781 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

שגיו תשרפ * (21.12.2001) ב"סשת'ה תבטב 'ו * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


םייניע םוצעל ילב ,ןימאהל


םיחתפמ םיפרוט ידי-לע םימייואמה םייח-ילעב ,עבטב
.הרהזא ןמיס לכלו השווא לכל םיבושק םה .הבר תונדשח
ךופה ךילהתה ונלצא


עבקנ ,ןברוחה לש ותישאר תא למסמהו ,םילשורי לע רוצמה לחה ובש ,רמה םויה ,תבטב הרשע
-םע דחייתמ הז םויב .ןורחאה רודב לארשי-םע תא דקפש ארונה ןברוחל ןורכיז םוי ונרודב
המכ טטרשל םג יואר הזה םויה תארקל .עדונ אל םתריטפ םויש ,האושה ישודק םע לארשי
.הלא ונימיל האושה ימי ןיב םירבחמה םיווק

הדמשה תכאלמל ערו חא דוע ןיא .תישונאה הירוטסיהב דיחי עוריא איה האושהש קפס ןיא
ףטו םישנ םישנא ינוילימ ולבוה הבש ,םד-איפקמ חור-רוקב תננכותמ ,תאזכ תיתצלפמו תינטש
םיעוריאל התוושהל רהמל אלו ,האושה לש התוידוחיי לע רומשל בושח .תופרשמלו םיזגה יאתל
.ויהי רשא םישקו םירומח ויהי ,םירחא

םיכירצש הרהזא ירורמת שי .הלא ונימיל םג האושה ימימ םיחקל המכ קיפהל יואר הז םעו
.וישכעו ןאכ םג ונדגנל דומעל

ימויק םויא

,רקובב םימק .תוינכת םיננכתמ ,תומולח םימלוח .ידמל םייתרגש םייח םילהנמ ונלוכ
םיעדוי ונחנא הנורחאה תעב .םיחרוא םינימזמ ,םידלי םילדגמ ,הדובעלו םידומילל םיאצוי
.ימויק םויא םישח ונניא לבא ,רורט יעוגיפמ רהזיהל ךירצש

לע אל ,הב המחלמ לע אל .לארשי לש התדמשה לע יולגב ונביבס םירבדמ שממ העש התואב
םימסרפתמ ,תוצוח שארב םירמאנ םירבדה .התדמשה לע אלא - השוביכ לע אל ,התמצועב העיגפ
םינוילימ תורשע .םירפסבו םימואנב ,םירמאמבו םירישב םיעבומ ,םינושה תרושקתה-ילכב
.היהת אל ויה ,תאז עצבל םיממוז ףאש שיו ,ךכ לע םימלוח

.האושה ברע הינמרג לש תויסראה תורוטקירקל ירמגל טעמכ תוהז יברעה םלועב תורוטקירקה
.עורה לכ רוקמכ ,תושונאה ןטשכ ידוהיה תא רייצל ןויסינ ותוא .םייתצלפמ םייומיד םתוא
.םלועה ןמ וריבעהלו ידוהיה תא לסחל השובכ הפיאש התוא

דחוימב הטוב יוטיב חילצמ םשו הפ .וללה האנשה ייוליג חכונ םיעזעדזמ ונא םעפל םעפמ
וז ךרדב ילוא .חינזו ילוש ףוריטכ ןיינעה תא רוטפל םיטונ ונא זא םג .ונתעדותל ץורפל
לעמ ףחרמ רומח הכ םויא רשאכ םיניקת םייח להנל רשפא-יא אולה .ונמצע לע םיניגמ ונא
.ונישאר

ןוחטיבה תשוחתל תמרות ,וללה םימויאה לומ עשי-ירסח םידמוע ונניא וישכעש הדבועה
דוע ןיאו ,ישממ ימויק םויא לצב תויחל ונילע רזגנ .דואמ ריבש בצמ הז םצעב לבא ,ונלש
הרימשל םיקוקז ונא דימתו ,טק עגרל ןיע םוצעל ונל רוסא .ךכ-לכ תמייואמש םלועב הנידמ
.לארשי רמוש ,ה"בקה ,העורה דצמ הנגהלו

המוקמב תוימיטפוא

השווא לכל םיבושק םה .הבר תונדשח םיחתפמ ,םיפרוט ידי-לע םימייואמה םייח-ילעב ,עבטב
תא םילשמו ,תונכסה לומ םייניע םימצוע ונא - ךופה ךילהתה ונלצא .הרהזא ןמיס לכלו
.אווש-תווקתב ונמצע

הרהזאה תורונ לכ .ןוסא ונילע וטימי ולסוא ימכסהש תעדל ידכ איבנ תויהל ךירצ היה אל
לכ תא 'םולשב' ונתיאמ לבקל םתנווכש ,שוריפב ורמא ףא םילבחמה ישאר .רהוז םודאב וטהל
תעד-רב לכ .רתוי הקזח הדמעמ ,'ןיטסלפ רורחש' לע קבאמב חותפל ךכ-רחאו ,לבקל רשפאש המ
ורמא ונלצא לבא .ונדגנ - םהידיל ונרסמש קשנה הנפוי םימיה ןמ םויבש רעשל לוכי היה
.בוטל תווקלו םיימיטפוא תויהל יוארשו תורוחש תוארל ךירצ אלש

,תושקה תועידיל ןימאהל אל ,ןיע םוצעל ופידעה םידוהי .האושה ימיב םג וניאר וז העפות
?ידוהיה יפואב ןומטש והשמ הז םאה .תיצאנה האנוהה תכרעמ ירחא יבש תכלל

ומע 'ה שוטיי אל יכ" הנומאה תא קזחל ךירצש יאדו .םיימיטפוא תויהל ונילע טלחהב
ה"בקהש הכזנ זאו ,תונכסה חכונ םירע דומעל ונילע הנומאה דצל לבא ."בוזעי אל ותלחנו
.שממ בורקב המלשהו תיתימאה הלואגה לא ונתוא איביו ויסינ תא ונל הארישדח שיימויה ם"במרה םויס

דומילה רוזחמ חתפנו ,'ימויה ם"במרה' לש ט"יה דומילה רוזחמ םייתסנ עובשה ןושאר םויב
דומיל הזש ,תדחוימה ותלעמו ,שטיוואבוילמ יברה ןקית ימויה ם"במרה דומיל תא .םירשעה
,ם"במרה ןויצ דיל ,הירבטב םויסה םויב וחתפנ םויסה תוגיגח .הרותה תוכלה לכ לש ףתושמ
,ד"בח-יריעצ די-לעש ,ימויה ם"במרה הטמ .ט"יה רוזחמה םויסב חומשל םינומה וסנכתה םשש
.03-9607588 'לטב וא ד"בח-יתבב ולבקל רשפאו ,שדחה רוזחמל דומיל-חול קיפה

ד"בח םע תבש

-'כ תומש תשרפ תבשב ה"עב םייקתתש 'ד"בח םע תבש' תינכתל םכתא םינימזמ םורדב ד"בח-יתב
,רקספיל ןויצ-ןב ברה ויהי תבשה יחרוא ןיב .דרעב דרע ףונ ןולמב (4-5.1.02) תבטב א"כ
.08-6233197 'לט ,עבש-ראבב יזכרמה ד"בח-תיבב םיטרפ .רינ לט ר"דהו ,ריעה בר

םתסו קילד

ותפשב ,תווצמ רמוש וניאש רוביצל םיידוהי םיכרע איבהל םיחלצומה תונויסינה םה םיטעמ
,השיא המזי הקפהה תא .חלצומו ןיינעמ ןויסינ אוה םלועה תא םילגמ םתסו קילד .ויגשומבו
דצל ,האירבה רופיס תא ,םידליה לע בוהאה ,ץינילוו קילד שיגמ תטלקבו ,ד"בח תדיסח
ידלי לכל ליחנהל שטיוואבוילמ יברה שקיבש ל"זח ירמאמו םיקוספה רשע-םינש לש םיריש
.03-5586935 'לט .ידרחה רוביצל ,דבלב םירישה לש תדחוימ הסרג שי .לארשי

רישב לידבמה

ללה .לידבמה - ישילש רוטילקת שיגמ ,דעיבא ןתנ רמזה םע ,םולבדלוג לליה ידיסחה רמזה
.02-5630468 'לט ,תוקפהשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.שגיו תשרפל


ימינפה לוקה ,בלבש הליפת

"לוקהו" הלימה ."הערפ תיב עמשנ לוקהו" :הרותה תרפסמ ,ויחא לא ףסוי עדוותהש רחאל
(הדימעה תליפת) הליפתהש ,זמרכ תאז ןייצמ רהוזהו ,('ו אלל ,"לקהו") רסח ביתכ הבותכ
."עמשיי אל הלוקו" רמאנ הילעש ,הנח תליפתל רהוזה ןייצמ ןכ-ומכ .שחלב תויהל הכירצ

תא עמשי אל ומצע ללפתמה םגש דע ,שחלב רמאיהל הכירצ הליפתהש ,עמשמ רהוזה ירבדמ
,רמולכ ."ולוק עימשי אלו שחלב וינזואל עימשמו" :קספנ הכלהה ירפסב ,תאז תמועל .ולוק
ול רתומ לבא ,הליפתה תא עומשל ולכוי םירחאש דע ותליפתב ולוק תא עימשהל םדאל רוסא
.ותליפת תא עומשל לכוי ומצע אוהש ,ישירח לוקב ללפתהל

שחלב המל

תרמוא לוקה תעמשה לע .םימעט ינש ארמגב ונאצמ הז ןיינעב ?םר לוקב ללפתהל רוסא עודמ
,הנומא רסוח ךכב חיכומ םדאה ."הנמא ינטקמ הז ירה ,ותליפתב ולוק עימשמה" :ארמגה
:רתוי דוע הרומח לוקה תהבגה .(י"שר שרפמש יפכ) "שחל תליפת עמוש ה"בקה ןיא וליאכ"
יאיבנ םע איבנה והילא תמעתה רשאכ ןכש ."רקשה-יאיבנמ הז ירה ,ותליפתב ולוק היבגמה"
."לודג לוקב וארקיו" :לעבה יאיבנ לע רמאנ ,לעבה

ול רתומ ,שחלב ללפתמ אוה רשאכ ותליפתב ןווכל השקתמ םדאה םאש ,איה הכלהה הז םע
.ולוק תא היבגהל

םיכרצה תשקב

.םדא לש ויכרצ תשקב איה הליפתה ,טושפה הנבומב (א :םירבד ינש ונאצמ הליפתה לש התוהמב
תניחבב איה הליפתה ,רתוי ימינפ ןבומב (ב .םינושה ויכרצ תא שקבמו ה"בקה לא הנופ םדאה
איהש הדובע איה וזיא" - "םכבבל לכב ודבועלו" קוספה לע ל"זח ורמאש ומכ ,בלבש הדובע
."הליפת וז ...בלב

ויכרצ תא שקבמה םדאכ ,רובידה אוה הרקיע זא-יכ ,םדאה יכרוצ תשקב הניינע הליפתה םא
אקווד תויהל הכירצ התייה הליפתה םצעבש ,רמול םוקמ שי ןכל .רובידב ותשקבש ,ךלמה תאמ
וא 'הנמא ינטקמ' תויהל אלש) ידדצ רוסיא ללגבש אלא ;רוביד לש וניינע הז ןכש ,לוקב
.לוקב ללפתהל רסאנ ('רקשה-יאיבנמ'

בלבש הדובע

ןכל .בלה תבשחמו תימינפה הנווכה אוה הרקיע ירה ,'בלבש הדובע' הניינע הליפתה םא לבא
הקומעה הנווכל עירפמ םר לוקב רובידה ןכש ,שחלב היהתש תבייחמ הליפתה תוהמ םצע
זא-יכ ,שחלב ללפתמ אוהשכ ןווכל לוכי וניא םדאה םאש אלא .בלבש םיימינפה תושגרלו
.הליפתה לש תימינפה הנווכה םייקתתש ידכ ,לוקב ללפתהל ול םיריתמ

אוהו ,הרותה תוימינפ אוה רהוזה .שחלב הליפתה תובישח תא שיגדמ רהוזה עודמ ןבוי ךכ
,'בלבש הדובע' איה ,התוימינפב ,הליפתהש ןוויכמ .םירבדה לש תימינפה םתוהמב קסוע
,תטלחומ תולטבתהב ללפתהל וילע ,ה"בקב תוקבדה תילכתל עיגהל ךירצ הליפתב דמועה םדאהו
.שממ ספאו ןיא ומצע שיגרמש ימכ ,יאשחבו שחלב
(192 'מע ,הל ךרכ תוחיש יטוקל)

םיקידצ :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמלעופ םשור

לועפל לוכי רבדה לש יללכה םשורה ,ומע רבדל הכזש ימ טרפבו ,קידצ תוארל הכזש ימ
.ול הכח - המהמתי םימעפל םאו ;ותיב-ינב ברקבו אוהה שיאב תועושי
(םירוביד יטוקיל)


בהוא קידצ

דמלי חישמה ךלמו ;םילודג םיעשר םג בהוא לודג קידצ ;םינטק םיעשר בוהאל לוכי ןטק קידצ
.לארשי-ללכ לע תוכז
(בוט-םש-לעבה)


תאזכש הוואת

רובשל םיכירצ וז הוואת אלמל ידכש אלא ;תוואתה לככ איה הוואת - קידצ תויהל הוואתה
.תוואתה לכ תא הליחת
(זנאצמ םייח יבר)


תימינפ תוררועתה

,קידצ לש ויתומא 'דב ודמעב הנה ,בלה םוטמט וב ןיאש ימ :םינושארה םידיסחהמ דחא חס
.תימינפ תוררועתהב הכוב אוה ,תוררועתה תרמא עמוש אוהשכ .השוב אלמתמ אוה
(םירוביד יטוקיל)


"ןימאא אל"

ןכש ,םהל ןימאא אל - 'התא קידצ' יל ורמאי ףרש וא ךאלמ םא וליפא :רמא ןילבולמ הזוחה
,ינא קידצש יל רמאי ומצעב ךרבתי 'ה וליפא ,וזמ הרתי .ימצע תא ריכהל םהמ ינא ביטימ
רבכש עדוי יתייה עגר רחאל יכ ,רבדה תא יל רמא ובש עגר ותוא ,דחא עגרל ול ןימאא
.יתלקלק

םיגוס ינש

יפכ םלועה תא םישיגרמו םיאורה ,םלועה ןמ ירמגל םיטשפומה םיקידצ :םיקידצ ינימ ינש שי
םיקידצ שיו .םלועה יניינעל ללכ םיכייש םה ןיא אליממו ,תוליצאה םלועב ,ושרושב אוהש
לכאמ לכוא הז קידצשכו ,שממ תוקולא אוה ימשגה רבדה ךיא םיאור םהש אלא ,םלועל םיכיישה
.יקולא גונעת אוה שיגרמ ,ימשג
(םולש תרות)


עינכמו ספות

,וילא ברקתהל רציל חינמה קידצ שי לבא ,וילא ברקתהל רציל ללכ חינמ וניאש קידצ שי
.'רוביג' תניחבב אוה הזכ קידצ .ועינכמו ושבוכ ,וספות קידצה ,ברקתמו אב אוהשכו
(הרות ינינפ)


עוסנל יאדכ

ונממ עומשלו תמא-קידצל עיגהל דבלבו ,הליפתמו הרותמ לטבילו תואסרפ םייפלא עוסנל יאדכ
.תמא לש דחא רוביד וליפא
(הרות ינינפ)

עובשה תרמיא


תולבק םע דובכ

לע קידצה דמע ,קסנימב 'םירשימ דיגמ'ל קסבטיוומ לדנעמ-םחנמ יבר תא וריתכהש םויב
םיראת אלמ ולוכ ,הליהקה יסנרפ ול ושיגהש יונימה-בתכ תא להקה לכ ינפל אירקהו המיבה
.בורל םיחבשו םיגלפומ

-תיב ינפל בצייתא ,הנש םירשעו האמ ירחא ,תמאה םלועל יאובב !יל בוט המכ" :קידצה רמא
ושרדי םא .דיסחו וינע ,קידצו ןואג ינאש חיכואו הזה יונימה-בתכ ימעו הלעמ לש ןידה
:ינולאשי םא השעא המ ךא .בתכה לע םימותחה קסנימ יסנרפל םתוא הנפא - החכוהל םידע
..."ייתונעט לכ ומתתסי זא-וא - ?ךמצעב רמוא התא המ ,לדנעמ ,התאותודיסחה יכרד


שונא תניבמ הלעמל

תעסונה הלגע לש וז הנושמ העפות ןיבהל התסינו םירכיא תרובח הבשי ,תבכרה האצמוה רשאכ
תבכרה לש התדימע םוקמל םירכיאה ועסנ .יהשלכ תימרת ןאכ שיש םהל רורב היה .םיסוס ילב
לש ובנז הצק תא וליפא וליג אל םה ,יובא ךא ,הכותב םירתתסמה םיסוסה תא שפחל ולחהו
רתתסמ יאדו לבא ,ןאכ ןיא םנמא לודג סוס :הנקסמל ועיגהו םתחדפב םירכיאה ודריג .סוס
.ותולגל השקש ,דואמ קזחו ןטק סוס הזיא תבכרה ךותב

יפ-לע םירבד ריבסהל םדאה לש תיעבטה ותייטנ תא שיחמהל ידכ איבהל םידיסח וגהנ הז לשמ
םילח םניא םיישונאה םיגשומהש םירבד שיש ןיבמ אוהשכ םג .ולצא תולבוקמה הדימה-תומא
ויגשומ תא םירבדה לע שיבלהל תאז-לכב הסנמ אוה - 'ןטק סוס' ריאשמ אוה ןיידע ,םהילע
.םילבגומה

הנעמ אלל הקעז

לודג אוהש םינימאמ ;'הב םינימאמ .תאזה הסיפתה תאצות ןה הנומאה םלועב תובר תולאש
הדימה-תומא תא ,'ןטקה סוס'ה תא םיריאשמ ןיידעו - יפוס-ןיא אוהש םינימאמ ;בגשנו
.ונלצא םילבוקמה םיגשומב לעפיו ישונאה ןויגיהה יפ-לע גהניש ה"בקהמ םיפצמ ;תוישונאה

םיעמשנ .הארונה האושה תלאשב םיבר םינימאמ םידוהי לש תוכבתסהה איה ךכל תקהבומ המגוד
תא ווחו האושה תא ורבעש ימ ,וזמ הרתי .תעדה תא חינמ וניא םהמ דחא ףאו ,םינוש םירבסה
.הריבסהל ןויערה םצע לע - קדצ לש הבר הדימב - םיממוקתמ ,םרשב לע היתוארומ

ררועמ וניא ונימיב ןטק דלי לש ותומ יכו ?הכובמה תא תרצויה איה האושה אקווד המל ךא
קלח ,ונרעצל ,אוה םינטק םידלי לש תוומש ,אוה לדבהה ?"םיקולאה הפיא" לש תולאש ןתוא
תוהמב ךא .תספתנ -יתלב העווז אוה םינוילימ השיש לש םתחיצר וליאו ,םייחה תרגשמ
.םייתשה ןיב לדבה ןיא ,הלאשה

ונא ."יל תונבומ ויכרדש םיקולאב ןימאהל הצור ינניא" :תודיסחה ילודגמ דחא םעפ רמא
םושמ אקווד אלא ,ויתובשחמ תאו ויכרד תא םיניבמ ונאש םושמ אל ותגהנהבו ה"בקב םינימאמ
,החכוה קר וז ירה ,םיקולאה יכרד תא םיניבמ ונניא רשאכ .ונתגשהמו ונתיאמ הלענ אוהש
הלודגה תוינוציקל תאז האיבה האושה ."םכיתובשחממ ייתובשחמו םכיכרדמ ייכרד והבג" יכ
.תטלחומ הנבה-יאל ,רתויב

תניבמ תילענ איה ,האושה תא ןיבהל ונתורשפאב ןיא ,ןכא :רמולו תודוהל השוב לכ ןיא
ונל רוסאו ,הל םימיכסמ וליאכ ונא זא יכ ,האושה תא ןיבהל ונל רוסא ,וזמ הרתי .שונא
הקעז ,הארונ הקעזכ ראשיהל תבייח האושה .תולגה תוכיראל םיכסהל ונל רוסאש םשכ ,םיכסהל
.ידוהיה םעה ירוסייל ץק םישתש הלואגה תא תעבותו תשרודש הקעז ,הנעמ הל ןיאש

ידוהי לכל בוט

אקווד .הנומאל קוזיח הב אצומ ,הצורש ימו ,הנומאה לע הישוק האושב האור ,הצורש ימ
ךותב האלפומ הנוילע החגשה לעו םיריבכ םיסינ לע תואלפומ תויודע ורסמ האושה ילוצינ
-םע לוכה ףא-לע יכ וחכונש ירחא ,האושה ידי-לע אקווד הנומאה לא ובש םיבר .האושה ימיא
.םריבסהל תוסנל ונל אלו ונתיאמ םירבדה םיאלפנ .םייקו יח לארשי

םג םלועה לע חיגשה ה"בקהש ונא םינימאמ .ןייד שיו ןיד שיש המלש הנומאב ונא םינימאמ
,הטמל ועבצא ףוקנל לוכי םדא ןיאש ונא םינימאמ .רתויב םילפאהו םימויאה האושה ימיב
- הנומאה לדוגכ .ןיבהל םילוכי ונניא ךכ םושמ אקוודו .הלעמלמ ךכ לע וזירכה ןכ םא אלא
.הלאשה לדוג

יברה חיטבהש יפכו .בוט קר ונל חטבומ ,הארונ הכ האוש ירחאש ,ונא םינימאמ ןכ-ומכ
היליד ןיעמ אל ,הרצ םיימעפ םוקת אל ,האושה ירחא" :ץרפמה תמחלמ ימיב ,שטיוואבוילמ
-ינב לכלו ,ידוהי לכל הלגנהו הארנה בוטב דסחו בוט ךא היהי ,הברדאו .היתצקמ אלו
."םהש םוקמ לכב ,לארשי


הלואגל הייפיצב


רודב האושה תרזג טרפבו ...לארשי-ינב ולבסש ,ןלציל אנמחר ,תודמשהו תורזגה לכ ירחאל"
:לארשיל רמוא ה"בקהש ,ל"זח ןושלבו ...תומלשב ךוכיזהו ףוריצה השענ יאדווב ,ןורחאה
"'םכתלואג ןמז עיגה ...וארייתת לא ,יינב'
(א"שנת תבטב הרשע ,שטיוואבוילמ יברה)

היהש השעמ


דרשש דיחיה

.תושפנ שש ויה ונתחפשמב .ןילופ תריב השרווב (1922) ג"פרת תנשב יתדלונ .רלמ השמ ימש
,הל רבסה יל ןיא םויה דעש ,האלפומ ךרדבו 'ה ידסחב .ינממ ץוח ,האושב ופסנ םלוכ
:רופיסה הזו .יתדרש

גלשמוא') םיחולשמה שרגמ לא יתלבוהו ,השרו וטג תואטמסמ תחאב יתספתנ ב"שת ץיקב
.השרו ךותבש 'לפוא' תוינוכמה לעפמב דובעל ,םיריעצ תואמ-שמחכ דוע םע ,יתחלשנ .('ץאלפ

.םידגב טעמ וניתבמ תחקל ידכ ,תועש שולשל וטגל רוזחל רושיא ונלביק םייעובשכ רובעכ
חא) ומיקהש רקנובב םירתתסמ ,הנטקה יתוחא תאו יירוה תא שוגפל יתחלצה הברה יתחמשל
.(םירחא תומוקמב העש התואב והש םיפסונ תוחאו

ךכבש ןוויכמ ,לעפמל רוזחל שממ יתוא הצליא ימא ךא ,םמע ראשיהל ינוצר תא יתעבה
היתעמשש תונורחאה םילימה הלא "!םלועל ונתוא חכשת לא ,השיומ" .דורשל ייוכיס ורפתשה
.יירחא תארוק

-תונורק לע ונסמעוהו וטגל ונרזחוה (ג"שת ןסינב) השרו וטגב דרמה ץרפשכ .לעפמל יתרזח
,ונתעתפהל ,ונמצע תא ונאצמ םשל עיגהל םוקמב םלוא .הקנילברט הדמשהה הנחמל ךרדב ,אשמ
.קנדיימ זוכירה הנחמב

.לעפמב הדובעל חלשיהל ,םיריעצ ףלאכ דוע םע ,יתרחבנ הז ארונ םוקמב םישדוח המכ רחאל
האנוה ליגרת הז ןיאש וניוויק תאז-לכב .םינמרגה לש הלימ םושל ונמאה אל רבכ הז בלשב
.םהלש ףסונ

לע ונילעוה .הצירב הנחמהמ (םירחבנה םיריעצה ףלא תא) ונתוא ואיצוה םימי המכ רובעכ
הנימק-וקשיזרקס הרייעב ,קשנ-ילכל לעפמ דיל הדובע הנחמל ונתוא האיבה וזו ,אשמ-תבכר
ףלא רשע-השימח לכ וחצרנ ,קנדיימ תא ונבזעש רחאל דבלב םייעובש יכ יל עדונ םימיל)
.(הנחמה ידוהי

תיזחב םאבצ תונולשיכ בקע ,םינמרגה תגיסנ הלחה ד"שת תנשב .לעפמב יתדבע הנשמ רתוי
וניפ םה .הנימק -וקשיזרקסב לעפמה תא לסחל וטילחה םינמרגה .םיפסונ תומוקמבו דרגנילטס
ונרבעוה הדובעה רמגב .םכותב ינאו ,תונוכמה קוריפל םהמ האמכ וריתוהו םידבועה לכ תא
.בוכוטסנ'צב ,קשנ-ילכל המוד לעפמל

:יילע רבעש ארונה םידודנה עסמב רתויב קתרמהו ןורחאה קרפה אב תעכ

,השרווב הלסיווה רהנ תודג לע ודמע רבכ םיסורה .ה"שת ןוושחרמ ימי ויה םימיה
.עגר לכב ול םילחיימ ונאו קפואב הארנ רורחשה .האלמ הגיסנב םינמרגהו

דחא ינאו ,םיריסא השימח לש םמש תא אירקהו ינמרג ןיצק הנחמה ידרשמב עיפוה םואתפ
ול ורוה וידקפמו ,הינמרגבש ותיבב השפוחל וכרדב התע אצמנ אוה יכ עידוה ןיצקה .םהמ
ןיבו וניניב דירפמ עספכ .ונב הזחאש המיאהו הצמחהה תשוחת תא רעשל לקנ .ומע ונתחקל
!יראה עול ךות לא ונתוא םיחקול עתפלו ,שפוחה

ףרטצהל אלא הרירב ונל הרתונ אל .ישעמ היה אל הז לכ ךא ,תורתתסה לע ,החירב לע ונבשח
לגרב ונדעצו הנממ ונדרי תוקד םיעברא רובעכ .הליגר םיעסונ תבכרב ונעסנ .ןיצקה לא
לית-רדג ינפל בוש םיבצינ ונא הנהו ,תבכר תוליסמ לש ךובמ וניצח .עודי-יתלב דעיל
ךימס ןשע .קנדיימ תא תמייוסמ הדימב ונל ריכזהש ,הנחמ םיפיקמה הרימש ילדגמו תילמשח
.םימשה תא הסיכו הנחמה לעמ רמתיה

היה אל .וירוריב תא םילשיו המינפ סנכייש דע ,רעשב ןיתמהל ונילע דקפ ינמרגה ןיצקה
הנתמה תועש שולשכ רחאל .אבו ברק ונציק יכו ,הינמרגל תודעומ ןניא ונינפ יכ קפס ונל
ול ונע .םתצחרתה רבכ םא םכתא לאשי אוה .סא-סא ןיצק אובי טעמ דוע" :רמאו ןיצקה עיפוה
.םלענו םירבדה תא רמא ."בויחב

זא" .בויחב ול ונבשהו ונצחרתה םא לאש ,סא-סא ןיצק עיפוה תוקד המכ רובעכ .היה ךכו
.ונילע חרצ ,"!ןאכמ וכל

ונילע .הבורק תבכר תנחתל םשמ ונתוא חקלו ,ינמרגה ןיצקה עיפוה תוקד המכ רובעכ
היה וישכע וב םתייהש םוקמה" :הקיתשה תא ןיצקה רפה עתפל .ונקתשו ונבשי ,תבכרל
ןשעה ביט תא ונבה תחא-תבב .רבדה תועמשמ תא ונעדי .ונפוגב הרבע תרומרמצ ."ץיוושוא
.תובוראהמ רמתיהש

וידקפממ הארוה לביק ןיצקה :הרזומה הנומתה הרהבתה זאו ,ןיצקה תא בבודל ונלחתה
הינמרגל עיגנש ידכ ,ונתוא 'ץוחרל'ו ץיוושואב רוצעל ךרדבו ,הינמרגל ומע ונתחקל
התוא לש הרשפ ול רבסוה זאו המינפ ןיצקה סנכנ ,ץיוושוא ירעשל ונעגהשכ .'םייקנ'
.ונממ אצוי וניא הנחמה ךותל סנכנש ימ יכ הרהבה ךות ,'הצחר'

.עגפיהל לולע אוה ,תאז השעי אל םאו ,הינמרגל ונאיבהל הווטצנ אוה .הכובמב אב ןיצקה
בישהל דציכ ונתוא ךירדהל ול ץעי הז .תיזחב ומע םחל רבעבש ,סא-סא שיא ,רבח שגפ זאו
חסונ תא םייק יכ םינפ דימעהל לוכי סא-סאה ןיצק היה ךכ .'ונצחרתה' רבכ םא ותלאשל
.םוירוטמרקה שאמ ונלצינ ךכו ,ונתוא 'ץוחרל' ,הארוהה

ונדבע םשו ,הינמרגב ץיבלזיומ הרייעב קשנ-ילכל ףסונ לעפמל םשמו דלוונכובל ונעסנ םשמ
ןאכ םיקהל 'ה ךורב יתיכז .םיליפעמ תיינאב הצרא יתילע ז"שת תנשב .המחלמה ףוס דע
תועסמל תונפלואב תודימלתו תובישי-ינב לש תוצובק הוולמ ינא םויה דעו ,תראפתל החפשמ
.ןילופב

(ןג-תמרמ רלמ השמ ,רופיסה רפסמל ונתדות)

םיידוהי םייח


לאונמע יכ ,רפותו הצע וצוע

רנה לילב ,ד"יה ןהיריקי חצר רחאל 'העבש'המ עובשה ומק לאונמע ריעב תוחפשמ הנומש
הבישי ידימלת םיעוצפבו םיגורהב .דואמ השק םתצקמ ,ועצפנ תורשע .הכונח לש יעיברה
,םיחא ,םירוה ;ץראה זכרמב םירודיסמו תוינקמ ובשש םיריעצ ;הכונח תשפוחל םתיבל ורזחש
.םהיבורק םע תוביבל-ברע גוגחל ושקיבש תותבסו םיבס ,םידוד

עוגיפה תרחמלש םויב .הארונו השק הכמ הגפס ,ןורמושב הדיחיה תידרחה תולחנתהה ,לאונמע
,"תחא החפשמ ומכ ונחנא" .תויוולהל וכלה לוכה .ותיבב םוקמה ינבמ שיא רתונ אל ינחצרה
אל םא ,םיחצרנה בור תא ריכמ ןאכ דחאו דחא לכו" ,לטנקנרפ רכששי 'ר ,הצעומה שאר רמא
."םלוכ תא

תודחאב םייח

ד"בח חילש ,ררחלא הדוהי ברה רמוא ,"הב תררושה תודחאה תריוואב תנייטצמ לאונמע"
,םידרפס דצל םיזנכשא :הווחאבו הבהאב םייח ןאכ םלוכ" .הב םיבשייתמה ינושארמו לאונמעב
."םיאטילו םינולס ,ד"בח ידיסח ,בלסרב ידיסח םע רוג ידיסח

ימדקה בשומב בשי ,ד"בח דיסח ,ד"יה םילאס והימרי 'ר .התכוה בושייב ד"בח תליהק םג
.ןעטמה ץוציפ תא גפסש ,189 וק סובוטוא ירחא םירטמ המכ העסנש ,תינוכמ לש ינמיה
רוכב-םהרבא 'ר ,גהנה ,ורבח .םוקמב תמו בראמהמ ןכמ רחאל תודחא תוינש הרונ והימרי
עצמאב) דואמ השק עוצפ אוהו ופתכבו ושארב הרונ ,העשתל בא ,ד"בח דיסח אוה ףא ,בובוקעי
ררחלא ברה לש הריעצה ותב .(הרש - ומא םש .םייח רזעילא תומשה תא ול ופיסוה עובשה
.תולק העצפנו סובוטואב התייה

םירוהל םוטמיטלוא

ריכזמ םג שמשמה ,ומצע ררחלא ברה .הבושת-ילעב לש תיסחי הובג זוכיר לאונמע בושייב
ןב היהשכ .תיתרוסמ החפשמל ,וקורמבש רודגומב דלונ אוה .םהמ דחא אוה ,תיתדה הצעומה
םוי .תיתפרצ היסנמיגב דמל אוה .תגשגשמ ריע זא הבשחנש ,רידגאל ותחפשמ הרבע הרשע-םיתש
וברקל ולחהו ,ריעב שטיוואבוילמ יברה יחילש ומיקהש ,ד"בח תבישימ םידימלת והושגפ דחא
.תודיסחלו תודהיל

לקיי לארשי-ץראבש ןימאה אוה .ותביבסב תאז תושעל השקתה ךא ,תווצמ םייקל הצר הדוהי
-ץראל וידחי םילוע ונלוכש וא" :וירוה ינפל םוטמיטלוא ביצה דחא םוי .תאז תושעל וילע
(ח"ישת תנשב) הצרא התלע ררחלא תחפשמו ץחלל וענכנ םירוהה ."דבל הלוע ינאש וא ,לארשי
.'ב היילעל דסומה' עויסב ,ךרד-אל-ךרדב

תובשייתהה לעפממ קלח

םייתנשכ דמל ןכמ רחאל .ןיירושמ םילגר-ליחב ל"הצב תריש .דולב ד"בח תבישיב דמל הדוהי
םשו ,הילטיאבש ונלימב ד"בח חילש שמיש הנש הרשע-הנומש .ןתחתהו שטיוואבוילמ יברה רצחב
הבשומ תא העבקו ץראל ררחלא תחפשמ התלע ד"משת תנשב .םילודגה וידלי תעברא ודלונ םג
.סלכאתהל לחה ךאש ,לאונמע שדחה בושייב

,הריעצה תבה הדלונ לאונמעב .ררחלא ברה רמוא ,"ןושארה עגרהמ ונילע בבחתה םוקמה"
תוביסמ ןאכל ועיגה אל םיבשותה בורש יפ-לע-ףא" .עוגיפב העצפנש ,הניד-המחנ
לעפממ קלח םישיגרמ םלוכ תעכו ,םוקמל םישנאה ורשקנ ןמזה תצורמב ,תויגולואדיא
ונחנא ,םידיסחכ יאדוובו ,םינימאמ םידוהיכ" ?האלה המו .רמוא אוה ,"ע"שיב תובשייתהה
.רמוא אוה ,"'הב הנומאו החמש לש תפסות איה םישק םיבצמל הבושתהש םיעדויגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


רוביצ תינעתב תוליפת

?רוביצ תינעתב הליפתב םיפיסומ המ :הלאש

ןיב ,'וננע' ,תדחוימ הכרב החנמו תירחש הליפתה תרזחב ףיסומ רוביצ-חילש :וננע :הבושת
עמוש' תכרב ךותב שחלה תליפתב תאז םירמוא םמצע םיללפתמה .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג'
ךכ-רחאו תירחשב ורמאי םאש) החנמב קר 'וננע' רמוא להקה ,םיזנכשאה גהנמל .'הליפת
.תירחשב םג - םידרפסה גהנמלו ,(רקש ירבוד ואצמיי ,לוכאל וצלאיי

.רוביצב "םימחרה תודימ הרשע-שולש" תרימא ןזכרמבש ,םיטויפו תוליפת ,םיקוספ :תוחילס
תשקבו הליפתכ םימחרה תודימ ג"י תא רמוא וניא דיחי .ץ"שה תרזח ירחא ןתוא םירמוא
גהנמ ןכו) דיחיב ללכ תאז םירמוא םניאש שיו .ארקמה ימעטב ,הרותב ארוקכ אלא ,םימחר
.(ד"בח

הביתה ינפל רזעילא יבר דרי :תרוצבה לשב ורזגש תינעת לע םירפסמ ל"זח :ונכלמ וניבא
אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" רמאו וירחא אביקע יבר דרי ,הנענ אלו תוכרב ד"כ רמאו
ותוא הארשכ" :וב-לכ רפסב בותכו .םימשג ודריו - "ונילע םחר ךנעמל ,ונכלמ וניבא ;התא
ימי תרשעל םועבקו ,םינונחתו תושקב ירבד הילע ופיסוה ,הליפת התואב הנענש רודה
םירמוא ד"בחו 'זנכשא' חסונבו ,הבושת ימי תרשעב תודעה לכב חוור ורמואל גהנמה ."הבושת
.רוביצ תינעתב םג ותוא

תומש) "לחיו" תשרפל םילוע השולש רוביצ תינעתב אורקל םימכח תנקת :הרותה תאירק
גהנמל .(םימחרה תודימ הרשע-שולשו ,לגעה השעמב לארשי לע ונבר השמ תליפת .דל;בל
.(ונ-הנ היעשי "ואצמיהב 'ה ושרד") הרטפה םג ארוק החנמב ישילשה ,םיזנכשאה
'יס ש"הורע .נ"שו ,ןיגהונ ה"ד דפקת 'יס י"ב .כ"ונו א"ס וסקתו ג"ס הסקת 'יס ע"וש .ב,הכ תינעת
ףסוי טוקלי .הלש 'מע א"ח םהרבאד אתולצ רודיס .נ"שו ,י פ"ס םירצמה ןיב לאירבג יעטנ .ח"ס וסקת
.הסר 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ץבוק .נ"שו 546 ,536 'מע םידעומזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il