758 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
םירפס
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

סחניפ תשרפ * (13.7.2001) א"סשת'ה זומתב ב"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


שדקמהמ דחפמ ימ


דואמ םייקלח ונלש תווצמהו הרותה ייח ,שדקמה-תיב ילב
דומללו שדקמה תעדות תא חתפל ונתבוחמש קפס ןיא .םירסחו
וניינבל הנכהכ ,ויתוכלהו וניינע תא


ותויזכרמ תא שוחל ידכ ,םיללפתמ ונאש תוליפתה ןכותבו ידוהיה הנשה-חולב ףוטח טבמב יד
לע םילבא ונא ,'םירצמה -ןיב' ימי ,הנשב תועובש השולש .תידוהיה היווהב שדקמה-תיב לש
שדקמה-תיב הנבייש" :םישקבמו םיפיסומ ונא הדימעה תוליפתמ תחאו תחא לכ םויסב .ונברוח
,"םילשוריב האבה הנשל" האירקב רדסה ליל תא םימייסמ ונחנאשכ םג ."ונימיב הרהמב
.םילשוריב שדקמה-תיבב חספה תא השענ האבה הנשבש ,איה הנווכה

-תיב ילב .וב תורושקה תוברה תווצמהמ הנושארבו שארב תעבונ שדקמה-תיב לש ותובישח
תרימש לע רבדל םיגהונ םישנא .םירסחו דואמ םייקלח ונלש תווצמהו הרותה ייח ,שדקמה
.תווצמה הרשע-שולשו תואמ-ששמ שילשכ קר םייקל םילגוסמ ונחנא ונימיב לבא ,תווצמ ג"ירת
.שדקמה -תיב ביבס קר םייקתהל תולוכי תורחאה תווצמה תיברמ

אל דוע לכ .םימלש םידוהי תויהל ןוצרהמ ,לוכ-םדוק ,אופא תעבונ שדקמה ןיינבל הפיאשה
קר הנניא תודהיה .םושייל תנתינ יתלב ,תיטרואת תראשנ תודהיה לש התיברמ ,שדקמה הנבנ
הלא לכ לע .רואמה תרונמו םינפה םחל ,םימסה תרוטקו דימתה ןברק םג אלא ,תבשו ןיליפת
הכירצש הרות ,םייח-תרות איה הרותהש ןוויכמו .םולחלו דומלל קר וישכע םילוכי ונחנא
.שדקמה ןיינבב ,האלמה התושממתהל םיפצמו םיכחמ ונחנא ,תואיצמה ךותב תמשוימ תויהל

הניכש םיאור

.ומעל הלגתמו ארובה ןכוש ובש םוקמה םג הז .ארובה תדובעל םוקמ קר ונניא שדקמה-תיב
."הנשב םימעפ שולש ךיקולא 'ה ינפ תא תואריל" - לגרל היילעה איה הרותה תווצממ תחא
ידכ שדקמל אב ידוהיש םשכ ,רמולכ ."תוארל אב ךכ ,תואריל אבש םשכ" :ל"זח םירמוא
ינפ תא תוארל - "ךיקולא 'ה ינפ תא" תוארל אב ךכ ,םיקולאה ינפל ומצע תא תוארהל
.הניכשה

היה לגרל הלוע לכ .שדקמה-תיבב תורידתב םיללוחתמ ויהש םיסינה תרשע תא תראתמ הנשמה
.םייניעל םייולג ויה םירבדה - הנומאל קקזנ היה אל אוה .םינתשמ עבטה יקוח תא האור
-םעב הניכשה תארשהל יוטיבכ ,שדקמה-תיבב הרוש תיקולאה הניכשה תא םיאור ויה לוכה
.ולוכ םלועה לכל תאצוי הרואה התייה ונממו ,לארשי

םיפצמ ונחנא ."ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" - םויב םימעפ שולש םיללפתמ ונחנא ןכל
לש ובושב ,ונלש רשבה יניע ,"וניניע" וארי זאש םושמ ,שדקמה-תיב ןיינבל םילחיימו
.ןויצל ה"בקה

תושונאה זכרמ

הנוילע הגרדב תויהל דיתע ישילשה תיבה .ינשהו ןושארה תיבה ימיב םג שדקמה היה הז
היהי ישילשה תיבב ירה ,םלועה-תומוא ידי-לע וברחוה ינשהו ןושארה תיבה םא .רועיש-ןיאל
רמוא ךכו .רתויב רקיה רבדה תא וב ואריו וילע ורמשי םייוגה - ןיטולחל ךופה בצמ
."םימעה לכל ארקיי הליפת-תיב יתיב יכ" :איבנה

וז אל ,שדקמה-תיבמ םילבקמ םה עפשו הכרב וזיא םיעדוי םייוגה ויה וליאש ,ל"זח ורמא
.וילע רומשל ידכ היח תישונא תרשרשב ותוא םיפיקמ ויה אלא ,ותוא םיבירחמ ויה אלש דבלב
תאז ושוחי ,ישילשה שדקמה -תיב הנביישכ .םייוגה תאז ועדי אל ינשהו ןושארה תיבה ימיב
.הלוכ תושונאה לש הנומאהו השודקה זכרמ היהי שדקמה-תיב ןכלו ,םלועה-תומוא םג

היהיש הארנ .ישילשה שדקמה-תיב הנביי הבש ךרדה לע םיבר םינויד תינרותה תורפסב שי
ןיכהל ךרוצה לע חכוותהל םוקמ שי ילוא .םימש ידי ישעמ םע םדא ידי ישעמ לש בוליש ןאכ
תעדות תא חתפל ,תינחורה עקרקה תא ןיכהל ונילעש קפס ןיא לבא ,שדקמה ןיינבל תוינכת
.ונימיב הרהמב וניינבל הנכהכ ,ויתוכלהו וניינע תא דומללו שדקמה

74


םירפס- ח תוחיש יטוקל

שטיוואבוילמ יברה תאמ
קחצי יול ןוכמ תאצוהב
תחא לכ לע תוחיש שולש-םייתש ונינפלש ךרכב .תירבעל םוגרתב ,השדח הרודהמב ינימש ךרכ
.03-9606120 'לט .'מע 214 .רבדמב רפס תוישרפמ תחאו

- י םחנמ תרות

שטיוואבוילמ יברה תאמ
ת"הק תאצוהב
,ד"ישת תנש תישארמ ויתוחיש יחכונה ךרכב .תירבעב ,יברה תויודעוותה לש השדח הרודהמ
.03-9606018 'לט .'מע 326 .םלועמ ומסרופ אלש תובר תוחיש ןהבו

- היגולונכטו עדמ ,תודהי ןיב םישגפמ

יקסבלשוק םהרבא ברה 'פורפה תאמ
החפשמה תאצוהב
שיגמ אוה הז רפסב .ןוירוג-ןב תטיסרבינואב תיניערג הסדנהל הקלחמב רוספורפ שמיש רבחמה
.02-6447505 'לט .'מע 204 .היגולונכטו עדמ ,תידוהי הבשחמ תבלשמה ,ומלוע-תפקשה תא

- םיקידצ ירופיס

זר החמש תאמ
רשבמ לוק תאצוהב
םוקמ םיספות וירפסש ,רפוסה לש תירויצה ונושלב םישגומה ,תורמאו םירופיס לש רישע רחבמ
.02-5340502 'לט .'מע 432 .ידוהיה םירפסה ףדמב דבכנשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.סחניפ תשרפל


תחא הליפת לש החוכ

-ינבל יתתנ רשא ץראה תא הארו הזה םירבעה רה לא הלע" :ונבר השמל ה"בקה רמוא ונתשרפב
אוהשו ,תדמוע הפקותב ,לארשי-ץראל סנכיי אלש ,ה"בקה לש ותרזגש השמ ןיבמ ןאכ ."לארשי
."הדעה לע שיא תוחורה יקולא 'ה דוקפי" :שקבמו ה"בקה לא הנופ השמ .תומל דיתע ןכא

ירבד תא י"שר איבמ ?תוישרפה יתש וכמסנ המל .דימתה ןברק תשרפ העיפומ הזל ךשמהב
.יילע יינב תא הווצ ,(העור םהל תונמל) יינב לע ינווצמ התאש דע :ה"בקה רמא" :ירפסה
תאש דע ,הל רמא .הינב לע הלעבל תדקפמ התייהו ,םלועה ןמ תרטפנ התייהש ךלמ תבל לשמ
."יב ודרמי אלש ,יילע יינב תא ידקפ ,יינב לע יתוא תדקפמ

םייוניש ןיא

.הדעה לע העור תונמל השמ תשקב לע הבושת םושמ הב שי דימתה תשרפש ,הארנ שרדמה ירבדמ
שי ,ותומ תארקל ,וישכע .ה"בקב הנומאה תא לארשי-םעב רידחהל היה ונבר השמ לש וניינע
לארשי-םעל ןתונ אוהו ,"יילע יינב תא הווצ" :ה"בקה ול רמוא ןכל .שלחית וז הנומאש ששח
.דימתה ןברק לע יוויצה תא

גחב .תוביסנהו ןמזה יפל םינתשמ םירחאה תונברקה .תונברקה ראשמ הנוש דימתה ןברק
לארשי-ינבש תונברקה ןכ-ומכ .םתוא םיבירקמ ןיא ליגר םויב לבא ,גח תונברק םיבירקמ
ןברק קר שי .המודכו הדות ,םדא ,תאטח ,םימלש - תוביסנהו םיכרצה יפל םינתשמ ,םיאיבמ
ויה ,םייברעה-ןיבו רקובב ,םוי לכב םיימעפ .דימתה ןברק - םייוניש וב ןיאש דחא
.םידעומבו םיגחבו ןיבו תבשב ןיב ,לוח םויב ןיב ,ןברקה תא םיבירקמ

העור שי

ךכב .םייוניש וב ןיאש רשק ,לארשי-םעל ה"בקה ןיבש יחצנה רשקה תא אטבמ דימתה ןברק
דימתה תברקהב ."העור םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת" אמש ,הבשחמה תא ןברקה ללוש
םהינפל אצי רשא" אוה ה"בקהשו םלועל גיהנמו העור שיש ,הרכהה הרדחוה םוי לכב םיימעפ
."םהינפל אובי רשאו

תברקה תא םיאור לארשי-ינב רשאכ ."יב ודרמי" לארשי-ינבש בצמ לולשל דעונ הז ןברק
םה אליממו ,ה"בקה לש תיטרפ החגשהב םילהנתמ םלועה יניינע לכש םירכוז םה ,דימתה
.ונוצר תא םיאלממו םביל תא וילא םידבעשמ

הלעמל חור-תחנ

ידוהי לוכי ."םונקית ןידימת םוקמב תוליפת" ךא ,תונברק בירקהל םילוכי ונניא ונימיב
םא הרקי רבכ המ ?ומויב םוי ידמ ללפתהל יילע המלו ,ייתוליפת לש תובישחה יהמ ,בושחל
.לוח לש םוי םתסב תחא הליפת רסחת

ודיפקי לארשי-ינבש הוויצו שקיב ה"בקה ."יילע יינב תא הווצ" :הארוהה האב ךכ לע
רשאכ .הדעה לע העור יוניממ רתוי ףא בושח רבדהש ,ףיסוהו ,ודעומב דימתה תא בירקהל
םרוג הזו ,דימתה ןברק םוקמב בשחנ רבדה ,לוח םוי לש תיתרגש הליפת ללפתמ טושפ ידוהי
."ינוצר השענו יתרמאש ,יינפל חור-תחנ" - הלעמל האלפנ חור-תחנ
(18 'מע ,בי ךרכ ;99 'מע ,גי ךרכ תוחיש יטוקל)

ןינהנה תוכרב :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמררועתמ ץוצינה

ץוצינה ררועתמ ,"'ה התא ךורב" רמואו הנווכב וילע ךרבמ ,לכאמ רבד לטונ םדא רשאכ
.המשנל ןוזמ אוה הז ץוצינ ;ומויקו ותויח תא םדאל ןתונש ץוצינה ,לכאמבש יקולאה
(בוט-םש-לעבה)


העיבשמ הכרב

ךירצ ידוהי :ןילרקמ המלש יבר רמא .(י,ח םירבד) "ךיקולא 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו"
תשגרה שיגרהל ךירצ אוה הנממ ;הדועסה רחאל ךרבמ אוהש הכרבהמ - 'תכרבו'המ עבש תויהל
.עבוש

עבוש תעשב ךרבל

,בוט לכב עפושמ םדאה רשאכ םג אלא ,הלילח הרצ תעב קר אל ךרבלו רוכזל ךירצ ה"בקה תא
.'הל ךרבלו תודוהל - "ךיקולא 'ה תא תכרבו" ולצא תויהל ךירצ זא םג ,'עבש' אוהשכ
(החמש בל)


ןנג לש הכרב

טושפ ידוהי וליפא היה הכרב תרימא ינפל.הרותה תויתוא ינפל ץרא-ךרד תשוחת התייה םעפ
ךרבמ ןנג ךיא םעפ יתעמש יתודליב .רפעבו םיבשעב ןתוא הקנמ וא ,וידי תא הליחת לטונ
תעמוש הניא הכרבהו ,הכרבה תא עמוש וניא ךרבמה םויה .יתדרחנו ,'ורבדב היהנ לוכהש'
.ותוא
(שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא ק"כ)


דירפמ לכאמ

לע ךרבל רשפא ךיא :בישה ךכ לע ותוא ולאששכ .הליכאב טעממ היה םדוקה רודה ידיסחמ דחא
.ה"בקה ןיבו םדאה ןיב דירפמה רבד
(םידיסח ירופיס)


הנווכ רתוי

,הרותהמ - ןוזמה תכרבו ןנברדמ איה הליפתה יכ ,הליפתהמ רתוי הנווכ הכירצ ןוזמה תכרב
."תכרבו תעבשו תלכאו" :רמאנש
(שטירזממ דיגמה)


דימת רוכזל

ךרבל ךילעשכ :הרשע-תחא ןב ותויהב ,ןח יבצ-דוד-םייח יבר עדונה דיסחל רמא 'קדצ-חמצ'ה
,דיסחה דיפקה וימי לכ ,ןכאו ."התא ךורב" רמול ךלוה התא ימל רוכז ,הקשמ וא לכאמ לע
ןכמ רחאל קרו ,עגר רהרהמ ,וחצמל ונימי די תא דימצמ היה הקשמ וא לכאמ לע הכרב םדוקש
.ךרבמ
(ג"שת תוחישה רפס)


השעמו רוביד ,הבשחמ

ינפל הבשחמהו ,לכאמבש 'ה רבדמ תונהיל םידמועש הנווכה - הבשחמ :הליכאב םירבד השולש
.המצע הליכאה - השעמ ;ןינהנה תכרב - רוביד ;ךרבל םידמוע ימ
(ג"שת תוחישה רפס)

עובשה תרמיא


הדעה לע שיא

הנש ךשמבו ,ומוקמ-אלממל ,יבצ יבר ,ונב תא םידימלתה ונימ ,ט"שעבה לש ותוקלתסה רחאל
ידימלת לכ וביבס ובשישכ ,א"כקת תועובשה-גחב ,הנשה םותב .תודיסחה תדע תא גיהנה המלש
הלגתנ םויה" :רמאו (שטירזממ דיגמה) רעבוד יבר לא שגינו יבצ יבר םואתפ םק ,ט"שעבה
ושיבלה ,ודגב תא טשפ דימו ."ךילא ורבע הלעמ לש הילמפהו הניכשהש ,יל רמאו יבא יילא
.הגהנהה תא לביק אוהו רעבוד יברל

היה יבצ יבר" :ףיסוה ,הז רופיס שטיוואבוילמ (רעבוד-םולש יבר) ב"שרה יברה רפיסשכ
רבד תושעל לכויש ידכ םדאה ךירצ םילענ תוחוכ המכ לבא ,ולש הענכההו תולפשה תדימב עודי
."!הזכתודיסחה יכרד


תיתימא הייפיצ

תאיבל הייפיצו תולגה לע רעצ תשוחת תובבלב ררועל ךרוצה תא םישיגדמ םירצמה ןיב ימי
לש םימיב הלואגל הייפיצה תא ררועל דחוימ ישוק ןיא .המלשהו תיתימאה הלואגלו חישמה
עפשמ הנהנ םדאש העשב אקווד הלואגל תיתימא הייפיצל עיגהל ידכ .רוסחמו תופידר ,לבס
.הלואגהו תולגה יגשומ לש רתוי הברה הקימעמ הנבהב ךרוצ שי ,בוט לכמו ימשג

ויוטיב תא אצומ רבדה .הלואגל דואמ םיבורק ונא רשאכ ,הזה ןמזב דחוימב הצוחנ הייפיצה
המכו המכ ושעש םיצמאמה םימסרופמו םיעודי .תודיסחה ירואמו ילודג לש םהיתויואטבתהב
תוחישבו םתרות ירבדב .הלואגה אוב תא שיחהל ידכ ,שממ שפנ-תוריסמ דע ,תודיסחה יקידצמ
.ונלתוכ רחא דמוע הז הנהש ,השוחתהו הייפיצה תמצוע תא םיאור ונא שדוקה

חישמ לש ורוד

לכ .עיגהל ןכומ רבכ חישמ" .הלואגה לש התברק לע ויתוחישב אטבתה ב"שרה ר"ומדא ק"כ
ל"זח רמאמ יפ לע) אירברבב והשימ םע רומגל ול שיש םייוסמ ןיינע ינפמ אלא וניא ובוכיע
דחאה אוה אמש ,בושחל דחאו דחא לכ לע .('אירברבל הלוג םכמ דחא' :י,ב הבר םירישה-רישב
,חישמ לש ורוד אוה הז רוד" :זירכה תרחא םעפו .(15 'מע םולש תרות תוחישה רפס) "הזה
.(74 'מע םש) "ןורחא יכה רוריבה אוה תעכ !קפס לכ אלל

רבכ חישמ" :רמא ךכו .הבורקה הלואגה לע תאש רתיב רבדל ףיסוה ,צ"יירה ר"ומדא ,ונב
תוחישה רפס) "והאורו ולוק תא עמוש - בוט הייאר שוחו בוט העימש שוח ול שיש ימ .בורק
רתוי ןוילע םלועב .'ונלתוכ רחא דמוע הז הנה' :ןאכ רבכ חישמ" :דועו .(316 'מע ו"צרת
ושעיש לארשי-ינבל אוה ןיתממ - הזה םלועב - ןאכש אלא !אב רבכ אוה ;החמשו ןושש רבכ
.(81 'מע א"שת תוחישה רפס) "הבושת

המדרתב ןמזה תא ץימחהל אלש ידכ קזחתהל ךירצו ,הלואגה ףס לע ונא םידמוע" :רמא דוע
,ידוהי םישגופ רשאכ .(עודיכ ,הנישה תקזחתמ ,םויה ריאמש ינפל ,הנורחאה הלילה תעשב)
רוא עיגי רשאכ ,טק -טעמ דוע !םויה ריאי םרטב םדרית לא !יחא אנ-עמש :ול רמול שי
.(317 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "ךכ לע טרחתת ,םויה

לכ" :חישמ ילבחמ קלח צ"יירה ר"ומדא האר הז רודב לארשי-םע לע ורבעש תומויאה תורצב
ןכ-ירחא .המהוז לכ הריבעמה הליבט ,'ןיחתורב הליבט' ןה ,ונילע םירבועשו ורבעש תורצה
.(אלקת 'מע ,ב ךרכ ולש שדוק-תורגיא) "ונקדצ-חישמ ,ונלש חרואה ינפ תא לבקל לכונ

אובל החרכומ הלואגה

איה - חישמה תאיבל הייפיצהו הנומאה ןיינעב שטיוואבוילמ יברה ררועש המוצעה תוררועתהה
שממ תדמועהו ,הבורקה הלואגה רבדב ויתויואטבתה ורבג םינשה ופלחש לככ .תומסרופמה ןמ
ינפל ירהו ,ךכ-לכ הבורק הלואגהש םירמוא ךיא ,הלאשל שרדנ תויודעוותהה תחאב .חתפב
רבכ םא ,הברדא" :יברה בישה .הבורק הלואגהש ץ"יירה ר"ומדא ק"כ רמא ןכ-םג הנש םיעברא
."אובל החרכומ איה וישכעש יאדוו יאדו ,הבורק הלואגה התייה הנש םיעברא ינפל

ותוא לש םידדצ ינש הלא ירהש) תכראתמה תולגה לע רעצב ןכ-םג הלוהמ הלואגל הייפיצה
רשאכ רמ יכבב ץרופ היה ,תובר תותיזחב יראכ דמעו המרב 'ה תומחלמ להינש ,יברה .(עבטמ
לע רבדמ היהשכ ,ונורג תא תוקנוח ויתועמדו רבשנ ולוק היה תחא אל .תולגה לע רבדמ היה
אל ןיידעו הנש תואמ-עשתו ףלאמ רתוי ורבע רבכש ךכ לעו תולגב איה ףא היורשה הניכשה
.ונעשונ

:"בקע ילע לידגה" (י,אמ םיליהת) קוספה תא ,קחצי-יול יבר לבוקמה ,ויבא שריפ ךכו
'מע קחצי יול תרות) !ונעשונ אל ןיידעו רתויב הכראתנו הלדגתנ אחישמד אתבקע תפוקת
.(בפק


הלואגל הייפיצב


ןתינש חישמה ךלמ לש ודובכ לודג ...'ךדוה לכ אלו - וילע ךדוהמ תתנו' :רמאנ עשוהי לע"
"וילע הוושת רדהו דוה :רמאנש ןיינעכ ,דימלת לש רדהו בר לש דוה ול

(ועשת ןמיס ,זכ רבדמב ינועמש טוקלי)

היהש השעמ


המייקתהש החטבה

תגאש'ה לעבו ץיימ תליהק לש הבר ,בייל-הירא יבר דמע ודיצל .ייווד שרע לע בכש שמשה
לוקב שמשה רמא ,"הרומתב רבד יתשקיב אלו תוריסמב ונבר תא יתשמיש יימי לכ" .'הירא
ךרדב ךלי ,לאפר ,ריעצה ינבש גואדל - תחא השקב שקבל ינא זעמ ,יתומ םדוק ,התע" .שולח
."הרותה

אלא ,ךכל גאדאש דבלב וז אל" .בלה קמועמ העקבש ,שמשה תשקבל בייל-היירא יבר בישקה
תא חפנ אוהו ,שמשה לש ויתפש לע חנ רשוא לש לק ךויח .חיטבה ,"הרות ונדמלא ימצע-ינא
.הרצויל הבישהו ותמשנ

תועש שידקה םוי ידמ .'הירא תגאש'ה לעב לש ויחופיט-ןבל םותיה לאפר ךפהנ םוי ותואמ
הבוט הנבה לעבכ הלגתה אוה .בזכא אל שמשה ןב ,םנמאו .הרות ודמילו וכוניחל תובר
עדי רבכ םינש רשע ול ואלמ םרטב דוע .הרותה תולעמב תוריהמב הלעתהו ,ןייוצמ ןורכיזו
.ןיירוב-לע תותכסמ המכ

.בש אלו ,תמייוסמ תוחילשב ברה תיבמ אצי רקובב .םלענ לאפר דליה :ןוסא עריא דחא םוי
תוירחא ויפלכ שחו הזע הבהא דליה תא בהא אוה .אושנמ דבכ היה בייל-הירא יבר לש ורעצ
וליאכ ;אוושל - דבואה דליה רחא םישופיחה תכאלמל ומתרנ הליהקה ינב לכ .הקומע תישיא
.המדאה ותעלב

לש ובושל ,תויכבב 'הל ללפתמ היה הליל ידמ .ףגתסהלו תונעתהל בייל-הירא יבר לחה זאמ
רעסנ ,ותנשמ ץיקה הלק העש רובעכ .המדרתב עקש ,הכובו ללפתמ ודועב ,דחא ברע .דליה
.וילא וקיעזהל ,טייחה תיב לא ותיב-ינבמ דחא חלש דימ .ולוכ

םייוגלו םידוהיל םידגב רפות היה הז טייח .ברה תיבב בצייתהל רהימ להובמה טייחה
אב טייחה היה ותדובע תרגסמב .םהידגב תא ולצא רופתל וגהנ ריעב הרומכה ישנא םג .דחאכ
.םהיתואצומו םהיתואובמ תא בטיה ריכה ןכ-לעו ,םיירצונה ןחלופהו ךוניחה יתבב אצויו

יתמלח הלק העש ינפל" .דליה לש תימואתפה ותומלעיה לע טייחה םג עדי ,ריעה ינב לככ
."ינולפ רזנמל חקלנו ףטחנ ןטקה לאפר יכ יתיאר ימולחב" .בייל-הירא יבר חתפ ,"םולח

לא ףיקשמה רדחה תא ןכו ,ותוא ףטועה ןגהו רזנמה הארמ תא טייחה ינפל ראיתו ףיסוה ברה
,ברה לש ורואיתמ תוקומע םמותשה ,רזנמה תא בטיה ריכהש ,טייחה .דליה בשוי םש ,ןגה
.תמא ומולח יכ ותוארב

רחאמ ,רזנמה ךותמ דליה לש וצוליח תמישמ תא וילע לבקל שמשהמ שקיב בייל-הירא יבר
םא המו" :לאש ךא ,םיכסה טייחה .דחוימ דשח ררועל הרומא התייה אל רזנמה חטשב ותעפוהש
."?יירחא אובל שושחי דליה

.'תרזוח םלועל תועט' - םילימה תא ול רומא" :בישה דימו עגר בייל-הירא יבר רהרה
ינא יכ החטבב עדיי ,םכחה דליה תאז עמשישכ .ןורחאה ונרועיש אשונ ויה ולא םילימ
."ךיתחלש

םדרפיה ינפל .ודיקפהל ימ ידיבו דליה תא חירבהל ןאל טייחה תא ךירדה בייל-הירא יבר
.בישהל המ עדי אל טייחה .ושפנ-תוריסמ לע ול לומגי דציכ טייחה תא 'הירא תגאש'ה לאש
תאז םע .ברה רמא ,"ידיל רבקיהל הכזת םהירחאלו ,םימי תוכיראב ךכרבמ ינירה ,ןכבו"
.ומוי אב יכ שוחי ובש עגרה דע ,שיאל ךכ לע רפסי לבל וריהזה

ורדחמ םלענ לאפר ידוהיה דליה - ריעב הרומכה ישאר ברקבו רזנמב תוחורה ורעס תרחמל
רכוחו טייחה ,ברה - לאפר רתתסמ ןכיה ועדי השולש קר .ןאלו דציכ ריבסהל עדי אל שיאו
.הנכש הרייעב ידוהי

ותוהז התנוש תונבומ תוביסמ .ויחופיט-ןב תא 'הירא תגאש'ה לעב האר אל ןורחאה ומוי דע
ברה קיסה םכותמש םיקודה םיבתכמ ירשק םהיניב ומייק תאז םע .תרחא הרייעל רבעוה אוהו
.הרותב תולעתהל ףיסומ ריעצה רענה יכ

תחאמ ,םימיל ריעצ ,הרותב לודג בר ונימיל רבקנ 'הירא תגאש'ה תריטפ רחאל םינש רשע
.'הירא תגאש'ה לעב ,ץרענה םברל יואר ןכש וב ואר אשידק-הרבחה ישאר .תוכומסה תורייעה
רוכזהו רוסמה שמשה לש ונב ,ברה לש ויחופיט-דלי ,לאפר ותוא הז יכ ללכ ועדי אל םה
.בוטל

ותומש שח דחא םוי .םינשו םימי ךיראה אוהו ,טייחב המייקתה 'הירא תגאש'ה לש ותכרב
לעו לאפר דליה לש ותלצה לע םהל רפיסו אשידק הרבחה ישנא תא וילא ןמיז אוה .אבו ברק
ול ובישקהו ורופיסב וקפקפ אשידק הרבחה ישנא .ודיל רבקיהל ברהמ לביקש החטבהה
.םלועהמ שישיה טייחה דרפנ םידחא םימי רובעכ .תונחלסב

הנשמ אל" .טייחה תרובק תא םילשהל וזפחנ אשידק הרבחה ישנאו ,רצק ישיש םוי היה הז
.ךתינ לחה תופעלז םשגו םימשב םידבכ םיננע ורשקתנ עתפל .הזל הז ורמא ,"והרבקנ ןכיה
ועיגהשכ .ברעה דרי רבכ וליאכ ,םויה רוא תא וכישחהו שמשה ןיע תא וסיכ םירופאה םיננעה
טייחה תא ורבק םה .דואמ תיצוב הכפהנ הלוכ המדאהו םשגה םצעתה ןימלעה-תיבל םינרבקה
.םהיתבל וטלמנו איש-תוריהמב

ריוואה -גזמ ללגב ושע תועט וזיא םימהדנה אשידק הרבחה ישנאל הררבתה ןושאר םויב קר
לוכה ועדי זא-וא .'הירא תגאש'ה לעב לש ולאמשמ רבקנ שישיה טייחה - ברה םנוזפחו רעוסה
םייקתתש ידכ ,ונעמל הברעתהש איה הנוילעה החגשהה די יכו היה ןוכנ טייחה לש ורופיס יכ
.ןואגה לש ותכרב
גלשרבליז (ידוד) דוד 'ר םע םיידוהי םייח

"ףחדה תא יל ןתנ הקריאמ" :גלשרבליז


ראפ-תדעסמב יוחמת-תיב

תועיסנ תונכוס .םידבוכמ קסע-יתבו תויונח תרוש .והימרי תניפ יבצה בוחר ,םילשורי
תונולח תלעב ,ראפ -תדעסמ הל דומצבו ,תונגוממ הדלפ תותלדל תונח הדיצל ,ל"וחל םילויטו
."לארשיב ןוזמ-יתב תשר - םינפ ריאמ" :האנ טלש םהילעמו ,םיהכ

השעמל רתתסמ הדעסמה לש האנה תוזחה ירוחאמ :דוסה הלגתמ םיירהצב הרשע-םיתש העשב קר
םיאבה ,תיב -ירסחו םידומלג ,םוי-ישק םישנא - םיהכה תונולחה ירוחאמו ,'יוחמת-תיב'
תונכשה יתש לש ןהיתוחוקלמ דחא ףא .םוי ותואל הדיחיה תלשובמה םתחורא תא םש דועסל
.תועטב אל םג ,הדעסמה ןתפמ תא הצחי אל תודבוכמה

המיענ הריווא

ול תוושל ידכ ,ץמאמו הבשחמ טעמ-אל וב ועקשוה יכ רכינ .םוקמה לעופ םישדוח העברא רבכ
םיאב ,םישנאה םיעיגמ ,םיירהצב םייתשל הרשע-םיתש ןיב .המיענ הריוואו דבוכמ הארמ
.טבמ םיליפשמו ,(בור-יפ-לע ,םיעובקה) םהיתומוקמ רבעל םיעסופ .טקשב-טקשב .םיאצויו

ךכ-רחאו .היינשה אובת ,ומייסישכ .הנושארה הנמה תא רצלמה םהינפל חיני עגר רובעכ
השדח הלוע .םישישק גוז :ןווגמ להקה .העיבשמו הרישע ,האלמ החורא .חוניקה וא ןתפלה
-בולע תובדנ ץבקמ .החוורה תויושר ידי-לע החלשנש ,םימליא-םישריח תצובק .הביש ליגב
.ףרוע ול הנפה לזמה יכ וילע דיעמ וינפ הארמש ,הדימעה ליגב ןקדבע ידוהי .םייח

ןבה רכזל

,(43) גלשרבליז (ידוד) דוד 'ר ידרחה קווישהו םוסרפה שיא דמוע תשגרמה המזויה ירוחאמ
ולכש םישדוח העברא ינפל .םיינשל בסו הנומשל בא ,םילשוריב ררוגתמה ץינ'זיו-טרס דיסח
.ולש הווצמה-רב תא וגגחש רחאל םיישדוח ,ריאמ ,יעישתה םדלי תא הקבר ותייערו אוה
.ופוגב םירמוחה קוריפ ךילהתב העגפש הרידנ הלחממ לבס ,לוכה ול וארקש יפכ ,ה'קריאמ
.דחוימ ןוזמל קקזנ אוהו ליגר לכוא לוכאל ונממ רצבנ ךכ בקע

,"ל"ז ינב יל ןתנ ךכל ףחדה תא לבא ,בר ןמז יבילב ןניק הזה תיבה תא םיקהל ןוצרה"
.רמוא אוה

םימשמ תוא

הנהנ אל םלועמש ,אוה אקווד" .ידוד רפסמ ,"יוחמת-תיב םיקהל יתפיאש לע עדי ה'קריאמ"
שפנ לעבו הקזח תינחור הייטנ לעב דלי היה אוה ללכב .ןויערה םע תוהדזהל ביטיה ,לכואמ
אוה .הזה םוקמה תא ול תוארהל יתקפסה דוע רטפנש םדוק תועובש המכ .תלוזל דואמ השיגר
העש יצח ,הנשה טבשב 'הב .םישורדה םירושיאה תא גישהל יתצצורתה בר ןמז .שממ רשואמ היה
תוא ךכב יתיאר .עיגה לחוימה רושיאהש העדוה יתלביק ,ה'קריאמ לש ובצמ רדרדיהש םדוק
."ומש לע 'םינפ ריאמ' םוקמל אורקל ונטלחה .םימשמ

םע השענ רבדה םש ,הפיחב .'םינפ ריאמ'ל םיפסונ םיפינס ינש תמקהל גלשרבליז לעופ תעכ
תימורדה ריעב יוחמת-תיב תמקהל המזויה .יכאלמ-תיירקבו ,ןהכ בושי-ראש ברה ,ריעה בר
תמוצל בצק רמ ןמדזה תועובש המכ ינפל .בצק רואיל רמ ,הייריעה שאר לש ודיצמ האב
טלשבש ןופלטה רפסמל רשקתה אוה .םעפתהו םוקמה תא האר ,םילשוריב והימריו יבצה תובוחרה
."יריעב םג הצור ינא קוידב הזכ תיב" :גלשרבליזל רמאוגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


'וכרב'ב היווחתשה

?'וכרב' תיינעב וא תרימאב טעמ תווחתשהל גהנמל רוקמה המ :הלאש

קוספה םש-לע ,'וכרב' רמוא ןזחהשכ הווחתשמ רוביצהש ,בתכנ 'חקור'ה רודיסב :הבושת
."האריב 'ה תא ודבע" (אי,ב םיליהת)

:(כ,טכ א-םימיה ירבד) קוספהמ ,רוביצה תיינעב העירכל ךמס אצמ 'הרורב הנשמ' לעב
,םהיתובא יקולא 'הל להקה לכ וכרביו ,םכיקולא 'ה תא אנ-וכרב :להקה לכל דיוד רמאיו"
."ךלמלו 'הל ווחתשיו ודקייו

.הלעמלמ עפשה תא דירוהל ידכ ערוכ אוה ,'וכרב' רוביצ-חילש רמואשכ ,הלבקה יפ-לע
.הכרבה תא לבקל ידכ ,םהישאר םיפפוכמש תוכרב ילבקמ ךרדכ ,ערוכ רוביצה

,'םידומ'ו 'תובא' תוכרבב ,הרשע-הנומש תליפתבכ ,עורכל ל"זח ונקית םהבש תומוקמ שי
תומוקמב םלוא .תורחא תוכרבב אלו הלא תומוקמב קר עורכל הדפקה םג שי .ןפוסבו ןתליחתב
םאו הליפתב תובהלתהה ינפמ םא ,עורכל רוסיא ןיא ,העירכה ןיינע תא ללכ ונקית אל ל"זחש
וז תיווזב וחינמ םדא"ש ,דיחיב ללפתמ היהשכ ,אביקע יברב ונאצמ ךכו .םינוש םימעט ינפמ
.תויווחתשהו תועירכ בורמ ,"תרחא תיווזב ואצומו

אלש ידכ ,המודכו שידקב םג עורכל אלש ףידעה א"רגה וליאו ,םיקסופה בור םירובס ךכ
.עורכל ןיא 'וכרב'ב םג ותעדלו ,ל"זח ונקיתש תועירכה לע ףיסוהל

גוהנ םיזנכשאה ןיב םלוא .הרותל היילעב אל םג ,'וכרב'ב ללכ עורכל אלש םידרפסה גהנמ
ערוכ רוביצה םגש םיגהונ םיברו .'ה םשב ףקוזו 'וכרב'ב ערוכ) ןזחה תרימאב ןה עורכל
.להקה תיינעב ןה (זא

םגו ,הליפתבש 'וכרב' תיינעו (רמא ץ"שהשכ םג) תרימאב עורכל גהנ שטיוואבוילמ יברה
.הרותל היילעה לש 'וכרב'ב (טעמ)
,כ"ונו ג"ס גיק 'יס ח"וא ע"וש .טל 'יס חקורה רודיס .אק 'יס ירטיו רוזחמ .א,דל .א,אל תוכרב
.ז"פר ללוכה רעש .י,ונ א"רגה רואיב .םש ל"היבב ב"נשמ .ו-ה"ס ש"הורע ,ג"ס ןקזה ר"ומדא ע"וש
.נ"שו ,ח 'עה זנ 'יס 'ףסוי תיראש - ףסוי טוקלי'

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il