שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 823, ערב שבת פ' נח, ה' במרחשוון תשס"ג (11.10.02)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמדה

יש חדש

עמוד 1

עמדה שבועית

מי קובע נורמות מוסריות

האם התפיסה המוסרית יכולה להתבסס על משחקי רוב ומיעוט? האם מושגי הטוב והרע נקבעים בבחירות דמוקרטיות? הלוא כשם שהיחיד עלול להשחית את דרכו, גם הרוב עלול להידרדר להתנהגות בלתי-מוסרית

החברה האנושית נוהגת לגנות התנהגות בלתי-מוסרית, ואף להעניש את מי שמפרים את ערכי המוסר. כלל זה נכון כל עוד החריגה מהנורמות המוסריות היא נחלתו של היחיד. ברגע שהחריגה נעשית על-ידי ציבור גדול ועל-אחת-כמה-וכמה על-ידי הרוב, לא זו בלבד שאין היא זוכה לגינוי, אלא החריגה עצמה נהפכת לנורמה המוסרית הנכונה, כביכול.

אנחנו קוראים השבת את סיפורו של המבול. הדבר אירע כאשר האנושות הידרדרה לשפל מוסרי שלא היה כמותו – "ותימלא הארץ חמס... כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ". ההשחתה הייתה חמורה כל-כך, עד שלקב"ה לא נותרה כביכול ברירה אלא לכלות את כל העולם ולהצמיח מנח אנושות חדשה, מוסרית יותר.

אבל סביר להניח שהחברה האנושית של דור המבול לא ראתה את עצמה בלתי-מוסרית. להפך, השחיתות נתפסה התנהגות מוסרית נכונה, ואילו העזרה לחלשים נחשבה  חריגה מערכי המוסר. כך עלולה חברה אנושית שלמה להידרדר לשפל מוסרי איום, עד כדי היפוך גמור של מושגי הטוב והרע.

מקור יציב אחד

זו השאלה האמיתית העומדת לפנינו בבואנו לדון על ערכי המוסר - מי קובע אותם? האם התפיסה המוסרית יכולה להתבסס על משחקי רוב ומיעוט? האם מושגי הטוב והרע נקבעים בבחירות דמוקרטיות? הלוא כשם שהיחיד עלול להשחית את דרכו, גם הרוב עלול להידרדר להתנהגות בלתי-מוסרית, וכדי להצדיק את התנהגותו יהפוך את החושך לאור ואת ההידרדרות לנאורות.

האמת היא, שהאדם אינו יכול לשמש מקור לערכי מוסר אמיתיים. אם הנורמות המוסריות נתונות בידי האדם, קיימת תמיד הסכנה שהן יתעוותו וישתנו על-פי הצרכים והאופנות המתחלפות. יש בסיס איתן אחד ויחיד לתפיסה מוסרית מוצקה – האמונה כי בורא העולם הוא שקבע את ערכי המוסר והגדיר את מושגי הטוב והרע.

כאשר יהודים שבים לארץ-ישראל, אין להם שום בעיה מוסרית מן העובדה שערבים חיו כאן בעבר. אין צורך בכל הדיונים בשאלה, כמה זמן באמת יושבים כאן אותם ערבים. גם לו ישבו כאן באמת אלפיים שנה, לא הייתה לנו בעיה מוסרית בעובדה שאנחנו יושבים בבתיהם. משום שעל-פי ערכי המוסר האמיתיים, שנקבעו על-ידי הקב"ה בתורתו, ארץ-ישראל שייכת לעם-ישראל, וכל רגע שעם זר יושב בה, זה עוול מוסרי כלפי העם היהודי וכלפי הקב"ה.

של מי החיים

מכאן נגזרות גם ההתייחסויות לשאלות ערכיות אחרות. על-פי המוסר האנושי המקובל בימינו, אין לחברה רשות להרוג רוצח, ועם זה אין פסול ב'המתת חסד' או בהתאבדות. ואילו על-פי המוסר האמיתי, שנקבע על-ידי הקב"ה בתורתו, המתת רוצח (על-ידי הסנהדרין, לאחר כל הנהלים הקבועים בהלכה) היא מצווה, והקדמת מוות של אדם גוסס היא פשע מדרגה ראשונה - רצח. כך גם התאבדות נחשבת אחד הפשעים החמורים ביותר.

על-פי ה'מוסר' של ימינו, 'זכותה' של אשה על גופה גוברת על זכותו של העובר לחיים. לכן, כאשר האם אינה רוצה בעוברה, היא רשאית להפילו. ואילו על-פי המוסר האלוקי, אכן, זכות נפלאה היא שניתנה לאישה, ליצור בתוכה חיים חדשים, אך בשום אופן אין זו זכות במובן של בעלות, והמתת עובר חי - היא רצח ממש.

המושג 'צלם אנוש', שמרבים לדבר בו כל-כך, הוא עיוות של המושג 'צלם אלוקים' המוזכר בתורה. איזה 'צלם אנוש' יכול להיות ביצור שהתפתח מקוף קדמון כלשהו? איזו 'קדושת האדם' יש בנו, אם לא נבראנו כיצירי-כפיו של הקב"ה? ואם אכן קדושת החיים נובעת מעובדת בריאתנו 'בצלם אלוקים', הרי האלוקים הוא גם הקובע את כללי המוסר ואת גבולותיהם.

זה המוסר האמיתי, ובזה מותר האדם מן הבהמה.

בציפייה לגאולה

"עתיד הקב"ה לגלות סודות עמוקים של תורה בימות המלך המשיח, מכיוון ש'מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים', וכתיב 'ולא ילמדו עוד איש את אחיו ואת רעהו'".

(זוהר ויקהל כג,א)

יש חדש

תפילה בקבר רחל

הוועד למען קבר רחל קורא לציבור הרחב לבוא להתפלל במקום ביום חמישי הקרוב, י"א במרחשוון, יום פטירתה של רחל אימנו. אוטובוסים ממוגני-ירי יצאו מצומת בית-לחם_גילה מדי עשרים דקות, ביום רביעי בערב מ-6 בערב עד חצות הלילה, וביום חמישי מ-8 בבוקר עד 6 בערב. נוסף על כך יפעל קו מתוגבר של אגד, מס' 163. זה הזמן והמקום להתפלל לגאולת עם-ישראל. טל' 530537-056.

ניגונים מהלב

ענק הזמר החסידי אברהם פריד הפיק בימים אלה תקליט חדש, ובו אוסף מיוחד במינו של ניגוני חב"ד נדירים. בתקליט, אבינו מלכנו, מבחר מעניין של ניגונים שחסידים נהגו לשיר אותם בשעות של התעלות-נפש או שמחה מיוחדת. השירה והעיבוד מנסים מאוד לשמור על האופי האותנטי של הנגינה החסידית המקורית, המעוררת את הלב. זה תקליטו השלישי המוקדש לניגוני חב"ד, לאחר הופ קאזאק וניגון הבעש"ט. טל' 9606120-03.

ספר זיכרון

משפחתו של הרב לוי ביסטריצקי ע"ה, רבה הראשי של צפת, שנפטר פתאום לפני כחודשיים, מכינה ספר מיוחד שיספר עליו ועל פועלו. המשפחה מבקשת מכל מי ששמור בליבו סיפור מיוחד מהיכרותו עמו, או מי שמעוניין לכתוב מאמר לזכרו, לשלוח זאת בפקס 6973584-04, או לשלוח לכתובת: משפחת ביסטריצקי, ת"ד 1645 צפת. 

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

טהרה מלמטה וטהרה מלמעלה

המבול שמחה את כל היקום בימי נח הייתה בו גם כוונה של טהרה. הוא היה בדוגמת מי מקווה המטהרים. לכן גם ירד במשך ארבעים ימים, כנגד ארבעים הסאה של שיעור המקווה.

על עניין הטהרה אמר רבי עקיבא: "אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים... מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל". יש כאן שני סוגי טהרה: א) טהרה שנעשית על-ידי ישראל – "לפני מי אתם מיטהרים"; ב) טהרה שבאה מלמעלה – "הקב"ה מטהר את ישראל".

תשובה שמימית

גם בעבודת התשובה קיימות שתי הדרגות הללו. יש התשובה התחתונה, תשובה כפשוטה על חטא ועוון, ויש התשובה במשמעותה העליונה, בבחינת "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה", שהיא התדבקות הנשמה במקורה האלוקי במשיכה פנימית עמוקה שלמעלה מטעם ודעת.

על התשובה הפשוטה נאמר "לפני מי אתם מיטהרים", שכן זו העבודה הבסיסית הנדרשת מכל יהודי, להיטהר ולתקן את החטאים והעוונות שהוא נכשל בהם. למעלה מזה היא הטהרה העליונה – "הקב"ה מטהר את ישראל", שהיא הדרגה העליונה שבתשובה – "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה".

להיכנס לתיבות

ההצלה ממי המבול הייתה על-ידי תיבה. הבעש"ט אומר, ש'תיבה' משמעותה גם מילה. צריכים להיכנס ל'תיבות' התורה והתפילה, ועל-ידי כך ניצלים מה'מבול'. גם כאן אנו רואים את שני הדברים שהוזכרו לעיל. תיבות התפילה מסמלות את עבודתו של האדם, העומד מול בוראו ומתאמץ להתעלות ולהתקרב אליו. לעומת זאת, תיבות התורה מסמלות את הסיוע שבא מלמעלה, כשם שהתורה ירדה אלינו מן השמים.

יהודי נדרש לחיות בתוך שני הקטבים הללו. מצד אחד עליו לפעול בכוחות עצמו, ולהשתמש בשכלו ובהבנתו, ברגשותיו ובשאר כוחות נפשו לעבודת ה'. מצד שני, עליו לעבוד את בוראו במסירות-נפש, שלמעלה מטעם ודעת.

מסירות-נפש לכול

גם הגדול שבגדולים, שהגיע להכרה עמוקה בקב"ה ולרגשות נשגבים של אהבת ה' ויראתו, נדרש למסירות-נפש. אין הוא יכול לטעון, שעל-ידי הבנתו והשגתו הוא מגיע לדברים שאדם אחר, קטן ממנו, יכול להגיע רק על-ידי מסירות-נפש. גם הוא נדרש למסירות-נפש, על-פי דרגתו, עד שיגיע להתמסרות לקב"ה שלמעלה גם מהשגתו-שלו.

זה הרמז בכך שאחרי עבודת ה' בחודש תשרי קוראים בתורה את פרשת נח. אחרי שהגענו לדרגה רוחנית גבוהה ביותר בראש-השנה וביום-הכיפורים, אפשר לחשוב שכבר אין צורך במסירות-נפש, מאחר שהכול כבר ספוג באור אלוקי. באה פרשת המבול ומלמדת, שצריכים 'להיכנס אל התיבה', לתיבות התורה והתפילה, לשני קווי התשובה שפורטו לעיל, עד מסירות-נפש ממש.

(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 11)

אמרת השבוע

תוכחה גלויה

רבי בן-ציון שטרנפלד, רבה של בילסק, היה מדבר תמיד על חובתם של הגדולים להוכיח את האנשים שסביבם ולא לדאוג לעצמם בלבד. פעם אחת עלה על הבימה ודיבר בתקיפות על פרצה שנוצרה בקרב הנשים הצעירות, שאינן מקפידות לכסות את שער ראשן כהלכה.

לאחר הדרשה ניגש אליו אחד מהקהל ואמר: "הלוא גם בתו של הרב הולכת כך!".

נענה הרב: "ואם בתי תמיר חלילה את דתה, האם פירוש הדבר שמותר להשתמד?".

מן המעיין

פרנסה

 לא להתחכם

הברכה וההצלחה באות מלמעלה. הדבר שמוטל עלינו הוא לעשות לבוש וכלי לברכה זו, אבל מי שמרבה להתחכם בענייני פרנסה, דומה לאדם התופר לעצמו בגד ארוך מדי, הגורם לו למעוד וליפול.

(לקוטי תורה)

 בלתי-צפוי

"קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים-סוף" (פסחים קיא,א). כשם שקריעת ים-סוף הייתה נס בלתי-צפוי, כך מזונותיו של אדם באים גם-כן ממקור בלתי-צפוי.

(החוזה מלובלין)

 פרשת המן

העצה לדאגת הפרנסה היא לומר בכל יום, או מזמן לזמן, את פרשת המן בכוונה. להתבונן היטב במה שנאמר בפרשה זו (שמות טז,ד): "ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו".

(אדמו"ר הזקן, בעל התניא)

 לחרוש ולעשות כלי

הקב"ה אומר לבני-ישראל (שמות יד, יג): "ה' יילחם לכם ואתם תחרישון". הקב"ה זן ומפרנס ונותן את ה'לחם' לכל אחד ואחד, ועל האדם מוטלת החובה לעבוד ולחרוש, לעשות כלי, שתשרה בו ברכת ה'.

(רבי מאיר מפרמישלן)

 אהבה ואחווה

פעם באו חסידים לאדמו"ר הזקן והתאוננו על המצב הקשה בפרנסה. אמר להם הרבי: הכלי לפרנסה הוא אהבה ואחווה, מניעת קנאה, רכילות והוצאת דיבה. ראיה לכך מברכת כוהנים, המברכים "לברך את עמו ישראל באהבה", כלומר, שתהיה אהבה בין בני-ישראל, ואז ממילא יהיה "יברכך ה'... וישם לך שלום".

 מעיין הצדקה

רבי מרדכי מלכוביץ' היה אומר: הפרנסה היא כמו מעיין - ככל ששואבים ממנה יותר צדקה, כך הפרנסה מתרבה והולכת.

 השכל אינו מועיל

את השכל יש להכניס בידיעת התורה, ואין להתעמק יותר מדי בענייני פרנסה. לכן אנו רואים לפעמים שמי שאינו בר-שכל, ואינו מכניס הרבה שכל בענייני פרנסה, מצליח; ואילו בעל שכל המשקיע את שכלו בהצלחת פרנסתו, אינו מצליח.

(לקוטי תורה)

 השמחה האמיתית

בזמנים של שפע גשמי ורווחה בעולם, צריכים בעיקר לשמוח על עת-הרצון מלמעלה, שהביאה שפע זה בעולם, ולא כל-כך על הגשמיות עצמה. וכן להפך, בעת מצוקה גשמית בעולם, יש להצטער על מניעת השפע מלמעלה שהביאה לידי מצוקה זו.

(רבי שלמה מרדומסק) 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

חתונה פתאומית

רבי שאול וואהל, שחי לפני כארבע-מאות שנה, כיהן כשר בממשלת פולין ואף היה היהודי היחיד בהיסטוריה שנתמנה למלך פולין. זה קרה בשנת שמ"ו,  בעקבות מותו של המלך המכהן, כאשר הכול החליטו למנותו למלך הזמני עד הכתרת המלך הבא.

הסיפור שלפנינו קשור לבנו, מאיר שמו. הוא היה ילד חביב ופיקח במיוחד. רבי שאול נהג לקחתו עמו מפעם לפעם לפגישותיו בחצר המלך, והילד הקסים את כל רואיו.

כשהתבגר מאיר נתן בו המלך את עינו וביקש לקחתו חתן לבתו. בשלב זה נשמר הדבר בסוד מפני רבי שאול. בתוך כך נשלחה איגרת מהארמון אל האפיפיור, כדי לקבל ממנו 'היתר' מיוחד להביא את הצעיר היהודי בקהל הנוצרים.

רבי שאול חש כי יש סוד כלשהו באוויר, אך מהו הסוד - לא הצליח לגלות. יום אחד גילה לו אחד מידידיו הקרובים את הסוד. רבי שאול נחרד. הוא חשש מפני תשובה חיובית של האפיפיור, והבין שעליו לפעול במהירות. לא נותרה ברירה אלא להשיא את הבן מיד.

אבל איזו נערה תסכים להינשא בבהילות כזאת, בו-ביום? במוחו של רבי שאול צץ רעיון מבריק – להשיא את בנו עם אישה יהודייה הנוטה למות, כדי שלאחר מותה יוכל הבן למצוא לו אישה הראויה לו.

בירור אצל רופאי ורשה הביא אותו אל יהודייה באמצע שנותיה, חולה במחלה אנושה, ששכבה על ערש-דוויי והרופאים נואשו מחייה. האישה הביעה את הסכמתה ובאותו יום נשא מאיר כליל-המעלות את הגוססת המסכנה לאישה.

כעבור ימים אחדים אכן הגיעה תשובתו החיובית של האפיפיור, אך זו איחרה לבוא - רבי שאול הציג את שטר-הנישואין של בנו, והמלך המאוכזב נאלץ לוותר על משאלת-ליבו.

שלוש שנים חלפו מאז. יום אחד התדפקה על דלת ביתו של רבי שאול אישה לא-מוכרת. "שלום, אני כלתך, אשת בנך", אמרה. רבי שאול היה אחוז הלם. הוא התקשה להאמין כי לפניו עומדת אותה חולה שהרופאים קצבו לה ימים אחדים.

"אכן, הרופאים אינם יודעים להסביר את התאוששותי המפתיעה והם מגדירים אותה נס רפואי", אמרה האישה נוכח פניו הנדהמות של רבי שאול. "ואולם אני יודעת את ההסבר לכך. כששכבתי במיטתי, חולה במחלתי, חשתי באובדן טעם החיים. לא הייתה לי סיבה להילחם במחלה והיא עמדה להכריעני. נישואיי לבנך נסכו בי רצון חדש לחיות, וכך הצלחתי להתגבר על מחלתי הקשה".

רבי שאול לא ידע את נפשו. בחלומותיו השחורים ביותר לא תיכנן להשיא את בנו המוצלח לאישה המבוגרת ממנו בשנים רבות. כל כוונת הנישואין לא הייתה אלא להקדים רפואה למכה, והנה לפתע ניחתת עליו מכה חדשה מכיוון בלתי-צפוי לחלוטין!

סח רבי שאול את ליבו, בעדינות וברכות, לפני האישה שעל-פי תורה הייתה כלתו לכל דבר. פייס אותה בדברים ואף הציע לה פיצוי כספי נכבד מאוד אם תיאות להתגרש מבנו - עשרת-אלפים דוקטים. האישה, שהייתה הגונה וטובת-לב, הסכימה להצעה.

בתוך זמן קצר הוזמנו בחשאי שלושה דיינים לביתו של רבי שאול, כדי לכתוב גט ולהסדיר את הגירושין. רגע קודם שהחלו הדיינים בכתיבת הגט, ביקשה האישה לשוחח עם מאיר, בעלה, ביחידות.

פנתה אליו ואמרה לו: "שמע-נא, יודעת אני כי כל גדולי-עולם מתדפקים על דלתכם ומעוניינים בך לחתן. בקשה אחת לי אליך, בטרם ייפרדו דרכינו לנצח, אנא בטובך, הקשב גם להצעת השידוכין שבפי. מבקשת אני להציע לך בת-ישראל מיוחסת ועשירה, יראת אלוקים ומלומדת".

"במי המדובר?", תהה מאיר.

"בי-עצמי", ענתה והשפילה עיניה. "יש לי הון תועפות - עשרת-אלפים דוקטים שאני מקבלת בעבור הסכמתי לגט. כמו-כן אני מיוחסת, בהיותי בתו של הגאון רבי פינחס, גיסו של מורנו ורבנו הרמ"א מקראקה".

מאיר היה מופתע. האישה המשיכה ודיברה: "לאחר מות אבי חליתי קשות והגעתי עד סף מוות. לפתע הופעת כמלאך משמים, ולאחר שקידשת אותי כדת וכדין, חשתי כיצד החיים שבים לזרום בעורקיי. אתה נתת לי חיים, ואתה עלול גם לקחתם ממני בחזרה. בידך תלוי הדבר".

הדברים האחרונים הרעישו את נפשו העדינה של מאיר. לאחר שהרהר בדבר נכנס לחדר שבו ישבו הדיינים והודיע להם שאין בדעתו לתת גט. "הנערה הזו יתומה היא, בת גדולים, ואינני מוכן לצערה. רוצה אני לחיות עמה ולהרנין את ליבה כל ימי חיי".

לא הועילו כל דברי השכנוע של אביו; מאיר נותר נחוש בהחלטתו. הגיעו הדברים ובאו עד שולחנו של דוד האישה, הרמ"א. "ספק רב אם יכולה היא עוד ללדת ילדים", טען רבי שאול, בתוך דבריו. הרמ"א שמע את כל הנוגעים בדבר והרהר בעניין זמן ממושך. לבסוף קבע כי אם אכן רצונו של מאיר להוסיף ולחיות עם האישה שקידש, אין בכך כל פסול. "ובאשר לגילה - ברצות ה' אף תזכה לפרי-בטן".

קיבלו הכול את הכרעתו של הרמ"א והסכימו להמשיך את קשר הקידושין. כעבור כשנה נולדה למאיר ולאשתו בת ונקרא שמה בילה. ברבות השנים נישאה לגאון המפורסם רבי יונה תאומים שהיה אב בית-הדין בקהילות מץ וניקלשבורג וחיבר את הספר 'קיקיון דיונה'.

דרכי החסידות

סך-הכול: אין עוד מלבדו

תורת החסידות מסבירה שהמבול אינו סיפור שקרה בימי נח, אלא זו התמודדות שקיימת בחייו של אדם בכל זמן ובכל מקום. המבול הוא – טרדות הפרנסה. כל אדם עומד מול מבול של טרדות ודאגות, המאיים להטביעו, והוא זקוק ל'תיבה' שתצילו מה'מבול' הזה. ה'תיבה' הזאת היא – אותיות התורה והתפילה.

מי שחי התמודדות זו בחיי היום-יום הם 'בעלי-העסקים'. שלא כ'יושבי אוהל', הלוא הם אותם יהודים השרויים באוהלה של תורה, 'בעלי-העסקים' צריכים לחיות בעולם של תחרות וטרדות פרנסה, ובכל-זאת להישאר יהודים יראי-שמים, בעלי ביטחון בה', המנהלים את עסקיהם באמונה וקובעים עיתים לתורה.

עבודת בעל-עסק

כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב (היום יום ד' ניסן): "עבודת הבעל-עסק מתחלקת לשתיים. עם עצמו - כשהוא יושב בחנות וכדומה, ילמד משניות או תניא, ובהלכו בשוק וכדומה, יחזור בעל-פה חומש, משניות, תהילים או תניא. עם זולתו - בעת הדיבור בענייני עסק, יסובב הדיבור לספר איזה סיפור תוכני, ולמצוא עילה וסיבה לעורר על לימוד התורה וכיוצא בזה".

אחד מגדולי חסידיו של רבנו הזקן בעל התניא היה איש-עסקים גדול, סוחר עצים, ושמו ר' בנימין קלעצקער. פעם אחת ישב לערוך מאזן מקיף של עסקיו. עבד שעות ארוכות, חיבר מספרים ונתונים, וכשסיים והגיע לשורה האחרונה, רשם, כמקובל, את המילים 'סך-הכול'. ואז, כשהביט בנייר וראה את המילים 'סך-הכול', רשם בטבעיות - "אין עוד מלבדו". התחושה הבסיסית שלו הייתה, שה'סך-הכול' הוא - שאין שום מציאות מבלעדי ה'.

שאלו אותו אחר-כך: "איך ייתכן להיות שקוע בענייני חסידות בשעה שעסוקים במסחר?". השיב החסיד: "אם בשעה שעומדים בתפילה לפני הקב"ה, נופלות מחשבות זרות על ענייני עצים, על-אחת-כמה-וכמה שכאשר עסוקים בענייני עצים יש מקום שייפלו מחשבות על הקב"ה" (אגרות-קודש כרך ז עמ' רלז).

פעם אחת ישבו חסידים בהתוועדות, והתעורר ויכוח, בשאלה אם בכוחו של האדם להבין את מה שמבואר בתורת החסידות בעניין "אני ה' לא שניתי", שבעיני הקב"ה העולם כולו הוא אין ואפס ממש עד שאין לפניו שום שינוי בין קודם הבריאה לאחריה. אחד החסידים טען שאין שום אפשרות להבין זאת, וחברו טען שהדבר אפשרי. הביאו את השאלה לפני כ"ק אדמו"ר הרש"ב. אמר הרבי: "יושב אוהל - מבין, בעל-עסק - רואה".

ואכן, אמרו גדולי החסידות, שדווקא בעלי-עסקים רואים את ההשגחה האלוקית בעיניהם, ולעומתם, יושבי אוהל יכולים רק להאמין בה. אמר כ"ק אדמו"ר הריי"צ באחת משיחותיו: "לבעל-עסק יש עיניים מאירות... יושב אוהל זקוק להרבה יגיעה כדי להגיע למה שבעל-עסק רואה בבת-אחת" (ספר השיחות תר"פ-תרפ"ז עמ' 96).

להתפלל טוב יותר

החסידות חינכה את בעלי-העסקים להקדיש את יום השבת לתפילה באריכות. רבות מדמויות-המופת של החסידים שהתפללו שעות ארוכות, עד שלא הרגישו בנעשה סביבם, היו בעלי-עסק. ואומר רבנו הזקן (תורה אור נח ט,א): "בעל-עסק חושב שאין בכוחו להתפלל כמו היושב-אוהל. נהפוך הוא, הוא יכול להתפלל טוב יותר, כי יתרון האור הוא מהחושך דווקא". דווקא מי שבמשך השבוע עסוק בענייני העולם, יכול בשבת להגיע לדבקות עליונה יותר.

כך התפתחה דמותו של בעל-עסק חסידי. יהודי שאמנם עסוק בעבודתו ובעסקיו, אך קובע עיתים לתורה, מתפלל באריכות, ויודע ומאמין שהעסק אינו אלא כלי לברכת ה'. גם בשבתו בחנותו ובבית-מלאכתו הוא מקדיש כל רגע פנוי לאמירת תהילים או ללימוד תורה, והוא מנצל את קשריו העסקיים להפצת אור של תורה וחסידות. 

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

החיים הם לא "פעם בחיים"

פלק: "להוריד מחירים,
בלי מסכנות"

כשהכלכלה בשפל, האבטלה צומחת והמצוקה גוברת, זה הזמן ליוזמות אישיות ומקוריות בתחום החסד והצדקה. השבוע נחשף הציבור הישראלי ליוזמה של חלוקת מזון לתלמידים רעבים, על-ידי עמותה התנדבותית, ופתאום חלחלה לתודעה ההכרה בגודל הקשיים של משפחות רבות.

הציבור הדתי והחרדי מבורך באין-ספור גמ"חים, קרנות תמיכה, בתי-תבשיל וכיוצא באלה, שנועדו לתמוך בעניים ובנזקקים. לא פחות חשובות היוזמות שנועדו למנוע הידרדרות לעוני ולמחסור. חיים פלק וחבריו, מ'הדור הצעיר' במפד"ל, הכריזו "מלחמת חורמה", כדבריהם, על ההוצאות המופרזות הכרוכות בשמחת חתונה.

אופי סחטני

"מנה רגילה באולם חתונות מן-השורה באזור המרכז עולה בין עשרים וחמישה לשלושים דולר", מחשב חיים. "חמש-מאות מוזמנים עולים אפוא כשלושה-עשר אלף דולר. כלומר, הצדדים הוציאו מכיסיהם למעלה מחמישים אלף שקל, רק כדי להאכיל את חבריהם, שעל-פי-רוב כבר אכלו ארוחת-ערב בבית. ועדיין לא דיברנו על התזמורת, הפרחים, שמלת-הכלה, הצלם ושאר ירקות. כל אלה מביאים את סך ההוצאות המינימליות לכעשרים אלף דולר!".

"זו תעשייה בעלת אופי סחטני", הוא אומר. "אנשים מנצלים בציניות את הרצון הטבעי להרשים, כי זה רק 'פעם בחיים'. הדבר בא לידי ביטוי אפילו בדברים הקטנים. למשל, יש מקומות שמשאילים שמלת-כלה במחיר סביר, אבל דורשים שהיא תעבור ניקוי-יבש רק במכבסה מסויימת, ושם גובים מחיר מופקע. שאלתי פעם בעל מכבסה, כמה הוא גובה על ניקוי שמלת כלה. תשובתו הייתה - אין מחיר קבוע, תלוי כמה נוצצות עיני הזוג הצעיר; לפעמים מאה שקלים ולפעמים גם חמש-מאות שקלים".

הכול מרוויחים

פלק וחבריו באו בדברים עם שורה של נותני שירותים לחתונות, והצליחו להשיג אותם שירותים ממש במחצית המחיר. "צריך להבין, שמתח הרווחים בשוק הזה גבוה מאוד. עובדה שגם לאחר הפחתת המחירים לכדי מחצית, בעלי האולמות וכל שאר נותני השירותים עדיין מרוויחים".

אבל גם מצד הצרכנים מדובר בסיפור לא כל-כך פשוט. "אנחנו נאלצים להלך על גבול עדין מאוד בפסיכולוגיה האנושית והחברתית. מצד אחד אנו מעוניינים להוזיל מחירים ככל האפשר. מצד שני, עלינו להיזהר שלא ידבק בנו כתם של מסכנות. לכן חשוב לנו להדגיש, שאין מדובר כאן בסבסוד של המחירים בכספי תרומות, חלילה, אלא אך ורק בניצול נכון של כוח קנייה מרוכז".

קצת פרופורציות

לדברי פלק, היוזמה כבר החלה לסדוק את הסחטנות של התעשייה והכניסה מקצת הנוגעים בדבר ללחץ. "אולמות נוספים בסמיכות לאולם שעמו אנחנו עובדים החלו להוריד מחירים. כעת אנחנו מגבשים הסכמים דומים עם בעלי אולמות נוספים באזורים אחרים של הארץ".

בתוך כך פלק וחבריו פועלים להחתמת רבנים אשר יגבילו את סכום הוצאות החתונה. "איננו מטיפים לסגפנות, אלא לקביעת פרופורציות הגיוניות. אנשים צריכים להחליט בהיגיון, על מה הם מעדיפים להוציא את כספם. במקום לזרוק כסף על אוכל ופרחים, ביכולתם לעזור לזוג הצעיר בדיור וברהיטים, או סתם להימנע מכניסה לחובות מיותרים".

פינת ההלכה והמנהג

ברכה באמצע הסעודה

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: על  אילו דברי מאכל ומשקה צריך לברך קודם אכילתם או שתייתם בתוך הסעודה?

תשובה: הכלל הוא, שהדברים הנאכלים כחלק מהסעודה, בין כתוספת ללחם (כגון סלטים, חמוצים, בשר ודגים) ובין כמזון משביע (כגון מרק ודייסה) נחשבים טפלים ללחם ונפטרים בברכתו; ואילו הדברים שאינם באים כחלק מהסעודה, כגון פירות (חיים או כלפתן), שוקולד, גלידה וכדומה צריך לברך עליהם. הפעם נפרט בעניין המשקאות.

מים: מכיוון ש"אין אכילה בלא שתייה", נחשבים המים ושאר המשקאות הקלים שנוהגים לשתותם בסעודה כ"באים מחמתה", ונפטרים בברכת הלחם, אף אם האדם היה צמא קודם-לכן. אבל תה או קפה, שאין רגילים לשתותם בתוך הסעודה, אלא מביאים אותם לפעמים כקינוח בסופה, צריך לברך עליהם.

משקה חריף: במקומות קרים, שנהוג לשתותו בקביעות בתוך הסעודה, אין מברכים עליו כלל. במקומות אחרים, הדבר תלוי במטרת השתייה. השותה לצורך עיכול מה שאכל כבר -  יברך; המדיח פיו ביין-שרף בין דגים לבשר -  הרי זו הכנה לאכילה, הפטורה מברכה; השותה 'לחיים' לכבוד שבת, חג או שמחה כלשהי -  צריך לברך.

לפי ה'משנה ברורה' וה'ילקוט יוסף' אין לברך בסעודה על קפה או תה, וגם לא על משקה חריף (לפי ה'משנה ברורה', אם שותהו לאחר גמר הסעודה, ולא משום שהוא רגיל לשתותו כדי להפיג השמנוניות שבפיו – יברך). ועדיף לברך לפני הסעודה על מעט סוכר או ממתק ולכוון לפטור זאת.

יין: מפני חשיבותו הוא "גורם ברכה לעצמו" אף בתוך הסעודה, גם אם שותים אותו כדי "לשרות המאכל שבמעיו". ברכת 'הגפן' בקידוש שלפני-כן פוטרת שתייתו בסעודה (גם לשומע, לפי ה'משנה ברורה' אם שתה 'מלוא לוגמיו', ולפי אדמו"ר הזקן וה'ילקוט יוסף' אפילו טעם מעט), אבל ברכת 'הגפן' בהבדלה אינה פוטרת שתייתו בסעודה שלאחריה, אלא אם-כן האדם חשב אז לשתות בסעודה. מיץ ענבים טבעי דינו כיין לכל דבר.

מקורות: ברכות מא,ב. טושו"ע או"ח סי' קעד, ונו"כ. שו"ע אדמו"ר הזקן שם, וסדר ברה"נ שלו פ"ד וביאורו. משנ"ב וביה"ל שם. ילקוט יוסף שם ובסי' קעז, וש"נ. וראה בס' וזאת הברכה (תשס"א) עמ' 266 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il