שיחת השבוע - הגיליון השבועי לכל יהודי

הגיליון השבועי לכל יהודי. מס' 837, ערב שבת  פ' בשלח, י"ד בשבט תשס"ג (17.1.03)

יוצא לאור על-ידי צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר) ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס: 03-9606169

עורך: מנחם ברוד   @  יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

קובץ גרפי בפורמט PDF

לדף ההורדות

גליונות קודמים

עמוד 1

עמדה שבועית

 התקדמות פירושה צמיחה

ההתפתחות האמיתית היא על אותם שורשים ומתוך אותו גזע, אלא שהוא מוסיף ענפים ועלים, מרחיב את צמרתו, נותן יותר פירות. גדיעת האילן היא הרס ולא שגשוג

בט"ו בשבט אנו נושאים את עינינו אל עולם הצומח, וגם לומדים ממנו, על-פי הפסוק: "כי האדם עץ השדה". מה מאפיין את הצומח לעומת הדומם? - תכונת הצמיחה והגידול. אילן חי ובריא, גדל תמיד. הוא מוסיף ענפים, מרבה עלים, שופע יותר פירות. נהוג למדוד את שנותיו של העץ לפי שכבות גזעו, שכן בכל שנה הוא מוסיף שכבה חדשה. זהו הצומח. לעומתו הדומם, כשמו כן הוא - נשאר במקום; מה שהיה הוא שיהיה.

התכונה של "שמח בחלקו" היא נפלאה בכל הקשור לעולם החומר. ככל שאדם שמח יותר במה שיש לו ואינו לוטש עיניים לעוד כסף ולעוד נכסים - כן גדל אושרו, וזה גם העושר האמיתי ("איזהו עשיר? השמח בחלקו"). אך בכל הקשור לנכסים רוחניים - תורה, מעשים טובים, מידות טובות - כאן תכונת "השמח בחלקו" היא תכונה גרועה מאוד. בעולם הרוח, העדר שביעות-רצון ושאפתנות מתמדת - הן התכונות הנכונות והראויות. אם לא-כן קופא האדם על שמריו, אינו מתקדם, וממילא נסוג.

כך היהדות מתקדמת

אולם כשמדברים על התקדמות והתפתחות, חשוב שאלה יהיו דומות לצמיחתו של אילן. ההתפתחות האמיתית היא על אותם שורשים ומתוך אותו גזע, אלא שהוא מוסיף ענפים ועלים, מרחיב את צמרתו, נותן יותר פירות. העץ אינו משנה את מהותו ואת תכונותיו הבסיסיות עם תחלופת הדורות, אלא מפתח ומרחיב אותן, וזו תפארתו האמיתית.

זו התשובה האמיתית לטענות על 'קפאונה' של היהדות, כביכול, ועל אי-'התקדמותה'. פעמים רבות אנו שומעים טענה זו, שמשמשת איל-ברזל בטענותיהם של מנגחי הדת למיניהם. "למה היהדות אינה 'מתקדמת' ואינה מתאימה את עצמה לשינויים שחלים במרוצת הדורות?" - טוענים הללו.

ראוי לבדוק טענה זו ברצינות. האומנם היהדות אינה מתקדמת? האומנם אין היא מתפתחת? וכי המשנה והתלמוד והרמב"ם ופירוש רש"י וספרות החקירה והמוסר והקבלה והחסידות וכו' וכו' - הם בבחינת דריכה במקום ואי-התקדמות?! היהדות מתקדמת ומתפתחת מדור לדור בצעדי-ענק. היא מתרחבת, מסתעפת, מתעשרת, מעמיקה ומקבלת פנים כה רבות ומגוונות, עד שלו קם היום לתחייה יהודי מדורות-עברו היה מביט בפליאה ובהשתאות בשפע העצום של הספרות התורנית שקיים בימינו.

אלא שהתקדמות זו אינה נחשבת התקדמות בעיני מנגחי היהדות. למה הם מתכוונים כשהם דורשים התקדמות? לקיצוץ ענפים ולגדיעת נטיעות. אם תורידו כמה מצוות, תבטלו כמה איסורים, תמחקו כמה פסוקים - או-אז ירימו אתכם על נס ויהללו את ה'הישג' הגדול של 'היהדות המתקדמת' ש'אינה קופאת על שמריה'. אלא שזו אינה צמיחה אלא חורבן ועקירה.

מגיבה לאתגרים

אחד מהוגי-הדיעות של הקיבוץ-הארצי אמר לפני שנים, באחת מוועידת הקיבוץ: "הרסנו את העולם הישן מתוך רצון לבנות עולם חדש, אבל לא השכלנו להבין שמחורבות יש פרנסה רק לארכיאולוגים". והוא צדק. גדיעת האילן אינה התקדמות ואינה התפתחות - היא גדיעה. קיצוץ בנטיעות הוא קיצוץ והרס ולא פריחה וצמיחה.

היהדות מתפתחת ומתקדמת מדור לדור. היא מגיבה לאתגרי הדור בגילוי חלקים בתורה הדרושים במיוחד כדי לעמוד באתגרים הללו. מול תחלואי העולם המודרני הצמיחה היהדות את תורת החסידות, שהפיחה רוח-חיים בכל ההיבטים של חיי היהודי. זו הצמיחה האמיתית וזו ההתקדמות האמיתית - לא קיצוץ מצוות וביטול איסורים, שאינם לא התקדמות ולא התפתחות, אלא הרס וחורבן.

התורה היא עץ-חיים, בעל חיוניות בלתי-מוגבלת, שיכול לעמוד בכל התקופות ובכל המקומות, ולצמוח ולפרוח ולהניב פרי-הילולים. ולנו הזכות להיות שותפים לצמיחה וללבלוב.

בציפייה לגאולה

 "'ועמך כולם צדיקים' - אלו צדיקי עולם; 'לעולם ירשו ארץ' - שהם יורשים עולם הבא לעולם ולעולמי עולמים; 'נצר מטעי' - זה משיח. נקרא 'נצר' שנאמר 'ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה'".

(מדרש אותיות דר"ע ב)

יש חדש - ספרים

רמב"ם הערוך

מאת יעקב-פרץ בלומינג

בהוצאת המחבר

לפנינו הכרך הראשון, ספר 'המדע' של הרמב"ם, עם ביאור קל. הספר נועד ללומדי הרמב"ם היומי, שאין שעתם פנויה לעיין בעומק דבריהם של מפרשי הרמב"ם, אלא רצונם להבין את כללות הדברים. 330 עמ'.

משך הפרשה

מאת מאיר-שלום כהן

בהוצאת המחבר

הספר מבאר את הקשר העמוק והפנימי שבין הפרשה להפטרה. קשר זה לא נראה תמיד בגלוי, והמחבר עמל ללקט את הביאורים המופיעים במקורות שונים ומגוונים, ובכלל זה מקורות החסידות. 478 עמ'. טל' 9323470-03.

מעשה אומן

מאת יעקב-פרץ בלומינג

בהוצאת המחבר

הספר מקיף את סוגיית "חיובי האחריות של אומנים ובעלי-מלאכה", ובכלל זה שאלות חדשות שנתעוררו בימינו. מוגש כשולחן-ערוך. 462 עמ'. טל' 5806208-02.

סוד המבול
ומשולש ברמודה

מאת הדסה מלמד

בהוצאת המחברת

ניסיון מעניין ומקורי להסביר תופעות שונות בעולם לאורה של התורה, תוך שילוב ממצאי המחקר המדעי. הוצאה מהודרת. 68 עמ'. טל' 5642949-08. 

עמוד 2  (לתחילת הגיליון)

שולחן שבת

מעובד על פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש, על-ידי צ' לבנוני

 אין שתי רשויות

כשהוריד הקב"ה לבני-ישראל מן במדבר, קיבלו ביום שישי כמות כפולה, גם בעבור השבת, שכן בשבת עצמה נאסר עליהם לצאת אל מחוץ לתחום וללקוט. וכך מצווה התורה: "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי".

בשבת אסור לעשות ל"ט מלאכות ראשיות, אך ההוצאה מרשות לרשות נחשבת עיקרן של כל המלאכות. דבר זה מסביר גם את העובדה שמסכת שבת בתלמוד נפתחת בדיני ההוצאה מרשות לרשות – "יציאות השבת". מה ההסבר לכך?

ריבון יחיד

עניינה של השבת הוא – "שבת לה'". כלומר, זה יום שכולו קודש לה'. מטרתה של השבת לקבוע בנפשו של יהודי את האמונה שהקב"ה ברא את העולם יש מאין, ושגם עכשיו הוא בורא ומקיים את העולם בכל רגע ורגע. מזה נובעת ההכרה, שהוא הריבון היחיד בעולם, וכי הכול נתון ברשותו ובהשגחתו הפרטית.

אנו נזקקים ליום מיוחד שמחדיר הכרה זו, משום שהקב"ה ברא את העולם בדרך שמסתירה אמת זו. העולם הוא מלשון 'העלם', והוא מעלים ומסתיר את האמת. מצד תחושתו הטבעית, עלול האדם לחשוב שאין חלילה מנהיג יחיד לבריאה, אלא שיש כאן שתי רשויות – רשות של טוב וקדושה ורשות של רע וטומאה.

לא להוציא

כאשר היהודי שובת בשבת, ביום שכולו קודש לה', הוא קובע בנפשו את האמונה והידיעה האמיתית, שהעולם כולו אינו אלא רשות אחת, 'רשות היחיד', ל'יחידו של עולם'. הכרה זו באה בעיקר לידי ביטוי באיסור של 'הוצאה' מרשות היחיד. איסור זה משקף את תוכנה הפנימי של השבת – שכל המציאות כלולה בתוך 'רשות היחיד', ושאין מוציאים ממנה דבר לרשות אחרת. לאמור: הקב"ה הוא המציאות האחת והיחידה הקיימת, והכול כפוף לו.

דבר זה מסביר מדרש תמוה. המדרש מספר, שכופר אחד שאל את רבי עקיבא: "אם, כדבריך, הקב"ה מכבד את השבת, אל ישיב בה רוחות, אל יוריד בה גשמים, אל יצמיח בה עשב". השיבו רבי עקיבא, שאיסור ההוצאה מרשות לרשות קיים רק אצלנו, אבל הקב"ה "כל העולם שלו הוא", ולכן אין כאן הוצאה מרשות לרשות. אך נשאלת השאלה, איך תשובה זו, העונה על איסור ההוצאה מרשות לרשות, מתרצת את השאלות על איסורי שבת אחרים?

שבת לעתיד

אולם על יסוד הדברים שהוסברו יובן הדבר. עיקר מטרתה של השבת לבטא את השליטה המוחלטת של הקב"ה בעולם ואת ההכרה שיש כאן רק 'רשות היחיד'. לכן איסור ההוצאה מרשות לרשות מבטא את כללות איסורי השבת. ומכיוון שאצל הקב"ה לא ייתכנו 'שתי רשויות', מכאן שגם ה'מלאכות' האחרות שעושה הקב"ה אינן סותרות את שליטתו המלאה על כל הבריאה.

דבר זה יתגלה לעין-כול בגאולה האמיתית והשלמה, כמאמר המדרש, "לעתיד אדם הולך ללקוט תאנה בשבת והיא צווחת ואומרת 'שבת היא!'". כלומר, העולם עצמו ירגיש ויקרין את האמת האלוקית – בקרוב ממש.

(לקוטי-שיחות כרך יא, עמ' 68)

אמרת השבוע

מי קודם

רבי מנחם-מענדל מקוצק ניסה בנעוריו להסתיר את עצמו מעיני הבריות. הוא היה לומד בבית-המדרש בלילות, כשאיש לא ראהו, ואילו כשהיה בחברה היה מתנהג כאדם מוזר ותימהוני. פעם אחת אמר ה'חוזה' מלובלין למלמד מאותה עיר: "בעירך נמצא ניצוץ קדוש. ראה להביאו אליי".

המלמד התחיל לחפש למי התכוון רבו ולא מצא. החליט לישון בבית-המדרש, אולי יגלה דבר-מה. כך גילה את הצעיר הנסתר, ומסר לו את שליחותו של הרבי. הצעיר מיהר לנסוע ללובלין ודבק ב'חוזה'.

כשנודע לאביו מקום הימצאו, נסע ללובלין ותבע: "למה אתה מניח את מנהג אבותיך?". אמר רבי מנחם-מענדל: "תחילה נאמר 'זה א-לי ואנווהו', ורק אחר-כך כתוב 'אלוקי אבי וארוממנהו'".

מן המעיין

פרנסה

 בלתי-צפוי

"קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים-סוף" (פסחים קיח). כשם שהנס שנעשה לבני-ישראל בעמדם על הים, לחוצים מכל עבר, בא ממקור בלתי-צפוי, כך בפרנסה, לעיתים באה הישועה דווקא מהמקום הלא-צפוי.

(חידושי הרי"ם)

 אין בודקים

בשעת קריעת ים-סוף טען שרו של מצרים "הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה", ומאחר שגם בני-ישראל חוטאים, אין הם ראויים לנס. אותה טענה טוען המקטרג בעניין הפרנסה, שאין החוטאים ראויים שידאגו לפרנסתם. אולם כשם שבקריעת ים-סוף לא שעה הקב"ה לטענת המקטרגים, כך בפרנסה, שכן "אין בודקין למזונות".

(רבי שלום מבעלז)

 ביטחון עושה כלי

"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" (תהילים נה,כג). כאשר האדם בוטח בה', הקב"ה עושה בשבילו את הכלי להצלחה ("יכלכלך" מלשון כלי), וגם אם ה'כלי' נפגע, הוא מזמן לו כלי אחר להצלחת פרנסתו.

(אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש)

 עשה את שלך

רבנו הזקן, בעל התניא, אמר לחסיד אחד שירד מנכסיו והתאונן על מצבו המר: אתה מפרט את מה שאתה צריך, אך אינך אומר לשם מה צריכים אותך! אותך צריכים כדי שתאיר את סביבתך בתורה ובעבודה שבלב. עשה את המוטל עליך, והקב"ה יעשה את שלו וייתן לך את כל צרכיך.

 לא לריב

"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" (שמות יד,יד). הקב"ה יזמן לכם את לחמכם ("ילחם" מלשון לחם) אולם "אתם תחרישון" - אל תריבו ואל תתקוטטו ביניכם, כי "מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות".

(פניני תורה)

 ראש בערדליים?

אחד מחסידיו של הרבי הרש"ב מליובאוויטש, בעל צורה ובעל כישרונות, התמסר יתר על המידה למסחר בערדליים. אמר לו הרבי: "רגליים תקועות בערדליים כבר ראיתי, אולם ראש  שקוע בערדליים – זאת לא ראיתי".

 מתנת אדם

"קשים מזונותיו של אדם". יש לפרש זאת כך: מה הם המזונות ה"קשים"? כאשר הם "של אדם": כאשר בשל קשיי הפרנסה אין לאדם ברירה אלא להזדקק למתנת אדם – קשה הדבר עליו כקריעת ים-סוף.

(רבי יחיאל מגוסטינין)

 אמונה וביטחון

כל יהודי מאמין שהקב"ה זן ומפרנס לכול, אולם זו אמונה מקיפה וכללית בלבד. לעומתה, הביטחון הוא רגש פנימי, שמביא ברכה והצלחה. זהו שנאמר בתהילים (לב,ו) "הבוטח בה' - חסד  יסובבנו".

(אגרות-קודש, הרבי מליובאוויטש) 

עמוד 3  (לתחילת הגיליון)

מעשה שהיה

 ברגע האחרון

זליג היה חוכר שהתפרנס מפונדק בכפר קטן ונידח. איש פשוט ועם-הארץ היה, אך בעל לב יהודי חם. מדי פעם בפעם נהג לנסוע לחצרו של הצדיק רבי מרדכי מנשכיז ולהתחמם לאורו.

יום אחד נזדמנה לזליג עסקה מוצלחת שהניבה לו רווח כספי נאה. בכסף שהרוויח עשה עסקה נוספת שגם היא צלחה בידו. נכסיו של זליג גדלו והלכו, עסקיו הסתעפו והוא נשאב לתוכם כליל.

מכיוון שהיה טרוד מאוד, חדל לנסוע אל הרבי. ליבו היהודי החם הצטנן בהדרגה, עד שהתנתק כמעט לגמרי מחיי תורה ומצוות.

בעומק ליבו עדיין נמשך זליג לסגנון חייו הישן, אך במעשיו נהג כגוי לכל דבר. מצב זה הציק לו מאוד והוא החליט לנקוט צעד קיצוני ולהתנתק מיהדותו. זליג התכוון להמיר את דתו.

רגע לפני ביצוע המעשה הנמהר, נמלך בדעתו והחליט כי קודם לכן ייסע אל הרבי ועל-פי התייחסותו של הרבי אליו יכלכל את צעדיו הבאים. "אם ירחיקני הרבי מעליו, אדע כי נכון אני נוהג", אמר בליבו, "אולם אם בכל-זאת יקבלני ויסביר לי פנים - אחזור בי מכוונתי ואשאר יהודי".

באותם ימים שהה בחצרו של הצדיק מנשכיז תלמידו החביב, רבי נפתלי-צבי מרופשיץ. בוקר אחד קרא הצדיק מנשכיז לרבי נפתלי-צבי ושלחו לביתו. "מה חטאי ומה פשעי כי יסלקני הרבי מעליו?", בכה רבי נפתלי-צבי.

"עשה כפי שאומרים לך", סתם הצדיק ולא פירש.

הלך רבי נפתלי-צבי אל רעייתו של הצדיק והתחנן על נפשו. פנתה הרבנית לבעלה וביקשה הסבר לגירושו הפתאומי של התלמיד החביב. "לא הכול מגלים לי וגם אני עצמי איני יודע את טעם הדבר", ענה הצדיק לרעייתו, "ואף-על-פי-כן סבורני כי עליו לנסוע לביתו". הפצירה הרבנית למען התלמיד. "טוב", אמר לבסוף הצדיק, "בראותי את צערו של רבי נפתלי-צבי ומכיוון שגם את מבקשת למענו, מבטל אני את דעתי וחוזר אני מהוראתי".

כעבור יום-יומיים הגיע זליג לחצר הצדיק. קודם שיצא לדרכו העמיס על עגלתו מכל טוב - פירות, ירקות, עופות ועוד - מתנה לצדיק.

בבואו לבית הרבי לא היה הרבי בחדרו, אלא בבית-הכנסת הסמוך. את פניו קידם רבי נפתלי-צבי, שהבחין תיכף ומיד במצבו הרוחני הירוד. בעיניו הטהורות לא היה יכול רבי נפתלי-צבי לסבול את מראהו של זליג, והוא החל לצעוק עליו ולביישו. "איך מעז חוטא ופושע שכמותך להראות את פניו בביתו הקדוש של הרבי! אינך מתבייש?! הסתלק מכאן, חזור בתשובה ורק אז תציג את רגליך במקום הטהור הזה!".

כששמע זליג את דברי התוכחה של רבי נפתלי-צבי התמלא בושה. חזר במהירות אל עגלתו, סובב את הסוסים לאחור ויצא בדהרה. "זהו זה", החליט, "יותר אין לי מה לחפש בין יהודים".

לא חלף רגע קל והצדיק מנשכיז, שהד צעקותיו של תלמידו הגיע לאוזניו, יצא בבהלה מבית-הכנסת. "מי היה האיש שגירשת מכאן?", שאל, חיוור כסיד.

"זליג החוכר", ענה רבי נפתלי-צבי.

"מה עשית!", הזדעזע הצדיק. "רוץ אחריו בכל כוחותיך, השג אותו ואמור לו שאני משתוקק לראותו; משתוקק בכל ליבי!".

אין לתאר את גודל תמהונו כמו גם בושתו של רבי נפתלי-צבי. זה עתה גירש מהבית יהודי שהרבי משתוקק לראותו!...

חסיד הוא חסיד - ורבי נפתלי-צבי לא היסס לרגע. חיש-מהר יצא בריצה אחרי עגלתו המתרחקת של זליג. כעבור דקה של ריצה ללא נשימה הבחין בעגלה, רגע לפני שפנתה בעיקול הדרך. "זליג! חזור לאחור! הרבי קורא לך!", צעק רבי נפתלי-צבי בכל גרונו, "הרבי משתוקק לראותך! בכל ליבו משתוקק הוא!".

אוזניו של זליג קלטו את הקריאה והוא עצר את העגלה. למשמע מילים כאלה לא היה יכול להישאר אדיש. שוב סובב את עגלתו לאחור, הפעם לעבר בית הצדיק.

הצדיק בכבודו ובעצמו עמד בפתח ביתו וקיבל את זליג במאור-פנים וביד מושטת. "שלום-עליכם, זליג יקירי!", קרא לעברו והכניסו פנימה, לחדרו. שעה ארוכה מאוד חלפה עד שזליג יצא מהחדר, פניו לוהטות ועיניו רטובות מדמעות.

לאחר צאתו מהבית קרא הצדיק לתלמידו רבי נפתלי-צבי. "רואה אני כי בכל-זאת צדקתי כאשר ביקשתיך לנסוע לביתך", אמר. רבי נפתלי-צבי לא העז להרים את עיניו. "חלילה לך להבין אותי לא נכון", המשיך הצדיק, "אוהב אני אותך כבן. אולם היום כמעט דחית במו-ידיך יהודי מכלל ישראל".

הצדיק מנשכיז התכנס לרגע בתוך עצמו. "עם ישראל משול לאילן רב ענפים", שב לדבר, הפעם בקול רך. "כל הענפים מקבלים את חיותם מהגזע המרכזי, שיונק מן האדמה. לפעמים נוצרת חסימה כלשהי בתעלות היניקה הפנימיות, וענף קטן ורחוק חדל לקבל מים. אט-אט הענף מתייבש ולבסוף נושר מהאילן.

"זליג ניתק בזמן האחרון את הקשר עם מקור חיותו. הלחלוחית היהודית בנפשו התייבשה והלכה והוא הגיע לשלב אחד לפני שניתק כליל מן האילן. לולא הרעפתי עליו מידה עצומה של אהבה, היה זליג ממיר היום את דתו. רק בנס ניצלה היום נשמתו והוא חזר להתחבר מחדש אל האילן הגדול, אל עם ישראל".

דרכי החסידות

הניצוץ המזין

ט"ו בשבט, ראש-השנה לאילנות, מפנה את תשומת-ליבנו אל עולם הצומח, וזו ההזדמנות לגעת בנושא מזווית לא-שגרתית בתכלית. כלל אומר, שדווקא את השאלות המהותיות והבסיסיות ביותר אין שואלים. אלה דברים שאנו מקבלים אותם כמובנים מאליהם, אף שכאשר מתחילים לחשוב קצת, מתברר שהם אינם פשוטים כלל וכלל.

אחת השאלות הללו קשורה לעניין התזונה. כל יצור חי זקוק למזון כדי לחיות ולהתקיים. אנו גם מכירים את אבות-המזון ויכולים לחשב במדוייק איזה מזון וכמה דרוש לכל יצור. אבל השאלה המהותית היא: למה זה כך? מדוע נברא העולם בדרך שאי-אפשר להתקיים בלי מזון?

ניצוצות במזון

על האדם השאלה חריפה יותר. הלוא האדם הוא נזר הבריאה, הברוא העליון ביותר. מדוע בראו הקב"ה באופן שיהיה זקוק לברואים נחותים ממנו (כמו בעלי-חיים, צמחים וכדומה) לצורך קיומו? מה יש בהם שאין בו? ועוד זאת: עובדה היא, שככל שאנו יורדים בסולם הבריאה, כן עולה החשיבות התזונתית לאדם. הבשר (שהוא מסוג ה'חי') אינו משביע את האדם כמו הלחם (שהוא מסוג ה'צומח'); והלחם חשוב לאדם פחות מהמים, שבלעדיהם האדם יכול להתקיים רק זמן קצר ביותר (ומים הרי הם 'דומם'). נמצא אפוא שהאדם זקוק לצורך קיומו למזון הלקוח מהסוגים הנמוכים ביותר של הבריאה, והשאלה היא: למה?

בתורת הקבלה והחסידות מבואר, שההזדקקות של האדם למזון נובעת מהימצאותם של ניצוצות אלוקיים באותו מזון. נשמת האדם שבקרבו שואפת לקבל את הניצוצות הללו, וכדי שתקבלם נברא האדם בדרך שיהיה זקוק תמיד למזון.

רעיון זה מרומז בפסוק (עקב ח,ג): "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם". כלומר, לא הלחם לבדו, החומריות של הלחם, הוא המחיה את האדם, אלא "מוצא פי ה'", קרי: הניצוץ האלוקי שבלחם - הוא המעניק לו את החיות. כשהאדם אוכל או שותה דבר-מה, נשמתו 'רוכשת' בדרך זו את הניצוצות האלוקיים שהיו חבויים באותו מאכל או משקה, ובכך נסגר מעגל: הניצוצות הללו נגאלים על-ידי שהם נכללים בנשמת האדם, והנשמה, מצידה, 'ניזונה' מהם.

משל החומה

וכאן, מתברר, יש יתרון לברואים הנחותים יותר דווקא, וככל שהברוא נחות יותר, כן עולה יתרונו ה'תזונתי'. הניצוצות האלוקיים הטמונים בסוג ה'דומם', גבוהים מהניצוצות שבסוג ה'צומח'; ואלה החבויים בסוג ה'צומח', נעלים מן המצויים בסוג ה'חי'.

דבר זה מוסבר על-פי משל 'החומה'. כאשר חומת-אבנים מתמוטטת, האבנים שהיו בתחתיתה נופלות קרוב ואינן מתרחקות כל כך. דווקא האבנים שהיו בראש החומה הן הנופלות רחוק ביותר. על-פי-זה אנו יכולים להסיק, שכאשר אנו מוצאים אבן במרחק גדול מהחומה, אות הוא, שבמקור היא הייתה בראש החומה, ולכן נפלה רחוק כל-כך.

גם בבריאה שולט אותו עיקרון: הניצוצות האלוקיים הגבוהים ביותר נפלו לברואים הנחותים ביותר. ולכן הניצוצות ב'דומם' גבוהים יותר (מבחינת שורשם) מהניצוצות שב'צומח' וב'חי', וכך הלאה. נשמת האדם רוצה להשיג את הניצוצות הללו, ולכן האדם זקוק למזון, הלקוח דווקא מהברואים הנחותים יותר. וכפי שפירש הבעש"ט את הפסוק (תהילים קז,ה) "רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף": מדוע הם רעבים וצמאים? מפני ש"נפשם תתעטף" - נשמתם היא הרעבה לניצוצות האלוקיים שבמזון. 

עמוד 4  (לתחילת הגיליון)

חיים יהודיים

אהבת הארץ של מפרש המשנה

גולדווג ליד קבר ברטנורא:

חזרה לשורשים

זה כמה שבועות, בכל יום חמישי בלילה, עובר אוטובוס בשכונות החרדיות של ירושלים ואוסף אברכים ובני-ישיבות. לאחר נסיעה של כעשרים דקות האוטובוס עוצר ליד פתחה של מערה בשיפולי הר-הזיתים, מטרים ממעיין השילוח. נוסעי האוטובוס נכנסים למערה, לומדים כשעה משניות עם פירוש ברטנורא ומקנחים בטעימה קלה. במערה זו קבור מפרש המשנה הנודע, הנלמד ביותר בתפוצות ישראל – רבי עובדיה מברטנורא.

זו יוזמה נוספת של עמותת 'אלעד', שהחלה לפני כעשר שנים בגאולת 'עיר דוד' בירושלים העתיקה. עד כה הצליחה העמותה, בהנהלת דוד בארי (דויד'לה), להשיב לבעלות יהודים כשישים אחוזים מן השטח וליישב בו עשרים ושבע משפחות יהודיות. אחד התושבים הוא צבי גולדווג (26), פעיל נמרץ ב'מרכז המבקרים' של המתחם. הוא עומד מאחורי טיפוח קברו של רבי עובדיה מברטנורא.

מסע של שנה וחצי

הכול מכירים את פירושו למשנה של רבי עובדיה מברטנורא, אך לא רבים יודעים על אישיותו המרתקת, ועל היותו מנהיג בעל שיעור-קומה, תקיף בדעתו וענק בתורה. בסיפור חייו שזור גם מסעו הארוך לארץ-ישראל.

רבי עובדיה נסתלק לפני כחמש-מאות שנה. הוא נולד בעיר ברטינורו שבצפון איטליה. אחר-כך עבר לקאסטלו, ושם עבד למחייתו כבנקאי וכסופר הוועד הכללי של הקהילה היהודית. בראשית שנת רמ"ז החל מסעו לארץ-ישראל. המסע נמשך כשנה וחצי, ובמהלכו חנה בין השאר בנאפולי, ברומא ובפלרמו שבסיציליה. אגב, מתיאוריו את המצב המוסרי הירוד בחבל ארץ זה (סיציליה) עולה כי אין חדש תחת השמש.

יהודי ירושלים

בכל מקום שאליו הגיע הפצירו בו יהודי המקום להנהיגם. בכמה מקומות אף הוצעו לו משכורות נכבדות. אבל רבי עובדיה היה נחוש להתיישב בארץ-ישראל. בתחילת שנת רמ"ח הפליג לאלכסנדריה וחנה חניה קצרה באי רודוס. רבי עובדיה מספר ברשימתו על סכסוך קשה שהתעורר בדרך בין צוות המלחים ובין יהודי האנייה.

מאלכסנדריה המשיך לקהיר ומשם יצא לירושלים במסע רגלי דרך מדבר סיני, עזה (שבה התארח אצל "רב אשכנזי, ר' משה מפראגה, אשר ברח מירושלים") וחברון. בי"ג בניסן רמ"ח דרכו רגליו על אדמת ירושלים. מצבם העלוב של יהודי העיר התברר לו מיד. "שבעים בעלי-בתים מדלת העם, אשר אין להם מחיה", כך הוא כותב לאביו ר' אברהם. על אלה נוספו כמה פרנסים ערלי-לב, שרדו בקהילה. הם מכונים בפיו "הזקנים".

"והאיש גדול מאוד"

עם הגיעו נטל את המושכות לידיו. הוא העמיד את "הזקנים" במקומם, פעל אצל הסולטן להפחתת נטל המיסים מהיהודים והחל להרים את קרנם. ואמנם, בתוך שנים אחדות התחיל היישוב לגדול ולהתפתח. אחד מבני המקום כותב (בשנת רנ"ו) על רבי עובדיה: "והאיש גדול מאוד, ועל פיו יישק כל הארץ, ובלעדיו לא ירים איש את ידו, ומקצווי תבל אליו גויים ידרושו, ואחרי דברו לא ישנו".

רבי עובדיה נפטר בין השנים ר"ס לר"ע, ונקבר כאמור לא-הרחק ממעיין השילוח. ביקור בקברו, כמו במקווה של ר' ישמעאל כוהן גדול, ובשאר השרידים מימי הבית הראשון והשני, שנחשפו ב'עיר דוד' – הוא ללא ספק חוויה רוחנית מעשירה ועמוקה.

פינת ההלכה והמנהג

חרקים בפירות יבשים

מאת הרב יוסף גינזבורג

רב אזורי עומר

שאלה: האם בימינו שכיחות חרקים בפירות יבשים גדולה מבעבר?

תשובה: איסור החרקים והזהירות מהם התחיל במתן-התורה ודנו בו בכל דור עד ימינו, כמוכח במשנה, בתלמוד, בפוסקים ובספרות השו"ת במשך כל הדורות. כיום, שיטות הגידול המסחריות בחלקות-ענק והאחסון בכמויות גדולות יצרו תנאים אידאליים להתרבות החרקים. ההדברה ברעלים הועילה חלקית (וגידלה זנים העמידים לה, או שגרמה להתרבותם של חרקים אויבים). כיום, שממעטים בה ועוסקים בהדברה ביולוגית ובגידול אורגני, החרקים מתרבים יותר מבכל זמן (ראוי לזכור שגם חרקים מתים אסורים באכילה).

הרשויות מסתגלות למציאות. למשל, התקן הישראלי לתמרים (ת"י 1251) מתיר הימצאותם של שישה חרקים למדגם של 60 תמרים, והתקן לתאנים (ת"י 1312) מתיר 10% תאנים נגועות בחבילה.

שיעור הנגיעות הגבוה ביותר נמצא אשתקד בתאנים (25-30 אחוז), לאחר-מכן המשמש (7-8 אחוז) והתמר (2-4 אחוז). בפירות הנמכרים בתפזורת, אחוזי הנגיעות גבוהים יותר מאלו שנמצאו בפירות הארוזים בשקיות. ככל שתנאי האחסון גרועים יותר, התרבות החרקים מתעצמת.

יש חרקים היורדים בשטיפה. על-כן מומלץ מאוד לשטוף את הפירות היבשים במים חמים. בייחוד יש להקפיד בצימוקים על שטיפה במים חמים והפרדתם זה מזה.

את התמר והמשמש אפשר לבדוק בקלות על-ידי פתיחת כל פרי לאורכו, והתבוננות אם יש חרקים בתוכו. בתמר לח יש פחות חרקים.

בתאנים המצב קשה, וככלל, עדיף להימנע מאכילתן. מי שמכיר את הרימה שבתאנה (זחל לבן-שקוף בעל ראש שחור, הדומה מאוד ל'שערות' של התאנה), יפתח כל פרי לאורך ולרוחב, יהפוך את הקליפה כלפי פנים ויחפשנה היטב בין ה'שערות', ואם יוודא שאין רימות - יאכל.

מקורות: ב"ב פ"ו מ"ב. חולין סז,ב. שהש"ר פ"ו. טושו"ע יו"ד סי' פד ונו"כ, ודרכי תשובה שם. 'בדיקת המזון כהלכה' להרב משה ויא, שער א, וש"נ. תודה לרב יהודה עמיחי ולמעבדת 'מכון התורה והארץ'. 

לדף הראשי

 

בית חב"ד | חדר עיון | חדר ילדים | חדר חדשות | בית דפוס | מודיעין | מפתח עניינים 

(c) כל הזכויות שמורות
צעירי אגודת חב"ד - המרכז / אגף ההוצאה לאור
ת"ד 14 כפר חב"ד 72915, טל' 03-9607588, פקס': 03-9606169
ראש מדור אינטרנט: יוסף לב-ארי  *  יו"ר:  הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב

chabad@chabad.org.il