773 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ךל-ךל תשרפ * (26.10.2001) ב"סשת'ה ןוושחרמב 'ט * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


ד"יה יבאזל השענש לוועה


םיבר םע םינייוצמ םירשק ול ויה .םיברע אנש אל יבאז
לע חכוותהל רשפא .ודוסיב קדוצו ןוכנ עיצהש ןורתפה .םהמ
?ירסומ-יתלבכ ותוא ולספ עודמ לבא ,ותוישעמ תדימ


שח ,ד"יה יבאז םעבחר רשה לש וחצריה רחאל תרושקתה-ילכב םידחוימה םירודישל בישקהש ימ
המכו וב היה בוט המכ ררבתה םואתפ .וייחב הז רקי שיאל השענש לוועה תמצוע תא טא-טא
םושמ ,דוסב וז םתודידי תא ורמש הלאמ םיבר ךא ;ול ויה ,תשקה ינוג לכמ ,םירבח
הניפל וכרד תאו שיאה תא קוחדל ידכ לוכה ושע תילארשיה תרושקתב םיטלושה םימרוגהש
.הצקומ םתושעלו

.ותנשמו יבאז לש תוימיטיגלה תלילש דגנ ונממוקתה אל .ונלוכ ךכב םימשא תמייוסמ הדימב
הב התייהש תוגייתסה ,ונממ גייתסהל ךרוצ ואר ףא לארשי-ץרא ינמאנ ברקמ םיבר םישיא
םייוארש יממ ,'םיבוט'המ ינא ,'הזכ אל ינא' :רומאל ,'שפנ-תויפי' לש תרתסומ-אל המינ
ץראה תנגה לע םימחולהמו לארשי-ץרא לש הרשבמ רשב היה יבאזש הדבועה קר .להקב אובל
.רדגל ץוחמ לא תטלחומה ותאצוה תא הענמ

םידוהי לש רפסנרט

.קדוצו ןוכנ ותויה ןיבו ןויער לש ותוישעמ ןיב :םירבד ינש ןיב ןאכ דירפהל םיבייח
רסוח לבא ,םיקדוצהו םינוכנה תונורתפה תא םשייל ןתינ דימת אל ובש םלועב םייח ונחנא
.לוספל ותוא ךפוה וניא ןוכנה רבדה תא עצבל תלוכיה

וניניב םינשה תאמ ןב ךוסכסל קדוצהו יתימאה ןורתפהש ,ודוסיב ןוכנ רבד רמאו םק יבאז
םינודינ ,הנטק ץרא-תרבכב םיקחדנה ,םימע ינש .תויסולכואה ןיב הדרפה אוה םיברעה ןיבו
עבט יבאז .רחא םוקמל רובעי םהמ דחאש אלא סונמ ןיאו ,תדמתמ םימד-תוכיפשלו חצנ-תמחלמל
."ןאכ ונחנאו םש םה" הטושפה המססה תא

.ךופהה ןוויכב אלא ,התוא ץמיאש אוה לאמשה ,ןוכנ ?תרכומ םכל תעמשנ תאזה המססה ,עגר
.ונחנא םה בוזעלו םוקל ךירצש ימ ותטישלש אלא ,םימעה ןיב דירפהל ךירצש רורב לאמשל םג
ירסומ הזה רפסנרטה .םהיבושיימ םשוריגו םהיתבמ םידוהי ףלא םייתאמ תריקע ,רמולכ
?המל .'תירסומ הבעות' אוה ךופהה ןוויכב ןורתפ ותוא .םולשה ןוזח תושממתה אוהו ,קדוצו
.הככ

םצעב םה ,תאזה תפייוזמה 'תוירסומ'ה תגיגחל םיפרטצמ הרותב םינימאמה םידוהי רשאכ
תשרופמה הרוצב םירבדה םירמאנ הרותב אולה .תירסומ-יתלב םולשו-סח הרותהש םירמוא
,םכינפמ ץראה יבשוי תא ושירות אל םאו ...םכינפמ ץראה יבשוי לכ תא םתשרוהו" :רתויב
רשא ץראה לע םכתא וררצו ,םכידיצב םינינצלו םכיניעב םיכישל - םהמ וריתות רשא היהו
?ונל הרוקש המ קוידב אל הז ."הב םיבשוי םתא

הדיחיה ונצרא

אוה ולש ןורתפהש ןיבה אוה .םהמ םיבר םע םינייוצמ םירשק ול ויה .םיברע אנש אל יבאז
לגעמ תאו תומיעה ךשמה תא חיטבמ רחא ןורתפ לכש עדי אוה .םרובעב םג רתויב ןוכנהו בוטה
,הדוהי יבחרב תיברעה הייסולכואל עייסי ולוכ םלועהש עיצה אוה .תומתיהו לוכשה ,םימדה
?הזב ירסומ-אל קוידב המ .םישדח םייח םש חותפלו םירחא תומוקמל רגהל הזע לבחו ןורמוש

דגנכ .ןובשחב אבה דיחיה חוכיווה הז .רומג רדסב .ישעמ וניא הזה ןורתפהש ןועטל רשפא
תריקעו תויולחנתהה קוריפו ?ישעמ שדחה ןוכיתה חרזמה ןוזחו :בישהל רשפא תאזה הנעטה
עימשמ אוה תאז-לכבו ,תאז עדוי לאמשה םג ?םושייל םינתינה םירבד םה םידוהי ףלא םייתאמ
.םיינכטה םיטרפה לע חכוותהל ךכ-רחאו ןורקיעה תא עובקל בושח יכ ,המרב ויתודמע תא

םר לוקב רמול םיבייח דחא רבד ,םיברע ינוילימ לש םתריגהל איבהל רשפא-יא םא םג
אוצמל וכרטצי םיימואלה םהייוואמ תא .תונידמ יתשל םוקמ ןיא ןדריל ברעממ - תושיחנבו
.דבלב ולש ,ידוהיה םעה לש הדיחיה וצרא איה תאזה הנטקה ץראה .רחא םוקמבשדח שיןוחטיב לש תוא

-רפס .לארשי תודחאל דחוימ הרות-רפס תביתכ לע ד"בח-יריעצ וזירכה ינוחטיבה בצמה חכונ
תונקל ןמזומ רוביצה .בורקה ןמזב ומילשהל הנווכ שיו ,הנשכ ינפל בתכיהל לחה הרותה
יברה .םידידיו םירכמ רובעב ףאו ,החפשמה ינבמ תחאו דחא לכל ,הזה הרותה-רפסב תויתוא
קוספה יפ-לע ,םדאה לע תרמושו הניגמ הרותה-רפסב תוא יכ ,ותעשב ןייצ שטיוואבוילמ
הדועת לבקמ ףתתשמ לכ ."רפסב בותכ אצמנה לכ ,ךמע טלמיי איהה תעבו" :(א,בי לאינדב)
-9607588 'לט ,ד"בח-יריעצ זכרמב וא ,ץראה יבחרב ד"בח -יתב 220-ב המשרהו םיטרפ .האנ
.03

רייואמ רודיס

,בל-יבוש םירויאב רייואמ רודיס - 'בלה לכמ הליפת' רודיסה תא ובהאי םיבר םידלי
-תאירק דעו רחשה תוכרבמ דליה תא הוולמ הזה רודיסה .קלח תעפי תאמ ,םיעשעשמ ףא םיתיעל
.08-6106605 'לט .הטימה לעש עמש

ך"נתה ךלמ

,ך"נתה ךלמ םשה תא אשונה בשחמ רוטילקת הקיפה קטנירג תרבח - היווירט יקחשמ יבהואל
קחשמ ,הנתמ - ףסונבו ,יח חיש-ברב הוולמ קחשמה .תולאש 800-מ רתוי לש רגאמ ובו
.03-6185071 'לט .ירגתא םיסוטמ

תטלקב ימרבא

ימרבאו תישארב שמוחו ימרבא ,ץרווש תחפשמ לש תובובה ןורטאת לש תויתוכיאה תוקפהה יתש
'לט .ואדיו תוטלקב םג וישכע תושגומ ,בשחמ רוטילקתב רבעב ועיפוהש ,הקיתעה ןורבחב
.03-9606120שטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ךל -ךל תשרפל


רעצהמ להביהל אל

,החמשל דחוימב הרושק הלימה תווצמ ."החמשב 'ה תא ודבע" - 'ה תדובעב דוסי איה החמשה
,"החמשב התוא םישוע ןיידע" ןכלו ,"החמשב םהילע ולביק" וז הווצמש ,ארמגה תרמואש יפכ
ארעצ" - לומינל רעצבו באכב הכורכ הבושחו הלודג הכ הווצמ אקווד אופא עודמ .התשמ ךותמ
?"אקוניד

עודמ ,איה הלאשה ךא ,באכ רבדה בסמ וב םיכתוח רשאכש ,ףוגה לש תיעבט העפות וז ,ןכא
ולוכ םלועה אולה ?באכב הכורכ היהת הלימה-תירבש ןפואב םדאה תא ה"בקה ארב הליחתכלמ
.רעצבו באכב הכורכ היהת הלימה-תירבש ךרוצ שי הרותה דצמ םגש ןאכמו ,הרותה יפ-לע ארבנ

ףוגב השודק

תא םידרהל ןיאש הביסה וזו ,הלימה תווצממ קלח אוה רעצה ,םיקסופה יפ-לע ,וזמ הרתי
?באכב הרושק תויהל הכירצ וז הווצמ אקווד אופא עודמ .באכה תא שוחי ןכאש ידכ ,לומינה

תא הרידחמ איהש ,וז הווצמ לש הדוחיי .הלימ תווצמ לש הניינע תוהמב רושק ןכא הז רבד
ה"בקה תא ןיכשהל איה הלוכ האירבה תרטמ .ףוגה לש ימשגה רשבה ךותב םג תיקולאה השודקה
.ימשגה ףוגה רשבב השודקה תנכשה ידי-לע תאז השוע הלימ תווצמו ,ןותחתה הזה םלועב

רשבה ירדג

,רשב ותוא .ימשג ףוג לש םירדג לעב תויהל ,הלימה תא םישוע ובש ,ימשגה ףוגה ךירצ ןכל
אוה האלפנ החמש שוחל םוקמבש דע ,הלימה תווצמ לש הבגשנה התלעמ לע גשומ םוש ול ןיאש
.תיקולאה השודקה ןוכשל הכירצ וב - באכו רעצ שח

,התייה רבדה תועמשמ ,רעצו באכ שח םדאה ןיאש ןפואב תישענ הלימה-תירב התייה וליא
ןפואב םדאה תא ה"בקה ארב ןכל .ימשגה ףוגה לש ןותחתה דבורל עיגה אל ה"בקה םע רשקהש
םע ,אוהש ומכ ימשגה ףוגה רשב םע רבחתת תיקולאה תירבהש ידכ ,באכבו רעצב הכורכ תירבהש
.ה"בקה םע רושק היהי אוה םגש דע ,םיימשגה וירדג לכ

טמתשהל אל

םדאל ןיא"ש ,תעבוק הכלהה :ונתיאמ דחא לכ לע תלטומה תוחילשב םג חקל קיפהל ונילע ןאכמ
םורגל הלולעש תוליעפ שפחל ךירצ םדאה ןיא ןכל ."רעצ םושב ורעצל ...ללכ ופוג לע תושר
ןיא ,הזה םלועב הניכשה תא ןיכשהל ,ה"בקה לש תוחילשב רבודמשכ ,תאז םעו .באכו רעצ ול
.רעצ ול בסמ רבדה םא םג ,הנממ ענמיהל יאשר םדאה

השק רבדהש הנעטב הנממ טמתשהל ול לא ,השודקה רוא תא ץיפהל ,תוחילש וילע וליטהש ימ
ידכ רעטצהלו לובסל םג יאדכש דע ,ךכ-לכ הבושח וז תוחילשש ,רוכזל שי .רעצ ול םרוגו ול
,םירוסייו רעצ ילב ,יוארכ תוחילשה תא אלמל ידוהיה חילצי יאדו ,ךכ השעישכו .האלמל
.'םינותחתב הריד' ה"בקל השעיו ,בבל-בוטו החמש ךותמ אלא
(47 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)

םירוסיי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםיבשו םיכלוה

היה ,ללפתהל דמוע היהשכ .םישק םירוסיי לבסו ילוח עודי היה בוסאסמ בייל-השמ יבר
תא אלמלו בושל םיאשר םתא וישכע" :רמא םייסשכ ."ללפתאש דע יל וחינה ,יירוסיי" :רמוא
."םכתוחילש

שפנל הבוט

הזה םלועב הקרמל ,תאטוחה שפנל המוצעו הלודג הבוט איהש יפל ,ףוגה ירוסייב החמשה םעט
םלועב םישק םינידמ םדאה לצינ הזה םלועב םילק םירוסייב .םוניהיגב קורימהמ הליצהלו
.אבה
(אינת)


וילע לטנ

ימיב :רמוא היה אוה .םישק םיבואכממו תולחממ ןיטרטסמ הדוהי יבר לבס ותנקז תעל
יחוכ ןיא רבכשכ ,םויכ .ותמלחהל ללפתהל חוכ יל היה ,לבוסו הלוח יילא אבשכ ,יתורחב
.ויבואכמ תא הבהאב יילע לבקמ ינא ,הלוח יילא אב םא ,ימע

טלחומ בוט

ןוועה לע רפכמה ,םדהו ןמושה טועימ והזש ,יללכ בוט :םירוסייב בוט לש םיגוס ינש שי
.שפנה לא רתוי בורק ,רתוי ינחור השענ םדאהש אוהו ,טלחומ בוטו .רבעה תא ןקתמו
(םירוביד יטוקיל)


הווש לוכה

םינגמ וא ותוא םיחבשמ םא .הוושב לבקל אוה ךירצ ,ערל וא בוטל ,םדאל הרוקש המ לכ
ןוצר הזש רוכזיו ,ויניעב הווש היהי לוכה - טושפ לכאמ וא םינדעמ לכוא אוה םא ,ותוא
ידגנל 'ה"ש םושמ האוושהב ילצא לוכה - "יתיוויש" :םיליהתב רמאנ וז הדימ לע .'ה
."דימת
(ש"בירה תאווצ)


הרמ הפורת

רמאיש בטומ .םדאל ער השוע ה"בקה ןיא ןכש ,'ער' הזש רמאי לא םירוסיי לבוס םדאשכ
.הקותמ היהת הפורתהש ףידעו ,הרמ איה לבא ,הפורת םנמא וז יכ ,'רמ'
(שטירזממ דיגמה)


חורבל אל

הוזחא רשאכש ,היתפ התואל המוד םהמ חורבל שקבמש ימ .םירוסיי םדאה לע םיאב הרקמב אל
.המע ועסנ םיריצהש אלא ,רחא םוקמל עוסנל הרהימ הדיל יריצ
(בוט-םש-לעבה)


הסוכמ בוט

תא לבקל שי "הבוטה לע ךרבמש םשכ הערה לע ךרבל םדא בייח" :(ה,ט תוכרב) ורמא ל"זח
,תילגנ הניאש אלא ,הבוטל וז םג יכ ,תיארנהו תילגנה הבוטה תא םילבקמש ומכ החמשב הערה
.[םלענהו הסוכמה םלועה=] 'איסכתאד אמלע'מ ,דואמ ההובג הגרדמ האב איה יכ
(אינת)

עובשה תרמיא


ועשפ המ

םימאונה דחא .הנליווב הסנכתהש םינבר תפיסאב םעפ בשי קי'צייבולוס םייח יבר ןואגה
ול דלונ ,ותודהימ קחרתהש ,הליהקה ירישעמ ,ידוהי - השרו תליהקב עריאש הרקמ לע רפיס
הליהקה יסנרפ .קוניתה תמ ןמז רחאל .וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל בריס אוהו ,ןב
.וארייו ועמשי ןעמל ,לארשי רבקל ואיבהל אלש וטילחה

!?לארשי רבקל אובל ידוהי דלימ עונמל רתיה ולביק יממ" :תופירחב ביגהו םייח יבר םק
רבקמ עונמ אוה ןיא ךא ,המודכו חספ ןברק ,םישדוק ,המורת תליכאמ עונמ לרעש ,איה הכלהה
."לארשי

,לארשי רבקל באה תא ואיבי אלש רוזגל םיכירצ ,םירחא עיתרהל םיצור םא" :ךויחב ףיסוהו
."?קוניתה לש ותאטח המו ועשפ המ ךאתודיסחה יכרד


הלימה דוס

ארב המל ,הלרועב הצור ה"בקה ןיא םא :אביקע יבר תא הלאשש תחא אתינורטמ לע רפסמ שרדמה
שרדנ םדאהו ,םימלש םניאש םיבר םירבד ומלועב ארב ה"בקהש ,אביקע יבר הל בישה ?התוא
איה ,הז רבסה יפ-לע ,הלימה םג ךכ .('וכו "ןוקית ןיכירצ ןיסומרות") םרישכהלו םנקתל
.האירבה השעמ תא וידי -ומב םילשהלו ןקתל םדאה לש ותבוחל יוטיב

הימעט קמוע תא םיפשוח םניא ,הלימה תווצמ לע הרותה לש הלגנה קלחב םימייקש םירבסהה
רשא םעב עובקל ךרבתי-םשה הצרש" :איה הלימה תנווכ ,לשמל ,'ךוניח'ה יפ-לע .היתויעמשמו
ומכ ,םפוג תרוצב םימעה ראשמ םלידבהל ,םפוגב עובק תוא - ומש לע ארקנ תויהל לידבה
איה הלרועהש ,רמאנ ל"זיראה לש הרות-יטוקילב לבא ."םתושפנ תרוצב םהמ םילדבנ ויהש
םיראשנ" אלא ,"םידרוי םידסחה ןיא" ,הרסוה אל דוע לכו ,'הפילק'ה תוחוכל הזיחא-תדוקנ
המוצע העפשה הל שי אלא ,תודהי לש למס קר הנניא הלימהש ,םיאור רבכ ונא ןאכ ."הלעמל
.םדאב השודקה תוחוכ תארשה לע

רתסהה תא ריסהל

רואב השענש םוצמצה אוה 'הפילק'ה לשו ערה לש ינושארה שרושהש ,הריבסמ תודיסחה תרות
היה ןכלו ,םלועה לש ומויקל םוקמ חינה אל הז רוא .הליחתב ריאהש יפוס-ןיאה יקולאה
לכוי םלועהש ,תרקובמו תלבגומ הראה ריאהלו רוזחל ךכ-רחאו ,(םוצמצה תלועפ) וקלסל ךרוצ
ונממש ינושארה שרושה עיפוה ,יקולאה רואה קלתסנו םוצמצה רצונ רשאכ ,וז הדוקנב .הלבקל
תודדומתהה תאו ערה רוקמ תא ובוחב אשונ ומצע האירבה ךילהתש ,ןאכמ .ערה ךכ-רחא לשלתשנ
.ערה ןיבל בוטה ןיב ךכ-רחא םייקתתש

השודקה תוחוכ ןיב המחלמה תא להנל רומאה אוהש םושמ ,הזה ןיינעב יזכרמ קלח שי םדאל
המ לכו ,םינוילעה םיינחורה תומלועה לכ תינבתכ םדאה ארבנ ןכל .'הפילק'ה תוחוכ ןיבו
אלא ,םייפוס-ןיא םידבר הב שיש ,םדאה שפנב קר אל ףקתשמ רבדה .וב םג םייק םהב םייקש
.'הפילק'ה תוחוכל ןכשמ איה ןכלו ,יוסיכהו רתסהה תא תגציימ הלרועה :ימשגה ופוגב םג

םלועהש םשכ :םלועה לש יתישארבה ובצמ תא הנמאנ למסמ ,דלונ אוה ובש יעבטה בצמב ,םדאה
לכש הלרועה תמייק םדאה לצא םג ךכ - הילע המילעמו הסכמש הכיסממו תיקולא תמאמ בכרומ
תמאה תא הריתסמש הכיסמה תא ריסהל ידוהיה לש ודיקפתש םשכו .רתסההו יוסיכה התוהמ
'הפילק'ה תוחוכל ןכשמ תשמשמה ,תישיאה הלרועה תא םג ריסהל וילע ךכ ,םלועבש תיקולאה
.וב זחאיהל םיסנמש

תודהיה תדוקנ

הרמשנש דע ,הלימ תווצמ לש םוצעה החוכ תא ןיבהל םיליחתמ הלא םירבדב םיקמעתמשכ
הרותה לע םוי-םוי ייחב ורמש אלש םידוהי ידי-לע םג ,תורודה לכ ךשמב שממ שפנ-תוריסמב
םהינב תא םיסינכמש םירוה .לכשה יפ-לע תנבומ הניא הווצמה םויקב וז תוקבד .היתווצמו
,שיגרו טועפ קוניתל לבס תמירגבש ןויגיהה תא םמצעל וליפא ריבסהל םילוכי םניא תירבב
תושגר לעו םלכש לע וליפא תרבוג וז השגרהו ,תודהיה תדוקנ היולת הזבש םישיגרמ םה םלוא
.םהידלי יפלכ םימחרה

תא קלסמ אוהש ,ידוהי לש ותוהמ לכ וז .תודהיה תדוקנ איה-איה - הלרועה קוליס ,תמאבו
םוקממ חקלנ הזל חוכה ."ודבלמ דוע ןיא"ש ,תיקולאה תמאה תא הלגמו םלועב םייקה רתסהה
ירבדכ) ינימשה םויב העבקנ איה ןכלו תותירב ג"י הלימה לע ותרכנ ןכלש ,דואמ הובג
,זמורה רבד ,(ינימשב הנתינש הלימה לע דוד רמא "תינימשה לע חצנמל" רומזמה תאש ,ל"זח
הלימה וליאו ,םימי העבשב ארבנ םלועה ןכש) םלועהמ הלעמלש תויקולאה תוגרדב השרושש
.('הנומש'ל הרושק


הלואגל הייפיצב


עדת .חישמ לש ולגרל הפצ ,ולאב ולא תורגתמ תויכלמ תיאר םא :אניבא-רב רזעלא יבר רמא"
"םהרבאל הלואגה האב ,ולאב ולא תויכלמה ורגתנש ידי-לע ,םהרבא ימיב ירהש ,ןכש
(במ השרפ הבר תישארב)

היהש השעמ


הירגנוהמ "ךל-ךל"

.הירגנוה תונוטלש דגנכ יחרזאה דרמה ץורפ רחאל רצק ןמז ,(1956) ז"טשת תנשב היה הז
תושודג תויאשמו םיקנט יפלאב םירבגותמ ,ובש דימ ךא ,הנידמהמ ואצי וליאכ םיטסינומוקה
.םיסור םילייח

ונתוא ופתישו ,ןחלושה ביבס ,טרופקנרפ הרשו לארשי ,ונירוה ונתוא וסניכ דחא ברע
אבא רמא ,"הרירב ןיא" .הנכשה הירטסוא רבעל הנידמה תולובגמ הבינגב תאצל םתינכתב
."דיתע ונל ןיא ןאכ" ,רבס-תורומח םינפב

ורתונ התעו ,םידוהי יפלא הב וררוגתה המחלמה ינפל .הדרוושיק הרייעב ונררוגתה
רובעל היה ךירצ הירטסואל הדרוושיקמ עיגהל ידכ .דבלב תוידוהי תושפנ םישימחו םייתאמכ
תבינג .הניפ לכב םיכרד ימוסחמ וביצה הרטשמו אבצ תוחוכ .הירגנוה לש החטש תיצחמכ
.ןכוסמו זעונ השעמ אופא התייה לובגה

הדמשהה הנחמב ופסנ ימא לש הירוה ינש ןכו יבא דצמ יבס :רורב היה ונירוה תטלחהל עקרה
.הדובע הנחמב המחלמה תונש תא השע יבא .סנב הלצינו ןכ-םג םש התייה המצע ימא .ץיוושוא
- הווהה תויעב םג רבעה תוארומ לכ לע ופסונשכ ,התע .שיא רתונ אל טעמכ םתחפשמ לכמ
הווקתב ,וז ךרדב ונירוה ורחב - תכלוהו תרבוגה תוימשיטנאהו עוערה ינוחטיבה בצמה
.םיחטבמ ףוחל ,הפוסב ,ונאיבהל

.ונלפשוהו וניכוה אל יחאו ינאש םוי טעמכ היה אל .דואמ השק התייה תוימשיטנאה תריווא
םירגנוהה 'םיצקש'ה וגהנ ,םידומילמ ותבש םייללכה רפסה-יתבב רשאכ ,ןושאר םוי לכב
.תוקטגור תועצמאב םינבא ונב ףולצלו קחרממ ונל בוראל

ונתוא התלעה םירענ תרובח - דחוימב ירזכא הרקמ בטיה יל רוכז תויוללעתהה לכ ןיבמ
םישוח ןדבוא ידכ דע המוצע תוריהמב ונתוא הבבוסו ,םיקחשמה ןגב הלסורק יבג-לע חוכב
.טעמכ

תינכתל םיאלמ םיפתוש ויה - םהידלי ינשו םירוה גוז - שקרפ תחפשמ ינב ,ונינכש
-יחירבמ לש הרובח ונרתיא םש .הריבה טשפדובל ונעסנ הליחת .ךרדל ונאצי וידחי .החירבה
.דואמ הובג רכש רובעב תאז ושעש ,םירגנוה לובג

הסומע ,הלודג תיאשמ וגהנ םיחירבמה .םימוסחמ האלמ התייה לובגה לא ךרדה ,רומאכ
םירגובמ העברא ,ונלוכ ונפפוטצה םש .ונרובעב דואמ רצ ללח וריתוה זכרמב .םיקיר םיזגרא
תא דחשל ידכ ,הקדוו זגרא שארמ וניכה םיחירבמה .המישנל ריווא אלל טעמכ ,םידלי העבשו
.לובגה ירטוש

ונאשנו ונתמישנ תא ונא םג ונרצע ,הרצע תיאשמהש םעפ לכב .ארונ היה העיסנב חתמה
הלעבו ,לועישב םישנה תחא הפקתנ תוריצעה תחאב .םולשב רובעי לוכהש ה"בקל תישירח הליפת
.םולשב רבע הז םג .ונלוכ תא ףושחת לבל ,ודי ףכב היפ תא םותסל ץלאנ

,ןורפוש רפכה לא ברע תארקל ונעגה ,בורל םימוסחמו םלש םוי טעמכ הכשמנש העיסנ רחאל
ונאצמ בוטה ונלזמל .וניתומצע תא ונצליחו הצוחה ונלחתשה .ירטסואה לובגהמ קחרה-אל
.בל-יבוט םישנא לש םתיבב םוקמ

.ונדעצ תופוצר תועש עבש .לובגה תא תוצחל לגרב ברע תונפל ונאצי החונמ לש םוי רחאל
םשג ונישאר לע ךתינ ךרדה לכ ךרואל .תושרוח וניצח ,תועקב ונדרי ,תועבג לע ונספיט
.וניתומצע דשל דע רדח רוקהו ,תופעלז

עיגפמב ושרדו םיחירבמה עתפל ורצע ,לובגל דואמ םיבורק ונייה רבכשכ ,הלילב תחא העשב
םיטישכתה תא ריסהל ושרד םישנהמ .ונתושרבש ךרעה-יצפחו ףסכה לכ תא םהידיל רוסמל
אלא הרירב ונל הרתונ אל ."קלתסנו םכשפנל םכתא בוזענ" ,ומייא ,"אל םא" .ןהילעש
.תיזבנה םתשירדל ענכיהל

.םיצנצנמ תורוא וארנ קחרממ .לובג-ינבאל ונעגה .העשכ דוע הכשמנש הדיעצב האלה ונכשמה
.הלילה תכשחב ועלבנו םיחירבמה ורמא ,"הירטסוא רבכ םה םיאור םתאש תורואה"

והשימ .הלילב םייתש התייה העשה .ןטק רפכל ונעגה .םולשב לובגה תא וניצח 'ה ידסחב
ונאש וניבהשכו ,ןולחה תא וחתפ תיבה ילעב .םיתבה דחא ןולח לע ששחב שיקה םירגובמהמ
ףאו תומח תוטימ ונל ועיצה םה .תופי םינפ רבסב ונתוא ולביקו תלדה תא וחתפ ,םיטילפ
דחאו דחא לכל ונתנש זופתה לש ומעט תא חכשא אל .םשביילו ונידגב תא תוקנל ועייס
.ןדע-ןג םעט היה ומעטו הז ירפ יתלכא ייחב הנושארל .ונתיאמ

םכל שי ןאל" .תואתשהבו האילפב ונב וטיבה ,ונא םידוהי יכ םוקמה ישנאל עדונשכ
."!לארשי-ץראל" :האג טבמב ונבשה .והת ,"?תכלל

ונפסואל ואב הישנאש ,הניווב תידוהיה תונכוסה ידרשמ םע רשק רוציל ונחלצה תרחמל
םשמ .בנגהב לובגה תא רובעל וחילצהש ,םיפסונ םידוהי םע ונשגפנ הניווב .סובינימב
.הפיח למנל םימי השימח רובעכ ונתוא האיבהש היינא לע ונילע הבו ,אמורל ונעסנ

תויהל וניכזו ,וילותיחב זא היהש ,םידיסח-רפכ דיל ,םיסכר בושייל ונינפוה הפיחמ
.בושייה לש וינובמו וידסייממ

'ר ויבא תמשנ-יוליעל .םילשורי ,טרופקנרפ יבצ - השעמה-לעבו רופיסה חלושל ונתדות)
(א"שנת ןוושחרמב א"יב רטפנ .ל"ז טרופקנרפ הדוהי-לארשי
םיידוהי םייח
ןימינב ונב םע ,ןקוזמ ,ד"יה םעבחר :רידנ םולצת


אבה םלועה תא הרזח תחקל יתאב"
"אבא לש

בוחרב ,חפוטמה ותיב .ןורשה-תמרב ד"יה (ידנג) יבאז םעבחר רשה ררוגתה הנש םיעברא
ותוישיאל םייוסמ דוגינכ הארנ ,תיתרקויה הבשומה לש הרובטב ,ילרוטספהו טקשה םיער-הוונ
- םידוגינ לש שיא ,יבאז היה הזכ ךא .םילחנתמהו אבצה רבוד ,יבאז לש תינמחול-תינמיה
דובכ גהונ תעב-הבו ,ויתועד לע המרוח דע םחלנ ,סמונמ ךא יוטיב-ףירח ,בבוש םגו יניצר
.ויביריב ינמלטנ'ג

אלו קהבומ ינוליח יח"מלפ עצמ לע חמצ דחא דצמ .תווצק בוליש וב היה יתדה רשקהב םג
שונאי םיאולימב ףולאה ,ורבח .השודק לש ןיינע לכל קומע דובכ שח ינש דצמ .יתד שיא היה
יהוז" .שפנ-טאש וב הררוע 'רחא רבד' ילכוא םידוהי לע הבשחמה יכ ,לשמל ,רפיס ,לג-ןב
רשבב םלישכהל ןויסינ לכ לומ םשפנ תא ופריחש םידוהי לש םימלש תורודל יחל-תריטס
.רמוא היה ,"םילוגיפה

םיידוהי םיכרע

היהו הבושתב רזח ותורחבבש ,ןימינב ,ינשה ונבמ ול ואב יבאז לש וידכנ םירשעמ רשע-דחא
ןמחנ םהיתומשש םידכנל םג יבאז הכז ,ףוסו תרניכ םידכנה דצל ,ךכו .בהלנ בלסרב דיסחל
.הגייפו

רמוא ,"ל"ז אבא לש ותוישיאב קומע םיעוטנ ויה תידוהיה הוואגה שגרו תוישרושה תשוחת"
םינשב אבא ברקתה ,ליבקמב .םידליה ,ונל םג הלא םיכרע תונקהל לדתשה אוה" .ןימינב
."םוי לכב ןיליפת חינה ראשה ןיב .תווצמ לש ישעמ םויקל םג רתויו רתוי תונורחאה

רקי קתפ

הז" :זר החמש 'ר ימלשוריה רפוסה רפסמ ,ןימינב ברועמ היה ובש ,דחוימב קתרמ הרקמ לע
דודג דקפמ היה ל"ז יבאזש תעב ,ינלוגב תד-ןיצקכ זא יתריש ינא .(1952) ב"ישת תנשב היה
הזה םלועה תא יתרכזה םהבו םירבד יבאז לש וילייח ינפל יתאשנש הרק .הביטחה לש 13
ןימאמ ינניא ינא' ,ריטפה תינייפוא תובבושבו יבאז יילא שגינ יירבד ףוסב .אבה םלועהו
םשרו ריינ תסיפ דימ ףלש יבאז .'ךלש אבה םלועה תא יל ןת' ,יתבגה ,'ןכ-םא' .'ךכב
.ולש אבה םלועה תא יתוכזל

םלועה תא הרזח תחקל יתאב' :רמואו ידרח ריעצ יתיב תלד לע קפדתמ דחא םוי .םינש ופלח"
,ןיינעה ול עדונש רחאל יכ ,רפיסו ,יבאז לש ונבכ יל עדוותה יתמהדתל .'אבא לש אבה
אוה .רבדה לע טרחתהו תשעתה ויבא ,וירבדל .והשעמ לש תילמסה תועמשמה לע ויבא תא דימעה
קתפה תא אופא יתחלש .ויבא לצא םג תודהיל תוברקתה הלח הנורחאה תעב יכ יל רפיס םג
."יבאזל הרזח

תשגרמ השיגפ

לש וגיהנמ אוה ויניעב יכ ,אטבתה ףאו ינחורה והרומ תא שטיוואבוילמ יברב האר ל"ז יבאז
הכז ומצע אוה .תסנכה תמיב לע ףאו הגלפמה ןואטיבב וטטצל הברה אוה .ולוכ ידוהיה םעה
.םימעפ המכו המכ יברה םע שגפיהל

לעי ותייער םג הב וחכנשו ,יצחו םייתעשכ הכראש השיגפ ,יברה םע הנושארה ותשיגפ תא
שגרמ רמאמב תואתשהב ראית ,(םיכוראו םיבוט םייחל ולדביי) לופוט םייח בורקה ורבחו
השיגפה לע םימעפנו םישגרנ םשמ ונאצי" :תואבה תורושב םייתסמ רמאמה .ןכמ רחאל בתכש
."רעשטיוואבויל ינא ,זאמ .ותכרב לעו וירבד לעו וטבמ לע .יברה םע תאזהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


הטימשה רחא םיציצעו םיחרפ

?הטימשב וערזנש םיציצעו םיליתש ,יונ-יחרפ תונקל וישכע רתומ םאה :הלאש

אלא תאז ורמא אל ,חמצה תא רוקעל הטימשה תנשב עטונה תא ל"זח ובייחש יפ-לע-ףא :הבושת
תא שומישב ל"זח ורסא אל ןכ-ומכ .רתיה לכ אלל ,טלחומ רוסיאב התשענ העיטנה רשאכ
לכב הכלה קסופ בר לואשל יאדכו ,תוביסנב דואמ היולת הכלהה ןכ-לע .תוריפהו םיפנעה
.ופוגל הרקמ

.םוקמ לכב וישכע םתונקל רתומ ןכלו ,גג תחת דימת םילתשנ לצל םיקוקזה תיב-יחמצ :ללככ
-בר םיחמצו םיליתש ראש ןיינעב .ותונקלו לקהל רשפא ,קתונמ עצמב וא הממחב לדגש חמצ לכ
,ואל םאו ,היינקב םירתומ םה ירה ,והשלכ ינבר רתיה יפ-לע ולדגו וערזנ םא - םייתנש
.םתונקל ןיא

םהב ןיא - המהב וא םדא לכאמל םידעוימ םה ןיאו חיר םהב ןיא םא :םייתנש-דח םיחמצ
.תועדה לכל םתונקל וישכע רתומו ןיחיפס תריזג

ןמזה דע חיר ילעב םיחרפ תונקל אלש רימחהל שי ,יחרכה רבד םניא םיחרפש ןוויכמ :םיחרפ
םיחרפ לש םיליתשב םג גוהנל שי ךכו) תינימשה הנשב חורפלו ערזיהל הלאכ םיחרפ םייוארש
וטקלנש יאנתבו ,רתוי םדקומה ןמזה יפל לוכה - הכונח דע וא ,(םייתנש-דח ,םיינחיר
.הטימשב אלו תינימשה הנשב עקרקהמ

.תוירונ דבלמ ,ששח םוש םהב ןיאו ל"וחמ םיאבוימ ץראב םירכמנה םילצבה :םיחרפ ילצב
.מ"שת ןסינ 'ןייעמה' ןייעו .וט,ד םש ד"באר .בי,א לבויו הטימש תוכלה ם"במרזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il