755 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

חרוק תשרפ * (22.6.2001) א"סשת'ה זומתב 'א * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


יברה לש הביטנרטלאה


.םילאוש םיברש הלאש וז - "בצמה לע רמוא יברה היה המ"
הזח םג אלא ,תואיצמה תא חתנל ביטיה קר אל יברהש ,ררבתמ
תורמה היתואצות תא קייודמב


םהבש םימיל םיעוגעגב םיבר םיפקתנ ,ץראב וישכע תררושה םינואה-רסוחו הכובמה תריוואב
הלאש וז - "בצמה לע רמוא יברה היה המ" .שטיוואבוילמ יברה לש חטובה ולוק המרב עמשנ
ארוקש ימ לכ .תכל-תוקיחרמ תויונשפבו םישוחינב קוסעל ךרוצ ןיאש ררבתמ .םילאוש םיברש
.היטרפל ונימי תואיצמ תא הזח אוהש הדבועה חכונ םהדנ דמוע ,יברה רמאש םירבדה תא

ןוסאה תא רוריבב האר יברה יכ שח ,םינש תורשע ךשמב יברה רמאש םירבדב םויה ןייעמש ימ
,רמול גהנ יברה .עירתהלו ריהזהל ידכ לוכה השע אוה .ונידי-ומב ונמצע לע םיטיממ ונאש
- באוכשכ ,םדאה עבט הז יכ ,קותשל לוכי אוה ןיא לבא ,ול םיבישקמ ןיא יכ עדוי אוהש
היתואצות תא קייודמב הזח םג אלא ,תואיצמה תא חתנל ביטיה קר אל יברהש ,ררבתמ .םיקעוצ
:וירבדמ טעמ הנה .תורמה

שא תחת מ"ומ

- ןוחטיבה תשוחת תא ריבגהלו םביחרהל ,ןורמושבו הדוהיב םיבושייה תא ססבל םוקמב
הדוהימ םיחטש לבקל םבוטב וליאויש םהילא םיננחתמו ,םילבחמו םיחצור ירחא םיפדור
הניא םתמיתחו ,םהלש תחא הלימל ןימאהל רשפא-יאש ,םילבחמבו םיחצורב רבודמ .ןורמושו
ןיכסה תא וידימ חינה אל ,לוגע ןחלוש דיל ומע בשוי חצורהשכ םג .ריינ תסיפמ רתוי הווש
.(1985 רבמבונ ,ו"משת ןוושחרמ) ותוא רוקדל ףיסומו

ןוחטיבה רודרד

המכ יפ עורג ןוחטיבה בצמ היהי ,םיחטשה תא וריזחי םאש ,דחא הפ םירמוא אבצה ישנא לכ
ימי המכ ויהי םייתניבש םינעוט םהש אלא ,תאז םיעדוי םיאקיטילופה םג .וישכע אוהש יפכמ
.(1975 רבמטפס ,ו"לשת ירשת) ..."םולש"

םילשורי תריסמ

רוסמל םמע רומגו יונמ .העוט - שדוקה-ריע םילשוריב רצעיי םירותיווה לולסמש בשוחש ימ
,הרמה תמאה תא ומילעיו רוחס-רוחס ורבדיש ,יטמולפיד חוסינל קר םיכחמ .םילשורי תא םג
.(1980 יאמ ,מ"שת רייא) !הקיתעה םילשורי ,שדוקה-ריע םילשורי תא םיברעל םירסומש

ימינפה ץחלה

רוסמל םיצחולה םידוהי שיש הדבועה תא ,םידוהיה ןיב תועידה-יקוליח תא בטיה עדוי יוגה
רתויו ץמוא רתוי יוגל ןתונ הז .דיווייד-פמקב םהל חטבוהש הממ רתוי וליפא םייוגל
טולשל םירומאה הרטשמהו אבצהמ עתרנ וניאו ,'וכו ףרושו תיצמ ,הכמ ,ללותשמ אוה .הפצוח
.(1978 רבמצד ,ט"לשת ולסכ) םוקמב

רומגלו חתנל

,'וכו הלגומה לכ תא תוקנלו דימ חתנל איה חילצהל הדיחיה ךרדה ,חותינ עצבל ךירצשכ
םד םיכסוח וז ךרדב אקווד לבא ,םירוסיי רתוי שיו םד רתוי ךפשנ עגר ותואבש יפ-לע-ףא
.אירבי הלוחה ,רקיעהו ,םירוסייו

,'זגורב' היהי אל והשימש ידכ ,ןיינעה תא ךושמלו ךושמל רשפא :לשמנב קוידב ךכ
,הללאמרב ,םכשב ,ןורבחב ,הקיתעה םילשוריב 'וכו םקשנ םע םילבחמה תא ריאשהל םייתניבו
לכמ ,םימלשו םיאירב ,םילבחמה לכ תא שרגל - ץרחנ השעמ תושעל רשפאו .םוקמ לכבו
,טקשב תויחל םיניינועמ םבור .םילבחמ םה םש םיאצמנה םיברעה יפלא-תורשע לכ אל !םיחטשה
םיששוחש אלא ,םה ימ םיעדויו ,םלוכ תא םיסיסתמה םירופס םישנא אלא םניא םילבחמהו
.(1978 רבמטפס ,ח"לשת לולא) םהב עוגפל

וישכע רוצעל

ףסונ ץחל וירחא ררוג רותיו לכ ןכש ,םירותיווה תא קיספהל םיבייח ויהי רבד לש ופוסב
רתוי ונדיב ראשיי ,םדוק ורצעיש לככ לבא .רוצעל םיחרכומ ויהי והשלכ בלשבו ,יד ילב דע
רוצעל רתוי לק היה הנש יצח ינפל .דועו דוע ורתווי םא רשאמ בוט רתוי הברה היהי בצמהו
סראמ ,מ"שת רדא) !ורצעיו וישכע תאז ושעיש תוחפל לבא .רתוי דוע לק היה הנש ינפלו
.(1980שדח שיאלוליהה םוי יגהנמ

,בורקה ןושאר םויב לוחיש ,זומתב 'ג ,שטיוואבוילמ יברה לש יעיבשה אלוליהה םוי תארקל
תוקלתסהל אלוליהה םוי תארקל ,ומצע יברה עבקש םיגהנמה יפ-לע וירשוקמו וידיסח םיגהונ
םיאורקה רפסמש םוקמבו) הרותל תולעל דחאו דחא לכ לדתשי שדוק-תבשב .םדוקה יברה ,ונתוח
םויב .המשנ-רנ םיקילדמ תבשה תאצ םע .(הרותה תאירקל םיניינמ המכ םישוע ,קיפסמ וניא
,יברה לש וירפסמ דחאב ותוא םיחינמ ,'שפנ-ןוידפ' םיבתוכ ,הליפתה ירחא ,רקובב ןושאר
.(00-1-718-7234444 :'סקפה רפסמ) שודקה ןויצה לע ותוארקל ידכ ותוא םירגשמ ןכמ רחאלו
,רסמש ןורחאה תודיסחה רמאממ םיקרפ םידמול ,יברה לש ויתודסומל הקדצ תפסות םינתונ
תודעוותה םימייקמ ןכ-ומכ .שודקה ומש תויתואב םיליחתמש הנשמ יקרפ ןכו ,'הווצת התאו'
.תידיסח

תולודג תויודעוותה

.זומתב 'ג אלוליהה םוי לגרל תולודג תורצעו תויודעוותה םימייקמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
ולעופ לעו יברה לע ורפסיש םיחרוא ןכו ויסנרפו םוקמה ינבר ופתתשי הלא םיעוריאב
תוליעפה תא םיריבגמ ד"בח ידיסח .ויתוחרואב תכללו ויכרדב קובדל רוביצה תא וקזחיו
תחנה ינכוד ורבגותי .אובל הבורקה הלואגב הנומאה קוזיחלו תודיסחהו הרותה תצפהל
תווצמב תונבהו םישנה רוביצ יוכיזל תוליעפה תא ורבגתי םישנהו ,םירעה תוצוחב ןיליפתה
.שדוק-תבש תורנ

תיסורב תועמשמ

-אצי ,םייחה לע שטיוואבוילמ יברה לש ותפקשה תא שיגמש ,"תועמשמ לש םייחל ךרדה" רפסה
יבחרב הלודג החלצהל הכז ,תילגנאב ורוקמב בתכנש ,רפסה .תיסורל םוגרתב םג וישכע רואל
.03-9606018 .תיסורל םג וישכעו ,תובר תופשל םגרותו םלועהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.חרוק תשרפל


ונבר השמ לש תוכז דומיל

ןימיל .ודגנ המקש הדבכנ הרובח לומ השמ דמע ,ונבר השמ דגנ ותדעו חרוק תקולחמ הצרפשכ
ותמעתה םריבאו ןתד םג .לארשי-ינבמ םיברו ,ןירדהנס ישאר םישימחו םייתאמ ובצייתה חרוק
השמ דמוע ןכ-יפ-לע-ףא .וב וחיטהש םיפוצחה םירבדה תא תנייצמ המצע הרותהש יפכ ,השמ םע
."!?ףוצקת הדעה לכ לעו אטחי דחא שיאה" :ה"בקה ינפל ללפתמו ונבר

לש ןבומב אוה "תוחור"ש ,י"שר שרפמ ."תוחורה יקולא ל-א" :השמ רמוא ותליפת תליחתב
וילע החרסש םדו-רשב ךלמ" :לשמ י"שר איבמ .תובשחמ עדוי ה"בקהש איה הנווכהו ,תובשחמ
ךינפל ,התא לבא ;םלוכמ ערפנ ,סעוכ אוהשכ ךכיפל ,אטוחה ימ עדוי וניא ,הנידמ תצקמ
העשב ,דחא אטוח לע רבדמ ונבר השמ ,בוש ."אטוחה ימ התא עדויו תובשחמה לכ תויולג
!לארשי-ינבמ בר ןומהו ,ןירדהנס ישאר םישימחו םייתאמו םריבאו ןתד םג ופתתשה תקולחמבש

?השולש וא דחא

אטח ימ עידומו עדוי ינא ,תרמא הפי ,ה"בקה רמא" :ה"בקה לש ותבושת תא י"שר איבמ ךשמהב
,הלאשה תלאשנ ."םריבאו ןתד ,חרוק ןכשמל ביבסמ ולעה" :ה"בקה הוויצ זאו ."אטח אל ימו
אלש עידומ ה"בקהו "דחא שיא" לע רביד ונבר השמש העשב ,"תרמא הפי" השמל ה"בקה רמא ךיא
!?השולש אלא אטח דחא

ןיב דירפהל הסינ השמ .לארשי-םע לע תוכז דמלל ותפיאש הדמע ונבר השמ לש ותנעט דוסיב
חרוק - "אטחי דחא שיאה" :ה"בקה ינפל ןעט אוה .וירחא וררגנש ימ לכל תקולחמה ללוחמ
היה אל אוה וליא .תקולחמה ךותל םתוא ררגו םירחאה תא תיסהש אוהו אטח רשא אוה ודבל
.תקולחמה ןיינע לכל םיסנכנ וללה ויה אל ,תוקדוצ ויתונעטש םתוא ענכשמו םתוא התפמ

"תרמא הפי"

ןכש ,ילילש רבד השעש םשא אוה ןיאש רמולו וז הנעטב תוסכתהל יאשר וניא ומצע םדאה םנמא
רחא ררגיהל אלש ותעדב קזח תויהל םגו עשרה ןמ קחרתהל שרדנ םדאה .ךכל והתיפ רחא והשימ
תא ללוחש ימ היהש ,וז הדבועב השמ זחאנ לארשי-םע לע תוכז דמלל ידכ לבא .התסהו יותיפ
.וירחא וררגנש ימ ויהו תקולחמה

יללוחמ ןיב דירפהל שיש ,ותנעט םצע תא לביק ה"בקה ."תרמא הפי" :ה"בקה ובישה ךכ לע
תא ללוח ,חרוק ,דחא קר יכ רובס היה השמש אלא ,הירחא וררגנש ימ ןיבל תקולחמה
יללוחמ ויה םתשולשו ,םריבאו ןתד םג ואטח וילע ףסונ יכ עידוה ה"בקהו ,תקולחמה
.תקולחמה

שפנב שירשהל

ידוהי לע תוכז דומיל לש הדימה תא ושפנב שירשהל םדאה ךירצ המכ דע םידמל ונא ןאכמ
ץמאתהל םדאה ךירצ תאז-לכב ,תוכז דומיל לכ הרואכל תללושש ךרדב גהנתמ תלוזהשכ םג .ינש
ךרדה לע ודימעהלו בטומל וריזחהל ידכ וב יולתה לכ תא השעי םג זאו ,תוכז וילע דמלל
.הרשיה
(51 'מע ,גי ךרכ תוחיש יטוקל)

הליכא :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמתינעתה רחא

תגרדמל עיגהש ושפנב המדמו תוינעת הנעתמש ימ שי :רמוא היה החסישפמ םנוב-החמש יבר
...סוסכ ללוז ףא םימעפלו ,םדא-ןבכ לכוא אוה תינעתה יאצומב - חיכומ ופוס םלוא ,ךאלמ

ןברקכו הלועכ

םייקל ידכ וא ,ותרותלו 'הל ותעד ביחרהל ידכ םשובמ ןיי התושו ןמש רשב לכואה םדא
,ןברקכו הלועכ 'הל התוא הלעמו ןייהו רשבה תויח תא ררבמ - בוט-םויו תבש גנוע תווצמ
ךותל ןייהו רשבה תויח תא דירומ ,ותוואת תואלמל ןיי יאבוסו רשב יללוזמ אוהש ימ ךא
.הפילקה תאמוט
(אינת)


ינעה תוואת

הליכאה תוואתב עוקשל םימעפל לולע הלדה ותדועסב ינעה :רמוא קסנזילמ ךלמילא יבר
.הנשדה ותדועסב רישעהמ רתוי הנממ גנעתהלו

הייפכב לוכאל

רוסא .דש ואפכש ימכ תויהל ךירצ ,הייתשו הליכא ןוגכ ,ףוגה לש םיימשג םיכרצב קוסיעה
הליכאה יניינע לכ אלא ,המודכו תותשל לוכי יניא הז ,לוכאל לוכי יניא הז :רמול םדאל
.ףוגה םויקל קר התושו לכוא אוהו ,ותושעל הצור וניא םדאהש רבדכ תויהל םיכירצ הייתשהו
(רוא הרות)


לוכא יתלבל קזח

הלוכ הרותה לכב .הפל המ-רבד םיסינכמשכ רהזיהל םיכירצ המכ דע םיעדוי םניא םדא-ינב
"לוכא יתלבל קזח קר" - הליכא רוסיא ןיינעב אוהו ,'קזח' יוטיבה תחא םעפ קר עיפומ
.(גכ,בי םירבד)
(םידיסח תורמא)


גחה לכ אל

-לוגנרת רשאכ ךא ,בוט-םוי תחמש תווצמ םייקל ךירצ ןכש ,בוט רבד אוה גחל ודוה-לוגנרת
.םדאה תא םשגמו השודקה רוא תא םילעמ רבדה - גחה לכ אוה ודוה
(שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא ק"כ)


לכאמה אטח המב

ליחתהו םהילע לפנתה םידיסחה דחאו ,הקיתמ ינימ ןחלושל ושגוה תחא תידיסח תודעוותהב
הצור התא המ לבא ,אחינ - ךמצע לע סח ךניאש :עיפשמה ול ריעה .הוואת ךותמ לוכאל
!?הזה לכאמהמ
(םידיסח ירופיס)


המחלמ תעש

,ומצע םע םחליהל םדאה לע ,ותולעהלו הז ץוצינ ררבל ידכ .שודק ץוצינ שי ימשג רבד לכב
- רהוזב רמאנש והז .'ה תדובעב תלעותה תא שקבי אלא ,ימשגה לכאמה ןמ תונהיל הצרי אלש
.המחלמ תע איה הליכאה תעש
(ג"שת תוחישה רפס)

עובשה תרמיא


ברעתהל אל

לצא תובורק םיתיעל רקבל גהנ ,היפלדליפ לש הבר ,סלאי ןהכה רזעילא-םירפא ברה ןואגה
-איצוהל דמוע אוה יכ ,יברל רפיס םעפ .םינוש םיניינעב וב ץעוויהלו שטיוואבוילמ יברה
רמטאסמ ר"ומדאה יכ עדוי אוהש ןוויכמו ,רמטאסמ ר"ומדאהמ םג המכסה לביקו רפס רואל
.רפסב ותמכסה תא סיפדהל םא לאוש אוה ,יברה לע ויתופקשהב קולח

.תופי םינפ רבסב ינלביקו ,ומחנל יתכלה ,העבש בשי אוהשכ ,ב"ישת תנשב" :יברה בישה
ןתד'ה קר .תופי םינפ רבסב ותוא יתלביקו ילא אוה אב ,העבש יתבשי ינאשכ ,ה"כשתב
."תקולחמ תושעלו ברעתהל םיסנמ 'םריבאותודיסחה יכרד


תולובג ילב רשק

יבר ןיב ישרושו ימינפ רשק הניינעש ,'תורשקתה' גשומה תא הקימעהו החפיט תודיסחה
,ונתוחל תורשקתה לש תפומו המגוד שמיש שטיוואבוילמ יברה .םברל םידיסח ןיבו םידיסחל
ויתורגיאבו ויתוחישב .ותוקלתסה רחאל ןהו הזה םלועב וייח ימיב ןה ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ
רבדהש יפכ ,יברל תורשקתה לש יוארה לדומה תא יברה ססיב ,ונתוח תוקלתסה רחאלש םינשב
.יחכונה בצמב תויהל ךירצ

,תעדל ונלוכ לע" :(ת"ישה לולאב ז"ט) ונתוח תוקלתסה רחאל םישדוח המכ יברה בתוכ ךכו
םג לעופו ללפתמ אוהו לעפו ללפתהש ...לודג יבר ונל שי וישכע םגו לודג יבר ונל היהש
."טרפב וירשוקמלו ללכב לארשי-םעל החלצהו הכרב וישכע

ןיא ןיד אמלעב םתויח-ייחב וליפא םא" :יברה בתוכ (ז"ישת זומתב ב"ימ) תרחא תרגיאבו
הרושקה שפנה ילכ תלבגה הרסשכ המכו-המכ-תחא-לע ,םיקידצ לש םהיתוכרב לבקל קיספמ םוקמה
,ונרודב רשא השמד אתוטשפתא ,ןמאנ העור ,לארשי אישנב אוה רבודמהשכ דוחייבו ...ףוגב
,שמשמו דמוע ןאכ ףא ,שמשמו דמוע ןלהל המ :ל"זר ורמא - ולש אתוטשפתא לעו - וילע רשא
."םירשוקמו םיכיישה לכ לע םימחר ררועמו

שמשה העקש אל

בצמל דחא בצממ היילע השוריפ תוקלתסה" :(בצקת תרגיא ,ג ךרכ) יברה ראבמ תפסונ תרגיאב
.דחי םה םירשוקמש ןוויכ ,[שארה רחא ררגנ ףוגה=] רירג אשיר רתב אפוגו ,ינחור רתוי
איהו אוה םג תולעתהל לארשי יפלא שאר ...ק"כל םירשוקמה ונתיאמ תחאו דחא לכ חרכומו
השעיש ךייש היה אל ילוא התע דעש ,ולאכ תולועפ תיישעל אלימבו ינחור רתוי בצמו דמעמל
."ןתוא

תרות) ויתוחישמ תחאב יברה רמוא ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ןושארה אלוליהה םוי תארקל
-ןיאבש יוליעב ,הלעמל המשנה הלוע טייצראיה םויבש יפ-לע-ףא" :(128 'מע ,ב ךרכ םחנמ
ןאצ לעמ ודרפיי אל לארשי יעורש ...ר"ומדא ימחו-ירומ ק"כ ירבד יפ-לע ירה ,ךורע
תא ומע חקולש ןפואב איה (טייצראיה םויב) הלעמל יברה לש ותיילעש ןבומ ,םתיערמ
."ויתוילע לכב ומע ולעתי םיפוגב תומשנ םתויהבש ,ולש םירשוקמהו םידיסחה

,תוחצה ךרד לע" :(ח"ישת בא-םחנמ שדוח-שאר) יברה בתוכ וימח תוקלתסה רחא םינש הנומש
ןיא ,לבת יווצק לכב וישכע םימייק ר"ומדא ימחו-ירומ ק"כ יניינעו תודסומש בל םישב
-רודכ יצחמ ,םוקמל םוקממ תרבוע קרו ,דימת התואיצמב שמשה ירהש ,ושמש עקשש רמול םוקמ
."דימת לעופו ריאמ הרוא ירה ,םוקמ לכב םימייקו םייח וילעפמש ןוויכו ,ינשל ץראה

יברהמ בתכמ

םיכירצ וישכע םג" :יברה רמוא (130 'מע ,א ךרכ םחנמ תרות) ת"ישה זומתב ב"ימ ותחישב
םדוק :קוליח שיש םירובסה שי .םדוק ומכ ר"ומדא ימחו-ירומ ק"כ לש תוחילשה תא םייקל
וא תודיחיל וארקל לוכי היה יברהש ןוויכ ,יברה וילע ליטהש תוחילשה תא םייקל ךירצ היה
ךניא המלו ,תוחוכ ךל יתתנו תמייוסמ תוחילשב ךתוא יתחלש ,ןכתייה :בתכמ ול בותכל
,יברה רמוא ךכ לע .ונוצרכ תושעל לוכי - ומצעל בשוח - וישכע לבא ...!תוחילשה םייקמ
,ודי-לע ונתינש תוחוכהו תוחילשה יניינע לכ םפקותב םימייק אליממו ,םה םייחצנ םייחהש
."חולשל ךישמיו ,רבכ חלשש תוחילשה םויק לע ףקותה לכב שורדל ךישממ וישכע םגו

:ך"נתב ונאצמש ,איה תמאה לבא ,הלא םירוביד לע םיהמתה שי" :יברה ףיסוה תאז ורמאב
יהמ ןכ-םאו !המימשה הרעסב הלעש רחאל םינש המכ - 'איבנה והילאמ בתכמ וילא אוביו'
,ולש םיכרדה יברל שי - עידוהל ןפוא הזיאב - ?חולשל יברה ךישמי וישכע םגש ההימתה
..."וילע ךומסל םילוכי ;יברה עידוי ןפוא הזיאב גואדל םיכירצ ונא ןיאו


הלואגל הייפיצב


קוסעל רתויב אוה ןוכנ רבד - האב אל ןיידע הלואגהו םיניינעה לכ ירחאל םידמועש רחאמ"
ה"בקהש םיסינה תא םוקמ לכבו תלוזה לצאו ומצע לצא םסרפל ,אסינ ימוסריפ לש ןיינעב
"המלשהו תיתימאה הלואגה הרושק הזבש העידי ךותמ ,ונמע השוע
(ב"נשת ולסכב ג"כ ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


יתימאה קחשמה

-רב ינפל שדוחכ ,ריעצ רענ יתייהשכ התייה שטיוואבוילמ יברה םע ילש הנושארה השיגפה
.ד"ישת תנשב היה הז .ילש הווצמה

וגהנ יירוה ,תאז םע .ידוהי םייח-חרוא לע הרמש אל רבכש החפשמב ,קרוי-וינב יתלדג
דמליש ידכ ,ןטהנמב דייס-טסיא עבורב ררוגתהש ,יבס לא עובשב םימעפ המכ יתוא חולשל
תידיסחה הרייעה ןמ ויתובא תשרומ תא רמיש ןיידעש ונתחפשמב דיחיה היה יבס .הרות יתוא
.הפוריאב

םהילע רבידש םיקידצ ינש לש םתכרב תא לבקל יבס יתוא חקל הווצמה-רב דעומ ברקתהב
תשוחת תא בטיה רכוז ינא ןיידע .ןאיובמ ר"ומדאהו שטיוואבוילמ ר"ומדאה - הצרעהב
-אב שיא שוגפל יתיפיצ ינוימדב .שטיוואבוילמ יברה לש תיסחי ריעצה והארמ חכונ העתפהה
.ךורא ןבל ןקז רוטע ,םימיב

לאשו תילגנאב יילא יברה הנפ ךכ-רחא .שידייב םהיניב וחחוש םהו קתפ יברל טישוה יבס
.דימ יתבשה ,(סיסב רודכ=) "לובסייב" .יילע בוהאה ביבחתה והמ

.יברה ןיינעתה ,"?תחצנמה איה תורחתמה תוצובקה יתשמ ימ םיעבוק ךיא"

."!חצנמה אוה רתוי בוטש ימ" ,יתינע ,"?תרמוא תאז המ"

.לאש ,"?ךירבח םע לובסייב םימעפל קחשמ התא" .ןיינע אלמ טבמב יב טיבה יברה

.יתכייח ,"!ןבומכ"

.תעדל שקיב ,"?תולודג תוצובק לש םיקחשמ תוארל ךלוה םג התא"

לש הברה ותוניינעתהמ יידמל עתפומ תויהל יתלחתה ,תמאה ןעמל ,הז בלשב .יתבשה ,"ןכ"
.לובסייבה קחשמב יברה

."?תוצובקה תא םג תוארל ךלוה התאו ךירבח םע קחשמב קפתסמ ךניא עודמ" :הפרה אל יברה

,תולודגה תוצובקה לצא ;םידלי לש קחשמ םיקחשמ ונחנא ,ייבאר" :סמונמ תויהל יתלדתשה
."!יתימאה רבדה הז םש

:רמאו ,ויתפשמ שמ וניא ךויחהשכ ,טבמ יילא רישיה אוה .יברה לש ויתולאש ומייתסה ןאכ
- םיבירי ינש םיקחשמ הזה שרגמה לע .לודג שרגמ שי המינפ ךביל ךותב םגש ,ףסוי ,ךל עד"
תווצמה לועל סנכיתש עגרב .דבלב 'םידלי קחשמ' היה הז וישכע דע .ערה רציו בוטה רצי
אוה רתוי בוטש ימ' - עגר ינפל קר ךמצע-התא יל תרמאש המ רוכז .'יתימאה קחשמה' ליחתי
."!'חצנמה

הברה דימת ךממ וורי םירוההו אבסהש ךתוא ךרבמ ינא" :רמאו ףסונ טבמ יב ןתנ יברה
.ותומכ תושעל יל םג זמרו ,לוקב רמא ,"!ןמא" .רשואמ ןרק יבס ."תחנ

לא ינא םג יתפחסנ ,יירבחמ םיברכ .הטיסרבינואב טנדוטס יתייה רבכ .םינש הנומש ופלח
.םייחל תועמשמ יתשפיח ילש-יכרדב .םישישה תונש לש תיללכה הריוואה ךות

םיטנדוטס התשרב דוצל החילצהש ,םינומרומ םירנויסימ לש הצובק הלעפ הטיסרבינואה ךותב
רחא יבש וכלה רתויב םיבוטה יירבחמ םיינש .םידוהיה ברקב לועפל וסינ רקיעב .םיבר
.םהירחא יתוא םג רורגל וחילצהו הצובקה ךירדמ

ובש עירכמה עגרה עיגה םייוסמ בלשב .הצובקה ייחב יתוברועמ הכלהו הרבג עובשל עובשמ
לע הבשחמה התייה ידעב רצעש דיחיה רבדה .תינומרומה תדה תלבק לש סקט רובעל רומא יתייה
אופא יתלדתשה .בר רעצ םהל בסת העידיהש יתחנה ,םהיתועדב םילרביל ויהש ףא .יירוה
.דעומה עיגה ףוסב לבא ,יתלוכיש לככ סקטה תא תוחדל

.לובסייב ונקחישו תוצובק יתשל יירבחו ינא ונקלחתה ןנכותמה סקטה דעומ ינפל הליל
תודידיב חפוט ימצע יתאצמ תדחוימ הבשחמ ילב .הביריה הצובקה לש הנוחצינב םייתסנ קחשמה
."חצנמ - רתוי בוט קחשמש ימ .קדוצ היה הז ,תושעל המ ןיא" :רמואו ירבח יפתכ לע

ותומד התלעו הפצ ייניע לומ .יחומ תא אלימו ןורכיזה ץרפ ,םוקמ-םושמ ומכ ,םואתפ זאו
ימ' - עגר ינפל ךמצע-התא יל תרמאש המ רוכז" :יל רמואו ורדחב בשוי אוהשכ ,יברה לש
."!'חצנמה אוה רתוי בוטש

הקד ךשמבו דיסכ יתרווחה םואתפ יכ ,יל רפיס ךכ-רחא .יל הרק המ ןיבהל חילצה אל ירבח
.יילא רבדל חילצה אל םייתש וא

רבעש המב םיבוטה יירבח ינש תא םג יתפתיש .םינומרומה תצובק םע רשק לכ יתקתינ תרחמל
.םידוהי ונתוראשיה תדבוע תא שטיוואבוילמ יברל םיבייח ונתשולש .יילע

שדחמ יתממותשה םימעפהמ תחא לכב .םימעפ שולש דוע יברה תא שוגפל יתיכז ךכ-רחא
ימימ דחאב התייה הנורחאה השיגפה .םייעבט-לע םיניינעב ףא ,תואר-הקיחרמה ותייארמ
ךכ לע יתרפיסו הפוריאל הסיט ברע יתייה .יברה לש תמסרופמה תורטשה תקולח דמעמב ,ןושאר
תתל" :רמאו דחא רטש דוע ףיסוה זאו ,םלוכל ומכ ,הקדצל רלוד לש רטש יל ןתנ אוה .יברל
.יתסיט לולסמב הללכנ אל טרגטוטש לבא ,הינמרגל יתעסנ םנמא ."טרגטוטשב הקדצל

יתנבה ,טרגטוטשב םוריח-תתיחנ לע ,טרופקנרפמ הארמהה רחאל רצק ןמז ,עידוה טינרבקהשכ
.יתעיסנ לולסמ תא ינממ תוארל ביטיה יברהש

םינומה םתוא לכמ דחא דוע ינאש יתעדי .ברוצ באכ יתשח ,ד"נשת זומתב 'ג ,ןושאר םויב
.םתוישיא בוציעב ףתוש היהו םהייח לע ומתוח תא עיבטה יברהש

('ד"בח רפכ' תאצוה ,'ןוועמ בישה םיברו' יפ-לע .א"ב ףסוי לש ורופיס)
םיידוהי םייח


םיחולשה תעובש

רשאכ ,לוכמ ארונה עגרב .ד"נשת זומתב 'ג ,ןושאר םויב ,םינש עבש ינפל קוידב הרק הז
לכ תא הדיערהש האירק הממדה תא עתפל הרפה ,שודקה 'ןויצ'ה תקלחב שדוקה ןורא זנגנ
,תוחילשה תדובע תא ךישמנש ,עבשנ ינא ,חיטבמ ינא םיחולשה יירבח םשב !יבר" :תובבלה
..."םתוא ביחרנו חתפנ ,יברה לש תודסומה לע רומשנ

.הינרופילקב שטיוואבוילמ יברה לש ישארה חילשה ,ןינוק המלש ברה לש ולוק היה לוקה
-שולשכ וילא ופרטצה םינשה תצורמב .ה"כשת תנשב הינרופילקב ותוחילש תא לחה ןינוק ברה
םביבסש ,הינרופילק ירעב ד"בח-יתב םישימחכ ומיקה דחיבו ,םיחולש לש תוחפשמ תואמ
םבילבש ץוצינה תאש םידוהי לש תובר תואמב תוסלכואמה ,תוססות תוידוהי תוליהק תוגשגשמ
.וקילדה

המייקתנ החטבהה

תוקבד לש ,םיזע םיעוגעג לש ,ברוצ באכ לש םינש עבש .החטבה התוא זאמ ופלח םינש עבש
תיצמת ךותמ העקבש ,החטבהה תא ןחבנ םא לבא .תואיצמה ירגתא לומ תודדומתה לשו תשקיע
לכל רבעמו לעמ ףאו ,תואיצמה ןחבמב הדמע ןכא וז יכ קפס ןיא ,ארונ עגר ותואב ,שפנה
.תויזחתה

ןושארה ד"בח-תיב תא חתפו זרדזהש ,ומצעב ןינוק ברה אלא היה אל התוא שממל ןושארה
.הינרופילקבש ובילמ ריעב ,םוי ותואב דוע חתפנ שדחה ד"בח-תיב .זומתב 'ג רחאל םלועב

ברעמ :ןוויכה

דובא יתשגרה .הינרופילקל ןילקורבב םייחה-תיבמ יתרזח רשאכ היה הז" :ןינוק ברה רפסמ
יתשח םואתפ .יכבב ונררימ .םהיבא לע םינבכ ,ץראה לע יתיב-ינב םע יתבשי .ירמגל
,ונ' :ול יתרמאו ,ידיצל בשיש יינבמ דחאל יתינפ .יתוא תלטלטמ הזע תימינפ תוררועתה
םוק !היישעה תא םיריבגמ - ?םידחוימ םיישקב םילקתנ רשאכ גוהנל יברה ונתוא ךירדה דציכ
."'!שדח ד"בח-תיב חותפל םויה םידמוע ונחנא .ךרדל אצנו

ריעל ונעגה" .הברעמ ועסנו תינוכמל ונבו באה וסנכנ ,תודעומ םהינפ ןאל ועדייש אלב
םיימעפ ונבשח אל .'הרכשהל' :טלש יולת וילעש ןיינב וניאר םש" .רזחשמ אוה ,"ובילמ
ד"בח-תיב םויכ אוהש ,ובילמב ד"בח-תיב לש ראופמה ורופיס לחה ךכ ."ןיינבה תא ונרכשו
.גשגשמו חילצמ

הלמטאוג דעו ןילבדמ

-שולשו ףלאמ הלעמל .םישדח ד"בח-יתב תואמ לבת יבחרב ומקוה ופלחש םינשה עבש תצורמב
הנשב קר .יברה םיקהש רידאה אבצל ופרטצהו תוחילשה רגתאל ונענ םיריעצ תוגוז תואמ
ןילבדב ,הינוטסאב ,לאפנבש ודנמטקב ,ןפיבש ויקוטב םישדח ד"בח-יתב ומקוה תפלוחה
תורשע דועבו דנליז-וינב ,הלמטאוגב ,ןיס תריב ןי'גייבב ,ןוויבש הנותאב ,דנלריאבש
.ץראה-רודכ ינפ-לע תודוקנ

לע לוטילו תוחדינ תודוקנל תאצל וללה םיריעצה תוגוזה תא ףחודש דיחיו דחא חוכ שי
ועבשנ יברה יחולש .יברה - הממש רבדמב םיידוהי םייח חירפהל תיצולחה המישמה תא םמצע
םהו ,וחירפהלו וחתפל ,יברה דסייש תוחילשה לש םירידאה לעפמ תא ךישמהל םביל-םדב
איבהל - ויפתכ לע יברה לטנש תיזכרמה המישמה םייתסתש דע ,העובשה תא םייקל םישוחנ
.המלשהו תיתימאה הלואגה תא ולוכ םלועלו לארשי-םעלגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הנמזב עמש-תאירק

?הנמז רחאל עמש-תאירקל עיגהל לולעש רוביצב ללפתמה השעי המ :הלאש

תרבידו" :(ז,ו םירבד) רמאנש ,הרותה ןמ הרקיע ברעבו רקובב עמש-תאירק תווצמ :הבושת
."ךמוקבו ךבכשבו ...םב

קוחירב ,םימעפל ומע ליגרה ,ורבח תא האריש" דע םויה ריאישמ אוה רקובב התאירק ןמז
.םויה ןמ עבר םותב רמולכ ,'תועש שולש' םויסב אוה הנמז ףוס ."ונריכיו ,תומא עברא

אינתה לעב ,'שובל'ה וקספ ןכו) העיקשה דעו החירזהמ :םויה ךרוא תא בשחל תוטיש יתש שי
.םיזנכשאהמ םיברו םהרבא-ןגמה וקספ ןכו) םיבכוכה תאצ דע רחשה תולעמ וא (א"רגהו
רחואמ ,הנושארה הטישה יפ-לע ,עמש-תאירק ןמז .(תוטישה יתשכ הליחתכל םירימחמ םידרפסה
םינמזה תא םינייצמה םיקייודמ תוחול םיצופנ ונימיב) היינשה הטישהמ תוקד 35-כב רתוי
.(תוטישה יתש יפ-לע םוי לכב

ץנה' ינפל טעמ ,(תווצמב םיזירזה=) 'ןיקיתו'כ עמש תאירק אורקל רחבומה ןמ הווצמ
לכויש ימש ,ל"זח ורמאו .החירזה םע דימ הדימעה תליפתב ליחתהלו ,(שמשה תחירז=) 'המחה
,םיבר ,תאז םע ."אבה םלוע ןב אוהש ול חטבומ"ו ,דואמ הבורמ ורכש - ןכ תושעל ןווכל
.הזב ורדיה אל ,וידימלתו ט"שעבה םהמו

אלל ,עמש תאירק תא הליפתה ינפל ומצעל אורקל דחאו דחא לכ לע ,רוחיאב ללפתמ רוביצהשכ
עיגי ןיינמהש יוכיס שי םא .'רמאש ךורב' ינפל רוביצל תאז ריכזהל יאדכ .היתוכרב
רחאי ןכא םא קר הבוח-ידי תאצל הנווכהש תמדקומה האירקב תונתהל שי ,הנמזב עמש תאירקל
.התאירקב רוביצה

ח"מר םילשהל ידכ ,םימייסמ ד"בח גהנמלו ,תוישרפה שולש לכ תא םיארוק וז עמש-תאירקב
."תמא ,םכיקולא 'ה ינא ,םכיקולא 'ה ינא" :תובית
טוקלי .נ"שו ,ח"יפ לארשי ישא .םש ןקזה ר"ומדא ע"ושו כ"ונ ,חנ 'יס ח"וא ע"ושוט .ב,ט תוכרב
.6 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .ז,הנ שדחה חמקה טקל .גי קרפ הכלהב םינמזה .חצ 'מע א"ח ףסוי


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il