמ - (רחאה דצה=) 'ארחא-ארטס'ל וא ה"בקל ,םיכייש ונא ימל
ךא .םחליהל ךירצ אוה םימייוסמ םיבצמב קרש ;הזה קבאמהמ םיקתונמה םיקלח וב שיש ןימאהל
םייחב דעצ לכו הטלחה לכ .הממיב תועש עבראו םירשע ,העש-העש ,םוי-םוי להנתמ קבאמה ,אל
.רחא וא הז דצל קבאמה תא םיעירכמ

תישילש ךרד ןיא

,ה"בקה םע רושק התאש וא .תוילרטינ ןיא .הנממ ךפהה ןיבו השודקה ןיב םייניב-תוגרד ןיא
לוכי התא ,יונפ עגר ךל שישכ .'עצמאב' אצמיהל לוכי ךניא .ערה תוחוכל דבעושמ התאש וא
םויק ,הרות דומיל) הצור ה"בקהש המ וב השוע התאש וא :תורוצה יתשמ תחאב קר ולצנל
.דגנמ םידמועה תוחוכה תורישל ותוא דימעמ התאש וא ,(םימש-םשל ךיכרצב קוסיע ,הווצמ
.תישילש תורשפא ןיא

,ךיתונוצר ,ךיתושגר ,ךיתובשחמ ,ךירוביד ,ךישעמש הצור אוה .ךלוכ-לכ תא עבות ה"בקה
תיקולאה שפנה הצורש המ םג הז .ול םידבעושמ ,ולש ויהי - ךבש תוחוכה לכו ךייוואמ
תגרדמ וזש) תוימינפה ויתוקושת לע ירמגל טולשיש םדא לכמ םישרוד ןיא םנמא .ךברקבש
םירבדהש ,ונממ םיעבות תוחפל לבא ,(ותוהמ לכ לע תיקולאה שפנה תטלוש ובש ,קידצה
.ה"בקל ןיטולחל םידבעושמ ויהי - תובשחמהו םירובידה ,םישעמה - ותריחבבש

ןמ ךתוא קתנל תפאוש איה .תימהבה שפנה לש ןוחצינ ,השעמל ,אוה הזמ תוחפש המ לכ
המ ביתכי ה"בקה קר אלש ;'ה ןוצר לומ ישיא ןוצר ןיגפתש הצור איה .תיקולאה תודחאה
הז עגרב ,ןטק טרפב ולו ,תימהבה ושפנל ענכנ םדאש עגרב .בושחלו רבדל ,תושעל ךירצ
וז לבא ,ארונ עמשנ הז .'ארחא ארטס'ל ומצע תא ריבעהו ה"בקה לש ותודחאמ קתנתה
.םש התאש וא ,הפ התאש וא ;'ארחא ארטס'ה ןיבל ה"בקה ןיב והשמ ןיא יכ ,תואיצמה

שאייתהל אל

תרתומ ךלמה לא השיגהש ,עבוק קוחהו ,ךלמ ינפל בצייתהל ךירצש םדאל ?המוד רבדה המל לשמ
םישנא םידמוע דגנמו ,תוכלמה ןומראל תכלל הסנמ םדאה .בבר לכמ םייקנ וידגבש ימל קר
ענמישכ ,חצני אוה .דיחיו דחא םתכ לע לופית הערכההש ןבומ .וידגב תא םיתכהל םיסנמו
היהי דיחיו דחא םתכ םג ,םתניחבמ וליאו ,ריעז םתכב וליפא וידגב תא םיתכהל ויבירימ
,םייקנ םידגבהש וא - םייניב-בצמ ןאכ ןיא .ךלמה לא עיגהל ונממ ענמי אוה ןכש ,ןוחצינ
.םימתכומ םהש וא

:בישמו ,לארשי תורימז םיענ דוד לאוש ,"'ה רהב הלעי ימ" .שפנה ייחב הרוק קוידב ךכו
דבעושמ אוהשכ קר - 'ה-רהב הלועו השודקה דצל םדאה ךייש יתמ ."בבל-רבו םייפכ יקנ"
'ארחא-ארטס'ל ןתנ םא .דחא םתכב וליפא ומיתכהל דגנכש דצל חינהל ילבמ ,ה"בקל ןיטולחל
.'ה תודחאמ דרפנ אוה הז עגרב ,דחא ןטק טרפב וליפא הזיחא

-דבוע ,דיסח המל ריבסמ הז .תודיסחה תרות לש םיגשומה םלוע תא הריבסמ וז הייאר תרוצ
םעו .'המ וקוחיר לע שילש תועמדב תוכבל יושעו ,ישיאה ובצממ הצורמ וניא םלועל ,'ה
רועיש ןיא תחא הווצמ וליפאש ,תדמלמ םג תודיסחה יכ ,שאייתיי וניא םלועל דיסחה ,תאז
.תמא םירבדה ינשו .התלעמ-םורלו התלוגסל ,החוכל


הלואגל הייפיצב


אבה חישמה ךלמ תא םגו 'ה תא ושקבי זאו ,םצרא לא לארשי-ינב ובושי םיבר םימי רחא"
"חישמה ימיב הדיתעה הלואגה איה ,םימיה ףוסב היהי ,הז 'םימיה תירחאב' .דוד ערזמ
(ה,ג עשוה דוד תדוצמ)

היהש השעמ


םייניעב רוא

ריתוהו ,רטפנו לעבה הלח עתפל .רשואב ויחו רבכמ-אל ואשינש ,ססובמו ריעצ גוז ויה םה
השיאה הבייחתנ ךכיפלו ,חא היה רטפנל ךא ,םהל ויה אל םידלי .הנמלא הריעצה ותשא תא
.תעד רסחו הטוש היה סיגהש התייה היעבה .'הצילח'ב

ותויה ףא-לע ,סיגהמ 'הצילח' לבקל הל וריתיש ידכ לארשי ילודגמ המכל הנמלאה התנפ
ללכל ךא ,םילפלופמ םיבתכמ םהיניב וצירה ,ונתנו ואשנ ,הכובסה היעבב ונד םינברה .הטוש
.ואב אל הערכה

איצוהל הצלאנ איה .הילבכמ התוא ץלחיש בר אוצמלו תוסנל ידכ ,םוקמל םוקממ השיאה העסנ
.םיכרדב וב לפטלו וילע רומשל ידכ הרכשש םישנאהו הטושה סיגה םע היתועיסנ לע בר ףסכ
םהילאש םינושה תומוקמב רוחבה ללועש םייפסכה םיקזנה לכ תא תוסכל הכירצ התייה םג איה
.ועלקנ

יבועל ןואגה סנכנ .קסניפמ השמ-רזעילא יבר ןואגה לש ותיבל הנמלאה העיגה דחא םוי
הלעה ורוריב תיצמת תא .ןודנב םיקסופה לש תובושתהו תולאשה לכ לש ןקמועל דריו הרוקה
ימצע אצומ ינניא ,ל"נה לכ רואל" .תבאוכו השק התייה ,השיאה תניחבמ ,הנקסמה .בתכה לע
.בתכ ,"תמה הלעב יחאמ הצילח לבקל תינולפל ריתהל יאשר

יתצעל םא" :הינפל ץילמהו הכר ןושלב הילא הנפ ,הנמלאה לש קומעה הרעצ תא ןואגה תוארב
.'קדצ-חמצ'ה לעב ,לדנעמ-םחנמ יבר עדונה ןואגה לא ,שטיוואבוילל יעסו ימוק ,יעמשת
."העושיה ךל חמצת ונממ יכ ינא ןימאמ .אוה קידצ ,תינשו ,הרותב אוה לודג ןואג ,תישאר

רוביצ לכ תא סינכהלו רהמל ותרשמל הרוה ,השיאה לש האוב לע 'קדצ-חמצ'ל ועידוהשכ
רמה הביל לע תושקהלו דיבכהל יושעה םינרקס להקמ תיבה תא תונפל ידכ ,חתפב םיניתממה
הנמלאה תא יברה ןימזה ,םהיתומוקמל ורזפתה לוכהו רותה םייתסהשכ .השיאה לש אליממ
.דודיעו הווקת ירבדב הקזיחו םוגעה הרופיסל תחנב בישקה .ורדחל

.הטושה סיגב ויניע תא יברה ןתנ

.ולאש ,"?ךמש המ" -

.ונונגס יפל ,הטושה בישה ,"?ךל תפכא המ" -

.תפסונ םעפ הנושארה ותלאש לע יברה רזח

.הטושה הנע ,"ימש תא ךל רמוא זאו ךמש המ יל רומא" -

.יברה רמא ,"לדנעמ-םחנמ ימש" -

.הלה הצרתה ,"השמ םיארוק ילו" -

התא עדויה .המ-רבד ךשקבל ינוצר .השמ ,בשקה" :רמאו בל-בוט עפוש טבמ יברה וב ןתנ
."?קושה ןכיה

.(םיקזנ ללוחו םש היה רבכ אוה .עדיש יאדו) הנע ,"!ןכ" -

לבא ,תויגוע תצק םהב ךל הנקו קושל ךל .(ימוקמ עבטמ) תוקיפוק רשע ךל ירה ,ןכ-םא" -
."?תאז תושעל לכותה .ףדוע רזחה תוקיפוק יתשו ,תוריפ יל הנק תוקיפוק יתשב

קוידב ףדוע ךל איבא ינא !גאדת לא" .רוחבה ןטר ,"!?בנג ינאש ,התא רובס המ יכו" -
."תשקיבש ומכ

בבותסה ,תינולמגו הלודג די ףכב םתוא ןפח רשא הטושל תועבטמה תא 'קדצ-חמצ'ה טישוה
.הצוחה ודעב קניזו ןולחה רבעל

תחאה ודיב ,לכאש תויגועה יריישב אלמ ויפשכ יברה תיבל רזח הטושהו הכורא העש הפלח אל
,"!בנג ינניא ?האור התא" .תורתונה תוקיפוקה יתש תרחאה דיבו תוריפ המכ הבו הנטק תיקש
.ןוחצינ תעורתב הטושה זירכה

עמשמל .הצילחה עוציב ךרוצל השיאל רות עובקל ותרשמל הרוה אוה .יברה לש וינפ ורהנ
הקליח הצילחה רחאל .הזה עגרל הלחיי בר ןמזש ,הנמלאה לש הרשואל ץק היה אל םירבדה
.הקדצל בר ןוממ השיאה

יתאב" .'קדצ-חמצ'ה לצא תפסונ םעפ לבקתהל השיאה השקיב שטיוואבויל תא הבזוע םרטב
,ןואגה ינשקיב שטיוואבוילל יתאציש םדוק" .הרמא ,"קסניפמ ןואגה לש ותצלמה יפ-לע ןאכל
תא תולעהל ודובכ אנ ליאויה .בתכב ,אהת רשא אהת ,יברה תבושת תא ול איבהל לדתשא יכ
."םימי המכ וליפא ךכ םשל ןיתמהל ינא הנכומ ?בתכה לע ותקיספ

ולבט ,סומלוקו רינ תסיפ לטנ ,תאז רמוא ודועב .ךויחב 'קדצ-חמצ'ה רמא ,"ךרוצ לכ ןיא"
ללכב ונניא טורפל עדויה הטוש ...ימלשוריב אתיא" :האבה הרצקה הבושתה תא םשרו וידב
.הכרדל האציו יברל התדוה ,הרצקה הבושתהמ השיאה המהדנ ."הטוש

תא ספת ,'קדצ-חמצ'ה לש קתפה תא ול התארהו קסניפמ השמ-רזעילא יבר ןואגל השיאה האבשכ
תא ינא יתדמל םימעפ המכ םתא םיעדוי" :ותוא םיבבוסל רמאו וידי יתש ןיב ושאר
."םייניעב רוא שי ,המשל הרות םידמולשכ לבא ?הזה 'ימלשורי'ה
רימנ ידוס ר"ד םע םיידוהי םייח
"רקפומ ידוהי םדו לפשומ לארשי דובכ" :רימנ ר"דה


ףיטק לבח לש אפורה

לא תוצרומ ןהשכ ,םורד-רפכב 'םידליה סובוטוא'מ םיעוצפה תוקנולא תא ומליצש תומלצמה
ידוהי לש תומד ,םישמ ילבמ ,עקרב וטלק ,יצחו םייעובשכ ינפל ,'הקורוס'ב המוארטה תדיחי
.יכבב ץרופו לספס לע חנוצ אוה עתפלשכ ,ועורז לע 'די לש' ןיליפת תעוצר תא רדסמ ,ידרח
היה אל םהמ שיא .הז םדא לש וביט לע םתסה-ןמ והת ,תורדושמה תונומתב םיפוצהמ םיבר
.םייחב 'הקורוס'ל עיגהל השק םיעוצפה וכז ותוריסמ תוכזבש ,שיאה לש ודוס תא שחנל לוכי

רוציק אוה ידוס .רמיינ לאומש-םהרבאכ הדנקבש לואירטנומב דלונ (42) רימנ ידוס ר"דה
יבצ ,ובס .ל"וחב תוינרדומ תוידוהי תוחפשמב לבוקמכ ,ולש 'יחרזא'ה םשה ,דראויטס לש
םע ידוס הלע הרשע-תחא ליגב .תודהיל ברקתה םש אקוודו ,הדנקל הינמורמ רגיה ,רמיינ
.ןג-תמרל ורבע ןכמ רחאלו ד"בח-רפכב םילועה ןועמב וררוגתה המ-ןמז .לארשיל וירוה

האופרו הבישי

עברא-תיירקב רינ תבישיב דמל אוה .ץראל ןמאנ רתונ ידוס ךא ,ל"וחל החפשמה הבש ךכ-רחא
תורישה םותב .יתקלחמ שבוחכ ,ולש תיאופרה הריירקה הלחה םג םש ,'דקש' תרייסב תרישו
תישימחה הנשב .בגנה תטיסרבינואב האופרל הטלוקפב םג ליבקמבו ,תונוש תובישיב דמל
תנומשב רוכבה ,קוניתה םנב םג רבכ ףתתשה ראותה תלבק סקטבו ,הקבר םע ןתחתה וידומילל
.םהידלי

-הוונב דתי רימנ תחפשמ העטנ ,'הקורוס'ב ידוס לש תוחמתהה בלש תארקל ,ח"משת תנשב
תדיחימ דרפנ-יתלב קלחו ,שוגב רתויב קיתווה החפשמה אפור אוה םויכ .ףיטק שוגבש םילקד
.'הקורוס'ב המוארטה

םישקה םיעגרה

רטועמו תילטב ףוטע אוהשכ ותיבל תכלל ידוס גהונ ,תסנכה-תיבב הליפתה רחאל ,רקוב לכב
הפצפצ ולש תינומיזהשכ ,עוגיפה רקובב .הדובעל אצוי ןכמ רחאל קרו העש דמול ,ןיליפתב
.'שאר לש' ןיליפתה תא ריסהל םייס קוידב ,שוגל הסינכה ריצ לא ותוא הקיעזהו תונבצעב
ובכרב שחו ,ותפילחל ,ןיליפתב הרוטעה ,לאמש די תא ליחשה ,תורקי תוינש דבאל אלש ידכ
.עוגיפה םוקמל

תב ,ןהכ הליהת הבכש ובש סנלובמאל יתסנכנ" :וילע ורבעש םישקה םיעגרה תא ראתמ ידוס
השק העוצפ איה םג ,ילש םידליה לש תננגה הבכש הדיל לספסה לע .ושטור הילגר יתשש ,עשתה
לש םהיתופוג קר ורתונ םינפב .ץצופמה סובוטואה לא יתצרו ינושאר לופיט ןהל יתתנ .לגרב
יתעציב ,םשל יתצר .ל"הצ תדמע ךותל ונופ רבכ םיעוצפה לכ .ד"יה ןוטיב יבגו יתימא ירימ
.לפטמה תווצה תא יתיחנהו םיעוצפה לש הריהמ הריקס

הנתיא חורו רובש בל

םירשע רובעכ .תועוצפב לפטל ךירצ היה ךרדה לכ .'הקורוס'ל ונאציו סנלובמאל יתרזח"
.יילע רבעש המ לכ תא לכעל יתלחתה ,ףרוטמה ץורימה רמגנשכ .'הקורוס'ל ונעגה תוקד שמחו
יתחלצה אל רבכ הז בלשב .םייתניב הפפורתהש ,ןיליפתה תעוצר תא רדסל ידכ יתבשייתה
."יכבב יתצרפו ייתועמד דעב רוצעל

:רמוא ,וירכממ המכ רבקו םיעוצפ תורשעב לפיט םינורחאה םיישדוחב קרש ,רימנ ר"דה
לארשי דובכ דציכ תוארל ,'ה לוליחמ רובשו םיריעצ םייח לש ןדבואהמ רובש .רובש יביל"
."הקזחו הנתיא יחור ,תאז לכ ףא-לע לבא .רקפומ ידוהי םדו לפשומגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הלואגל הייפיצ

?"םוי לכב" חישמה תאיבל הייפיצה תא רתוס ךורא חווטל ןונכת םאה :הלאש

קלח ןה ,ואובל הייפיצה ףא אלא ,חישמה תאיבב הנומאה קר אלש ,קסופ ם"במרה :הבושת
הכחמ וניאש ימ וא ,[חישמה ךלמב=] וב ןימאמ וניאש ימ לכו" :הנומאה ירקיעמ דרפנ-יתלב
."ונבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל ,ותאיבל

בוריקל הלודג הווקתבו ןיינעב תוננובתהבו דומילב ,הבשחמב אטבתהל הכירצ הייפיצה
םויק .("םויה לכ וניוויק ךתעושיל" :הליפתב הרצפההו הניחתה ומכ) רובידב ףאו .הלואגה
האבש 'החימצ'ה איה חישמה תאיב ןכש ,וז הייפיצב אלמ תויהל ךירצ ונלש תווצמה הרותה
.היתווצמו הרותה םויקב ונלמע לכ תובקעב

תוליעפה תוברל ,תווצמהו הרותה םויקב ונתדובע תומלש ןה חישמה תאיבו הלואגהש ןוויכמ
םייולת ויטרפו ,יוושכע רבד אוה תווצמה םויקש ןוויכמו ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ב
םמויקמ והשמ ערגת הלואגל הייפיצהש ןכתיי אל ,ומוקמו ונמז יפל ,םדאה לש יחכונה ובצמב
.לעופב

:רמא ,ב"הראב הבישיל עבק הנבמ תיינב לע רביד שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא ק"כ רשאכ
תא ומיקה דימ ,רתויב רצק ןמזל וליפא ,רבדמב לארשי-ינב ועיגה וילאש םוקמ לכב"
לבא ;לארשי-ץראל חישמה םעו םכתא דחי עיגהל ידכ ,רצק ןמזל וז ץראל ונעגה ...ןכשמה
."הבישי םיקהל ,'ןכשמ'ה תא דימעהל םיבייח הז רצק ןמז ךשמל

יניינע ,החפשמ ייחב תורדתסהה ןיינעב םג םינוכנ הלא םירבד יכ ,בתכ תרחא תונמדזהב
ןיאו ,ךורא חווטל ןונכתה הז ללכבו ,עבטה יכרדב לועפל ךרוצ אופא שי .המודכו הסנרפ
.םוי לכב חישמה תאיבל הייפיצל הריתס םושמ ךכב
רפס .786 'מע ג"ח םירוביד יטוקל .א"ה א"יפ םיכלמ 'לה ם"במר .ב,הנ ןיבוריע .אכ-כ,ט רבדמב
- הלואג ירעש' .זנק 'מע ח"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא .226 'מע א"ח ז"משת תוחישה
.דועו אי,ט,ד 'יס 'הייפיצהו הנומאהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il