793 'סמ עובשה תחיש
ןאכ שקה םימדוק תונוילגל:ןויליגה ירודמ
עובשה תרמיא
ןייעמה ןמ
תבש ןחלוש
שדח שי
תיעובש הדמע
ץבוק תדרוה
גהנמו הכלהה תניפ
םיידוהי םייח
היהש השעמ
תודיסחה יכרד

ארקיו תשרפ * (15.8.2002) ב"סשת'ה ןסינב 'ב * דורב םחנמ :ךרוע
תיעובש הדמע


תרחא תויהל לוכי היה


ללגב קר ,אוושל וחצרנ םידוהי השישו םיעברא תואמ-שולש
המ זא םישוע ונייה ול .ףדינ הלע לוק ינפמ דחפו תונססה
ונמע םייח וללה םישודקה ויה ,םויה םישוע ונאש


רשא שדוחה" הז ."החמשב םיברמ" - הרתי החמש לש שדוח אוה רדא שדוח ,תידוהיה תרוסמב
הזה שדוחה - ךפהה הרק ,באכה הברמל ,ונלצא ."בוט-םויל לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ
בוקע שדוחכ רכזיי ב"סשת רדא שדוח .תויולהלו לבאל שפנה-תוצילעמ ,ןוגיל החמשמ ךפהנ
ףירטמ ,ררמצמ ,עזעזמ ,דירחמ רפסמ - וב וחצרנ ד"יה םידוהי השולשו םיעבש .ידוהי םדמ
.םישוחה תא

ולסוא תמחלמב וחצרנש ד"יה םישודקה השישו םיעברא תואמ-שולש ימולצתב טיבמ התא
םילייח ,םירגובמו םיריעצ ,תורענו םירענ ,תוקוניתו םישישק .ץלפתמ בלהו ,תיחכונה
-םלצ ירסח םיחצרמ ידיב תוירזכאב ועטקנש םייח יריש השישו םיעברא תואמ-שולש .םיכרבאו
.םושה תפילקכ םהיניעב םיווש ,םהלש-םהייח הז ללכבו ,םדא ייחש ,שונא

אוושל ודיחפה

ל"הצש המצועב םיביגמ ונייה יצחו הנש ינפל ול תרחא תויהל לוכי היה לוכהש עדוי התאו
לכ ורפוה ךכב יכ ,תעבוק הלשממה התייה רורטה תפקתמ הצרפש עגרב ול .וישכע טקונ
לסחל ,רורטה ידקומ לכ לע הרעסב טלתשהל ל"הצל הרומ התייהו ,םילכה לכ ורבשנו םימכסהה
.חטשה תא תוקנלו םילבחמה תא

,םיכייחמ ,םייח ,ונמע םישודקה השישו םיעבראו תואמ-שולש ויה ,ךכ םיגהונ ונייה ול
יספא היה םרפסמש קפס ןיא לבא ,המיחלה ךלהמב תודבא ונל ויהש ןכתיי .םדיתע תא םינוב
ונייהש קפס ןיא .תימוי -םוי םד-תזקה לש יצחו הנשב םיחצרנה לש דירחמה רפסמה תמועל
,םימוסחמו תוערתה אלב ,יתרגשו ןיקת לולסמל םיבש ויה ץראב םייחהו רורטה תא םיריבדמ
.הדרחו המיא אלב

תונברוק תואמ לע ורביד .םלועה ףוס טעמכ איה יא יחטשל הסינכ יכ ,זא ונתוא ודיחפה
- ןוכנה אוה ךפהה .קרס-ימויא הלא ויה המכ דע םיאור לוכה וישכע .יונב חטשב המיחלב
רצבתמ אוהשכ רשאמ ךורע-ןיאל ןטק ויתודבא רפסמ ,םזויו רעתסמ ,ףקות ל"הצ רשאכ
ל"הצ רשאכו שורדה תא השוע אוהשכ לארשי-םעל רזוע ה"בקה יכ תואור וניניע .ןנוגתמו
.םידוהי ייח לע ןגהל ידכ םחלנ

אוהש ופוס ,םירזכא לע ןמחר השענש ימ יכ ,ל"זח ירבד לש תיחצנה תמאה תרהוז בושו בוש
םיכסחנ ויה ,הכרעמה תליחתב המצועבו תופיקתב םיביגמ ונייה ול .םינמחר לע רזכא השענ
וגרהנו רורטב םיברועמ םניאש ,םיברע םיחרזא לש םהייח וליפאו ,םינמחר םידוהי לש םהייח
לש םמולשו םהייח תרקפהו תוירזכא אלא התייה אל תאזה 'תוינמוה'ה .המחלמה תוכשמתה ללגב
.הנידמה יחרזא ללכ

רבדל קיספהל

,'?הביטנרטלאה המ' המססה תא שורגב םינשרפו םיאקיטילופ ,תרושקתה ישנא ומלקד יצחו הנש
.ושע אלו תושעל םיכירצ ויה המ לוכה םיאור וישכע .'?ונישע אלש תושעל רשפא דוע המ'
קרפלו םילבחמב תוכהל ,חטשה קמועל סנכיהל זא םיכירצ ויה ,םיקיר םינבמ ץיצפהל םוקמב
.יצחו הנש ינפל תושעל םיכירצ ויה ,וישכע םיליחתמש המ תא .רורטה תיתשת תא

לעו ינידמ ןתמו-אשמ לע םגמגל םיליחתמ רבכו ,ןוכנה ןוויכב לועפל ונלחתה ךא ,הנהו
אלא ,הכרעה וז ןיא .הכרעמה יגשיה לכ תא םיידי-ומב םידבאמ ךכב .םירותיוול תונוכנ
-אשמל חתפ חותפל וניסינש תמיא לכ .יחכונה תומיעה ךשמב תובר הכ םימעפ וניווחש תואיצמ
,בייואב וניכיהו ונפקת רשאכ ,תאז תמועלו .שדח רורט לג דימ ונגפס ,םירותיוולו ןתמו
.יסחי טקש ררתשה

לע .הלילו םמוי דהדהלו ףיסוהל הכירצ ,ביבא-לתב עובשה העמשנש ,לארשי-תיב ינומה תקעז
ידי-לע אל .םימדה -תוכיפשל ץק םישל - דחא רבד םהמ שרוד םעה יכ ןיבהל םיטינרבקה
תטלחומה ותענכה דע ,ותיתשתבו רורטב תרשפתמ-יתלב המיחל ידי-לע אלא ,תוספרתהו םירוביד
.ונרזעב היהי 'הו ,רבדה ונידיב .בייואה לששדח שיאחספד אחמק

חכונ ,הנשה .יתרוסמה 'אחספד אחמק' לעפמ תא הלא םימיב םילהנמ ץראה יבחרב ד"בח-יתב
ידכ ,המודכו םידגבב ,ןוזמ יכרצמב ,ףסכב ,הבחר דיב םורתל רוביצה ארקנ ,תרבוגה הקוצמה
.ד"בח-יתבב םיטרפ .םיקקזנה בל תא חמשל

שמש-תיבב ע"שי

לע העדותה תקמעהל תנווגמ תוליעפ ומייקיו ,שמש-תיבב תבשה וחראתי ע"שימ תוחפשמ תורשע
יאצומבו ,תסנכה-יתבב תוחישו םירועיש םיחרואה ורסמי תבשה ךלהמב .יחכונה קבאמה תועמשמ
,דוד רוניכ תונומראב ,ןורבחב ידוהיה בושייה ןעמל יזכרמ העדצה ברע ךרעיי תבשה
.064-295559 'לט .ידיסחה רמזה יבוט תופתתשהב

יתייווחו רשכ

ידכ ךות ,חספה תא דחי גוגחל תוריעצל העיצמ םילשוריב היח רוא םישנל תינרותה הללכמה
'תעד' תדוגא .02-6525952 'לט .תודיסחה רואל רדסה-ליל תועמשמו גחה תוכלה דומיל
דצל ,ד"בחב םילבוקמה תורשכה ירודיה לכ םע ,רניכ שפונה ןולמב חספ רנימס תמייקמ
.08-9365948 'לט .תודיסחה חורב תואצרהו םירועיש

בוט-לזמב היהיש

תוכלה לע עדימ תרבוחב .אשניהל םידמועה תוגוזל 'בוט לזמ' תרבוח קיפה תרושקת רפוש
עדימו ןיאושינל המשרה ירדס ,תורשכ תונורקע ,תואווקמ טוריפ ,הפוחה יגהנמו ןיאושינה
.03-9678555 'לט .הלכו ןתח לכל םניח תחלשנ תרבוחה .דועו תורומזת ,תומלוא לע ינכרצשטיוואבוילמ יברה לש ויתוחיש יפ-לע דבועמ - תבש ןחלוש
.ארקיול


םדאה ייחב תופוקת שולש

ןכש ,תישארב תשרפ תא אלו ארקיו תשרפ תא תוקונית דמלל םיליחתמש ,רמוא שרדמה
."ןירוהטב וקסעתיו ןירוהט ואובי ,ןירוהט תונברקהו ןירוהט תוקוניתה"

תויהל םיכירצ תונברק .'םירוהט' גשומה ןיבו תונברקה ןיב רושיק ונאצמ אל הרותב
אופא עודמ .'םירוהט' יוטיבב שומיש תונברקה ןיינעב ןיא לבא ,המודכו םירחבומ ,םימימת
?"ןירוהט" ןאכ םינוכמ תונברקה

חנ ימימ גשומ

ךכ לע .הרותה -ןתמ םדוקש תונברקב - תונברקל הקיזב 'םירוהט' גשומב שומיש ונאצמ ,ןכא
-ילעבו ןימימת ,תובקנו םירכז ,ףועו היח ,המהב - ברקיל ןירשכ לוכה" :ארמגב רמאנ
תורוהטה תומהבהמ תונברק 'הל בירקהש ,חנ לצא תאז ונאצמ ."ןיאמט אל לבא םירוהט ,ןימומ
-לכבו ,תואמטל תורוהט תומהב ןיב הלדבהה העבקנ אל ןיידע חנ ימיב םנמא .הביתל וסנכנש
.תורוהט תומהבמ קר בירקהל םיכירצ תונברקש עדי אוה תאז

תשרפב םיטרופמה תונברקה תא הנכמ שרדמה עודמ - הלאשה תא רתוי דוע קזחמ הז רבד םלוא
?הרותה-ןתמ םדוק ,חנ ימיב תונברקל רומשה יוטיבב ,הרותה-ןתמ רחאלש תונברקה ,ארקיו

תופוקת שולש

ךלהמ ,ללכב .הרותה-ןתמ ינפלש תונברקה ןיבו 'תוקונית' ןיב דחוימ רשק שיש ,רמול ונילע
תאמ תווצמו הרות לארשי -םעל ונתינשכ ,ךליאו הרותה-ןתממ (א :תופוקת שולשל קלחתמ ןמזה
אל ןיידעש ,חנ ימי (ג ;"הנתינ אלש דע הלוכ הרותה לכ" תא ומייקש ,תובאה ימי (ב ;'ה
לש רדגה םצעב ולו ,הרותל יהשלכ תוכייש הליחתה רבכ לבא ,הרותה לש םויקה וליפא היה
.הרהטו האמוט

ידוהי רשאכ ,הווצמ-תבו הווצמ-רב רחאל (א :תוליבקמ תופוקת שולש שי םדאה ייחב םג
דמול אוהו ,"ךוניחל עיגה" דליהש רחאל לבא ,הווצמ-רב םדוק (ב ;תווצמב בייוחמ השענ
עיגהש םדוק ,'קונית' ותויהב (ג ;תווצמב בייח היהיש הפוקתל הנכהכ תווצמ םייקמו הרות
.הירדגלו הרותל תוכייש ול שי ,ידוהי דלי אוהש ןוויכמ ,זא ףאש ,ךוניחל

רוהט רשק

תונברקה לש םניינע .תונברקבש הרהטה ןיינע יוטיב ידיל אב תאזה תינושארה הפוקתב אקווד
,ישרושה ,ימינפה רשקה תא םיאטבמ םהש ןאכמו ,תווצמהו הרותה םויקב םימגפ לע רפכל
.וב עגונ וניא תווצמהו הרותה םויקב םגפ וליפאש ,ה"בקה םע ,רוהטה

האמוטה יגשומ לכש ,ה"בקה םע רוהטה רשקה תא םיאטבמ םה .'תוקונית'ה לש םתגרדמ וז
'תוקונית' ואובי - "ןירוהטב וקסעתיו ןירוהט ואובי" ןכל .וב תעגל םילוכי םניא םגפהו
-םעל ה"בקה לש הקומעה תימינפה הבהאל יוטיב - תונברקה לש םניינע תוימינפ תא ולגיו
.לארשי
(1 'מע ,בכ ךרכ תוחיש יטוקל)

תושפטו המכח :אשונב םישרדמ - ןייעמה ןמםכחל הטוש ןיב

אוהש המ לכ תא רמוא הז :םהל בישה ?םכחל הטוש ןיב המ :החסישפמ םנוב-החמש יבר תא ולאש
.רמוא אוהש המ עדוי ינשה הזו ,עדוי

"הקומע תושפיט"

תוחפל עדוי שפיט דלונש ימ ןכש ,שפיט דלונש יממ עורג שפיט היהנש ימ יכ ,רמוא םלועה
ןכלו ,םכח ותויה ימימ ותשוחת םע ראשנ ,שפטתהש ימ לבא ;הברה רבדלמ רהזנו םכח וניאש
."הקומעו הדח תושפיט" - םיארוק םישנאש המ ,תואצמהו תומכח הוולמ ולש תוטשה
(ט"שת םירמאמה רפס)


םכחתהל יאדכ אל

המלש ,םדא לכמ םכחה ונל שדיח המ :יקרוומ לדנמ-םחנמ יבר תא לאש קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר
אלש ונדמל ונממ ;ה"בקה דגנכ הצע ןיאו המכח ןיאש ונתוא דמיל אוה :בישהו לאש ?ךלמה
.הברה םכחתהל יאדכ

אתיירואדמ הריבע

םגש ,רמוא יווה .אתיירואד הווצמ איה המכחהו אתיירואדמ הריבע איה תוטשה ,םידיסח לצא
.ארמוחל םיטקונ אתיירואד קפסב ןכש ,רוסא הטוש קפס
(םידיסח תורמא)


תוטשב רודיה

תרושמ םינפל' השוע הלהו ,שפיט תויהל םימשה ןמ וילע וזירכהש ימ - ?והמ "הטוש דיסח"
.הב רדהמו ותושפיט לע ףיסומ אלא 'הבוח ידי תאצל' לש תושפיטב קפתסמ וניא אוה .'ןידה
(קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר)


עשפ לע אטח

- דומלל עדוי ךניא :רמוא היה רקנליו באז יבר דיסחה .הפרחו השוב וז - שפיט דיסח
!?שפיט םג התא עודמ ךא ;ונ - םימש-ארי ךניא ;עדת ןכיהמ
(ג"שת תוחישה רפס)


דחא הטושב יד

הרשעב ךרוצ היה ,ךפהית אלש ,םודס תא ליצהל ידכ :רמוא היה קצוקמ לדנמ-םחנמ יבר
.דחא הטושב יד ואולמו םלוע ךופהל ידכ לבא ,תוחפל םיקידצ

חקיפ תויהל הבוח

,ןה תובוט תודימ יתש החמשהו המכחה .תקבדנ תודיסחה ןיא הטושל .חקיפ תויהל בייח דיסח
.ךרבתי םשה תדובעב ןהב םישמתשמ םידיסחש
(שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדא)

עובשה תרמיא


הניט ילב

עיגה אוה .'אחספד אחמק' לש תיבגמ ךורעל תחא םעפ אצי הקניפסמ ריאמ-ףסוי יבר ר"ומדאה
תא ךרשל קידצה ץלאנ .ול רוזעל תדחוימ תונוכנ הרכינ אל הרייעה בר לצאו ,תחא הרייעל
.ומצע תוחוכב הרייעה יתב ןיב וילגר

ולביק ,הקניפסל עיגהשכ .והשלכ ןיינעב תיבגמ ךורעל אוה ףא אצי בר ותואו ,ןמז רבע
.םויה לכ ותוא הווילו ודומילו ותליפת ירדס לכ תא הניש ,םיכלמ דובכב ריאמ-ףסוי יבר

ודבכא אל ילואו וילע הניט יבילב שי אמש יתששח ,יילא אבשכ" :רמא רבדה רשפל והולאששכ
וליפא היהי אלש ידכ ,יוארהמ רתוי ועייסל יתלדתשה ןכל .המקנ םושמ ךכב היהתו ,יוארכ
."הריטנו המקנ לש רתויב לק ששחתודיסחה יכרד


וישכע תונברק

םג .תונברקה ינידב קסועה ,ארקיו רפס תא תוקוניתה םע דומלל ליחתהל שיש ,ועבק ל"זח
.ןקזה ונברל הרות יטוקילב 'בירקי יכ םדא' רמאמה דומילב ליחתהל גוהנ תודיסחה דומילב
תונברקה תדובעש דמול אוה .'ה תדובע לש ימינפה םלועל רהוצ דמולה ינפל חתפנ הז רמאמב
תא ה"בקל (ברקל לש ןבומב) בירקהל ךירצ הבש ,תימוי-םוי תישפנ הדובע השעמל איה
.תימהבה שפנה תא - םדא לש ובילבש 'המהב'ה

המל :לאושו ,"'וגו המהבה ןמ ,'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא" קוספה לע דמוע ןקזה ונבר
ןכא אוה ןברקהש ,אוה שוריפה אלא ?"בירקי יכ םכמ םדא" אלו ,"םכמ בירקי יכ םדא" רמאנ
שפנה - "המהבה ןמ" ?שפנ וזיאו .'הל ןברק םכשפנ תא בירקהל םכילע - שממ םכמצעמ ,"םכמ"
תבהאל אובת איה םגש דע ,'הל הבהאה שאב 'ףורשל' שי תאזה שפנה תא .םדא לכבש תימהבה
.'ה

ערה רציל געל

איה ,םדאה בלבש תימינפה המחלמה לע תרבדמ איהשכ .ערה רצי לע רבדל תטעממ תודיסחה תרות
תחאב אטבתמ ץ"יירה ר"ומדא ק"כ .תימהבה שפנה תא ררבלו עינכהל ךרוצה לע תרבדמ
שפנה םע איה הדובעה לכ .ערה רציל געול דיסח" יכ ,(גלת 'מע גי ךרכ) ויתורגיאמ
."ערה רצי םע אל ,תימהבה

םייותיפ ינפבו ,שממ םירוסא םירבדל הכישמה תא גציימ ערה רציש ,אוה םיינשה ןיב לדבהה
תשוחת תא תגציימ תימהבה שפנה ,תאז תמועל .דומעל םימש-אריו דיסח ידוהיל רתוי לק הלאכ
ןאכ .ישיא קופיסלו האנהל רבד לכ םגרתל ןוצרה תא ,תוידדצה תוינפה תא ,תימצעה תושיה
.ידוהי לש תיתימאה הדובעה תרבוע

זק 'מע ,א םיסרטנוק םירמאמה רפס) תודיסחה ירמאממ דחאב תימהבה שפנה תרדגומ ךכו
,תוימשגו תוירמוח ירחא ךשמיהל הניינע לכש ,הילע חיכומ תימהבה שפנה לש המש" :(ופקו
בוהאל ,תודימ אוה הרקיע .ףוגהו רמוחה יניינע ראשו הייתשו הליכא הניינע לכש וז המהבכ
גישהל ךיא םכחתהל אוה הלכש לכ ,לכש םג הב שיש ףאו .םלועה יניינעמ הל עודיש המ לכ
ינימ לכב המצע תא קידצהלו ,הלודגו דובכ ,רשועו ןוה תוברהל תולובחת איצמהלו היתודמח
."תוקדטצה

,ה"בקה אוה יתימאה בוטהש הרכהל האיבהלו ,תימהבה שפנה תא ךופהל איה תיתימאה הדובעה
ךרדה ."ךירצי ינשב" - "ךבבל לכב ...תבהאו" ,ל"זח רמאמב הנווכה וז .ויתווצמו ותרות
ליחתת תימהבה שפנהש ךכ ,ויאורב לכ לע ותחגשהבו 'ה תלודגב תוננובתה ידי-לע איה ךכל
.הדימה אולמב תיתימאה האנהה תא גישת ותרותבו 'הב תוקבד ידי-לע קרש ,שיגרהל

התפשב המע רבדל

הבצמב ,וז שפנ .תימהבה שפנה לש התוהמב יוניש ללוחל ךירצ ,שחרתי הז ךילהתש ידכ
תוואת תא בטיה השיגרמו הניבמ איה .השודקבש םיניינעב השגרהו גשומ םוש הל ןיא ,ימלוגה
.השוחת םושו הרכה םוש הל ןיא השודק ירבדב לבא ;הבר המצועב ןהילא תכשמנו הזה םלועה
לכ הל ןיאש ,המהבכ איה תיקולאה תואיצמל רושקה לכבש םושמ ,'תימהב שפנ' תארקנ איה ןכל
םיניינעב םעט-בוט שיגרהל ליחתת וז שפנ םגש ידכ .םיינחור םיניינעב השגרהו גשומ
.התוהמ תא תונשל םדאה ךירצ ,םייקולא

רשפא .היגשומבו התפשב הילא םינופ רשאכ תושעיהל לוכי תימהבה שפנב הז יתוהמ יוניש
תוצרל ול םורגלו 'ותפשב' וילא 'רבדל' םיכרד אוצמל שי - םייח-לעב ףוליאל תאז תוושהל
,תימהבה ושפנל םיינחורה םיניינעה תא ריבסהל םדאה ךירצ ךכ .וילע םיווצמ רשא תא תושעל
םג ונבויש דע בושו בוש םירבדב ןנובתהל ,'ה תולדג תא ןיבהלו דומלל וילע .איה-התפשב
תא אלמלו 'ה תא בוהאל הל םג יאדכש ,תימהבה ושפנל ריבסהל לכוי זאו .ירמוחו ימשג לכשב
.ונוצר


הלואגל הייפיצב


ספא' איה ונתנווכשכ - 'חישמה תומיל ונלאוג ךתלב ספא' :םירמוא ונא תבשה תליפתב"
ידיל רבדה איבמ דימ - םלועב 'ה דובכ לדגתיש דבלמ רבד םוש לע םיבשוח ונניאש ,'ךתלב
"'חישמה תומיל ונלאוג'
(המלש תראפת)

היהש השעמ


ץע וא ץמח

,שאדח לאימחרי ברה היה הבר .קסביזורטפ הרייעה הנכש ,דנלניפ לובגל ךומס ,היסור ןופצב
.שטיוואבוילמ (ב"שרה) רעבוד-םולש יבר ר"ומדא ,ובר תווצמב םשל חלשנש ד"בח דיסח

םהירוה תיבמ םתודליב וקתונש םידוהי - רבעשל םיטסינוטנק ויה הרייעה יבשותמ םיבר
תא םבילמ חיכשה אל תיעבטה םתביבסמ הז קותינ םג .יאבצ תוריש תונש שמחו םירשעל וחקלנו
.הילא תמייוסמ הקיז לע ורמש םתצקמו ,םות דע הל םתונמאנב ודמע םתצקמ .םתודהי

תא תעטל ןויסינב םיבר םיצמאמ היליבומ ועיקשה תיטסינומוקה הכפהמה הללוחתהשכ
.תיטסינומוקה רעונה-תעונתבו רפסה-יתבב - םיריעצה תובבלב םהיתונויער

,שידיי התייה תימשרה ותפש .תוידוהי תונבל יטסינומוק רפס-תיב םקוה קסביזורטפ הרייעב
.תידוהי הנומא לש קיז לכ תודימלתה בלמ רוקעל ידכ ץמאמ וכסח אל םירומהו להנמה ךא

םילגוסמ םניא יכ ומשאוה תאז ושע אלש ימ .רפסה-תיבל םהיתונב תא חולשל וצלאנ םירוהה
ןתיבמ תונבה תא קיחרהל תונוטלשה ויה םיאשר הזכ הרקמב ."בוט ךוניח" תונבל קינעהל
.הרירב אופא התייה אל םירוהל .היימינפל ןריבעהלו

אשונ ."תיאשחו הפוחד" הרדגוהש הפיסאל םירומה תא להנמה סניכ ןסינ שדוח תישארב
.תלדה תא וירחא רגסו םלואל םירומה ןורחא סנכנש רחאל קר ףשחנ הפיסאה

םוזיל הארוה יתלביק לומתא" .הפיסאה תא להנמה חתפ ,"חספה-גח לוחי םייעובשכ דועב"
."םזינומוקה תרושב תא שיגדתש תדחוימ תיכוניח הלועפ הז גחב

םירומה .'תוירוקמ תועצה' ולעי יכ ותייפיצ תא אטיב להנמהו ,םהישארב ונהנה םירומה
.דחא-הפ הלבקתנו ןלוכ לע התוירוקמב התלע הכאלמל הרומה לש ותעצה ךא ,תונויער ועיצה
םזויכ .ץמח ןהל קלוחי הבש ,תדחוימ 'גח תביסמ' תודימלתל ךורעל היה ולש ןויערה
.עוציבה לש םיישעמה םידדצב לפטל םג הכאלמל הרומה לע לטוה ,ןויערה

-תיב תודימלת .תסנכה-תיבב הליפתל וכלה קסביזורטפ ידוהימ םיבר .עיגה חספה-גח ליל
.'גחה תביסמ'ב ףתתשהל ידכ ,ןהל עבקנש שגפמה םוקמב וסנכתה רפסה

םעפהש אלא ,םזינומוקה יחבשב ,ץלמנ םואנב חתפ וכרדכ .בחר ךויחב תונבה תא לביק להנמה
תעשורמו תיזבנ התייה להנמה רחבש ךרדה .םיישעמ םיספל רובעל רהימו וירבדב רציק
-אל ,ןתא תובער יאדו ךא .הביסמב ליחתהל םיניינועמ ונא" ,רמא ,"תורקי תונב" .דחוימב
."?ןכ

.ןהמ הפוצמכ ,תודליה ובישה ,"ןכ"

וזב וז וטיבה תודליה ."לכוא ונל ןתייש םיקולאמ שקבנ הבה" ,להנמה ךישמה ,"ןכבו"
לוקב להנמה ארק ,"!לכוא ונל ןת ,םיקולא" ?םיקולא לא תונפל גהונ להנמה יתממ ;האילפב
.ותאירקל ףרטצהל תומימתה תודליל ןמסמ ,םר

ןת !םיקולא - רתוי םר לוקב קעצנ ילוא" .הבזכא תמינב להנמה רמא ,"הנוע ונניא אוה"
.תוכובנ ויה תודימלתה .םהמ לפנ אל לכואו וחתפנ אל םימשה ."!לכוא ונל

ןת ,ןינל" .ךר לוקב להנמה עיצה ,"בוהאה ונגיהנמ ,ןינל לא תונפל הסננ ילוא ,ןכ-םא"
םירומהמ דחאו דחא לכ ףלש עגר רובעכ .תודימלתה םג ותווצמבו ,להנמה ארק ,"!לכוא ונל
תעורתב להנמה זירכה ,"ונתוא שוטני אל םלועל ןינל .ונל עמש ןינל" .תויגוע תיקש
."דימ התוא לוכאל שיו ,תחא הייגוע לבקת הדימלת לכ" :ףיסוה דימו .ןוחצינ

.תוצע תודבוא ויה ןה .להנמה ןהל ןמטש תדוכלמל ולפנ יכ וחכונ תוידוהיה תודליה
!?חספה לילב תויגוע

ףא .ןוצר -תועיבשב להנמה ארק ,"!ןובאיתב" .תודימלתה ןיב תויקשה תא וריבעה םירומה
תונבה ךא ,להנמה ןהב ץיאה ,"!ןובאיתב ,ולכא" .הדיבש הייגועב הסגנ אל תודימלתהמ תחא
הכותמ איצוהו תויקשה תחאל די חלש אוה .סועכל לחה להנמה .ןוהמית תשראב תויגועב וטיבה
.הייגוע יומד ,ץע לוגיע אלא ,תיתימא הייגוע וז ןיא יכ ןיחבה הב סוגנל אבשכ .הייגוע

תא וינפלמ שריג ומעז בורב .תינכתה השבתשה דציכ ןיבה אל אוה .םעזמ ללותשה להנמה
.ןהיתבל תונבה וחלוש תודחא תוקד רובעכ .הדיגבב ומישאהו ,הכאלמל הרומה

הנמאנ היידוהי ,הקיטמתמל הרומה התייה םהב הנושארה .המולעתה ןורתפ תא ועדי םיטעמ קר
הז .תמקרנה המיזמה דוסב הרייעה בר תא דעומ דועב האיבה איה .תיטסינומוקל התזחתהש
- הנייפו הבוד ,הטרב ,הכלמ - םהיתונב עברא םע ,םירוההו ,ותייערל ךכ לע רפסל רהימ
ומדש ,תולוגעו תוקד ץע תוסיפ לש הלודג תומכ וניכה תונבה :תזעונ הלועפ ועציבו וגה
-תיבל ורדח ,ןיכהש תויגועה תא הכאלמל הרומה ןימטה ןכיה ורריבש רחאל .תויגועל אילפהל
.'המד תויגוע'ב תויגועה תא ופילחהו ,םידומילה תועש רחאל ,רפסה

עברא .חספב ץמח תליכאמ ןהיתורבח תאו ןמצע תא הרייעה בר לש תונבה עברא וליצה ךכ
,ףיש תוחפשמ ןה אולה ,תראפתל תוחפשמ ומיקהו ולדג ,שפנ-תוריסמל וכנוחש ,הלא תונב
הרותה ךרדב םויה דע םיכלוה ןהינב לכש תוחפשמ - ןוסבוקיי'גו 'ץיברוג ,קילרוג
.תודיסחהו
(םילשורי ,ףיש יבצ-דוד רופיסה חלושל הדות)

סה ןצינ םע םיידוהי םייח
"הלודג הווצמ וז םישנא חמשל" :סה ןצינ


טוטהלה ירוחאמ רופיסה

,תוכורא תולסלוסמ תואפב רטועמה ,ןקוזמה ריעצה לומ םיקתורמ םידמוע םירומהו םידליה
ידרחכ הארנה ,הז יטגרנא ריעצ יכ ,שחנל םילוכי םניא םה .'תסורח'ל 'הצמ'ה ןיב ץפקמהו
.וייח לש יחכונה קרפל עיגהש דע דואמ ךורא עסמ רבע ,יסופיט

-יריעצ לש 'חספה תויווח דירי'ב ,ד"בח-רפכב םוי ידמ וישכע שוגפל רשפא סה ןצינ תא
.םידליה בל תא הבושה ,תעשעשמ ךרדב רדסה ינמיסו הדגהה רופיס תא ריבעמ אוה .ד"בח
,31 ןב אוה .גחה יווהמ םיגשומו תונויער דצל ,הקיטבורקאו םינוש םיטוטהל תבלשמ ותעפוה
.תיליע-רתיבמ הילא רבעש רחאל ,ביבא-לתב םיישדוחכ הז ררוגתמו ,םיינשל באו יושנ

ןורטאת וא סייט

,םישיבכ ותעשב ללס ויבא דצמ ובס .הרומ םאה ,יברק סייט ויבא .הננערב לדגו דלונ ןצינ
ןייטצהל ,ותודע יפל ,לדתשה ןצינ .תישרוש תילארשי החפשמ .ללהנב ררוגתהו יאלקחכ דבע
ףתתשהו ,םהלש םימגד הנב ,ברקה יסוטמ לכ תומש תא ריכה .סייטל ךשמנ ותודליב .לוכב
-ליחל סייגתהל םא תושק טבלתה יאבצה ותוריש תארקל .קחשמל הנפ ןוכיתב .תואנסיטל גוחב
.ןורטאת לע לפנ רופה .ל"הצ ןורטאתל תונפל וא ריוואה

יתבהא" .ןצינ רמוא ,"חתופמ ימינפ םלוע יל היה הז םעו ,ןצחומ דואמ יתייה דימת"
לע דצהמ טבמ לש גוס יל רשפא ןורטאתה .םייחה לע בושחל ,םיסוס לע בכרל ,תודשב טטושל
."תונוש תוישונא תוכרעמ לש ןתלועפ ךרד רחא יתבקע יאבצה יתורישב םג .םייחה

רדס רחא שופיחב

,המימוטנפ ,דוקיר ,המיחל תויונמוא דמל .ב"הראבו הפוריאב ךורא לויטל אצי אבצה רחאל
ןמזה לכ" .םייחה לע ולש תוננובתהה עסמ ךשמנ ליבקמב .תירשפא תינפוג תונמוימ לכו סקרק
יתלחתה טא-טא .ייח תא בצעא ויפ-לעש םיכרע םלוס יל שבגל יתיסינו םוקיב רדס יתשפיח
."'הנוילע החגשה' איה תקיודמה םתרדגה יכ עדוי ינא םויכש םיעוריא תווחל

.רוצעל תעה העיגהש שח דחא םוי .וייח לש רתוי םיינחורה םידדצל בישקהל לחה ןצינ
אבה לויטב אצמא אל קופיסה תאשו ,המינפ שפנב איה תיתימאה הדובעהש יתנבה םואתפ"
םדוק דחא בלש היה הז .עוצקמ-לעב ךכ רחא קרו םדא לכ םדוק אוה םדאש יתנבה .םלועב
."ידוהי יתויה - רתוי דוע יסיסב בלש שיש יתנבהש

המבה לא רזח

המרב רידגהל רשפא-יא" .תודהיל ברקתהל ול םרגש עוריא וא עגר לע עבצא חינהל ברסמ ןצינ
וילאש םוקמב םילגלגתמש םידוהי לש ,הזה רופיסה לכ .הבושתב הרזחל עינמה תא תרתוכ לש
רבודמ .ומצע רופיסהמ קלח אלא ,רופיסל ץוחמ אל הז - םילגלגתמ םהש ךיאו םילגלגתמ םה
."ארובה םעו ךמצע םע דואמ תבכרומ םיסחי תכרעמב

רבכ ךכ-רחא םייתנש .תווצמו הרות ייח םויק תלחתה ידכל ךילהתה לשב םינש ששכ ינפל
רחואמ בלשב רזח הקיטבורקאהו םיטוטהלה לא .הבישיב דמל םינש עברא .לארשיב תיב םיקה
לוכ-םדוקש ,יל הרוה ילש ברה לבא ,המבה לא רוזחל השק דואמ יל היה הלחתהב" .רתוי
החמשהו ;םישנא תוחמשמ ילש תועפוהה ,הזמ ץוח .יתיבל הסנרפ איבהל הבוחה יילע תלטומ
."הלודג הווצמ איה אולהגרובזניג ףסוי ברה תאמ - גהנמו הכלהה תניפ


ךנבל תדגהו

?רדסה-לילב 'םירצמ תאיצי רופיס' תווצמ תא םימייקמ דציכ :הלאש

תווצמו הצמ תליכא תווצמ קרו ,ןנברדמ ןה רדסה לילב םימייקמ ונאש תווצמה בור :הבושת
הווצמב תובייח םישנ םג ,םיקסופ המכ ירבדל .שממ הרותה ןמ השע-תווצמ ןה 'ךנבל תדגהו'
.הרותה ןמ וז

,"ךנב ךלאשי יכ" לש ךרדב תויהל בייח "הלילה ותואב םירצמ תאיציב רפסל" הווצמה םויק
םישוע ונא ןכל ."ךנבל תדגהו" רמאנש ,ול רפסל הבוח זא םג המואמ ןבה לאש אל וליפא לבא
,םייונישה לע "תוקוניתה ולאשיש ידכ" ,הנשה לכב גוהנה ןמ רדסה-לילב םייוניש הברה
.ןהימעטו גחה תווצמ יטרפ ראש לע םג לואשל וררועתי הזמו

ותשא - ןב ול ןיאש ימ .'הנתשנ המ' לואשל ודמלל בייח ויבא - לואשל ןבב תעד ןיא םא
-ידימלת ינש םיבוסמ וליפאו .ומצע תא לאוש אוה - השיא ול ןיא םאו .ותוא לואשל תבייח
םהינש םיליחתמ ךכ-רחאו ,ורבח תא םהמ דחא תאז לאוש ,חספ תוכלהב םיאיקבה ,םימכח
.'ונייה םידבע'

הז ללכבו ,תיבה ינב לכ םיניבמש ןונגסבו ןושלב ,רשפאה לככ ,הדגהה ןכות תא שרפל ךירצ
ןיינעה תוללכ תא םלוכ וניביש תוחפל גואדל ךירצ ,'הנתשנ המ' תלאש רחאל ןכל .םידליה
םיחינמ 'הנתשנ המ' תרימא רחאש ,ןומה הזיא םישועש ומכ אלו" ,חספה-גחו םירצמ תאיצי לש
."םתלאש לע הבושת םוש םיעדוי םניאו ,ןשילו ךליל םידליל

,עמש-תאירקב תרטפנש ינפמ :ןהיניבו ,תוביס המכמ וז הווצמ םויק לע םיכרבמ ןיא
ינפמ ;הכרבל הכרב םינקתמ ןיאו ,חבשו הכרב הלוכש ינפמ ;הירחאלו הינפל םיכרבמש
.םימעט דועו ,המודכו הייתשו הליכאל תוקספהב וז הווצמ םימייקמש
ר"ומדא ע"וש .כ"ונו ז-ו"ס געת 'יס ע"וש .ג-א"ה ז"פ הצמו ץמח 'לה ם"במר .א,זטק-ב,וטק םיחספ
,שטיוואבוילמ יברל פ"שגהל םיגהנמו םימעט יטוקיל .בעת ס"וס ב"נשמ .במ-מ,געת .הכ,בעת ןקזה
.ז,געת .די,בעת תובושת יקספ ."רפסל ונילע הווצמ" הקספב
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"ע ל"וי"עובשה תחיש" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "עובשה תחיש" ןויליג תא לבקל ןתינ

.ח"ש 110 :ץראב הנשל יונמ ימד
130 החולש 972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"עובשה תחיש"
עובשה תחיש תונוילג יכרכ

,700 'סמ ןוילג דע 1 'סמ ןוילגמ - רואל ואציש "עובשה תחיש" תונוילגה לכ תא גישהל ןתינ
.םיכרכ 7-ב םיכורכ
סיטרכב םלשל ןתינ .03-9606120 .158 החולש 03-9607588 :'לט .ח"ש 200 (תונוילג 100) ךרכ לכ ריחמ
.יארשא
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il