789 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

המורת תשרפ * (15.2.2002) ב"סשת'ה רדאב 'ג * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


חומשל קיספנ אל


םוקמ היה אל ןכא ,שאר-תלק תוללוהתה החמשה התייה ול
הנניא תיתימאה החמשה לבא ,באכו לבס לש העשב 'החמש'ל
הילא הנוכנ השיג אלא ,תואיצמהמ תומלעתה


איה ,תמייקה תוינידמה ךשמית םא .םייתסהל תדמוע הניא השקה תינוחטיבה תואיצמהש ררבתמ
םייח להנל ףיסוהל ךרדה לע תעדה תא תתל הבוח ןכ-לע .בר ןמז דוע ונתוא תוולל הלולע
ידמ טעמכ תוחונמל וניריקי תא תוולל םיצלאנ ונא ובש ,הז ילמרונ-אל בצמב םג םיילמרונ
.ומויב םוי

- ידוהיה םעה תא תנייפאמה תיזכרמה הנוכתה תא דבאל ונל םורגל הלולע וז השק תואיצמ
רוסא .םירירמ תויהל אלש רמשיהל ונילע .רהזיהל שי הזמו ,תוימיטפואהו החמשה ,הנומאה
,םיריבכ הריציו ןיינב ידיקפת ונל שי .ונחור תא ךדכדל תרדוקה תואיצמל חינהל ונל
.ץרמ ירודחו החמשב םייורש היהנש חרכה ,יוארכ םאלמל ידכש

ליגרהמ רתוי

רמאמש ,ראובמ תודיסחה ירפסב ."החמשב םיברמ" םהבש ,רדא שדוח ימיל הלא םימיב ונסנכנ
דימת ךירצ ידוהי ןכש ,ידוהי לש יתרגשהו ליגרה בצמה איה החמשה יכ חיכומ הז ל"זח
."החמשב םיברמ" םהבש םינמז שיו "החמשב םיטעממ" םהבש םינמז שיש אלא ;חמש תויהל
.ליגרה רדגמ תאצוי ,תדחוימ החמשל םישרדנ ונא רדא שדוחב

תבאוכ תואיצמה רשאכ תוימיטפוא שוחלו חומשל ףיסוהל רשפא ךיא ,איה הלודגה הלאשה
תא תרתוס הניא תיתימא החמש יכ הבחרהב הריבסמה ,תודיסחה תרות האב ונתרזעל .ךכ-לכ
אל ןכא ,שאר-תלק תוללוהתה החמשה התייה ול .םיבאוכ םיעוריאו םיישק םע דדומתהל ךרוצה
,תואיצמהמ תומלעתה הנניא תיתימאה החמשה לבא ,באכו לבס לש העשב 'החמש'ל םוקמ היה
.היפלכ הנוכנ השיג אלא

תא וידי-ומב הנובה םדא .קבאה ןנע ךותב יללכה ןוויכה תא תוארל תלוכיה איה החמש
תיבה תא האור אוה .ץמאמו לבס הברהב הכורכ היינבהש ףא ,הוודחו החמש תושגר אלמ ,ותיב
.םיישקה לכ תא ספאו ןיאל םימשה רשואו החמש ותוא אלממ הז רבדו ,ויניע דגנל הנבנ

םיעוריאה תא ןווכמ אוהו ,ונמע ה"בקה הלא םישק םיעגרב םגש ,הרכההמ תעבונ החמשה
ונא רבד לש ופוסב - תודרומו תוילע הב שיו תלתופמ ךרדה םא םג .םינוכנה םידעיל
תא םיאור דימת אלו םילותיפה ךותב םיצצורתמ ונא עגרכ .םיגוסנ אלו םימדקתמ
."לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל" ,לוכה תולככש ונתנומא הנתיא לבא ,תיללכה הנומתה

תראומ ,הלולס ,הרשי ךרדה התייה ,וניכז וליא .ותלואג רבעל וישכע דעוצ לארשי-םע
םד ,םירוסייו לבס תיוור איה לעופב .הלקו הרצק היהת ךרדהש וניכז אל ונרעצל .החמשו
.דבלב תחא תילכתל הכילומ איה לבא .תועמדו

- תאזה השקה המישמה תא ונילע ליטה ה"בקה .וניתומישמ תא ונל םירחוב ונחנא אל
וז ,ונדיקפת הז .ונב םיכמה לובלבהו הכובמה ילג םע דדומתהלו ךכ-לכ םותי רודב תויחל
םיכלהמה תא טוונמש ימ שי יכ הנומא ךותמ ,החמשב האלמל ונילעו ,תירוטסיהה ונתוחילש
."בוזעי אל ותלחנו ומע 'ה שוטיי אל" יכו

חוכה ונל שי

-לע .םיישממ החמש תושגרל התוא םגרתל לק אל רקיעבו ,תאזה הרכהל עיגהל טושפ אל ,ןכא
םיתיעל .הילאמ האב החמשה דימת אל .החמשה תדובע - הדובע תבשחנ החמשהש ,תעדל שי ןכ
.חור-תוממורתהו החמש לש תושגר םיררועמש דע ,ןווכלו ןנובתהל ,עגייתהלו לומעל שי

םא .הב דומעל לגוסמ םדאה ןכ םא אלא םדאה לע המישמ ליטמ ה"בקה ןיאש ,ללכה עודי ךא
ונא םילוכי .ונחוכב רבדהש קפס ןיא - רדא שדוח ימיב החמשב תוברהל ונתיאמ שרוד ה"בקה
לכ תא חמשלו ונמצעב םיחמש תויהל תוחוכה ונל ונתינ .ונתביבס תא קזחלו ונמצע תא קזחל
.עגמב ונמע אבש ימ

.תאזה הכרעמב םג חצננ החוכבו ,לוכסתהו ךודכדה תושגר תא שרגנ החמשה תרזעבשדח שיםירופל םיננוכתמ

תוליעפל תונכהב תכרעמה הליחתמ ,ץראב ד"בח-יתב ילהנמ לש יתנשה סוניכה םות םע
,תוקקזנ תוחפשמל תונמ-יחולשמ תקולח לע דחוימ שגד םשוי הנשה .םירופב הלודגה
ןכ-ומכ .םירופב יוארכ חומשל ןהל םג רשפאל ידכ ,גחה תדועסל ןוזמ יכרצמ וליכיש תונמ
יפלא-תואמ .גחה תווצמ תא םייקל רוביצה תא דדועל התרטמש תיתרוסמה תוליעפה םייקתת
םיריסאל ,םישדח םילועל ,םישישקל ,םילוחל ,ןוחטיבה תוחוכ ישנאל וקלוחי תונמ-יחולשמ
רוביצה תא וכזיו םינוש תומוקמב הליגמה תא וארקי םג ד"בח ידיסח .'וכו אלכ-יתבב
.ל"הצ תונמלא םייפלאכל וקנעוי תונמ-חולשמ לש תורדוהמ תוליבח .תורחאה םירופ תווצמב
יבחרב םיסוניכו םיעוריא תורשע לש תרשרש םייקל ליחתמ רבכ ד"בח-יריעצ לש היילעה ףגא
.םילוע יפלא םיפתתשמ םהבש ,ץראה

םירופ תוטלק

.םירופ יניינעב תוקסועה ,זוזאמ ריאמ ברה לש ראופמה תוטלקה םובלא תא בוש גישהל רשפא
םישודיח םע ,םירופ תוכלה תאו רדא שדוח יניינע תא זוזאמ ברה ףיקמ תוטלקה ששב
.058-728252 'לט .דועו םיטויפ ,רתסא תליגמ לע תוארפרפו

יראכ רבגתי

ירבדל .ידרחהו יתדה רזגמל םימאתומה תולמעתה יליגרת שיגמה ןושאר רוטילקת עיפוה
םיקסועש ימל דחוימב םיליעומה םיליגרת ורחבנו תועינצ לע הדפקה התשענ ,תטלקה יכרוע
עיפוה) רוטילקתה םש .ידמ הבורמ ןמז תעקשה םישרוד םניאשו ,םירפס לע הניכרבו דומילב
.03-9606120 'לט .יראכ רבגתי - (ואדיו תוטלקב םגשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.המורת תשרפל


תוטש לומ תוטש

תיינבב ,לארשימ דחאו דחא לכ לש תינחורה הדובעה לע המ-רבד דמלמ ןכשמה תכאלמב טרפ לכ
תא תישעו" :םיטיש יצעמ הנבנ אוהש ,ןכשמה לע הרותה תנייצמש םירבדה דחא .ושפנב ןכשמה
."םידמוע םיטיש יצע ןכשמל םישרקה

םעה רדרדיה םשו ,"םיטישב לארשי בשיו" - רחא רשקהב םג הרותב רכזומ 'םיטיש' חנומה
ןכש ,רבדה עריא ובש םוקמה ןיבו אטחה ןיב רשק שיש ,םירמוא ל"זח .םירומח םיאטחל
-םא ."תוטש -חור וב סנכנ ןכ-םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא"ו ,תוטש ןושלמ אוה 'םיטיש'
?תוטש לע םיזמרמה ,םיטיש יצעמ אקווד ןכשמה הנבנ עודמ ,ןכ

תיבויח תוטש

,'השודקד תוטש' ,תיבויח תוטש לש םגד דימעהל - ןכשמה לש וניינע הז ןכאש ,איה הבושתה
.םדאה לש תינחורה ותדירי תא תמרוגה ,תילילשה תוטשה לומ

,תילילש תוטש לש תואיצמ םלועב התייה אלו לכשהו תעדה יפ-לע להנתמ םלועה היה ול
םעש רחאמ םלוא ;תעדהו לכשה יפ-לע להנתהל הלוכי ידוהי לש תינחורה הדובעה םג התייה
דדומתהל ךרדה ,תונוועהו םיאטחה לכ תא תמרוגה תוטש ,םלועל תוטשה הדרי תעדה-ץע אטח
.'השודקד תוטש' ידי-לע איה המע

תעדה ןמ הלעמל

ןושלמ - 'םיטיש' הלימב שיש תפסונ תועמשמ ידי-לע ןיבנ תאזה 'תוטש'ה לש הניינע תא
,תיעצמא ךרד שי .תעדהו לכשה לש הרשיה ךרדהמ הייטס איה - תוטש לש התוהמ וז .הייטס
.תוטש וז ,הנממ הטוס םדאה רשאכו ,תינויגהו הרשי ךרד

תעדה ןמ הטמלש םוחתל הייטס איה תחא :הייטס לש תויורשפא יתש תויהל תולוכי ןאכו
,לכשה ןמ הלעמלש םוחתל הייטס איה היינשהו ;תילילשה תוטשה ,הטושפה תוטשה וזו ,לכשהו
רסמתמ אלא ,תעדהמו לכשהמ בייחתמה יפ-לע קר אל 'ה תא דבוע םדאה .'השודקד תוטש' וזו
.רתויב ההובג תינחור הגרד וז .לכשה תולבגממ הלעמל ,ושפנו וביל לכב ה"בקל

הייטסה ןוקית

תמקה ךרוצל .ןויגיההו לכשה יפ-לע תרקובמו תרדוסמ הדובעב יד אלש ,ונדמלל אב ןכשמה
םלועבש תילילשה תוטשה תא ךופהל םניינעש ,תוטש ןושלמ ,"םיטיש יצע" םישורד ןכשמה
.'השודקד תוטש'ל

ילילש ןוויכל הייטס הלח םא לבא ,תעצוממה ךרדב תכלל שי ללכ-ךרדבש ,ם"במרה רמוא ךכ
תוינוציקל הכילה ידי-לע השענ הייטסה ןוקית אלא ,תעצוממה ךרדל הרזחב יד אל ,והשלכ
.תעצוממה ךרדל ךכ-רחא בושלו הייטסה תא ןקתל רשפא ךכ אקוודו ,היינשה

תעדה יפ-לע בייחתמה רועישהמ רתוי הרות דומלל םיכירצ - תוטשפב םירבדה תועמשמ
תא תצרופ וז היישע אקווד .הרותה העבקש הדימהמ הלעמל הקדצ תתל שי .לכשהו
.'ץרופה' הנוכמ אוה ףאש ,חישמה ךלמה תא האיבמו םלועה תולבגמ
(166 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקל)

ידוהי :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמימינפ שדקמ

שדקמ יל ושעו" (ח,דכ תומש) רמאנש יפכ ,ינחור שדקמ שי ידוהי לכ לש וביל תוימינפב
,הלילח ברח הז שדקמשכ םג .דחאו דחא לכ ךותב - "םכותב" :ל"זח ושרדו ,"םכותב יתנכשו
.רוהטו ךז םלש ,ותשודקב םלש ראשנ דוסיה ךא ,ינוציחה ןיינבב אלא וניא ןברוחה
(םוי םויה)


רוהט בהז

,שפרב ךלכלתמ וא הדולח הלעמ אוה םימעפל םא םג .בהז לש רנידכ ידוהי לכ תוארל שי
.ורוא וילא רוזחי זאו וקרמלו וצחרל ךירצ
('ץיבוכלמ יכדרמ יבר)


ידוהי עדי ול

ספות אוה םוקמ הזיא ידוהי עדי ול .ידוהי והמ הליג בוט-םש-לעבה :רמא ןקזה ונבר
,הישובל תשולשו ושפנ תוחוכ תרשע .ןיטולחל הנוש דמעמב דמוע היה ,ףוס-ןיא דע הלעמל
.ירמגל םירחא םירבדב םיקוסע ויה ,השעמו רוביד הבשחמ
(א"שת תוחישה רפס)


לארשי רמוש

גהנתמו ובש לארשיה לע רמושש ימ .(ד,אכ םיליהת) "לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה"
."ןשיי אלו םוני אל" תניחבב אוה הז שיא ,יוארכ
(ןירבוקמ השמ יבר)


םייובח תורצוא

חוכבו רפוחב קרו ךא םייולת םיוליגו םתואיצמו ,םייח םימ תונייעמ שי המדאה יקלח לכב
ידוהי לכבש םושמ ,"ץפח ץרא" םיארקנ לארשי-ינב ךכ .ותוניתמו ותונלבס
יולת וללה תורצואה יוליג .תובוט תודימו ותארי ,'ה תבהא ומכ ,םירקי תורצוא םינומט
.ררועמב קרו ךא
(םוי םויה)


ןיליפתה קית

ותוא םימירמ ,גגושב וליפא ,ץראל לפונ אוה םא .אוה שדוק - ןיליפתה תוחנומ ובש קיה
.אוה שדוקש ןכש-לכ - ןיליפת חינמה ידוהי .ותוא םיקשנמו דימ
(רוגמ יכדרמ-םהרבא יבר)


לוגס דימת

בבוסתש לככ - דוקינה תרותבש לוגסל המוד ידוהי .(ה,טי תומש) "הלוגס יל םתייהו"
.ידוהי ראשיי ,ותרוצ ךופהיו לתפתיש לככ - ידוהי לש וביט ךכ .לוגס דימת ראשיי ,ותוא
(בוללמ דוד יבר)


שאכ ידוהי

?והמ ידוהי :ןורהא-ןמלז 'ר ,ויחא תא שטיוואבוילמ ב"שרה ר"ומדא םעפ לאש ותודליב
יניאו ךב עגונ ינא עודמ ,ןכ-םא :ב"שרה לאש .שא אוה ידוהי :ןורהא-ןמלז 'ר בישה
.שאמ תיווכנ הניא שאו ,שא התא םג :א"זרה הנע ?הווכנ

עובשה תרמיא


םש םגו הפ םג

וימימ חרט אל ,םידיסחהמ היה אלש ןוויכמ .רישעו םכח-דימלת ידוהי ררוגתה שטירזמב
תריוואב הבשנו דיגמה לא תכלל תאז-לכב טילחה תחא םעפ .שטירזממ דיגמה לצא רקבל
.ושרדמ-תיבבש השודקה

תא שיאה לאש דחא םוי .רדרדיהל ויקסע ולחה עגר ותואמ ךא ,שפנו בלב דיסח השענ אוה
- םיכחהל הצורה' ,ורמא ל"זח .התא ןדמל אולה" :דיגמה ול רמא .רבדה רשפל דיגמה
ימ אופא השעי המ .םורדב הרונמהו ןופצב ןחלושהש ,'ןיפצי - רישעהל ;םירדי
."?רישעהל םגו םיכחהל םג הצורש

םישמש ימ .'הדימה ןמ וניא'ש ,ןוראה ומכ תויהל איה הצעה" :דיגמה ול רמא .שיאה קתש
חור-לפש השענ ,ידוהיה בלל םירבדה וסנכנ ."םש םגו הפ םג תויהל לוכי ,ספאו ןיאל ומצע
.החלצהה ול הרזח זאמותודיסחה יכרד


החמשב םיברמ

תחא לגר םע ידוהי רייציש יאדוול בורק ,דיסח לש ותומד תא רייאל רייצמ םישקבמ םא
ילואו ,החמשמ תובהלושמ םינפ ,תינייפוא דוקיר תעונתב תופפונתמ םיידי ,הלעמל תמרומ
- דיסח תרמא רשאכש דע ,תודיסחה םע ךכ-לכ ההוזמ החמשה .עקרב 'הקשמ' קובקב הזיא םג
.חמש ידוהי תרמא

ונרומ .וזב וז תורוזש ןהש דע ,תודיסחה לש םיבושחה תונורקעה דחא איה החמשה ,ןכאו
אלא ,החמש ךותמ 'ה-תדובע לע קר אל בר שגד ומש ,תודיסחה ירומ לכ ויתובקעבו ,ט"שעבה
.וישעמ לכבו ויתוחרוא לכב חמש היהי דיסחהש ועבת

יניצר ןיינע

,רבד 'השדיח' אל ללכב תודיסחה .תודיסחה תטיש לש 'שודיח' הניא החמשהש וילאמ ןבומ
קר תודיסחה .יניסמ השמל ןתינ רבכ לוכהו םייתימא 'םישודיח'ל םוקמ ןיא הרותב ןכש
םג הלביק ךכו ,םלועמו זאמ תודהיב םימייקש תודוסיה תא דחוימה הרואב הריאהו השיגדה
.יוארה המוקמ תא החמשה

.התובישחו התלעות לע ,החמשב ךרוצה לע םימעפ רופס-ןיא רבודמ ל"זח ירמאמבו ך"נתב
תוכלה ףוס) ם"במרה ."החמשב 'ה תא ודבע" :םיליהתהמ עודיה קוספה תא ןייצנ םא יד
םיאלפנ םירבד ורמא הלבקה ירומ םג .החמש ךותמ תישענה 'ה-תדובע לש החבשב גילפמ (בלול
קוספה תא .החמשה תוכזב קר תולענה ויתוגשה לכל הכזש ,רמא ל"ז י"ראה .החמשה חבשב
,ל"ז י"ראה שרפמ ,'החכות'ב רמאנש ,"בבל-בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע אל רשא תחת"
תדבע אל ךא ,ךיקולא 'ה תא תדבע םנמא :רומאל ,"החמשב"ה לע איה השגדההש
.אטחה והזו ,החמשב ותוא

.וזמ הלודג תועט ךל ןיאו ;'תולקב םייחה תחיקל'ו שאר-תולק איה החמשש םירובסה שי
הניחבמ תודיסחה .רעוס דוקירב תצרפתמ איהש העשב םג - רתויב יניצר ןיינע איה החמשה
איבהל התומכ ןיאש - החמשה ןיבל ,קיזמו ער רבד איהש ,תוללוהתה ןיב הרורב הנחבה
.תוככדזהו תולעתה

ה"בקהש ןימאמ ידוהישכ .האירבה לש תיקולאה תודחאב הנתיא הנומאמ תעבונ תיתימא החמש
תא ןיבמ םגו םוקמ לכבו ןמז לכב ה"בקה לש ותוחכונ תא שח אוה ,תואיצמה לכ תא אלממ
לע דואמ חמש היה יאדו ,וכרדב םדאה לא הוולתמ היה םדו-רשב ךלמ םא :רבדה תועמשמ
תא הוולמ ,ה"בקה ,םיכלמה-יכלמ-ךלמש לע המוצע החמש חומשל שיש רמוחו-לק .וז הווחמ
.דימת ותיא אצמנו וידעצ לכב םדאה

לק לוכה םואתפ

םירוסייו תורצ .החמש הדילומ - "השוע אוה הבוטל ,ה"בקה השועש המ לכ"ש ,הרכהה םג
.אוה הבוטל לבסה םגש ,עדוי אוה ןכש ;וז הרכהב רודחה ידוהי לש ותחמשב םיעגופ םניא
ךכ .רתויב לצאנ בוט ןומט לבסהו תורצה ךותבש ,רבסומ (וכ קרפ) 'אינת'ה רפסב ,הברדא
םהש םושמ ,םירוסייב חומשל ךירצ םדאש - "ה-י ונרסיית רשא רבגה ירשא" :בותכה רבסומ
ידוהיה ,דגנמו .רעצו באכ לש תומד שבול אוה עגרכ םא ףא ,אלפנ בוט םבוחב םינמוט
היהי רשב-יניעב םג ,רמולכ ;"הלגנהו הארנה בוט"ב םג ול ביטיי ה"בקהש ,חוטב ןימאמה
.בוטכ הארנ הז בוט

.תווצמהו הרותה םויקב םימעפל םיכורכה םיישקה תא רתויב הליקמ 'ה תדובעב החמשה
גשומ םוש ול ןיא םא :ותיבל דבכ זגרא אשונה םדאמ המגוד איבהל גהנ שטיוואבוילמ יברה
,ול ררבתיש עגרב ךא ;וילע הלטוהש המישמה לע ןנולתי ףאו ףייעתיש ןכתיי ,ותלוכת לע
לקשמכ דימ היהי זגראה לקשמש דבלב וז אל - תוילגרמו תובוט םינבא אלמ הז זגרא יכ
!החמשה לש החוכ הז .ףסונ זגרא וילע ןיעטהל שקבי אוהש אלא ,הצונ


הלואגל הייפיצב


היולת הלואגהו ,לאגיהל םידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב יכ .החמשב םיברמ רדא סנכנשמ
ררועתהל ,החמשב םיברמ זאש ,רדא שדוח ונייהו ,םדוק םוי םישולש עבקנ ןכל .הבושתב
וניתובאל ושענש 'ה ידסח חוכמ ,הבהאמ הבושתב
(א,אכ ,ב קלח םינפ בטיי)

היהש השעמ


'הב חטובה

דחא רפכב יכ ול ורפיס .ותוניינעתה תא תררוע בוט-םש-לעבה לש ונזואל העיגהש העומשה
החמש אלמ אוה דימת אלא ,הגאדבו רעצב םלועל יורש וניא םיברה ויישק ףא-לעש ידוהי יח
.'הב ןוחטיבו

ידוהיה תיבב חראתהל שקיבו רפכ ותואל עסנ .ויניע-ומב םירבדב חכוויהל ט"שעבה טילחה
.וריכה אלש ףא ,תופי םינפ רבסב ט"שעבה תא לביק ידוהיה .המ-ןמזל

ומע לגלגל לחה .עמשש יפכ ,החמשבו תחנב ויתוכילה לכ יכ הארו וחראמ רחא ט"שעבה בקע
.לאש ,"?המכבו ךתזוחא תא רכוח התא יממ" :החישב

."לבור םיפלא-תשולשבו" ,ידוהיה בישה ,"ינולפ ץירפמ"

.ט"שעבה ןיינעתה ,"?הריכחה ימד לש םולשתה דעומ אוה יתמו"

.חראמה הנע ,"םימי המכ דועב"

.ט"שעבה רקח ,"?ףסכה ךדיב ןכומ ילוא וא םוכסה תצקמ תמליש רבכ םאה"

הריכחה ימד תא םלשל גהונ ינניא" .וינפ לע הכוסנ הוולש ,ידוהיה בישה ,"אלו אל"
."יסיכב הטורפ יל ןיא םגו שארמ

.לואשל ט"שעבה ףיסוה ,"?אופא השעת המ"

הסנרפ יל קפיסש ימב ינא חטוב ?רצקת 'ה דיה" :רמאו הלעמ יפלכ ויניע תא ידוהיה אשנ
."!בהזה ולו ףסכה ול .התע דע

,םולשתה םוי דע ותיבב ראשיהל טילחהו 'הב ידוהיה לש ונוחטיב לדוגמ ט"שעבה לעפתה
.רבד לופיי ךיא תוארל ידכ

ץרפתה הזוחאה לעב לש ותרשמ .תיבה תלד לע תוזע תוקיפד ועמשנ הנהו םידחא םימי ופלח
ארק ,"!םולשתב רוגיפ םוש לובסי אל ןודאה .םילבורה יפלא תשולש תא לבקל יתאב" .המינפ
.םר לוקב תרשמה

דע .םולשתה דעומ דע םיימוי דוע ורתונ" :רמא ףיקת ךא טקש ןוטבו ידוהיה וילא שגינ
.תלדה רבעל עיבצהו תרשמה לש ועורזב זחא אוה ."ןאכ ךתוארל הצור ינניא זא

- אלו ,ךבוח תא ערפ" .תיבה לא בוש ץרפתה ןודאה תרשמו רחשה עיצפה ךא .םיימוי ופלח
דוע !?רחש םע יתיבל תצרפתה המ" :ארקו ידוהיה וב טיבה ."!הזוחאה תא תונפל ךרטצת
."יבוח תא ערפא ברע תעלו לודג םויה

ילוא" .וחראמ תא לאש ,"!?לבור םיפלא-תשולש ךדיל ולפיי ןיינמ" .ט"שעבה םמותשה
."?םוכסה לע האוולה םהמ סייגתו ךידידיל שגיתש יאדכ

קוספה תא התא ריכמ יאדו .םכח-דימלת התא הארנ אולה" .ידוהיה הנע ,"ךילע ינהמת"
."'!ןיע ףרהכ 'ה תעושת' ,תאז דגנכו .'העושת ול ןיאש םדא-ןבב ,םיבידנב וחטבת לא'

םואתפ .תולעפתהב וב טיבמ ט"שעבה דועב ,ותכאלמב הרומג הוולשב קוסעל רכוחה ףיסוה
תונקל וננוצרב" :רכוחה לא השקב םהיפבו ,םירחוס השולש הזוחאה חתפב ועיפוה
ריכמ אוה ןיאש ןוויכמ .לעוש-תלובישו הרועש ,הטיח לש הבר תומכ הזוחאה לעב ידימ
,הזוחאה לעב ןיבו וניניב ךוותל ךשקבל וניצר .ונל רוכמל םיכסי םא קפס ,ונתוא
."ןוגה החרט-רכש ךל חטבומ הרומתבו

לעב תא בורקמ וריכהב ,תובוט תוצע המכ םירחוסל קינעה ףאו ,העצהל ידוהיה םיכסה
.לבור םיפלא-תשולש - רתוי אלו תוחפ אל שרד ךווית רכשכ .הזוחאה

-שמח ול ועיצה םה .ול ורמא ,"תספת אל הבורמ תספת" .םוכסה עמשמל םירחוסב זחא םלה
.םילבור תואמ

ךא ,לבור ףלאל ועיגה רבכו דועו דוע םוכסה תא ולעה םה .סומינב םתעצה תא החד רכוחה
אל ,דחא לבור רסח םילבור םיפלא-תשולש יל םיעיצמ םתייה םא םג" .םיכסה אל רכוחה
-חפמב ותיב תא ובזע םהו ,תזרפומ םירחוסל התארנ ותשירד .רמא ,"העצהה תא לבקמ יתייה
.שפנ

ןמזה לכ ול שי וליאכ גהנתהש ,ידוהיה לש ותוולש חכונ המצעתה ט"שעבה לש ותוממותשה
.עוקשל הדמע המחהו ופקנ תועשה .םלועבש

ינעבותו חור-רצק היה םעפה .ןודאה לש ותרשמ הזוחאה חתפב עיפוה םויה תדר ינפל עגר
."דימ תיבה תא בוזע ,אלו" ,רמא ,"ףסכה תא ןת" .םימדוקה וירוקיב ינשבמ רתוי ףא
.וחור-רוק תא דביא אל הז עגרב םגש ,וחראמ רחא תעה לכ בקע ט"שעבה

שיאה ךלה .וירחא ט"שעבה םג אצי .תיבה ןמ אציו רמא ,"ףסכה תא ךל איבאו ןאכ ןתמה"
!םימיכסמ" .םירחוסה תשולש הרהדב ועיפוה הקד רובעכ .ויתובקעב ט"שעבהו הדשב
םיהובגה ךוויתה ימד תא ךל םלשנ םא םג יכ ונאצמו ונקדב" .דחא-הפ וארק ,"!םימיכסמ
."רחא םוקמב הרוחסה תא הנקנ םא חיוורנש יפכמ רתוי הקסעה ןמ חיוורנ ןיידע ,תשרדש

לביק ,הלודגה הקסעב םהיניב ךווית ,הזוחאה לעב לא םירחוסה תשולש תא רכוחה ליבוה
.בל-בוטו חמש ותיבל ידוהיה רזח .ובוח תא דימ הסיכו םילבור םיפלא-תשולש הרומתב

,רכוחה - םירכשנ הנממ ואצי לוכהש הקסע וז" :רמאו הלודג החמש ט"שעבה םג חמש
."ןוחטיבה תדימב ףלאמ רועיש יתדמל - הברה יתחוורה ינא םגו .הזוחאה לעבו םירחוסה
ןצינ-רב דוד ברה םע םיידוהי םייח


תוארלו ששמל ,ןכשמב רקבל

תיתונמא הריצי םג היה ,ינחורה ודיקפתו ותשודק לע ףסונ ,רבדמב לארשי-ינב ושעש ןכשמה
המכחב ,םיקולא חור" ה"בקה אלימ ,ןכשמה תכאלמ לע הנוממה ,לאלצב תא .הנימב תדחוימ
ןכשמה תא ורצי וידחיו ,"בל ימכח" םינמא ודמע ודיצל ."הכאלמ לכבו תעדבו הנובתבו
.ןיע-יביהרמ יפויבו ראפב ,רתויב םייתוכיאה םירמוחהמ וילכו

,רדההו יפויה תא םיאור ונניא ,ןכשמה תכאלמ לע תורפסמה תוישרפל םיסנכנ ונאשכ לבא
םגרתל לגוסמ דחא לכ אל .הדובעה לש םיטרפה-יטרפ תא ראתמה ,ינכט טרפמ לומ םידמוע אלא
תוישרפ תא םידמולה ,םידליל דואמ השק רבדהש יאדו .ןכשמ תנומתל םירמוחה תומישר תא
.וילכו ןכשמה

לדוגה תיצחמ

יפכ ,םירויצו םימגד קר אלו יתימא ןכשמ ,ןכ .ןכשמב רקבל רשפא - תחמשמ הרושב הלא לכל
לש העקשהב ,םייח-ץפח ץוביקב היתווצמו ץראה תשרדמ המיקה טקייורפה תא .הכ דע ונרכהש
ולדוגמ יצח ,רמולכ ,1:2 הדימ -הנקב ,ןכשמה לש ביהרמ םגד הז .םילקש יפלא-תואמ
.ןכשמה לש ירוקמה

בהזה-חבזמ ,םינפה-ןחלוש ,הרונמה לש הפהפי רוזחשב תוזחל ולכות 'ןכשמ'ה ךותב
ילתוכ לעמ .םש ושגפת לודג ןהוכ לשו טוידה ןהוכ לש תויומד וליפא .שדוקה-ןוראו
תועירי' תא ,תויראהו םירשנה תויומד םע תוגוראה ,'תועירי'ה תא וארת 'ןכשמ'ה
-חבזמ ונל ופצי ץוחב .'םישחתה תורוע' תאו 'םימדאמה םיליאה תועירי' תא ,'םיזיעה
.רויכהו קנעה שבכה םע תשוחנה

תישחומ היווח

לש הנבההו דומילה תא לקמו ,תישחומל וילכו ןכשמה תייגוס לכ תא ךפוה שדחה טקייורפה"
לכל רישעמ רויס הז" .השרדמה בר ,ןצינ-רב דוד ברה רמוא ,"תיפוסה םתרוצו םתיינב ךרד
,םירקבמל םוקמה חתפנ זאמ ,ןכאו ."שממ לש תשגרמ היווח וז םיריעצ םידימלתלו ,םדא
הרותה תושרפ תא םידמולה ,םידימלתו םירומ יפלא וב ורקיב ,םישדוח העבראכ ינפל
.וילכו ןכשמה תמקה תכאלמב תוקסועה

.השרדמה לש םוירוטידואב ,תילוק-רוא תגצמ הירחאלש ,האצרהב חתפנ 'ןכשמ'ב רויסה
רחא םיבקוע םה .ותמקהבו ןכשמב םיקסועה ל"זח ישרדמל םידליה םיפשחנ תגצמבו האצרהב
.םילכה תיינב ךרדל םיעדוותמו ,םיחירבהו תועבטה ,םינדאה תועצמאב םישרקה רוביח ךילהת
.וילכו ןכשמה תא חראל ידכ ,בורקמ הז הנבנש םיידי-בחר םלואל םינופ םה םשמ

תושגרתה ץרפ

רשפא ,ותראפתבו ולדוגב ,ןכשמה לומ םידמוע םידליהשכ" :ירד ןונמא ,הכרדהה זכר רפסמ
תא שדוק-תדרחב םיששממו םישרקב םיעגונ ,םיברקתמ םה .שממ ריוואב תושגרתהה תא שוחל
יניעל 'ןכשמ'ה םינפ ףשחנ הז עגרב .'להואה חתפ ךסמ' תטסה עגר עיגמ ךכ-רחא .תועיריה
םעפ לכב שגרמ הז ימצע-יתוא .םהינפ לעש תולעפתההו המהדתה תא תוארל רשפאו ,םידליה
."שדחמ

שי ,םירומלו םיחקפמל תינכת שי .םתמרו םירקבמה ליגל תינכתה תא םיאתמ השרדמה תווצ
.תורגב-ינחבמל םיננוכתמה םירענלו תובישי ידימלתל תינכת שיו ,םיריעצ םידימלתל תינכת
-רב ברה רמוא ,"שמוחב דמלש המ תא בוט רתוי הברה ןיבמ 'ןכשמ'ב רוקיבמ אצויש ימ לכ"
תולגתהל ובושי ,עודיכש ,ןכשמה ילכ תא תוארלו בושל ותהימכ וב תרבוגש םשכ" ,ןצינ
."ישילשה שדקמה-תיבב ,בורקבגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


תבשב תולמעתה

?תבשב תולמעתה יליגרת עצבל רתומ םאה :הלאש

'התכלהכ תבש תרימש'ב הכלהל ואבוהו ,תאז םירסוא ונרודב םיקסופ המכ :הבושת
-ךרדב העזה םימרוג םניאש ,םילק םיליגרת קר םיריתמ וללה םירפסב .'ףסוי-טוקלי'בו
.(םיריעצו םידלי רקיעב) המצע תולמעתההמ הנהנש ימל רתיה איבמ 'תבש תרימש'ב .ללכ

איה הרטמהשכ הנווכה ,"ןילמעתמ ןיא" ל"זח ורמאש המ יכ ,תנבומ הניא םתעד םנמא
ןקזה ר"ומדא ע"וש יפלו) העזה תמרוגה תולמעתהבש ,ראבמ 'הרורב הנשמ'ה .העזה תמירג
תקיחש" לש ששח ןאכ ןיאש ףא ,ל"זח ורסא (דבלב גונעתל האב המצע העזהה רשאכ וליפא
ןיא ונניינעב םלוא .תופורת תועצמאב םג העזהה תא גישהל רשפאש ןוויכמ ,"םינממס
.תופורת תועצמאב הגשהל תנתינ הניאש הרטמ וזו ,רשוכה קוזיחל אלא ,עיזהל הנווכה

קר אלו ףוגה קוזיחל םידעוימה םירבד םג 'תבשב האופר' םושמ רסוא 'םהרבא-ןגמ'הש ףאו
הרואכל ,תופורת לש ךרדב ינפוגה רשוכה רופיש תא גישהל רשפא-יאש רחאמ ירה ,ותאופרל
תבשב האופר לכ ל"זח ורסא הללגבש ,"םינממס תקיחש" תריזג םושמ ללכ הזב רוזגל ךייש אל
םיאנתב ףוגה לע םימח םימ תחנה רוסאל ורזג אלש םשכ ,('הלוח' רדגב וניא םדאה םא)
.םימייוסמ

הרות דומיל לע תגנעתמש ,המשנה ךרוצל הנתינ תבשהש ורמא ל"זח אולה ,השעמל ךא
םישק םירבד ובתכ ףא םה ."רודכב קחשמ"ל אל לבא ,הנישו הדועסב תבש גנועל ףאו ,הליפתו
תיתוהמ הדירי ןיא תינפוג הניחבמו ליאוה ,אופא הנה .תועיבקב דחוימבו ,תאז םישועה לע
.תבשב תולמעתהמ ענמיהל יאדכ ,דחא םוי לש גוליד ללגב רשוכב
ע"וש .ח"כה תבש 'להמ א"כפ ם"במר . ב,ב פ"הע ר"כיאו ע"הקו ה,ד תינעת ימלשורי .ב-א ,זמק תבש
ע"וש ,כ"ונ ,במ,חכש ;ב"ס ןקזה ר"ומדא ע"ושבו ב,זכש ;טי ב"נשמו ,כ"ונ ,ה,וכש
-תרימש .גמ,חכש א"גמ .דל תוא םש תובושת יקספו ,ל"היבבו לק ק"ס ב"נשמ ,ב"מס ןקזה ר"ומדא
-יול ברהל הדות .נ"שו וכ תוא ו,חש ;ח,אש ףסוי טוקלי ;בכ,דל .א,זט .טצ 'עה ,די התכלהכ-תבש
.םילשורי ,הכלהל יגולונכט-יעדמה ןוכמה שאר ,ןירפלה קחצי


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il