775 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

הרש -ייח תשרפ * (9.11.2001) ב"סשת'ה ןוושחרמב ג"כ * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


היטמולפיד לומ הנומא


הבש ,םירתבה-ןיב תירבב הנומאה לע ססובמה ,יתדה ןועיטל
םושמ אקווד דחוימ חוכ שי ,לארשי-םעל ץראה תא ה"בקה ןתנ
םייטמולפידה קחשמה-יללכל ץוחמ דמוע אוהש


םיקומינ לע הרקיעב תססבתמ ,לארשי-ץרא לע לארשי-םע לש ותוכז ןיינעב תילארשיה הרבסהה
הקיזה רבדב המינ םימעפל ףיסוהל םירבודהמ המכ םמצעל םישרמ רתויה לכל .םייטמגרפ
גוסמ ןועיט .ךמתסהל םיזיעמ םה ןיא ך"נתה לע .םילשורי יפלכ םידוהי םישחש תירוטסיהה
.תימואל -ןיבה תואיצמל רבוחמ שממ אל ,יביאנ םהל הארנ הז

טעמכ ןיא ,םייטמולפידה קחשמה-יללכ תרגסמל םיסנכנש עגרב .הלודגה תועטה הנומט ןאכו
בישהל ,ם"ואה תוטלחהל תייצל ונילע ,תעבוקה איה תימואל-ןיבה הליהקה םא .חצנל יוכיס
הפיקתה םתעיבת ,בגא ,וז .'הקולח'ה תולובג לש קנחה תעבט ךותל סנכתהלו םיטילפה לכ תא
ריכה אל םלועמ םלועה ןכש ,קדצב םתניחבמ .הילע רתוול םינכומ םה ןיאש ,וניביוא לש
.םירחא תולובגב

הנומא ןירקהל

-ץרא תא ה"בקה ןתנ הבש ,םירתבה-ןיב תירבב הנומאה לע ססובמה ,יתדה ןועיטל ,תאז תמועל
.םייטמולפידה קחשמה-יללכל ץוחמ דמוע אוהש םושמ אקווד דחוימ חוכ שי ,לארשי-םעל לארשי
תא םלועה ארוב ןתנ היפלש ,תיתד הנומא סיסב לע ,החטבהה ץרא לע ותוכז תא עבות ידוהישכ
.ם"ואה תוטלחהב תאזה העיבתה לומ דדומתהל רשפא-יא - ידוהיה םעל ץראה

,ךתיב תא עבתיו והשימ אובי רחמ ,תויוכז הנקמ תיתד הנומא םאש ,הנעטה תעמשנ ךכ לע
היזה לכ אל .היגוגמד ,ןבומכ ,וז .ול ךייש ךתיבש ול עידוהו וילא הלגתה ה"בקהש קומינב
שיא ןיא ,ך"נתה חוכמ לארשי -ץרא לע תולעבל ןעוט לארשי-םעשכ .'תיתד הנומא'ל תכפוה
ףא רואנה םלועה תיברמו ,ך"נתה תא םיריכמ לוכה .אווש-תונוימדבו היזהב רבודמש ןעוט
.וב ןימאמ

ךמתסי ילארשי גיצנ םאש רורב .וז תמאב ונלש תוקבדה יפ-לע םינחבנ םירבדה הבר הדימב
הפשל רוזחיו תדה יניינע תא בוזעיש דימ ול ובישי ,סוסיהבו הפ-יצחב ך"נתה לע
,תרערועמ-יתלבו הנתיא הנומא ןירקיו ,קומע ימינפ עונכש ךותמ רבדי םא לבא ;תיטמולפידה
.ךכב בשחתהל אלש רשפא היהי אל

-ץרא ןכאש םלועה לכ תא תענכשמ התייה ך"נתה לעו הנומאה לע תוססבתהש ןעוט שיא ןיא
תומיב קר םלועה עיגי וז הרכהל .םימימת ונא ןיא ."םלוע-םעל םלוע-תלחנ" איה לארשי
ןיאשו דובא ברקהש ןיבמ אוה ,השוחנו הזע הנומא ולומ האור םלועהש עגרב לבא .חישמה
חוכמ ץראה לע תולעבל העיבתה לש לודגה החוכ הזב .תאזה הנומאה תא דבכל אלא סונמ
.תיקולאה החטבהה

תויתד תועיבת לומ

םושמ ?םילשוריל דחוימ דמעמ תתל ונתיאמ םיעבות עודמ .םילשורי איה ךכל תקהבומה החכוהה
שדקמה-תיבש םיעדוי לוכה ירהו .ריעב םהיתויוכז תא תופיקתב םישרוד םימלסומהו םירצונהש
םינועיטהו תוירוטסיהה תודבועהש אלא .םאלסאהו תורצנה ודלונש םדוק הברה םילשוריב דמע
.תויתד תועיבת שי ובש םוקמב םידמוע םניא םייטפשמה

ונייה - ונלש תיתדה הנומאה תא וללה תועיבתה לכ לומ דימעהל םיליכשמ ונייה וליא
הריזל םיסנכנש עגרב .תרחא תד לומ דומעל הלוכי הפיקתו הנתיא תיתד הנומא קר .םיחצנמ
.דספהה תא םיחיטבמ ,תיטמגרפה

םיזחאנה ,חור-ירוביג םידוהי םתוא .ןורבחב תידוהיה תובשייתהה לש הלודגה תובישחה וז
םצע .ונל הרסח הכש השוחנהו הזעה הנומאה תא םיאטבמ ,ןורבחבו הלפכמה-תרעמב םהינרופיצב
תוקסופ-יתלב תועיבת ףא-לע ,םישק הכ םיאנתב םייקתמ ןורבחב ידוהיה בושייהש הדבועה
.הנומאה לש החוכל החכוה איה ,ורקועל

הנק זאמ ,תידוהי הירוטסיה תונש םיפלא-תעברא םע הלא ונימי תא רבחמה רישיה וקה הז
.וחצני םינימאמהו .תח ינב תאמ "הרעמהו הדשה" תא וניבא םהרבאשדח שייברה יחולש לש ימלועה סוניכה

,יברה יחולש לש יתנשה ימלועה סוניכה קרוי-וינב שטיוואבוילמ יברה רצחב חתפנ עובשה
סוניכב .לארשימ םיחולש םייתאמכ םהב ,םלועה יבחרמ םיחולש תואמ-שמחו ףלאכ םיפתתשמ ובו
תנכהו תידוהיה הקיזה קוזיח - הרקיעש ,תוחילשה יולימב והער תא שיא םיחולשה וקזחי
בצמל דעוי סוניכב דחוימ בשומ .ונקדצ -חישמ ידי-לע אובל הבורקה הלואגל ולוכ םלועה
ידי-לע ראשה ןיב ,דודיעו הנומא לש חור חיפהלו ,לארשיב םעה תא קזחל םיכרדלו ץראב
.ץראל םלועה ידוהי לש תועיסנה תרבגה

הליפת תרצע

הליפת לש םוי םינוש םיגוחמ םינבר ידי-לע זרכוה ,ולסכ שדוח-שאר ברע ,ישימח םוי
3:30 העשב ,יברעמה לתוכב ה"יא היהת תיזכרמ הליפת תרצע .השקה בצמה חכונל ,הלואגל
ןויצבו לחר רבקב ,הלפכמה-תרעמב העש התואב סנכתהל רוביצה ארקנ ליבקמב .םיירהצה-רחא
םיליהת תרימאבו הליפתב ףתתשהל םיארקנ לארשי-תיב ינומה .ןורימב יאחוי-רב ןועמש יבר
.המלשהו תיתימאה הלואגה ןעמל

ד"בח םע הכונח תבש

תבט שדוח -שאר ,ץקמ תשרפ תבשב ,הכונחב ה"יא היהת 'ד"בח םע תבש' לש תפסונ תינכת
ברה היהי תבשה החנמ .'להקה' תנש ןמיסב ,םילשוריב ראופמה לטובונ ןולמב (14-15.12)
רפסמ .םידבכנ םישיאו םינבר תופתתשהב ,יזכרמ עוריא היהי תבשה יאצומב .דלפנייו ןמלק
.(העדוה ריאשהל רשפא) 154 החולש ,03-9607588 'לטב המשרהו םיטרפ .לבגומ תומוקמהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.הרש -ייח תשרפל


םיסינ השולש

השיא אוצמל ידכ ודבע רזעילא תא וניבא םהרבא חלשש תוחילשה לע הבחרהב תרפסמ ונתשרפ
קחצי האיביו" :רמאנ ךכ לעו ,לארשי-ץראל הקבר תא איבה רזעילא .קחצי ,ונב רובעב
."השיאל ול יהתו הקבר תא חקיו ,ומא הרש הלהואה

,תורתוימ "ומא הרש הלהואה קחצי האיביו" םילימה :הרתי תוכירא ,הרואכל ,שי הזה קוספב
האב המ ."השיאל ול יהתו הקבר תא קחצי חקיו" - תוטשפב בותכל הלוכי התייה הרותה ןכש
?תאזה תוכיראה ונדמלל

רדסה יוניש

- הקבר האבשכו ,התומ םע וקספו הרש ימיב ושחרתהש םיסינ השולש םיזומר ןאכש ,י"שר ראבמ
."להואה לע רושק ןנעו ,הסיעב היוצמ הכרבו ,תבש ברעל תבש ברעמ קולד רנ" :ורזח

אבומ שרדמב ,תישאר .שרדמהמ םירבד המכ הנשמ י"שר לבא ,שרדמב אבומ וללה םיסינה ןיינע
רדס תא ךפוה י"שר ,תינש .הז סנ ריכזמ וניא י"שרו ,"החוורל תוחותפ תותלד" - יעיבר סנ
.להואה לע רושקה ןנעב םייסמו רנב ליחתמ ,שרדמב םיאבומה םיסינה

םילימ שולש

קסוע ,ומשכ ,שרדמה .י"שר שוריפ לשו שרדמה לש הנושה םייפואמ עבונ הלא םייונישל םעטה
אוה ,שרדמהמ םירבד איבמ י"שרשכ םג ןכל ."ארקמ לש וטושפ" שרפל אב י"שר וליאו ,שרדב
.ותנבהל םיצוחנהו "ארקמ לש וטושפ"מ םיבייחתמה םירבדה תא קר איבמ

לכש ,ונדמל ןאכמ .תורתוימ ןה הרואכלש ,"ומא הרש הלהואה" םילימה תא שרפל אב י"שר
לש להואה ,עודיה להואל זמור ,העידיה א"הב ,"הלהואה" :המ-רבד תדמלמ ןהמ תחאו תחא
קצב השל איהש ונדמלש יפכ ,הישעמבו הב רושקה סנ - "הרש" ."להואה לע רושק ןנע"ש ,הרש
לכ לש הניינעל תזמרמ ,"ומא" ,תישילשה הלימהו ."הסיעב היוצמ הכרב" - םיחרואה רובעב
."תבש ברעל תבש ברעמ קולד רנ" - לארשיב םא

הדלי לש החוכ

הקבר תא איבה קחצי רשאכ .לעופב םיעוריאה רדס יפ-לע םיסינה תשולש תא רדסמ י"שר
איהשכ ,ןכמ רחאל ."להואה לע רושק ןנע" לש סנה תא הליחת ואר ,ומא הרש לש הלהואל
תורנ הקילדה איהו תבש ברע עיגהשכו ,"הסיעב היוצמ הכרב" לש סנה תא ואר ,הדועס הניכה
.תבש ברעל תבש ברעמ קלד רנהש ואר -

רבכ ,היאושינ םדוקו ,שולש תב קר זא התייהש ףאש ,םידמל ונא הקבר לש תורנה תקלדהמ
םג אלא ,תואושנל קר אל תכייש תבש תורנ תקלדהש ,הארוה תדמלנ ןאכמ .תבש תורנ הקילדה
תוקילדמ ,הקברו הרש לש ןהיתונב ,לארשי תונב רשאכ .שולש ליגמ ,דואמ תונטק תודליל
הרשל עריאש סנה תמגודב ,ןתביבס תא תוריאמו ןתיבב השודק לש רוא תוסינכמ ןה ,תבש תורנ
."תבש ברעל תבש ברעמ קולד רנ" - הקברלו
(163 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל)

סעכ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמהנומאה הקלתסנ

.הנומאה ונממ הקלתסנ וסעכ תעבש יפל ,"הרז הדובע דבוע וליאכ סעוכה לכ" :רמאנ רהוזב
.ללכ סעוכ היה אל ,ול תאז התייה 'ה תאמש ןימאמ היה ול
(אינת)


תודימה לע טולשל

;סועכל אל לבא - סעכ ;תואגתהל אל לבא - הוואג דומלל :ויתודימ לע טולשל ךירצ םדאה
.קותשל אל יתמ תעדל לבא - הקיתש ;רבדל אל יתמ תעדל לבא - רוביד
(שטירזממ דיגמה)


סיכב סעכה

לבא ,ונאיצוא - ול קקדזאשכ .יסיכב ויתמשו ויתחצינש דע סעכה םע יתקבאנ תובר םינש
.םימלועל ואיצוהל הצור יניאו וילע ינא סעוכ
(ץירוקמ סחניפ יבר)


חורה-תוסג

הצקה דע םדאה הנממ קחרתי ךכיפל .חורה-תוסגמ תעבונ איהו ,דואמ הער הדימ אוה סעכה
.םיסיעכמה ירבד תא ללכ שיגרי אלש ומצע ליגריש דע ,ןורחאה
(אינתה לעב)


םידגב ףילחהל

וידגב תא ףילחהל רהממ היה ,ובילב עפעפמו הלוע סעכהש שיגרמ היה יקרוומ קחצי יבר רשאכ
.רחא דגבל ךרטציש אוה ןידבו ,תרחא היירב השענו וילכמ אצוי סעוכה לכ :רמואו

רתיהב ןייעל

אוה בייח ,סועכל ומצעל הבוח םדא האור וליפא ,ןכ-לע .תורומחה תוריבעה ןמ אוה סעכה
.הנוגע רתיהב םינייעמש ךרדכ ,ךכל רתיה שפחלו ןייעל
(שטיוואבוילמ יברה)


יאנפ ןיא

םויכ לבא .יאנפ ול ןיאש ינפמ ,הנעו ,סעוכ וניא עודמ םינומדקה לארשי ילודגמ דחא ולאש
.םימש-ארי תויהל יאנפ ול ןיאש דע ,םינוש םיסעכ לע םדאה ימי םיזבזבתמ תובר םימעפ
(הרות ינינפ)


הפוקסא

תמרוג ףא איהו ,םילודג םיאטחל הפוקסא איה .הרותה יפ-לע הנוגמ הדימ איה סעכה תדימ
.ףוגה יאולחתבו שפנה תונורשיכב םיקזנל
(שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא)

עובשה תרמיא


הבוט ןבא

יבר לש ותב התייה ןמז ותואב .ןילרקמ ןורהא יבר לש ותיבב םעפ חראתה ןירבוקמ השמ יבר
הילע ררועל שקיבו ,השמ יבר ינפל היבא הריכזה הדועסה ךלהמב .השונא הלחמב הלוח ןורהא
.םימש ימחר

,הבוט ןבא היולת התייה וניבא םהרבא לש וראווצ לע יכ ,תרפסמ ארמגה" :השמ יבר רמא
לש הבוטה הדימה התייה וזש ,רמול שי ?וז ןבא לש הביט המ .אפרתנ - הב טיבהש הלוח לכו
."האופרל רתויב הבוטה הלוגסה איהש ,םיחרוא תסנכה

םיחרוא תסנכה תדימ לש 'הבוטה ןבאה'ו ,ןורהא יבר ונתוא חראמ התע" :השמ יבר ףיסוהו
."אפרתתו היבאב תבה אופא טיבת .וראווצב היולת

.היה ךכותודיסחה יכרד


חלשמהו חילשה

ידכ םיחולש וחלש תודיסחה תטיש ידסיימ .תודיסחה לש הימי רחשמ דוע םייק תוחילשה גשומ
,הלודג תוכז דימת בשחנ חילש תויהל .הקוחרהו הבורקה םתביבסב תודיסחה רוא תא ץיפהל
יברה לש םייתומצעהו םילודגה תוחוכה תא לבקמ חילשהש ןאכמו ,"ותומכ םדא לש וחולש" ןכש
.חלשמה

,תונוש תומישמל וידימלת תא חולשל הברה ט"שעבה .ט"שעבה ימיב רבכ עיפומ תוחילשה דסומ
,וז ךרדב ךישמה שטירזממ דיגמה םג .םירתסנ םיחולשכ םתיברמו םייולג םיחולשכ םתצקמ
דע עיגהו ,לארשי-תיב ינומה ברקב תודיסחה רוא טשפתה ךכ .אינתה לעב ןקזה ונבר וירחאו
.םיקוחר תומוקמ

תושר םיכירצ אל

ייחמ םיבר םידוהי לש תוקחרתהה .םינורחאה תורודב תוחילשה דסומ לביק תדחוימ הפונת
םג אלא ,תודיסח דמלל ידכ קר אל םיחולש חולשל תודיסחה יאישנ תא הבייח תווצמו הרות
םיחולש רגשמ ב"שרה ר"ומדא ק"כ תא םיאצומ ונחנא ךכ .ידוהיה םויקה םצעל גואדל ידכ
םילוכיש רוביצ ינקסעו םיטחוש ,םידמלמ ,םינבר ושרדנ םהבש םיפסונ תומוקמלו היזורגל
.תודהיה חור תא תויחהל

וירחאו ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ ידי-לע ,הרידא הפונתב תוחילשה דסומ חתפתה האלהו ןאכמ
לע ואטבתהש תויואטבתהה .ונרוד אישנ שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ ,ומוקמ-אלממ ידי-לע
.םיחולשל וקינעהש םיאלפומה תוחוכהו דחוימה סחיה לע תודיעמ םיחולשה

רחאמ ,ויבא לש ותריטפ םוי לח יתמ עדוי אוה ןיאש ,צ"יירה יברל םעפ רמא דחא דיסח
-לע חלשנ ךיבאו ליאוה" :יברה ול רמא .הייפכ-הנחמב תמו יטסינומוקה ןוטלשה ידיב רסאנש
'ב) יבא לש הנשה-םויב ולש הנשה-םוי תא עבוק ינא ,היזורגל (ב"שרה ר"ומדא) יבא ידי
."!(ןסינב

לא סנכנ אוה .ןילופב ד"בח תבישיב ודמלש 'םימימת'ה דחא קרוי-וינל עיגה ד"שת תנשב
חותפל ותוא חולשל ותעדבש יברה ול רמא .ותציחמב ראשיהל הבשחמ ךותמ ,צ"יירה יברה
המכסהב תוחילשה תא לביק ,יברה תציחמב תוהשל הפיצש ,רוחבה .הדשה-ירעמ תחאב הבישי
לואשל ךרוצ ןיאו ,יירביאמ רביאכ ךתוא בישחמ ינא" :יברה ול רמא .ולפנ וינפ לבא ,האלמ
."רביאה לש ותמכסהל

תויוטשהו תומכחה

ץיקה ימיב םעפ עסנ הבישיה ידימלתמ דחא .תדחוימ דובכ-תרדהב םיחולשל וסחייתה םידיסחה
,ראשה ןיב רפיס ,ותעיסנ ירחא יברל חוויד רשאכ .הקירמאב תוחדינ םירעב יברה תוחילשל
חותפל שגינ אל ,חתפב דמוע יברה לש חילשש עמששכ ,הלהו ,םידיסחה ינקזמ דחא לצא רקיבש
םיקחרמב תויהל םילוכי" :יברה ביגה .עבוכה תא שבחו ליעמה תא שבלש םדוק תלדה תא
."ןאכ םיאצמנש יממ רתוי םיבורק תויהלו

תא גציימ אוה השעמ לכבו דעצ לכב ןכש ,חילשה לע תלטומה תוירחאה לע רבדל הברה יברה
חילשל תומכחה תא םישנאה םיסחיימ ,חילש םיחלוש רשאכ" :ויחולשמ דחאל רמא םעפ .חלשמה
..."ינובשח לע ויהיש תויוטש השעת לא .חלשמל תויוטשה תאו

םייוסמ רבד תושעל ול הרוה יברהו ,יברה לא 'תודיחי'ל םעפ סנכנ םיחולשה דחא
רמא ךכ ךותב .ויתוחוכל לעמ רבדהש עגר ותואב רהרהו ,המישמה תא עמש חילשה .ותוחילשב
ויה םאה ,ןיינעה תא ןקתל עבותו םישנא םתואל שגינ יתייה ימצע ינא וליא" :יברה ול
."!ךתיא דחי םיעסונש עד ,ןכבו ?יל םיעמוש

העיסנהש יברל רסמו ,'תודיחי'ל סנכנ ויחא .יברה לש תוחילשב םעפ לעפ ד"בח ינברמ דחא
םג" :יברה ביגה ."חלשמה חוכב עסנש ינפמ חילצה יאדו" :ףיסוהו ,רתויב תחלצומ התייה
."תמייוסמ הדימב תלוכי לעב תויהל ךירצ חילשה


הלואגל הייפיצב


ינפ תלבקל םינכומ םידמועו ,הדובעה יניינע לכ תא ומייס רבכו ...ןיציקה לכ ולכ רבכ"
ונקדצ-חישמ ינפ תלבקל לעופב םינכומ תויהל :איה תוחילשה תדובע וישכעו - ונקדצ-חישמ
!שממ לעופב
(ב"נשת הרש-ייח תשרפ תבש ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


לבס לש ודוס

יתב ןיב המדקתה העונצה היוולהה .תפצ ריעהמ לבסה לש ותטימ רחא ךלה םיוולמ ץמוק קר
.קיתעה ןימלעה-תיב רבעל הכרדב ,היתואטמסו ריעה

ברה אצי ,('ןיע תב' רפסה רבחמ) שטורוואמ בוד-םהרבא ברה לש ותיב דיל םיוולמה ופלחשכ
.ותיבל ךומסב הרבע יהשלכ היוולהש תמיא לכ וגהנמכ ,םהילא ףרטצהו

דע רטפנה תא הוויל אלא ,הטימה ירחא הרצק הדיעצב ברה קפתסה אל םעפה ,וכרדכ אלש ךא
רבדהש ימ לכ והמתו םיוולמה וממותשה .ללוגה תמיתס דע ןיתמהו ול התרכנש רבקה תקלח
.הרעשה התלע ,"היה רתסנ קידצ ילוא" .ונזואל עיגה

יכ םשקיב םג אוה .ומשב המחנל הנמלאה תיב לא וינמאנמ םיינש ברה חלש היוולהה תרחמל
.רטפנה לש ותוישיא לע ודיעיש םיטרפ תולגל וסניו תונרעב םביבס וטיבי םש םתויהב
ועדי אל רטפנה תיבב םרוקיב רחאל םג ךא ,םהילע ליטהש תוחילשה תא ואלימ ברה לש ויחולש
.לבסה לע עודי-אל טרפ ףושחל וב שיש רבד םוש ןייצל

תוחרואו ויגהנמ לע םכל רפסל הנממ ושקבו הנמלאה תיבל ובוש" .החנ אל ברה לש ותעד
."םכיתחלש ינא יכ הל ורמא ,ךרוצה תדימב" :ףיסוהו וישנאמ שקיב ,"חונמה הלעב לש וייח

.םיהמתו םיהות םיטבמ הנמלאה םהב הנתנ ,הלעב ייח לע היפמ עומשל ברה יחילש ושקיבשכ
-םהרבא ברה יכ הל וליגשכ ךא .הרמא ,"רשכו טושפ ידוהי היה ילעבו ונחנא םיטושפ םישנא"
הלחה זאו ,הירבד תא תרדסמכו התעדב תככוחכ ,המ-ןמזל הקתתשה ,הילא םחלש רשא אוה בוד
:רפסל

לולסמ .תורייעהו םירפכה לע רזיחש לכור חונמה ילעב היה וניאושינל תונושארה םינשב"
בור .ותלוכרמ תא ויבשותל עיצהו םוקמו םוקמ לכ תוירוזחמב דקפ אוהו ,ול היה עובק
.תפצ ונריע ביבס ,ןוילעה לילגבש םירפכה יבשות ,םיברע ויה ויתוחוקל

הסנרפהו ויאור לכ יניעב ןח אשנ אוה .חקיפו ראות-הפי ,המוק-הבג ,אירב םדא היה ילעב"
.תוחונמ ימ לע ונייח ולהנתה ךכ .דובכבו חוורב ונתיבב היוצמ התייה

דחאב ,דבכנו רישע ,יברע 'חיש לש הדיחיה ותב :הרורצ הרצ ונילע התחנ דחא ריהב םוי"
ותבו 'חישהמ קומחל ילעב חילצה המ-תפוקת .ול אשניהל העבתו וב הקשח ,רוזאה ירפכמ
.וילעמ םתוחדלו

םא' .ותב ןוצר תא אלמל עיגפמב 'חישה ונממ שרד דחא םוי .וליעוה אל תויוקמחתהה לבא"
היתעמש יינזוא -ומב' .ול רמא ,'השפנב די חלשת איה ,השיאל הדיחיה יתב תא אשית אל
.תצרחנהו הפיקתה השירדה עמשמל ילעבב הזחא הדער .'תאז תרמוא

- תחאה' .רמא ,'תורירב יתש תעכ תודמוע ךינפל' .בוריס לבקל ןכומ היה אל 'חישה"
'חישה לש ולוק תמינ ,'היינשה הרירבה .ףסכו תונתמ עפשו םיאנ םידגב ,ןיאושינ תדועס
.'תומת תומ - וז יתעצהל ברסת םא ,רמולכ' ,החשקתה

היה ןכומ ךכ םשל .המ-יהיו ןויסינב דומעל הטלחהה הלמג ובילב .עגרל ססיה אל ילעב"
וניגפהב ,רמא ,'ינא םיכסמ' .ןבומכ ,'חישל הליג אל וביל תונופצ תא .ושפנ תא רוסמל
.תוזילעו החמש

רשי ,ראות -הפי ןתחב הכז םגו ולצינ ותב ייח יכ עדי אוה .החמשמ ורהנ 'חישה לש וינפ"
תנותחל האיכ ,םינמזומ -תבר ןיאושינ תדועס ןיכהל םיברה ויתרשמ לע הוויצ דימ .ןוגהו
.ותומכ רישע 'חיש לש הדיחיה ותב

,ינועבצ חיטש יבג-לע בשי אוה .'חישה לש ולהואב הלודגה החמשה הלחה ברעה תדר םע"
זכרמב .ןושיעל תוליגרנ םיתרשמה ואיבה הדועסה ךלהמב .ןתחה ודיצלו ,גנוע ןשודמ ולוכ
םילחגהמ טעמ חקל םידבכנה םיבוסמהמ דחא לכ .תושחול םילחג וילעו תשוחנ שגמ בצינ להואה
.להואה ללחב רמתיהל ולחה ןשע יננעו ,הליגרנה תא ןיזהל

תא חקל ,םינמזומה לכ תמהדתל ,םואתפ ךא .םילחג טעמ תחקל ידכ ,שגמל שגינ ןתחה םג"
.וילגר לעו ונטב לע תוטהולה םילחגה תא ךפשו ותמילג תא חתפ ,וילעש םילחגה לכ םע שגמה
.הגותל החמשה הכפהנ תחא-תבב .יתבר המוהמ להואב המק דימ

השובה .רפכה הטושכ גצוהש ,ונתח תוגהנתה חכונ וירבח ינפל הקומע השוב שח 'חישה"
םוקמהמ והושריגש דע םתעד החנ אל .םחוכ לכב וב םולהל ולחה וירבחו 'חישהו ,סעכל הכפהנ
חילצה תועש המכ רובעכ קר .םוקמהמ טלמנ ילעב וב וחור דוע לכ .םד תתושו לובח ולוכשכ
.באודו ופוג לכב עוצפ ,תושק תויווכמ לבוס ,התיבה עיגהל

אוה םלוא ,תורומחה תולבחהמו תויווכהמ םילחהל הסנמ ,ותטימל קתורמ היה םיבר םישדוח"
רמוא היה ,ונורגמ ץורפל המייא החנאו והורסיי ויבאכש םעפ לכב .הבהאב לוכה לביק
."דחוימ רוא זא וקיפה וינפו ,'ןויסינב דומעל יתיכזש יירשא' :ומצעל

.הירבד תא המתח ,"ילעב היה הזכ" .היניעמ ץרפ תועמד לש םרזו הרופיס תא המייס הנמלאה

דע שגרנ היה ברה .םהינזוא ועמשש תא ול ורפיסו וילא ובש בוד-םהרבא ברה לש ויחולש
דעבמ יתטבה ,יתיב דיל לבסה לש ותטימ הרבעשכ" .רמא ,"ינא ןיבמ תעכ" .ושפנ קמוע
אל ךא ,רטפנה אוה לודג םדא יכ יתעדי .םימשה דע הטימהמ אשינ שא דומע יתיארו ינולחל
."ינא ןיבמ תעכ .המל יתנבה
ספ קיציא םע םיידוהי םייח
המחנל םיפצמ .ד"יה תבהלש תבהו היחיש ספ קיציא


ןורבחב הנומא לש תבהלש

ירבק לע קפרתהל ואובי םה .הלפכמה-תרעמבו ןורבחב תבשה תא ושעי ץראה יבחר לכמ םיפלא
ידכו ,הנשה תומי לכ ךשמב םוקמב ונתזיחא לע םירמושה ,םיבשייתמה ידי תא קזחל ,תובאה
.ונלש ןורבח יכ ולוכ םלועה ינפל זירכהל

תא בירקהל םינכומה ,םיצימאו םירוביג םישנא תרובח םה ןורבחב ידוהיה בושייה יבשות
לכ .ןורבחב תידוהיה הזיחאה ןעמל ,םמצע םייחה תא ףא םיתיעלו ,םהימענמו םייחה תוולש
.שפנ-תוריסמו הרובג לש רופיס וכותב רצוא םש תיב

תוינרע םייניע

םישדוח הנומשכ ינפל הלכשש ,הריעצה ספ תחפשמ איה ןורבחב םיחרואה ושגפיש תוחפשמה תחא
לוכמ םהל רקיה תא ודביא ,(22) הירואו (22 )קיציא ,םירוהה .ד"יה תבהלש הרוכבה םתב תא
םישדוח הרשע תב הטועפ לש ךרה השאר לע והבור תנווכ תא חינהש ,בעותמ יברע ףלצ תייריב
.הייח ליתפ תא הביכו

.המא תרפסמ ,"תיתורבחו הזילע הדלי התייה ,(ס"שת) 'םילשורי םוי'ב הדלונש ,תבהלש"
ולחהשכ .התביבסל דואמ הנובנ הרוצב הביגה איהו תורגובו תוינרע םייניע הל ויה"
הלעפ ונתיב לעמ קוידבש ןוויכמ ,יריה תולוקמ ררועתהל הברמ תבהלש התייה תויוערפתהה
ןושיל החילצהו ,ונלגרתה ונלוכש יפכ תויריל הלגרתה איה ןמזה ךשמב לבא .ל"הצ לש הדמע
."םימלש תוליל

הלגעב םד

,ישיש םוי ותואב" :תבהלש םהמ החקלנ ובש עגרה תא רזחשמ אוהשכ קיציאב תזחוא תרומרמצ
יתשא לש הירוה תיב ןוויכל ,הלגעב הבכשש ,תבהלשו יתשא ,ינא ונדעצ ,(א"סשת) ןסינב 'ב
םהילא יתברקתה .החחושו םירוחב לש הצובק הדמע הנוכשה חתפב .וניבא םהרבא תנוכשב
יתנבה .לגרהמ תתוש םדו םיעורק ייסנכמ תא יתיארו יתלכתסה .ילגרב ףדה יתשח םואתפו
.תנגוממ הדמע ירוחאמ לא יתוא וררג םירוחבהו הפצרה לע יתבכשנ .יתעגפנש

ידכ הלגעהמ המירהל האב יתשא .הנשי איהש ונרבסו תומוצע םייניעב הלגעב הבכש תבהלש"
ועיגהש ,ל"הצ ילייח .דימ הנחבוא השארב העיצפה .םד הידי ואלמ עתפלו םוקמהמ הקיחרהל
תא ליצהל ךרד ןיאש רורב היה רבכ הקד רובעכ ךא ,יאבצ קוסמ ריוואל וקינזה ,םוקמל
."תקוניתה

קימעה רשקה

םעב עוזעז ררועל ןויסינב ,םימי המכ הבכוע תבהלש לש התרובק יכ בטיה רכוז רוביצה
לכמ ,םידקת-ירסח הדהא ילגו ,אב ןכא עוזעזה .הנינס-ובא תעבג לע ל"הצ תוטלתשהל איבהלו
- הנינס-ובא לש השוביכ .ןורבח יבשייתמלו ספ תחפשמל םימי םתואב ומרז ,רוביצה תובכש
הרזחוה ןמז רובעכ ךא ,םיבר םישדוח רחאל קר אב - 'תבהלש תעבג' םיבר יפב היורק זאמש
.םילבחמה תטילשל העבגה

ןורבח תשיטנ לע הבשחמה .ןורבחב ידוהיה ןימלעה-תיב לש השדחה הקלחב הרבקנ תבהלש
רובק ונרשבו ונמצעמ קלחשכ וישכע ,ךפהל" .םילוכשה םירוהה לש םתעד לע התלע אל וליפא
.םירמוא םה ,"רתוי הברה םוקמל םירושק ונחנא ,ןאכ

,ארונה םנוסא תורמל .המחנ-הננר הל וארק םהו ,היינשה םתב הדלונ םישדוח העבראכ ינפל
ולוכ לארשי-םעלו םהל ואיבי ןורבחב םייחהש ןימאהלו תוימיטפוא רדשל ,ךייחל םישקעתמ םה
.הננר םגו המחנ םגגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


'רטמו לט' קפס

וילע המ - "רטמו לט ןתו" רמא םא קפס וב ררועתנו הרשע-הנומש תליפת תא םייסש ימ :הלאש
?תושעל


ללפתמהש םיחינמ ונא ,'רטמו לט' שקבל ולחה זאמ םוי םישולש ורבע אל דוע לכ :הבושת
ללפתיו רוזחי ,תאז רמא םא קפוסמה .'רטמו לט' שקיב אלו ץיקה ימיבכ ללפתהל ליגר ןיידע
.("ךורב"מ וא "חתפת ייתפש ינ-דא"מ ליחתי םא תונוש תועד שיו) הרשע-הנומש תליחתמ

'הל רואמ (הנשה) ונייהד ,תוליפת םיעשת ורבעש רחאל קר םירזוח ןיא הרורב-הנשמה יפל
ולסכב 'חל רואמ ,רמולכ ,שממ םוי םישולש דע ד"בחו םידרפסה גהנמלו ,האלהו ולסכב
.(הנשה)

רחא ןיינמל ףרטצהל םדאה יאשר תיברעבו החנמב .רוביצב וז הליפת םג ללפתהל לדתשהל שי
רמול קיפסיש חוטב אוה םא קר תאז השעי - דימ ללפתמו רזוח םאו] הרשע-הנומש תליפתל
,תירחש תליפתב דימת השעי ןכו ,דימ ללפתהל וילע ,תרבוע העשה םא ךא .[ץ"שה םע 'השודק'
.הליפתה ןיבל 'לארשי לאג' ןיב (דוע) קיספהל אלש ידכ

יאשר רוביצ-חילש ןיא ,וידעלב ץ"שה תרזחל ובישקיש םישנא העשת תסנכה-תיבב ןיא םא
תונעל לוכי וניא ,'רוביצב ללפתמ' ארקנ תועד המכלש ףא ,ללפתמה יכ ,'הרזח'ה תא ליחתהל
.ץ"שה תליפת לע ןמא

הנרמאי השודקל עיגישכו ,ותיא דחי ליחתי :ךכ ץ"של ףרטצהל וילע ,םינוע העשת שי םא
,"הליפת עמוש"ו "שודקה ל-אה" תוכרב תא ,םייסי תוחפלו ,ומע רמאי ןכו ,הלימב הלימ ומע
ליחתי ץ"שהשכ םידומ םויסל עיגיש וא "םידומ" תכרב ותיא ליחתיש הזכ בצקב רמאי םגו
."ול םידומ וירבחש ימב רפוככ הארנ היהי אלש" ידכ ,רוביצה םע זא הווחתשיו התוא
ףכ ,הרורב הנשמ ,ןקזה ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ,ד"ס דכקו ה"ס זיק ,ח"ס דיק ,ב"ס טק 'יס ח"וא ע"וש
.חע ס"וסו ,ה ש"הדבב אכ 'יס ןחלשה תוצק .ג 'יס רפוס םתח ת"וש יטוקיל .םש ףסוי טוקליו םייחה
.נ"שו חנ 'עה ג"כפו הס 'עהו ט"ס ב"יפ לארשי ישא


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il