760 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ןוזח / םירבד תשרפ * (27.7.2001) א"סשת'ה בא-םחנמב 'ז * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ןוזחה תושממתה תארקל


,קיתע םע ונתויה תדבוע תא םישח ונחנא הלאה םימיה תוכזב
רכוזה םע .םינש יפלא לש הביטקפסרפב םיעוריאה לע הפוצה
הלואגב הנומאה תא ומע אשונהו ןברוחה תא


אוה הרואכלש קומינ ,םיישדוחה תב ,הכוראה ,הלודגה השפוחה דגנ ףסונ קומינ ףיסוהל רשפא
לארשי ידלי ןיא השפוחה ללגב - אוהו .תובישח-בר אוה תיכרעו תיכוניח הניחבמ לבא ,ילוש
.באב העשתו םימיה תעשת ,םירצמה ןיב ימי לש םתועמשמ לע דומלל םיכוז

לבא ,תשרדנה תוניצרב תיללכה ךוניחה תכרעמב םידמלמ ןיא לארשי ידעומו יגח תא םג םנמא
.רוחש רוח םה באב העשתו םירצמה ןיב ימי .םידימלתה תעדותב תאז-לכב םיטלקנ עדימ יסיסר
ללכ לגוסמ וניא ,םילויטו םייוליב ,שפוח ימי םה וללה םימיה ורובעבש ,ילארשיה רעונה
םימיב ידוהיה םדאה תא םיפפואה ,ןורכיזו לבא לש םינשה-תבר תידוהיה היווהל רבחתהל
.הלא

חצנה םע

םדיקפת תא םיאלממ ויה ול .םייתכלממה רודישה יצורע םילגמש לוזלזה תא ףרצל שי הזל
תרושקתל .תרדוסמ םידומיל תכרעמ רדעה לע תמייוסמ הדימב תופחל םילוכי ויה ,הכלהכ
ןורכיזה םויבו האושה םויב םירודישה תנוכתמ .הריווא תריציב םוצע חוכ תינורטקלאה
לש הריוואל םלש םע סינכהל התלוכילו תרושקתה לש התמצועל היח השחמה איה ל"הצ יללחל
העשתב ךכ תגהנתמ הניא תרושקתהש לבח המכ .באכו לבס םע תוהדזה חופיטו הבשחמ ,ןורכיז
.באב

תא ונל םיקינעמ םה .ידוהיה םעה לש הנוכנה העדותה חופיטב ינויח דיקפת וללה םימיל
לע הפוצה ,קיתע םע ונתויה תדבוע תא םישח ונחנא הלאה םימיה תוכזב .תויצרופורפה
,ינשהו ןושארה תיבה ןברוח תא שחו רכוזה םע .םינש יפלא לש הביטקפסרפב םיעוריאה
.אובת אובש הלואגב תטהולה הנומאה תא ומע אשונהו

תנוכשל עיגהו טושפ םדאל שפוחמ דחא ברע אציש ,ןואילופנ לע הדגא וא רופיס שי
םהידיב ,עקרקה לע םיבושי ,תסנכה-תיבב םיסנוכמ םידוהיה תא אצמ ותמהדתל .םידוהיה
יקמעממ תצרופה הניק לוק ,בלל םיעגונ םילילצ .הבוצע הניגנמב םהב םיארוק םהו ,םירפס
לע תפחרמה יהשלכ הריזג לע רבד עדי אל אוה .עתפוה ןואילופנ .םירורמת יהנ ,שפנה
.םידוהיה

-הנומשו ףלא ינפל שדקמה-תיב ןברוח לע אוה לבאהש ול רמאנ ,הניקהו יכבה רשפל לאששכ
-לע ךכ) רמא םירבדב רהרהש רחאל ךא ,וינזוא עמשמל רסיקה ןימאה אל הליחתב .םינש תואמ
:(הדגאה יפ

ןתראפת אישב ויהש ,תורידא תוכלממו תוירפמיא םתיאר .חצנה םע םתאש יל רורב וישכע"
דרנ יתכלממו ינאש ירחא םג םייקתהל ופיסות םתאש חוטב ינא .המוקת ילבל ולפנו וסרקו
.םכשדקמ-תיב תא שדחמ ונבתו לארשי-ץראל ובושת םתא רבד לש ופוסב .הירוטסיהה תמיב לעמ
.םינש םייתאמו האמ דועב וא םינש רשע דועב ,הנש דועב םא ,רבדה הרקי יתמ עדוי ינניא
."קפס יל ןיא ךכב ,דחא םוי הרקי הז לבא

ונרבע רבכ המכ

האורו הכוז ,םילשורי לע לבאתמה לכ" :ל"זח ידי-לע עבוה רבכ הז ןויערש ,איה תמאהו
םייקה בצמהש עדויו תולגה באכ תא שחש ימ .הלואגה תא האיבמה איה לבאה תעדות ."התחמשב
.רבד לש ופוסב שממתת תאזה הייפיצהו ;הלואגל ההימכו הפיאש וב שי ,ןיקתה בצמה וניא

,ךפהל .הפוקתה תורצבו ןמזה יישקב דומעל חוכ םילבקמ ,לארשי ימי ירבדב םיננובתמ רשאכ
וז הרכה ונב תכסונ ,ונרבע ,םירוסייו לבס יוור ,לתופמו ךורא עסמ הזיא םיאור ונחנאשכ
.רמגה וק לא םינורחאה םידעצה תא םייסלו םיינתומ סנשל ץרמ-הנשמ

ילבח' לש םינורחאה םיעגרה תא וישכע םיווח ונא .קפס ןיא ךכב ,ומויסל ברקתמ הזה עסמה
תושממתהל עיגנ ןוזח תבשמ יכ ,אופא ללפתנ .הלואגה תחמשל הכזנ שממ בורקבו ,'חישמ
בורקבו ,ישילשה שדקמה -תיב ןיינבו ונקדצ-חישמ תאיב ,לארשי-םע תלואג לש לודגה ןוזחה
.שממשדח שיםיכנחמה תדיעו

,הדיעוול .תיתנשה תיכנחמה תדיעו הירבטב רויקרמ ןולמב ה"יא חתפית בורקה ינש םויב
לש איש רפסמ הנשה םשרנ ,ד"בח-יריעצ די-לעש יתודיסח-יכוניחה זכרמה ידי-לע תנגרואמה
.םילהנמו םירומ לש םתדובעל םירושקה םיניינע הב ונודייו ,םינוש םיגוחמ םיכנחמ םירומ
תא תולגל דציכ ,היהי הנשה יזכרמה אשונה יכ ,רמוא ,הדיעווה להנמ ,טור ילתפנ ברה
.5385255 -02 'לט .דימלת לכב יובחה לאיצנטופה

הירקב החמש

ןוידטצאב ,בא-םחנמב ז"י ינש םויב ,יכאלמ-תיירקב ה"יא עיפוי דירפ םהרבא ידיסחה רמזה
.רוניד יקוקיזו הידמיטלומ עפומב הוולי עפומה .רפואל השמ לש ותרומזת םע ,ינוריעה
םירבגל םידרפנ תומוקמ םיחיטבמ וינגראמו ,יכאלמ-תיירקל לבוי ןויצל ךרענ עוריאה
.םישנלו

ףיטק שוגב תבש

רוביצה .קבאמהמ קלח תויהל יוצר ףאו רשפאו ,ףיטק לבח יבשייתמ לש םתרובג תא חבשל רשפא
.לולא שדוח-שאר ברע ,האר תשרפ תבשב ,'יתמדא יוא' אשונב ,ףיטק שוגב חוריא תבשל ןמזומ
'לט .11:30 העשב ישיש םויב ,םילשוריב המואה-יניינבמ אצת תנגוממו תנגרואמ העסה
.08-6846402

שדקמה לכ

-תיב םגד תא השיחממה ,המש 'שדקמה לכ' ,השדח ואדיו תטלק הנורחאל קיפה ינונבל בד ברה
רוטילקת רואל-אצי ןכ-ומכ .רוביצל הנרקהל הדעונ תטלקה .ם"במרה תטיש יפ-לע ינשה שדקמה
תירב :תונמזהל .'שדקמה' ורפס לש השדח הרודהמ םג העיפוה .02-5811227 'לט .שדקמה
.02-6524273 'לט ,םולששטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.םירבד תשרפל


הרותה תרבעהב השמ לש ודיקפת

ךשמהבו ,"לארשי-ינב לא השמ רביד ...הנש םיעבראב יהיו" :רמאנ םירבד רפס תליחתב
.הז רפסב םיבותכה םירבדה לכ םה אולה ,השמ רבידש םירבדה םיטרופמ

םרמואלמ ענמנ השמש ,החכות ירבד הלא (א :תועד יתש ונאצמ וללה םירבדה לש םתוהמ לע
- הרותה לכ לע לארשי-םע ינפל רזח השמ (ב ;"התימל ךומס אלא ןחיכוה אלש" ,ןכל םדוק
."הלוכ הרותה לכ םהל ריזחה"

םירמאנ םגו החכות ירבד םג םילולכ םירבד רפסב .הז תא הז םירתוס םניא םישוריפה ינש
החכות ירבד אוה רפסה רקיע םאה - רקיעה והמ ,איה הלאשה .םינושה הרותה ייוויצ תינש וב
?הרותה ירבד לע הרזח ורקיעש וא

םלועהו הרותה

תעבראש ,ארמגה ירבדכ ,אוה םירבד רפס ןיבו םימדוקה םישמוחה תעברא ןיב ירקיעה לדבהה
רורב ."ומצע יפמ" השמ רמא םירבד רפס תא וליאו ,"הרובגה יפמ" ורמאנ םימדוקה םירפסה
-חורב" הנווכה "ומצע יפמ"ש ,'תופסות'ה שרפמש ומכו ,ה"בקה תאמ ןתינ םירבד רפס םגש
?םימדוקה םירפסה תעבראל םירבד רפס ןיב לדבהה המ ,ןכ-םא ."שדוקה

התוהמב ,הרותה .הרותה תרבעהב ונבר השמ לש ודיקפת תא ריבסהל שי תאז ןיבהל ידכ
ךרד רובעל הילע ,םלועל תדרל לכות הרותהש ידכ .םלועה ירדגמ הלעמל איה ,תיתימאה
השמ לש וניינע הז .םלועה םע ,םלועהמ הלעמלש ,הרותה תא רבחל תלוכיה ול שיש ,'רשקמ'
.ונבר

םיכרד יתש

הרותהש ילבמ ,איהש תומכ הרותה תא ריבעמ אוה - דבלב 'רוניצ' שמשל השמ לוכי הז ךילהתב
תא ריבעהל - אוה הזכ הרקמב השמ לש ודיקפתו ,הלעמל איהש יפכ תראשנ הרותה .וב שבלתת
.םימדוקה םירפסה תעברא תא השמ ריבעה ךכ .הטמל הדירוהלו איהש תומכ הרותה

איהש ומכ הרותה תא ריבעמ השמו ,ונבר השמ לש ותגשהב תשבלתמ הרותהש ,אוה ינש ןפוא
הרותה לבא ,ומצע לשמ רבד רמוא וניא השמו ,'ה ירבד םה הרותה ירבד םנמא .וברקב תשבלתמ
,ארמגה ירבד תועמשמ וז .םלועה ירדגל רתוי תמאתומ איה זאו ,ולכשו ותגשה ךרד תרבוע
.ונבר השמ לש ותגשהב ושבלתנש 'ה ירבד הלא - "ומצע יפמ" השמ רמא םירבד רפסש

לארשי-םעל חוכ

השמש ןוויכמ לבא ,הטמל הדרי איה םנמא .םלועהמ הלעמל הרותה תראשנ ןושארה ןפואב
תא גישהל ידוהי לש וחוכב ןיא ןכלו ,התוהמב הרותה התנתשנ אל ,דבלב 'רוניצ'כ הריבעה
.דבלב הנממ הראה אלא ,הרותה םצע

איהש יפכ לארשי-םעל התוא רסמו הרותה לכ לע רזח ונבר השמש ,םירבד רפסב שודיחה הז
הרותה יניינע תא לבקל חוכ ידוהי לכל ןתונ הז רבד .ומע תמצעתמו ותגשהב תשבלתמ
תרבעומ הרותה רשאכ יכ ,"החכות ירבד" םג אוה םירבד רפס ןכל .המע דחאתהלו תוימינפב
.ותמשנ םצע יוליגלו הבושתל םדאה תא תררועמ איה ,וז ךרדב
(9 'מע ,טי ךרכ תוחיש יטוקל)

באב העשת :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמןורחאה עגרה דע

ןולחל דעבמ ףיקשהו ב'צידרבמ קחצי-יול יבר דמע ,תקספמה הדועסה ירחא ,באב העשת ברע
שמשה ביהרה ףוסבל .תוניקה תרימאל ברה לש ואובל ןיתמה רוביצהו הדרי הכשחה .הכורא העש
אל חישמה ,ןכ" :רמאו קחצי-יול יבר חנאנ ."ןיתממ רוביצה ,ונבר" :שחלו ברל שגינ ,זוע
."דדב הבשי הכיא" וביל קמועמ ארקו תסנכה-תיבל סנכנ ."תוניקל תכלל ךירצ ,אב
תונורחא תוניק

,שדח תוניק רפס תונקל בונכ'צמ םהרבא יבר גהנ ,באב העשת ברעב ,הנש לכב

היה אוה .הזינגה ןוראב רפסה תא חינמ היה ,תסנכה-תיבב תוניקה תרימא המייתסנשכו
."תוניקב ךרוצ ונל היהי אל רבכ האבה הנשלו חישמה אובי וז הנשבש ינא חוטב" :רמוא
בא תא םיטעממ

חור םע בא שדוח סנכנ רשאכ :ךכ תאז שרפל שי .(ו,ד תינעת) "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ"
.הלואגל עיגהל ןתינ החמשה תועצמאב .החמשה ידי-לע תולבאה תא טעמל רשפא ,ולש תולבאה
(זנאצמ םייח יבר)


ימינפ ןברוח

ולאש .שדקמה -תיב ןברוח לע גאודו רצמ תויהל םימש-ארי לכל יוארש ,רמאנ ךורע-ןחלושב
."?שדקמה-תיב ןברוח לע רעטצהל ךירצ וניא םימש-ארי וניאש ימ יכו" :קצוקמ יברה תא
."ומצע ןברוח לע לוכ-םדוק רעטצהל ךירצ הזכ םדא" :םהל בישה

הדיל יריצ

לבא ,םירוסיי תלבוס היריצב השיא .(תוניקה ךותמ) "היריצב השיא ומכ הירעו ןויצ יל-א"
םינמזב וליפא ,ונא םג ךכ .דלונה ךרה םע חמשת דימו הלבסמ ררחתשת טעמ דועש תעדוי איה
.המלשה הלואגה לש החמשה ונל היהתו לבסהמ ררחתשנ הרהמבש ונא םיחוטב םישק
(יול תשודק)


המחנה רוקמ

אוה 'ןיא'ה תניחב ,"םחנמ הל - ןיא" :ךכ תאז אורקל שי .(ב,א הכיא) "םחנמ הל ןיא"
םיליהת) "ירזע אובי ןיאמ" קוספה שוריפב ראובמש יפכ .העושיה אובת ונממו םחנמה
.העושיה אובת 'ןיא'ה תניחבמש ,(א,אכק
(הרותה רוא)


תינמז הליגמ

ונאש םושמ ,תאז .שמוחה ךותמ תארקנ איהש ,הכיא תליגממ ץוח ףלק לע תובתכנ תוליגמה לכ
תא ובתכ וליאו ,החמש לש םויל ןברוחה םוי תא ךופהלו תולגהמ לאגיהל םוי לכב םיווקמ
.תובר םינש הב שמתשהל הלילח םינווכתמ ונא וליאכ הארנ רבדה היה ףלק לע הכיא תליגמ
(שובל)


דסחה קמוע

.באב העשת ליל לח םוי ותואב ,חספ לש ןושארה בוט-םוי ליל לח ובש עובשב םוי ותואב
אוה םג ותוימינפב לבא ,הרובגה תניחבב הארנ באב העשת וליאו ,דסחה תדימ הריאמ חספב
דיתעל .חספבש דסחהמ רתוי קומע דסח הזו ,בטומל ובושיש םחיכוהלו לארשי תא רסייל ,הבהא
הבהאהו דסחה קמוע ומצע באב העשתב ולגתי ,"ןוששל םלבא יתכפהו" םייוקי רשאכ ,אובל
.וב םיריאמש
(הרותה רוא)

עובשה תרמיא


ידיסח שוריפ

תכרב תא ונממ לבקל וברל אב םעפ .לודג רחוס היה ם"ירה ישודיח לעב לש וידיסחמ דחא
םינוכמה םינבר שי הלאה תונידמבש יתעמש" :יברה ול רמא .היסורפל ותעיסנ םדוק הדירפה
."רבדה תמא םא קודב אנא .'ה-יארי םהו 'םירניבר'

שרודו דמוע בר אצמו שרדמה-תיבל בא-םחנמ שדוח ימיב סנכנ יכ ,וברל רפיס דיסחה בששכ
:ךכ תאז שריפו ,"לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה ...הכיא" קוספה תא ברה טטיצ .םיברב
תא הנממ ושעו 'ץרא'ה תא ולטנו ,'םימש'ה תא וכילשה לארשי-ינבש רבדה הרק ךיא"
."םתראפת

תאזכ הרמא" :רמא ףוסבלו ,הנאו הנא ורדחב ךלהתהו ומוקממ םק ,ם"ירה ישודיח לעב שגרתה
."ןילופ יקידצמ שודק שרוש בר ותואל שיש אלא תאז ןיא .החסישפמ יברה ידימלתל המיאתמתודיסחה יכרד


םלבא יתכפהו

חמש אוה :הכלהה ךפה גהונה דיסח ויניע-ומב האר יכ רפיסו והשימ אב םעפ יכ ,רפוסמ
הנש התואב לח באב העשתש ,ררבתה ןיינעב רוקחל ולחהשכ .הרות-תחמשב הכבו באב העשתב
ורמא םידיסח לבא .םיעוגעגו בלה תוררועתה לש יכב היה הרות-תחמשב יכבה וליאו ,תבשב
איה ןיידע הרות-תחמשב 'דגנתמ' לש ותחמש - תמא לש ןיערג וז הנעטב שי ןכאש ,רומוהב
...דיסח לש 'החמשב םיטעממ'המ הטמל

ושפיח ןכל .תובצעב עוקשל רוסא לבא ,החמשב טעמל ךירצ םהבש ,רעצו לבא ימי הלא םנמא
םוקמבו ,הווצמ לש החמש איבהל ידכ ,הכלהה יפ-לע תרתומה ,תירשפא ךרד לכ תודיסחה ילודג
גהנמה ףאש םירמוא שי .הלואגל םיפוסיכב תובבלה תא אלמל - ןברוחה לע לבאב זכרתהל
רתי-תעיקש ינפמ ריהזהל דעונ באב העשתב (םינטק םיינצוק תוריפ) 'ךאלערעב' תודייל
.רעצבו ןוגיב

הלאכ םיכרבא ללגב

.החמשה חבשבו התונגב דימת רבדמ היהו תובצעה תא דואמ החוד היה ןי'זורמ לארשי יבר
םהילע טלתשהל בצעהו הגותה ישגרל תושרהל וידיסחמ המכ ולכי אל ,באב העשת עיגהשכ
שרדמה-תיב לש גגה חתפמ :תירוקמ ךרדב עשעתשהל וטילחה םה .םמצע תא חמשל םיכרד ושפיחו
םימירמו לבחב ותוא 'םידכול' ויה המינפ סנכנ והשימ היהשכו ,והצקב הבינעו לבח ולשלש
...הלעמל ותוא

-לא ותוא םג ומירהו ותוהזל ולכי אל גגה לע םידמועה .שרדמה-תיבל קידצה סנכנ ךכ ךותב
,קידצה דרוהשכ .דעור םפוג לכשכ ,ודירוהל ורהימו ותוא והיז ריוואב רבכ היהשכ קר .לע
;הזה 'גח'ב םיצור םניא ךינבש האור התא ירה ,םלוע לש ונוביר" :ארקו םורמל ויניע אשנ
..."םהמ אופא ותוא לוט

.אינתה לעב ןקזה ונבר לצא באב העשתב םעפ רקיבש ןילרקמ המלש יבר לע רפוסמ דועו
ןמזב .ןונשו 'בבוש דיסח' היהש ,ס'קנומ לאומש 'ר עודיה דיסחה םג םש ההש םימי םתואב
קידצה .המלש יברב םג םהמ דחא עגפ הנווכ ילבו ,רבע לכל 'ךאלערעב' הדיי תוניקה תרימא
אל ןקזה ונבר ."שדקמה-תיב ברחנ הלאכ םיכרבא ללגב" :ןקזה ונברל רמאו ךכ לע דיפקה
.רבד ובישה

קחרממ ועמש םואתפו ,המינפ וסנכנ םה .רעיה לא תאצל המלש יברל ןקזה ונבר עיצה תרחמל
.בלה תא עזעזמ ולוקו ,שדקמה-תיב ןברוח לע ןנוקמ ידוהי וארו וברקתה םה .הרמ הכוב לוק
.תוניקה תרימאב עוקש ולוכו ,םילמנ ןק ךותב בשויה ,לאומש 'ר והזש ואר ,וילא ועיגהשכ
."שדקמה-תיב הנביי הלאכ םיכרבא ללגב" :רמאו המלש יבר ביגה

הלואגל הליפת

ןברוחה לע בצעהמ שגדה תא ריבעהל הלא םימיבו ,ןוויכה תא ךופהל ולדתשה םידיסח
טרפבו .תודחא - אוה חישמה תאיבל ילכה" :צ"יירה ר"ומדא ק"כ םעפ רמא .הלואגל םיפוסיכל
הלואגה תא ךרבתי םשה ןוצרב וכישמי - חישמ תודוא ורבדי םלוכו ודחאתי לארשי-ינב רשאכ
.(330 'מע ו"צרת תוחישה רפס) "ונימיב הרהמב קדצ-לאוג חישמ ידי-לע המלשה

תא העישוה" קוספב שמתשהל םינורחאה תורודב גוהנ עודמ םעפ ריבסה שטיוואבוילמ יברה
תרזעב ,ןיינמל הרשע תונמל היה גוהנ םעפ :רמא ךכו .ןיינמל הרשע רופסל םיצורשכ ,"ךמע
רשע וב שיש) ךתאריב ,ךשדוק לכיה לא הווחתשא ,ךתיב אובא ךדסח בורב ינאו קוספה
דע םאשנו םערו ,ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא העישוה קוספ רמול וגהנ הנורחאל ךא ,(םילימ
תורודב וליאו ,תסנכה-תיבב הליפתל םיאתמה קוספב ורחב םינושארה תורודבש ינפמ .םלועה
ונפסאתהב םירמואש ןושארה רבדה ירה ,חישמה תאיבל םיברקתמו םיכלוה רשאכ ,םינורחאה
!"ךמע תא העישוה" - הלואגל הליפת אוה ,הליפתל תסנכה-תיבל


הלואגל הייפיצב


אוה ,תויתואה לש רחא ףוריצב ,'תישארב' :הרותה לש הנושארה הלימב תזמרנ הלואגה
"הלואגב הבר החמש היהי בא העשת - תובית-ישאר ,ב"רשיאת
(ב,ה הלכד ארגא)

היהש השעמ


םינתיאה קבאמ

תורצה תא ואר תוכזה םהיניעב .םלועה יקידצמ המכ םהיניב ודעונ ה"עקת תנש תישארב
תא עישוהל ידכ תושעל המ הצע סכטל וסינו םיקידצה ובשי .לארשי-םע לע שגרתהל תודיתעש
.לארשי-םע

ידי-לע לארשי-םע תלואג תא שיחהלו תוחוכ זכרל אלא סונמ ןיא יכ ,הטלחהל ועיגה ףוסבל
יבר ,ץינזוקמ דיגמה ,ןילבולמ 'הזוחה' קחצי-בקעי יבר ויה םיקידצה .ונקדצ-חישמ
.ןזרבמ ץריה-ילתפנ יברו ,('שמשו רואמ' לעב) טאטשיינמ סומינולק

רחאל .הרות-תחמש - אוה הז ןיינעב ףתושמ ץמאמ זכרל רתויב יוארה ןמזהש ורמגו ונמנ
,תוכוסה-גח ימי םותב ;רוהטו ךז לארשי-םע רשאכ ,שודקה םויהו הבושתה ימי ,הנשה-שאר
לארשי-םע לע םימחרו דסח ררועל הרשכה העשה וז - החמש ךותמ תווצמב םידורט לוכה רשאכ
.ותלואגו

לפנו תושק הלח ץינזוקמ דיגמה .שבתשהל םיניינעה ולחה תוכוסה-גח ברעב רבכ םלוא
.ותביבסמ ירמגל קתונמכ תומוצע םייניעב בכש אוהו ,העשל העשמ ךלהו רדרדיה ובצמ .בכשמל
.םיקחש ועיקרה ותאופרל תוליפתהו שרדמה-תיבל וקעזנ וידיסח

ינפל" :ותטימ דיל בצינש ,םיקילא-השמ יבר ,ונב לא הנפו ויניע תא דיגמה חקפ עתפל
היהת רצק ןמז דועב' :ךכ יל רמאו ב'צידרבמ קחצי-יול יבר קידצה יילא הלגנ םידחא םיעגר
,םכלצא המדנש המ יכ חכווית זא .ירמגל תורחא םייניעב לוכה לע טיבת הלעמלמ .ונלצא
ךיצמאממ ךל לדח .הלודג הבוט אלא וניא ,לארשי ללכ רובעב הערו הרצל ,ימשגה םלועב
."'ץקה תא קוחדל

.תודבכב םשנתהו ויניע תא םצע אוה .םיבר םיצמאמ דיגמהמ השרד וללה םירבדה תרימא
'הזוחה' ירבחל רוסמו ךל" :רמאו םינורחאה םילדה ויתוחוכ תא סייגו בש םיעגר המכ רובעכ
."וילע לטנש המישמהמ ודי תא חיני יכו תומלוע שיערהל לדחי יכ

ולביקש םיקידצה תעבראמ .הרצויל ותמשנ תא ץינזוקמ דיגמה בישה ןכמ רחאל הלק העש
הזוחה לש וידיסח .השולש קר אופא התע ורתונ ,הלואגה תא שיחהל הדבכה המישמה תא םהילע
.'ונתחמש ןמז' ברעב ורעצל אלש ידכ ,הרמה הרושבה רבד תא םברמ ריתסהל וטילחה ןילבולמ

,ןכאו .ןילבולב הזוחה לש ורצחל ,קוחרמו בורקמ ,םידיסח יפלא ורהנ הרות-תחמש תארקל
וידיסח ןיב ץצורתה ומצעבו ודובכב הזוחה .םיקחש 'תופקה'ה תחמש העיקרה הנש התואב
הרהנו ארק ,"!וחמש ,םידוהי וחמש" .םהיתוסוכ ךותל ונממ גזמו 'הקשמ' קובקב ודיבשכ
הכזנ םא" :ףיסוהו וידיסחב ץיאה ,"!ודקיר ,םידוהי ודקיר" .וינפ לע הכופש תיאליע
."חמש באב העשתל םג הכזנ ,חמש הרות-תחמשל

-תיבמ הזוחה םבר תאצב וניחבה אל וליפא םה .וחנ אלו תועש לע תועש םידיסחה ודקר
דוקרלו בושל לכוי זאו וילא ובושי ויתוחוכש דע ,טעמ שפניהל ורדחל שרפ הזוחה .שרדמה
.וידיסח םע

הזוחל עריא ,םבר תווצמ יפ-לע ,הרותה-תחמשב זועב וזזיפו םידיסחה ודקר הבש העש התואב
ול עייסל ידכ ,חנ ובש רדחל םעפ ידמ האבו האצי תינברה ותייער .ליהבמ אלפ-רבד ומצע
לע ונניא הלעב יכ תולגל המהדנ ,ורדחל הסנכנ רשאכ ,םימעפה תחאב .הרושכ לוכהש אדוולו
!ותטימ

תינברה הקעזנ .הצוחה הדעב אצי אל הלעבש החטבב העדי תינברהו הלוענ התייה רדחה תלד
.החמשה התבשוהו םידוקירה וקספ תחא-תבב .הזוחה אצמנ אל םש םג ךא שרדמה-תיב לא
.םבר תא שפחל ואצי םילהובמה םידיסחה

תאבהל םינוילע םידוחייב ,ולש-וכרד יפ-לע ,סומינולק יבר קידצה קסע שממ ןמז ותואב
תא העטקו םיסיסרל השמישה תא הצפינ ,ורדח ןולח רבעל הלודג ןבא הכלשוה םואתפ .הלואגה
רמא ,"ןילבולב עריא המ עדוי ימ" .יכבב ץרפו סומינולק יבר להבנ .ויתובשחמ טוח
.תועמדב ררימו ותוא םיבבוסל

ןולחל תחתמ ,ותיב רצחב ץראה לע לטומ הזוחה םבר תא םידיסחה ואצמ הלק העש רובעכ
סנ קר .הצוחה ודעב לפנ קוידב דציכו ןולחל קידצה תא ךשמ המ ריבסהל עדי אל שיא .ורדח
וקעזוה ןילבול יאפורו ותיבל םבר תא םידיסחה ובישה .וזה הליפנה רחאל םייחב וריתוה
.וב לפטל

יפ-לע וכרענש ,ןזרבמ ץריה-ילתפנ יבר לש ושרדמ-תיבב תופקהה לש ןמוציעב ,תועש ןתואבו
דע הזחא ,םירדחה דחאב שא הצרפ םואתפ .ארונ רבד ותיבב םג עריא ,ל"ז י"ראה תונווכ
הרענמ ץוח ,ועגפנ אלו םשפנ לע וסנ תיבה-ינב לכ .דוסיה דע ותוא התליכו תיבה לכב הרהמ
יבר לע תחאב ודריש ןוגיהו בצעה תא ראתל ךרוצ ןיא .התפסנו שאב הדכלנש תחא הריעצ
.ותביבסו ץריה-ילתפנ

וניכז אל" .וירבח תשולשל עריא רשא לכ ןילבולמ הזוחה תעידיל אבוה םיאבה םימיב
.רעצב רמא ,"חמש באב העשתל וניכז אלו ,חמש הרות-תחמשל

רוסמה ודימלת לש ויצמאמ לכ .ותטימל קותר ןילבולמ הזוחה רתונ יצחו םישדוח העשת
ארחא-ארטסה תוחוכ לכ" .והותב ולע ,וששואל ,דרהנרב דוד-םייח רוספורפה ,ישיאה ואפורו
.הפוקת התוא לכ ךרואל למלממ הזוחה היה ,"יירבח דגנו ידגנ ודחאתהו ומק

.הלעמ לש הבישיל ןילבולמ הזוחה שקבתה באב העשתב
םיובלדנמ החמש 'ר םע םיידוהי םייח
םיובלדנמ תיבב ןושארה דליה :םיובלדנמ החמש 'רםילשורי ינוב לש תורודה תרשרש

ריעה תומוחל ץוחמ (1929-ט"פרת תנשב) םקוהש ידוהיה תיבה ,םיובלדנמ תיב לע עמש אל ימ
,םיובלדנמ החמש 'ר אוה תיבה לש ומיקמ .םסרופמה םיובלדנמ רבעמ ארקנ ומש לעו ,הקיתעה
םדא היה אוה .הנש םיעבראו האמכ ינפל ויחא תעשתו וירוה םע םילשוריל הלעש ,ןילרק דיסח
בלב ,םירדח םישישכ ובו קנע תיב ,ותיב תא םיקהלו ןכתסהל טילחהש ,ןוזח שיאו זעונ
.תנייוע תיברע הייסולכוא

-רתסא ,ותנמלא ידי-לע להנתהל ףיסוה תיבה .החמש 'ר רטפנ ותיב תא ךנחש רחאל הנש יצח
הקפיסו םייברג תגירסל תונוכמ םשמ האיבה ,'זדולל דחוימב העסנש הצימא ליח תשא ,אביל
.םיאושנה הידלי לכ התיבב ורוגתה המע .ןהיתוחפשמו בושייה תושנמ הברהל הסנרפו הכאלמ

שמח ןב לייח

ילתוכ ןיב דלונש החפשמב ןושארה קוניתה םלועל חיגה ,החמש 'ר תריטפ רחאל רצק ןמז
ןיינבב תורושקה תויווח תייוור ותודלי .םיובלדנמ החמש לארשיב ומש ארקנו ,תיבה
תא ריהזהל היה שמח ןב טועפכ וידיקפתמ דחא ,לשמל .המויק לע המחלמבו תידוהיה םילשורי
תורייש תא בטיה רכוז אוה .םייטירב םילורטפ ינפמ םיובלדנמ תיבב ורתתסהש הנגהה ישנא
לש ביהרמה ףונה תא חכשי אל םג אוה .םיפוצה רהל ןכרדב ,ותיב דיל ופלחש םיניירושמה
.תיבה תונולחמ ףקשנש יברעמה לתוכהו הקיתעה ריעה

וירפס תשולשב ,םילשורי בשותו םיטפשמל ר"ד ,(71) החמש 'ר הלעה הלא ויתויווחמ תצקמ
.לארשי-ץראבו םילשוריב ידוהיה בושייה תודלות לע רביחש

םילשוריל תפצמ

-םהרבא ברה ,ובס-בס-בס .ןכל םדוק םינש הברה רבכ ויקרועב םרוז ולש ימלשוריה רשקה לבא
רחאל הנשכ .(1811) א"עקת תנשב לארשי-ץראל הלע ,א"רגה ידימלתמ ,ףרוצ ןמלז-המלש
.םילשוריל עיגהלו השעמ תושעל טילחה ,תפצב וירבח םע ותובשייתהו הצרא ותיילע

תא גיצהל זנכשא יאצוימ םידוהי וזעה אל םימי םתואב ןכש ,תירשפא-יתלב המישמ התייה וז
דיסחה הדוהי יבר םהירחא וריתוהש םידבכ םייפסכ תובוחמ עבנ רבדה .ריעב םלגר ףכ
בר ףסכ ריעה ייברעמ וול וללה .ןכל םדוק םינש האמכ םילשוריל ןילופמ ולעש ,וידימלתו
םיברעה םהב וכרע םאוב רחאל םינש שולש .וביבס םירוגמ תנוכשו לודג תסנכ-תיב תיינבל
טילחה ןטלושהו ומלוש אל תואוולהה .רבע לכל וצופנ וידימלתו חצרנ הדוהי יבר .םורגופ
עורפל םהילע ןכ-לעו ,הדוהי יבר לש וידימלת תוחפל וא ויצאצאצ םה זנכשא ידוהי לכש
.ויתובוח תא הליחת

שפוחמ יזנכשא

תריגס ינפל עגר ,ברע תעשב םילשוריל ובנגתהו םידרפסל ושפחתה וירבחמ םיינשו ףרוצ ברה
לע ליחהל םילשורי לש ידאקה תא ענכשל ףרוצ ברה חילצה יברע ןיד-ךרוע תרזעב .םירעשה
.םילשוריב תיזנכשאה תובשייתהה שודיחל ךרדה החתפנ ךכ .תונשייתה ןיד בוחה

יבר לש תידוהיה הנוכשה תוברוח םוקיש התייה ףרוצ ברה וילע לטנש הנושארה המישמה
.('הברוח'ה תסנכה-תיבל ךומסה) 'ןויצ םחנמ' תסנכה-תיב תא םיקה הליחת .דיסחה הדוהי
ימא דצמ יבסש רמול רשפא" .שפנ וחצרו יברע וילע לפנתה תסנכה-תיב םוקישל הדובעה ךלהמב
,"םילשוריב תידוהי תובשייתהל ךרדה תא ץרפש ,יבא דצמ יבס ינפל םילשוריל ךרדה תא ץרפ
.םיובלדנמ החמש 'ר רמואגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


באב העשתב הלדבה

?הלדבהה לש הניד המ ,תבש-יאצומב הנשה לח באב-העשתש ןוויכ :הלאש

ךורב" הליחת ורמאיש דע הכאלמ תיישעמ ורהזיי ,תיברע תוללפתמ ןניאש םישנ :הבושת
."לוחל שדוק ןיב לידבמה

התא' תרימאב ,תיברע לש הרשע-הנומש תליפתב לוכ-םדוק םילידבמ ,תבש-יאצומ לכבכ
םידומצה תורנ ינש לע וא) הקובא לע םיכרבמ ,'הכיא' תאירק ינפל ,ןכמ רחאל .'ונתננוח
ןוויכמ ,םימשבה לע םיכרבמ ןיא .גוהנכ םיינרופיצב םיטיבמו ,'שאה ירואמ ארוב' (דחי
.שפנה תא בישהל גונעת םושמ ךכב שיש

תויאשר םישנ םג םידרפסה םיקסופה תעדל) ותיבב ךרבי ,תסנכה-תיבב שאה לע ךריב אלש ימ
םא .(הזב תועד יקוליח שי םיזנכשאה םיקסופב .אינתה לעב תעד וזש עמשמ ןכו ,ןמצעל ךרבל
לע םיכרבמ ןיאש ןוויכמ ,םוצה יאצומב הלדבהב ךרבי אל ,ךריב אל .הלילה ךשמב ךרבי ,חכש
.שאה תא ןושארה םדא הליג הנושארה תבשה יאצומבש ,הארבנש ןמזב אלא שאה

רמח' לע קר לידבהל םידיפקמ שיו) ןייה לע הליחת לידבהל ךירצ ,באב העשתב לכואה הלוח
הלוח רובעב לידבהל יאשר אירב .זא לידבי ,הלילב לוכאל וילע םאו .(הריב ומכ ,'הנידמ
.הלדבהה סוכמ תותשל הלוחל תתלו

שיו ,ןטקל תתל םירימחמ שי) ונממ םיתושו ,ןייה לע םילידבמ באב העשת יאצומ לילב
ינפל ."יתעושי ל-א הנה" םיליחתמ ,תוליהק דועו ד"בח גהנמל .('הנידמ רמח' לע םילידבמ
םילעונו הפהו םינפה תא םיצחור ,תירחשבכ ןיגוריסל םימעפ שש םיידי םילטונ ,הלדבהה
.םיילענ
,א"גמ :םישנל רנה תכרב .נ"שו ,הצ קרפ םירצמה ןיב לאירבג יעטנ .כ"ונו ,ונקת 'יס ח"וא ע"וש
,וצ ןחלשה תוצק ,א,גצרת י"כרב ,הנ,וצר ח"הכ ,וצר ס"וס ל"היבו ב"נשמ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש
.נ"שו ,וצ 'עה ו"טפ התיב תוכילהו ,חס 'עה א"ספ התכלהכ ש"ש ,בי ש"הדבבזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il