743 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ארקיו תשרפ * (30.3.2001) א"סשת'ה ןסינב 'ו * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


רוא לש םינש האמ


,שטיוואבוילמ יברה לש ותדלוהל האמה תנש הליחתמ עובשה
ונימיב תודהיה תדעוצ ובש ביתנה תא ,השעמל ,ללסש ימ
הבורקה הלואגה תארקל


דלונ) שטיוואבוילמ יברה לש ותדלוהל האמה תנש חתפית ,ןסינב א"י ,בורקה יעיבר םויב
איבהל הרומאש הנש וז ןכ -לעו ,תומילש למסמ תודהיב האמ רפסמה .(ב"סרת ןסינב א"יב
.הלאה םינשה האמב יברה תארשהב תישענש הלודגה הדובעה תא תומלש ידיל

אוה ,םלועל הלודגה ותמשנ הדרי ובש םויה .תורודל יאכז םוי אוה קידצ לש תדלוה-םוי
.ורואו ועפשמ רתוי לבקלו קידצה לא רשקתהל רשפא ובש ,רוא לש םוי

תא עבק עשרה ןמה .ונבר השמ לש ותדלוה-םויב ןומטה חוכה לע ארמגה תרפסמ אלפומ רבד
.לארשיל ער שדוח הזש רבס אוהו ,ונבר השמ קלתסנ הז שדוחבש ןוויכמ ,רדא שדוחל ותרזג
."התימה םוי לע רפכיש הדילה םוי אוה יאדכ"ו ,השמ דלונ םג הז שדוחבש עדי אל ןמה לבא

דע ,םיבר תורוד ךשמב לארשי-םעל תוכזו חוכ ןתונ ונבר השמ לש ותדלוה-םויש ,אופא אצמנ
םגש ,אופא יאדו .לארשי-םעל העושי איבהלו עשרה ןמה תצע תא רפהל הז םוי לש וחוכבש
.ונלוכל יאכז םוי אוה יברה לש ותדלוה-םוי

רגתסה ,'רתסנ' תניחבב יברה היה ןושארה לבויב .תופוקת יתשל תוקלחתמ הלאה םינשה זאמ
הרותה ינמכמ לכב תוינואגה ויתועידי תא שכר הלאה םינשב .דומילב קסעו ויתומא 'דב
לכמ ,לארשי-תיב ינומה וריכה הרהמ דעו ,םלועב ריאהל ורוא לחה ינשה לבויב .המכחהו
.ותוגיהנמ תמצועבו הלודגה ותוישיאב ,תודעהו םיגוחה

תא ברקלו תאצל ארק אוה .ונימיב תינרותה תודהיה תדעוצ ובש ביתנה תא השעמל ללס יברה
אוה .וינפמ דחפל אלו ינרדומה םלועה םע דדומתהל דמיל אוה .תווצמלו הרותל םעה ינומה
דצמ ףא הרקוהו דובכ םיאיבמ תודהיה תונורקע לע הנתיא הדימעו ידוהי ןואג יכ חיכוה
.תידרחהו תיתדה תודהיה יקלח בור ונימיב וצמיא וז וכרד תא .םייוגה

לבח-לבח .יברעה םלועה ימויא לומ דדומתהל לארשי-םע ךירצ הבש ךרדה לע עיבצה םג יברה
יכילהת תא קייודמב הזח המכ דע לוכה םיאור םויכ .ולוקב ועמש אלו ול ועש אלש
.וניניע דגנל םיאור ונאש תורדרדיהה

.ונימיב הרהמב ,אובת ןכא איהו .אובל הבורקה הלואגל רודה תא יברה ןיכה לוכה לעוםירפס- יבר יחבשמ

רפואל מ"מ ברה תאמ
בר רמוח .שטיוואבוילמ יברב םירושקה םירופיסו 'תודיחי'ב תוחיש ,תוגהנה ,תודבוע ףסוא
.03-9606120 'לט .'מע 206 .ןושאר םוסרפב ןאכ םסרפתמ

- חספ - הכלה ינינפ

דמלמ רזעילא ברה תאמ
הכרב-רה ןוכמ תאצוהב
תוניפה לע ססובמ .םיזנכשאהו םידרפסה יגהנמל ,חספ תוכלה תא שיגמה ,יממע הכלה רפס
.02-9974836 'לט .7 ץורעב ברה שיגמש

- הלודגה הייכזה

סוארטש ריאמ-בקעי תאמ
רבחמה תאצוהב
ןברק בירקהל הנושארל הכוזה רשע ןב דלי לש ויתויווח תא שיחממה ,םידליל יתלילע רופיס
.03-6748058 'לט .חספ

- םירצמ תאיצי

רלכייא רתסאו ןייטשנזור תור תאמ
'לט .'מע 136 .םיבר םירויצב רייואמו דקונמ ,םידליל דבועמ םירצמ תאיצי רופיס
.02-5828314

חספ לש תודגה

היתוכלשהו םירצמ תאיצי תוהמ לע ללוכ טבמ ףיעמ ,קלירג השמ ברה תאמ ,הרשפו הדגה
ויתוחישמ לארשי םידליל םיראובמ םירואיב םע ,חספ לש הדגה .02-6526940 'לט .תויחצנה
.03-9606559 'לט .'תצרפו' תאצוהב .שטיוואבוילמ יברה לששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ארקיו תשרפל


הבוח ינפל הבדנ

םמשכ ,הבוח תונברק .הבדנ תונברקו הבוח תונברק - םיירקיע םיגוס ינשל םיקלחתמ תונברקה
.תונוועו םיאטח לע םירפכמה ,םשאו תאטח ומכ ,םבירקהל בייח םדאהש תונברק ,םה ןכ
לש וביל תבדנמ םיאב םהו ,םבירקהל הבוח ןיאש ,םימלשו החנמ ,הלוע םה הבדנ תונברק
.בירקמה

לש םהיניד וטרופי הליחתבש ,היה יופצ הרואכל .תונברקה יניד תא ראבל הליחתמ ונתשרפ
- ךופה רדס הרותה תטקונ לעופב .הבדנה תונברקב הרותה קוסעת ךכ-רחא קרו ,הבוחה תונברק
לש םרות אב ךכ-רחא קרו ,(םימלש ,החנמ ,הלוע) הבדנה תונברקב אקווד תחתפנ השרפה
?ךכל םעטה המ .הבוחה תונברק

קרפה לע

ןכשמל תומורתה תאבהב לארשי-ינב וקסע ,ארקיו השרפ הרמאנ ובש בלשב :הזל טושפה רבסהה
השעמ לע ה"בקה םהל רתיווש לארשיל תודע" אוהש רבד ,ןכשמב הניכשה תארשהל הייפיצבו
תאטח ומכ ,הבוח תונברק איבהל ובייחש תוריבע ורבע אל הז בצמש חינהל ריבס ."לגעה
.םשאו

ויה יאדו ,ןכשמה תמקה ךרוצל לארשי-ינב וארהש הלודגה בלה-תובידנ חכונ ,תאז תמועל
תונברק ינידב הרותה תחתופ ןכל .ןכשמה תמקה םע ה"בקל הבדנ תונברק איבהל ההימכ יאלמ
.ןמז ותואב קרפה לע דמועה רבדה היה הזש ןוויכמ ,הבדנה

הנווכה רקיעה

אוה רקיעה תונברקה ןיינעבש ,עודי .םיניינעה תוימינפ יפ-לע םג רבדה תא ריבסהל שי
דבלבו ,טיעממה דחאו הברמה דחא" :ל"זח רמאמכ ,ןברקה תאבה תעב םדאה לש הבשחמהו הנווכה
,בושחל וילע ,ויאטח לע רפכל ןברק איבמ םדאה רשאכש ,רמוא ן"במרה ."םימשל וביל ןווכיש
םדב ומד תא ריממ ,ודסחב ,ה"בקהש אלא ,המהבל םישועש המ לכ ול ושעיש יואר היה םצעבש
.ןברקה

לע ללכ תרבדמ הרותה ןיא עודמ ,ךכ-לכ הבושח ןברקה תנווכ םא ,הלאשה אופא תלאשנ
לע רבד רמאנ אלו ,ןברקה תברקה לש םיישעמה םינידה קר םיטרופמ הרותב ?הבשחמהו הנווכה
.הבשחמהו הנווכה תובישח

םיקולא םלצ

ש ,הרותה השיגדמ ךכב .הבוחה תונברק לע הבדנה תונברק יניד תא הרותה המידקמ ןכל
,תונברקה לכ לש תירקיעה הדוקנה וז .תונברקה ןיינע לכל תיללכה המדקהה איה בלה-תובידנ
.הבוחה תונברק לש םג

אוה 'םדא' ראותה ."בירקי יכ םדא" :תונברקה יניד תא חתופה קוספב םג זומר הז רבד
וב שישו ,"םיקולא םלצב" ארבנ םדאהש הדבועה תא ןייצמ הז ראות .'ןוילעל המדא' ןושלמ
תא ,ובש 'םדא'ה תא תולגל וילע ,ןברק בירקמ ידוהישכ ."שממ לעממ הול-א קלח" איהש המשנ
בורק - 'ןברק' תויהל קומע ןוצרו 'בל -תובידנ' ידוהי לכב שי הדיצמש ,תיקולאה ותמשנ
.ויתווצמלו ותרותל ,ה"בקל
(9 'מע ,זי ךרכ תוחיש יטוקל)

שטיוואבוילמ יברה :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהרותב תואיקב

תואיקב תא ותיבל אבש חרוא ינזואב םעפ ראית ,יברה לש ויבא ,ןוסרואינש קחצי-יול יבר
לכ ,םהישרפמו ימלשוריהו ילבבה דומלתה לכ תא עדוי ינב" :רענ ותויהב תאזו ,הרותב ונב
לכו ל"זיראה יבתכ לכ ,םילודגה םיקסופה ירפס לכ ,רהוזה רפס ,הדגאהו הכלהה ישרדמ
."ד"בח יר"ומדא לש םיספדנה םהירפס

גישהל ןיא

תונוטלשל שיגה ,היסור תא בוזעל שטיוואבוילמ (קחצי-ףסוי יבר) צ"יירה ר"ומדא דמע רשאכ
תונוטלשה ובריס .שטיוואבוילמ יברה ,דעוימה ונתח תא ללכ הכותבו ,ותחפשמ-ינב תמישר תא
רשפא-יא הזכ ןתח" :צ"יירה יברה רמא ."ץראל-ץוחב םג אוצמל לכות ןתח" :ונעטו ורשאל
."םוקמ םושב אוצמל

םיפייעתמ אל

.יברהמ הווצמ -תוחילשל רלוד לש רטשו הכרב לבקל ידכ ,בר ןמז רותב הדמע תרגובמ השיא
ףס לע ינאש השיגרמו םייתעש יילגר לע תדמוע ינא" :תוממותשהב הרמא וילא העיגהשכ
אל ,םימולהי םירפוסשכ" :יברה הנע ."!ךכ-לכ תובר תועש דמוע יברה וליאו ,תוטטומתה
."םיפייעתמ

תוליצאבו טקשב

יברה תא יתיאר הנושארל" :רפיס ,יברה לש ישיאה וריכזמ ,בוקודוח קיזייא-םייח ברה
הארמ .'ךל ןתיו' רמאו וידיב רודיס זחא ,דמע יברה .צ"יירה ונתוח לש ותיבב תבש-יאצומב
תמאה תא יתיאר .ירמגל יתוא ספת ,רודיסב טיבמו תוליצאבו טקשב דמועה ,ריעצה ךרבאה
."התרהטב

דלי היה אל

רשאכש ,אוה ישונאה עבטה" :רמא ,ותוריעצב יברה תא ריכהש ,טימשדלוג םוחנ יבר דיסחה
לצא .ותונטקב והוריכה םה ןכש ,ודובכב רדהל תודלימ וירבחל השק ,לודג םדא השענ םדא
רבכ יכ ,ויפלכ דובכ-תרדה רתוי םישח ,ותוריעצב והוריכהש ימ לכ :ךפהה הרק יברה
."דלי היה אל םלועמו ,דימתמו יניצר היה ותונטקמ

הבכ אל רואה

ורדחב רואה הבכ היה אל ותודליב רבכ יכ ,רפיס ,יברה לש וליג-ןב היהש ,רש והיעשי רמ
ירבדב ומע חחושלו ורדח תלד לע שיקהל היה רשפא הלילה לש תונטקה תועשב םג .תולילב
.המכחו הרות

ןיבמש ימ שי

יבר ,ויבא לש תבשה תשרד רחאל ,תחא םעפ יכ ,רפיס ,ןיקנליו ןמלז ברה ,יברה לש דמלמה
,וללה םירבדה לכ תא רמוא אוה ימ ינפל לאשנ ,הלבקו דוס ירבד השודג התייהש ,קחצי-יול
ןיבמש דחא רוחב שי ,הניפב ,םש" :םהל בישה .וירבד תא ןיבמ וניא םיחכונה ןמ שיא ירהש
.יברה ונב רבעל ועבצאב הרוהו ,"רמוא ינאש המ לכ

ליכהל לוכי

:דיסחה בישה .בר הכ ןמז ךשמב העידי םוש ונממ לביק אל עודמ ,דחא דיסח םעפ לאש יברה
הזה רדחה" :יברה ול רמא ."ןהילע ףיסוהל הצור יניאו ,םלועה לכמ תורצ יד עמוש יברה"
."לארשי-ללכ תורצ לכ תא ליכהל לוכי
עובשה תרמיא


חכש אל יברה

רקבל ידכ תונמדזהה תא לצנל טילחה ,ב"הראב תיעוצקמ תומלתשהל אציש ,ילארשי הרטשמ ןיצק
,ותחפשמ-ינב תומש תא ריכזהשכו ,'תודיחי'ל לבקתהל הכז אוה .שטיוואבוילמ יברה לצא
."?ךתשא לש הלגר בצמ המ" :יברה עתפל ולאש

."!?לגר וזיא !?לגר" :ןיצקה ההת

,ומיאל המלש האופר תכרב תשקב ובו ,ןטקה ונבמ בתכמ לביק םינש ינפל יכ ,יברה ול רמא
לוכה םשה-ךורב וישכע .םינש ינפל היה הז ,ןכ" :םהדנ ןיצקה .הלגרב תיניצר הלחמב התקלש
."רדסב

תא רכז יברהש הדבועה ,יבילל רתוי עגנ המ עדוי ינניא" .ולוכ שערנ ןיצקה היה ותאצב
."תלוזל ולש תיתימאה הגאדהו תויתפכאה וא ,תובר הכ םינש רחאל יתשא לש התייעבתודיסחה יכרד


הלואגה ףס לע

היה הז .יוטיב ידיל ותלועפ האב ובש דחוימ ןיינע שי ,לארשיב אישנל דחוימבו ,קידצ לכל
ךכו ,בטומל םיעות תרזחהב הז ,הליפתה תדובעב הז ,הרותה דומילב הז ,לארשי-תבהאב לודג
ותלועפ יוטיב ידיל האב ובש רדגומו דחוימ םוחת לע עבצא חינהל השק וז הניחבמ .האלה
ןיינעה ,תאז-לכבו .ומתוח תא עיבטה טביה לכב טעמכ יכ ,שטיוואבוילמ יברה לש תידוחייה
.הלואגה התייה ותדובעו ויתולועפ לכ תא ךירדהש יזכרמה

יכ ,(דית 'מע ,בע ךרכ שדוק תורגיא) ז"טשת תנשב בתכש תיטרפ תרגיאב ,הלגמ ומצע יברה
,הזל םדוק דועו 'רדח'ל יכלה םוימ" :םינשב ךר דלי ותויהב דוע וקיסעה הלואגה ןוזח
וזכ הלואג .ןורחאה ותולגמ לארשי-םע תלואג - הדיתעה הלואג רויצ ינוימדב םקרתהל ליחתה
ןפואב היהי לוכהו ...תודמשהו תוריזגה ,תולגה ירוסי םינבומ ויהי הדי-לעש ,הזכ ןפואבו
."'יב תפנא יכ 'ה ךדוא אוהה םויב רמאי' - האלמ הנבהבו םלש בבלב רשא

יעיבשה רודה

,ךכ-לכ הקזח התייה התמצוע אלא ,יברה לש וייח לכ תא האלימש דבלב וז אל חישמל הייפיצה
לע ידוהי לכ רבדמ םויכ םא .םעה לכ תא תמייוסמ הדימבו ,תובברו םיפלא המע הפחס איהש
- הלואגל ההימכה תא םיאטבמה םיריש םיעקוב תושרדמה-יתבו םיתבה תונולחמו חישמה תאיב
.ונלש רודב יברה חיפהש הנומאה טהלמ הרישי האצות וז

רמאמ תא עימשה ,א"ישת טבשב 'יב ,ד"בח תואישנ תא ,תימשר ,יברה לביק ובש םויב
יפכ ,ותגהנה -ךרד תא םינייפאמה םיווקה תא אוצמל ןתינ הז רמאמב .ולש ןושארה תודיסחה
ךירצש ןורחאה רודה ,'יעיבשה רוד' ונלש רודה תא םש רידגמ יברה .םינשה תצורמב וחתפתהש
:(אל 'מע ,א ךרכ ,'ינגל יתאב' םירמאמה רפס) רמוא אוה ךכו .הלואגה תא איבהל

תויה םעד .ןיביבח ןיעיבשה לכד ,יעיבשה רוד ,ונתיאמ דחאו דחא לכמ םיעבות הז הנהו"
רשפא םינינע המכבו ונתדובע ידי-לע אלו ונתריחב יפ-לע אל אוה יעיבשה רודב ונחנאש הזש
,אחישמד אתבקעב ונחנא םיאצמנש ,ןיביבח ןיעיבשה לכ הנה ,םוקמ-לכמ ,וננוצר יפכ אלש
,הניכש רקיע םא-יכ הניכש קר אלו ,הניכשה תכשמה רומגל - הדובעהו ,אתבקעד אמויסב
."אקווד םינותחתבו

,הזה רודב תויחל ונרחב אל :ונרוד לש ודיקפת תא יברה הצממ וללה תורופסה תורושב
תאז לבא ,וב תויחל םיצור ונייה אל ילוא - ונתוא םילאוש ויה ול ,םימייוסמ םינבומבו
תא םייסל ונדיקפתו ,וז הפוקת לש הפוסב ,'אחישמד אתבקע' תפוקתב יחש רודה ונא - הדבוע
.הלואגה תא איבהלו ןותחתה הזה-םלועב הניכשה תנכשה

אקפס-קפסו קפס ילב

העשב הבו ,רתוי תושרופמ אובל הבורקה הלואגה לע יברה לש ויתויואטבתה ושענ םינשה םע
העיבתבו השקבב ץראו םימש םישיערמ םניאו הוולשב םייח םידוהיש לע וביל קמועמ קעז
.ונקדצ-חישמ תא דימו ףכית איביש ה"בקהמ

:ןסינב ח"כל רוא ,םינש רשע ינפל ,א"שנת ןסינ שדוח םות תארקל וירבד דחוימב םירוכז
-לע-ףאו ,הלואגל עגונב יאכז ןמזבו ,דחיב לארשימ (תוירישע המכו המכו) הרשע םיפסאתמ"
,ןלציל-אצמחר ,םלצא ךרפומ אלו ,דימו ףכית חישמה תאיב לועפל םישיערמ םניא ןכ-יפ
-חישמ אובי אל םייתרחמ םגו ,ונקדצ-חישמ אובי אל רחמ םגו ,הז הלילב אובי אל חישמש
ויה וליאו .'וכ יוויצה ינפמ הז ירה - 'יתמ דע' םיקעוצשכ םג !ןלציל-אנמחר ,ונקדצ
."!אב היה רבכ חישמש יאדוובו יאדווב ,תמאב םיקעוצו םישקבמו םינווכתמ

:תלדה ףס לע שממ תדמוע הלואגה יכ ,רתויב הרורבה הרוצב יברה ריהבמ םיאבה םישדוחב
ףס לע רבכ םידמוע ...הלואגה ןמז עיגה רבכש אקפס-קפסו קפס לכ אלל יאדוובו יאדווב"
.(א"שנת קלב תשרפ תבש) "הלואגה תלחתה ףס לע ,חישמה תומי תלחתה


הלואגל הייפיצב


ןכה ודמע' קר תויהל ךירצו ,חישמה תאיבל תעה העיגה רבכ יאדווש ,תעדל םיכירצ םידוהי"
"חישמה תא ואיבי ךכב יאדוו ;חישמל םיעוגעגו הקושת ךותמ ,'םכלוכ

(574 'מע ,ב ךרכ ח"משת תוחישה רפס ,שטיוואבוילמ יברה)
היהש השעמ


תוריחה תצמ

:שטיוואבוילמ יברה לצא שדוקב םישמשמהמ היהש ,קינוי לרעב 'ר רפיס הזה רופיסה תא

הבנגב יסורה לובגה תא - ו"שת תנשב - הרבעש הלודגה םידוהיה תצובק םע תינמנ ונתחפשמ
דעומ דע וניהש םש ,ריעב תומוקמ המכב ונרזפתה ,גרבמלל ונעגהשכ .(בובל) גרבמל ךרד
.םירתוימ תודשח ,רשפאה לככ ,ונילעמ קיחרהל ידכ תאז לכ .החרבהה

הניל ןוועב רצענ אוה .ריאמ ,יחא ההש ובש תיבה לע הרטשמה הטשפ הנתמהה תולילמ דחאב
שנועה .(תרחא ריעב הלילה תא תושעל תחא ריע בשותל היה רוסא םימי םתואב) הרז ריעב
אוה וליאו ,היסורמ 'ה ידסחב ונאצי ונחנא .'בושטולז' אלכב רסאמ תנש היה וילע לטוהש
.רוחאמ רתונ

לכב דייטצהש רחאל .היסורמ חורבל ףסונ ןויסינ השע דימו אלכהמ ררחוש הנש רובעכ
ינש דוע שגפ םש .ץיבונר'צ ריעל עסנ ,ירמגל םיפייוזמ ןבומכ ויהש ,םישורדה םיכמסמה
,תונכסו םילושכמ ףוצר ,בר ץמאמב .לובגה תא וידחי חירבהל וננוכתהש ,םיריעצ םידיסח
.הינמורל עיגהלו לובגה תא ףוס-ףוס רובעל השולשה וחילצה

וא םירכיא לש תותפרב ונשי תולילב .תונוטלשה יניעמ רתתסהל וצלאנ המצע הינמורב םג
תנחת קר שפוחה ןיבו םניב הדירפה תעכ .ץואצר ריעה זוחמל ועיגה ףוסבל .חותפה הדשב
.הלילב תוצחל וננוכתה התואש ,הנורחא לובג

האב ומעש אלא .לובגה תא םריבעהל היה רומאש יוגה עיפוה ,ברעה תדר םע ,עבקנש דעומב
רצק טפשמ םותבו ,היסור יככותל ורזחוה השולשה .םרצועל הרהימ רשא םירטוש תגולפ םג
.תוומ ןיד-רזג םהילע רזגנ

םלועל הווחמ ןיעמב ,היסור תלשממ הטילחה םימי םתואב קוידב .החגשהה-די הברעתה ןאכ
לש םינש שמח דועו אלכב רסאמ תונש שמחו םירשעב תוומל םינודינה שנוע תא רימהל ,יברעמה
.ךרפ-תדובעו תולג

.ועמש םצעל םידרחנ רבד-יעדויש ,'גאלראק' אלכב השולשה ומילשה תונושארה םייתנשה תא
ענ ,גאלביסקסמא זוחמ ,רוזא ותואב עצוממה ריוואה-גזמ .ריביסב הדובע-הנחמל ולגוה םשמ
היה בערה .תולחממו בערמ ,רוקמ ,םיבובזכ םש ותמ םישנא .ספאל תחתמ תולעמ םיעברא ביבס
לש הבערה םנטבל וכרד תא הרהמ דע אצמ ,הדובעה-הנחמל עלקנש העות בלכ וליפא .ארונ
.םיריסאה

חותפ עצפכ ,ותוא דקופה לבסה לע תובשחמהו ,יחא לש ורדעיה היה םינש ןתוא לכ
לא יתשגינ ,יברה לש ושרדמ-תיבב תודעוותהה לש המוציעב ,ב"ישת חספה-גחב .ונתחפשמב
לעש הלוגעה הצמה ןמ הנטק תכיתח רבש ,יב טיבה יברה .יחא רובעב הכרב יתשקיבו יברה
.רמא ,"חאל חולשל" .יל הטישוהו ונחלוש

לע טלתשהל לובלבה לחה ,טעמ יתעגרנשכ .יפמ הגה איצוהל יתחלצה אלו דואמ שגרנ יתייה
יוצמ קוידב ןכיה תעדל תורשפא לכ ונל ןיא ,תישאר ?יברה ןווכתה קוידב המל .ייתובשחמ
.הצמה תא ול ריבעהל םילוכי ונייה אל ,ואצמיה םוקמ תא םיעדוי ונייה ול םג .יחא

חלשתש התייה יתנווכ" :רמא יברה .וירבדל רבסה יתשקיבו יברה לא תפסונ םעפ תשגל יתזעה
."תישפוח ץראל עיגיו היסור תולובגמ אצי רשאכ הצמה תא ול

המוצעה דודיעה תשוחת תא ראתל רשפא-יא ,הבר הדימב םימותס ורתונ ןיידע יברה ירבדש ףא
תאצל הכזי ףאו םייחב ראשיי וניחאש ,דבלב עמתשמב םא םג ,ונל חיטבה יברה .ונב וכסנש
!היסורמ

תא יתרמש םינשה ןתוא לכ .ריאממ םייח תוא םוש ונלביק אל םייתניבו םינש המכ דוע ופלח
.רקי רצוא לעכ יחא רובעב יברה יל ןתנש הצמה תסיפ

תשרופמ החטבה שקבמ ינא ,יבר" :ול יתרמא ,'תודיחי'ל יברה לא יתסנכנש םימעפה תחאב
."ונמע וניחא תא בורקב תוארל הכזנש רתוי

יתוא ךושמל הסנמ התא עודמ" :רמאו בלו תוילכ רדוח טבמ יב ןתנ ,דואמ ןיצרה יברה
םג .םהל לוכיו הלאמ םילודג םירגתא םע דדומתה (םדוקה ר"ומדא) יברה ימחו ירומ ?ינושלב
.יברה לש ויניע תא תועמד ופיצה ,תאז ורמואב ..."רבגתי יאדו הז לע

לע ונל עדונשכ .ןיטולחל עיתפמ חרואב יחא ררחוש ,ו"טשת תנשב ,ךכ-רחא דואמ רצק ןמז
ונעדי .היסור - לודגה אלכה תולובגמ תאצל הכזיש וניפיצ תעכ .דואמ ונל חוור ,ורורחש
.ןמז לש ןיינע קר הזשו ,הרקי רבדהש רוריבב

תאצל לכוי ובש םויל ןיתמהו תראפתל ידיסח תיב םיקה ,היסורב וניחא ןתחתה םייתניב
.הנידמהמ

ועבקו הקירמאל ועיגה םה .היסורמ האיצי רתיה ולביק ותחפשמו יחא .א"לשת תנשב הרק הז
ןתנש הנטקה הצמה תא ,טטרבו ליחב ,יקיחמ יתאצוה הנושארה ונתשיגפב .הדנקב םהירוגמ תא
הרשע-עשת .התוא חק" ,הזע תושגרתהב ול יתרמא ,"ךלש הצמה הנה" .ול הרסומל ידכ יברה יל
."ךתוריחל הניתמה איה הנש

('ד"בח רפכ' תיירפס ,'ןוועמ בישה םיברו' יפ-לע)
םיידוהי םייח
"!?ןושיל רשפא ךיא" .שטיוואבוילמ יברה


אישנ תנמזה תא יברה החד המל
ב"הרא

ונימזהו דובכ ול קולחל ,רטרק ימי'ג ,זאד תירבה-תוצרא אישנ הצר ,תורובגל יברה עיגהב
תאצל גהונ אוה ןיא יכ אישנל רוסמל שקיבו ,סומינב הנמזהה תא החד יברה .ןבלה תיבל
אלא ,םיסקטלו תוגיגחל דעונ אל םדא לש ותדלוה-םוי יכ ,ףיסוה יברה .םירוקיבלו תועסמל
.תוננובתהלו שפנ-ןובשחל

רדס .השפוח לש דחא םוי אל ףא יברה לטנ אל ותואישנ תונש לכ ךשמב יכ ,רבדה אילפמ
ןרטסיא 770 -ב ,ורדחל עיגהל גהנ יברה .ובש תועיבקבו ולש תויביסנטניאב ןייפאתה ומוי
קפתסה אוה .ומויב םוי ידמ ךכ .הלילה תוצח ירחא הברה ובזועלו רקובב ,ייווקראפ
תובושת תביתכבו הרות דומילב קסע ,'תודיחי'ל םישנא לביק אלש תולילב .הלק הליל-תמונתב
רמא ,"ןושיל לגוסמ ינניא ,יתבושתל הפצמו ידוהי בשוי םש-יאש עדוי ינאשכ" .וילאושל
.םעפ

םייביראקה םייאב ןיליפת

הכרבל תושקבה יפלא תא ארוק היה םש .ונתוח ןויצ תא ההובג תורידתב דוקפל גהנ יברה
ובש םוי לכב .ברע םע רזוחו םיירהצ תעל םשל אצוי היה אוה .םלועה תוצק לכמ וילא ומרזש
.עובשב םיימעפ תוחפל םשל עסונ היה תונורחאה םינשב .םוצל גהנ ,ןויצל עסנ

םעפ יכ ,רפסמ ,רפח לאומש ברה ,ךוניחה-שיא .לובג העדי אל ,אוה רשאב ידוהי לכל ותגאד
,חספל תוצמו רשכ רשב םוקמה ידוהיל איבהל ידכ ,םייביראקה םייאל יברה ידי-לע חלשנ תחא
לע יברל חוויד םשמו ינשה יאל סט ,דחא יאב ורוקיב םותב .ןיליפת תחנהב םתוכזלו
תא בזעש ,דחאמ ץוח ,םלוכ" .ןיליפת וחינה יאה ידוהי לכ םא תעדל שקיב יברה .ויתולועפ
חיני הז ידוהי םגש גאדו יאל הרזח סוט" :הרוה יברה .בישה ,"רקובב םכשה הריסב יאה
."ןיליפת

םיכרכ םישימחו םייתאמ

:לוכ לוכמ לוכה הב שי .םיכרכ םישימחו םייתאמכ ינפ-לע תערתשמ יברה לש תינרותה ותנשמ
תרותב תוכובס תויגוס רואיב ,הבשחמו תוגה יקרפ ךרד ,תוכובס תוידומלת תויגוסב לופלפמ
תעיבקבו תיתכלה הקיספב הלכו ,הרותה לע י"שר ירבדב קימעמו ירוקמ ןפ תפישח ,תודיסחה
.קרפה לעש תולאשב תורורב תודמע

תודיסחו הרות ירבד אשנ ןהבש ,תויודעוותה לש תועש יפלא לע םיססובמ םירפסה תיברמ
תוצק לכב ,יח רודישב םירבדל ובישקהש םיפסונ תובבר ינזואבו בר םיחכונ להק ינפל
תורשעמ יברה טטיצ ןכלהמבו ,תועש הנומש-עבש םיתיעל וכשמנ הלא תויודעוותה .םלועה
.םיקרפ-ישאר וליפא וא םירפס וינפל ויהיש ילבמ ,רתסנבו הלגנב תורוקמ

םלועה םע דדומתהל

ימ" :םעפ רמא ,הרותב האלפומה ותואיקבב םלועב םסרפתהש ,גנורפשריה סחניפ יבר ןואגה
,'תוחיש יטוקל' לש םיכרכה תורשעמ דחא לכ חותפל אנ-ליאוי ,יהמ תואיקב תעדל הצורש
."תומוקמה-יארמ םע החיש דמליו

ונממ עומשלו הרותב ומע חחושל וחתפל ורחיש ,האמ ילעבו העד ילעב ,םיגיהנמו םיר"ומדא
,('םחנמ ינפ'ה לעב) ל"צז רתלא םחנמ-סחניפ יבר ,רוגמ םדוקה ר"ומדאה ק"כ .המכח הצע
אל ('תמא ירמא'ה לעב) ל"צז יבא תוקלתסה םוימ" :יברה םע הנושארה ותשיגפ רחאל רמא
וחוכבש ינשה ידוהיה תא ריכהל יתיכז םויה .םלועה םע דדומתהל וחוכבש ידוהי יתיאר
."םלועה לומ דומעל


גרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ

תבשב לחש חספ ברע

?חספל הנכהה ירדסב הנשה םייונישה םה המ :הלאש

.ןסינב ב"י ישימח םויל תמדקומ םירוכבה תינעת ,תבשב הנשה לח חספ ברעש רחאמ :הבושת
ידי-לע תינעתה תא רוטפל וגהנ .רוכב ןטקה ונבש ימ לע ןכו רוכב לכ לע הלח תינעתה
םויב םג הווצמ-תדועסב ףתתשהל םירימחמ שי) תכסמ-םויס ןוגכ ,הווצמ-תדועסב תופתתשה
.(ישיש

תא םילטבמ הקידבה רחאל .(ישיש םויב קודבי ,חכשש ימ) ץמח תקידב - ברעב ישימח םויב
.הנש לכבכ ,ץמחה

םג ץמחה תריכמב לולכל שי .הנש לכבכ ,תמדקומ העשב ץמחה תא רוכמל םיגהונ ישיש םויב
ורקובו תבשה ליל תודועסל ץמח םומינימ םיריאשמ ,רקובה תחורא רחאל .רצחבש הפשאה חפ תא
- שמא הקידבב אצמנש המ םע ,ץמחה ראש תאו ,(תוררופתמ ןניאש ,תותיפב שמתשהל יוצר)
ףורשל וא רוכמל חכשש ימ .10:37 העשה ינפל ףורשל גוהנ .ץמח-לוטיב תרימא אלב ,םיפרוש
.תבשה תסינכ דע תאז תושעל לוכי - ץמח

.חספ ברעבכ אלו - םויה לכ םיינרופיצ ץוצקלו רפתסהל ,הכאלמ תושעל רתומ

חיטש לע לוכאל ןיא .רקובב תבשה תודועסב ץמח ולכאי ובש םוקמ דחייל שי :תבשל תונכה
תא רענל ,תדרפנ הניפב םחלה תא לוכאל יוצר .םירוריפה תא םהמ רענל השקש ,המודכו
,חספ ילכב (חספל םירשכ םילכאממ) הדועסה ראש תא לוכאל רובעלו ,הפה תא ףוטשל ,םידגבה
.ץמח ילישבת לש תויראשב ךבתסהל אלש ידכ

'עורז'ה תא .בוט-םויב שא הנממ קילדהל ידכ םייריכב הבהל וא קולד המשנ-רנ ריאשהל שי
רוכזל שי ןכ-ומכ .חלמה-ימו תסורחה תא ןיכהלו הציבה תא לשבל ןכו ,תבש ברעב תולצל שי
.ןכל םדוק ושירפה אל םא ,תוצמה ןמ 'הלח' שירפהל
.ד"בח ללוכ חול .וצק 'יס ח"וא גהנמו הכלה ירעש .'תבשב לחש חספ ברע' רפס .כ"ונו דמת 'יס ע"וש
.ותעב רבד חולזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il