739 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רוכז / המורת תשרפ * (2.3.2001) א"סשת'ה רדאב 'ז * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םייוכיסה לכ דגנ


תא הפוצ אוהשכ ןויגיהב הרואכל רבדמ יניטסלפה חורה-שיא
ידוהיה םעה תא .שאייתהל ךירצ אל לבא ,לארשי לש הפוס
םייקו יח אוה הנהו ,תובר םימעפ ודיפסה רבכ


תרושקתה -ילכב םג תמייוסמ הזוזת ללוח םינורחאה םישדוחב ץראה תא ףטושה רורטה לג
הלבחה ירמוחו קשנה-ילכ תא תטרפמה ,קנע תבתכ ץופנ ןותיעב תמסרפתמ םואתפ .ונלש
ןורחאה עובשב םסרפמ רחא ןותיע .םימכסהל דוגינב ,תיניטסלפה תושרה יחטשל םיחרבומה
םע םולש היהי אל םלועל עודמ ריבסמה ,('ןותמ' בשחנה) יניטסלפ חור-שיא םע בחר ןויאר
.םלועה ןמ רובעל תבייח לארשי תנידמ יכ עבוקהו ,לארשי

ןיא אולה ?וישכע דע םתייה הפיא ,ךמצע תא לאושו ןהימודו וללה תובתכה תא ארוק התא
אלא .תעדל הצרש ימ לכל עודיו יולג היה הזה עדימה .ודלונ םואתפש םיפוקסב רבודמ
אלו רחש-תרסח היצפסנוקב המלש הנידמ ועיקשה .עומשל וצר אלו תוארל וצר אל םישנאש
.םהינפ לע החפטו האב הרמה תואיצמהש דע .הירואתה תא םהל לקלקל תודבועל וחינה

"םידוהיל םוקמ ןיא"

תילארשיה הרבחה לש התורירבש תא חתנמ אוה .ןויגיהב הרואכל רבדמ יניטסלפ חור-שיא ותוא
הבש הגיסנה תמגמ תא ןוכנ ארוק אוה .םינפבמ תררופתמ תאזה הרבחהש ,תשקבתמ הנקסמ קיסמו
הל ןיא .תגסל ףיסות איהו הגוסנ איה .'67 זאמ םירותיו השוע לארשי" :םירדרדימ ונחנא
."תיללכה המגמה וז .הרירב

תנידמש ןמז לש הלאש קר וזש ול רורבו ונתוא ףיקמה ןייועה ימלסומה םלועב טיבמ אוה
.תמייק היהת אל איה דחא םויו ,וישכע תמייק איה ,תמייק התייה אל לארשי" :לסחתת לארשי
.האריי אוה ךיאו עיגי הזה ףוסה דציכ - איה הדיחיה הלאשה [...] .טושפ ךכ ידכ דע הז
םה :הרירב םהל ןיא .הלאה םירבדה לע בושחל םילארשיהמ קלחל השקש עדוי ינא [...]
."ילארשי-טסופה ןדיעל ךרעיהל םיבייח

הנידמה לש הפוס תא תוארל םיצורה ,ויתימע לש םתפיאשל דגנתמ אוה יכ ,'ןותמ' בשחנ אוה
תוצראל הרזח םידוהיה תא חולשל טושפ ךירצ ,ותעדל .(היהת-אל-ויה) "לודג דחא חבטב"
."םידוהיל םוקמ ןיא ,תיאמצע הנידמכ ,ןיטסלפב" יכ תוצרחנ עבוק אוה םג לבא .םאצומ
."ןוכיתה חרזמב יפוסו ללוכ םולש םכסה היהי אל םלועל" :ןכו

תא וטלק םואתפ .ודרחנ ,תורחא תומיבב םג הדוהת ולביקש ,וללה םירבדה יארוקמ םיבר
םואתפ .ובש 'םינותמ'ה םיקלחהמ םג ,יברעה םלועה דצמ וניפלכ תינפומה המטשמה לש התמצוע
םצע תא לבקל םינכומ םניא םיברעה ןכש ,יתימא םולש ואיבי אל תוגיסנ ףלא םג יכ ,וניבה
יכילהת לע ןייאורמה לש ויחותינ ןכש ,םהילע הטלתשה שואיי תשוחת .ןאכ ונמויק
.ונלוכ בלב תורקנמה תוגיאדמ תושוחתל ועלק לארשי לש תוררופתהה

דחאתנו חקפתנ

ויה םיחותינה .ונתוא דיפסהל וברה תידוהי הירוטסיה תונש 3500 ךרואל .שאייתהל ךירצ אל
םימייק ונחנא .םייקו יח לארשי-םע לבא - תוססובמ תויזחתה ,תונוכנ תוכרעהה ,םיקייודמ
לוכי אוה .חצנה םע אוה ידוהיה םעה לבא ,ודבאו וסרק תוכלממו תומצעמ .םייוכיסה לכ דגנ
.חרפיו םקתשי ,ששואתי ,וילגר לע םוקי אוהו ,הלעמה אובי דרומה ירחא לבא ,תדרלו תולעל

םייק ידוהיה םעה .לארשי-םעב ןומטה יחצנה יקולאה חוכה הז .יעבט חוכ ונניא הז
לארשי-םעב שי ."היהי אוהו הווה אוהו היה אוה"ש ,ה"בקה םע רושק אוה יכ ,דעל םייקתיו
ץוצינה תא תיצהל קר ךירצ .הכובמה לעו לובלבה לע ,תוררופתהה יכילהת לע רבגתהל תוחוכ
.הלודג הבהלל היהי אוהו ,ימינפה

לכ תא תרבחמה תודחאה תדוקנ תא הלגי ,םיידוהיה וישרושל רוזחי ,חכפתי לארשיב םעה
יכ" :רתסא -תליגמ ירבד ומייקתי זאו ,ושפנ ישקבמו ויאנוש ינפל ספרתהל לדחי ,ויקלח
.ונקדצ-חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגל הנכהה היהת וזו ."םהילע םידוהיה דחפ לפנםירפס- ט םחנמ תרות

שטיוואבוילמ יברה תאמ
ת"הק תאצוהב
תנש ףוסמ ויתוחיש תא ליכמ יחכונה ךרכה .שדוקה ןושלב יברה תרות לש השדח הרודהמ
.9606018 -03 'לט .'מע 352 .םלועמ ומסרופ אלש תובר תוחיש ןהבו ,ג"ישת

- ריאיל ןסנס

זוזאמ ריאמ ברה תאמ
ן"מאנה תורוא ןוכמ תאצוהב
דצל ,תוישרפה עבראו רתסא תליגמ ,םירופ תוכלה לש תבחרומו תרדוהמ ,השדח הרודהמ
ונונגסב ,קודקדהו הרוסמה ,הלבקה ,הכלהה ,שורדה ,טשפה ימוחתב םישודיחו םירואיב
.6745244 -058-728252 ,03 'לט .'מע 231 .זוזאמ ברה לש ,עלוקהו רצקה ,דחוימה

- הכלהכ םלוע םיאור

ץכ אביקע תאמ
רבחמה תאצוהב
טוריפ ,םלועב תואווקמה תמישר דצל ,ל"וחב תוצוחנה תוכלה .ל"וחל עסונל יסיסב ךירדמ
.6423779 -02 'לט .'מע 208 .ינויחו בר עדימ דועו העיקשהו החירזה ינמז

- בוט-םש-לעבה

ןמרדור ןמלז תאמ
'תצרפו' תאצוהב
סיסב לע ודבוע םירופיסה .םידליל תרייוצמו תדקונמ הרודהמב ,ט"שעבהמ תפומ ירופיס רורצ
.03-9606559 'לט .'מע 62 .םיססובמו םיכמסומ תורוקמשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.המורת תשרפל


םימש םשל תורבזג

.ותדובעו ןכשמה ךרוצל תונוש תומורת תתל לארשי-םע לע ה"בקה הוויצ ןכשמה תמקה תארקל
היה הרואכלו ,"המורת יל וחקיו" :הווצמ ה"בקה .רואיב תשרודה ןושלב רמאנ הז יוויצ
.םיחקולה אלו םינתונה םה לארשי -ינב ןכש ,"המורת יל ונתיו" :רמול רתוי םיאתמ

תויהל הכירצ הניתנה ,רמולכ ."ימשל" - "יל וחקיו" שוריפה רואל תררועתמ תפסונ הלאש
תיינק ךרוצל המורת ,'חבזמה תמורת' איה תומורתה תחא אולהו .ה"בקה םשל ,בלה לכמ
םורתל הצור וניאש ימ .םדאה לש וחרוכ-לעב םג וז המורת םיחקולש ,איה הכלהה .תונברקה
בשייתמ רבדה ךיא .ןוכשמכ ויצפח תא םילטונ וליפאו חוכב ונממ םיחקול ,תונברקה רובעב
?"ימשל - יל" יוויצה םע

תוינפ ילב

תוליפכ וב שיש ,אצמנ קוספה ןושלב קיידנשכ .התרבחב תחא תוצרותמ וללה תולאשה יתש
ונבדי רשא שיא לכ תאמ ,המורת יל וחקיו ,לארשי-ינב לא רבד" :הווצמ ה"בקה .תמייוסמ
לכ"ב םילולכה ,םעה לכמ םירחא םישנא םה ,יוויצה הנפומ םהילאש ,"לארשי-ינב" ."וביל
המורתה תא תחקל םיכירצש ,םירבזגה ,הקדצה יאבגל רמאנ יוויצה ."וביל ונבדי רשא שיא
.'ונתיו' אלו 'וחקיו' רמאנ םג ןכלו ,םעהמ

דצמ :"ימשל - יל" תויהל הכירצ םעה תאמ הקדצה יפסכ תחיקלש ,ה"בקה רמוא הז ןיינעבו
הקדצה יאבג לבא ,שדקמל המורתה תא ןתייש דבלבו ,הנווכה ךכ-לכ הבושח אל ןתונה ידוהיה
.תוידדצ תוינפ ילב ,הרוהט הנווכב ,םימש םשל םתדובע תא תושעל םיכירצ םה -

תמאה לבק

ידוהי ברקלו תלוזה לע עיפשהל ךלוה ידוהישכ :'ה תדובעב הלודג הארוה דומלל רשפא ןאכמ
,ותעדל .םימש םשל ,"ימשל" השעית ותוליעפש חרכה ןיאש בושחל אוה לוכי ,תווצמלו הרותל
לבא ,ומצע-ולש תווצמה םויקבו הרותה דומילב רבודמ רשאכ םימש םשל תויהל םיכירצ םירבדה
ןיליפת חיני ידוהי ותואש - השעמה םצע הרואכל אוה בושחה רבדה ,תלוזה םע רבדמ אוהשכ
.הריבעמ ענמיי וא

לע תואשנתה לש השוחת יל שיו ,ךכוזמו ררובמ ינניא ןיידע םנמא ,ובילב ידוהיה רמוא
!"הרמאש יממ תמאה לבק" - וניינע הז המ לבא ,תלוזה

םייפכ-ןויקינ

ודמעמ לע תונובשח תושעל ךירצ וניא החכותה ירבד תא עמושה םנמאש ,הרותה ונתוא תדמלמ
ותוליעפש דיפקהל ךירצ חיכומה לבא ,הרמאש יממ תמאה תא לבקל וילעו ,חיכומה לש ובצמו
.תוידדצ תוינפ ילב ,םימש םשל השעית

קר אל ןורסיח רבדה םרוג ,תלוזה םע ותוליעפב תוישיא תוינפ תובברעתמ הלילח םא
- יל" ,םימש םשל איה ותדובע רשאכ קר .תלוזה לע ותעפשהב םג אלא ,תישיאה ותדובעב
."הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג" - חטבומה רכשל הכוז אוה ,"ימשל
(284 'מע ,זט ךרכ תוחיש יטוקל)

ידיסח רופיס :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהבכרמ ישעמכ

םיבשוי ויה וליאכ ה"בקה ינפל רבדה ביבח ,םיקידצ ישעמ םירפסמו םיבשוי םידיסח רשאכ
.הבכרמ ישעמ םידמולו
(בוט-םש-לעבה)


שפנ בישמ

ויבאל םדאה תא ברקמו הבשחמה תא קימעמ ,בלה תא רהטמ ,שפנה תא בישמה רבד ךל ןיא
לכל תישארב השעמ רופיס תא ותרותב םידקה ה"בקה ,הארו אצ .השעמ רופיסמ רתוי םימשבש
.תווצמה
(בלסרבמ ןמחנ יבר)


םגתפ לש וחוכ

לש םעונב תויחל לגוסמ יתימא דיסח :רמא שטיוואבוילמ (רעבוד-םולש יבר) ב"שרה ר"ומדא
.דחא ידיסח םגתפ לש וחוכמ הז לכו ,תובר םינש ךשמב ןדע-ןג

רפסל תעדל

שי .םיישיא םירבסהבו םירואיבב רופיסה תא תופייל אל .ידיסח רופיס רפסל דומלל ךירצ
,אוהש יפכ ונגנל .ידיסח ןוגינ רישל דומלל ךירצ .ונפוא לע רובד רבד רופיסה תא רפסל
לש תורוד-ירוד ל-אל הדות ודימעה םיידיסח םינוגינו םידיסח ירופיס .תונזח ילוסלס ילב
.הדובע-ילעבו םידיסח
(שטיוואבוילמ ץ"יירה ר"ומדא)


ןדע-ןגמ גונעת

ידי-לע םרגנה גונעת ןכש-לכ .האנ החידב לש גונעת וליפאו ,ןדע-ןגב ורוקמ גונעת לכ
.ידיסח רופיס
(ץירוקמ סחניפ יבר)


ררועל חוכ

ררועל םירופיס לש םחוכבש ,רמוא ינאו .הניש ידודנל הצע םה תוישעמ ירופיסש רמוא םלועה
.םתמדרתמ םישנא
(בלסרבמ ןמחנ יבר)


רופיס ןיבהל

םירופיס רפסל - רובידב םירצמ תאיצי רופיס לש הווצמה תמייק תודיסח לש םירצמ תאיציב
לכ .םייחב הארוה אוה רופיס לכש תעדל שי .ימינפ ןפואב רופיסה תא ןיבהלו םיידיסח
יכרד תטילקל םורגלו ,הווצמ לש רודיהב תימינפ תויחו הבוט הדימ איבהל ךירצ רופיס
.תודיסחה תרות לש םעונה
(םוי םויה)


עומשל לכש

רתוי דוע בר לכש שורד ךא ,השעמ רופיס רפסל דציכ תעדל ידכ לכש-רב תויהל םדאה ךירצ
.השעמ רופיס עומשל תעדל ידכ
(שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא)

עובשה תרמיא


הדימה ןמ אל

יבר לש וידימלתמ היה (ןורהא אלו ,ןורא :לוכ-יפב ומש היה הז) בוקארקמ ןורא יבר קידצה
ברקתהל וקחדנו םידימלתה לכ ופפוטצה ,הרות-ירבד רמא המלש יברשכ ,םעפ .קסמודרמ המלש
.קחדנ אלו דצב דמע ןורא 'ר קר .וירבד תא עומשלו םבר לא

ןמ וניא ןוראה םוקמ' ,ורמא ל"זח" :רמא ,ותרות ירבד תא רמול המלש יבר םייסשכ
םיחנומ תוחולה ויה תאז-לכבו ,םוקמ ספת אל ןוראה ךא ,םוקמ וספת ןכשמה ילכ לכ .'הדימה
יתרות תא טלק אוה לבא ,םוקמ ספת אלו קחדנ אל אוה - ןורא 'ר אוה הזכ .ןוראב אקווד
."םירחאהמ רתויתודיסחה יכרד


הקדצה חוכ

.הקדצה תווצמכ ,התלעמבו הב רבדל הברמ תודיסחה תרותש תוישעמה תווצמהמ הווצמ ךל ןיא
ימי ,הלא ונימיב אקווד תדחוימה התלוגס לעו ,הכרע לע ,התובישח לע רבודמ תומוקמ יפלאב
.'אחישמד אתבקע'

הקדצה תארקנ ימלשוריה דומלתה לכבש ,הדבועה לע דמוע (זל קרפ) אינתה רפסב ןקזה ונבר
לע הלועו תוישעמ תווצמה רקיע" איה הקדצהש ,ךכב תאז ריבסמ אוה .םתס 'הווצמ' םשב
תובקעב ,וללה םיתיעב 'ה-תדובע רקיע"ש ,רמאנ (ט קרפ שדוקה-תרגיא) רחא םוקמב ."הנלוכ
?תורחאה תווצמה לכב ןיאש ,הקדצה תווצמב ,הב שי המ ."הקדצה תדובע איה ,אחישמ

םייחה אוה ףסכה

הל שיש תככזמה העפשהב - דחאה .םירושימ השולשב תוארל ןתינ הקדצה לש תדחוימה התלעמ תא
עפשב - ישילשהו ;וכותב השודקה תנכשהבו םלועה תוירמוח רוריבב - ינשה ;םדאה שפנ לע
.םלועל התוכזב עפושש םוצעה יקולאה

תככזמ הווצמ לכש ,ךכב איה םדאה שפנ ךוכיז תניחבמ תורחאה תווצמה לע הקדצה לש התלעמ
הלעמו תממורמ הקדצה וליאו ,הווצמ התואב רושקש קלח ותוא ,שפנה לש רדגומ קלח תשדקמו
ורמא אוושל אל .ופסכ םע םדאה לש הקומעה תישפנה תורשקתההמ עבונ רבדה .הלוכ שפנה תא
ףסכה רחא םישנא לש הברה תוטיהלה .םפוגמ רתוי םהילע ביבח םנוממש םישנא שיש ,ל"זח
ותלוכיל יוטיבכ ספתנ םג ףסכהו ,ופא תעיזבו ולמעב םדאה גישמ ףסכה תא .תירקמ הניא
.םייחה אוה ףסכה ,תובר תוניחבמ .םירבד תושעל ,תונהיל ,תויחל

תא תונהל םוקמב .וייח תא ,ושפנ תא ךכב ןתונ אוה ,הקדצ תורטמל ופסכמ ןתונ םדא רשאכ
ולש גונעתהמ קלח הזב ןתנ אוה ,םצעב .הקדצל הז ףסכ ןתונ אוה ,ופוג תא גנעלו ומצע
שפנה תוריסמ תא ,תרחא הווצמ לכמ רתוי ,אופא תאטבמ הקדצה .םיישפנה וייוואממו
.שפנה לכב תיללכ תוככדזה תרצוי איה ןכ-לע .ה"בקל היתוגונעתו

,תובבלהו תוחומה ומצמצתנשכ ,םינורחאה תורודבש דע ,ךכ-לכ הלודג שפנה לע הקדצה תעפשה
קבדיל הצורש םדאל תנתינה הצעה ,בלהו חומה תדובע ידי-לע ה"בקב תוקבדל עיגהל השקו
-שפנה תכשח תא ךפוה ,"ורצי תא חבוז" אוה הקדצה ידי-לע .הקדצב תוברהל - איה ה"בקב
.ה"בקה םע תוקבדל עיגמו ,השודקלו רואל תימהבה

עפש תררוג הקדצ

לש וייחמ בושח קלח .םלועה תוירמוח ךוכיז תניחבמ תדחוימ הלעמ הקדצב שי ךכ לע ףסונ
.םלועהו םייחה ימוחת לכ תא ףיקמ הסנרפ תגשהב קוסיעה .הסנרפ תגשהלו הדובעל הנפומ םדא
ךותמ השענ הסנרפב ולש קוסיעה לכ יכ ,ךכב הלגמ אוה ,הקדצל ונומממ שירפמ ידוהישכ
המירמ הקדצהש ,אופא אצוי .השודקל ותדובע לכ הלוע ךכ-ידי-לעו ,'ה תא דובעל הנווכ
.הקדצל הנפוהש ףסכה גשוה םכותמש םלועה יקלח לכ תא תככזמו

.םלועל הדירומ איהש יקולאה עפשב אוה ,הקדצה תלעמ תא םיאור ונא ובש ,ישילשה רושימה
לכ .םדאה דצמ תישממ הלועפ רחאל אובי הלעמלמ עפש לכש ,ךכ םלועה רדס תא עבק ה"בקה
תאש רתיב רבדה לעופ הקדצב .הווצמה לש התוהמבו היפואב רושקה ,דחוימ עפש האיבמ הווצמ
לככו ,הלעמלמ םוצעו בר יקולא עפש ררועמ אוה - הקדצל ונומממ ןתונ םדאשכ .זוע רתיבו
ול ןתינש יקולאה עפשהו ,הלעמלמ תוחפ ומע םיקדקדמ ןכ ,הקדצה ןתמב תוחפ קדקדמ אוהש
.תוחפ לבגומו דודמ ,ללכב םלועלו

איהש ,הקדצב רתויב תוברהל בושח ,הלואגה אובל םוי-םוי םיפצמ ונאשכ ,הלא םימיב ,ןכל
.ונימיב הרהמב הלואגה אובת התוכזבו 'ה דסח תא האיבמה


הלואגל הייפיצב


,םשה שודיק לע וגרהנש ,לארשי יגורה לכ םיבותכ וילעש דגב ה"בקה שבלי אובל דיתעל"
."'ויניעב םמד רקייו' :רמאנש והז .חישמה ךלמה ידי-לע םהיגרוהב םוקניו
(זמק 'מע ב"ח םיליהת ,זעול םעמ טוקלי)

היהש השעמ


יכדרמ לייחה

:ןלהלש רופיסה תא םירופה גח לילב רפסל ןמלז 'ר שישיה דיסחה היה גהונ ,הנשו הנש לכב

ראצה לש םידליה יפטוח תוגולפ ידי-לע וירבחמ הצובק םע ףטחנשכ דלי היה ה'לטומ
,ידוהי דלי לש םירשואמ םייח ועדגנ תחא-תבב .יסורה אבצב תורישל ,ןושארה יאלוקינ
.תוגלשומה ריביס תוברעב יאבצ הנחמל חלשנו םחה ותחפשמ קיחמ ערקנש

ןיליפת גוז הבו הנטק הפיטק תיקש וידיב בוחתל הללמואה ומיא הקיפסה דוע ןורחאה עגרב
,םא םגו םלועבש בוטה לכ תא ךל ועיצי םא םג .ךתודהיל ןמאנ ראשיהל יל חטבה" .רודיסו
תוסגב השלתנ םרטב ,םאה יכבב הררימ ,"ידוהי ראשיה ,םישק םייוניע ךתוא ונעי ,הלילח
.הריקי-הנבמ

.חיטבה ה'לטומ

הטנ וז הביסמ .הלחתהה ןמ ךכב ןיחבה רישיה יאבצה ודקפמ .קירבמו חקיפ דלי היה ה'לטומ
םג אוה וילע ביבחה דליה יכ דקפמל ררבתה הרהמ דע לבא ,םידליה ראשלמ רתוי דסח ול
קבד הל'טומ רתונ ,השדחה םתביבסב טא-טא ורעתה וירבח דועב .חוציפל רתויב השקה זוגאה
ונפוהש זובו געל יציח - דבכ ריחמ ךכ לע םלשל ץלאנ םיימעפ אלו םעפ אל .ותודהיב
.הלאב אצויכו הבערו הקיר ןטב ,ורבעל

אלא ,רתויב בוטה דצה לע וילע ולטוהש תומישמה לכ תא ה'לטומ אלימ תיאבצ הניחבמ
.ותודהיב ותוקבדב קיזחי ה'לטומ םא םלשות אל הרטמה יכ עדי אוה .ךכב קפתסה אל ודקפמש
לכב ול רמוא היה ,"ךייח ימי לכ םוסחו לובכ תויהל התא שקעתמ עודמ ןיבמ ינניא"
תוגרדב תולעל לכות ךלש תונורשיכה תרזעבש םיעדוי התאו ינא ירה" ,תירשפא תונמדזה
..."ןוכנה דעצה תא השעת קר םא .לובגה ויהי םימשה קרו הנוצקה

דיקפה ,תמא-תבהא ובהאש ,דקפמה .ותודהיל ןמאנ ראשנ ןיידע ה'לטומו הנש טעמכ הפלח
תוחילש אלמל ידכ ,הכומסה ריעה לא והשימ חולשל ךירצ היהש םעפ לכ .תובר תויוכמס וידיב
.ה'לטומ לע תוחילשה תא ליטמ היה ,תיארחא

,תבקונו הכורא תישיא החישל ה'לטומ תא ןמיז אוה .השיג תונשל דקפמה טילחה דחא םוי
םילפונ וירבד לכ יכ ,יופצכ ,חכונשכ .ותודהי לע רתוול וענכשל הנורחאה םעפב הסינ הבש
.ךושחה ךמלועב ךייח לכ רבקיהל ךל חינא אל" .ורוביד ןוט תא הניש ,תולרע םיינזוא לע
תאז השעא ,הנוכנה הטלחהה תלבקל השורדה הנובתה תא ךמצע תוחוכב סייגל לגוסמ ךניא םא
.רמא ,"ךמוקמב ינא

דוע ךתיא קחשא אל" .סעוכ וליפאו יטלחה הארנ דקפמה .המהדתב ורעפנ ה'לטומ לש ויניע
עיגהלו םירבדה תא לוקשל ןורחאו ףסונ ןמז-קרפ ךל בצוק ינא תאזב" .עידוה ,"םיקחשמ
."ךילע תאז תופכל ךרדה תא אצמא ,אל םא .בטיי - ןכ השעת םא .הנוכנה הריחבל

םעפה םג ץפק וכרדכ .תמייוסמ תוחילש עצבל הבורקה ריעל ה'לטומ חלשנ םיימוי רובעכ
גח לוחי םימי השולש דועב יכ ול עדונ תסנכה-תיבב .ימוקמה תסנכה-תיבב קזב רוקיבל
דחאמ גישהל חילצה רשאכ ורשואל ץק היה אל .דואמ ותוא השגיר תאזה העידיה .םירופה
.רתסא-תליגמ ובו ריעז שמוח םיללפתמה

הייפכהו ץחלה יעצמאב ןושאר דעצ הז יכ חינה אוה .תרחא הגולפל הל'טומ רבעוה תרחמל
.דחוימ סחימ הנהיי אל בושו ,וריכמ וניא שיא ,השדחה הגולפב ,ןאכ .ודקפמ ודגנכ טקונש

הז .השדחה הגולפה דקפמ םע ודקפמ םקרש הפיקמ תינכתמ קלח היה הז דעצ יכ עדי אל אוה
סקט .םתד תא רימהל ותגולפמ םידוהי םירענ תצובק ענכשל ותחלצה לע ורבחל רפיס ןורחאה
.הנחמה לש דוקיפה תרמצו יבלסובורפ רמוכ תופתתשהב ,תרחמל םייקתהל דיתע היה הרמהה
לא םיעסופ םידוהיה וירבח תא הארישכו" ,רבחה ול ץעי ,"יילא ךלש ןשקעה ךינחה תא חלש"
."םהיתובקעב ךליו וחור רבשית ,ךויחבו החמשב רואה

תא סניכ ברעה תדר םע .םישדחה וירבח תא הקומע תורכיה ריכיש דע ןיתמה אל ה'לטומ
שמוחה תא וסיכמ איצוה אוה .םירופ אוה הלילה יכ םהל רפיסו ,םהבש םידוהיה תצובק
.הרבעש הנשה ןמ רכזש וזל הבורק הניגנמב הליגמה תא אורקל לחהו ,ופוסל ףדפד ,ריעזה

םיכורא םיעגר ופלח .םירוהרהב העוקשו תממוד ותוא הפיקהש םירענה תצובק הרתונ ,םייסשכ
הזב .וירבח לצא םג םיגונ תונורכיז לש רכס חתפ ךכבו הקיתשה תא רפה םירבחה דחאש דע
ךות לא קומע הכשמנ החישה .םהירוה תיבב םירופ לע תושגרתהב םירענה ורפיס הז רחא
.הלילה

לטב - תרחמל דעונש הרמהה סקט :הטלחהה הלבקתנ םהיעוצי לע םירענה ולעש ינפל עגר
.םתניחבמ תוחפל .לטובמו

יתייה ינא" ,ורופיס תא ,םירופה גח לילב ,הנשו הנש לכב םייסמ ןמלז 'ר היה ,"ינאו"
ותוא תוכזב הליפנמ ולצינו םוהתה ףס לע ודמעש םיריעצ םירענ ונייה .הרובח התואמ דחא
תא ונל ללוחל ידכ ,הנוילעה החגשהה ידי-לע חלשנ רשא ,ונלש ידוהיה יכדרמ אוה ,ה'לטומ
."ונלש יטרפה םירופה סנ
ןורקצנל הדוהי לאלצב םע םיידוהי םייח


"ןכשמ"ה תא הדילוהש הבוט הבשחמ

ררבתה תצק לדגשכ ."ןמא לש תועבצא" ול ויה יכ הדוהי-לאלצב וירוה ול וארק ,דלונשכ
םימגד המכ וידי-ומב הנב אוהו תובר ותוא קיסעה ןכשמה .המצע תא המישגמ הנטקה האובנהש
לע ךרע-רקיו ביהרמ רפס ,וירבדל ,התייה הווצמה-רבל לביקש רתויב תשגרמה הנתמה .ולש
.היטביה ללש לע ,היגוסב קמעתהל ףיסוה הבישיב וידומיל תונשב םג .וילכו ןכשמה

ן"לדנה ימוחתב םיקסע-שיא השענו לארשיב תיב םיקהש רחאל םג ותוא בזע אל ןכשמה
.םולחה תא הווקת -חתפמ (32) ןורקצנל הדוהי-לאלצב שמימ םישדוח המכ ינפל .הידמיטלומהו
תרבחב םיידוהי םירצומ לש ספ) 'הבוט הבשחמ' תא םיקה קרב-ינבמ רדיינש ףסוי םע
לע ינשהו וילכו ןכשמה לע דחאה - םישדח םירוטילקת ינש הזכרמבו ,(ותולעבבש הידמיטלומה
.שדקמה-תיב

תובושת לש רפס

באו יושנ ,ידיסח ךרבא אוה תעכ .ומצעל אוהשכ קתרמ רופיס אוה (29) רדיינש ףסוי
ינפל .בשחמל תוידוהי תונכות חותיפ ןיבל הרות דומיל ןיב ומוי תא קלחמה ,השימחל
וילעש םוקמה ,הליש-לתב ,ויפויב ביהרמ ,ןכשמה לש םגד (טיברש בקעי םע) הנב םייתנשכ
.הליש ןכשמ דמע

רענ היה ףסוי .תפרצל ותחפשמ הרגיה ןכמ רחאל .תיתד-אל החפשמל ,ביבא-תמרב דלונ ףסוי
רקנל ולחה באה תומ רחאל .ועוצקמב גולויזיפוריונ ,ויבא וילע רטפנשכ הרשע-עברא ןב
רפס שי אבא לש םירפסה ןוראב" :ומיא ול הרמא םעפ .םייחה לע תושק תולאש ריעצה וחומב
תואמ וארקל קיפסה ,וירבדל ,זאמו ,וידיל רפסה תא חקל אוה ."תובושת וב אצמת ילואש ןטק
.'ךורע ןחלוש רוציק' םיארוק רפסל .םימעפ

"יל םיאתמ"

לכ .ביבא -תמר תדילי איה םג ,ותשא םימיל היהתש ימ תא ריכה אוהו ץראל הבש ותחפשמ
,דיתעל יתשאל יתרמא" .וייחב הנפמ תדוקנ היהת הנותחהש ול רורב היה ,ףסוי רפסמ ,םינשה
קייודמה ןוויכה ."תורטמו םיללכ ,םיקוח םע םייח-חרוא םייקל ןיינועמ ינא הנותחה ירחאש
.תינוגססו תינוליח התייה המצע הנותחה .שבוג םרט

דבל יתראשנ" .הדובע יניינעב ל"וחל תאצל היירטה ותשא הצלאנ הנותחה רחאל םימי המכ
ואצמנ יתושרב" .ףסוי רפסמ ,"תודעומ יינפ ןאל טילחהלו טבלתהל םלש שדוח יל היהו תיבב
רחאל .סיראפב ד"בח דיסחמ יתלביקש 'אינת'ו ,יבא לש 'ךורע ןחלוש רוציק' :םירפס ינש
."יל םיאתמה םייחה סופד הזש יתטלחה ,'רוציק'ב םעפ דועו םעפ יתנייעש

םייח תינכת

הבושתה תא" .ה"בקה לא םיברקתמו רבעה לכ לע וק םיחתומ ךיא ,דואמ ול הקיצה תחא היעב
יתחתינ ובש ,םידומע םייתאמכ ןב רפס יתבתכו יתבשי .'אינת'בש הבושתה-תרגיאב יתאצמ ךכל
הל יתשגה הצרא יתשא הרזחשכ .תווצמו הרות ייחל יתוא הכילומה ךרדה תאו םייחה תולאש תא
."הילע םג תולבוקמ תונקסמהש יל הרמא ,המייסשכ .הקיקשב ותוא הארק איהו רפסה תא

םינוויכל בתנל שקיב וז ותרשכה תא .םיבשחמו הרקב ,דוקיפ יאסדנהכ ףסוי תריש אבצב
השעמ תא הדילוה םיינשה לש הבוטה הבשחמהו ,ןורקצנל תא שגפ םישדוח המכ ינפל .םיידוהי
.ןכשמהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


שלושמ םירופ

?תורחא םינשב םירופמ הנשה םירופ לש ויניד םינוש המב :הלאש

שי ,תבשב לח (םירופ ןשוש) וב ו"טו ,ישיש םויב לח (םירופ) רדאב ד"יש ןוויכמ :הבושת
,(1994) ד"נשת תנשב הנורחאל הלח וז תועיבק .הנש לכבמ םינושה םויה תווצמב םיטרפ
.(2005) ה"סשת תנשב בוש לוחתו

תדועס תא םיכרועש ךכב אוה לדבהה רקיע ,רדאב ד"יב םירופ תא תוגגוחה ,'תוזרפה ירע'ב
דימת תגגוחה ,םילשוריב םלוא .תבשה דובכ ינפמ ,תירחשב - ףידעו ,םויה תוצח ינפל םירופ
:'שלושמ םירופ' תאז םינכמ ןכלו ,םימי השולשל םויה תווצמ תוקלחתמ ,רדאב ו"טב

.םינויבאל תונתמ םינתונ םויב .הליגמה תא םיארוק רקובב ישיש םויבו ישיש םויל רוא (א
.הרותב םיארוק ןיאו 'םיסינה לעו' הליפתב םירמוא ןיא לבא

.ןוזמה תכרבבו תוליפתה לכב 'םיסינה לעו' םירמוא ,רדאב ו"ט ,שדוק-תבש םויב (ב
ינשבו ,'הווצת' תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ תירחשב
םיריטפמ ."קלמע אוביו" ,חלשב תשרפמ םירופ לש הרותה תאירק תא 'ריטפמ'ל םיארוק
הדועס וא הנמ םיפיסומה שיו .ךלמה לואש לש קלמע תמחלמב ,לאומש רפסב (רבעש עובשבכ)
.םירופ דובכל

תדועס וב םיכרועו ,'םיסינה לעו' אלו ןונחת םירמוא ןיא ,רדאב ז"ט ,ןושאר םויב (ג
לש 'ןמחרה' םוקמב ,ןוזמה תכרב ףוסב קר 'םיסינה לעו' םירמואו ,תונמ םיחלושו םירופ
.בוט-םוי

יברהו .ןושאר םויב הנמייקי ,ישיש םויב 'םינויבאל תונתמ' תווצמ םייק אלש ימ
.הדועסב םיינעה תא ףתשל ידכ ,םיינעל תונתמ הז םויב תתל יוארש ,ריעה שטיוואבוילמ
ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש .כ"ונו ו"ס חפרת 'יס ח"וא ע"ושוט .ד,ב"ה םש ימלשוריו א,ד הליגמ
.ד"בח-ללוכ חול .זש 'מע (ה) םידעומ ףסוי טוקלי .(זי ק"ס םש ב"נשמו ב,טכקת ע"וש פ"ע) דצר 'יס


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il