751 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

רבדמב תשרפ * (25.5.2001) א"סשת'ה ןוויסב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ףתושמ הנכמ ונל שי


םישנאש ,הנושמ בצמ םייקתהל לוכי ידוהיה םעב קר
-לע םייחו תונוש תופש םירבוד ,תונוש תוצראב םיררוגתמה
דחא םע ינב םיבשחנ - םינוש תוברת יגהונ יפ


ימי זאמ .ידוהיה םעה ךותב ולעפש םינושה תוחוכה לש םרופיס םג איה תידוהיה הירוטסיהה
הז םיתמעתמה םינוש םירוביצל ,תוקולחמלו םיחוכיוול םידע ונא ונימי דעו םירצמ תאיצי
םעשכ .תועובשה-גחב הרותה תלבק תארקל - המלשו תיתימא תודחאל וניכז תחא םעפ קר .הז םע
."דחא בלב דחא שיאכ" הז היה ,יניס-רה לומ בצייתה לארשי

הלוכי לארשי-םעב תיתימא תודחא .קומע רסמ הב שי אלא ,תירוטסיה הדבוע קר הניא וז
םא תוהתל תמאב רשפא ,הזה סיסבה ילב .יניס-רהב הנתינש הרותה סיסב לע קר םייקתהל
.ףתושמ רבד םוש םהיניב ןיאש ,תודעו תויוברת ,םדא-ינב לש ףסוא ילוא וא דחא םע ונחנא

עזג אלו תוברת אל

,לשמל .תולבוקמה תוימואלה תוירוגטקב ידוהיה םעה תא סופתל ,ירשפא-יתלב ףאו ,דואמ השק
תוברתה םע םיהדזמ ,תיתפרצ םירבוד ,תפרצב םיררוגתמה םדא-ינבמ בכרומ יתפרצה םעה
תא רבוד וניא ,תפרצב רקיב אל םלועמ אוהו ,הקירמאל תפרצמ רגיה ובסש ימ .'וכו תיתפרצה
.רבד לכל ינקירמא אוה ;יתפרצ בשחיהל לכוי אל - התוברת תא ריכמ וניאו התפש

םירבוד ,תונוש תוצראב םיררוגתמה םישנאש ,הנושמ בצמ םייקתהל לוכי ידוהיה םעב קר
ינב לוכה תורמל םיבשחנ - הזמ הז תילכתב םינוש תוברת יגהונ יפ-לע םייחו תונוש תופש
.דחא םע

םעה לא ופרטצה תורודה ךשמב .ןוכנ הז ןיא ?דחא עזגל םיכייש ידוהיה םעה ינבש ,ורמאת
.רבד לכל םידוהי םיבשחנ םהו ,תומואהו םיעזגה לכ ינב (הכלהכ רויג ידי-לע) ידוהיה

וז ףא ?('תד'ל םלועב לבוקמה ןבומב) תד התוא ינב םידוהיה לכ תא רידגהל רשפא ילואו
אוה - הרותה תווצמ תא ןיטולחל םייקמ וניאו יתד וניאש ימ םג ןכש ,הנוכנ הרדגה הניא
רויג לש סקט םושל קקזנ אוה ןיאו ,'רמומ ידוהי' בשחנ ותד תא רימהש ימ וליפא .ידוהי
.ותודהיל בושל ידכ

?ידוהיה םעה ינב לכ תא תרשוקש הדוקנה אופא יהמ

תדחאמה תירבה

,םואלה םידמוע אל הסיסבב .םלועב הליבקמ הל ןיאו תידוחיי איה תידוהיה תוהזה ,ןכא
קחצי םהרבא וניתובא ונל ושירוהש תדחוימה המשנהמ תעבונ תידוהיה תוהזה .תדה וא עזגה
דמעמ ותואב .הרותה תא ונלביקו יניס-רה תולגרמל ונדמעשכ ונמע התרכנש תירבהמו בקעיו
םימעה לכמ ונב רחב םלועה ארוב .ידוהיה םעה ןיבו ה"בקה ןיב הנימב תדחוימ תירב התרכנ
."שודק יוגו םינהוכ תכלממ" לש דועיי ונל עבקו

םידוהי ונתויה תדבוע םצע .תידוהי איה תיתמשנ-תימינפה ונתוהמש םושמ םידוהי ונחנא
תא ךמע אשונ התא - ידוהי תדלונ .תוברתבו םירוגמה םוקמב ,הפשב ,םישעמב הרושק הניא
םג קינעה ה"בקה) ידוהיה םעהמ דרפנ-יתלב קלח התאו ,תידוהיה המשנה ,'תידוהיה הדוקנה'
.(הכלהכ רויג ידי-לע ,וז תירבל ףרטצהל תוכזה תא םירגל

ידוהי ןיב רוהט רשק והז .רבד םושב תינתומ הניאש תודחא וז .תידוהיה תודחאה רוקמ הז
.םיווש ונלוכ הבו 'תידוהי הדוקנ' התוא הנומט ונלוכ בלבש הדבועה חוכמ ,ידוהיל

,הרות - םיידוהי םייח לש םיביכרמ ץומיאב ךרוצ שי ,תעדומו היולג היהת ונתודהיש ידכ
ימינפה ונמלוע תא םיאלממ ונא וז ךרדב .'וכו לארשי-ץראל הקיז ,תידוהי תוברת ,תווצמ
ונתרכה ,ונייח -חרוא ןיבל תימינפה ונתוהמ ןיב המאתה תרצונו םיידוהי םינכתב
ידכ ךכב ןיא ,ונמעב םינוש םיקלח לש תידוהיה הרכהה ןיב םירעפ שי םא םג ךא .וניתושגרו
.ונלוכ תא דחאמש ימינפה רשקה םצע תא תונשל

.רמשלו רצבל םיבייח התואו תידוהיה תודחאה לש הרוקמ הזשדח שיתודחא לש תבש

התייה וז תודחאו ,"דחא בלב דחא שיאכ" יניס-רה דגנכ לארשי-םע הנח ןוויס שדוח-שארב
וז תבשב םייקל ,שטיוואבוילמ יברה תאירק תא ריכזהל יואר הז רשקהב .הרותה תלבקל הנכה
תדוקנ תא ררועל םהבו ,(ןבומכ ,דרפנב) םישנלו םירבגל ,לארשי תודחא לש םיסוניכ
.תועובשה-גחב שדחמ הרותה תלבקל היוארה הנכהה איהש ,תודחאה

םידליה תא איבהל

איבהל יברה לש ותאירק םהבש םיזורכו םינולע ד"בח-יריעצ םיציפמ תועובשה-גח תארקל
לע תססובמ האירקה .הרותה םויקל םיברעה םהש ,םידליה תא םג תורבידה תרשע תאירק דמעמל
הלעמ ינאו ,הנש לכב תאזה השרפה תא ןירוק ווה ,יינב :לארשיל ה"בקה רמא" :שרדמה רמאמ
םיגהונ םיבר תסנכ-יתבב ."הרותה תא םילבקמו יניס-רה ינפל םידמוע םתא וליאכ םכילע
לע רומשלו דחוימה דמעמל אובל םדדועל ידכ ,הקיתמ ירבד םידליה רובעב ןיכהל םיאבגה
.טקשה

רתנספב םינוגינ

תודיסח לש םיירוקמ םינוגינ רחבמ ובו דחוימ רוטילקת שיגמ ןוסלדיא לארשי ידיסחה דבעמה
רוטילקתה םש .תויטנתואהו תוירוקמה תא רמשל ןויסינ ךות ,רתנספב םינגונמ ד"בח
.054-581960 'לט .םינוגינ רשע-דחא וב שיו ,Yearnings From Beyond :(תטלקהו)

ןורבח רתא

בר רמוח ובו ,ןורבח אשונב טנרטניא רתא ותמזויב םיקה ,ץיברוה יבצ ,עברא-תיירקמ ריעצ
.chevron.co.il :רתאה תבותכ .תובר תונומת ןכו םיידוהיה הישרוש לע ,ריעה לעשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.רבדמב תשרפל


טולשל חוכ ךל םינתונ

ימי הלא ויה יניס-רה לע הרותה הנתינשכ םגו ,תועובשה-גחל הנכהה ימי םה הלא םימי
:לארשי-םש לש ותלעמ לע 'ה ירבד תא לארשי-ינבל ונבר השמ ריבעה הלאה םימיב .הנכה
."שודק יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו" ,"םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו"

,ה"בקה םהל דעייש דחוימה דיקפתהו לארשי-םע לש ותלעמ יוטיב ידיל םיאב הלא םיקוספב
.הרותה םהל ןתניהל תדמוע עודמ ריבסמ רבדהו

תלבגומ-יתלב הריחב

רחבש הריחבה וז ."םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" :לארשי-םעל ה"בקה רמוא הנושארבו שארב
לש ויתולעמ לשב האב אל תאזה הריחבה .הלוגס-םע ונתוא השועש הריחב ,לארשי-םעב ה"בקה
תישפוחה ותריחבב אלא ,(ןכרע יפ-לע הדודמו וללה תולעמב היולת התייה זאש) לארשי-םע
.תלבגומ -יתלב הריחב וז אליממו ,ה"בקה לש תימצעהו

םידוהי (א :םימוחת ינשל קלחתמ הזה דיקפתה .לארשי-םע לש ודיקפת תרדגה האב ןכמ רחאל
תאו םיימשגה םהייח תא םג שדקל םישרדנ םידוהי (ב .היתווצמו הרותה םויקב קוסעל םישרדנ
."והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" תניחבב ,םיימוי-םויה םהייח-תוחרוא

רמוחה ךוכיז

:"שודק יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו" קוספב םיזמורמ וללה םידיקפתה ינש

םוי' ,עובשה תומיבש םשכ .םישודק םיניינעב םיקסוע םידוהיש - ותועמשמ "שודק יוג"
וניינע ךכ ,שדוק יניינעב קר אלא ,ןילוח יניינעב םיקסוע ןיא הז םויבש ,ושוריפ 'שודק
.תווצמה םויקו הרותה דומיל - שדוק יניינעב קוסעל "שודק יוג" לש

םשכ ."םירש - םינהוכ" :י"שר שרפמש יפכ .םלועה לע הטילש אטבמ "םינהוכ תכלממ" יוטיבה
,םלועה לע 'םירש' תויהל םיכירצ םידוהיה ךכ ,ול םיפופכה ייח לע טלושו הנוממ אוה רשהש
.ארובה תדובעמ קלח ויהיו םימש םשל ושעיי םה םגש ,םיימשגה םהייח לע םג טולשלו

תירקיעה הרטמה

לש וניינע תוהמ אוה ,םיימשגה םייחה ךותל תיקולאה השודקה תרדחה לש ,הז ןיינע ,םצעבו
ומייקו הרות ודמל תובאה םג ירהש ,הרותה-ןתמ םדוק םג ויה תווצמו הרות .יניס-רה דמעמ
רידחהלו ימשגה םלועה תא ךכזל חוכה ןתינ זאש ,ךכב אוה יניס-רה דמעמ לש שודיחה .תווצמ
.השודק וכותב

ידכ ,"שודק יוג" ינפל "םינהוכ תכלממ" לש ןיינעה תא םידקהו ונבר השמ חתפ ןכל
-םינהוכ' ויהיש חוכ םידוהיל תתל איה הרותה תלבק לש הרטמהו תילכתה רקיעש ,שיגדהל
.'ךרבתי ול הריד' ותוא ושעיו ימשגה םלועה לע וטלשי ,'םירש

םילוכי ךכ-ידי-לעו ,"םישענו םירכזנ הלאה םימיה" רשאכ ,הנש ידמ ןתינו רזוח הזה חוכה
לש םטושפכ 'םינהוכ תכלממ' ויהיש דע ,םלועה יניינע לכ לע םירש תויהל לארשי-ינב
.ישילשה שדקמה-תיבב ,םירבד
(18 'מע ,יח ךרכ תוחיש יטוקל)

הרות ןתמ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמרהכ השק

יוביר תמחמ ,לשמל .רהכ עוציבל םישק םימדנש םירבד שי ."רהה דגנ לארשי םש ןחיו"
טילחי רשאכו - "רהה דגנ" בצייתהל ךירצ ידוהי .הרותל םיתיע עובקל ישוק שי תודרטה
.םיישקה לכ ולטבתי ,תווצמהו הרותה םויקל רסמתהל תמאב
(תוחישה רפס)


שדחהו ןשיה

.תועובשה גח ינפלש תבשב וידיסח ינזואב הרות-ירבד רמול אלש גהנ ןי'זורמ לארשי יבר
שדחהו הלכ ןשיה לוביה - ריצקה םדוק רכיא ותואכ ינירה :בישה ,וגהנמ רשפל והולאששכ
.רצקנ םרט

תידימת הלבק

ןתמ קרש םושמ ?"ונתרות תלבק ןמז" אלו "ונתרות ןתמ ןמז" תועובשה גח ארקנ המ-ינפמ
םוי לכב איה הרותה תלבק לבא ,םירצממ האיציה רחאל ,יניס-רהב ,תועובשה גחב היה הרותה
.הרותה תלבקב קוסעל ידוהי ךירצ ומויב םוי ידמ ;ןמז לכבו
(ם"ירה ישודיח)


תיסחי הלבק

הרותה תניתנ קרש םושמ ,"ונתרות תלבק ןמז" אלו "ונתרות ןתמ ןמז" ארקנ תועובשה גח
לבקמ דחאו דחא לכ ןכש ,םדא לכ לצא הווש הניא הרותה תלבק לבא ,לארשי לכל הוושב התייה
.ויתוגשה יפלו וכרע יפל הרותה תא
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


תוימינפבו החמשב

החמשב הרותה תלבקל" - תועובשה גח ינפל ךרבל גהנ שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא
תומלעה לומ תודדומתהבו תונויסינב הדימעב הרושק הרותה תרימש ןכש ."תוימינפבו
שי ןכ-ומכ .םיישקה לכ לע רבגתהל חוכ הקינעמ החמשהו ,החמשב הלבקל שי ןכל .םירתסהו
- השעמהו רובידה ,הבשחמה - שפנה לש םיינוציחה םישובלה תועצמאב קר אל הרותה תא םייקל
.שפנה םצעב - תוימינפב המייקל שי אלא
(תוחיש יטוקיל)


תיגיגכ רה

הרותב קשח םדאל ןיא םא םגש ,ונדמלל .תיגיגכ רה םהילע ה"בקה הפכ הרות ןתמ תעשב
םיפוכש ימכ המדיו וחרוכ-לעב םייקיו השעי אלא ,הנממ לטביהל ןירוח-ןב וניא ,הדובעבו
.ונוצר דגנ תושעל ותוא
(בוט םש רתכ)


שפנב עגונ

רצוי דומילה .ותיב-ינב תושפנבו דמולה שפנב ,שממ שפנב עגונ םויו םוי לכב הרותה דומיל
.םימש-תאריו הרות לש ריווא תיבב
(םוי םויה)


אלפה המ

םירצמ יאצויש אלפה והמ ,םלוע-לש-ונוביר" :תועובשה גחב רמוא היה ליבונר'צמ יכדרמ יבר
םג לארשי-ינבל אנ-השע !תואלפנו םיסינ םהל תיארה הרות ןתמ ינפל ירה ?הרותה תא ולביק
."הרותה תא ולבקי לוכהש הארתו ,תואלפנו םיסינ םויה
עובשה תרמיא


הרורב הפש

היה דימת אל .תוילגרמ קיפמ הפ ,םיברב הרות ץיברמ היה בוקינב'זוק בוד-באז יבר דיסחה
.םיטושפ םידוהיל וליפא רועיש רוסמל השקתהו ,השק םוגמגמ לבס ותוריעצב .הזכ

ךילע" :יברה ול רמא .ותכרב תא שקבל טילחה ,'קדצ-חמצ'ה ובר לא סנכנשכ ,תחא תעפ
."הקלח הפשב רבסהו רואיב לש תוחוכ ךל ןתיי ה"בקהו ,םיטושפה םידוהיה םע דומלל ףיסוהל

,תוטיהרב רזח ,ותרייעל ובושב .היה אלכ םלענ םוגמגה - אלפ הז הנה ,יברהמ אצישכ
לש םלוגה ינא" :ךויחב רמא םייסשכ .יברה יפמ עמשש תודיסח ירמאמ השולש ,לוכה תמהדתל
."רשבמ םלוג השע יברה וליאו ,רמוחמ םלוג השע ל"רהמה .יברהתודיסחה יכרד


גרטקמ ןיא

תונכהל המודב ,עיזבו תתרב ,האריבו המיאב תועובשה-גח תארקל ןנוכתהל וגהנ םידיסח
תובישיה ידימלתל ויתורגיאמ תחאב צ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכ ךכו .םירופיכה-םוי תארקל
:(וע 'מע ,ה ךרכ ,ולש שדוק-תורגא)

וריאהש םייוליגהו תורואה םתוא םיריאמו םילגתמ ...ונתרות ןתמ ןמז אוהש תועובשה-גחב"
תא דירטמ ךרבתי 'הו ,הלעמל ןוצר תע ןמז אוה תועובשה-גח ...הרות-ןתמ תעשב ולגתנו
םוצד שודקה םויו הנשה-שארב תועיקתה תעשב ותדרטה תמגודב ,לארשי-םע לע גרטקמה
הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה ןמז אוה תועובשה-גח רשא ,תרמוא תאז .םירופיכה
,גרטקמה ןטשמ עירפמ ןיאב ,הרותל עגונב הבושתב קסעתהל ןכו ,םימש-תאריב הדובעהו
."םירופיכה םוצד שודקה םויו הנשה-שארב תועיקתה ןמז תמגודכ

םימשה וחתפנ

האראו םימשה וחתפנ' תניחבב היה בוט-םש-לעבה לצא תועובשה-גח" :שטירזממ דיגמה רמא
םיאור ויה - דיגמה ברה לצא תועובשה-גחב ונייהשכ" :רמא ןקזה ונבר ."'םיקלא תוארמ
לכ לצא םא-יכ ,דבלב דיגמה לצא רומא הז ןיא" :'קדצ-חמצ'ה ,ודכנ ךכ לע רמא ."םישיגרמו
םילכב ךרוצ שי ךכ םשל םלוא .תופוקתה לכב אלא ,הפוקת התואב קר אלו ;וניאישנ וניתובר
.(120 'מע ג"שת תוחישה רפס) "םיימינפ

תודיסח רמאמ רמא תחא הנש .תועובשה-גחב תודיסח ירבד רמול הברמ היה יעצמאה ר"ומדא
ףאש ,ףסונ רמאמ תרימאב יברה לחה ,ותיבל תונפל בשוח להקה דועבו ,הליפתה ירחא ךורא
ילודגמ דחא .ישילש רמאמ תרימאל ןנוכתהל לחה ,ינשה רמאמה תא םייסשכ .ךורא היה אוה
:ורבעל ארקו ,'קדצ-חמצ'ה ,ונתח תיבל ץר ,לימוהמ קיזייא-קחצי ברה ןואגה ,םידיסחה
."הירק תוצוחב תוקולאה תכפתשמ ךיא הארו אוב"

התייה רמאמה תלחתה .תודיסח רמאמ ב"שרה יברה רמא ,תועובשה-גח לש ןושארה הלילב ,םעפ
יברה ללפתה רמאמה תרימא רחאל .יצחו םייתעש הכשמנ ותרימאו ,תורנה תקלדה ינפל בר ןמז
דחא הנענ גחה תדועס תעב .הלודג תוקבדבו תוכיראב - וכרדכו ,ורדחב תיברע תליפת
םויה ונל היה ךכו ,תיברע תליפת ןכמ רחאלו ,בר ןמז הכשמנ רמאמה תרימא" :רמאו םיבוסמה
ול בישה ."אליממ ךרדב [רמועה תריפס ימימ ןורחאה םויה לש המימת המלשה=] 'תומימת'
ידי-לע אב רבדה םא וליפא ,'אליממ ךרד'ב אלו 'דבעיד'ב אל םילגוד םניא םידיסח" :יברה
,'תומימת' לע עגייתהל שי .העיגיו הדובע ידי-לע האבה וז איה תיתימא תומימת .תודיסחה
.(119 'מע ב"שת תוחישה רפס) "'תומימת' הז ןיא - אליממ ךרדב אבש המו

-גח רחאל םימי המכ ,תחא הנש יכ ,(ד"כשת קלב תשרפ תבש) םעפ רפיס שטיוואבוילמ יברה
לע תונעל בריס יברה .צ"יירה יברה תא והשלכ ןיינעב לואשל םידיסח וסנכנ ,תועובשה
..."רהה ןמ יתדרי אל ןיידע" :ורמואב ,הלאשה

הרוחסה תא זוראל

הרות ירתס ,הרותבש אילג - םירבד השולש ונתינ הרותה-ןתמב" :ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא
- הדובעל חוכה .םיעדויש םיבר שי הרות ירתס .דחא לכל שי הרותבש אילג .הדובעל חוכהו
.(102 'מע ה"שת תוחישה רפס) "ךכב הצורש ימל םינתונ תאז

-גח רחאלש ןימולשתה ימי לש םניינע והמ" :ןקזה ונבר ,ובס תא לאש 'קדצ-חמצ'ה
ןיא ,הרוחס הברה םש הנוקו ,לודג דיריל עסונ רחוס רשאכ" :ןקזה ונבר הנע ."?תועובשה
אלש ,ותרוחס תא בטיה זרואו םימי המכ ההוש אוה אלא ,דיריה רחאל דימ ותיבל רזוח אוה
דחא לכ הנק יאדו הרות-ןתמ ןמזב :ןאכ ףאו .התיבה הכוראה העיסנה ךשמב דבאת אלו בנגית
זוראל ידכ ,גחה ירחא םימי המכ תויהל ךרוצ שי ןכל .גחה לש םייוליגה עפשמ 'הרוחס' תצק
.(285 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "ןמזה תדרטב דבאת אלש ,וז 'הרוחס' בטיה


הלואגל הייפיצב


ינא אבה םלועל לבא ,םיחכתשמו םידמול ויה ,ערה רצי ידי-לע ,הזה םלועב :ה"בקה רמא"
רמאנש ,םדמליש םדאל םיכירצ םכניאש אלא ,דוע אלו ...םיחכתשמ םכניאו םכמ ערה רצי רקוע
"'יתוא ועדי םלוכ יכ ...והער תא שיא דוע ודמלי אלו'
(אי 'יס בקע אמוחנת)

היהש השעמ


הבהאב ןקתל

-גחד 'א םוי לש ףסומו תירחש תוליפת ומייתסה ידאלמ ןמלז-רואינש יבר לש ושרדמ-תיבב
,אוה הז םוי ןכש ,הנש ידמ וגהנמכ ,ומצעבו ודובכב יברה רבע הביתה ינפל .תועובשה
וברו ורומב הארש ,ןמלז -רואינש יבר .בוט-םש-לעב לארשי יבר לש ותוקלתסה םוי ,עודיכ
.ינחורה ובס לאכ ט"שעבה לא סחייתה ,ינחורה ויבא תא שטירזממ דיגמה

םוי תא ןייצל הדעונש ,תיתרוסמה תודעוותהל וידיסח םע בסהו ןייה לע שדיק יברה
ידכ ,ט"שעבה לש וכרד לע רפסלו רבדל יברה גהנ הלא תויודעוותהב .ט"שעבה תוקלתסה
.וידיסח בלב השירשהל

:ןלהלש רופיסה תא רפיס הנש התואב

וליפא .תוירבה יניעמ רתתסמו ,הרותב ןואג ,וישעמב קידצ שיא .ט"שעבל היה קהבומ רבח
,בושייל בושיימו ריעל ריעמ דנו ענ היה הנשה תומי בור .ריתסה ואצומ ריע תאו ומש תא
.ץינמרקמ אב אוהו השמ-ןורהא 'ר היה ומש .תסנכה-יתב יאב ינזואב תושרד אשונו

היה הליחתב .עלקנ וילאש םוקמה יבשות לע עיפשהל השמ-ןורהא 'רל התייה תידוחיי ךרד
.ולש הרבסהה שוחמו ויתועידי ףקיהמ םילעפתמ ויהש ,םוקמה ינדמל םע תולפלפתהב חתופ
ותוישיאל הכרעה לש סחי ותוא םיבבוסה לצא ררועו םינדמלה ברקב ודמעמ תא רציבש רחאל
.םהינפל שרדו םוקמה ינב תא ףסא ,וירבדל תונרקסו

בחר ינרות עדי לע ודיעה רשא הרות ירבד רוזשל ץינמרקמ השמ-ןורהא 'ר גהנ ויתושרדב םג
.הבושת-ילעב לע םירופיסב וקסע ויתושרד רקיע לבא .רתויב הקימעמ הנבה לעו דואמ

-רחא .םהב ולשכנ םיינומלא םישנאש םיאטח לש םינוש םיגוס טרפמ היה בר ירואית ןורשיכב
לעו ,ושעש הבושתה לע רפיס ףוסבל .םהיאטח תובקעב םתוא ודקפש שפנה ירוסיי תא ראית ךכ
.םשפנב ןוכשל הרזחש הוולשה תשוחת

ולוק תא תחא םעפ אל ףא םהילע םירה אל אוה .םיטושב ויעמוש תא רסיי אל השמ-ןורהא 'ר
וקסע וליאכ ,ךורב ,םעונב ורמאנ וירבד ,ךפהל .המישאמ עבצא םלועמ םרבעל הנפה אלו
.םמצע םהילע רבדמ אוה וליאכ התייה םיעמושה תשוחת ךא ,םיארנ-יתלבו םיקוחר םישנאב
םהייח ןיבל השמ-ןורהא 'ר לש וירופיס ןיב האלמ המאתה ,אלפ-חרואבכ ,ואצמ להקב םיבר
םיבר םידוהי ררוע וז ךרדב .ונורג ךותמ תרבדמ שדוקה-חורש התייה םתשוחתו ,םייטרפה
.המלש הבושתל

ומשו רישעו ןדמל ידוהי ררוגתה ,םעפל םעפמ דוקפל השמ-ןורהא 'ר גהנ ןתואש םירעה תחאב
ותונבדנ תדימ תוכזב תאז ,"ןבדנה קחצי-לארשי 'ר" ול וארק תוירבה .קחצי-לארשי 'ר
ראופמ תודימ-תיבב ררוגתה אוה .הרותב קחצי-לארשי 'ר קסע םויה תועש בור .תגלפומה
.םיאנ םיחוור ול הבינהש הינסכא התייה ותולעבבו

תרדהל הביסה .השמ-ןורהא 'ר לש ויתושרדל אובלמ יתטיש ןפואב ענמנ קחצי-לארשי 'ר
.יוארה דובכב וב גהני אל ןשרדה אמש ,קחצי-לארשי 'ר לש וששחמ העבנ תושרדהמ וילגר

ובילב וחפיט ,השעש םיברה דסחה ישעמו תילכלכה ותחלצה ןכו ,קחצי-לארשי 'ר לש ותונדמל
וששח ןאכמו ,ריהי םדאל ךפהנ אוה .דואמ ההובג תימצע-ןוצר-תועיבש תשוחת ןמזה תצורמב
.השמ-ןורהא 'ר לש ויתושרדל אובל

קחצי -לארשי 'ר תא םינפ-לא-םינפ שוגפל חרכומ אוה תחא םעפ יכ ,טילחה השמ-ןורהא 'ר
-לארשי 'ר םגש העשב שרדמה-תיבל ןמדזה ריע התואב םיאבה וירוקיבמ דחאב ,םנמאו .ןבדנה
.םוקמב היה קחצי

החישה ךלהמב .הרות ירבדב השמ-ןורהא 'ר חתפ קחצי-לארשי 'ר םע ותחיש תא םג ,וכרדכ
הבושת בישה קחצי-לארשי 'ר .ארמגה תויגוסמ תחאב השק הלאש קחצי-לארשי 'רל גיצה
.השמ-ןורהא 'ר תא המיעפהש

'ר לש וביל ץמחנ ןכ ,הלודג תונדמל לע הדיעה רשא ,הבושתה תמרמ ותולעפתה לדוגכ םלוא
'ר חנאנ ,"םכלש הרותה לע הלודג תונמחר" .קחצי-לארשי 'ר לש ותוואג לע השמ-ןורהא
.םישמ-ילבמכ יכדרמ-ןורהא

תא טטיצ אוה .ותרימא תא ריבסהל ץלאנ ןשרדה .ןוהמיתב ויתובג תא ףקז קחצי-לארשי 'ר
הסינו ,"םלועה ןמ ותדרט ,םעבריב וב התייהש חורה-תוסג" :(ןירדהנס תכסמב) ארמגה ןושל
בשח אל קחצי-לארשי 'ר לבא ,חורה-תוסגו בלה-תוואג לש ןתרמוח לע וחיש-שיא תא דימעהל
.עוגפ רתונו ויפלכ םינוכנ םירבדהש

-שיא תא תולעהל םוקמבו ותמישמב לשכנש לע ןופצמ-תופיקנ לוכא היה ןשרדה השמ-ןורהא 'ר
.רבדה תא ול רפיסו ,ט"שעבה ,בוטה ורבח תא שגפ ןמז רובעכ .וב עגפ ,רשיה ךרד לע וחיש
םינדמלה בלבש חורה-תוסג תא .ךרדה וז אל .ירבח ,ךכ אל" :ךכ השמ-ןורהא 'רל רמא ט"שעבה
,םמצע םהש דע ,הבר הכ הבהא םהילע תוברהל שי .הבהא לש ךרדב אלא ,הלפשהב קלסל ןיא
."םתוואגמ וקלתסיו םנורסחב ושוחי ,םהילאמ

תאמ יל שירוה שטירזממ דיגמה ירומש יתיכז" :ורופיס תא ידאלמ ןמלז-רואינש יבר םייס
."לארשי -תבהאב החלצהל הכרב הילע ףיסוה ףאו ,ידוהיל תאזה השיגה תא ט"שעבה
רמע המלש ברה םע םיידוהי םייח
"לוזלזו תואשנתה אללו הביח ךותמ" :רמע ברה


יפתכ לע תלטומ הדבכ תוירחא"
"םינברה

םיגהונ הז גחבש םושמ ,[קדצ ירומ=] 'םיצ"ומה גח' תועובשה-גח הנוכמ םידיסחה תוליהקב
ידכ ,םתליהק ינב םע ראשיהל םיצלאנ םה םירחא םיגחב .ר"ומדאה רצחב סנכתהל םינברה
ןכ-לעו ,תובר תויתכלה תולאש ןיא תועובשה-גחב לבא ,גחה יניינעב תולאשה לע בישהל
.תונברה יניינעב קוסעלו סנכתהל םינברה םילוכי

ןידה-תיב בא ,רמע המלש ברה ןואגה לש איה ונימי תונברב תוטלבתמו תולועה תויומדה תחא
רבעמ הברה העיגמ ותעפשהש םירפס רבחמ ,תישארה תונברה תצעומ רבח ,הווקת-חתפב ינברה
לכ לע םצעבו ,לארשי ינבר לש םהיפתכ לע םויכ תלטומ דואמ הדבכ תוירחא" .וריע ימוחתל
םוצע ןואמיצ וישכע שי" .רמוא אוה ,"ולוכ רוביצה יפלכ ,הרות לש הרואל הכזש ימ
תונמדזה תאז .לבקלו עומשל התע םיצור ,תודהיל םירכונמ םמצע ושח רבעבש םידוהי .תודהיל
."הדבאל רוסאש תרזוח-יתלב

דמללו דומלל

ד"בח תבישיבו 'םולש הוונ' תבישיב דמל וירוענב .וקורמבש הקנלבזקב דלונ רמע ברה
לארשיב תיב םיקהשכ .ץראה ןופצב ררוגתהו ותחפשמ םע הצרא הלע ב"כשת תנשב .וקורמב
רוסמל הביבסה יבושייל אצי ברעה תועשבו הרותב קסע םויב .ימולש הרייעב 'ללוכ'ל ףרטצה
אוה תונורחאה םינשב .הפיח די -לעש םידגמ בשומה בר שמיש רתוי רחואמ .תודהיב םירועיש
ךא ,ץראב תויולתה תווצמבו תורשכ יניינעב םילודגה םיחמומה דחא בשחנו קרב-ינבב ררוגתמ
.הרות ירועיש רוסמל ידכ ריעל ריעמ וילגר תתכל ףיסומ אוה התע םג

טטצל עדי ידוהי לכ ,רבעב" .רודה לש תיזכרמה היעבה תא רוכינבו תורובב האור רמע ברה
הניחבמ ותוא בייחת תודהיהש ןכומ היה דימת אלו םיכסה דימת אל .ל"זח רמאמו קוספ
םירבד עדוי אל .ירמגל קתונמ ונימיב ריעצה רודה .ריכהו עדי אוה תוחפל לבא ,תישעמ
."רתויב םייסיסב

קירה ךותמ

ידי-לע תובר םינש ךשמב הגהנוהש תנווכמ תיטילופ תוינידמ לש הרישי האצות וז ,ותעדל
.עדייש וצר אל יכ ,תודהיה לע רבד עדוי וניא ריעצה רודה .לארשיב ךוניחה תכרעמ יעבוק

ינא :תובר םינש ונעדי אל ותומכש ףקיהב שדח בצמ וישכע רצונ" :ימיטפוא אוה תאז םעו
המ ,םתוא לאוש ינא .המלש הבושתב ורזח רבכש הלאכ וא ,תודהיב םיניינעתמה םיריעצ שגופ
ונרזח :םירמואו םיבישמ םהו ?םכינפל חותפ היה לוכהש העשב ,תודהיב ןיינעתהל םכתא איבה
ונשח זא אקוודו לוכהמ ונמעט ,לוכה וניאר .ונילגרל שורפ היה לוכהש ללגב אקווד תודהיל
."ירמגל רחא והשמ םישפחמ ונחנאש

הבהא ףיערהל

יניס-רה תולגרמל בצינ לארשי םעשכ" :תווצמה ירמוש רוביצל םג האירק הנפמ רמע ברה
הדימ םהילע ףיערה אוהש ,הריבסמ תודיסחה תרות .'תיגיגכ רה םהילע הפכ' ה"בקהש ,רפוסמ
ונילע .הרותה תא לבקל אלא הרירב םהל הרתונ אלש לוכיבכש דע ,הבהאו הברק לש הלודג הכ
.לוזלזו תואשנתה אללו הביח ךותמ .וינפל התוא חותפל ,הרותל רוביצה תא ברקל

דחאלו םיימינפה תועדה-יקוליחו םיחוכיווה לכ לעמ םמורתהל ידרחהו יתדה רוביצה לע"
לוכל רמול .הרותה ןרק תא םמורלו ,דובכבו םעונב 'ה רבד תא םסרפל - וז הרטמל תוחוכ
,תונוכנ םיכרדב לעפנו תאז השענ םא .'התרותב אלא המוא לארשי ןיא'ש ,לולצו םר לוקב
."םעפ-יאמ רתוי ותרותלו 'הל וישכע רע לארשי בל .החלצה לחננגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


םעונ יהיו

התאו"ו "םעונ יהיו" תבש-יאצומ לש תיברע תליפת םויסב ףיסוהל גהנמה םעט המ :הלאש
?עובשה עצמאב בוט-םוי לחשכ תאז םירמוא ןיא עודמו ,"שודק

ומייסשכ לארשי -ינב תא ונבר השמ ךריב ובש ,הכרב לש רומזמ אוה 'םעונ יהיו' :הבושת
'םעונ יהיו' קוספה תא הדימעב תבשה יאצומב רמול גוהנ הלבקה יפ-לע .ןכשמה תכאלמ תא
.'םימי ךרוא' ןורחאה קוספה לע תינש רוזחלו ,וירחאלש 'רתסב בשוי' קרפה תאו

,הליפתה תא ךיראהל ידכ תאז םישוע .'שודק התאו' תליפת תא םירמואו םיפיסומ ןכמ רחאל
רחאל םוניהיגל רוזחל םיעשרה לש םתעש החדית ךכבו תסנכה-תיבב לארשי-ינב והתשיש ידכ
.תבשה

ורמאי אלש" ,הלילב הלואג ןיאש יפל ,'לאוג ןויצל אבו' אלו 'שודק התאו' םיליחתמ
תלואגב רמאנש ומכ ,םייוגה לכ יניעל ,םויב אלא ,הלילב וחרבש םה םיבנג ומכ תומואה
רחא הז 'יתירב תאז ינאו'ו 'ןויצל אבו' םיקוספה םיאב (אכ-כ,טנ) היעשי רפסב ."םירצמ
.ינשה תא םג םירמוא ןיא ןושארה תא םירמוא ןיאשכ ןכלו ,הז

רמול םיגהונ ןיא ,אבה עובשב השעמה ימי תששמ דחאב םירופיכה-םוי וא בוט-םוי לח םא
םייואר םימיה תשש לכ ויהיש ךירצו ,םיימעפ "ונידי השעמו" םירמואש רחאמ .'םעונ יהיו'
.ליגרכ תאז םירמוא - האבה תבשב בוט-םוי לח םא לבא .הכאלמל

'םעונ יהיו'ש ןוויכמ ,השודקה רדס תא םג םירמוא ןיא ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיאש ןמזבו
ןכלו ,("לארשי תוליהת בשוי") לארשיב הניכש התרש הז ידי-לעו ןכשמה תכאלמל ךייש
.וזל וז תודומצ ולא תורימא

-לוח תבשב םגו ,עובשה עצמאב בוט-םוי לחשכ םג תאז רמול (הלבקה יפ-לע) וגהנ םידרפסה
.תרחאה תבשה דע אבה עובשה ימי לכל השודק תפסות ךישמהל ידכ ,דעומה
,ו"ס םש ףסוי טוקלי .כ"ונו ,הצר 'יס ןקזה ר"ומדא ע"ושו א"מר ,רוט .דפק,גכק 'מע םהרדובא
.נ"שו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il